Zakoni i propisi - Pravni savjeti 55 25.10.1991 Uredba o proizvodnji naoružanja i vojne opreme, te o gospodarskim i drugim odnosima u proizvodnji i prometu naoružanja i vojne opreme u slučaju ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 101. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, donosim

UREDBU

o proizvodnji naoružanja i vojne opreme, te o gospodarskim i drugim odnosima u proizvodnji i prometu naoružanja i vojne opreme u slučaju ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske

Članak 1.

Propisi kojima se uređuje oblast proizvodnje i prometa naoružanja i vojne opreme koji vrijede na dan stupanja na snagu ove uredbe primjenjivat će se za vrijeme ratnog stanja ili u slučaju neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske, ako ovom ili drugim uredbama sa zakonskom snagom nije drukčije određeno.

Članak 2.

Proizvodnju naoružanja i vojne opreme uz poduzeća određena propisima iz članka 1. ove uredbe obnašaju i druga poduzeća što ih odredi Ministarstvo obrane Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva energetike i industrije.

Članak 3.

U slučaju ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike statusne i druge promjene poduzeća koje proizvode naoružanja i.vojnu opremu mogu se vršiti isključivo uz suglasnost Ministarstva energetike i industrije Republike Hrvatske. Iznimno od odredbe iz stavka 1. ovog članka, ako to zahtijevaju posebne okolnosti i neodgodive potrebe izazvane ratnim djelovanjem poduzeća mogu izvršiti nužne promjene i bez prethodne suglasnosti Ministarstva energetike i industrije, osim promjene djelatnosti.

Članak 4.

U slučaju ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike, direktora poduzeća iz članka 2. ove uredbe imenuje i razrješava dužnosti ministar obrane Republike Hrvatske.

Članak 5.

U slučaju ratnog stanja ili u slučaju neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike, proizvodnja naoružanja i vojne opreme planira se u skladu s planovima obrane i potrebama materijalno-tehničkih sredstava za obranu Republike Hrvatske.

Članak 6.

U slučaju ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike, Ministarstvo obrane može donijeti odluku o odstupanju od pojedinih odredaba o kvaliteti naoružanja i vojne opreme, uz uvjet da se osigura njihova funkcionalnost i pouzdanost.

Članak 7.

Ugovorom sklopljenim između Ministarstva Obrane i poduzeća iz članka 2. ove uredbe i ugovorom sklopljenim između pojedinih poduzeća, uređuju se međusobna prava i obveze u svezi s proizvodnjom odnosno obnašanjem usluga.

Članak 8.

Izgradnja novih odnosno modernizacija, rekonstrukcija i održavanje postojećih kapaciteta za proizvodnju naoružanja i vojne opreme vrši se, na temelju planova obrane, planova razvoja izgradnje i opremanja oružanih snaga Republike Hrvatske i drugiti potreba obrane. Sredstva za financiranje proizvodnje naoružnja i vojne opreme iz prethodnog članka osiguravaju poduzeća iz vlastitih sredstava, kredita i drugih izvora i sredstava proračuna Republike, namijenjenih za financiranje obrane.

Članak 9.

U slučaju da se zbog ratnih ili drugih uvjeta poduzeća koja proizvode naoružanje i vojnu opremu ne koriste pojedinim sredstvima za proizvodnju, sirovinama i reprodukcijskim materijalima ili drugim sredstvima za rad, Ministarstvo energetike i industrije može, u skladu s planovima iz članka 5. i 8. ove uredbe, odrediti da se ta sredstva prenesu u drugo poduzeće ili daju na privremeno korištenje drugom poduzeću koje proizvodi naoružanje i vojnu opremu. Ministarstvo energetike i industrlje može, zbog ratnih i drugih uvjeta, odrediti da pojedina poduzeća koja proizvode naoružanje i vojnu opremu premjeste svoje kapacitete na drugu lokaciju i odrediti da se oni predaju na upotrebu drugom poduzeću odnosno da se određena sredstva privremeno onesposobe za proizvodnju, u skladu s utvrđenim planom onesposobljavanja. Odredbe ovog članka stav 1.i 2. odnose se i na druga poduzeća i radnje čija se sredstva za proizvodnju, odnosno sirovine, repromaterljal i gotovi proizvodi mogu upotrijebitt za proizvodnju naoružanja i vojne opreme.

Čanak 10.

U slučaju ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike promet naoružanja i vojne opreme obavljaju Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, poduzeća i druge pravne osobe koje proizvode naoružanja i vojnu opremu.

Članak 11.

Iznimno od odredbe članka 10. ove uredbe, sredstva naoružanja i vojne opreme što se proizvode na privremeno zaposjednutom teritoriju, mogu nabavljati nadležni organi teritorijalne obrane odnosno jedinice oružanih snaga Republike Hrvatske koje djeluju na privremeno zaposjednutom teritoriju.

Članak 12.

U slučaju ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike cijene naoružanja, vojne opreme i usluga maksimiraju se na zatečenoj razini. Pod zatečenom razinom cijena naoružanja, vojne opreme i usluga, u smislu ove uredbe, razumijevaju se cijene naoružanja, vojne opreme i usluga, ugovorene s Ministarstvom obrane Republike Hrvatske na dan proglašenja ratnog stanja. Pod uslugom, u smislu ove uredbe, razumijevaju se sve usluge što se obavljaju u proizvodnji i prometu naoružanja i vojne opreme, osim usluga koje se odnose na novčani i platni promet.

Članak 13.

Cijena gotovih proizvoda, poluproizvoda, sklopova, podsklopova, dijelova, sirovina, reprodukcijskog materijala i drugih sredstava opreme koji su posebno značajni za proizvodnju i promet naoružanja i vojne opreme, maksimizraju se na zatečenoj razini na dan proglašenja ratnog stanja.

Članak 14.

Iznimno od odredbe članke 12. i 13. ove uredbe, Vlada Republike Hrvatske u slučaju rata može utvrditi cijenene naoružanja i vojne opreme, gotovih proizvoda, poluproizvoda, sklopova, podsklopova, dijelova; reprodukcijskog materijala, sirovina i drugih sredstava te usluga u proizvodnji i prometu naoružanja i vojne opreme, koji su posebno značajni za proizvodnju naoružanja i vojne opreme.

Članak 15.

Vanjskotrgovinski promet naoružanja i vojne opreme obavlja Ministarstvo obrane Republike Hrvatske.

Članak 16.

Na prijedlog Ministarstva obrane, Vlada Republike Hrvatske može odrediti da se vanjskotrgovinski promet naoružanja i vojne opreme obavlja i preko inozemnih ureda Republike Hrvatske.

Članak 17.

Sredstva za plaćanje u inozemstvu po poslovima vanjskotrgovinskog prometa Ministarstvu obrane Republike Hrvatske osiguravaju se u skladu s propisima o osiguravanju deviza za potrebe Republike Hrvatske u slučaju ratnog stanja.

Članak 18.

Gotove proizvode, poluproizvode, sklopove, podsklopove, dijelove, sirovine, reprodukcijski materijal i druga sredstva za proizvodnju naoružanja i vojne opreme, u slučaju ratnog stanja osigurava poduzeće i druga pravna osoba koja proizvodi naoružanje i vojnu opremu u skladu s odobrenim planovima ratne proizvodnje.

Članak 19.

Ministarstvo obrane i Ministarstvo energetike i industrije Republike Hrvatske, sukladno svojim ovlastima nadziru primjenu odredaba ove uredbe u poduzećima i drugim pravnim osobama na koje se Uredba odnosi.

Članak 20.

Na zalihe sirovina i reprodukcijskog materijala za potrebe proizvodnje naoružanja i vojne opreme, te na objekte, sredstva i uređaje kapaciteta za proizvodnju naoružanja i vojne opreme, poduzeća iz članka 3. ove uredbe ne plaćaju poreze i druge pristojbe propisane zakonom.

Članak 21.

Ovlašćuje se ministar obrane i ministar energetike i industrije Republike Hrvatske da u okviru svoje nadležnosti po potrebi donesu pobliže propise za provođenje ove uredbe.

Članak 22.

Za vrijeme ratnog stanja ne primjenjuju se ove odredbe Zakona o proizvodnji naoružanja i vojne opreme: članak 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, stavak 1, 3, članak 25. stavak 1, članak 29. stavak 2, članak 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, do 51. te članak 53. do 74. Zakona.

Članak 23.

Ova uredba stupa na snagu danom donošenja.

Evidencijski broj 31

Broj : 1013/91.

Zagreb, 30. rujna 1991

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo.Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


ttp://www.nn.hr/search/iaquery.exe">