Zakoni i propisi - Pravni savjeti 55 25.10.1991 Odluka o načinu stjecanja potraživanja stranih osoba u domicilnoj valuti Republike Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 55. Zakona o deviznom poslovanju ("Službeni list SFRJ", br. 66/85, 71/86, 3/88, 59/88 i 82/90) i članka 1. i 7. Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti financija koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni ("Narodne novine", br. 53/91), Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 19. listopada 1991. godine. donijela je

ODLUKU

o načinu stjecanja potraživanja stranih osoba u domicilnoj valuti Republike Hrvatske

I.

Strane osobe iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila sporazum o plaćanju u domicilnoj-netransferabilnoj valuti mogu kod banaka ovlaštenih za poslove s inozemstvom sa sjedištem u Republici Hrvatskoj stjecati potraživanja u domicilnoj valuti Republike Hrvatske.

II.

Strane osobe mogu stjecati potraživanja u domicilnoj valuti Republike Hrvatske:

- prodajom domaćoj osobi robe i usluge što ih domaća osoba ima pravo uvoziti prema odredbama zakona;

- po osnovi udjela u dobiti, po osnovi povrata uloženih sredstava u društveno poduzeće i po osnovi udjela u neto imovini i repatrijaciji tog dijela, ako je strani ulagač sredstva uložio u mješovito poduzeće, nakon prestanka rada tog poduzeća;

- prodajom potraživanja po osnovi uloga u konvertibilnim devizama u mješovitom poduzeću te po osnovi prodaje privatnog poduzeća u visini vlastitog ulaganja u konvertibilnim devizama;

- po osnovi isplaćenih osobnih primanja stranoj osobi zaposleaoj u poduzeću, organizaciji za osiguranje, banci i drugoj financijskoj organizaciji u zemlji;

- prijenosom s računa druge strane osobe ako je domicilna valuta stečena po jednoj od osnova iz ove odluke.

Na nerezidentske račune iz točke 1. ove odluke ne mogu se vršiti uplate u efektivnim novčanicama. Iznimno, dok se ne regulira status dijelova pravnih osoba iz zemalja s kojima je sklopljen platni sporazum o plaćanju u domicilnim - netransferabilnim valutama, a najkasnije do 31. XII. 1991. godine, na nerezidentske račune iz točke I. ove odluke mogu se vršiti uplate i u efektivnim novčanicama, ako se radi o uredno registriranoj maloprodaji robe i usluga koje obavljaju dijelovi tih pravnih osoba u Republici Hrvatskoj, što se dokazuje odgovarajućom dokumentacijom.

III.

Potraživanja u domicilnoj valuti Republike Hrvatske stečena prema točki I. i II. ove. odluke strane osobe mogu koristiti za plaćanje robe i usluga koje će izvesti iz Republike Hrvatske, za prijenos na nerezidentski račun druge osobe, za kapitalna ulaganja u skladu s propisima kojima se reguliraju strana ulaganja u Republici Hrvatskoj i drugo.

IV.

Na potraživanja iz točke I. ove odluke banka ovlaštena za poslove s inozemstvom može plaćati kamate.

V.

Banka ovlaštena za poslove s inozemstvom može s nerezidentskih računa u domicilnoj valuti Republike Hrvatske isplaćivati stranim osobama. za potrebe tekućih plaćanja. i u efektivnim novčanicama i to najviše do 100.000,00 mjesečno. Iznimno od stavka 1. ove točke Narodna banka Hrvatske može odobriti i veće isplate efektivnih novčanica ali samo za isplatu osobnih primanja službenika.

VI.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 450-08/91-01/06

Urbroj : 5030116-91-2

Zagreb, 19. listopada 1991.

Potpredsjednik

dr. Milan Ramljak, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.