Zakoni i propisi - Pravni savjeti 55 25.10.1991 Odluka o ustanovljenju lovišta Garjevica
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temeljii članka 6. stavka 4. u svezi sa člankom 9. stavkom 5, člankom 17 stavkom 2, člancima 23. i 61. Zakona o lovstvu ("Narodne novine", br. 25/76 - pročišćeni tekst) i članka 15. stavka 1. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine" br. 41/90, 8/91, 14/91 i 53a/91), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 16.listopada 1991. donijela je

ODLUKU

o ustanovljenju lovišta "Garjevica"

I.

Ustanovljuje se lovište "Garjevica" koje se prostire na dijelovima područja općina Kutina i Garešnica. Granica lovišta "Garjevica" utvrduje se: Početna točka je na Kaluđerovom grobu (kota 437). Odatle se granica proteže u pravcu sjeveroistoka prosjekom koja je granica općina Garešnica i Čazma, izbija na kotu 255, nastavlja tom prosjekom te izbija na cestu Šimljanik - Samarica na granici dijela 124b i 130a gospodarske jedinice "Sjeverna Garjevica". Na toj točki granica se lomi u pravcu juga, nastavlja cestom prema Gornjoj Garešnici, prolazi kroz selo Šimljanik lomi se u pravcu jugoistoka, nastavlja cestom kroz selo Gornja Garešnica do mosta na potoku Garešnica. Odatle nastavlja nizvodno potokom Garešnica do mjesta gdje se potok približava cesti Gornja Garešnica - Veliki Prokop u visini kuće br. 68 i 70 vlasnika Šikić Marka i Željka, nastavlja cestom u pravcu juga. prolazi kroz selo Veliki Prokop do spomen-ploče i početka šumske ceste i nastavlja šumskom cestom do spomenika "Trokut". Dalje nastavlja u pravcu juga seoskim putem Dišnik - Velika Bršljanica do prvih kuća u selu Velika Bršljanica gdje ograda dolazi do ceste i nastavlja tom ogradom u pravcu jugozapada do kuće vlasnika Peleš Branka u Maloj Bršljanići bb, nastavlja ogradom preko kote 207 iznad šumskog predjela "Lipov Gaj", prolazi uz vrelo "Buletoš" gdje se naglo lomi u pravcu sjevera, nastavlja ogradom preko "Šiškove bare" do moste ispod "Pržine". Odatle se granica lomi u pravcu zapada te nastavlja ogradom na groblje Kraiške Kutinice, lomi se u pravcu sjevera, nastavlja ogradom do lovačkog doma Vilenjak. Od lovačkog doma granica nastavlja u smjeru jugozapada ogradom na trigonometar 248 "Barić", nastavlja ogradom do mjesta gdje šumska cesta dotiče ogradu iznad voćnjaka Ladovića, nastavlja tom šumskom cestom do vikendice Krmpotića(šumski predjel "Perušić") gdje se lomi u pravcu sjeverozapada, nastavlja dalje ogradom ograđenog lovišta iznad kamenoloma "Miklouška", silazi ogradom do potoka Kamenjača te nastavlja uzvodno tim potokom do prvog mosta na cesti Mikleuška-Podgarić, preazi cestu, skreće u pravcu sjeverozapada novim šumskim putem u pravcu kuća Markovića do prve prosjeke koju presjeca taj put, nastavlja tom prosjekom u pravcu sjevera na kuću "Banderi" kod koje granica izlazi na put iznad vrela "Paklenica", nastavlja tim putem u selo Gornja Jelenska, izbija na cestu Gornja Jelenska - lugarnica Kamenica. Dalje nastavlja tom cestom do kraja ceste ispod Kolarevog brda.,prelazi u šumski potok, nastavlja tim potokom uzvodno do njegovog izvorišta, lomi se u pravcu sjevera na Kolarevo brdo zapadno od kote 357 "Mjesec". Odatle granica nastavlja u pravcu kote "Mjesec" do granice općina Čazma i Kutina, nastavlja u pravcu jugoistoka granicom općina Čazma i Kutina do početne točke na kotu 437 Kaluđerov grob. Ukupna površina lovišta "Garjevica" iznosi 10.987 ha iz koje se izuzimaju površine koje lovište ne obuhvaća suglasno članku 3. stavku 3. Zakona o lovstvu.

II.

Organizacija koja gospodari lovištem dužna je granice lovišta vidno obilježiti, i to:

1. na ravnim potezima granice lovišta svakih 500 metara;

2. na zakrivljenim i slabo preglednim dijelovima granice lovišta svakih 200 m;

3. na mjestima gdje granica lovišta ide potokom ili cestom obilježava se početna i završna točka tog dijela granice lovišta;

4. na svim lomnim točkama gdje granica lovišta naglo mijenja pravac. Lovište se obilježava na način da se na podlozi od krutog materijala koji je otporan na atmosferske utjecaje veličine ne manje od 20x30 cm upiše naziv lovišta i naziv organizacije koja gospodari lovištem.

III.

Lovnogospodarsku osnovu za lovište "Garjevica" potvrđuje Skupština općine Kutina.

IV.

Organizacija iz točke II. ove odluke dužna je izdvojiti svake godine sredstva za isplatu naknade štete koju čini divljač u najmanjem iznosu od 50.000 dinara. Obveza izdvajanja sredstava za svrhu iz stavka 1. ove točke prestaje kada je izdvojen iznos od 100.000 dinara Sredstva iz stavka 1. i 2. namjenska su i ne smiju se koristiti u druge svrhe.

V.

Organizacija iz točke II. ove odluke dužna je poduzimati mjere za sprečavanje štete od divljači, i to naročito:

1. donijeti godišnji plan zaštite poljoprivrednih i šumskih kultura od šteta koju čini divljač prema vrsti divljači i vrsti šteta;

2. nabaviti, u skladu s godišnjim planom iz podtočke 1. ove točke, odgovarajuće repelente (odbijajuća sredstva) za žaštitu od šteta koje može počiniti dvopapkarska divljač te pravovremeno i besplatno podijeliti vlasnicima odnosno korisnicima zemljišta i voda na kojima se prostire lovište "Garjevica" s uputama o primjeni;

3. u šumskim sastojinama prvog dobnog razreda i u fazama oplodnih sječa šuma nije dozvoljeno postavljanje hranilišta, sojilišta, pojilišta i kaljužišta, a postojeća je obavezno ukloniti;

4. u dogovoru s vlasnicima odnosno korisnicima poljoprivrednih kujtura, u vrijeme i na mjestima najžešćeg napada i činjenja šteta od dvopapkarske divljači, organizacija iz točke II. ove odluke obavezna je istjerivati dvopapkarsku divljač iz napadnutih područja;

5. u ograđenom dijelu lovišta šumske sastojine iz podtočke 3. ove točke moraju biti ogradene posebnom ogradom koja sprečava migraciju jelena običnog i lopatara te muflonske i srneće divljači, a ista divljač iz ograđenih šumskih sastojina uklonjena.

VI.

Obustavlja se od izvršenja Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o ustanovljenju lovišta na području općine Garešnica Skupštine općine Garešnica Klasa: 021-01/91-01/107, Urbroj: 2123-01-591-1 od 28. svibnja 1991.

VII.

Ova odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u " Narodnim novinama".

Klasa: 323-01/91-01/08

Urbroj : 5030116-91-5

Zagreb, 1B. listopada 1991.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.