Zakoni i propisi - Pravni savjeti 55 25.10.1991 Odluka o uvjetima pod kojima poduzeća i druge osobe mogu izvoz robe i usluga naplatiti u valuti koja se po pro- pisima druge zemlje ne može transferirati i o uvjetima držanja tih deviza u inozemstvu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju članka 37. stavka 3. i članka 48. Zakona o deviznom poslovanju ("Službeni list SFRJ", br. 66/85, 71/86, 3/88, 59/88 i 82/90) i članka 1. i 7. Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti financija koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao Republički zakoni ("Narodne novine", br. 53/91), Savjet Narodne banke Hrvatske donosi

ODLUKU

o uvjetima pod kojima poduzeća i druge osobe mogu izvoz robe i usluga naplatiti u valuti koja se po pro- pisima druge zemlje ne može transferirati i o uvjetima držanja tih deviza u inozemstvu

I.

Poduzeća, druge,pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koje samostalno obavljaju privrednu i drugu djelatnost osobnim radom odnosno osobnim radom i sredstvima u vlasništvu građana, a prema zakonu nemaju status pravne osobe (u nastavku teksta "poduzeća") mogu izvoz robe i usluga naplatiti u valuti koja se po propisima druge zemlje ne može transferirati, ako je s tom zemljom sklopljen platni sporazum o plaćanju u domicilnim - netransferabilnim valutama.

II.

Naplata izvoza robe i usluga prema točki I. ove odluke može se izvršiti putem nerezidentskih računa koji se vode kod banaka zemlje s kojima je sklopljen platni sporazum.

III.

Nerezidentske račune iz točke II. ove odluke kod stranih banaka mogu otvarati banke ovlaštene za poslove s inozemstvom sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i poduzeća.

IV.

Banke ovlaštene za poslove s inozemstvom sa sjedištem u Republici Hrvatskoj mogu otvarati račune iz točke III. ove odluke i držati lokalne - netransferabilne devize kod stranih banaka, a poduzeća samo po posebnom odobrenju Narodne banke Hrvatske, ako to poslovanje s inozemstvom zahtijeva i ako imaju veći opseg poslovanja s plaćanjem u lokalnoj - netransferabilnoj valuti. Odobrenje iz stavka 1. ove točke izdaje se na temelju zahtjeva poduzeća najduže za jednu godinu.

V.

Potraživanja u domicilnim - netransferabilnim valutama kod stranih banaka mogu se koristiti za plaćanje roba i usluga radi uvoza u Republiku Hrvatsku, za prijenos na nerezidentski račun druge osobe, za kapitalna ulaganja u skladu s propisima kojima se regulira ulaganje u inozemstvo i drugo.

VI.

Naplatu izvoza roba i usluga iz točke I. ove odluke poduzeća su dužna ostvariti u rokovima propisanim za naplatu izvoza robe i usluga prema zakonu kojim je reguliran rok naplate. Danom naplate smatra se dan kad je iznos domicilne - netransferabilne valute odobren nerezidentskom računu kod strane banke.

VII.

U odobrenju iz točke IV. ove odluke Narodna banka Hrvatske može utvrditi rok u kojem poduzeće mora domicilnu - netransferabilnu valutu iskoristiti za uvoz robe i usluga u Republiku Hrvatsku i za druge namjene iz točke V. ove odluke, taj rok se raćuna od dana naplate.

VIII.

Ovlaštene banke i poduzeća dužna su Narodnoj banci Hrvatske dostaviti izvještaje o prometu i s1anju domicilnih-netransferabilnih valuta na računima kod stranih banaka.

IX.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

O. br. 34/91.

Zagreb, 19. listopada 1991.

Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske guverner Narodne banke Hrvatske

dr. Ante Čićin-Šain, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.