Zakoni i propisi - Pravni savjeti 54 18.10.1991 Pravilnik o obrascima i evidenciji prijave prebivališta i boravišta građana
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Na temelju članka 14. stavka 4. Zakona o prebivalištu i boravištu građana ("Narodne novine" broj: 53/91.) ministar unutarnjih poslova, donosi

PRAVILNIK

o obrascima i evidenciji prijave prebivališta i boravišta građana

Članak 1.

Ovim pravilnikom propisuje se sadržaj obrazaca prijave i odjave prebivališta, prijave promjene adrese stanovanja, prijave boravišta, dokazi koji se prilažu uz prijavu prebivališta i promjene adrese stanovanja, kao i način vođenja evidencija o navedenim prijavama odnosno odjavama.

Članak 2.

Prijava odnosno odjava prebivališta, prijava promjene adrese stanovanja i prijava boravišta podnosi se na Obrascu 1 u koji se unose slijedeći podaci:

1. jedinstveni matični broj građana;

2. ime i prezime;

3. rođeno prezime;

4. ime jednog od roditelja;

5. dan, mjesec, godina, mjesto i općina rođenja, a za osobe rođene u inozemstvu i država rođenja;

6. pripadnost narodu, narodnosti ili etničkoj grupi;

7. zanimanje:

8. školska sprema;

9. mjesto i adresa stanovanja (mjesto, općina, ulica i kućni broj) odakle građanin dolazi;

10. mjesto i adresa stanovanja (mjesto, općina, ulica i kućni broj) na koje se građanin prijavljuje;

11. ime i prezime ili naziv i sjedište stanodavca kod kojeg se prijavljuje prebivalište, prijavljuje promjena adrese stanovanja ili prijavljuje boravište;

12. datum odlaska iz mjesta boravišta;

13. datum podnošenja prijave - odjave i potpis podnositelja prijave - odjave.

O prijavi odnosno odjavi prebivališta, prijavi promjene adrese stanovanja i prijavi boravišta, izdaje se potvrda na Obrascu 2.

Članak 3.

Uz prijavu prebivališta građanin je dužan priložiti potvrdu o odjavi prethodnog prebivališta i dokaz o osiguranom stalnom stanovanju u mjestu prijave prebivališta.

Dokazom o osiguranom stalnom stanovanju u mjestu prijave prebivališta smatra se:

1. izvadak iz zemljišnih knjiga ili drugi valjani pravni akt kojim se dokazuje pravo vlasništva ili pravo korištenja stana;

2. valjani pravni akt na temelju, kojeg je stečeno stanarsko pravo;

3. ugovor o najmu ili podnajmu.

Članovi porodičnog domaćinstva osobe koja ima prijavljeno prebivalište i to: bračni drug, roditelji i djeca, dužni su prilikom prijave prebivališta u istome mjestu, priložiti samo potvrdu o odjavi prethodnog prebivališta i dokaz o srodstvu odnosno zaključenom braku sa tom osobom.

Članak 4.

O prijavi odnosno odjavi prebivališta, prijavi promjene adrese stanovanja i prijavi boravišta vodi se evidencija u obliku kartoteke a sadrži podatke iz Obrasca 1.

Evidencija o prijavi prebivališta može se voditi i u kartoteci izdanih osobnih iskaznica.

Evidencija iz stavka 1. i 2. ovog članka vodit će se u obliku kartoteke do njenog prenošenja na sistem za automatsku obradu podataka.

Članak 5.

Pravne i fizičke osobe koje pružaju usluge smještaja ili organiziraju smještaj za svoje radnike, evidenciju boravišta vode na sistemu za automatsku obradu podataka.

Pravne i fizičke osobe koje evidenciju boravišta ne vode na sistemu za automatsku obradu podataka vode je na Obrascu 3.

Obrazac 3 vodi se kao knjiga gostiju koja mora biti ovjerena, prošivena, a njezine stranice označene brojevima.

Na naslovnoj stranici knjige gostiju označava se datum početka, a na posljednjoj, datum završetka njezinog vođenja.

U Obrazac 3 unose se slijedeći podaci:

1. redni broj;

2. datum dolaska;

3. broj osoba;

4. ime i prezime;

5. datum, mjesto i općina rođenja, a za osobe rođene u inozemstvu i država rođenja;

6. broj osobne iskaznice i naziv tijela od kojeg je izdana;

7. mjesto prebivališta i adresa stanovanja (mjesto, općina, ulica i kućni broj);

8. datum odlaska iz mjesta boravišta.

Članak 6.

Knjiga gostiju zaključuje se na kraju kalendarske godine ili nakon što se sve njezine stranice popune

Knjiga gostiju zaključuje se na stranici ispod posljednjeg upisanog gosta, odnosno na unutrašnjoj stranici stražnjeg dijela korica, ako su popunjeni svi listovi knjige.

Članak 7

Policijska uprava odnosno policijska stanica, prema mjestu u kojem se podnosi prijava odnosno odjava prebivališta i prijava boravišta (u daljem tekstu: nadležno tijelo) ovjerava knjigu gostiju i vodi registar ovjerenih knjiga gostiju.

Registar iz stavka 1. ovog članka sadrži: naziv pravne osobe odnosno ime i prezime fizičke osobe koja pruža usluge smještaja ili organizira smještaj, te datum ovjere knjige.

Članak 8.

Prilikom odjave prebivališta odnosno adrese stanovanja ili brisanja građanina iz evidencije prebivališta Obrazac prijave prebivališta izuzima se i čuva u pasivnoj kartoteci prebivališta najmanje 5 godina.

Obrazac prijave boravišta odlaže se u pasivnu kartoteku boravišta prema datumu koji je naznačen kao datum odlaska iz mjesta boravišta, gdje se čuva najmanje godinu dana.

Članak 9.

Matični ured odmah nakon upisa činjenice rođenja u matičnu knjigu rođenih odnosno činjenice smrti u matičnu knjigu umrlih, te nakon upisa prestanka hrvatskog državljanstva u evidenciju o državljanstvu izvijestit će o tome nadležno tijelo.

Matični ured izvijestit će nadležno tijelo i o promjeni prezimena po osnovi zaključenja braka odmah nakon upisa u matičnu knjigu vjenčanih činjenice zaključenja braka i bilješke o sporazumu bračnih drugova o njihovom budućem prezimenu.

Tijelo koje je donijelo rješenje o promjeni osobnog imena, samo imena ili samo prezimena ili rješenje o ispravku u matičnim knjigama osobnih podataka o građaninu, dužno je primjerak rješenja nakon nastupa pravomoćnosti, odmah dostaviti nadležnom tijelu.

Članak 10.

Obrasci 1, 2 i 3. tiskani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 11.

Na dan stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obrascu prijavljivanja odnosno odjavljivanja prebivališta i boravišta, prijavljivanja promjene adrese stanovanja i o obrascu knjige gostiju ("Narodne novine", broj 19/75, 42/81, i 6/88.)

Članak 12.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Broj: 511-01-33-25240/1991

Zagreb, 15. listopada 1991.

Ministar unutarnjih poslova

Ivan Vekić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Obrazac 1

A) PRIJAVA PREBIVALIŠTA             Zaokružite razlog popunjavanja
B) ODJAVA PREBIVALIŠTA
C) PRIJAVA PROMJENE ADRESE STANOVANJA
D) PRIJAVA BORAVIŠTA

____________________________________________________________________________
1. Jedinstveni matični broj građana
2. Ime_________________________________________________________________
Prezime
3. Rođeno prezime
4. Ime roditelja (oca ili majke)
Rođen-a Dan, mjesec i godina_________________________________________
5.       Mjesto____________________________________________________
        Općina____________________________________________________
        Država (za osobe rođene u inozemstvu)__________________________
6. Nacionalna pripadnost
7. Zanimanje
8. Školska sprema
Mjesto i    Mjesto____________________________________________________
adresa     Općina___________________________________________________
9. odakle    Ulica i kućni broj___________________________________________
dolazi
Mjesto i    Mjesto____________________________________________________
adresa u    Općina___________________________________________________
10. koje se   Ulica i kućni broj____________________________________________
prijavljuje
    Ime i prezime ili naziv i sjedište
11.   stanodavca (popunjava se u prijavi)
    Datum odlaska iz mjesta prijave
12.   (popunjava se u prijavi boravišta)

U ______________________

________________________________        _________________________
Datum podnošenja prijave-odjave         Podnositelj prijave-odjave

____________________________________________________________________________Obrazac 2


__________________________
Naziv tijela koje izdaje potvrdu


POTVRDA

____________________________________________________________________________

Za__________________________________________________
(Ime i prezime, ime roditelja i jedinstveni matični broj građana)

__________________________________________________
(Datum, mjesto, općina i država rođenja)

Potvrđuje se da je imenovani - a dana__________________________________

A) Prijavio - la prebivalište u __________________________________
                Mjesto, općina i adresa stanovanja
B) Odjavio - la prebivalište iz __________________________________
                Mjesto, općina i adresa stanovanja
C) Prijavio - la promjenu adrese
stanovanja u ___________________________________
        Mjesto, općina i adresa stanovanja
D) Prijavio - la boravište u ___________________________________
                Mjesto. općina i adresa stanovanja

E) Podnio - jela zahtjev za izdavanje - zamjenu osobne
iskaznice _________________________________________________
            Naziv tijela kojem je podnesen zahtjev


            M.P.
                            ___________________________
                            Potpis službene osobe

Potvrda vrijedi do________________

____________________________________________________________________________Obrazac 3


KNJIGA GOSTIJU
____________________________________________________________________________
REDNI DATUM  BROJ  IME I  DATUM, MJESTO   BROJ OSOBNE MESTO  DATUM
BROJ  DOLASKA SOBE  PRE-  OPĆINA I DRŽAVA ISKAZNICE I   PREBI ODLASKA
                ZIME  ROĐENJA      TKO JE IZDAO VALIŠTA
                                 ISKAZNICU      I ADRESA
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________