Zakoni i propisi - Pravni savjeti 53B 08.10.1991 Zakon o carinskoj tarifi
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, a u svezi s člancima 6. i 7. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o carinskoj tarifi

Proglašavam Zakon o carinskoj tarifi, kojeg je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednicama Vijeća udruženog rada 8. listopada 1991, Vijeća općina 8. listopada 1991. i Društveno-političkog vijeća 8. listopada 1991. godine.

Klasa: 011-01/91-01/144

Urbroj : 71-91-1

Zagreb, 8. listopada 1991.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tudman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


ZAKON

o carinskoj tarifi

Članak 1.

Za uvoz robe porijeklom iz zemalja koje su sa Hrvatskom i SFR Jugoslavijom zaključile ugovor s klauzulom najvećeg povlaštenja ili koje tu klauzulu primjenjuju na robu hrvatskog, odnosno jugoslavenskog porijekla primjenjuje se stope iz Carinske tarife koja čini sastavni dio ovog zakona.

Članak 2.

Za robu uvezenu iz zemalja nespomenutim u članku 1. ovoga zakona primjenjuje se carinska stopa od 75%.

Članak 3.

Vlada Republike Hrvatske može na temelju reciprociteta sniziti ili povećati stope iz članka 2. ovoga zakona ili ogranićiti uvoz uz primjenu određene stope u skladu s odredbama Carinskog zakona.

Članak 4.

(1) Proizvod u rastavljenom stanju čiji se dijelovi uvoze sukcesivno, dijelovi proizvoda iz odjeljaka XVI. XVII i XVIII Carinske tarife, nesastavljen proizvod iti proizvodi koji se privremeno uvoze radi ugradnje, oplemenjivanja ili dorade mogu se na zahtjev carinskog obveznika, svrstati u isti tarifni stav kao finalni proizvod.

(2) Na dijelove iz stavka 1. ovoga članka primjenjuje se stopa carine određena u Carinskoj tarifi za finalni proizvod.

(3) Direktor Carinske uprave Republike Hrvatske donosi potanje propise o postupku carinjenja proizvoda iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 5.

(1) Ministar financija naprijedlog direktora Carinske uprave i nakon pribavljenog mišljenja Komisije za carinsku tarifu, donosi uputstva za svrstavanje u Carinsku tarifu.

(2) Objašnjenja u svezi svrstavanja robe u Carinsku tarifu daje Carinska uprava Republike Hrvatske.

Članak 6.

(1) Komisiju za carinsku tarifu (članak 5. stavak 1.), imenuje ministar financija od predstavnika Ministarstva financija, Ministarstva inozemnih poslova, Ministarstva energetike i industrije, Ministarstva saobraćaja i veza, Ministarstva pomorstva, Ministarstva trgovine, Ministarstva poljoprivrede i šumarstva, Gospodarske komore Hrvatske i Carinske uprave Republike Hrvatske.

(2) Potanje propise o radu komisije iz stavka 1. ovoga članka donosi ministar financija.

Članak 7.

(1) Stupanjem na snagu ovoga zakona stavlja se izvan snage na teritoriju Republike Hrvatske Zakon o carinskoj tarifi ("Službeni list SFRJ", br. 27/78, 5/79, 29/83, 7/84, 11/84, 28/84, 71/84, 69/85, 3/86, 43/86, 70/86,10/87.14/88, 34/89, 55/89 i 59/90), osim Carinske tarife koja je sastavni dio toga zakona.

(2) Savezni propisi i drugi akti za izvršenje Zakona o carinskoi tarifi iz stavka 1. ovoga članka glede međunarodnih obaveza za primjenu nomenklature i ukupnih carinskih opterećenja, odnosno načina identifikacije robe kroz tarifne brojeve, šifarske oznake, tarifne stavove, napomene uz odjeljke i glave i nazive robe, osnovna pravila za tretman carinjenja dijelova određenih proizvoda, kao i pravila za privremeni uvoz robe, preuzimaju se i primjenjuju kao propisi Republike Hrvatske, ako su u suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske, ovim ili drugim njenim zakonom, te ako se njima ne nanosi šteta hrvatskom gospodarstvu.

Članak 8.

Vlada Republike Hrvatske odredit će početak primjene carinske tarife koja je sastavni dio ovoga zakona ili carinskih stopa za pojedine robe iz te tarife.

Članak 9.

Stupanjem na snagu ovoga zakona u Zakonu o preuzimanju saveznih propisa iz oblasti financija koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni, ("Narodne novine". br. 53/91) u članku 1. stavku 1. toćka 17. briše se.

Članak 10.

Ovaj zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 413-01/91-01/05

Zagreb, 8. listopada 1991.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Predsjednik Sabora

Vijeća udruženog rada dr. Žarko Domljan, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

mr. Ivan Matija, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Vijeća općina

Luka Beblć v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Potpredsjednik Društveno-političkog vijeća

dr. Nikola Jakšić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.CARINSKA TARIFA

ODJELJAK I.

ŽIVE ŽIVOTINJE: PROIZVODI ŽIVOTINJSKOG PORIJEKLA

Napomene
1. Pozivanje u ovom odjeljku na pojedini rod ili vrstu životinja, osim ako iz teksta ne proizlazi drugačije, odnosi se i na mladunce toga roda ili vrste.
2. Odredba što se odnosi na "suhe" proizvode u Tarifi obuhvaća i proizvode.koji su dehidrirani, evaporirani ili liofilizirani, osim ako u tekstu nije drugačije određeno.

Glava 1.
ŽIVE ŽIVOTINJE

Napomene
Ova glava obuhvaća sve žive životinje osim:
1) riba, ljuskara, mekušaca i ostalih vodenih beskralježnjaka iz tar.
br. 03.01, 03.06 i 03.07;
2) mikrobskih kultura i ostalih proizvoda iz tar. broja 30.02
3) životinja iz tar. broja 95.08.
_____________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna
broj		oznaka		Imenovanje						Carinsk stopa
_____________________________________________________________________________
1		2				3					4	5	6
_____________________________________________________________________________
01.01				 Konji, magarci, mazge i mule, živi:
		0101.1		- konji:
		0101.11	- - čiste rase za priplod				S1
		0101.19	- - ostalo:
		0101.191	- - - za klanje						S1
		0101.192	- - - za rad i jahanje					S1
		0101.193	- - - pastusi za priplod					S1
		0101.194	- - - kobile za priplod					S1
		0101.195	- - - ždrebad za priplod				S1
		0101.199	- - - ostalo						SI
		0101.20	- Magarci, mazge i mule:
		0101.201	- - - magarći						S1
		0101.203	- - - mazge i mule					S1
01.02				 Žive životinje, vrsta goveda:
		0102.10	- Čiste rase za priplod:
		0102.101	- - - bikovi						S1
		0102.102	- - - krave						SI
		0102.103	- - - junad						S1
		0102.104	- - - telad						S1
		0102.109	- - - ostalo						S1
		0102.90	- Ostalo:
		0102.901	- - - bikovi						5
		0102.902	- - - volovi						5
		0102.903	- - - krave						5
		0102.904	- - - junad za tov (od 200 do 280 kg)			6
		0102.905	- - - junad, utovljena, više od 280 do 450 kg		6
		0102.906	- - - junad, ostala					6
		0102.907	- - - telad						6
		0102.909	- - - ostalo						6
01.03				Svinje, žive:
		0103.10	- Čiste rase za priplod					S1
		0103.9		- Ostalo
		0103.91	- - mase manje od 50 kg:
		0103.911	- - - za priplod						S1
		0103.912	- - - mesnate za klanje					6
		0103.913	- - - masne za klanje					6
		0103.919	- - - ostalo
		0103.92	- - mase 50 kg ili veće:
		0103.921	- - - za priplod						S1
		0103.922	- - - mesnate za klanje					6
		0103.923	- - - masne za klanje					6
		0103.929	- - - ostalo						6
01.04				Ovce i koze, žive:
		0104.10	- Ovce:
		0104. l01	- - - za priplod						S1
		0104.102	- - - za klanje						6
		0104.109	- - - janjad, ostala					6
		0104.20	- Koze:
		0104.201	- - - za priplod						S1
		0104.202	- - - za klanje						6
		0104.209	- - - jarad, ostala
01.05				Domaća perad živa (kokoši, patke, guske, pure i biserke):
		0105.1		Mase do 185 g:
		0105.11	- - pilići:
		0105.111	- - - za priplod						S1
		0105.119	- - - ostali						6
		0105.19	- - ostalo:
		0105.191	- - - za priplod						S1
		0105.199	- - ostalo
		0105.9	- ostalo:
		0105.91	- - - kokoši:
		0105.911	- - - za priplod						S1
		0105.919	- - - ostale
		0105.99	- - ostalo:
		0105.991	- - - ostala za priplod					S1
		0105.999	- - - - ostala						6
01.06		0106.00	Ostale životinje, žive:
		0106.001	- - - golubovi						S1
		0106.002	- - - - ostala pernata divljač				S1
		0106.003	 - - - - zečevi						S1
		0106.004	- - - - divljač s finim krznom				SI
		0106.005	- - - - psi i mačke					S1
		0106.006	- - - - žabe						SI
		0106.007	- - - - pčele						S1
		0106.008	- - - - majmuni (vrsta Cerocopithecus i Cynomolgus) S1
		0106.009	- - - - ostale

Glava 2.

MESO I DRUGI JESTIVI KLAONIČNI PROIZVODI

Napomene
Ova glava ne obuhvaća:
1) proizvode vrsta iz tar. br. 02.01 do 02.08 i 02.10, neupotrebljive za ljudsku hranu:
2) životinjska crijeva, mjehure ili želuce (tar. broj 05.04) i životinjsku krv (tar. broj 05.11 ili 30.02);
3) masti životinjskog porijekla, osim proizvoda iz tar. broja 02.09 . (glava 15).

_____________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna
broj		oznaka		Imenovanje						Carinsk stopa
_____________________________________________________________________________
1		2				3					4	5	6
_____________________________________________________________________________
02.01				Goveđe meso, svježe ili rashlađeno
		0201.10	- - - - Trupovi i polovice:
		0201.101	- - - - teleći						8
		0201.102	- - - - juneći						8
		0201.103	- - - - goveđi						8
		0201.109	- - - ostali						8
		0201.20	- Ostali komadi s kostima:
		0201.201	- - - - teleći						8
		0201.202	- - - - juneći						8
		0201.203	- - - - goveđi						8
		0201.209	- - - - ostalo						8
		0201.30	- Bez kostiju:
		0201.301	- - - - teleće						8
		0201.302	- - - - juneće						8
		0201.303	- - - - goveđe						8
		0201.309	- - - ostalo						8
02.02				Goveđe meso, smrznuto:
		0202.l0	- Trupovi i polovice:
		0292.101	- - - - teleći 						8
		0202.102	- - - - juneći						8
		0202.l03	- - - - goveđi						8
		0202.108 	- - - - ostalo
		0202.20	- Ostali komadi s kostima:
		0202.201	- - - - teleći						8
		0202.202	- - - - juneći						8
		0202.203	- - - - govedi						8
		0202.209	- - - - ostalo						8
		0202.30	- Bez kostiju:
		0202.301	- - - - teleči						8
		0202.302	- - - - juneči						8
		0202.303	- - - - goveđi						8
		0202.309	- - - - ostalo						8
		02.03		Svinjsko meso, svježe rashlađeno ili smrznuto:
		0203.1		- Svježe ili rashlađeno:
		0203.11	- - - - trupovi i polovice
		0203.12	- - - - butovi, lopatice i komadi od njih, s kostima	8
		0203.19	- - - - ostalo 						8
		0203.2	-	Smrznuto:
		0203.21	- - - trupovi i polovice
		0203.22	- - - butovi, lopatice i komadi od njih, s kostima	8
		0203.29	- - - ostalo						8
02.04				Ovćje ili kozje meso, svježe, rashlađeno ili smrznuto:
		0204.10	- Janjeći trupovi i polovice, svježi ili rashlađeni
		0204.2		- Ostalo ovčje meso, svježe ili rashlađeno:
		0204.21	- trupovi i polovice					8
		0204.22	- ostali komadi sa kostima 				8
		0204.23	- - - bez kostiju					8
		0204.30	- Janjeći trupovi i polovice, smrznuti
		0204.4		- Ostalo ovčje meso, smrznuto:
		0204.41	- - - trupovi i polovice					8
		0204.42	- - - ostali komadi s kostima				8
		0204.43	- - - bez kostiju					8
		0204.50	- Kozje meso
		0205.00	Konjsko i magareče meso ili meso mula i mazgi,
				svježe, rashlađeno ili smrznuto			8
02.06				Drugi klaonični proizvodi od goveđega, svinjskoga,
				ovčjega, kozjega; konjskoga i magarečeg mesa
				ili od mesa mula i mazgi, upotrebljivi za jelo,
				svježi, rashlađeni ili smrznuti:
		0206.10	- Od životinja vrsta goveda, svježi ili rashlađeni	3
		0206.2		- Od životinja vrsta goveda, smrznuti:
		0206.21	- - - jezici						3
		0206.22	- - - jetre						3
		0206.29	ostalo
		0206.30	- Svinjski, svježi ili rashlađeni			3
		0206.4		- Svinjski, smrznuti:
		0206.41	- - -jetre						3
		0206.49	- - - ostalo						3
		0206.80	- - Ostalo, svježe ili rashlađeno			3
		0206.90	- Ostalo, smrznuto
02.07				Meso peradi i jestivi otpaci peradi iz tar. broja
				01.05, svježi, rashlađeni ili smrznuti:
		0207.10	- Perad neisjećena u komade, svježa ili rashlađena	8
		0207.2		- Perad, neisjećena u komade, smrznuta:
		0207.21	- - - kokoši, domaće					8
		0207.22	- - - pure						8
		0207.23	- - - patke, guske i biserke				8
		0207.3		- Perad isjećena u komade i otpaći, uključujući
				jetru, svježi ili rashlađeni:
		0207.31	- - - masna gušćja i pačja jetra			8
		0207.39	- ostalo						8
		0207.4		- Perad isjećena i otpaci, osim jetre, smrznuti:
		0207.41	- - - - od domačih kokoši				8
		0207.42	- - - - od pura						8
		0207.43	- - - - od pataka, gusaka i biserki 			8
		0207.50	- Jetra peradi, smrznuta				4
02.08				Ostalo meso i jestivi mesni i drugi klaonićni
				proizvodi, svježi, rashlađeni ili smrznuti:
		0208.10	- Od pitomih i divljih zečeva				6
		0208.20	- Žablji bataci						6
		0208.90	- Ostalo						6
02.09		0209.00	Svinjska slanina i salo oćišćeni od mesa i salo
				peradi (netaljeni) svježi, rashlađeni. smrznuti,
				soljeni, u salamuri, sušeni ili dimljeni:
		0209.001	- - - svinjska slanina i salo				8
		0209.009	- - - ostalo						8
02.10				Meso, jestivi mesni i drugi klaonićni proizvodi,
				soljeni, u salamuri, sušeni ili dimljeni; jestivo
				brašno i prah od mesa ili od drugih klaoničnih
				proizvoda:
		0210.1		- Svinjsko meso:
		0210.11	- - - butovi, lopatice i drugi komadi od njih,
				s kostima						8
		0210.12	- - - potrbušnice i komadi od njih			8
		0210.19	- - - - ostalo						8
		0210.20	- Goveđe meso
		0210.90	- Ostalo, uključujući jestivo brašno prah od
				mesa i drugih klaonićnih proizvoda			12

Glava 3.

RIBE, LJUSKARI, MEKUŠCI I OSTALI VODENI BESKRALJEŽNJACI

Napomene
1. Ova glava ne obuhvaća:
1) morske sisavce (tar. broj 01.06) i njihovo meso (tar. broj 02.08 ili 02.10);
2) ribe (uključujući njihove jetre i ikru) ljuskare, mekušce i ostale vodene beskralježnjeke, mrtve i neupotrebljive za ljudsku hranu zbog njihove vrste ili stanja (glava 5)- brašno krupica i pelete od riba, ljuskara, mekušaca i ostalih vodenih beskraljež
3) kavijar i zamjenu kavijara pripremljene od ribljih jaja (tar. broj 16.04).


_____________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna
broj		oznaka		Imenovanje						Carinsk stopa
_____________________________________________________________________________
1		2				3					4	5	6
_____________________________________________________________________________
03.01				Žive ribe
		0301.10	- Ukrasne ribe						8
		0301.9		- Ostale žive ribe:
		0310.91	- - pastrve (Salmo trutta Salmo gairdneri,
				Salmo clarki, Salmo aguabonita,
				Salmo gilae)						6
		0301.92	- - - jegulje (Anguilla spp.)				S1
		0301.93	 - - šaran						6
		0301.99	 - - ostale:
		0301.991	- - morske ribe						S1
		0301.999	- ostale							6
03.02				Ribe, svježe ili rashlađene, osim ribljih fileta
				i ostaloga ribljeg mesa iz tar. broja 03.04
		0302.1		- Salmonide, osim jetre i ikre:
		0302.11	- - pastrve (Salmo trutta. Salmo
				gairdneri. Salmo clarki, Salmo aguabonita
				Salmo gilae)						6
		0302.12	- - lososi pacifićki (Oncorhynchus
				spp.), lososi atlantski (Salmo salar) i
				lososi dunavski (Hucho hucho)			S1
		0302.19	- ostale							6
		0302.2		- Ribe plosnatice ili ribe listašice
				(Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae,
				Soleidae, Scophthalmidae i Citharidae) osim
				jetre i ikre:						S1
		0302.21	- - veliki list (Reinhardtius hippoglossoides,
				Hippoglossus stenolepis)				S1
		0302.22	- - - iverak (Pleuronectes platessa)			S1
		0302.23	- - - list (Solea spp.)					S1
		0302.29	- - - ostale						S1
		0302.3		- Tunj (roda Thunnus), trupac prugavac
				(Euthynnus, Katswonus pelamis) osim jetre i ikre:
		0302.31	- - - albakor tunj ili dugoperajni bijeli tunj
				(Thunnus alalunga)					S1
		0302.32	- - - žutoperajni tunj (Thunnus albacares)		S1
		0302.33	- - - trupac prugavac					S1
		0302.39	- - - - ostalo						SI
0302.40			- Haringe (Clupea harengus, Clupea
				pallassil) osim jetre i ikre
		0302.50	- Bakalar (Gadus morhua, Gadus ogac,
				Gadus macrocephalus) osim jetre i ikre		S1
		0302.6		- Ostala riba, osim jetre i ikre
		0302.61	- - srdele (Sardiila pilchardus, Sardinops
				spp.), velike srdele (Sardinella spp ),
				papaline (Sparatus)					S1
		0302.62	- - - bakalarka (Melanogrammus
				aeglefinus)						S1
		0302.63	- - - bakalarksa (Polliacius virens)			S1
		0302.64	- - skuše (Scomber scombrus,
				Scomber australicus, Scomber
				japonicus)						S1
		0302.65	- - - - morski psi					S1
		0302.66	- - - jegulje (Anguilla spp.)				S1
		0302.69	- - - - ostala:
		0302.691	- - - slatkovodne ribe
		0302.699	- - morske						S1
		0302.70	- Jetre i ikre						S1
03.03				Riba smrznuta. osim ribljih fileta i ostaloga
				ribljeg mesa iz tar. broja 03.04:
		0303.l0	- - lsosi pacifićki (Oncorhyncus spp.),
				osim jetre i ikre:					S1
		0303.2		- Ostale salmonide, osim jetre i ikre:
		0303.21	- - - - pastrve (Salmo trutta, Salmo gairdneri,
				Salmo clarki, Salmo aguabonita, Salmo gilae)	6
		0303.22	- - lososi atlantski (Salmo salar) i lososi
				 dunavski (Hucho hucho)				S1
		0303.29	- - ostale:
		0303.291	- - slatkovodna					6
		0303.299	- - morska						SI
		0303.3		- Ribe plosnatice ili ribe listašice (Pleuronectidae,
				Bothidae, Cynoglossidae. Soleidae,
				Scophthalmidae i Citharidae) osim jetre i ikre:
		0303.3		- - veliki list (Reinhardtius hippoglossoides,
				 Hippoglossus stenolepis)				S1
		0303.32	- - iverak (Pleuronectes platessa)			S1
		0303.33	- - list (Solea spp.)					S1
		0303.39	- - ostale						S1
		0303.4		- Tunj (roda Thunnus), trupac prugavac (Euthynnus,
				Katsuwonus pelamis) osim jetre i ikre:
		0303.41	- - - - albakor tunj ili dugoperajni bijeli tunj
				 (Thunnus alalunga)					S1
		0303.42	- - - žutoperajni tunj (Thunus albacares)		S1
		0303.43	- - - trupac prugavac					SI
		0303.49	- - - ostalo						SI
		0303.50	- Haringe (Clupea harengus, Clupea
				pallassu), osim jetre i ikre				S1
		0303.60	- Bakalar (Gadus morhua, Gadus ogac,
				Gadus macrocephalus), osim jetre i ikre		SI
		0303.7		- Ostala riba, osim jetre i ikre				S1
		0303.71	- - - - srdele (Sardina pilchardus,
				Sardinops spp.), velike srdele (Sardinella
				spp.), papaline (Sparattus)				S1
		0303.72	- - - - bakalarke (Melanogrammus
				aeglefinus)						S1
		0303.73	- - - bakalarke (Polliacius virens)			S1
		0303.74	- - - - skuše (Scomber scombrus, Scomber
				australicus, Scomber japonicus)			S1
		0303.75	- - - - morski psi					S1
		0303.76	- - - - jegulje (Anguilla spp.)				S1
		0303.77	- - - - morski grgeči (Dicentrarchus
				labrax, Dicentrarchus)					S1
		0303.78	- - - - osliči (Merluccius spp. Urophycis spp.)		S1
		0303.79	- - ostale:
		03o3.791	- - - - slatkovodne					6
		0303.792	- - - - morske						S1
		0303.80	- Jetra i ikra						S1
03.04				Riblji fileti i ostalo riblje meso (nemljeveno ili
				mljeveno, svježe, rashlađeno ili smrznuto :
		0304.10	- Svježe ili rashlađeno:
		0304.101	- - - od slatkovodne ribe				6
		0304.109	- - - od morske ribe					S1
		0304.20	- Smrznuti fileti:
		0304.201	- - - - od slatkovodne ribe				4
		0304.209	- - - - od morske ribe					SI
		0304.90	- Ostalo:
		0304.9o1	- - - - od slatkovodne ribe
		0304.909	- - - - od morske ribe					S1
03.05				Riba, sušena, soljena ili u salamuri; dimljena riba,
				uključujući i pečene ribe prije ili u toku procesa
				dimljenja; riblje brašno upotrebljivo
				za ljudsku hranu:
		0305.10	- Riblje brašno - upotrebljivo za ljudsku hranu	2
		0305.20	- Jetra i ikra, sušeni, dimljeni, soljeni ili
				u salamuri						SI
		0305.30	- Ribljeni fileti, sušeni, soljeni ili u salamuri,
				 ali nedimljeni						2
		0305.4		- Dimljena riba, uključujući filete:
		0305.41	- - - - lososi pacifički (Oncorhyncus spp.),
				lososi atlantski (Salmo salar) i lososi
				dunavski (Hucho hucho)				S1
		030.42		- - - haringe (Clupea harengus,
				Clupea pallassu)					S1
		0305.49	- - - ostale						S1
		0305.5		- Sušene ribe, nesoljene ili soljene ali
				nedimljene:
		0305.51	- - - - bakalar (Gadus morhua, Gadus
				ogac, Gadus macrocephalus)				SI
		0305.59	- - - - ostale						Sl
				- Riba, soljena ali nesušena i nedimljena i riba u
				salamuri:
		0305.61	- - - haringe (Clupea harengus,
				CIupea pallassii)					SI
		0305.62	- - - - bakalar (Gadus moruha, Gadus
				ogac, Gadus macrocephalus)				Sl
		0305.63	- - - - inćuni-brgljuni (Engraulic spp.)		3
		0305.69	- - - - ostala						Sl
03.06				Ljuskari s ljušturom ili bez ljušture, živi, svježi,
				rashlađeni, smrznuti, osušeni, posoljeni ili u
				salamuri, ljuskari u ljušturi,
				kuhani u pari ili kuhani u vodi, rashlađeni,
				smiznuti, osušeni, soljeni ili u salamuri:
		0306.1		- Smrznuti :
		03o6.l 1	- - - - jastozi i drugi rakovi hridinasta dna
				(Palinklrus spp. Panulirus spp., Jasus spp.)		S1
		0306.12	- - - rarozi (Homarus spp.)				S1
		0306.13	- - - - škampi i kozice					S1
		0306.14	- - - - rakovi						S1
		0306.19	- - - ostalo						S1
		0306.2		- Nesmrznuti:
		0306.21	- - - - jastozi i drugi rakovi hridinasta dna
				(Palinurus spp. Panulirus spp, Jasus spp.)		S1
		0306.22	- - - - rarozi (Homarus spp.)				S1
		0306.23	- - - - škampi i kozice					S1
		0306.24	- - - - rakovi						S1
		0306.29	- - - - ostalo
03.07				Mekušci s ljušturom ili bez ljušture, živi, svježi,
				rashlađeni, smrznuti, sušeni, soljeni ili u salamuri;
				vodeni beskralježnjaci, osim ljuskara i mekušaca,
				živi, svježi rashlađeni, smrznuti, sušeni, soljeni ili u
				salamuri:
		0307. 10	- Kamenice (oštrige)					S1
		0307.2		- Kapice i pokrovke roda Pecten, Chlamys ili Placopecten:
		0307.21	- - - žive, svježe ili rashlađene			S1
		0370.29	- - - - ostale						S1
		0307.3		- Danje (Mytilus spp., Perna špp.):
		0307.31	- - - - žive, svježe ili rashlađene			S1
		0307.39	- - - - ostale						S1
		0307.4		- Sipe (Sepia officienalis, Rossia macrosoma, Sepiola
				spp.) i lignje (Ommastrephes spp., Loligo spp.,
				Noloodarus spp., Sepioteuthis spp.):
		0307.41	- - - - žive, svježe ili rashlađene			Sl
		0307.49	 - - - - ostale						S1
		0307.5		- Hobotnice (Octopus spp.):
		0307.51	- - - - žive, svježe ili rashlađene			S1
		0307.59	- - - - ostale						Sl
		0307.60	- Puževi, osim morskih puževa			SI
		0307.9		- Ostalo:
		0307.91	- - - - Živi, svježi ili rashlađeni			Sl
		0307.99	- - - ostalo

Glava 4.

MLIJEKO I MLIJEČNI PROIZVODI, JAJA PERADI I PTIČJA JAJA; PRIRODNI MED; JESTIVI PROIZVODI ŽIVOTINJSKOG PORIJEKLA, NESPOMENUTI I NEOBUHVAĆENI NA DRUGOM MJESTU

Napomene
1. Pod pojmom.mlijeko" razumijeva se punomasno mlijeko ili djelomično obrano ili potpuno obrano mlijeko.
2. Proizvodi dobiveni koncentracijom surutke uz dodavanje mlijeka ili mliječnih masti svrstavaju se kao sir u tar. broj 04.06, uz uvjet da udovoljavaju ovim karakteristikama
1) da imaju mliječnih masti, po masi, 5% ili više, računato na suhu tvar;
2) da imaju suhe tvari, po masi, od 70% do 85%;
3) da su oblikovani ili da se mogu oblikovati.


_____________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna
broj		oznaka		Imenovanje						Carinsk stopa
_____________________________________________________________________________
1		2				3					4	5	6
_____________________________________________________________________________
04.01				Mlijeko i vrhnje, nekoncentrirani i bez
				dodanog šećera ili drugih tvari za zaslađivanje:
		0401.10	- S udjelom masti do 1% po masi
		0401.20 	- S udjelom masti više od 1% do 6% po masi		6
		0401.30	- S udjelom masti više od 6% po masi:
		0401.301	- - vrhnje						6
		0401.309	- - Ostalo						6
04.02				Mlijeko i vrhnje, nekoncentrirani i bez dodanog
				šećera ili drugih tvari za zaslađivanje:
		0402.10	- U prahu, granulama ili drugim krutim oblicima,
				s udjelom masti do 1,5% po masi			8
		0402.2		- U prahu, granulama ili drugim krutim oblicima,
				s udjelom masti više od 1,5% po masi:
		0402.21	- - bez dodatnog šećera ili drugih tvari
				za zaslađivanje						8
		0402.29	- - - ostalo						8
		0402.9		- Ostalo:
		0402.91	- - - bez dodatnog šećera ili drugih tvari
				za zaslađivanje						8
		0402.99	- - - ostalo						8
04.03				Mlaćenica, kiselo vrhnje, jogurt, kefir i ostalo
				fermentirano ili zakiseljeno mlijeko i vrhnje,
				koncentrirani ili nekoncentrirani, s udjelom dodatnog
				šećera ili drugih tvari za zaslađivanje, aromatizirani
				ili s dodanim voćem ili kakaom:
		0403.10	- Jogut							8
		0403.90	- ostalo						8
04.04				Surutka, koncentrirana ili nekoncentrirana, s
				dodatkom šećera ili drugih tvari za zaslađivanje;
				proizvodi koji se sastoje od prirodnih sastojaka
				mlijeka s dodavanjem ili bez dodavanja šećera ili
				drugih tvari za zasladivanje, nespomenuti i
				neobuhvaćeni na drugom mjestu:
		0404.10	- Surutka, koncentrirana ili nekoncentrirana,
				ili s udjelom;dodanog šećera ili drugih tvari
				za zaslađivanje 					8
		0404.90	- Ostalo						8
04.05		0405.00	Maslac i ostale masti i ulja, dobiveni od mlijeka:
		0405.001	- - - - svježi maslac					8
		0405.002	- - - topljeni maslac					8
		0405.090 	- ostalo (kajmak-skorup i drugo)			8
				Sir i urda:
		0406.10	- Svježi sir (uključujući sir od surutke)
				nefermentirani i urda:
		0406.101	- - svježi sir, neferplentirani				6
		0406.109	- - - - uraw						4
		0406.20	- Sir, strugani ili u prahu, svih vrsta			6
		0406.30	- Sir topljeni, osim struganoga ili u prahu
		0406.40	- Sir prošaran plavom plijesni				6
		0406.90	- Sir, ostali						6
04.07		0407.00	Jaja peradi i ptičja jaja, u ljusci, svježa,
				konzervirana ili skuhana:
		0407.001	- - kokošja jaja, eleukotićna				S1
		0407.002	- - kokošja jaja za priplod				S1
		0407.003	- - purja jaja za priplod				S1
		0407.004	- - - gušćja i pačja jaja za priplod			S1
		0407.005	- - kokošja jaja, ostala					S1
		0407.006	- - purja jaja, ostala					SI
		0407.007	- - gušćja i pačja jaja, ostala				Sl
		0407.009	- - - ostala jaja						SI
04.08				Jaja peradi i ptičja jaja bez ljuske i žumanjci jaja,
				svježi, sušeni, kuhani u vodi ili pari, oblikovani,
				smrznuti ili na drugi način konzervirani, s udjelom
				ili bez udjela šećera ili drugih tvari za zaslađivanje:
		0408.1		- Žumanjci:
		0408.11	- - sušeni						S1
		0408.19	ostali							S1
		0408.9		- ostalo:
		0408.91	- - sušeno						S1
		0408.99	- ostalo						S1
04.09		0409.00	Prirodni med:
		0409.001	- - - u pakovanjima od 25 kg				S1
		0409.009	- - u ostalim pakovanjima				S1
04.10		0410.00	Jestivi proizvodi životinjskog porijekla
				nespomenuti na drugom mjestu i neobuhvaćeni	S1

Glava 5.

PROIZVODI ŽIVOTINJSKOG PORIJEKLA NESPOMENUTI I NEOBUHVAĆENl NA DRUGOM
MJESTU

Napomene
1. Ova glava ne obuhvaća:
1) jestive proizvode (osim životinjskih crijeva, mjehura i želudaca, cijelih ili u komadima, i tekuće ili osušene životinjske krvi);
2) sirovu kožu, s dlakom ili bez dlake (uključujući i krzna) osim proizvoda koji se svrstavaju u tar. broj 05.05 i odrezaha i sličnih otpadka od sirove kože koji se svrstavaju u tar. broj 05.11 (glava 41. ili 43)
3) tekstilni materijali životinjskog porijekla, osim konjske dlake i otpadaka od konjske dlake (odjeljak XI);
4) pripremljene vezice ili snopiće za izradu metli i četaka (tar. broj 96.03).
2. Za jenu tar. broja 05.01 kosa sortirana po dužini (ako kraje korijena i vrhovi dlaka nisu složeni u istom smjeru) neće se smatra obrađenom.
3. Pod pojmom. bjelokost u Tarifi, razumijevaju se kljove slona, nilskog konja (morskog konja), narvala i divljeg vepra te rogovi nosoroga i zubi svih životinja.

U svim odjeljcima ove tarife, pod pojmom "konjska dlaka" razumijeva se dlaka iz grive i repa kopitara i goveda.


_____________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna
broj		oznaka		Imenovanje						Carinsk stopa
_____________________________________________________________________________
1		2				3					4	5	6
_____________________________________________________________________________
05.01		0501.00	Ljudska kosa, sirova, oprana ili neoprana, odmašćena
				ili neodmašćena; otpaci ljudske kose:
		0501.001	- - - ljudska kosa					S1
		0501.009	- - - - otpaci ljudske kose				SI
05.02				Ćekinje pitome ili divlje svinje, dlaka jazavca i
				ostala dlaka za izradu ćetaka, otpaci tih čekinja ili dlaka:
		0502.10	- Čekinja pitome i divlje
				otpeci tih ćekinja					S1
		0502.90	- ostalo						S1
05.03		0503.00	Konjska dlaka i otpaci konjske dlake pripremljeni
				u slojevima ili nepripremljeni, s podlogom ili bez podloge:
		0503.001	- - - - konjska dlaka					S1
		0503.009	- - - - otpaci konjske dlake				S1
05.04		0504.00	Životinjska crijeva, mjehuri i želuci (osim ribljih),
				cijeli ili u komadima:
		0504.001	- - - - sirova i soljena goveđa crijeva			S1
		0504.002	- - - sirova i soljena svinjska crijeva			S1
		0504.003	- - - ostala sirova i soljena crijeva			S1
		0504.004	- - - - sušena goveđa crijeva				S1
		0504.005	- - - sušena svinjska crijeva				S1
		0504.006	- - - ostala sušena crijeva				S1
		0504.007	- - - - ostalo, sirovo i soljeno				S1
		0504.009	- - - - ostalo sušeno					SI
05.05				Kože i ostali ptićji djelovi, s perjem i paperjem,
				perje i dijelovi perja (s podsjećenim ili
				nepodsjećenim rubovima) i paperje, dalje neobrađi-
				vani osim ćišćenjem, dezinficiranjem ili tretiranjem
				radi konzerviranja; prah i otpaci perja ili djelova perja:
		0505.10	- Perje onih vrsta koje se upotrebljavaju
				za punjenje; paperje					SI
		0505.90	- Ostalo						Sl
05.06				Kost i srž rogova, sirovi, odmašćeni jednostavno
				pripremljeni (ali neisječeni u oblike) tretirani s
				kiselinom ili deželatinizirani; prah i otpaci tih
				proizvoda:
		0506.10	- Koštana tkiva i kosti tretirane kiselinom		S1
		0506.90	- Ostalo						S1
05.07				Bjelokost, kornjaćevina, kitova kost, dlake kitove
				kosti, rogovi, parošci, 	kopita, nokti, pandže i
				kljunovi, sirovi ili jednostavno pripremljeni ali
				neisjećeni u oblike; prah i otpaci tih proizvoda:
		0507.10	- Bjelokost; prah i otpaci bjelokosti			S1
		0507.90	- Ostalo						S1
05.08		0508.00	Koralji i slične tvari, sirovi ili jednostavno
				pripremljeni ali drugačije neobrađeni; ljušture
				mekušaca, ljuskara ili bodljikaša, kosti sipe, sirovi
				jednostavno pripremljeni ali neisječeni u oblike;
				prah i otpaci tih proizvoda				S1
05.09		0509.00	Prirodne spužve životinjskog porijekla		Sl
05.10		0510.00	Ambra siva, kastoreum, cibet i mošus; kantaride;
				žući sušene ili nesušene; žlijezde i ostale živo-
				tinjske tvari, svježe, rashlađene ili smrznute ili
				drugaćije privremeno konzervirane koje se upo-
				trebljavaju u proizvodnji farmaceutskih proizvoda
		0510.001	žlijezde i drugi životinjski organi			S1
		0510.009	- - - ostalo						S1
05.11				Proizvodi životinjskog porijekla nespomenuti i
				neobuhvaćeni na drugom mjestu; mrtve životinje
				iz glava 1. i 3, neupotrebljive za ljudsku hranu:
		0511.10	- Sperma bikova ;					S1
		0511.9		- Ostalo :
		0511.91	- - - proizvodi od riba ali ljuskara, mekušaca ili
				drugih vodenih beskralježnjaka; mrtve
				životinje iz glave 3.					S1
		0511.9s	- - - ostalo						S1

ODJELJAK II.

BILJNI PROIZVODI

Napomena
1. Pod pojmom "pelete" u ovom se odjeljku razumijevaju proizvodi koji su aglomerirani kompresijom ili dodavanjem vezivnih sredstava u količini do 3% po masi.

Glava 6.
ŽIVO DRVEĆE I DRUGE BILJKE; LUKOVICE, KORIJENJE I SLIČNO; REZANO CVIJEĆE I
UKRASNO LIŠCE

Napomene
1. U skladu s drugim dijelom imenovanja tar. broja 06.01, ova glava obuhvaća samo živo drveće i robu (uključujući biljne sadnice, koja se obićno nabavlja u rasadnicima ili kod cvjećara, za rasad ili za ukrašavanje. Ovdje, ne spadaju krumpir, crveni luk, a
2. Treba razumjeti da svako pozivanje u imenovanjima tar. broja 06.03 ili 06.04 na robu bilo koje vrste obuhvaća i bukete, košare s cvijećem, vijence i slične proizvode izrađene u cijelosti ili djelomično od proizvoda te vrste, pri čemu se ne uzima u obzi


_____________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna
broj		oznaka		Imenovanje						Carinsk stopa
_____________________________________________________________________________
1		2				3					4	5	6
_____________________________________________________________________________
06.01				Lukovice, gomolji, gomoljasto korijenje, izdanci
				korijena, reznice i podanci za sadnju, u vegetaciji
				ili u cvijetu; biljke i korijen cikorije, osim korijena iz
				tar. broja 12.12;
		0601.10	- Lukovice, gomolji, gomoljasto korijenje,	
				izdanci korijena, reznice i podanci za sadnju		S1
		0601.20	- Lukovice, gomolji, gamoljasto korijenje,
				izdanci korijena, reznice, i podanci,
				u vegetaciji ili cvijetu biljke i korijen cikorije		SI
06.02				Ostale žive biljke (uključujući njihovo korijenje),
				reznice kalem-grančice i kalemi, micelij (klijale
				spore gljive na zrnima žitarica):
		0602.10	- Neižiljene reznice i kalem-grančice, kalemi:
		0602.101	- - - lozne						S1
		0602.109	- - - ostale						S1
		0602.20	- Voćne sadnice, uključujući voćne sadnice u
				obliku šiblja ili žbunja, kalemIjene ili nekalemljene:
		0602.201	- - - - lozne						S1
		0602.209	- - ostale						S1
		0602.30	- Rododendroni i azaleje (gorske ruže),
				kalemljeni ili nekalemljeni				S1
		0602.40	- Ruže, kalemljene ili nekalemljene			S1
		0602.9		- Ostalo:
		0602.91	- - micelij za gljive					S1
		0602.99	- - ostalo						SI
06.03				Rezano cvijeće i cvjetni pupoljci vrsta
				prikladnih za bukete ili za ukrašavanje, svježi,
				sušeni, bojeni-bijeljeni, impregnirani ili drugačije
				pripremljeni:
		0603.10	- Svježi:
		0603.101	- - - karanfili						8
		0603.102	- - - ruže						8
		0603.109	- - ostalo						8
		0603.90	- Ostalo:
		0603.901	- - sušeno 						8
		0603.909	- - ostalo						8
06.04				Lišće, grane i ostali dijelovi bilja, bez cvjetova ili
				cvjetnih pupoljaka i trave, mahovine i lišaji prikladni
				za bukete ili za ukrašavanje, svježi, sušeni,
				bojeni, bijeljeni, impregnirani ili drugačije pripremljeni:
		0604.10	- Mahovine i lišaji					S1
		0604.9		- ostalo:
		0604.91	- - svježi						S1
		0604.99	- ostalo						S1


GIava 7.

JESTIVO POVRČE, KORIJENJE I GOMOLJI

Napomene
1. Ova glava ne obuhvaća proizvode za stočnu hranu iz tar. broja 12.14.
2. Pod pojmom "povrće" u tar. br. 07.09, 07.10, 07.11 i 07.t2 razumijevaju se jestive gljive, tartufi (gomoljače) masline, kapar, mirodije buče i tikve, modra rajčica, kukuruz šećerac (Zea maya var. saccharata) paprike iz roda Capsicum ili iz roda Pimenta
3. Tar. broj 07.12 obuhvaća sve sušeno povrće svih vrsta hoje se svrstavaju u tar. br. 07.01 do 07.11, osim:
1) osušenoga mahunastog povrća u zrnu (tar. broj 07.13): 2) kukuruza šećerca u oblicima navedenim u tar. br.1 102 do 11.04 3) brašna, krupice i pahuljica od krumpira (tar. broj 11.05); 4) brašna i krupice od osušenog mahunastog povrća iz tar. broj 07. 13 
4. Međutim, iz ove glave isključuje se osušena drobljena ili mljeve na paprika roda Capsicum ili roda Pimenta (tar. brnj 09.04).


_____________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna
broj		oznaka		Imenovanje						Carinsk stopa
_____________________________________________________________________________
1		2				3					4	5	6
_____________________________________________________________________________
77.01				Krumpir, svježi ili rashlađeni:
		0701.l0	- Sjemenski						S1
		0701.90	- Ostali							4
07.02		0702.00	Rajćica, svježa ili rashlađena				4
07.03				Crveni luk, alma, češnjak, poriluk i ostali
				lukovi; svježi ili rashlađeni:
		0703.10	- Crveni luk i alma:
		0703.10l	- - - arpadžik						4
		0703.109	- - - ostalo						4
		0703.20	- Češnjak						4
		0703.90	- Poriluk i ostali lukovi				4
07.04				Kupus, cvjetaća, keleraba, kelj i slično kupusno
				jestivo povrće, svježe ili rashlađeno:
		0704.10	- Cvjetača i prokule					4
		0704.20	- Kelj pupčar						4
		0704.90	- Ostalo						S1
07.05				Salata (Lactuca sativa) i cikorija (Cichorium spp.),
				svježe ili rashlađene
		0705.1		- Salata:
		0705.11	- - - glavićasta salata					4
		0705.19	- - - solata						S1
		0705.2		- Cikorija:
		0705.21	- radič (Cichorium intubus var. foliosum)		4
		0705.29	- - - ostalo						SI
07.06				Mrkva, broskva ili repa ugarnjača (bijela repa),
				cikla, celer korjenaš, rotkvice i slično jestivo
				korjenasto povrće, svježi ili rashlađeni
		0706.10	- Mrkva, broskva ili rea ugarnjača (bijela repa)	4
		0706.90	- Ostalo						S1
07.07		0707.00	Krastavci i hornišoni, svježi ili rashlađeni		4
07.08				Mahunasto povrće u mahunama lli zrnu, svježe
				ili rashlađeno:
		0708.10	- Grašak ( Pisum sativum).				4
		0708.20	- Grah (Vigna spp., Phseolus spp.)			4
		0708.90	- Ostalo mahunasto povrće				SI
07.09				Ostalo povrče, svježe ili rashlađeno:
		0709.10	- Artićoke						4
		0709.20	- Šparoge						4
		0709.30	- Modra rajčica					4
		0709.40	- Celer, osim celera korjenaša				4
		0709.5		- Jestive gljive i tartufi (gomoljače):
		0709.51	- - - jestive gljive					4
		0709.52	- tartufi (gomoljače)					4
		0709.60	- Paprike iz roda Capiscum ili iz roda Pimenta	4
		0709.70	- Špinš, novozelandshi špinat i loboda		4
		0709.90	- Ostalo						S1
07.10				Povrće (uključujući i blanširano), smrznuto:
		0710.10	- Krumpir						4
		0710.2		- Mahunasto povrće u zrnu ili mahunama:		4
		0710.21	- grašak (Oisum sativum)				4
		0710.22	- - mahune i grah (vigna spp., seolus spp.)		4
		0710.30	- Špinat, novozelandski špinat i loboda		4
		0710.40	- Kukuruz šećerac					4
		0710.80	- Ostalo povrće :
		0710.801	- - - - paprika						4
		0710.809	- - - - ostalo						4
		0710.90	- Mješavine povrća					4
07.11				Povrće, privremeno konzervirano (npr.
				sumpornim dioksidom, u slanoj vodi, sumporiranoj
				vodi ili drugim otopinama za konzerviranje), ali u
				takvu stanju neprikladno za neposrednu hranu:
		0711.10	- Crveni luk						3
		0711.20	- Masline						3
		0711.30	- Kapar						3
		0711.40	- Krastavci i kornišoni					3
		0711.90	- Ostalo povrće, mješavine povrća			3
07.12				Sušeno povrće, cijelo, rezano u komade
				ili mljeveno ali dalje nepripremljeno:
		0712.10	- Krumpir, nerezan ili rezan u komade ili
				režnjeve ali dalje nepripreman			3
		0712.20	- Crveni luk						3
		0712.30	- Jestive gljive i tartufi					3
		0712.90	- Ostalo povrće; mješavine povrća			3
07.13				Sušeno mahunasto povrće u zrnu, oljušteno ili
				neoljušteno ili lomljeno:
		0713.10	- Grašak (Pisum sativum):
		0713.101	- - - - sjemenski					S1
		0713.109	- - - - ostali						3
		0713.20	- Slani grašak (Garbanzos)				3
		0713.3		- Grah (Vigna spp., Phaseoluš spp.):
		0713.31	- - - - grah vrsta Vigna mungo (L)
				Hepper ili Vigna radiata (L) Wilczek			3
		0713.32	- - - - grah sitni crveni (Adzuki)
				(Phaseolus ili vigna angularis)				3
		0713.33	- - - grah obični (Phaseolus vulgaris)			3
		0713.39	- - - - ostali						S1
		0713.40	- Leća							S1
		0713.50	- Bob (Vicia faba var. major) i konjski
				bob (Vicia faba var. eguina)				Sl
		0713.90	- Ostalo						S1
07.14				Manioka, arorut, salep, topinambur, slatki krumpir
				i slično korijenje i gomolji s visokim udjelom
				škroba ili inulina, svježi ili sušeni, cijeli ili rezani
				ili u obliku peleta: srž od sago-drveta:
		0714.10	- Manioka (cassava)					S1
		0714.20	- Slatki krumpir					S1
		0714.90	- Ostalo						S1


Glava 8.

JESTIVO VOĆE; KORE AGRUMA ILI DINJA I LUBENICA

Napomene
1. Ova glava ne obuhvaća voće koje nije za jelo.
2. Rashlađeno voće svrstava se u iste tarifne brojeve kao odgovarajuće svježe voće.


_____________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna
broj		oznaka		Imenovanje						Carinsk stopa
_____________________________________________________________________________
1		2				3					4	5	6
_____________________________________________________________________________
08.01				Kokosov orah, brazilski orah i akažu-orah, svježi
				ili suhi, oljušteni ili neoljušteni :
		0801.10	- Kokosov orah					S1
		0801.20	- Brazilski orah					S1
		0801.30	- Kažu-orah						S1
08.02				Ostalo jezgrasto voće u ljusci, svježe ili suho,
				oljušteno ili neoljušteno:
		0802.1		- Bademi:
		0802.11	- - - u ljusci						S1
		0802.12	- - - - oljušteni						3
		0802.2		- Lješnjaci (Corylus spp.):
		0802.21	- - - - u ljusci						SI
		0802.22	- - - oljušteni						3
		0802.3		- Obični orasi:
		0802.31	- - - u ljusci						SI
		0802.32	- - - oljušteni						3
		0802.40	- Kestenje (Castanea spp.)				S1
		0802.50	- Pistacije						S1
		0802.90	- Ostalo						S1
08.03		0802.00	Banane, svježe ili suhe				S1
08.04				Datulje, smokve, ananas, avokado, guava,
				mango i mangusta, svježi ili suhi:
		0804.10	- Datulje						S1
		0804.20	- Smokve						5
		0804.30	- Ananas						S1
		0804.40	- Avokado						SI
		0804.50	- Guava, mango i mangusta				SI
08.05				Agrumi, svježi ili suhi:
		0805.10	- Naranče						S1
		0805.20	- Mandarine (uključujući tangirske i
				sadsumas mandarine); hibridi agruma
				(klementina, vilking i sl.)				3
		0805.30	- Limun (Citrus limun, Citrus limonum)
				i limeta (Citrus aurantifolia)				S1
		0805.40	- Grape fruit						S1
		0805.90	- Ostali							S1
08.06				Grožđe, svježe ili suho:
		080G.10	- Svježe						8
		0806.20	- Suho							4	
08.07				Dinje, lubenice i papaje, svježe:
		0807.10	- Dinje i lubenice					3
		0807.90	- Papaje						3
08.08				Jabuke, kruške i dunje, svježe:
		0808.10	- Jabuke						4
		0808.20	- Kruške i dunje					4
08.09				 Marelice (kajsije), trešnje i višnje, breskve
				(uključujući nektarine), šljive svježe
		0809.10	- Marelice						4
		0809.20	- Trešnje i višnje					4
		0809.30	- Breskve, uključujući nektarine			4
		0809.40	- Šljive							4
08.10				Ostalo svježe voće:
		0810.10	- Jagode						3
		0810.20	- Maline, kupine, dudovi (murve) i loganske bobice	3
		0810.30	- Crne, bijele i crvene ribizle i ogrozdi		3
		0810.40	- Brusnice, borovnice i ostalo voće roda Vaccinium	3
		0810.90	- Ostalo						SI
08.11				Voće, nekuhano ili kuhano u vodi ili pari,
				smrznuto dodatkom ili bez dodatka šećera ili
				drugih tvari za zaslađivanje:
		0811.l1	- Jagode						3
		0811.20	- Maline, kupine, dudovi (marve), loganske bobice,
				crne, bijele i crvene ribizle i ogrozdi
		0811.201	- - maline						4
		0811.209	- - ostalo						4
		0811.90	- Ostalo:
		0811.901	- - marelice i breskve					4
		0811.902	- - višnje						4
		0811.904	- - agrumi banane, ananas i kokosov orah,
				bez dodanog šečera					S1
		0811.909	- - - ostalo						4
08.12				Voče, privremeno konzerevirano (npr. sumpornim
				dioksidom, u slanoj vodi, u sumporiranoj vodi ili
				u drugim otopinama za konzerviranje) ali u takvu
				stanju neprikladno za neposrednu hranu:
		0812.10	- Trešnje i višnje					4
		0812.101	- - trešnje						4
		0812.109	- - višnje						4
		0812.20	- Jagode						4
		0812.80	- Ostalo:
		0812.901	- - agrumi						S1
		0812.902	- - - ananas						S1
		0812.903	- - kokosov orah					S1
		0812.905	- - kupine						4
		0812.906	- - - maline						4
		0812.909	- - - ostalo						S1
08.13				Voće, suho, osim onoga koje se svrstava u tar.
				br. 08.01 do 08.06; mješavine jezgričava ili suhog
				voća iz ove glave:
		0813.10	- Marelice						4
		0813.20	- Šljive							4
		0813.30	- Jabuke						4
		0813.40	- Ostalo voće						4
		0813.50	- Mješavine jezgričavoga ili suhog voća iz ove glave	4
08.14		0814.00	Kore agruma ili dinja i lubenica, svježe, smrznute.
				suhe ili privremeno konzervirane u slanoj vodi,
				sumporiranoj vodi ili u drugim otopinama za
				konzerviranje						S1


Glava 9.

KAVA, ČAJ, MATE-ČAJ I ZAČINI

Napomene
1. Mješavine proizvoda iz tar. br. 09.04 do 09.10 svrstavaju se ovako:
1) mješavine dvaju ili više proizvoda iz istoga tar. broja svrstavaju se u taj tarifni broj ;
2) mješavine dvaju ili više proizvoda iz različitih tarifnih brojeva svrstavaju se u tar. broj 09.10. dodavanje drugih tvari proizvodima iz tar. br. 09.04 do 09.10 (ili mješavinama spomenutim u prethodnim st. 1) i 2) ne utječe na njihovo svrstavanje, uz u

2. Ova glava ne obuhvaća papar vrste kubeba (Piper cubeba) i ostale proizvode iz tar. broja 2.11.


_____________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna
broj		oznaka		Imenovanje						Carinsk stopa
_____________________________________________________________________________
1		2				3					4	5	6
_____________________________________________________________________________
09.01				Kava, pržena ili nepržena ili bez kofeina; kavine
				ljuske i opne; zamjene kave koje sadrže kavu bilo
				u kojem postotku:
		0901.1		- Kava nepržena:
		0901.11	 - - - s kofeinom					S1
		0901.12	bez kofeina						S1
		0901.2		- Kava pržena:
		0901.21	- - - s kofeinom					S1
		0901.22	- - - bez kofeina					S1
		0901.30	- - - Kavine ljuske i opne				S1
		0901.40	- Zamjene kave koje sadrže kavu			 4
0902				Čaj :
		0902.l0	- Zeleni čaj (nefermentirani) u neposrednim pakovanjima
				do 3 kg						S1
		0902.20	- Ostali zeleni čaj (nefermentirani)			S1
		0902.30	- Crni čaj (fermentirani) i djelomično
				fermentirani čaj u neposrednim pakovanjima
				do 3 kg						S1
		0902.40	- Ostali crni čaj (fermentirani) i ostali
				djelomično fermentirani čajevi				S1
09.03		0903.00	Mate-čaj						S1
09.04				Papar roda Piper; suha, drobljena ili mljevena
				paprika roda Capsicum ili roda Pimenta:
		0904.1		- Papar:
		0904.11	 - - nedrobljeni i nemljeveni				SI
		0904.12	- - - drobljeni ili mljeveni				S1
		0904.20	- Paprika roda capsicum ili roda Pimenta suha,
				drobljena ili mljevena					4
09.05		0905.00	Vanilija						S1
09.06				Cimet i cvijet cimetova drveta:
		0906.10	- Nedrobljeni i nemljeveni				S1
		0906.20	- Drobljeni ili mljeveni					S1
09.07		0907.00	Klinčići (cijeli plodovi, pupoljci i peteljke)		S1
09.08				 Muškatnjak, macis i kardamom:
		0908.10	- Muškatnjak						SI
		0908.20	- Macis						S1
		0908.03	- Kardamom						S1
09.09				Sjeme anisa, badijana, komorača, korijandara,
				kima, kumina i bobice kleke:
		0909.10	- Sjeme anisa i badijana				S1
		0909.20	- Sjeme korijandara					S1
		0909.30	- Sjeme kumina					S1
		0909.40	- Sjeme kima						SI
		0909.50	- Sjeme komorača; bobice kleke:
		0909.501	- sjeme komorača					S1
		0909.509	- bobice kleke						S1
09.10				Đumbir, šafran, kurkuma, majčina dušica,
				lovor u listu, carry i ostali začini:
		0910.10	- Đumbir						S1
		0910.20	- Šafran						S1
		0910.30	- Kurkuma						S1
		0910.40	- Majčina dušica, lovor u listu				S1
		0910.50	- carry							S1
		0910.9		- Ostali začini:
		0910.91	- - - mješavine definirane napomenom 1. pod 2)
				uz ovu glavu						S1
		0910.99	- - - ostali						S1

Glava 10.

ŽITARICE

Napomene
1.1)Proizvodi navedeni u imenovanjima tarifnih brojeva ove glave svrstavaju se u ove tarifne brojeve samo ako su u zrnu, uključujući zrna u klasu ili na stabljikama.
2) Ova glava ne obuhvžća oljuštene ili drugačije obrađeno zrnje. Međutim, riža, oljuštena, blanširana, polirana, glazirana, etiviranž, ili lamljena ostžje svrstžna u tar. broj 10.06.
2. Tar. broj l0.05 ne obuhvaća kukuruz šećerac (glava 7). Napomena za podbroj
Pod pojmom "tvrda pšenicž" razumijeva se pšenica vrste Triticum durum i hibridi dobiveni posebnim međusobnim križanjem Triticum durum koji imaju isti broj kromozoma (28) kao ta vrsta.


_____________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna
broj		oznaka		Imenovanje						Carinsk stopa
_____________________________________________________________________________
1		2				3					4	5	6
_____________________________________________________________________________
l0.01				Pšenica i napolica
		1001.10	Tvrda pšenica
		1001.101	- - - sjemenska						SI
		1001.102	- - - Ostalo						S1
		1001.90	- Ostalo:
		1001.901	- - - sjemenska pšenica				S1
		1001.909	- Napolica						S1
10.02		1001.00	Raž:
		1002.001	- - - sjemenska						S1
		1002.009	- - ostala						S1
10.03		1003.00	Ječam:
		1003.001	- - - sjemenski						SI
		1003.002	- - - pivarski						3
		1003.003	 - - - za stoćnu hranu					S1
		1003.009	- - - ostali						S1
10.04		1004.00	Zob:
		1004.001	- - - sjemenski						S1
		1004.009	- - ostali 						SI
10.05				Kukuruz:
		1005.10	- Sjemenski:
		1005.101	- - - hibridni						S1
		1005.109	- - - Ostali						S1
		1005.90	- Ostali:
		1005.901	- - - bijeli						3
		1005.902	- - - žuti						3
		1005.903	- - - činkvantin						3
		1005.909	- - - ostali						3
10.06				Riža:
		1006.10	- Riža u ljusci (neoljuštena ili neobrađena)
		1006.101	- - - sjemenska						S1
		1006.109	- - - ostala						S1
		1008.20	- Riža, oljuštena (smeđa)				S1
		1006.30	- Riža, polublanširana ili blanširana
				pa i polirana ili glazirana:
		1006.301	- - - polubijela i bijela					Sl
		1006.309	- - - polirana i glazirana				4
		1006.40	- Lomljena riža
10.07		1007.00	Sorgo u zrnu						S1
10.08				Heljda, proso, sjeme za ptice; ostale žitarice:
		1008.10	- Heljda						S1
		1008.20	- Proso							S1
		1008.30	- Sjeme za ptice					S1
		1008.90	- Ostale žitarice					S1

Glava 11.

PROIZVODI MLINSKE INDUSTRIJE; SLAD; ŠKROB; INULIN; PŠENIČNI GLUTEN

Napomene
1. Ova glava ne obuhvaća:
1) prženi slad priprenkljen kao zamjena kave (tar. broj 09.01 ili 21.01)
2) brašno, krupicu i škrob pripremljene i kao proizvodi iz tar. broja 19.01;
3) kukuruzne ljuskice i druge proizvode iz tar. broja 19.04;
4) povrće, pripremljeno ili konzervirano, iz tar. br. 20.01, 20.04 ili 20.05;
5) farmaceutske proizvode (glava 30);
6) škrob koji ima svojstvo parfumerijskih, kozmetičkih ili toaletnih preparata (glava 33).
2.1) Proizvodi mlinske industrije, dobiveni od žitarica koje su obuhvaćene u idučoj tablici, svrstavaju se u ovu glavu ako po masi, u suhom stanju, sadrže:
(1) škrob (određen modificiranom polarimetrijskom metodom po Everersu) u količini koja premašuje količinu naznaćenu u koloni (2);
(2) pepeo (nakon oduzimanja dodanih minerala) u količini koja ne premašuje količinu naznačenu u koloni (3). U suprotnom ti se proizvodi svrstavaju u tar. broj 23.02.
2) Proizvodi koji se svrstavaju u ovu glavu prema navedenim odredbama svrstavaju se u tar. broj 11.01 ili 11.02 ako postotak koji prolazi kroz sito od tkanine od metalne žice s otvorima naznačenim u kolonama 4 ili 5 nije manji po masi od postotka naznačen
U suprotnom ti se proizvodi svrstavaju u tar. broj 11.03 ili 11.04.


______________________________________________________________________________
							Postotak koji prolazi kroz sito s otvorom od
______________________________________________________________________________
								315			315
Žitarica		Udio		Udio			mikrometara		mikrometara
			škroba		pepela			(mikrona)		(mikrona)
______________________________________________________________________________
1			2		3			4			5
______________________________________________________________________________
Pšenica i raž		45%		2,5%			80%
Jećam			45%		3%			80%
Zob			45%		5%			80%
Kukuruz i sorgo	45%		2%						90%
u zrnu
Riža			45%		1,6%			80%
Heljda			45%		4%			80%


3. Pod pojmovima "prekrupa" i "krupica", u smislu tar. broja 11.03, razumijevaju se proizvodi dobiveni fragmentacijom zrna žitarica koji odgovaraju ovim uvjetima:

1) za kukuruzne proizvode - da najmanje 95% po masi, proizvoda prođe kroz sito od tkanine od metalne žice s otvorima od 2 mm;
2) za proizvode od ostalih žitarica - da najmanje 95% po masi proizvoda prođe kroz sito od tkanine od metalne žice s otvorima od 1,25 mm.


_____________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna
broj		oznaka		Imenovanje						Carinsk stopa
_____________________________________________________________________________
1		2				3					4	5	6
_____________________________________________________________________________
11.01		1101.00	Brašno od pšenice ili napolice:
		1101.001	- - - pšenićno						S1
		1101.009	- - - od napolice					S1
11.02				Brašno od žitarica, osim od pšenice ili napolice:
		1102.10	- Raženo brašno					Sl
		1102.20	- Kukuruzno brašno					3
		1102.30	- Rižino brašno					3
		1102.90	- Ostalo						S1
11.03				awekrupa od žitarica, krupica i pelete:
		1103.1		- Prekrupa i krupica:
		1103.11	- - pšenična						3
		1103.l2 	- - zobena						3
		1103.l3	- - kukuruzna						3
		1103.14	- - rižina						3
		1103.19	- - ostalih žitarica					3
		1103.2		- Pelete :
		1103.21	- - pšenične						3
		1103.29	- - ostalih žitarica					3
11.04				Žitarice u zrnu drugačije obrađene (npr. oljuštene,
				valjane, u ljuskicama, perlirane, obrezane ili gnječene),
				osim riže iz tar. broja 10.06; klice žitarica, cijele,
				valjane, u ljuskicama ili mljevene:
		1104.1		- Zrnje, valjano ili u obliku ljuskica:
		1104.11	- - ječmeno						3
		1104.12	- - zobeno						3
		1104.19	- - ostalih žitarica					3
		1104.2		- Drugačije obrađeno zrnje (npr. oljušteno, perlirano,
				obrezano ili gnječeno)
		1104.21	- - ječmeno						3
		1104.22	- - zobeno						3
		1104.23	- - kukuruzno						3
		1104.29	- - ostalih žitarica					3
		1104.30	- - klice žitarica cijele, valjane, u ljuskicama
				ili mljevene						S1
11.05				Krumpirovo brašno, krupica i ljuskica
		1005.10	- Brašno i krupica					3
		1105.20	- Ljuskice						3
11.06				Brašno i krupica od sušenoga mahunastog povrća
				koje se svrstava u tar. br. 07.13, od sagoa, korjenja
				ili gomoja iz tar. broja 07.14; brašno, krupica ili
				prah od proizvoda iz glave 8:
		1106.10	- Brašno i krupica od sušenoga mahunastog
				povrća koje se svrstava u tar. broj 07.13		3
		1106.20	- Brašno i krupica od sagoa, korjenja i
				gomolja koji se svrstavaju u tar. broj 07.14		S1
		1106.30	- Brašno, krupica i prah od proizvoda iz glave 8:
		1106.301	- - brašno od kokosova oraha				S1
		1106.309	- - ostalo						S1
11.07				Slad, prženi ili neprženi:
		1107.10	- Neprženi						3
		1107.20	- Prženi						3
11.08				Škrob; inulin:
		1108.1		- škrob:
		1108.1		- - pšenićni škrob					3
		1108.12	- - kukuruzni škrob					3
		1108.13	- - krumpirov škrob					3
		1108.14	- - škrob od manioke					3
		1108.19	- ostali škrob						3
		1108.20	- Inulin							3
11.09		1109.00	Pšenićni gluten osušeni ili neosušeni			3

Glava 12.

ULJANO SJEMENJE I PLODOVI; RAZNO ZRNJE, SJEMENJE I PLODOVI; INDUSTRIJSKO I LJEKOVITO BILJE; SLAMA I STOČNA HRANA (KABASTA)

Napomene
1. Tar. broj 12.07 obuhvaća, uz ostalo, palmine orahe i jez te sjeme pamuka, ricinusa, sezama, slaćice, šafranike maka i karite-oraha. Ovaj tarifni broj ne obuhvaća proizvode iz tar. broj 08.01 ili 08.02 i masline (glava 7. i glava 20).
2. Tar. broj 12.08 obuhvaća, osim neodmašćenog brašna i krupice, i brašno i krupicu koji su djelomično ili potpuno odmašćeni koji su potpuno ili djelomično ponovno zamašćeni svojim originalnim uljima.

Međutim, ovaj tarifni broj isključuje ostatke iz tar. br. 2 do 23.06.

3. U smislu tar. broja 12.09, sjeme šečerne repe trave, ukrasnog cvijeća, povrća, šumskog drveća, voćaka, grahorice (osim one iz vrste Vicia faba) i vućka treba smatrati vrstama sjemena koje se upotrebljavaju za sjetu.
Međutim tar. broj 12.09 ne obuhvaća ove proizvode čak ni kad su, namijenjeni za sjetu:
1) mahunasto povrće i kukuruz šećerac (glava 7);
2) začine i ostale proizvode iz glave 9;
3) žitarice (glava l0)
4) proizvode iz tar. br.12.01 do 12.07 ili 12.11

4. Tar. broj 12.11 obuhvaća, uz ostalo, ovo bilje i dijelove bilja: bosiljak, boražinu, ginseng miloduh, gospino bilje, sve vrste metvice (nane), ružmarin; rutvicu, kadulju i pelin.
Međutim, iz tar. broja 12.11 iskljućeni su:
1) lijekovi iz glave 30;
2) parfumerijski, kozmetički i toaletni proizvodi iz glave 3
3) insekticidi, fungicidi, herbicidi, sredstva za dezinfekciju i slični proizvodi iz tar: broj 38.08.

5. Za primjenu tar. broja 12.t2, pod pojmom "morske alge i ostale alge" ne razumijevaju se:
1) mrtvi jednostanični mikroorganizmi iz tar. broja 21.02;
2) kulture mikroorganizama iz tar. broja 30.02;
3) gnojiva iz tar. broja 31.01 ili 31.05.


_____________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna
broj		oznaka		Imenovanje						Carinsk stopa
_____________________________________________________________________________
1		2				3					4	5	6
_____________________________________________________________________________
12.01		1201.00	Soja u zrnu, uključujući i lomljeni ili drobljenu	S1
12.02				Kikiriki, neprženi nepečeni u ljusci, ljušteni lomljeni:
				ili drobljeni:
		1202.10	- U ljusci						S1
		1202.20	- Oljušteni, uključujući i lomljeni ili drobljeni	S1
12.03		1203.00	Kopar							S1
12.04		1204.00	Laneno sjeme, uključujući lomljeno ili drobljeno	S1
12.05		1205.00	Sjeme uljane repice, uključujući lomljeno		S1
12.06		1206.00	Suncokretovo sjeme, uključujuči i lomljeno ili
				drobljeno						3
12.07				Ostalo uljano sjeme i plodovi, uključujući i
				lomljeno ili drobljeno
		1207.10	- Palmini orasi i jezgra					S1
		1207.20	- pamukovo sjeme					SI
		1207.30	- Ricinusovo sjeme					S1
		1207.40	- Sezamovo sjeme					S1
		1207.50	- Sjeme slaćice					S1
		1207.60	- Sjeme šafranike					S1
		1207.9		- Ostalo :
		1207.91	- - sjeme maka						S1
		1207.92	- - sjeme karite						S1
		1207.99	- - ostalo :
		1207.991	- - bundevino sjeme					S1
		1207.999	- - ostalo						S1
12.08				Brašno i krupica od uljanog sjemenja i plodova,
				osim od slaćice
		1208.10	- Sojino						S1
		1208.90	- Ostalo						S1
12.09				Sjeme, plodovi i spore za sjetvu
		1209.1		- Sjeme repe:
		1209.11	- - sjeme šećerne repe					SI
		1209.19	- - ostalo						Sl
		1209.2		- - Sjeme krmnog bilja, osim sjemena repe :
		1209.21	- - sjeme lucerne (alfalfa)				S1
		1209.22	- sjeme djeteline					S1
		209.23		- sjeme djeteline vijuka				S1
		1209.24	- - sjeme prave vlasnjaće (Poa pratensis L.)		S1
		1209.25	- - sjeme ljulja (Lolium multiflorum
				am., Lolium perenne L)				S1
		1209.26	- - sjeme mačice (maćjeg repka)			S1
		1208.29	- - ostalo						Sl
		1209.30	- Sjeme travnatog bilja koje se uglavnom uzgaja
				zbog cvjetova						S1
		1208.9		- Ostalo:
		1209.91	- - sjeme povrća					S1
		1209.99	- - ostalo						S1
12.10				Hmelj, svježi ili sušeni, uključujući drobljeni ili
				mljeveni ili u obliku peleta; lupulin:
		1210.10	- Hmelj, nedrobljeni, nemljeveni niti u
				obliku peleta						3
		01210.20	- Hmelj, đrobljeni ili mljeveni ili u obliku peleta;
				lupulin:
		1210.201	- - - hmelj drobljeni ili mljeveni u obliku peleta	3
		1210.209	- - - lupulin						3
12.11				Bilje i dijelovi bilja (uključujući sjemenje i plodove),
				svježe ili sušeno, rezano ili cijelo, drobljeno ili
				mljeveno, vrsta koja se prvenstveno upotrebljava
				u parfimeriji, farmaciji ili za insekticidne,
				fungicidne ili u slične svrhe:
		1211.10	- Korijen gospinog bilja - slatko korijenje		S1
		1211.20	- Korijen ginsenga					S1
		1211.90	- Ostalo:
		1211.901	- - - kamilica						S1
		1211.902	- - - kadulja						SI
		1211.903	- - - makove ćahure 					S1
		1211.904	- - - metvica						S1
		1211.905	- - - lipov cvijet					S1
		1211.906	- - - hrastov lišaj					S1
		1211.907	- - - korijen lincure					S1
		1211.908	- - sljez							S1
		1211.909	- - - ostalo						S1
12.12				Rošćići, morske i ostale alge, šećerna repa,
				šećerna trska, svježi ili suhi, uključujući mljevene;
				koštice i jezgre iz koštica voća i ostali biljni proizvodi
				(uključujući korijen vodopije (cikorije), neprženi,
				vrste Cichorium untybus sativum) vrsta koja se
				prvenslveno upotrebljava za ljudsku hranu,
				nespomenuti i neuključeni na drugom mjestu:
		1212.10	- Rošćići, uključujući i sjeme			S1
		1212.20	- Morske alge i ostale alge				S1
		1212.30	- Koštice i jezgre iz koštica marelice, breskve i šljive	S1
		1212.9		- Ostalo :
		1212.81	- - šećerna repa					S1
		1212.92	- - šećerna trska					S1
		1212.99	- - ostalo						S1
12.13		1213.00	Slama i pljeva od žitarica, sirove, nepripremljene,
				uključujući sjećene, mljevene ili prešane ili u
				obliku peleta						SI
12.14				 Broskva, stočna repa, korjenjače za stočnu hranu;
				sijeno, lucerna, djetelina, esparzeta, stočni kelj,
				lupina, grahorica i slični proizvodi za stočnu hranu,
				uključujući i u obliku peleta:
		1214.10	- Brašno i pelete od lucerne (alfalfa)			S1
		1214.90	- Ostalo						S1


Glava 13.

BELAK; GUME; SMOLE I OSTALI BILJNI SOKOVI I EKSTRAKTI

Napomene
Tar. broj 13.02. obuhvaćž, uz ostalo, ekstrakt slatkog korijena, buhača, awmelja, aloje i opijum.
Ovaj tarifni broj ne obuhvaća.:
1) ekstrakte slatkog korijena koji sadrže više od 10% po masi saharoze ili kad su pripremljeni kao slatkiši (tar. broj 17.04);
2) ekstrakt slada (tar. broj 19.01);
3) ekstrakt kave, čaja i mate-čaja (tar. broj 21.01);
4) biljne sokove i ekstrakte s dodatkom alkohola za pripremanje pića i složene preparate s dodatkom alkohola vrsta koje se upotrebljavaju za proizvodnju pića (glava 22);
5) kamfor, glicerin i ostale proizvode iz tar. br. 29.14 i 29.38;
6) lijekove iz tar. broja 30.03 ili 30.04 i reagense za određivanje krvne grupe (tar. broj 30.06);
7) ekstrakte za štavljenje ili bojenje (tar. broj 32.01 ili 32.03);
8) eterična ulja, kruta i tekuća i rezinoide te aromatizirane destilirane vode i vodene otopine eteričnih ulja (glava 33);
9) prirodni kaučuk, balatu, gutaperku, čikl i slične prirodne gume (tar. broj 40.01).


_____________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna
broj		oznaka		Imenovanje						Carinsk stopa
_____________________________________________________________________________
1		2				3					4	5	6
_____________________________________________________________________________
13.01				Šelak, prirodne gume, smole, gume-smole i balzami:
		1301.10	- Šelak							S1
		1301.20	- Gumiarabika						S1
		1301.90	- Ostalo						S1
13.02				Biljni sokovi i ekstrakti, pektinske tvari, pektinati i
				pektati; agar-agar i ostale sluzi i zgušćivaći,
				dobiveni od biljnih proizvoda, modificirani ili
				nemodificirani:
		1302.1		- Biljni sokovi i ekstrakti:
		1302. 11	- - opijumski						S1
		1302.12	- - slatkog korijena					S1
		1302.13	- - hmelja						S1
		1302.14	- - buhaća ili biljnog korijenja koje
				sadrži rotenon					S1
		1302.19	- - ostalo						S1
		1302.20	- Pektinske tvari, pektinati i pektati			S1
		1302.3		- Sluzi i zgušćivaći dobiveni iz biljnih
				proizvoda,modificirani ili nemodificirani:
		1302.31	- - agar-agar:			
		1302.311	- - bakteriološki,u prahu				S1
		1302.319	- - - ostali						S1
		1302.32	- - sluzi i zgušćivaći ekstrahirani iz rošćića,sjemena
				rošćića ili sjemena giara,modificirani ili
				nemodificiranih					S1
		1302.39	- - Ostal o						S1

Glava 14.

BILJNI MATERIJALI ZA PLETARIJU; BILJNI PROIZVODI NESPOMENUTI I NEOBUHVAĆENI NA DRUGOM MJESTU

Napomene
1.Ova glava ne obuhvaća ove proizvode koji se svrstavaju u odjeljak XI: biljne materijale i vlakna biljnih materijala vrsta koje se uglavnom upotrebljavaju u proizvodnji tekstila bez obzira na način pripreme, a i ostale biljne materijale obrađene da bi se
2.Tar.broj 14.01obuhvaća,uz ostalo: bambus (necijepani ili cijepžni,strugan po duljini ili sjećen na određenu duljinu,zaobljen na krajevima,bijeljen,zaštićen protiv vatre,poliran ili bojen),cijepano vrbovo
priće trsku i slično,srž španjolske trske,španjolsku trsku bez slai ili cijepanu španjolsku trsku. Ovaj tarifni broj ne obuhvaća iverje (tar.broj 44.04).
3.Tar.broj 14.02.ne obuhvaća drvenu vunu (tar.broj 44.05).
4.Tar.broj 14.03ne obuhvaća pripremljene vezice ili snopiće za ir
radu metli i ćetaka (tar.broj 96.03).


_____________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna
broj		oznaka		Imenovanje						Carinsk stopa
_____________________________________________________________________________
1		2				3					4	5	6
_____________________________________________________________________________
14.01				Biljni materljali koji se uglavnom upotrebljavaju za pletariju
				(npr.bambus,španjolska trska,trska,rogoz,vrbovo pruće,
				rafija,slama žitarica,oćišćena,bijeljena ili bojenž i lipova kora):
	1401.10		- Bambus						S1
	1401.20		- Španjolska trska					SI
	1401.90		- Ostalo:
	1401.901		- rafija							S1
	1401.909		- - ostalo						S1
14.02				Biljni materijžli koji se uglavnom upotrebljavaju
				kao materijal za punjenje i tapeciranje (npr.kapok,
				biljna dlaka i morska trava),uključujuči i one što su
				pripremljene u obliku slojeva,s podlogom ili bez
				podloge od drugih materijala:
	1402.l0		- Kapok						S1
	1402.9			- Ostalo:
	1402.91		- - biljna dlaka						S1
	1402.99		- - ostalo						S1
14.03				Biljni materijali koji se uglžvnom upotrebljavaju
				za proizvodnju metli i četaka (npr. sijerak,
				pijasava, pirevinž), pa i u obliku vezica i snopova;
	1403.l0		- Sijerak za metle (Corghum vulgare var.technicum)
	1403.90		- Ostalo						S1
14.04				Biljni proizvodi nespomenuti i neobuhvaćeni na
				drugom mjestu:
	1404.10		- Sirovi biljni materijali koji se uglavnom
				upotrebljavaju za bojenje ili
				štavljenje						S1
	1404.20		- Liners od paneuka
	1404.90		- Ostalo						S1


ODJELJAK III.

MASTI I ULTA ŽIVOTINJSKOG I BILJNOG PORIJEKLA TE PROIZVODI NJIHOVA RAZLAGANJA; PRERAĐENE JESTIVE MASTI; ŽIVOTINJSKI I BILJNI VOSKOVI

Napomene
1.Ova glava ne obuhvaća:
1) slaninu i salo svinja te salo peratli iz tar.broja 02.09;
2) kakaov maslac (kruti i uljasti) iz tar.broja 18.04;
3) proizvode za hranu koji, po masi,sadrže više od 15% proizvoda iz tr.broja 04.05 (obično glava 21);
4) čvarke iz tar.broja 23.01 i ostatke iz tar.br.23.04 do 23.06;
5) masne kiseline - izdvojene, prerađene voskove, lijekove, boje,
žkove, sapun, parfumerijske, kozmetićke ili toaletne preparate, sulfoairana ulja i ostžle proizvode koji se svrstavaju u odjeljak VI;
6) faktis dobiven iz ulja iz tar.broj 40.02
2.Tar.broj l5.09 ne obuhvaća maslinovo ulje dobiveno solventnom akstrakcijom (tar.broj 15.10).
3.Tar.broj 15.18 ne obuhvaća masti i ulja i njihove frakcije koji su samo denaturirani i svrstavaju se u odgovarajući tarifni broj predviđen za nedenaturirane masti i ulja i njihove frakcije.
4.Sapunski talozi, uljni talozi, stearinska smola, glicerinska smola i ostaci masti iz vune svrstavaju se u tar.broj 15.22.


_____________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna
broj		oznaka			Imenovanje					Carinsk stopa
_____________________________________________________________________________
1		2				3					4	5	6
_____________________________________________________________________________
15.01.		1501.00		Masti i ostale masti od svinja i perždi dobivene
					topljenjem,prešanjem ili solventnom ekstrakcijom:
		1501.001		- - tehnička svinjska mast (neprikladna za
					ljudsku hranu)					SI
		1501.002		- jestiva svinjska mast
		1501.009		- - - Ostalo
15.02		1502.00		Masti od životinjskih vrsta goveda,ovaca
					i koza,sirove ili taljene,uključujuči pre-
					šane ili dobivene solventnom ekstrakci-
					jom:						S1
		1502.001		- - za industrijske svrhe
		1502.002		- - - za prehrambene svrhe			4
		1502.009		 - - - ostalo					S1
15.03		1503.00		Stearin od jestive svinjske masti ulje od
					jestive svinjske masti	oleostearin,ulje
					nižih masnih kiselina i ulfe od loja,nee-
					mulgirani,nemiješani ili na drugi način
					pripremljeni:
		1503.001		- - stearin					4
		1503.002		- oleostearln					4
		1503.009		- - ulja						S1
15.04					Masti i ulja te njihove frakcije, od riba ili
					morskih sisavaca, proćišćeni ili neproćišćeni
					ali kemijski nemodificirani:
		1504.10		- Ulja i njihove frakcije od riblje jetre		SI
		1504.20		- Masti i ulja od ribe te njihove frakcije,
					osim od riblje jetre:
		1504.201		- - riblje ulje
		1504.209		- - ostalo					S1
		1504.30		- Masti i ulja te njihove frakcije; od
					morskih sisavaca:
		1504.301		- - kitovo ulje					S1
		1504.309		- - ostalo					S1
15.05					Masti od vune i masne tvari dobivene od
					tih masti, uključujući lanolin:
		1505.10		- Masti od vune, sirove			S1
		1505.90		- Ostalo:
		1505.901		- - lanolin					S1
		1505.909		- - - ostalo					S1
15.06		1506.00		Ostale životinjske masti i ulja i njihove
					frakcije, proćišćeni ili nepročišćeni, ali
					kemijski nemodificirani:			SI
15.07					Sojino ulje i njegove frakcije, pročišćeni
					ili nepročišćeni, ali kemijski nemodificirani:
		1507.l0		- Sirovo ulje, uključujući degumirano
					(bez smole)					3
		1507.90		- Ostalo
15.08					Ulje od kikirikija i njegove frakcije,
					proćišćeni ili neproćišćeni, ali kemijski
					nemodificirani:
		1508.10		- Sirovo ulje					S1
		1508.90		- Ostalo					S1
15.09					Maslinovo ulje (dobiveno mehanićkim
					postupkom) i njegove frakcije, proćišćeni
					ili neproćišćeni, ali kemijski nemodificirani:
		1509.10		- Iz prvog prešanja				3
		1509.90		- Ostalo					SI
15.10		1510.00		Ostala ulja dobivena isključivo od masline
					solventnom ekstrakcijom i njihove " frakcije,
					proćišćeni ili neproćišćeni, ali kemijski
					nemodificirani: uključujući mješavine tih ulja
					ili frakcija s uljima ili frakcijama iz tar.
					broja 15.09					3
15.11					Palmino ulje i njegove frakcije, pročišćeni
					ili nepročišćeni, ali kemijski nemodificirani:
		1511.10		- Sirovo ulje 					S1
		1511.90		- Ostalo					S1
15.12					Ulje od sjemena suncokreta, šafranike i
					pamuka te njihove frakcije, proćišćeni ili
					nepročišćeni, ali kemijski nemodificirani:
		1512.1			- Ulje od suncokreta i šafranike i njihove frakcije:
		1512.11		- sirovo ulje					3	
		1512.19		- ostalo					S1
		1512.2			- Pamukovo ulje i njegove frakcije:
		1512.21		- sirovo ulje, uključujući i ono s
					odstranjenim gosipolom			S1
		1512.29		- ostalo					SI
15.13					Ulje od kokosova oraha (kopre), palmine
					jezgre (koštice), palmina oraha i njihove
					frakcije, rafinirani ili nerafinirani, ali kemijski
					nemodificirani:
		1513.1			- Ulje od kokosova oraha (kopre) i
					njegove frakcije:
		1513.11		- - Sirovo ulje
		1513.19		- - ostalo					S1
		1513.2			- Ulje od palmine jezgre (koštica) ili
					palminih oraha i njihove frakcije:
		1513.21		- sirovo ulje
		1513.29		- - Ostalo					S1
15.14					Ulje od repice ili ulje od slaćice i njihove
					frakcije, rafinirani ili nerafinirani, ali
					kemijski nemodificirani:
		1514.10		- Sirovo ulje :
		1514.101		- od repice					S1
		1514.102		- - - od slaćice 				S1
		1514.90		- Ostalo
		1514.901		- - od repice
		1514.909 		- od slaćice					S1
15.15					Ostale biljne masti i ulja, nehlapljivi
					(uključujući ulje jojobe) i njihove frakcije,
					proćišćeni i nepročišćeni, ali kemijski
					nemodificirani:
		1515.1			- laneno ulje i njegove frakcije:
		1515.11		- - sirovo ulje
		1515.19		- ostalo					S1
		1515.2			- Kukuruzno ulje i njegove frakcije:
		1515.21		- - sirovo ulje
		1515.29		- - ostalo
		1515.30		- Ricinusovo ulje i njegove frakcije		3
		1515.40		- Tungovo ulje i njegove frakcije		3
		1515.50		- Sezamovo ulje i njegove frakcije		3
		1515.60		- Ulje jojobe i njegove frakcije		3
		1515.90		- Ostalo					SI
15.16					Masti i ulja životinjskoga ili biljnog	
					porijekla i njihove frakcije, djelomićno ili
					potpuno hidrogenizirani, interesterificirani,
					resterificirani ili eledinizirani, rafinirani ili
					nerafinirani, ali dalje nepripremljeni:
		1516.10		- Životinjske masti i ulja i njihove frakcije:
		1516.101		- - - riblje i kitovo				S1
		1516.109		- - - ostalo					S1
		1516.20		- Biljne masti i ulja i njihove frakcije:
		1516.201		- - - palmino i kokosovo			S1
		1516.209		- - - ostalo					S1
15.17					Margarin, mješavine ili preparati masti
					ili ulja životinjskog ili biljnog porijekla ili
					od frakcija različitih masti ili ulja iz ove
					glave prikladni za jelo, osim jestivih masti ili
					ulja i njihovih frakcija iz tar. broja 15.16:
		1517.10		- Margarin, isključujući tekući margarin	3
		1517.90		- ostalo					S1
15.18		1518.00		Životinjske ili biljne masti i ulja i njihove
					frakcije, kuhani, oksidirani, dehidrirani,
					sumporirani, puhani, uhani, polimertzirani
					zagrijavanjem u vakuumu ili u inertnom plinu ili
					drugaćije kemijski modificirani, isključujući
					one iz tar. broja 15.16; mješavine i preparati
					od životinjskih i biljnjih masti i ulja od
					frakcija različitih , masti ili ulja iz ove glave,
					neprikladni za jelo, nespomenuti i neobuhvaćeni
					na drugom mjestu			
l5.19					Industrijske monokarboksilne masne kiseline,
					kisela ulja od rafinacije; industrijski masni alkoholi:
		1519.l			- Industrijske monokarboksilne masne kiseline;
		1519.11		- stearinska kiselina				S1
		1519.12		- oleinska kiselina				S1
		1519.13		- - masne kiseline tarulja			S1
		1519.19		- - ostalo
		1519.20		- Kisela ulja od rafinacije
		1519.30		- Industrijski masni alkoholi:			S1
		1519.301		- - - mješavine masnih alkohola		SI
		1519.309		- - - ostalo
15.20					Glicerin, kemijski čist ili nečist; glicerinske
					vode i baze:
		1520.10		- Glicerin, sirovi; glicerinske vode i baze	S1
		1520.90		- Ostalo, uključujući sintetični glicerin:
		1520.90l		- - - glicerin čistoće veće od 99%		S1
		1520.909		- - ostalo					S1
15.21					Biljni voskovi (osim triglicerida), pćelinji
					vosak, voskovi od ostalih insekata i
					spermaceti, rafinirani ili nerafinirani;
					obojeni ili neobojeni:
		1521.10		- Biljni voskovi				S1
		1521.90		- Ostalo					S1
15.22		1522.00		Degras; ostaci dobiveni pri preradi masnih
					tvari i voskova životinjskoga ili biljnog
					porijekla					SI


ODJELJAK IV.

PROIZVODI PREHRAMBENE INDUSTRIJE; PIĆA, ALKOHOLI I OCAT; DUHAN I PROIZVODI ZAMJENE DUHANA

Napomena
Pod pojmom "pelete" u ovom odjeljku razumijevaju se proizvodi koji su aglomerirani izravno kompresijom ili dodavanjem vezivnog sredstva u količini do 3% po masi.

Glava 16.

PRERAĐEVINE OD MESA, RIBA, LJUSKARA, MEKUŠACA ILI OSTALIH VODENIH BESKRALJEŽNJAKA

Napomene
1. Ova glava ne obnhvaća meso, druge klaonične proizvode za jelo, ribu, ljuskare, mekušce i ostale vodene beskralježnjake, pripremljene ili konzervirane postupcima navedenim u glavama 2. i 3.
2. Složeni prehrambeni proizvodi svrstavaju se u ovu glavu uz uvjet da po masi sadrže više od 20% kobasica, mesa, drugih klaoničkih jestivih proizvoda, životinjske krvi, riba ili ljuskara, mekušca ili drugih vodenih beskralježnjaka ili bilo koje kombinaci
Napomene za podbrojeve
1. U smislu tar. podbroja 1602.10, pod pojmom "homogenizirani proizvodi" razumijevaju se proizvodi od mesa, drugih klaoničnih proizvoda ili krvi, fino homogenizirani, pripremljeni za prodaju na malo kao hranu za djecu ili u dijetetske svrhe u posudama net
Pritom se ne uzimaju u obzir male količine bilo kojih sastojaka koji su dodani tim proizvodima kao začini, konzervansi ili u druge svrhe. Ti proizvodi mogu sadržati malu količinu vidljivih komadića mesa ili drugih klaonićnih jestivih proizvoda. Ovaj podbr
2. Nazivi riba i ljuskara navedeni u podbrojevima tar. broja 16.04 ili 16.05 obuhvaćaju iste vrste koje su navedene u glavi 3. pod istim nazivima.


_____________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna
broj		oznaka		Imenovanje						Carinsk stopa
_____________________________________________________________________________
1		2				3					4	5	6
_____________________________________________________________________________
16.01		1601.00	Kobasice i slični proizvodi od mesa, drugih
				klaoničnih jestivih proizvoda ili od krvi; složeni
				prehrambeni proizvodi na bazi tih proizvoda:
		1601.001	- - trajni
		1601.002	- - - polutrajni
		1601.009	- - ostalo
16.02				Ostali pripremljeni ili konzervirani proizvodi od
				mesa, drugih klaoničnih proizvoda ili od krvi:
		1602.10	- Homogenizirani proizvodi				3
		1602.20	- Od jetre bilo koje životinje				5
		1602.3		- Od peradi iz tar. broja 01.05
		1602.31	- pureći
		1602.39	- Ostalo
		1602.4		- Svinjski:
		1602.41	- šunke i odresci šunki
		1602.42	- lopatice i odresci lopatica				5
		1602.49	- ostalo uključujući mješavine				5
		1602.50	- Goveđi
		1602.90	- Ostalo, uključujući prerađevine od krvi bilo
				kojih životinja						5
16.03		1603.00	Ekstrakti i sokovi od mesa riba, Ijuskara, mekušca
				ili od ostalih vodenih beskralježnjaka
16.04				Pripremljena ili konzervirana riba: kavijar i
				zamjene kavijara pripremljeni od ribljih jaja:
		1604.1		- Riba, bijela ili u komadima, ali nemljevena:
		1604. 11	- - Lososi
		1604.12	- - haringe
		1604.13	- - srdele, srdelice i papaline
		1604.14	- - tunjevi, trupci prugaval i palamide (Sarda spp.)
		1604.15	- - skuše
		1604.16	- - inćuni
		1604.19	- - ostalo
		1604.20	- Ostala pripremljena ili konzervirana riba
		1604.30	- Kavijar, i iamjene kavijara				S1
16.05				Ljuskari, mekušci i ostali vodeni beskralježnjaci,
				pripremljeni ili konzervirani:
		1605.10	- Rakovi						S1
		1605.20	- Škampi i kozice					S1
		1605.30	- Rarozi 						S1
		1605.40	- Ostali ljuskari					S1
		1605.50	- Ostalo:
		1605.901	- - - puževi						S1
		1605.905	- - školjke						3
		1605.909	- - ostalo						S1


Glava 17.

ŠEČER I PROIZVODI OD SEĆERA

Napomena
1. Ova glava ne obuhvaća:
1) proizvode od šećera koji sadrže kakao (tar. broj 18.06);
2) kemijski čiste šećere (osim saharoze, laktoze, maltoze, glikoze i fruktoze) i ostale proizvode iz tar. broja 29.40;
3) lijekove i ostale proizvode iz glave 30.

Napomena za podbroj
U smislu tar. podbrojeva 1701.11 i 1701.10, pod pojmom "sirovi šećer" razumijeva se šećer čiji maseni udio saharoze u suhom stanju odgovara polarimetrijskoj vrijednosti manjoj od 99,5%


_____________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna
broj		oznaka		Imenovanje						Carinsk stopa
_____________________________________________________________________________
1		2				3					4	5	6
_____________________________________________________________________________
17.01				Šećer od šećerne trske i šećerne repe i
				kemijski čista saharoza, u krutom stanju:
		1701.1		- Sirovi šećer bez dodatnih sredstava
				za aromatizacifu i tvari za bojenje:
		1701.1		- - šećer od šećerne trske				5
		1701.12	- - šećer od šećerne repe				5
		1701.9		- Ostalo :
		1701.91	- - s dodanim sredstvima za aromatizaciju i
				tvarima za bojenje					5
		1701.99	- - ostalo:
		1701.991	- - - šećer od šećerne trske, rafinirani		5
		1701.992	- - - šećer od šećerne repe, rafinirani			5
		1701.993	- - - kandirani šećer					5
		1701.999	- - - kemijski čista saharoza				5
17.02				Ostali šečeri, uključujući kemijski čistu
				laktozu, maltozu, glikozu i fruktozu, u krutom
				stanju; šećerni sirupi bez dodanih sredstava za
				sromatizaciju ili tvari za bojenje; umjetni med i
				mješavine umjetnoga i prirodnog meda; karanlel:
		1702.10	- Laktoza i laktozni sirup				S1
		1702.20	- šećer i sirup, od javora				SI
		1702.30	- Glikoza (dekstroza) i glikozni sirup bez udjela
				fruktoze ili s udjelom fruktoze manje od 20% po
				masi u suhom stanju:
		1702.301	- - - kemijski čista glikoza				S1
		1702.309	- - - ostalo
		1702.40	- Glikoza i glikozni sirup s udjelom 20% do 50%
				fruktoze po masi u suhom stanju
		1702.50	- Kemijski čista fruktoza				S1
		1702.60	- Ostala fruktoza i fruktozni sirup s udjelom više
				od 50% po masi fruktoze u suhom stanju		S1
		1702.90	- Ostalo, uključujući invertni šećer:
		1702.901	- - - umjetni med					5
		1702.902	- - - karamel						5
		1702.903	- - maltoza monohidrat				Sl
		1702.909	- Ostalo
17.03				Melase dobivene pri ekstrakciji ili rafiniranju šećera:
		1703.10	- Melasa od šećerne trske				4
		1703.90	- Ostale:
		1703.901	- - - zafelo 						4
		1703.909	- - - ostalo
17.04				Proizvodi od šećera (uključujući bijelu čokoladu)
				bez kakaa:
		1704.10	- Žvakaće gume, uključujući i one presvučene
				šećerom
		1704.90	- Ostalo:
		1704.901	- - - bomboni						5
		1704.909	- - Ostala						5


Glava 18.

KAKAO I PROIZVODI OD KAKAA

Napomene
1. Ova glava ne obuhvaća proizvode navedene u tar. br. 04.03, 19.01, 19.04, 15.05, 21.05, 22.02, 22.08, 30.03 i 30.04.
2. Tar. broj 18.06 uključuje proizvode od šećera koji sadrže kakao, i u skladu s napomenom 1. uz ovu glavu, ostale prehrambene proizvode koji sadrže kakao.


_____________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna
broj		oznaka			Imenovanje					Carinsk stopa
_____________________________________________________________________________
1		2				3					4	5	6
_____________________________________________________________________________
18.01		1801.00	Kakao u zrnu, cijeli ili lomljeni, sirovi ili
				prženi:
		1801.001	- - - u zrnu, sirovi					S1
		1801.009	- - - - ostalo						S1
18.02		1802.00	Ljuske, kore, opne i ostali otpaci od kakaa		S1
18.03				Kakaova pasta, odmašćena ili neodmašćena:
		1803.l0	- Neodmašćena					S1
		1803.20	- Potpuno ili djelomićno odmašćena
		1804.00	Maslac, masti i ulje od kakaa				S1
		1805.00	Kakao u prahu, bez dodanog šećera ili
				drugih tvari za zasladivanje				Sl
18.06				Čokolada i ostali prehrambeni proizvodi
				koji sadrže kakao:
		1806.10	- Kakao u prahu s dodatkom šećera i
				drugih tvari za zasladivanje				5
		1806.20	- Ostali proizvodi u blokovima mase veće od 2 kg,
				ili u tekućem stanju, masi, prahu, granulama ili u
				drugim oblicima u rasutom stanju, posudama
				ili neposrednim pakovanjima, iznad 2 kg		5
		1806.3		- Ostalo, u pločama ili šipkama:
		1806.31	- - - punjeni						5
		1806.32	- - - - nepunjeni					5
		1806.90	- Ostalo


Glava 19.

PROIZvODI NA BAZI ŽITARICA, BRAŠNA, ŠKROBA ILI MLIJEKA; SLASTIČARSKI PROIZVODI

Napomene
1. Ova glava ne obuhvaća:
1) složene prehrambene proizvode koji po masi sadrže više od 20% kobasičarskih proizvoda, mesa drugih klaonićnih proizvoda, krvi, riba ili ljuskara, mekušaca ili ostalih vodenih beskralježnjaka ili bilo koje kombinacije tih proizvoda (glava 16), osim punj
2) biskvite i ostale proizvode na osnovi brašna ili škroba, specijalno pripremljene za životinjsku hranu (tar. br. 23.09),
3) lijekove i ostale proizvode iz glave 30.
2. U ovoj glavi pod pojmom "brašno" i "krupica" razumijevaju se brašno i krupica od žitarica iz glave 11. i ostalo brašno, krupice i prah biljnog porijekla bilo iz koje druge glave.
3. Tar. broj 19.04 ne obuhvaća proizvode koji po masi sadrže više od 8% kakaova praha ili su presvučeni čokoladom ili druge prehrambene proizvode koji sadrže kakao iz tar. broja 18.06.
4 U svrhe tar. broja 19.04, pod pojmom "drugačije pripremljeni" razumijevaju se prerade većeg stupnja od prerada predviđenih u tarifnim brojevima i napomenama glava 10. i 11.


_____________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna
broj		oznaka			Imenovanje					Carinsk stopa
_____________________________________________________________________________
1		2				3					4	5	6
_____________________________________________________________________________
19.01				Sladni ekstrakt; prehrambeni proizvodi od brašna,
				krupice, škroba i sladnog ekstrakta bez dodatka
				kakaa ili s dodatkom kakaa u prahu u količini manjoj
				od 50% po masi nespomenuti i neuključeni na
				drugom mjestu; prehrambeni proizvodi od robe iz
				tar. br. 04.01 do 04.04 bez dodatka kakaova praha ili s
				dodatkom kakaova praha u količini manjoj od 10%,
				nespomenuti ili neuključeni na drugom mjestu
		190t.10	- Proizvodi za dječju hranu u pakovanjima
				za prodaju na malo					5
		l90l.20		- Mješavine i tijesta za proizvodnju pekarskih
				proizvoda iz tar. broja 19.05				5
		1901.90	- Ostalo:
		1901.901	- - - - ekstrakti slada					5
		1901.902	- - - - proizvodi za dijetetsku hranu			S1
		1901.909	- - - - ostalo						5
19.02				Tjestenina, kuhana ili nekuhana ili punjena
				(mesom ili drugim tvarima) ili drugačije
				pripremljena, kao što su špageti, makaroni, rezanci,
				lazanji, njoki, ravijoli, kaneloni; kuskus, pripremljeni
				ili nepripremljeni:
		1902.l		- Testenina nekuhana i nepunjena niti drugaćije
				pripremljena:
		1902.11	- - - - s dodatkom jaja					5
		1902.19	- - - ostala						5
		1902.20	- Tjestenina punjena, kuhana ili nekuhana ili
				drugaćije pripremljena				5
		1902.30	- Ostala tjestenina					5
		1902.40	- Kuskus						5
19.03		1903.00	Tapioka i zamjene tapioke pripremljene,
				od škroba u obliku ljuskica, zrnaca, perli ili
				u sličnim oblicima					S1
19.04				Proizvodi za hranu dobiveni bubrenjem
				ili prženjem žitarica ili proizvoda od žitarica
				(npr. kukuruzne pahuljice); žitarice, osim kukuruza,
				u zrnu, predhodno kuhani ili drugačije pripremljeni:
		1904.10	- proizvodi za hranu dobiveni bubrenjem ili
				prienjem žitarica ili proizvoda od i žitarica		5
		1904.90	- Ostalo 						5
19.05				Kruh, i slični proizvodi začinjeni đumbirom:
		1905.10	- Hruskavi kruh (krisp)				5
		1905.20	- Medenjaci začinjeni đumbirom i slično		5
		1905.30	- Slatki biskviti i oblate				5
		1905.40	- Dvopek, tost-kruh i slični tost-proizvodi		5
		1905.90	- Ostalo						S1


Glava 20.

PROIZVODI OD POVRĆA, VOĆA I OSTALIH DIJELOVA BILJAKA

Napomene
1. Ova glava ne obuhvaća
1) Povrće i voće pripremljeno ili konzervirano postupcima navedenim u glavama 7, 8. ili 11;
2) složene prehrambene proizvode koji po masi sadrže više od 20% kobasica, mesa, drugih klaoničkih proizvoda, krvi, riba ili ljuskara, mekušaca ili ostalih vodenih beskralježnjaka ili bilo koje kombinacije tih proizvoda (glava 16),
3) složene homogenizirane prehrambene proizvode iz tar. broja 21.04.
2. Tar. br. 20.07 i 20.08 ne obuhvaćaju voćne želee, voćne paste, bademe i slične proizvode presvučene šećerom (tar. broj 17.04) i čokoladne slatkiše (tar. broj 18.06).
3. Tar. br. 20.01; 20.04 i 20.05 obuhvaćaju, ovisno o slučaju, samo one proizvode iz glave 7. ili iz tar. br.11.05 ili 11.06 (osim brašna, krupice i praha od proizvoda iz glave 8) koji su pripremljeni ili konzervirani drugim postupcima osim onih iz napome
4. Sok_od rajčice koji sadrži 7% ili više suhe tvari, svrstava se u tar. broj 20.02.
5. U smislu tar. broja 20.09, pod pojmom "sokovi, nefernkentirani i bez dodatnog alkohola" razumijevaju se sokovi alkoholne jakosti koja ne premašuje 0,5% obujma (vidjeti napomenu 2. uz glavu 22).

Napomena za podbrojeve
1. U smislu tar. podbroja 2005.10, pod pojmom "homogenizirano povrće" razumijevaju se proizvodi od povrća fino homogeniziranoga, pripremljeni za prodaju na malo, kao dječja hrana ili u dijetetske svrhe, u posudama neto mase do 250 g. Pritom se ne uzimaju
2, U smislu tar. podbroja 2007.10, pod pojmom "homogenizirani proizvodi" razumijevaju se proizvodi od voća, fino homogeniziranoga, pripremljeni za prodaju na malo kao dječja hrana ili u dijetetske svrhe, u posudama do 250 g neto mase. Pritom se ne uzimaju


_____________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna
broj		oznaka			Imenovanje					Carinsk stopa
_____________________________________________________________________________
1		2				3					4	5	6
_____________________________________________________________________________
20.01				Povrće, voće i ostali jestivi dijelovi biljaka,
				pripremljeni ili konzervirani u octu ili octenoj kiselini
		2001.10	- Krstavci i kornišoiti					5
		2001.20	- Crveni luk						5
		2001.90	- Ostalo:
		2001.901	- - - paprka						5
		2001.909	- ostalo						5
20.02				Rajčice pripremljene ili konzervirane na	
				drugi način osim u octu
		2002.10	- Rajčica; cijela ili u komadima	
		2002.90	- Ostalo						5
20.03				Gljive i tartufi, pripremljeni ili konzervirani na
				drugi način, osim u octu ili octenoj kiselini:
		2003.l0	- Pećurke						5
		2003.90	- Tartufi						5
20.04				Ostalo povrće, pripremljeno ili konzervirano na
				drugi način osim u octu ili octenoj kiselini, smrznuto:
		2004.10	- Krumpir
		2004.90	- Ostalo povrće i mješavine povrća			5
20.05				Ostalo povrće, pripremljeno ili konzervirano na
				drugi način osim u octu i octenoj kiselini, nesmrznuto:
		2005.10	- Homogenizirano povrće				5
		2005.20	- Krumpir						5
		2005.30	- Kiseli kupus						5
		2005.40	- Grašak (Plsum sativum)				5
		2005.5		- Grah (Vigna spp., Phseolus spp.):
		2005.51	- -grah u zrnu						5
		2005.59	- - ostali						5
		2005.60	- Šparoge						5
		2005.70	- Masline						5
		2005.80	- Kukuruz šečerac (Zea mays var saccharata)		5
		2005.90	- Ostalo povrće i mješavine povrća			5
20.06		2006.00	Voće, kore od voća i ostali dijelovi biljaka,
				konzervirani u šećeru (kandirano)			5
20.07				Džemovi, voćni želei, marmelade, voćni pirei i
				voćne paste dobiveni kuhanjem, s dodavanjem ili
				bez dodavanja šečera ili drugih sredstava za
				zaslađivanje:
		2007.10	- Homogenizirani proizvodi				5
		2007.9		- Ostalo:
		2007.91	- - od agruma						5
		2007.99	- - ostalo:
		2007.99 	- šljivov pekmez					5
		2007.992	- džemovi						5
		2007.999	- Ostalo						5
20.08				Voće i ostali jestivi dijelovi biljaka. dru, gačlje
				pripremljeni ili konzervirani s dodatkom ili bez
				dodatka šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje ili
				alkohola, nespomenuti i neuključeni na drugom mjestu:
		2008.1		- Jezgričavo voće, kikiriki i voćne sjemenke,
				uključujući mješavine tog voća:
		2008.11	- - - kikiriki						3
		2008.19	- - - ostalo, uključujući mješavine			3
		2008.20	- Ananas						3
		2008.30	- Agrumi						3
		2008.40	- Kruške						4
		2008.50	- Marelice
		2008.60	- Trešnje i višnje:
		2008.601	- - trešnje						4
		2008.609	- - višnje						4
		2008.70	- Breskve						4
		2008.80	- Jagode
		2008.9		- Ostalo, uključujući mješavine, osim onih iz tar.
				podbrojeva 2008.19:
		2008.91	- - - palmina ježgra					SI
		2008.92	- - - mješavine						3
		2008.99	- - - - ostalo :
		2008.991	- - - banane i kokosov orah				3
		2008.999	- - - - ostalo						3
20.09				Voćni sokovi (uključujući mošt od grožđa) i
				sokovi od povrća, nefermentirani i bez dodatka
				alkohola, s dodatkom ili bez dodatka šećera ili
				ostalih sredstava za zaslađivanje:
		2009.1		- Sok od naranče
		2009.11	- - - smrznuti						4
		2009.19	- - - - Ostali :
		2009.191	- - - koncentrirani 					4
		2009.192	- - - - zaslađeni					4
		2009.199	- - - ostali						4
		2009.20	- Sok od grape-fruita					4
		2009.30	- Sok od ostalih agruma:
		2009.301	- - - - sirup od limuna					4
		2009.302	- - - - koncentrirani, od limuna			4
		2009.303	- - - zaslađeni, od limuna				4
		2009.309	- - - Ostali						4
		2009.40	- Sok od ananasa
		2009.50	- Sok od rajčice
		2009.60	- Sok od grožđa (uključujući mošt od grožđa)
		2009.70	- Sok od jabuka
		2009.80	- Sok od ostalog voća ili povrća			4
		2009.90	- Mješavine sokova					4


Glava 21.

RAZNI PREHRAMBENI PROIZVODI

Napomene
1. Ova glava ne obuhvaća:
1) miješano povrće iz tar. broja 07.12;
2) pržene zamjene kave koje sadrže kavu bilo u kojem omjeru (tar. broj 09.01 );
3) začine i druge proizvode iz tar. br. 09.04 do 09.10;
4) složene prehrambene proizvode, osim prehrambenih proizvoda iz tar. br. 21.03 i 21.04 koji po masi sadrže više od 20% kobasićarskih proizvoda, mesa, drugih klaoničnih proizvoda, krvi, riba ili ljuskara, mekušaca ili drugih vodenih beskralježnjaka ili bi
5) složene alkoholne proizvode za proizvodnju pića, alkoholne jakosti (vidjeti napomenu 2. uz glavu 22) iznad 0,5% obujma (tar. broj 22.08);
6) kvasac pripremljen kao lijek i ostale proizvode iz tar. br. 30.03 i 30.04;
7) pripremljene enzime iz tar. broja 35.07.
2. Ekstrakti zamjena navedenih u prethodnoj napomeni 1. pod 2) svrstavaju se u tar. broj 21.01.
3. U smislu tar. broja 21.04, pod pojmom "homogenizirani složeni prehrambeni proizvodi" razumijevaju se proizvodi koji se sastoje od fino homogenizirane mješavine dvaju ili više osnovnih sastojaka, kao što su: meso, riba povrće ili voće, pripremljeni kao 


_____________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna
broj		oznaka			Imenovanje					Carinsk stopa
_____________________________________________________________________________
1		2				3					4	5	6
_____________________________________________________________________________
21.01				Ekstrakti, esencije i koncentrati kave, čaja, mate-
				čaja ili preparata na bazi tih proizvoda ili na bazi
				kave, čaja ili mate-čaja; pržena cikorija i ostale
				pržene zamjene kave i ekstrakti, esencije i
				koncentrati tih proizvoda:
		2101.10	- Ekstrakti, esencije i koncentrati kave i preparati
				na bazi tih ekstrakta, esencija ili koncentrata ili na
				bazi kave
		2101.20	- Ekstrakti, esencije i koncentrati čaja, mate-čaja i
				preparati na bazi tih ekstrakta, esencija ili
				koncentrata ili na bazi čaja ili mate-čaja
		2101.30	- Pržena cikorija i ostale pržene zamjene kave i
				ekstrakti, esencije i koncentrati tih proizvoda
21.02				Kvasac (aktivni ili neaktivni); ostali jednostanični
				mikroorganizmi, mrtvi (osim cjepiva iz tar. broja
				30.02); pripremljeni, praškovi za peciva:
		2102.10	- Aktivni kvasac :
		2102.101	- - - pivski
		2102.102	- - - za miješanje					3
		2102.109	- - - - ostali
		2102.20	- Neaktivni kvasac; ostali jednostanićni
				mikroorganizmi:
		2102.201	- - - ekstrakt kvasca u prahu za mikrobiologiju	S1
		2102.209	- - - ostali
		2102.30	- Pripremljeni praškovi za peciva			3
21.03				Preparati za umake i pripremljeni umaci, miješani
				začini i miješana začinska sredstva; brašno od slačice
				i pripremljena slačica (senf):
		2103.10	- Umak od soje
		2103.20	- Ketchup i ostali umaci od rajčica			3
		2103.30	- Brašno od slačice i pripremljena slaćica (senf)
		2103.90	- Ostalo:
		2103.901	- - - kombinirani začini na bazi paprike
		2103.909	- - - ostalo
21.04				Juhe i guste juhe i preparati za te proizvode;
				homogenizirani složeni prehrambeni proizvodi:
		2104.10	- Juhe i guste juhe i preparati za te proizvode
		2104.20	- Homogenizirani složeni prehrambeni proizvodi
21.05		2105.00	Sladoled s dodatkom ili bez dodatka kakaa
21.06				Prehrambeni proizvodi nespomenuti i neobuhvaćeni
				na drugom mjestu:
		2106.10	- Koncentrati bjelančevina i teksturirane
				bjelanćevinaste tvari
		2106.90	- Ostalo:
		2106.901	- - - - baze od citrus voća
		2106.902	- - - baze od ostalih agruma				6
		2106.903	- - - - preparati za kolače i pudinge			4
		2106.904	- - - - dijetetska hrana
		2106.905	- - - - hrana za djecu
		2106.909	- - - ostalo


Glava 22.

PIĆA, ALKOHOLI I OCAT

Napomene
1. Ova glava ne obuhvaća:
1) morsku vodu (tar. broj 25.01);
2) desliliranu vodu, vodu za određivanje elektrovodljivosti i vodu slične čistoće (tar. broj 28.51);
3) vodene otopine octene kiseline koje, po masi, sadrže više od l0% octene kiseline (tar. broj 29.15);
4) lijekovi iz tar. broja 30.03 ili 30.04;
5) parfimerijske i toaletne proizvode (glava 33);
2. U smislu ove glave i glava 20. i 21, pod pojmom "alkoholna jakost razumijeva se obujmna alkoholna jakost na temperaturi 20 st.C.
3. U smislu tar. broj 22.02, pod pojmom "bezalkoholna pića" razumijevaju se pića čija alkoholna jakost nije veća od 0,5% obujma. Alkoholna pića svrstavaju se u tar. br. od 22.03 do 22.06 ili u tar. broj 22.08, ovisno o slučaju.

Napomena za podbroj
1. U smislu tar. podbroja 2204.10, pod pojmom "pjenušava vina" razumijevaju se vina koja pri čuvanju na temperaturi 20 st. C u zatvorenim posudama imaju podtlak od 3 bara ili veći.


_____________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna
broj		oznaka			Imenovanje					Carinsk stopa
_____________________________________________________________________________
1		2				3					4	5	6
_____________________________________________________________________________
22.01				Voda, uključujući prirodnu i umjetnu mineralnu
				vodu i gaziranu vodu, bez dodatka šećera ili drugih
				sredstava za zaslađivanje ili aromatizaciju; led i
				snijeg:
		2201.10	- Mineralna voda i gazirana voda			3
		2201.90	- Ostalo						S1
22.02				Voda, uključujući mineralnu vodu i gaziranu vodu
				s dodatkom šećera ili drugih sredstava za
				zaslađivanje ili aromatizaciju i ostala bezalkoholna
				pića, osim sokova od voća i povrća koji se
				svrstavaju u tar. broj 20.09:
		2202.10	- Voda, uključujući mineralnu vodu i gaziranu
				vodu s dodatkom šećera ili drugih sredstava za
				zaslađivanje ili aromatizaciju
		2202.90	- Ostalo						S1
22.03		2203.00	- Pivo dobiveno od slada
22.04				Vino od svježeg grožđa, uključujući pojačana
				vina; mošt od grožđa osim mošta iz tar. broja 20.09:
		2204.10	- Pjenušava vina:
		2204.101	- - - u posudama do 2 l.				l0
		2204.109	- - - - u posudama iznad 2 l				10
		2204.2		- Ostala vina; mošt od grožda sa fermentacijom
				zaustavljenom dodavanjem alkohola:
		2204.21	- - u posudama do 21:
		2204.211	- - - stolno vino					10
		2204.212	- - - kvalitetno vino					10
		2204.219	- - - dezertno vino					10
		2204.29	- - ostalo:
		2204.291	- - ostalo vino						10
		2204.292	- - kvalitetno vino					10
		2204.293	- - dezertno vino					10
		2204.299	- - - ostalo						10
		2204.30	- Ostali mošt od grožda				10
22.05				Vermut i ostala vina od svježeg grožđa,
				aromatizirani biljem ili sredstvima za aromatizaciju:
		2205.10	- U posudama do 21:
		2205.101	- - vermut						10
		2205.109	- - - ostalo						10
		2205.90	- Ostalo:
		2205.901	- - - u posudama do 21				10
		2205.909	- - - u posudama iznad 2 1				10
22.06		2206.00	Ostala fermentirana pića (npr. jabukovaća,
				kruškovaća i medovina):
		2206.001	- - - - jabukovaća					8
		2206.002	- - - kruškovaća					8
		2206.003	- - - medovina						8
		2206.004	- - - - vino od suhog grožđa				8
		2206.009	- - ostalo						8
22.07				Nedenaturirani elitni alkohol alkoholne jakosti
				80% obujma ili jači; etilni alkohol i ostali alkoholi,
				denaturirani, bilo koje jakosti :
		2207.10	- Etilni alkohol alkoholne jakosti 80% , obajma ili
				jači, nedenaturirani:
		2207.101	- - - sintetićni						5
		2207.109	- - - ostali						5
		2207.20	- Etilni alkohol i ostali alkoholi, denaturirani, bilo
				koje jakosti
		2207.201	- - - sintetićni						5
		2207.209	- - - - ostali
22.08				Nedenaturirani etilni alkohol alkoholne jakosti manje
				80% obujma; rakije, likeri i ostala alkoholna pića;
				složeni alkoholni proizvodi za proizvodnju pića:
		2208.10	- Složeni alkoholni proizvodi za proizvodnju
				pića:							10
		2208.20	- Alkoholna pića dobivena destilacijom vina,
				kljuka ili komine, od grožđa:
		2208.201	- - - - vinjak (konjak) armanjak i sl.			10
		2208.202	- - - - lozovača i komovica				10
		2208.209	- - - - ostala						10
		2208.30	- Visksi						10
		2208.40	- Rum i tafija (rakija od šećerne trske)		10
		2208.50	- Đin i klekovaća					10
		2208.90	- Ostalo:
		2208.901	- - - - šljivovica					10
		2208.902	- - - - vinski destilat					10
		2208.909	- - - - ostalo						10
22.09		2209.00	Ocat i zamjene octa dobivenog od octene kiseline:
		2209.001	- - - - vinski						5
		2209.002	- - - - voćni						5
		2209.009	- - - - ostali						5


Glava 23.

OSTACI I OTPACI PREHRAMBENE INDUSTRIJE; PRIPREMLJENA ŽIVOTINJSKA HRANA

Napomena
Tar. broj 23.09 obuhvaća proizvode koji se upotrebljavaju za životinjsku hranu nespomenute i neobuhvaćene na drugom mjestu, dobivene preradom biljnih ili životinjskih materijala tako da su izgubili bitne karakteristike originalnog materijala, osim biljnih


_____________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna
broj		oznaka			Imenovanje					Carinsk stopa
_____________________________________________________________________________
1		2				3					4	5	6
_____________________________________________________________________________
23.01				Brašno, prah i pelete od mesa ili mesnih otpadaka,
				od ribe ili od ljuskara, mekušaca ili ostalih vodenih
				beskralježnjaka neprikladnih za ljudsku hranu; ćvarci:
		2301.10	 - Brašno, prah i pelete od mesa ili mesnih
				otpadaka; ćvarci					3
		2301.20	- Brašno, prah i pelete od ribe ili ljuskara, mekušaca
				ili drugih vodenih beskralježnjaka			3
23.02				Posije (mekinje) i ostali ostaci dobiveni
				prosijavanjem, mljevenjem ili drugom obradom
				žitarica i leguminoznog bilja, nepeletizirani ili
				peletizirani:
		2302.10	- Kukuruzni						3
		2302.20	- Rižini						3
		2302.30	- Pšenićni						3
		2302.40	- Ostalih žitarica					3
		2302.50	- Mahunastih biljaka					3
23.03				Ostaci od proizvodnje škroba i slični ostaci, rezanci
				šećerne repe, otpaci šećerne trske i ostali otpaci
				industrije šećera, ostaci i otpaci iz pivovara i
				destilana, nepeletizirani ili peletizirani:
		2303.10	- Ostaci od proizvodnje škroba i slični ostaci		3
		2303.20	- Rezanci šećerne repe, otpaci šećerne trske i
				drugi otpaci od proizvodnje šećera			3
		2303.30	- Otpaci iz pivovara i destilana			3
23.04		2304.00	Uljane pogače i ostali kruti ostaci dobiveni pri
				ekstrakciji ulja od soje, nemljeveni, mljeveni ili
				peletizirani:
		2304.001	- - - sojini						3
		2304.009	- - - ostalo
23.05		2305.00	Uljane pogače i ostali kruti ostaci dobiveni pri
				ekstrakciji ulja od kikirikija, nemljeveni, mljeveni ili
				peletizirani						3
23.06				Uljane pogače i ostali kruti ostaci dobiveni i
				ekstrakcijom biljnih masti ili ulja, osim onih iz tar.
				br. 23.04 i 23.05, nemljeveni, mljeveni ili peletizirani:
		2306.10	- Od pamukova sjemena				3
		2306.20	- Od lanenog sjemena					3
		2306.30	- Od suncokretova sjemena				3
		2306.40	- Od sjemena uljane repice				3
		2306.50	- Od kokosova oraha 					3
		2306.60	- Od palminog oraha ili jezgre				3
		2306.90	- Ostalo						3
23.07		2307.00	Vinski talog; vinski kamen (striješ), sirovi		S1
23.08				Biljni materijali, biljni otpaci i ostaci od prerade
				biljnih materijala i sporedni proizvodi, peletizirani
				ili nepeletizirani, koji se upotrebljavaju za
				životinjsku hranu, nespomennti i neobuhvaćeni na
				drugom mjestu:
		2308.10	- Žir i divlji kesten					S1
		2308.90	- Ostalo						S1
23.09				Proizvodi koji se upotrebljavaju za životinjsku
				hranu
		2309.10	- Hrana za pse i maćke, pripremljena
				za prodaju na malo					5
		2309.90	- Ostalo :
		2309.901	- - kompletne krmne smjese i superkoncentrati za
				prehranu peradi, ribe i stoke				S1
		2309.902	- - - stoćna hrana obogaćena melasom, tropom,
				ugljenim hidratima, vitaminima, mineialima i sl.	S1
		2309.903	- - - premiksi
		2309.909	- - - ostalo


Glava 24.

DUHAN I PROIZVODI ZAMJENE DUHANA

Napomena
Ova glava ne obuhvaća ljekovite cigarete (glava 30).


_____________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna
broj		oznaka			Imenovanje					Carinsk stopa
_____________________________________________________________________________
1		2				3					4	5	6
_____________________________________________________________________________
24.01				Duhan sirovi, ili neprerađeni; duhanski otpaci
		2401.10	- Duhan, neižiljeni
		2401.20	- Duhan, djelomićno ili potpuno ižiljen		5
		2401.30	- Duhanski otpaci
24.02				Cigare, cigarilosi i cigarete od duhana izamjene duhana:
		2402.10	- Cigare i cigarilosi koji sadrže duhan		15
		2402.20	- Cigarete koje sadrže duhan				15
		2402.90	- Ostalo
24.03				Ostali prerađeni duhan i proizvodi zamjene duhana;
				homogenizirani i rekonstituirani duhan; duhanski
				ekstrakti i sokovi:
		2403.10	- Duhan za pušenje s dodatkom ili bez dodatka
				zamjene duhana bilo u kojem odnosu:
		2403.101	- - rezani duhan					10
		2403.102	- - duhan za lulu					10
		2403.109	- - ostali						10
		2403.9		- Ostalo:
		2403.91	- - homogenizirani ili rekonstituirani duhan (folija)
		2403.99	- - ostalo						10


ODJELJAK V.

MINERALNI PROIZVODI

Glava 25.

SOL; SUMPOR; ZEMLlA I KAMEN; SADRA, VAPNO I CEMENT

Napomene
1. Ako iz imenovanja tarifnih brojeva ili napomene 4, uz ovu glavu ne proizlazi drugačije, tarifni brojevi ove glave obuhvačaju samo proizvode u sirovom stanju ili prane (također i kemijskim tvarima koje otklanjaju nečistoću bez promjene strukture proizvo
Proizvodima iz ove glave mogu biti dodana sredstva protiv prašine, uz uvjet da takvo dodavanje čini proizvode prikladnim za opću a ne za posebnu namjenu
2. Ova glava ne obuhvaća:
1) sublimirani sumpor, taloženi sumpor i koloidni sumpor (tar. broj 28.02);
2) zemljane boje koje, po masi, sadrže 70% ili više vezanog željeza preraćunatog kao Fe2 O3 (tar. broj 28.21);
3) lijekove i ostale proizvode iz glave 30;
a) parfimerijske, kozmetičke i toaletne prolzvode (glava 33);
5) kocke, ploče i rubnjake (tar. broj 6801); kocke za mozaik i slično (tar. broj s8.02); ploče za pokrivanje i oblaganje zgrada (tar. broj 6803);
6) drago i poludrago kamenje (tar. broj 71.02 ili 71.03);
7) kultivirane kristale natrijeva klorida i magnezijeva oksida (osim optičkih elemenata) pojedinačne mase 2,5 g ili veće mase, iz tar. broja 3823; optičke elemente od natrijeva klorida ili magnezijeva oksida (tar. broj 90.01 );
8) biljarsku kredu (tar. broj 95.04);
9) kredu za pisanje i crtanje i krojaćku kredu (tar. broj 96.09).
3. Proizvod koji se može svrstati u tar. broj 25.17. a i u bilo koji drugi tarifni broj ove glave, svrstat će se u tar. broj 25.17.
4. Tar broj 25.30 obuhvaća, uz ostalo, i vermikulit, perlit i klorite, neekspandirane; zemljane boje, pečene ili nepečene ili međusobno pomiješane; prirodne tinjćeve okside željeza; morsku pjenu (u poliranim ili nepoliranim komadima); jantar; aglomeriranu


_____________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna
broj		oznaka			Imenovanje					Carinsk stopa
_____________________________________________________________________________
1		2				3					4	5	6
_____________________________________________________________________________
25.01		2501.00	Sol (uključujući jestivu sol i denaturiranu sol) i
				čisti natrijev klorid, uključujući otopine soli u vodi;
				morska voda:
		2501.001	- - sol za jelo						S1
		2501.002	- - kemijski čist natrijev klorid				S1
		2501.003	- - kamena sol za industriju				S1
		2501.009	- - - koncentrati					S1
25.02		2502.00	Željezni piriti, neprženi:
		2502.001	- - sirovi pirit
		2502.009	- - - koncentrati					S1
25.03				Sumpor svih vrsta, osim sublimiranoga, taloženoga
				i koloidnog sumpora:
		2503.10	- Sirovi ili nepročišćeni sumpor			S1
		2503.90	- Ostali:
		2503.901	- - - mljeveni (ćistoće najmanje 99%)		S1
		2503.902	- - ostali mljeveni
		2503.909	- - ostali						S1
25.04				Grafit, prirodni:
		2504.l0	- U prahu ili ljuskicama				S1
		2504.90	- Ostali							S1
25.05				Prirodni pijesak, svih vrsta, obojeni ili neobojeni,
				osim pijeska koji sadrži metale iz glave 26:
		2505.10	- Silikatni i kremeni pijesak				S1
		2505.90	- Ostali pijesak						S1
25.06				Kremen (osim prirodnog pijeska): kvarcit,
				uključujući grubo klesani ili piljeni ili na drugi način
				oblikovan u četvrtaste ili pravokutne blokove ili
				ploče:
		2506.10	- Kremen						S1
		2506.20	- Kvarcit:
		2506.21	- - sirovi ili grubo klesani				S1
		2506.29	- ostalo
25.07		2507.00	Kaolin i ostale kaolinske gline, pečene ili nepečene	S1
25.08				Ostale gline (osim ekspandu'anih glina iz tar.
				broja 68.06), andaluzit. cijanit	 i silimanit, pečeni ili
				nepečeni; mulit; šamotne i denas-zemlje:
		2508.10	- Bentonit						S1
		2508.20	- Zemlje za obezbojavanje i zemlje za kiparstvo	S1
		2508.30	- Vatrostalne gline					S1
		2508.40	- Ostale gline
		2508 50	- Andaluzit, cijanit i silimanit				S1
		2508.60	- Mulit							S1
		2508.70	- Šamotne i dinas-zemlje				S1
25.09		2509.00	Kreda							S1
25.10				Prirodni kalcijevi fosfati, prirodni aluminij-kalcijevi
				fosfati i fosfatna kreda:
		2510.10	- Nemljeveni						S1
		2510.20	- Mljeveni
25.11				Prirodni barijev sulfat (barit); prirodni barijev
				karbonat (viterit), pečeni ili nepečeni, osim
				barijeva oksida iz tar. broja 28.16:
		2511.10	- Prirodni barijev sulfat (bariti):
		2511.101	- - mljeveni						S1
		2511.109	- - - ostali						S1
		2511.20	- Prirodni barijev karbonat (viterit)			S1
25.12		2512.00	Silikatno fosilno brašno (npr. kiselgur trpla,
				dijatomit) i slične silikatne zemlje, pečeni ili
				nepečeni prividne specifićne mase ili manje:
		2512.001	- - dijatomejska zemlja				Sl
		2512.009	- - ostalo
25.13				Plovučac, sitnozrnati korund, prirodni korund,
				prirodni granat i ostale prirodne toplinski obrađene
				ili neobrađene tvari za brušenje:
		2513.1		- Plovućac:
		2513.11	- - sirovi ili u nepravilnim komadima,
				uključujući lomijeni plovućac			S1
		2513.19	- - ostalo						S1
		2513.2		- Sitnozrnati korund, prirodni korund,
				prirodni granat i ostale prirodne tvari za brušenje:
		2513 21	- - sirovi ili u nepravilnim komadima			S1
		2513.29	- - ostali

25.14		2514.00	Škriljevac, uključujući grubo klesan ili piljen ili na
				drugi način oblikovan u četvrste ili pravokutne
				blokove ili ploče					S1
25.15				Mramor, travertin, ekozin i drugo vapnenačko
				kamenje za spomenike, građevine i dr., prividne
				specifične mase 2,5 ili veće, i alabaster, uključujući
				i grubo klesan ili Qiljen ili na drugi način oblikovan u
				četvrtaste ili pravokutne blokove ili ploče:
		2515.1		- Mramor i travertin:
		2515.11	- - sirovi i grubo klesan				S1
		2515.12	- - piljen ili na drugi način oblikovan u četvrtaste ili
				pravokutne blokove ili ploče				S1
		2515.20	- Ekozin i ostalo vapnenaćko kamenje za
				spomenike, građevine i dr.; alabaster			SI
25.16				Granit, porfir, bazalt, pješćar i drugo kamenje za
				spomenike, građevine i dr.; uključujući i grubo
				klesan ili piljen ili na drugi način oblikovan u
				četvrtaste ili pravokutne blokove ili ploče:
		2516.1		- Granit:
		2516.11	- - sirovi ili grubo klesan				S1
		2516.l2	- - piljen ili na drugi način oblikovan u četvrtaste ili
				pravokutne blokove ili ploče
		2516.2		- Pješćar
		2516.21	- - sirovi ili grubo klesan				S1
		2516.22	- - piljen ili na drugi način oblikovan u četvrtaste ili pravokutne blokove ili					ploče
		2516.90	- Ostali kamen za spomenike, građevine i dr.		S1
25.17				Obluci, šljunak, lomljeno ili drobljeno kamenje, koje
				se obično upotrebljavaju kao agregati za beton, za
				nasipanje cesta i željezničkih pruga te za druga
				nasipanja, krupni bjeluci, uključujući toplinski
				obrađivane; makadam od troske i šljake i sličnih
				industrijskih otpadaka, uključujući i miješane s
				materijalima iz prvog dijela ovogž tarifnog broja;
				termakadam; kamene granule, ulomci i prah iz tar.
				br. 25.15 ili 25.16, uključujući toplinski obrađene:
		2517.10	- Obluci, šljunak, lomljeno ili drobljeno kamenje,
				koji se upotrebljavaju kao agregati za beton, za
				nasipanje cesta ili željeznićkih pruga te za druga
				nasipanja, krupni šljunak i bjeluci,
				uključujući toplinski obradene			S1
		2517.20	- Makadam od troske, šljake ili sličnih industrijskih
				otpadaka, uključujući i miješane s materijalima iz
				tar. podbroja 2517.10					S1
		2516.30	- Termakadam						S1
		2517.4		- Kamene granule, ulomci i prah, iz tar. br. 25.15 i
				25.16, uključujući toplinski obrađene:
		2517.41	- - mramorni						S1
		2517.49	- - Ostalo						S1
25.18				Dolomit, pečeni ili nepečeni; dolomit grubo klesan
				ili piljen ili na drugi način oblikovan u četvrtaste ili
				pravokutne blokove ili ploče, aglomerirani dolomit
				(uključujući terdolomit):
		2518.10	- Dolomit, nepečeni					S1
		2518.20	- Dolomit, pečeni					S1
		2518.30	- Dolomit, aglomerirani (uključujući terdolomit)	S1
25.19				Prirodni magnezijev karbonat (magnezit): električno
				stopljeni magnezit; sfntermagnezit bilo da sadrži
				ili ne sadrži male količine drugih oksida dodanih
				prije sinteriranja; ostali magnezijevi oksidi, čisti ili
				nečisti:
		2519.10	- Prirodni magnezijev karbonat (magnezit)		S1
		2519.90	- Ostalo:
		2519.901	- - - električno stopljeni magnezit			S1
		2519.902	- - - sintermagnezit					S1
		2519.903	- - - kalcinirani magnezit				S1
		2519.909	- - - ostalo						S1
25.20				Sirova sadra; sadreni anhidrit; pečena sadra (koja se
				sastoji od pečene sadre ili kalcijeva sulfata), obojeni
				ili neobojeni, s dodacima ili bez dodataka malih
				količina ubrzivaća ili usporivea vezivanja:
		2520.l0	- Sirova sadra; sadreni anhidrid			S1
		2520.20	- Pečena sadra
25.21		2521.00	Vapnenački kamen koji se upotrebljava kao talitelj:
				vapnenački kamen koji se upotrebljava za
				proizvodnju vapna i cementa	S1
25.22				Vapno, negašeno, gašeno i hidraulično vapno, osim
				kalcijeva oksida i hidroksida iz tar. broj 28.25:
		2522.10	- Negašeno vapno					S1
		2522.20	- Gašeno vapno
		2522.30	- Hidraulično vapno					S1
		2523.40	Portland cement, aluminatni cement, cement od
				troske, supersulfatni cement i slični hidraulićni
				cementi, uključujući obojene i u obliku klinkera:
		2523.10	- Cement u obliku klinkera
		2523.2		- Portland-cement:
		2523.21	- - bijeli cement, umjetno obojen ili neobojeni:
		2523 211	- - za cementiranje naftnih i plinskih bušotina	S1
		2523.219	- - - ostali
		2523.29	- - ostali:
		2523.291	- - - za cementiranje naftnih i plinskih bušotina	S1
		2523.299	- - - ostali
		2523.30	- Aluminatni cement
		2523.90	- Ostali hidraulični cementi
25.24		2524.00	Azbest:
		2524.001	- - azbestno vlakno, dugovlaknasto
				I, II, III i IV klase					S1
		2524.002	- - ostalo azbestno vlakno
		2524.003	- - azbestno brašno					S1
		2524.009	- - ostalo
25.25				Tinjac, uključujući cjepke; tinjčevi otpaci:
		2525.10	- Sirovi tinjac i tinjac u obliku listova ili cjepki	S1
		2525.20	- Tinjac u prahu					S1
		2525.30	- Tinjćevi otpaci					S1
25.26				Steatit, prirodni, uključujući grubo klesani ili
				piljeni ili na drugi način oblikovan u četvrtaste ili
				pravokutne blokove ili ploče; tnilovka (talk):
		2526.10	- Nedrobljeni i nemljeveni				S1
		2526.20	- Drobljeni ili mljeveni:
		2526.201	- - u prahu						S1
		2526.209	- - ostalo						S1
25.27		2527.00	Kriolit, prirodni; kiolit prirodni:	
		2527.001	- - kriolit						S1
		2527.002	- - - kiolit						S1
25.28				Borati. prirodni i njihovi koncentrati (pečeni ili
				nepečeni), osim borata izdvojenih iz prirodne slane
				vode; prirodna borna kiselina koja sadrži do
				85% H3BO3 računato na suhi proizvod:
		2528.10	- Natrijevi borati, prirodni				S1
		2528.90	- Ostalo						S1
25.25				Feldspat; leucit; nefelin i nefelin-sijenit; fluorit:
		2529.10	- Feldspat						S1
		2529.2		- Fluorit:
		2529.21	- - koji sadrži 97% ili manje kalcijeva fluorida;
		2529.211	- - sirovi
		2529.219	- - mljeveni
		2529.22	- - koji sadrži više od 97% kalcijeva fluorida :
		2529.221	- - - sirovi						S1
		2529.229	- - - mljeveni
		2529.30	- Leucit, nefelin i nefeli-sijenit				S1
25.30				Mineralne tvari nespomenute i neobuhvaćene na
				drugom mjestu:
		2530.10	Vermikulit, perlit i kloriti, neekspandirani		SI
		2530.20	- Kieserit, epsomit (prirodni magnezijevi sulfati)
		2530.30	- Zemljane boje					S1
		2530.40	- Tinjćevi oksidi željeza, prirodni			S1
		2530.90	- Ostalo						S1

Glava 26.

RUDE, TROSKE I PEPELI

Napomene
1. Ova glava ne obuhvaća:
1) troska i slične industrijske otpatke pripremljene kao makadam (tar. broj 25.17);
2) prirodni magnezijev karbonat (magnezit), pečeni ili nepečeni (tar. broj 25.19);
3) baznu trosku iz glave 31 ;
4) vunu od troske, vunu od kamena i slične mineralne vune (tar. broj 68.06);
5) otpatke i ostatke plemenitih kovina ili metala plakiranih plemenitom kovinom (tar. broj 71.12)
6) bakrenac te nikleni i kobaltni kamenac, proizvedene bilo kojim procesom taljenja (odjeljak XV).
2. U tar. br. 26.01 do 26.17 pod pojmom "rude" razumijevaju se minerali onih mineraloških vrsta koje se upotrebljavaju u metalurgiji za dobivanje žive, metala iz tar. br. 28.44 ili metala iz odjeljka XIV. ili XV pa i kad su namijenjeni u nemetalurške svrh
3. Tar. broj 26.20 obuhvaća pepeo i ostatke vrsta koji se upotrebljavaju u industriji za dobivanje metala ili kao sirovina za proizvodnju kemijskih spojeva metala.


_____________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna
broj		oznaka			Imenovanje					Carinsk stopa
_____________________________________________________________________________
1		2				3					4	5	6
_____________________________________________________________________________
26.01				Rude i koncentrati želježa, uključujući i pržene željezne pirite
		2601.1	- Rude i koncentrati željeza, osim prženih željeznih pirita:
		2601.11	- neaglomerirani:
		2601.111	- - - do 42% Fe					S1
		2601.112	- - više od 42% do 60% Fe				S1
		2601.119	- - više od 60% Fe					S1
		2601.12	- - aglomerirani:
		2601.20	- Prženi željezni piriti				S1
26.02		2602.00	Rude i koncentrati mangana, uključujući manganske
				rude i koncentrate željeza koje sadrže 20% i više
				mangana, računato na suhi proizvod:
		2602.001	- - više od 28% manga
		2602.002	- - - do 28% mangana					S1
26.03		2603.00	Rude i koncentrati bakra				S1
26.04		2604.00	Rude i koncentrati nikla				S1
26.05		2605.00	Rude i koncentrati kobalta				S1
26.06		2606.00	Rude i koncentrati aluminija:
		2606.001	- - - boksit						S1
		2606.009	- - - ostalo						S1
26.07		2607.00	Rude i koncentrati olova:
		2607.001	- - - rude						S1
		2607.002	- - - koncentrati					S1
26.08		2608.00	Rude i koncentrati cinka
		2608.001	- - - rude						S1
		2608.002	- - - koncentrati					S1
26.09		2609.00	Rude i koncentrati kositra				S1
26.10		2610.00	Rude i koncentrati kroma:
		2610.001	- - - do 28% kroma					S1
		2610.002	- - - više od 28% kroma				S1
26.11		2611.00	Rude i koncentrati volframa (tungstena)		S1
26.12				Rude i koncentrati urana ili torija
		2612.10	- Rude i koncentrati urana				S1
		2612.20	- Rude i koncentrati torija				S1
26.l3				Rude i koncentrati molibdena:
		2613.10	- Prieni							SI
		2613.20	- Ostalo						SI
26.14		2614.00	Rude i koncentrati titana				S1
26.15				Rude i koncentrati mobija, tantala, vanadija ili cirkonija:
		2615.10	- Rude i koncentrati cirkonija				S1
		2615.90	- Ostalo						S1
26.16				Rude i koncentrati plemenitih kovina
		2616.10	- Rude i koncentrati srebra				S1
		2616.90	- Ostalo						S1
26.17				Ostale rude i koncentrati:
		2617.10	- Rude i koncentrati antimona				S1
		2617.90	- Ostalo						S1
26.18		2818.00	Granulfrana troska od proizvodnje željeza ili čelika	S1
26.19		2619.00	Troska (osim grenulirane troske), kovaina i ostali
				otpaci pri proizvodnji željeza i čelika			S1
26.20				Pepeo i ostaci (osim od proizvodnje željeza i
				čelika) koji sadrže metale ili spojeve metala:
		2620.1		- koji sadrže uglavnom cink:
		2620.11	- - tslog od galvanizacije cinkom			Sl
		2620.19	- - ostalo						S1
		2620.20	- Kofi sedrie uglavnom olovo				S1
		2620.30	- Koji sadrže uglavnom bakar			S1
		2620.40	- Koji sadrže uglavnom aluminij			S1
		2620.50	- Koji sadrže uglavnom vanadij			S1
		2620.90	- Ostalo
26.21		2621.00	- - Ostale troske i pepeli, uključujući pepeo
				morskih algi:
		2621.001	- - - pepeo morskih algi				S1
		2621.009	- - ostalo						S1

Glava 27.

MINERALNA GORIVA, MINERALNA ULJA I PROIZVODI NJIHOVE DESTILACIJE; BITUMENOZNE TVARI; MINERALNI VOSKOVI

Napomene
1. Ova glava ne obuhvaća:
1) izdvojene kemijske određene organske spojeve, osim čistog metana i propana, koji se svrstavaju u tar. broj 27.11 ;
2) lijekove koji se svrstavaju u tar. broj 30.03 ili 30.04;
3) mješane nezasićene ugljikovodike koji se svrstavaju u tar. broj 33.01, 33.02 ili 38.05;
2. Tar. broj 27.to obuhvaća ne samo ulja od nafte i ulja dobivena od bitumenoznih minerala već i slična ulja koja se sastoje uglavnom od mješavine nezasićenih ugljikovodika dobivena bilo kojim procesom, ako je masa nearomatskih sastojaka veća od mase arom
Međutim, ovaj tarifni broj ne obuhvaća tekuće sintetične poliolefine kod kojih manje od 50% obujma destilira na 300oC, nakon koakverzije na 1.013 milibara primjenom destilacije u vakuumu (glava 39).

Napomene uz podbrojeve
1. U smislu tar. podbroja 2701.11, pod pojmom "antraciv razumijeva se kameni ugljen koji ima najviše do 14% hlapljivih tvari (računato na suhi proizvod bez mineralnih tvari).
2. U smislu tar. podbroja 2701.12 pod pojmom "bitumenozni kameni ugljen" razumijeva se kameni ugljen koji ima više od 14% hlapljivih tvari (računato na suhi proizvod bez mineralnih tvari) i kalorične vrijed nosti 5833 Kcal/kg ili veće (računato na vlažni 
3. U smislu tar. podbrojeva 2707.10, 2707.20, 2707.30, 2707.40 i 2707.60 pod pojmom "benzol", "toluol", "ksilol., .naftalin" i "fenoli. razumijevaju se proizvodi koji po masi sadrže više od 50% benzola, toluola, ksiloIs, naftalina ili fenola.


_____________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna
broj		oznaka			Imenovanje					Carinsk stopa
_____________________________________________________________________________
1		2				3					4	5	6
_____________________________________________________________________________
27.01				Kameni ugljen; briketi i slična kruta goriva od
				kamenog ugljena:
		2701.1		- Kameni ugljen, uključujući i brikete raznih
				oblika od kamenog ugljena:
		2701.11	- - - antracit						S1
		2701.12	- - bitumenozni kameni ugljen				S1
		2701.19	- - - ostali kameni ugljen:				S1
		2701.191	- - - za koksiranje					S1
		2701.192	- - - za dobivanje plina					S1
		2701.199	- - - ostali						S1
		2701.20	- Briketi raznih oblika od kamenog ugljena		S1
27.02				Mrki ugljen i lignit, aglomerirani ili neaglomerirani,
				osim gagata:
		2702.10	- Mrki ugljen i lignit, uključujući i onaj u prahu,
				neaglomerirani						S1
		2702.20	- Aglomerirani mrki ugljen i lignit			S1
27.03		2703.00	- Treset (uključujući tresetnu slamu)
				neaglomerirani ili aglomerirani			S1
27.04		2704.00	Koks i polukoks od kamenog ugljena
				mrkog ugljena, lignita ili treseta, neaglomerirani ili
				aglomerirani; retortni ugljen:
		2704.001	- - - koks metalurški (granulacije do 80 mm)		S1
		2704.002	- - - - koks ljevaonićki (granulacije više od 80 mm)	S1
		2704.003	- - - koks iz plinara					S1
		2704.004	- - - - za proizvodnju elektroda			S1
		2704.005	- - - - briketi						S1
		2704.006	- - - - prašina						S1
		2704.007	- - - ostali koks					S1
		2704.008	- - - polukoks						S1
		2704.009	- - - - retortni ugljen
27.05		2705.00	Plin od kamenog ugljena, vodeni plin, generatorski
				plin i slični plinovi osim naftenih plinova i ostalih
				plinovitih ugljikovodika
27.06		2706.00	Katran dobiven destilacijom kamenog ugljena,
				mrkog ugljena, lignita i treseta te ostali mineralni
				katrani, dehidratizirani ili nedehidratizirani ili
				djelomično destilirani ili nedestilirani, uključujući
				rekonstituirane katrane :
		2706.001	- - - - katran kamenog ugljena				S1
		2706.002	- - - - katran od lignita					S1
		2706.009	- - - - ostali katrani					S1
27.07				Ulja i ostali proizvodi destilacije katrana kamenog
				ugljena na visokoj temperaturi; slični proizvodi kod
				kojih masa aromatskih sastojaka premaša masu
				nearomatskih sastojaka:
		2707.10	- Benzol						S1
		2707.20	- Toluol						S1
		2707.30	- Ksilol							S1
		2707.40	- Naftalin						S1
		2707.50	- Mješavine ostalih aromatskih ugljikovodika kod
				kojih se 56% ili više obujma (uključujući gubitke)
				destilira na temperaturi do 250oC (po metodi
				STM D-86)						S1
		2707.60	- Fenoli						S1
		2707.9		- ostali:						S1
		2707.91	- - - kreozotna ulja
		2707.99	- - - Ostalo						S1
27.08				smola i koks od smole, dobiveni od katrana
				kamenog ugljena ili od drugih mlneralnih katrana:
		2708.10	- smola							S1
		2708.20	- Koks od smole					S1
27.09		2709.00	Nafta i ulja dobiveni od bitumenoznih minerala, sirovi:
		2709.001	- - - nafta						S1
		2709,009	- - - ulja od bitumenoznih minerala			S1
27.10		2710.00	Nafta i ulja dobivena od bitumenoznih minerala,
				osim sirovih; proizvodi nespomenuti ili neuključeni
				na drugom mjestu koji po masi sadrže 70% ili više
				naftnih ulja ili ulja dobivenih od bitumenoznih
				minerala i ako su osnovnim sastojcima tih proizvoda:
		2710.01	- - motorni benzin i ostala laka ulja:
		2710.001	 - - - avionski benzin					S1
		2710.012	- - - bezolovni motorni benzin				S1
		2710.013	- - ostali motorni benzini				S1
		2710.014	- - - specijalni benzini (ekstrakcijski i dr.)		S1
		2710.015	- - specijalni teški benzin (white spirit)		S1
		2710.016	- - - - benzin za preradu i miješanje
				(primarni ili bazni)					S1
		2710.017	- - - - gorivo za mlazne motore benzinskog tipa	S1
		2710.019	- - - - ostala laka ulja i proizvodi na bazi tih ulja	S1
		2710.02	- - - - petroleji (kerozini) i ostala srednja ulja:		S1
		2710.021	- - - petrolej za motore (kerozin)			S1
		2710.022	- - - - goriva za mlazne motore petroiejskog
				(kerozinskog) tipa					S1
		2710.023	- - alfa i nornlalni olefini (mješavine), normalni
				parafini 						S1
		2710.029	- - - - ostali petroleji, srednja ulja i proizvodi
				na bazi tih ulja						S1
		2710.03	- - - teška ulja:						S1
		2710.031	- - - plinska dizelska goriva				S1
		2710.032	- - - - plinska loživa ulja				S1
		2710.039	- - - - ostala plinska ulja				S1
		2710.041	- - - - niskosumporna loživa ulja za metalurgiju	S1
		2710.049	- - - - ostala loživa ulja				S1
		2710.051	- - - brodska goriva					S1
		2710.059	- ostala goriva						S1
		2710.061	- - - - ostala ulja za preradu				S1
		2710.062	- - - bazna ulja						S1
		2710.063	- - - teški destilat (brajštok)				S1
		2710.064	- - - motorna ulja za podmazivanje			S1
		2710.071	- - - avionska ulja za podmazivanje			S1
		2710.072	- - - - cilindarska ulja					S1
		2710.073	- - turbinska ulja					S1
		2710.074	- - - - transfornlatorska i izolacijska ulja		S1
		2710.079	- - - ostala ulja za podmazivanje i hlađenje		S1
		2710.091	- - - masti za podmazivanje				S1
		2710.099	- - - - ostala teška ulja i proizvodi na bazi ulja	S1
27.11				Naftni plinovi i ostali plinoviti ugljikovodici:
		2711.1	- Ukapljeni (tehuči):						S1
		2711.11	- - prirodni plin					8
		2711.12	- - propan						5*
		2711.13	- - butan						5*
		2711.14	- - - etilen, propilen, butilen i butidijen		S1
		2711.19	- - - ostalo:						s1
		2711.191	- - - mješavine propana i butana			S1
		2711.199	- - - ostalo						S1
		2711.2	- U plinovitom stanju:						S1
		2711.21	- - - prirodni plin					S1
		2711.29	- - - ostalo
27.12				Vazelin; parafin, mikrokristalni naftni vosak,
				prešani parafini, ozokerit, vosak od mrkog ugljena
				i lignita, vosak od treseta., ostali mineralni voskovi
				i slični proizvodi dobiveni sintezom ili drugim
				postupcima, obojeni ili neobojeni:
		2712.10	- Vazelin						S1
		2712.20	- Parafin koji, po mqsi, sadrži manje od 0,75% ulja	S1
		2712.90	- Ostalo						S1
27.13				Koks, bitumen i drugi ostaci iz nafte ili ulja od
				bitumenoznih minerala:
		2713.1		- Naftni koks:


________________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
________________________________________________________________________________
		2713.11	---- nekalcinirani (sirovi)				Sl
		2713.12	---- kalcinirani						Sl
		2713.20	---- Naftni bitumen					Sl
		2713.90	- Drugi ostaci od nafte ili ulja dobive	nih od
				bitumenoznih minerala					Sl
27.14				Bitumen i asfalt, prirodni, bitumenozni i uljeni
				škriljevci i terpijsak; asfaltiti i asfaltne stijene:
		2714.10	-kriljevci, bitumenozni i uljeni,terpijesak		Sl
		2714.90	- Ostalo:
		2714.901	---- bitumen						Sl
		271 4.902	--- asfalt						Sl
		2714.909	---- ostalo						Sl
27.15		2715.00	Bitumenske mješavine na bazi prirod	nog asfalta,
				prirodnog bitumena, naftnog bitumena, mineralnog
				katrana ili mineralne katranske smole (npr.
				bitumenozni kit, cutback):
		2715.001	---- razrijeđeni bitumeni				Sl
		2715.002	---- bitumenske emulzije				Sl
		2715.003	---- bitumenski kitovi					Sl
		2715.009	---- ostalo						Sl
27.16		2716.00	Električna energija					Sl


ODJELJAK VI.
PROIZVODI KEMIJSKE INDUSTRIJE ILI SRODNIH INDUSTRIJA

Napomene
1.(1) Proizvodi (osim ruda radioaktivnih metala) koji odgovaraju imenovanjima u tar.broju 28.44 ili 28.45, svrstat će se u te tarifne brojeve,a ne u druge tarifne brojeve Tarife.
(2) U skladu s prethodnim stavom, proizvodi koji odgovaraju imenovanjima u tar. br. 28.43 ili 28.46 svrstat će se u te tarifne brojeve,a ne u druge tarifne brojeve ovog odjeljka.
2.U skladu s prethodnom napomenom 1.proizvodi koji se zbog pripremljenosti u određenim dozama ili zbog pripremljenosti za prodaju na malo svrstavaju u tar. br. 30.04, 30.05, 30.06, 32.12, 33.03, 33.04, 33.05, 33.06, 33.07, 35.06, 37.07 ili 38.08 svrstat ć
3.Proizvodi pripremljeni u setovima, koji se sastoje od dvaju ili više pojedinih sastojaka od kojih se neki ili svi svrstavaju u ovaj odjeljak, a predviđeno je da se međusobno pomiješaju radi dobivanja proizvoda iz odjeljka VI. ili VII, svrstat će se u od
(1) da su ti sastojci takvi da se jasno mogu prepoznati s obzirom na način na koji su pripremljeni te da su namijenjeni da se upotrijebe zajedno, bez prethodnog prepakiranja;
(2) da se ti sastojci zajedno carine;
(3) da su ti sastojci takvi da se mogu prepoznati po svojoj prirodi ili po relativnim proporcijama u kojima su zastupljeni da jedan drugog dopunjuju.

Glava 28.
ANORGANSKI KEMIJSKI PROIZVODI; ORGANSKI I ANORGANSKI SPOJEVI PLEMENITIH METALA, METALA RIJETKIH ZEMLJI, RADIOAKTIVNIH ELEMENATA I IZOTOPA

Napomena
1.Tarifni brojevi ove glave, ako u imenovanjima tarifnih brojeva i napomenama nije drugačije predviđeno, obuhvaćaju samo:
1) izdvojene kemijske elemente i izdvojene kemijski određene spojeve, kemijski određene spojeve, kemijski čiste ili s udjelom nečistoća;
2) proizvode navedene pod 1) ove napomene otopljene u vodi;
3) proizvode navedene pod 1) ove napomene otopljene u drugim otapalima koja su dodana isključivo radi sigurnosti ili transporta uz uvijet da otapalo koje je dodano čini proizvod prikladnim za opću, a ne za posebnu upotrebu;
4) proizvode navedene pod 1), 2) i 3) ove napomene s dodanim stabilizatorom potrebnim za njihovo održavanje ili transport;
5) proizvode navedene pod 1), 2), 3) i 4) ove napomene kojima su dodana sredstva protiv prašine ili tvari za bojenje radi lakšeg raspoznavanja ili radi sigurnosti, uz uvjet da ti dodaci čine proizvod prikladnim za opću a ne za posebnu upotrebu.
2 Osim ditionita i sulfoksilata stabiliziranih organskim tvarima (tar. broj 28.31), karbonata i perkarbonata, anorganskih baza (tar broj 28.36), cijanida, cijanidnih oksida i kompleksnih cijanida anorganskih baza (tar. broj 28.37) fulminata, cijanita i to
1) ugljični oksidi, cijanovodik i fulminska, izocijanska, tiocijanska i druge osnove ili kompleksne cijanske kiseline (tar. broj 28.11);
2) ugljični oksihalogenidi (tar. broj 28.12);
3) ugljični disulfid (tar. broj 28.13);
4) tiokarbonati, selenokarbonati, telurokarbonati, selenocijanati, telurocijanati, tetratiocijanodiaminiokromati (reinekati) i ostali kompleksni cijanati anorganskih baza (tar broj 28.42);
5) vodikov peroksid, očvrsnut urejom (tar. broj 28.47), ugljični oksisulfid, tiokarbonil-halogenidi, cijan, cijanhalogenidi i cijanomidi i njihovi spojevi metala (tar. broj 2851 ), osim kalcijeva cijanamida čistog ili s nečistoćama (glava 31).
3. U skladu s odredbama napomene 1. uz odjeljak VI, ova glava ne obuhvaća:
1) natrijev klorid i magnezijev oksid, kemijski čiste ili nečiste i ostale proizvode koji se svrstavaju u odjeljku V;
2) organsko-anorganske spojeve, osim onih navedenih u napomeni 2 ove glave;
3) proizvode navedene u napomenama 2, 3, 4. i 5. uz glavu 31:
4) anorganske proizvode koji se upotrebljavaju kao luminofori, iz tar. broja 32.06;
5) umjetni grafit (tar. broj 38.01): proizvode koji su pripremljeni kao punila za aparate za gašenje požara ili kao granata ili bombe za gašenje požara iz tar. broja 38.13; proizvode za brisanje crnila pripremljene u pakovanjima za prodaju na malo iz tar.
6) drago i poludrago kamenje (prirodno, sintetično ili rekonstituirano) i prašinu i prah od takvog kamena (tar. br. 71.02 do 71.05) te plemenite kovine i legure plemenitih kovina iz glave 71;
7) metale, kemijski čiste ili nečiste i legure metala iz odjeljka XV;
8) optičke elemente, npr. od halogenida alkalnih ili zemnoalkalnih metala (tar. broj 90.01).
4. Kemijski određene kompleksne kiseline koje se sastoje od kiselina nemetala iz razdjela II. i kiselina metala iz razdjela IV. svrstavaju se u tar. broj 28.11.
5. Tar. br. od 28.26 do 28.42 obuhvaćaju samo soli i peroksi soli metala i amonija.
Dvojne ili kompleksne soli svrstavaju se u tar. broj 28.42 ako iz imenovanja tarifnih brojeva drugačije ne proizlazi.
6. Tar. broj 28.44 obuhvaća samo:
1) tehnecij (atomski broj 43), prometij (atomski broj 61), polonij (atomski broj 84) i sve elemente čiji je atomski broj veći od 84;
2) prirodne i umjetne radioaktivne izotope (uključujući one od plemenitih kovina ili od jednostavnih metala iz odjeljka XIV. i XV), uključujući međusobne mješavine;
3) anorganske i organske spojeve radioaktivnih elemenata ili izotopa, kemijski određene ili neodređene, uključujući međusobne mješavine;
4) legure, disperzije (uključujući kermete), keramičke proizvode i mješavtne koji sadrže radioaktivne elemente ili izotope ili njihove anorganske i organske spojeve čija je specifična radioaktivnost veća od 74 bekerela po gramu (0,002 mikrokirija po gramu
5) istrošene (odzračene) gorivne elementa (patrone) nuklearnih reaktora;
6) radioaktivne ostatke, upotrebljlve ili neupotrebljive. U smislu tar. br. 28.44 i 28.45 i ove napomene, pod pojmom "izotop" razumijevaju se:
- izolirani nuklidi, isključujući one koji postoje u prirodi u monoizotopnom stanju;
- mješavine izotopa jednoga istog elementa obogaćene u jednome ili u više njihovih izotopa, tj. elemenata čiji je prirodni izotopski sastav umjetno modificiran.
7.Tar.broj 28.48 obuhvaća bakreni fosfid (fosforni bakar), koji, po masi, sadrži više od 15% fosfora.
8. Kemijski elementi (npr. silicij i selen) dopirani za upotrebu u elektronici svrstavaju se u ovu glavu, uz uvjet da su u neobrađenom stanju, vučeni ali dalje neobrađeni, u obliku cilindra ili u obliku štapića. Ako su sječeni u obliku diskova, pločica i 

_______________________________________________________________________________
Tarifni	`	Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
I. KEMIJSKI ELEMENTI
28.01				Fluor, klor, brom i jod:
		2801.10	- Klor
		2801.20	-Jod							Sl
		2801.30	- Fluor; brom :
		2801.301	- - fluor
		2801.309	- - - brom Sl
28.02		2802.00	Sumpor, sublimlrani ili taloženi; koloidni sumpor:
		2802.001	- - - sublimirani					Sl
		2802.002	- - taloženi
		2802.009	- - - koloidni
28.03				Ugljik (ugljena čada i ostali oblici ugljika, na drugom
				mjestu nespomenuti niti uključeni):
		2803.001	- - - čađa Sl
		2803.009	- - - ostalo Sl
28.04				Vodik rijetki plinovi i ostali nemetali:
		2804.10	- Vodik Sl
		2804.2		- Rijetki plinovi:
		2804.21	- - - argon						Sl
		2804.29	- ostali							Sl
		2804.30	- Dušik							Sl
		2804.40	- Kisik							Sl
		2804.50	- Bor, telur						Sl
		2804.6		- Silicij :
		2804.61	--- koji sadrži najmanje 99,99% silicija		Sl
		2804.69	---- ostali						Sl
		2804.70	- Fosfor						Sl
		2804.80	- Arsen							Sl
		2804.90	- Selen							Sl
29.05				Alkalrti i zemnoalkalni metali: metali rijetkih zemlji,
				skandij i itrij, uključujući njihove međusobne
				mješavine i legure; živa:
		2905.1		- Alkalni metali :
		2805.11	- - - natrij						Sl
		2805.19	- - - ostali:						Sl
		2805.191	- - - kalij						Sl
		2805.199	- - - - ostali
		2805.2		- Zemnoalkalni metali:
		2805.21	- kalcij							S1
		2805.22	- - stroncij i barij:
		2805.221	- barij							S1
		2805.229	stroncij							Sl
		2805.30	- Metali rijetkih zemlji, skandij i itrij, uključujući
				njihove međusobne mješavine i legure Sl
		2805.40	- živa Sl

II. ANORGANSKE KISELINE I ANORGANSKI KISIKOVI SPOJEVI NEMETALA
28.06				Klorovodik (klorovodična kiselina); klorosulfonska
				kiselina:
		2806.10	- Klorovodik (klorovodična kiselina)			Sl
		2806.20	- Klorosulfonska kiselina				Sl
28.07		2807.00	Sumporna kiselina: oleum:
		2807.001	- - - sumporna kiselina					Sl
		2807.009	- - - oelum (dimljiva sumporna kiselina)		Sl
28.08		2808.00	Dušična kiselina; sulfonitrične kiseline:
		2808.001	---- nepročišćena dušična kiselina			Sl
		2808.002	---- pročišćena dušična kiselina			Sl
28.09				Fosforni pentoksid; fosforna kiselina ipolifosforne
				kiseline
		2809.10	- Fosforni pentoksid					Sl
		2809.20	- Fosforna kiselina i polifosforne kiseline:
		2809.201	- metafosforna kiselina				Sl
		2809.202	-- ortofosfornanepročišćena kiselina više od 85%	Sl
		2809.203	---- ortofosforna nepročišćena kiselina (do 85%)	Sl
		2809.209	- pirofosforna kiselina					Sl
28.10		2810.00	Borni oksidi; borne kiseline:
		2810.001	-borni oksidi						Sl
		2810.009	- borne kiseline					Sl
28.11				Ostale anorganske kiseline i ostali anorganski
				kisikovi spojevi nemetala:
		2811.1		- Ostale anorganske kiseline:				Sl
		2811.11	- - flurovodik(flurovodična kiselina)			Sl
		2811.19	---- flurovodik (flurovodična kiselina)			Sl
		2811.19	---- ostale :						Sl
		2811.1901	----borfluorovodična					Sl
		2811.1902	- silikofluorovodična					Sl
		2811.1903	---- bromna kiselina					Sl
		2811.1904	---- jodna kiselina					Sl
		2811.1905	----klorna kiselina					Sl
		2811.1906	---- hipoklorasta kiselina				Sl
		2811.1907	---- sumporovodična kiselina (sumporovodik)	Sl
		2811.1908	---- tritionska kiselina					Sl
		2811.1909	---- selenasta kiselina					Sl
		2811.1910	---- selenova kiselina					Sl
		2811.1911	---- telurastakiselina					Sl
		2811.1812	---- telurna kiselina					Sl
		2811.1913	---- fosforasta kiselina					Sl
		2811.1914	---- tetraborna i piroborna kiselina			Sl
		2811.1915	---- arsenske kiseline					Sl
		2811.1918	---- ostale						Sl
		2811.2		- Ostali anorganshi kisikovi spojevi nemetala:
		2811.21	---- ugljični dioksid					Sl
		2811.22	---- silicijev dioksid					Sl
		2811.23	--- sumporni dioksid					Sl
		2811.29	---- ostali:
		2811.291	---- dušikov suboksid					Sl
		2811.292	---- arsenov trioksid					Sl
		2811.293	---- arsenov pentoksid					Sl
		2811.294	---- sumporni trioksid					Sl
		2811.299	---- ostalo						Sl

III.HALOGENI I SUMPORNI SPOJEVI NEMETALA
28.12				Halogenidi i oksihalogenidi nemetala:
		2812.10	- Kloridi i oksikloridi					Sl
		2812.90	- ostalo						Sl
28.13				Sulfidi nemetala, fosforni trisulfid, komercijalni:
		2813.10	- Ugljični disulfid					Sl
		2813.90	- ostalo						Sl

IV.ANORGANSKE BAZE,OKSIDI; HIDROKSIDI I PEROKSIDI METALA
_______________________________________________________________________________
Tarifni	`	Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
28.14				Amonijak; bezvodni ili u vodenoj otopini:
		2814.10	- Amonijak,bezvodni					Sl
		2814.20	- Amonijak u vodenoj otopini				Sl
28.15				Natrijev hidroksid (kaustična soda) kalijev hidroksid
				(kalijev karbonat) natrijevi ili kalijevi peroksidi:
		2815.1		- Natrijev hidroksid (kaustična soda)
		2815.11	---- kruti:
		2815.111	---- proizveden elektrolitički:
		2815.1111	---- blokovi						Sl
		2815.1112	---- ljuskice						Sl
		2815.1119	---- granule						Sl
		2815.112	---- ostali Sl
		2815.12	---- u vodenoj otopini (lužina sode ili tekuća soda):
		2815.121	---- proizveden elektrolitički				Sl
		2815.129	---- ostali						Sl
		2815.20	- Kalijev hidroksid (kalijev karbonat)			Sl
		2815.30	- Natrijevi ili kalijevi peroksidi			Sl
		28.16		Magnezijev hidroksid i peroksid; oksidi, stromcijevi
				ili barijevi oksidi,hidrokstdi i peroksidi:
		2816.10	- Magnezijev hidroksid i peroksid			Sl
		2816.20	- Stroncijev oksid te stroncijev hidroksid i peroksid
		2818.30	- Barijev oksid te barijev hidroksid i peroksid		Sl
28.17		2817.00	Cinkov oksid: cinkov peroksid			Sl
28.18				Aluminijev oksid (uključujući umjetni korund);
				aluminijev hidroksid:
		2818.10	- Umjetni korund					Sl
		2818.20	- Aluminijev oksid, ostali				Sl
		2818.30	- Aluminijev hidroksid					Sl
		28.19		Kromovi oksidi i hidroksidi:
		2819.10	- Kromov trioksid					Sl
		2819.90	- Ostalo Sl
28.20				Manganovi oksidi:
		2820.10	- Manganov dioksid					Sl
28.21				Željezni oksidi i hidroksidi: zemljane boje koje, po
				masi, sadrže 705 ili više vezanog željeza
				preračunatog FeO:
		2821.10	- željezni oksidi i hidroksidi				Sl
		2821.20	- Zemljane boje					3
2822		2822.00	Kobaltovi oksidi i hidroksidi komercijalni kobaltovi
				oksidi							3
28.23		2823.00	Titanovi oksidi						Sl
28.24				Olovni oksid: minij i narančasto olovo:
		2824.10	- Olovni monoksid (olovna gleda, olovno žutilo)	4
		2824.20	- Minij i nerančasto olovo				4
		2824.90	- stalo							4
28.25				Hidrazin i hidroksilamin i njihove anorganske soli;
				ostale anorganske baze: ostali oksidi, hidroksidi i
				peroksidi metala:
		2825.10	- Hidrazin i hidroksilamin i njihove anorganske soli	Sl
_______________________________________________________________________________
Tarifni	`	Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
		2825.20	- Litijev oksid i hidroksid				Sl
		2825.30	- Vanadijevi oksidi i hidroksidi			Sl
		2825.40	- Nikleno oksidi i hidroksidi				Sl
		2825.50	- Bakreni oksidi i hidroksidi				Sl
		2825.60	- Germanijevi oksidi i cirkonijev dioksid		Sl
		2825.70	- Molibdenovi oksidi i hidroksidi			Sl
		2825.80	- Antimonovi oksidi					Sl
		2825.90	- Ostalo
		2825.801	---- kositreni oksidi					Sl
		2825.909	---- ostalo						Sl

V. SOLI I PEROKSISOLI ANORGANSKIH KISELINA I METALA
28.26				Fluoridi; fluorosilikati, fluoroaluminati i ostale
				kompleksne soli fluore;
		2826.1		- Fluoridi:
		2828.11	--- amonfja ili natrija					Sl
		2828.12	aluminija
		2828.19	- - ostali						Sl
		2826.20	- Fluorosilikati natrija ili kalija				Sl
		2828.30	- Natrijev heksefluoroaluminat (sintetični kriolit)	Sl
		2828.90	- Ostalo:
		2828.901	---- ostali fluorosilikati				Sl
		2828.909	---- ostalo						Sl
28.27				Kloridi, oksikloridi i hidroksikloridi; bromidi i oksi
				bromidi; jodidi i oksijodidi:
		2827.10	- Amonijev klorid					Sl
		2827.20	- Kalcijev klorid					Sl
		2827.3		---- Ostali kloridi:
		2827.31	---- magnezijevi					Sl
		2827.32	---- aluminijevi						Sl
		2827.33	---- željezni						Sl
		2827.34	---- kobaltovi						Sl
		2827.35	---- nikleni						Sl
		2827.36	---- cinkovi						Sl
		2827.37	---- kositreni						Sl
		2827.38	---- barijevi						Sl
		2827.39	---- ostali						Sl
		2827.391	---- živini						Sl
		2827.392	---- bakreni						Sl
		2827.399	---- ostali						Sl
		2827.4		- Oksikloridi i hidroksikloridi:
		282741	---- bakreni						Sl
		2827.49	---- ostali						Sl
		2827.5		- Bromidi i oksibromidi:
		2827.51	---- natrijevi i kalijevi bromidi				Sl
		2827.59	---- ostali						Sl
_______________________________________________________________________________
Tarifni	`	Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
		2827.60	- Jodidi i oksijodidi:
		2827.601	---- kalijev jodid					Sl
		2827.609	---- ostali						Sl
		28.28		Hipokloriti; komercijalni kalcijev hipoklorit; kloriti;
				hipobromiti:
		2828.10	- Komercijalni kalcijev hipoklorit i os tali kalcijevi
				hipokloriti						Sl
		2828.90	- Ostalo:
		2828.901	---- kloriti						Sl
		2828.902	---- natrijevi hipokloriti				Sl
		2828.903	---- kalijevi hipokloriti					Sl
		2828.904	---- hipobromiti					Sl
		2828.909	---- Ostalo:
28.29				Kloriti i perkloriti: bromati i perbromati, jodati i perjodati:
		2829.1		- Klorati:
		2829.11	---- natrijevi						Sl
		2829.19	---- ostali						Sl
		2829.90	- ostalo:
		2829.901	---- perklorati						Sl
		2829.902	---- bromati i perbromati				Sl
		2829.909	---- odati i perjodati					Sl
28.30				Sulfidi; polusulfidi:
		2830.10	- Natrijevi sulfidi					Sl
		2830.20	- Cinkov sulfid						Sl
		2830.30	- Kadmijev sulfid					Sl
		2830.90	- Ostali							Sl
28.31				Ditiomiti i sulfokilati:
		2831.10	- Natrijevi						Sl
		2831.90	- Ostali							Sl
28.32				Sulfiti; tiosulfati:
		2832.10	- Natrijevi sulfiti					Sl
		2832.20	- Ostali sulfiti						Sl
		2832.30	- Tiosulfati						Sl
28.33				Sulfati; stipse; peroksisulfati (persulfati):
		2833.1		- Natrijevi sulfati:
		2833.11	---- dinatrijev sulfat					Sl
		2833.19	---- ostali
		2833.2		- Ostali sulfati:
		2833.21	---- magnezijevi					Sl
		2833.22	---- aluminijevi						Sl
		2833.23	---- kromovi						Sl
		2833.24	---- nikleni						S1
		2833.25	---- bakreni						Sl
		2833.26	---- cinkovi						Sl
		2833.27	---- barijevi						Sl
		2833.29	---- ostali						S1
_______________________________________________________________________________
Tarifni	`	Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
		2833.291	---- kobaltovi						Sl
		2833.292	---- kositreni						Sl
		2833.293	---- manganovi						Sl
		2833.299	---- Ostali						Sl
		2833.30	- Stipse						Sl
		2833.40	- Peroksisulfati (persulfati)				Sl
28.34				Nitriti; nitrati.
		2834.2		---- kalijevi						Sl
		2834.21	---- bizmutovi						Sl
		2834.29	---- ostali						S1
28.35				Fosfinati (hipofosfiti), fosfomati (fosfiti), fosfati i
				polifosfati:
		2835.10	- Fosfinati (hipofosfiti) i fosfonati (fosfiti)		Sl
		2835.2		- Fosfati:
		2835.10	---- triamonijevi					Sl
		2835.22	---- mononatrijevi i dinatrijevi				Sl
		2835.23	---- trinatrijevi						Sl
		2835.24	---- kalijevi						Sl
		2835.25	---- kalcijev hidrogenoortofosfat (dikalcijev fosfat):
		2835.251	---- dikalcijev fosfat za stočnu hranu			Sl
		2835.259	---- ostali						Sl
		2835.26	---- ostali kalcijevi fosfati				Sl
		2835.29	---- ostali						S1
		2835.3		- Polifosfati:
		2835.31	---- natrijev trifosfat (natrijev tripolifosfat)
		2835.39	- Ostali							Sl
2836				Karbonati; perokarbonati (perkarbonati);
				komercijalni amonijev karbonat koji sdrži amonijev
				karbamat;
		2836.10	- Komercijalni amonijev karbonat i ostali amonijevi
				karbonati						Sl
		2836.20	- Dinatrijev karbonat					Sl
		2836.30	- Natrijev hidrogenkarbonat (natrijev bikarbonat)	Sl
		2836.40	- Kalijev karbonat					Sl
		2836.50	- Kalcijev karbonat:
		2836.501	---- za antibiogram tablete				Sl
		2836.509	---- ostali						Sl
		2836.60	- Barijev karbonat					Sl
		2836.70	- Olovni karbonat					Sl
		2836.9		- Ostalo:						Sl
		2836.91	---- litijevi karbonati					Sl
		2836.92	---- stroncijev karbonat				Sl
		2836.93	---- bizmutov karbonat				Sl
		2836.99	---- ostalo						Sl
2837				Cijanidi, oksicijanidi i kompleksni cijanidi:
		2837.1		- Cijanidi i oksicijanidi:
		2837.11	---- natrijevi						S1
_______________________________________________________________________________
Tarifni	`	Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
		2837.19	---- ostali
		2837.191	---- kalijevi						Sl
		2837.199	---- ostali						Sl
		2837.20	- Kompleksni cijanidi:					S1
		2837.201	---- natrijevi						Sl
		2837.202	---- kalijevi						Sl
		2837.209	---- ostali						Sl
28.38		2838.00	Fulminatt cijanati i tocijanati:
		2838.001	---- fulminati						Sl
		2838.002	---- cijaniti						Sl
		2838.003	---- natrijev tiocijanat					Sl
		2838.009	---- ostali tiocijanati					Sl
28.39				Silikati; komercijalni silikati alkalnih metala:
		2839.1		- Natrljevi:
		2839.11	---- natrijevi metasilikati				Sl
		2839.19	---- ostali						Sl
		2839.20	- Kalijevi						Sl
		2839.90	- Ostali:
		2839.901	---- kromovi						Sl
		2839.902	---- bakreni						Sl
		2839.903	---- olovni						Sl
		2839.904	---- kalcijevi						Sl
		2839.909	---- ostalo						Sl
28.40				Borati; peroksiborati (perborati);
		2840.1		- Dinatrijev tetraborat (pročišćeni boraks):
		2840.11	---- bezvodni						Sl
		2840.19	---- ostali						Sl
		2840.20	---- Ostali borati					Sl
		2840.30	- Peroksiborati (perborati):
		2840.301	---- natrijevi perborati					Sl
		2840.309	---- ostali perborati					Sl
28.41				Okisoli i peroksisoli kiselina metala:
		2841.10	- Aluminati						Sl
		2841.20	- Cinkovi ili olovni kromati				Sl
		2841.30	- Natrijev dikromat					Sl
		2841.40	- Katijev dikromat					Sl
		2841.50	- Ostali kromati i dikromati; peroksikromati:
		2841.501	---- cinktetrahidroksikromat				Sl
		2841.509	---- Ostali						Sl
		2841.60	- Manganiti; manganati i permanganati:
		2841.601	---- permanganati					Sl
		2841.609	---- Ostalo						Sl
		2841.70	- Molibdati						Sl
		2841.80	- Volframati (tungstati)				Sl
_______________________________________________________________________________
Tarifni	`	Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
		2841.90	- Ostale						Sl
28.42				Ostale soli anorganskih kiselina ili peroksikiselina,
				osim azida:
		2842.10	- Dvostruki ili kompleksni silikati:
		2842.101	---- magnezij-aluminijev silikohidrat			Sl
		2842.109	---- ostali						Sl
		2842.90	- ostalo:
		2842.901	---- dvojni i kompleksni cijanati i fulminati		Sl
		2842.909	---- ostalo						Sl

VI.RAZNO
28.43				Plemenite kovine u koloidnom stanju anorganski i
				organski spojevi plemenitih kovina:
		2843.10	-Plemenite kovine u koloidnom stanju		Sl
		2843.2		Spojevi srebra:
		2843.21	---- srebrni nitrat					3
		2843.29	---- ostali						3
		2843.30	- Spojevi zlata						3
		2843.90	- Ostali spojevi,amalgami				Sl
28.44				Radioaktivni kemijski elementi i radioaktivni izotopi
				(uključujući fisione i oplođujuće kemijske elemente
				i izotope) i njihovi spojevi, mješavine i ostaci koji
				sadrže te proizvode:
		2844.10	- Uran, prirodni, i njegovi spojevi; legure,disperzije
				(uključujući kermete), keramički proizvodi i mješavine
				koje sadrže prirodni uran i spojeve prirodnog urana	Sl
		2844.20	- Uran obogaćen u U 235 i njegovi spojevi; plutonij
				i njegovi spojevi; legure, disperzije (uključujući
				kermete), keramički proizvodi i mješavine koje
				sadrže uran obogaćen u U 235, plutonij i
				spojevi tih proizvoda					Sl
		2844.30	- Uran osiromašen u U 235 i njegovi spojevi; torij i
				njegovi spojevi; legure, disperzije (uključujući
				kermete),keramički proizvodi i mješavine koje
				sadrže uran osiromašen u U 235, torij i
				spojevi tih proizvoda					Sl
		2844.40	- Radioaktivni elementi i izotopi i spojevi osim
				onih iz tar. podbrojeva 2844.10, 2844.20 ili
				2844.30; legure, disperzije (uključujući kermete)
				keramički proizvodi i mješavine koji sadrže te
				elemente, izotope i spojeve; radioaktivni ostaci	Sl
		2844.50	- Iskorišteni (odzračeni) gorivi elementi (patroni)
				nuklearnih reaktora					Sl
28.45				Izotopi, osim izotopa iz tar. broja 28.44; anorganski
				i organski spojevi tih izotopa, kemijski određeni ili
				neodređeni:
		2845.10	- Teška voda (deuterijev oksid)			Sl
		2845.90	- Ostalo						Sl
28.46				Anorganski i organski spojevi metala rijetkih zemlji,
				itrija i skandija ili mješavina tih metala:
		2846.10	- Spojevi cerija					Sl
		2846.90	- Ostali							Sl
28.47		2847.00	Vodikov peroksid, očvrsnut ili neočvrsnut urejom	Sl
28.48				Fosfidi, kemijski određeni ili neodređeni, osim
				željeznih fosfida
		2848.10	- Bakreni (fosforbakar) koji po masi sadrži više
				od 15% fosfora					Sl
		2848.20	- ostalih metala ili nemetala				Sl
28.49				Karbidi, kemijski određeni ili neodređeni :
		2849.10	- Kalcijevi						Sl
_______________________________________________________________________________
Tarifni	`	Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
		2849.20	- Silicijevi						Sl
		2849.90	- 0stali							Sl
28.50		2850.00	Hidridi, nitridi, azidi, silicidi i boridi, kemijski
				određeni ili neodređeni				Sl
28.51		2851.00	Ostali anorganski spojevi (uključujući destiliranu ili
				elektrovodljivu vodu i vodu slične čistoće); tekući
				zrak (s izdvojenim ili neizdvojenim rijetkim -
				inertnim plinovima); komprimirani zrak; amalgami
				osim amalagama plemenitih kovina			Sl


Glava 28.
ORGANSKI KEMIJSKI PROIZVODI

Napomene
1. Ako imenovanjima tarifnih brojeva nije drugačije određeno, tarifni brojevi ove glave obuhvaćaju samo:
1) izdvojene kemijski određene organske spojeve s nečistoćama ili bez nečistoća;
2) mješavine dvaju ili više izomera istoga organskog spoja (s nečis toćama ili bez nečistoća), osim mješavine izomera acikličnih ugljikovodika (osim stereoizomera), zasićenih ili nezasićenih (glava 27);
3) proizvode iz tar. br. 29.36 do 29.39 zaključno, ššećerne etere i estere i njihove soli iz tar. broja 29.40 i proizvode iz tar. broja 29.41, kemijski određene ili neodređene;
4) proizvode navedene pod 1 ), 2) i 3) ove napomene otopljene u vodi;
5) proizvode navedene pod 1), 2) i 3) ove napomene u ostalim otapalima koja su dodana isključivo radi sigurnosti ili transporta uz uvjet da otapala koje je dodano ne čini proizvod prikladnim za posebnu već za opću upotrebu;
6) proizvode navedene pod 1), 2), 3), 4), i 5) ove napomene, s dodanim stabilizatorima potrebnim za njihovo održavanje ili transport;
7) proizvode navedene pod 1), 2), 3), 4), 5) i 6) ove napomene kojima su dodana sredstva protiv prašenja, tvari za bojenje i mirise radi njihova lakšeg raspoznavanja ili zbog sigurnosti, uz uvjet da ih ti podaci ne čine prikladnim za posebnu već za opću 
8) proizvode razblažene do standardne jakosti, za proizvodnju azo-boja; diazonijeve soli, spojeve što se upotrebljavaju za te soli i amine koji se mogu diazotizirati i njihove soli.

2 Ova glava ne obuhvaća:
1) proizvode koji se svrstavaju u tar. broj 15.04 i glicerin (tar. broj 15.20);
2) etilni alkohol (tar. broj 22.07 ili 22.08);
3) metan i propan (tar. broj 27.11);
4) ugljične spojeve navedene u napomeni 2. uz glavu 28;
5) ureu (tar. broj 31.02 ili 31.05);
6) tvari za bojenje, biljnoga ili životinjskog porijekla (tar. broj 32.03), sintetične organske tvari za bojenje, sintetične organske proizvode vrsta koje se upotrebljavaju kao fluorescentna sredstva ili kao luminofori (tar. broj 32.04), te boje i ostale 
7) enzime (tar. broj 35.07);
8) metaldehid, heksametilentetramin i slične tvari pripremljene u različitim oblicima (npr. u tabletama, šštapićima ili sličnim oblicima), koje se upotrebljavaju kao gorivo, a i tekuća ili plinska goriva u tekućem stanju koja se upotrebljavaju u upaljači
obujma do 300 m (tar. broj 36.os);
9) proizvode pripremljene kao punjenja za aparate za gašenje požara i kod protupožarne bombe i granate iz tar. broja 38.13; proizvode za brisanje tinte (crnila) pripremljene u pakovanjima za prodaju na malo iz tar. broja 38.23;
10) optičke elemente, npr. od etilendiamintartarata (tar. broj 90.01).

3. Proizvodi koji se mogu svrstati u dva ili više tarifnih brojeva iz ove glave svrstat će se u posljednji po redu od tih tarifnih brojeva.

4. U tar. br. 29.04 do 29.o6, 29.08 do 29.11 i 29.13 do 29.20 bilo koja odredba koja se odnosi na halogene, sulfo nitro ili nitrozo derivate treba da uključuje i bilo koje kombinacije tih derivata, kao što su: sulfohalogeni nitrohalogeni, nitrosulfo i nit
Nitro i nitrozo skupine ne smatraju se "dušičnim funkcijama" iz tar. broja 29.29.
U smislu tar. br. 29.11, 29.12. 29.14, 29.18 i 29.12, "kisikova funkcija" ograničena je samo na funkcije (karakterističnih organskih skupina koje sadrže kisik) spomenute u tar. br. 29.05 do 29.20.

5.1) Esteri organskih spojeva s kiselinskom funkcijom koji se svrstavaju u razdjele I. do VII. ove glave s organskim spojevima iz tih razdjela svrstavaju se s onim spojem koji se svrstava u posljednji tarifni broj tog razdjela.
2) Esten etilnog alkohola ili glicerina s organskim spojevima s kiselinskom funkcijom iz razdjela I. do VII. ove glave svrstavaju se u isti tarifni broj s odgovarajućim spojevima s kiselinskom funkcijom.
3) U skladu s napomenom 1. uz odjeljak VI. i napomenom 2. uz glavu 28:
1) anorganske soli organskih spojeva kao što su spojevi s kiselinskom, fenolnom ili enolnom funkcijom ili organske baze iz razdjela I. do X. ili tar. broja 29.42, svrstavaju se u tar. broj odgovarajućega organskog spoja;
2) soli dobivene reakcijom između organskih spojeva iz razdjela I. do X. ili tar. broja 29.42 svrstavaju se u odgovarajući tarifni broj, prema bazi ili kiselini (uključujući spojeve s fenolnom ili enolnom funkcijom) iz kojih su dobivene, koji je posljednj
4) Alkoholati metala svrstavaju se u isti tarifni broj kao odgovarajući alkoholi, osim etanola i glicerina (tar. broj 29.05).
5) Halogenidi karboksilnih kiselina svrstavaju se u isti tarifni broj s odgovarajućim kiselinama.

6. Spojevi iz tar. br. 29.30 i 29.31 jesu organski spojevi čije molekule, osim atoma vodika, kisika ili dušika sadrže i atome drugih nemetala ili metala (kao što su: sumpor, arsen, živa, olovo) izravno vezane za atome ugljika.
Tar. broj 29.30 (organski spojevi sumpora i tar. broj 29.31 (ostali organsko-anorganski spojevi) ne obuhvaćaju sulfonirane ili halogenirane derivate (uključujući kombinirane derivate) koji, osim vodika kisika i dušika, imaju samo izravno vezane za ugljik 

7. Tar. br. 29.32, 29.33 i 29.34 ne obuhvaćaju epokside s tri atoma u prstenu, keton-perokside, ciklične polimere aldehida ili tioaldehida, anhidride polibaznih karbonskih kiselina, ciklične estere polihidroksilnih alkohola ili fenola s polibaznim kiselin
Te se odredbe primjenjuju samo kad hetero-atomi na položaju u prstenu nastaju iz postupka ciklizacije ili prethodno navedenih funkcija odnosno postupka.
Napomena za podbroj 1. Bilo u kojem tarifnom broju ove glave, derivati kemijskih spojeva (ili skupina kemijskih spojeva) svrstat će se u isti podbroj kao taj spoj (ili skupine spojeva), uz uvjet da nisu specifičnije obuhvaćeni bilo u kojem drugom podbroju

_______________________________________________________________________________
Tarifni	`	Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
I. UGIJIKOVODICI I NJIHOVI HALOGENI, SULFONITRO-I NITROZO-DERIVATI
29.01				Aciklični ugljikovodici:
		2901.10	- Aciklički ugljikovodici:
		2901.101	--- nornlalni heptan i normalni parafin C9-C 13	3
		2901.109	--- ostali						3
		2901.2		- Nezasićeni:
		2901.21	- - etlien						Sl
		2901.22	- - propen (propilen)					3
		2901.23	- - buten (butilen) i njegovi izomeri			3
		2901.24	-- buta-1,3-dien i izopren				3
		2901.29	- - ostalo						3
29.02				Ciklični ugljikovodici:
		2902.1		Ciklani, cikleni i cikloterpeni:
		2902.11	- - cikloheksan						3
		2902.19	- - ostalo						3
		2902.20	- Benzol						3
		2902.30	- Toluol						3
		2902.4		- Ksiloli:
		2902.41	- - o-ksilol						3
		2902.42	- - m-ksilol						3
		2902.43	- - p-ksilol						3
		2902.44	-- izomeri ksilola u mješavini				3
		2902.50	- Stirol							3
		2902.60	- Etilbenzol						3
		2902.70	- Kumol						3
		2902.90	- Ostali
		2902.901	- - - naftalin						3
		2902.909	- - - ostali						3
29.03				Halogeni derivati ugljikovodika:
		2903.1		- Klorirani derivati zasićenih acikličnih ugljikovodika:
		2903.11	-- monoklorometan (metilklorid) i monokloretan
				(etilklorid)						3
		2903.12	-- diklormetan (metilenklorid)				3
		2903.13	-- kloroform (triklormetan)				3
		2903.14	-- ugljikov tetraklorid					3
		2903.15	-- 1,2- Dikloretan (etilendiklorid)			Sl
		2903.16	-- 1,2- Dikloropropan (propilen-diklorid) i
				diklorobutani						3
		2903.19	- - ostali						3
		2903.2		- Klorirani derivati nezasićenih acikličnih
				ugljikovodika:
		2903.21	-- vinilklorid (kloretilen)				3
		2903.22	-- trikloretilen						3
		2903.23	-- tetrakloretilen (perkloretilen)			3
		2903.29	-- ostali						3
		2903.30	- Fluorirani, bromirani i jodirani derivati acikličnih
				ugljikovodika						3
		2903.40	- Halogenirani derivati acikličnih ugljikovodika koji
				sadrže dva različita halogena elementa ili više tih
				elemenata:
		2903.401	-- diklordifluorometan					Sl
		2903.402	--- 2-bromo-2-kloro -1,1,1-trifluoroetan		Sl
		2903.403	--- triklormonofluormetan				3
		2903.409	--- ostali						3
		2903.5		- Halogenirani derivati ciklanskih, ciklenskih i
				cikloterpenskih ugljikovodika:
		2903.51	--- 1, 2, 3, 4, 5, 6 - Heksaklorcikloheksan		Sl
		2903.59	-- Ostali						3
		2903.6		- Halogenirani derivati aromatičnih ugljikovodika:
		2903.61	-- klorbenzol, o-diklorbenzol i p-diklorbenzol	33
		2903.62	-- haksaklorbenzol i DDT (1,1,t-trikloro - 2,2bis
				(P-klorfenil-etan)					3
		2903.69	- - ostali:
		29.03.691	--- 1 (3-kloro-1-propenil) benzol			Sl
		2903.699	--- ostali						Sl
29.04				Sulfo-, nitro- i nitrozo-derivati ugljikovodika,
				halogenirani ili nehalogenirani:
		2904.10	- Derivati koji sadrže samo sulfo skupine, njihove
				soli i etilesteri 3
		2904.20	- Derivati koji sadrže samo nitro ili nitrozo-skupine:
		2904.201	- - - nitrobenzol					3
		2904.202	- - - dinitrobenzol					3
		2904.203	- - - di-i trinitrotoluol					3
		2904.209	--- ostali						3
		2904.90	- Ostali							3

II.ALKOHOLI I NJIHOVI HALOGENI, SULFO-, NITRO- I NITROZO-DERIVATI
29.05				Aciklični alkoholi i njihovi talogeri, sulfo-, nitro-
				nitrozo-derivati:
		2905.1		- Zasićeni (ednohidroksilni alkoholi:
		2905.11	- metanol (metilalkohol)				Sl
		2905.12	-- propan-1-01(propilalkohol) i propan -201
				(izopropil alkohol)					Sl
		2905.13	-- butan-1-01 (n-butilalkohol)				Sl
		2905.14	-- ostali butanoli					Sl
		2905.15	-- pentanol (amilalkohol) i njegovi izomeri		Sl
		2905.16	-- oktanol (oktilalkohol) i njegovi izomeri		Sl
		2905.17	-- dodekan-1-01 (laurilalkohol), heksadekan-1-01
				(cetilalkohol) i oktadekan-1-01 (stearilalkohol)	Sl
		2905.19	- - ostali						Sl
		2905.2		- Nezasićeni jednohidroksilni alkoholi:
		2905.21	-- alil-alkohol						Sl
		2905.22	-- aciklični terpenski alkoholi				Sl
		2905.29	-- ostali						Sl
		2905.3		- Dioli:
_______________________________________________________________________________
Tarifni	`	Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
		2905.31	- - etilen-glikol (etandiol)				Sl
		2905.32	-- propilen-glikol (propan 1, 2 diol)			Sl
		2905.39	- - ostali						Sl
		2905.4		- Ostali višehidroksilni alkoholi			Sl
		2905.41	-- 2-etil-2-(hidroksimetil) propan-1, 3-diol
				(trimetil-olpropan)					Sl
		2905.42	- - pentaeritritol					Sl
		2905.43	- - manitol						Sl
		2905.44	- - sorbitol						Sl
		2905.49	- - ostali						Sl
		2905.50	- Halogeni, sulfo-, nitro- i nitrozo -derivati
				acikličnih alkohola					Sl
29.06				Ciklični alkoholi i njihovi halogeni, sulfo-, nitro-
				i nitrozo derivati
		2906.1		- Ciklanski, ciklenski ili cikloterpenski:
		2906.11	- - mentol						Sl
		2906.12	- - cikloheksanol, metilcikloheksanoli i
				dimetilcikloheksanoli					Sl
		2906.13	-- steroli i inozitoli:
		2906.131	--- holesterol (holesterin)				Sl
		2906.139	--- ostali						Sl
		2908.14	-- terpinoli						Sl
		2908.19	- - ostalo:						Sl
		2906.191	--- ostali alkoholi (nearomatični)			Sl
		2906.199	--- derivati cikličnih alkohola				Sl
		2906.2		- Aromatični:
		2906.21	-- benzil-alkohol					Sl
		2906.29	- - ostalo :
		2906.291	- - derivati aromatičnih alkohola			Sl
		2906.299	--- ostali aromatični alkoholi				Sl

III. FENOLI, FENOLNI ALKOHOLI I NJIHOVI HALOGENI, SULFO-, NITRO- I NITROZO-DERIVATI
29.07				Fenoli; fenolni alkoholi
		2907.1		- Monofenoli:
		2907.11	-- fenol (hidroksibenzol) i njegove soli		3
		2907.12	-- krezoli i njihove soli:
		2907.121	--- trikrezol						Sl
		2907.122	-- soli krezola						Sl
		2907.129	--- ostali krezoli					Sl
		2907.13	-- oktilfenol, nonilfenol i njihovi izomeri; njihove
				soli							Sl
		2907.14	-- ksilenoli i njihove soli:
		2907.141	--- ksilenoli						Sl
		2907.149	--- soli ksilenola					Sl
		2907.15	-- naftoli i njihove soli					Sl
		2907.19	-- ostalo						Sl
		2907.2		- Polifenoli:
_______________________________________________________________________________
Tarifni	`	Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
		2907.21	-- rezorcln i njegove soli				Sl
		2907.22	-- hidrohinon (hinol) i njegove soli			Sl
		2907.23	-- 4,4, -izopropilidendifenol (bisfenol A,
				difenilolpropan) i njegove soli				Sl
		2907.29	-- ostalo						Sl
		2907.30	- Fenolni alkoholi					Sl
2908				Halogeni, sulfo-, nitro- i nitrozo-derivati fenola ili
				fenolnih alkohola:
		2908.10	- Derivati koji sadrže samo halogene supstituente
				i njihove soli						Sl
		2908.20	- Derivati koji sadrže smo sulfo-skupine, njihove
				soli i esteri:
		2908.201	--- 2,5-dawidroksibenzen sulfonska kiselina-,
				kalcijeva sol (kalcijev dobestilat)			Sl
		2908.209	-- ostalo						Sl
		2908.90	- Ostalo:
		2908.901	-- trinitrofenol						Sl
		2908.902	-- dinitroortokrezoli					Sl
		2908.903	-- ostali nitroderivati					Sl
		2908.909	--- ostalo						Sl

IV. ETERI, PEROKSIDI ALKOHOLA, PEROKSIDI ETERA, KETONSKI PEROKSIDI, PEROKSIDI S TROČLANIM PRSTENOM, ACETAL I OLIACETALI I NJIHOVI HALOGENI, SULFO-, NITRO - I NITROZO-DERIVATI
29.09				Eteri, eter-alkoholi eter-fenoli, eter-alkohol-fenoli,
				peroksidi alkohola, peroksidi etera, peroksidi
				ketona kemijski određeni ili neodređeni i njihovi
				halogeni, sulfo-, nitro- i nitrozo-derivati:
		2909.1		- Akciklični eteri i njihovi halogeni-, sulfo-, nitro-
				i nitrozo-derivati:
		2909.11	- - dietileter						Sl
		2909.19	- - ostalo
		2909.20	- Ciklanski, ciklenski ili cikloter-penski eteri i
				njihovi halogeni, sulfo-, nitro- i nitrozo-derivati
		2909.30	- Aromatični eteri i njihovi halogeni-, sulfo-,
				nitro-i nitrozo-derivati
		2909.4		- Eter-alkoholi i njihovi halogeni-, sulfo- nitro-
				i nitrozo-derivati:
		2909.41	-- 2,2-oksidietanol (dietilenglikol, digol)
		2909.42	-- monom etileteni etilen-glikola ili dietilen-glikola	Sl
		2909.43	-- monobutileteri, etilen-glikola ili dietilen-glikola	Sl
		2909.44	-- ostali monoalkileteri etilen-glikola ili dietilen-
				glikola							Sl
		2909.49	- - ostalo						Sl
		2909.50	- Eter-fenoli, eter-alkohol-fenoli i njihovi halogeni,
				sulfo-, nitro- i nitrozo-derivati				Sl
		2909.60	- Peroksidi alkohola, peroksidi etera, ketonski
				peroksidi i njihovi halogeni, sulfo-, nitro- i nitrozo
				-derivati						3
29.10				Epoksidi, epoksialkoholi, epoksifenoli i epoksieteri
				s tročlanim prstenom i njihovi halogeni, sulfo-,
				nitro- i nitrozo-derivati :
		2910.10	- Oksiran (etilenoksid),				Sl
		2910.20	- Metiloksiran (propilenoksid)				Sl
		2910.30	- 1-kloro-2, 3-epoksipropan (epiklorhidrin)		S1
		2910.90	- Ostalo						Sl
29.11		291 1.00	Acetali i poluacetali s ili bez drugih kisikovih
				funkcija i njihovi halogeni, sulfo-, nitro- i
				nitrozo-derivati					Sl
_______________________________________________________________________________
Tarifni	`	Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
V. SPOJEVI S ALDEHIDNOM FUNKCIJOM
29.12				Aldehidi, s ili bez drugih kisikovih funkcija;
				ciklični polimeri aldehida; paraformaldehid:
		2912.1		- Aciklični aldehidi bez drugih kisikovih funkcija:
		2912.11	- - metanal (formaldehid)				3
		2912.12	- - etanol (acetaldehid)				3
		2912.13	-- butanal (butiraldehid, normalni izomer)		3
		2912.19	-- ostali						3
		2912.2		- Ciklični aldehidi bez drugih kisikovih funkcija:
		2912.21	- - benzaldehid						3
		2912.29	- - ostali						3
		2912.30	- - Aldehid-alkoholi					3
		291.24		- Aldehid-eteri, aldehid-fenoli i aldehidi s drugim
				kisikovim funkcijama:
		2912.41	-- vanilin 4-hidroksi-3-metoksi-benzaldehid)		3
		2912.42	-- etilvanilin (3-etplso-4-hidroksibenzaldehid)	3
		2912.49	-- ostali						3
		2912.50	- Ciklični polimeri aldehida				3
		2912.60	- Paraformaldehid					3
29.13		2913.00	Halogeni, sulfo-, nitro- i nitrozo-derivati proizvoda
				iz tar.broja 29.12.

VI.SPOJEVI S KETONSKIM I KINONSKOM FUNKCIJOM
29.14				Ketonski i kinoni s ili bez drugih kisikovih funkcija
				i njihovi halogeni, sulfo-, nitro- i nitrozo-derivati:
		2914.1		- Aciklični ketoni bez drugih kisikovih funkcija
		2914.11	-- aceton						Sl
		2914.12	-- butanon (metiletilketon)				Sl
		2914.13	-- 4-metilpentan-2-on	(metil-izo-butil-keton)		Sl
		2914.19	-- ostali						Sl
		2914.2		- Ciklanski, ciklenski i cikloterpenski ketoni bez
				drugih kisikovih funkcija:
		2914.21	-- kamfor						Sl
		2914.22	-- cikloheksanon i metilciklo-heksanoni		Sl
		2914.23	-- jononi i metiljononi					Sl
		2914.29	-- ostali						Sl
		2914.30	- Aromatični ketoni bez drugih kisikovih funkcija	Sl
		2914.4		- Keton-alkoholi i keton-aldehidi:
		2914.41	-- 4- hidroksi- 4- metilpenta-2-on (diaceton-alkohol)	Sl
		2914.49	- - ostati						Sl
		2914.50	- Keton-fenoli i ketoni s drugim kisikovim
				funkcijama						Sl
		2914.6		- Kinoni:
		2914.61	- - antrakinon						Sl
		2914.69	-- ostali						Sl
		2914.70	- Halogeni-, sulfo-, nitro- i nitrozo-derivati		Sl

VII. KARBONSKE KISELINE I NJIHOVI ANHIDRIDI, HALOGENIDI, PEROKSIDI I PERKISELINE TE NJIHOVI HALOGENI, SULFO-, NITRO- I NITROZO-DERIVATI
29.15				Zasičene aciklične monokarbonske kiseline i njihovi
				anhidridi, halogenidi, peroksidi i perkiseline te
				njihovi halogeni-, sulfo-, nitro- i nitrozo-derivati:
_______________________________________________________________________________
Tarifni	`	Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
2915.1				Mravlja kiselina, njezine soli i esteri:
		2915.11	-- mravlja kiselina					Sl
		2915.l2	-- soli mravlje kiseline					Sl
		2915.13	-- asteri mravlje kiseline				Sl
		2915.2		- Octena kiselina i njezine soli; anhidri octene kiseline:
		2915.21	- octena kiselina					Sl
		2915.22	-- natrijev acetat					Sl
		291 5.23	-- kobaltovi acetati					Sl
		2915.24	-- anhidrid octene kiseline				Sl
		2915.29	-- ostalo						Sl
		2915.3		- Esteri octene kiseline:
		2915.31	- etilacetat						Sl
		2915.32	-- vinilacetat						Sl
		2915.33	-- n-butilacetat						Sl
		2915.34	-- izobutilacetat					Sl
		2915.35	-- 2- etoksietilacetat					Sl
		2915.39	-- ostali						Sl
		2915.40	- Mono-di-ili trikloroctena kiselina, njihove soli i esteri:
		2915.401	-- monokloroctena kiselina				Sl
		915.409	- - - ostalo						Sl
		2915.50	- Propionska kiselina, njezine soli i esteri		Sl
		2915.60	- Euterne kiseline, valerijanske kiseline, njihove
				soli i esteri						Sl
		2915.70	- Palmitinska kiselina, stearinska kiselina, njihove
				soli i esteri						Sl
		2915.90	- ostalo:
		2915.901	--- natrijev oktanoat					Sl
		2915.909	--- ostalo						Sl
29.18				Nezasičene aciklične kiseline monokarbonske
				kiseline, ciklične monokarbonske kiseline,- njihovi
				anhidridi, halogenidi, peroksidi i perkiseline te
				njihovi halogeni-, sulfo- ,nitro i nitrozo-derivati:
		2918.1		- Nezasičene aciklične monokarbonske kiseline,
				njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi, perkiseline
				i njihovi derivati:
		2918.11	-- akrilna kiselina i njezine soli			Sl
		2918.12	-- esteri akrilne kiseline i njezine soli			Sl
		2918.14	-- esteri metakrilne kiseline				Sl
		2918.15	-- oleinska, linolna i linoleinska kiselina, njihove
				soli i esteri						Sl
		2918.19	-- ostalo						Sl
		2918.20	- Ciklanske, ciklenske i cikloterpenske
				monoharbonske kiseline, njihovi anhidridi,
				halogenidi, peroksldi, perkiseline i njihovi derivati	Sl
		2918.3		- Aromatične monokarbonske kiseline, njihovi
				anhidridi, halogenidi, peroksidi, perkiseline i
				njihovi derivati:
		2916.31	-- benzoeva kiselina, njezine soli i esteri		Sl
		2916.32	-- benzoilperoksid i benzoilklorid			Sl
		2916.33	-- fenilocetna kiselina, njezine soli i esteri		Sl
		2916.39	- - ostalo						Sl
_______________________________________________________________________________
Tarifni	`	Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
29.17				Polikarbonske kiseline, njihovi anhidridi,
				halogenidi, peroksidi i perkiseline; njihovi halogeni-,
				sulfo-, nitro- i nitrozo-derivati:
		2917.1		- Aciklične polikarbonske kiseline, njihovi anhidridi,
				halogenidi, peroksidi, perkiseline i njihovi derivati:
		2917 11	-- oksalna kiselina, njezine soli i esteri		Sl
		2917.111	--- oksalna kiselina					Sl
		2917.119	--- soli i esteri oksalne kiseline			Sl
		2917.12	- adipinska kisetina, njezine soli i esteri:
		2917.121	--- adipinska kiselina					Sl
		2917.129	--- soli i esteri adipinske kiseline			Sl
		2917.13	-- azelainska kiselina, sebacinska kiselina, njihove
				soli i esteri						Sl
		2917.14	-- anhidrid maleinske kiseline				Sl
		2917.19	-- ostalo						Sl
		2917.20	- Ciklanske, ciklenske i cikloterpenske
				polikarbonske kiseline, njihovi anhidridi, halogenidi,
				peroksidi, perkiseline i njihovi derivati		Sl
		2917.3		- Aromatične polikarbonske kiseline, njihovi
				anhidridi, halogenidi, peroksidi, perkiseline i	
				njihovi derivati:
		2917.31	-- dibutilortoftalati					Sl
		2917.32	-- diokilortoftalati					Sl
		2917.33	-- dinomil ili didecilortoftalati				Sl
		2917.34	-- ostali esteri ortoftalne kiseline			Sl
		2917.35	-- anhidrid ftalne kiseline				Sl
		2917.36	-- tereftalna kiselina i njezine soli
		2917.361	--- tereftalna kiselina					Sl
		2917.369	--- soli tereftalne kiseline				Sl
		2917.37	-- dimetiltereftalat					Sl
		2917.39	-- ostalo:
		2917.391	--- itakonska kiselina					Sl
		2917.399	-- ostalo						Sl
29.18				Karbonske kiseline s dodatnom kisikovom funkcijom
				i njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi i perkiseline;
				njihovi halogeni, sulfo-, nitro- i nitrozo-derivati:
		2918.1		- Karbonske kiseline s alkoholnom funkcijom ali
				bez druge kisikove funkcije, njihovi anhidridi,
				halogenidi, peroksidi, perkiseline i njihovi derivati:
		2918.11	-- mliječna kiselina, njezine soli i esteri		Sl
		2918.12	-- vinska kiselina					Sl
		2918.13	-- soli i esteri vinske kiseline				Sl
		2918.14	-- limunska kiselina					Sl
		2918.15	-- soli i esteri limunske kiseline			Sl
		2918.16	-- glukonska kiselina, njezine soli i esteri :
		2918.161	--- glukonska kiselina					Sl
		2918.162	--- ferglukomat					Sl
		2918.163	--- natrijev glukomat					Sl
		2918.164	--- ostale soli glukonske kiseline			Sl
		2918.l69	--- esteri glukonske kiseline				Sl
_______________________________________________________________________________
Tarifni	`	Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
		2918.17	-- fenilglikolna kiselina (bademova kiselina), njezine
				soli i esteri						Sl
		2918.19	-- ostalo:
		2918.191	--- heptoglukonska					Sl
		2918.192	--- holna i dezoksiholna				Sl
		2918.193	-- jabučna						Sl
		2918.194	-- ostale kiseline					Sl
		2918.199	--- ostale						Sl
		2918.2		- Karbonske kiseline s fenolnom funkcijom,ali bez
				drugih kisikovih funkcija, njihovi anhidridi,
				halogenidi, peroksidi, perkiseline i njihovi derivati:
		2918.21	-- salicilna kiselina i njezine soli			Sl
		2918.22	-- O-acetilsalicilna kiselina, njezine soli i esteri:
		2918.221	-- o-acetilsaticilna kiselina				Sl
		2918.229	--- soli i esteri o-acetilsalicilne kiseline		Sl
		2918.23	-- ostali esteri salicilne kiseline i njihove soli		Sl
		2918.29	-- ostalo:						Sl
		2918.291	--- kiseline						Sl
		2918.292	--- esteri ostalih kiselina				Sl
		2918.299	--- ostalo
		2918.30	- Karbonske kiseline s aldehidnom ili ketonskom
				funkcijom ali bez drugih kisikovih funkcija, njihovi
				anhidridi, halogenidi, peroksidi, perkiseline i
				njihovi derivati:
		2918.301	--- 2--(benzoil-fenil) propionska kiselina
				(ketoprofen)						Sl
		2918.309	- - - ostalo						Sl
		2918.90	- Ostalo:
		2918.901	- - - 2-(6-metoksi-2-naftil) propionska kiselina
				(naproksen)						Sl
		2918.909	- - ostalo						Sl

VIII. ESTERI ANORGANSKIH KISELINA I NJIHOVIH BOLI, NJIHOVI HALOGENI, SULFO-NITRO- I NITROZO-DERIVATI
29.19		2919.00	Esteri fosforne kiseline i njihove soli, uključujući
				laktofosfate; njihovi halogeni, sulfo-, nitro- i
				nitrozo-derivati					Sl
29.20				Esteri ostalih anorganskih kiselina (osim estera
				vodikova halogenida) i njihove soli; njihovi halogeni,
				sulfo-,nitro- i nitrozo-derivati:
		2920.10	- Esteri tiofosforne kiseline (fosfortioati) i njihove
				soli; njihovi halogeni, sulfo-, nitro- i nitrozo-derivati	Sl
		2920.90	- Ostalo:
		2920.9001	---- metilšsulfat					Sl
		2920.9002	---- ostali esteri sumporne kiseline			Sl
		2920.9003	---- nitroglicerin					Sl
		2920.9004	---- ostali esteri dušične kiseline			Sl
		2920.9005	---- esteri ugljične kiseline				Sl
		2920.9006	---- esteri ostalih kiselina				Sl
		2920.9007	---- soli estera sumporne kiseline			Sl
		2920.9008	---- soli estera ugljične kiseline			Sl
		2920.9009	---- soli estera ostalih kiselina				Sl
		2920.9010	---- derivati estera sumporne kiseline			Sl
_______________________________________________________________________________
Tarifni	`	Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
		2920.9011	--- pentaeritritil tetranitrat				Sl
		2920.9012	---- ostali derivati estera dušične kiseline		Sl
		2920.9013	derivati estera ugljične kiseline			Sl
		2920.9019	derivati estera ostalih kiselina				Sl

IX. SPOJEVI S DUŠIČNOM FUNKCIJOM
29.21				Spojevi s aminofunkcijom:
		2921.1		- Aciklični monoamini i njihovi derivati; njihove soli:
		2921.11	---- metilamin di- ili trimetilamin i njihove soli	Sl
		2921.12	---- dietilamin i njegove soli				Sl
		2921.19	---- ostalo						Sl
		2921.2		- Aciklični poliamini i njihovi derivati; njihove soli:
		2921.21	---- etilendiamin i njegove soli				Sl
		2921.22	---- heksametilendiamin i njegove soli			Sl
		2921.29	---- ostalo						Sl
		292l.30	- Ciklanski, ciklenski i cikloterpenski mono-ili
				poliamini i njihovi derivati; njihove soli:
		2921.301	---- monamini						Sl
		2921.302	---- poliamini						Sl
		2921.309	--- ostalo						Sl
		2921.4		- Aromatični monoamini i njihovi derivati: njihove soli:
		2921.41	---- anilin i njegove soli:
		2921.411	---- anilin						Sl
		2921.419	---- soli anilina						Sl
		2921.42	---- derivati anilina i njihove soli:
		2921.421	---- derivati difehilamina				Sl
		2921.429	---- soli						Sl
		2921.43	---- toluidini i njihovi dertvati; njihove soli:
		2921.431	---- toluidini i njihove soli				Sl
		2921.439	---- derivati						Sl
		2921.44	---- difenilamin i njegovi derivati; njihove soli:
		2921.441	---- derivati difenilamina				Sl
		2921.499	--- ostalo						Sl
		2921.45	--- 1-naftilamin (alfa-naftilamin), 2-naftilamin
				(beta-naftilamin) i njihovi derivati; njihove soli:
		2921.451	--- derivati						Sl
		2921.459	--- ostalo						Sl
		2921.49	-- ostalo:
		2921.491	--- derivati						Sl
		2921.499	--- ostalo						Sl
		2921.5		- Aromatični poliamini i njihovi derivati; njihove soli:
		2921.51	--- o-, m-, p-fenilediamini, diaminotolueni i njihovi
				derivati; njihove soli:
		2921.511	--- N-fenil-N-izopropil-p-fenilen-diamin		Sl
		2921.512	--- ostali derivati					Sl
		2921.515	--- soli							Sl
		2921.519	--- ostali
		2921.59	---- ostalo:						Sl
_______________________________________________________________________________
Tarifni	`	Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
		2921.591	---- derivati						Sl
		2921.599	---- ostalo						Sl
29.22				Aminospojevi s kisikovom funkcijom:
		2922.1		- Aminoalkoholi, njihovi eteri i esteri, osim onih
				koji sadrže više od jedne vrste kisikove funkcije;
				njihove soli:
		2922.11	--- monoetanolamin i njegove soli:
		2922.111	--- monoetanolamin					Sl
		2922.119	--- soli monoetanolamina				Sl
		2922.12	--- dietanolamin i njegove soli:
		2922.121	--- dietanolamin					Sl
		2922.129	--- soli dietanolamina					Sl
		2922.13	--- trietanolamin i njegove soli:
		2922.131	--- trietanolamin					Sl
		2922.139	--- soli tretanolamina					Sl
		2822.19	--- ostalo
		2922.191	--- etanbutol-hidroklorid				Sl
		2922.199	--- ostalo						Sl
		2922.2		- Aminonaftolini i ostali aminofenoli, njihovi eteri i
				esteri, osim onih koji sadrže više od jedne vrste
				kisikove funkcije; njihove soli:
		2922.21	---- aminohidroksi - naftalinsulfonske kiseline i
				njihove soli						Sl
		2922.22	---- anizidini, dianizidini, fenetidini i njihove soli	Sl
		2922.29	---- ostalo:
		2922.291	---- metol						Sl
		2922.292	---- L-arterenol HCl					Sl
		2922.30	- Aminoaldehidi, aminoketoni i aminokinoni, osim
				onih koji sadrže više od jedne kisikove funkcije;
				njihove soli						Sl
		2922.4		- Aminokiseline i njihovi esteri, osim 	onih koji
				sadrže više od jedne kisikove funkcije; njihove soli:
		2922.41	---- lizin i njegovi esteri; njihove soli			Sl
		2922.42	---- glutaminska kiselina i njezine soli:
		2922.421	---- natrijev glutaminat				Sl
		2922.429	---- ostalo						Sl
		2922.49	---- ostalo:
		2922.491	---- p-aminobenzoeva kiselina (antranilna kiselina)	Sl
		2922.492	---- o-aminobenzoeva kiselina (antranilna kiselina)	Sl
		2922.493	---- jodopanoična kiselina (3-aminoalfa-etil-2,4,
				6-trijodbenzen-propanoična kiselina)			Sl
		2922.494	---- prokainhidroklorid				Sl
		2922.495	---- komplekson i trijodan				Sl
		2922.496	---- tilidin						Sl
		2922.497	---- aminokiseline za proizvodnju sterilnih otopina	Sl
		2922.499	---- ostalo						Sl
		2922.50	- Fenoli aminoalkohola, fenoli aminokiselina i ostali
				aminospojevi s kisikovom funkcijom:
		2922.5002	--- 1-(3-5-dihidroksifenil) -2(izopro	pil)
				aminoetanol-sulfat					Sl
		2922.5003	---- 1-(3,5-dihidroksifenil) -2/1,4 (hidroksibenzil)
				etil/amino-etanol-hidrobromid	Sl
_______________________________________________________________________________
Tarifni	`	Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
		2922.5004	---- 1-(3-oksifenil)-1-2-etil-amino-etanhidroklorid	Sl
		2922.5005	---- 1-(4-hidroksifenil)-2-metil-ami	noetanol-tartarat
		2922.5006	---- 1-(4-oksifenil)-1-oksi-2-N-butil-aminoetansulfat	Sl
		2922.5008	---- 1-1-(3-oksifenil)-1-oksi-2-metila
				minoetanhidroklorid					S1
		2922.5009	---- 2-(2-dietitamino) etoksi-/etil 2-feniklopentan
				karboksilat citrat (pentoksiverincitrat)		Sl
		2922.5011	---- hidrogenfumarat-N-3 (1-benzil cinklopentil
				oksi) propil N di metil aminofumarat (bencik lan)	Sl
		2922.5012	---- dietilamoni-z,5-dihidroksi benzen-sulfonat
				(ciklonamin)						Sl
		2922.5013	---- butamirat citrat					Sl
		2922.5014	---- hidroksimetil-metil-glicin				Sl
		2922.5015	---- p-aminosalicilna					Sl
		2922.5016	---- metildoa						Sl
		2922.5017	---- levodopa						Sl
		2922.5018	---- ostale aminokiseline i soli				Sl
		2922.50l9	---- ostalo						Sl
29.23				Kvaternerne amonijeve soli i hidroksidi amonija,
				lecitini i ostali fosfoaminolipidi:
		2923.10	- Kolin i njegove soli:
		2923.101	---- kolin						Sl
		2923.102	---- sukcinil kolinjodid					Sl
		2923.103	---- kolinklorid						Sl
		2923.109	---- ostalo						Sl
		2923.20	- Lecitini i ostali fosfoaminolipidi:
		2923.201	---- lecitini						Sl
		2923.209	---- ostalo						Sl
		2923.90	- Ostalo						Sl
29.24				Spojevi s karboksiamidnom funkcijom, spojevi
				ugljene kiseline s amidnom funkcijom:
		2924.10	- Aciklični amidi (uključujući aciklične karbamate)
				i njihovi derivati, njihove soli:
		2924.101	- acetamid						Sl
		2924.102	---- asparagin i njegove soli				Sl
		2924.103	---- 2-metil-2-propil-1-3-propandiol-dikartlamat
				(meprobamat)						Sl
		2924.104	- ostali aciklični amidi					Sl
		2924.109	---- ostale soli i derivati acikličnih amida		Sl
		2924.2		- Ciklični amidi (uključujući ciklične karbamate) i
				njihovi derivati; njihove soli:
		2924.21	---- ureini i njihovi derivati; njihove soli		Sl
		2924.29	---- ostalo:
		2924.291	---- ureini						Sl
		2924.292	---- acetanilid i derivati				Sl
		2924.293	---- ostali ciklični amidi				Sl
		2924.294	---- N-(dimetilamino-2-eti)-kloro-4-
				fenoksiacetamidhidroklorid (klofeksamidklorid)	Sl
		2924.295	---- ostali acetoacetalni derivati cikličnih amina	Sl
		2924.299	---- ostalo						Sl
29.25				Spojevi s karboksimidnom funkcijom (uključujući
				saharin i njegove soli) i spojevi s iminofunkcijom:
		2925.1		- Imidi i njihovi derivati; njihove soli:
		2925.11	--- saharini i njegove soli:
_______________________________________________________________________________
Tarifni	`	Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
		2925.111	---- saharin						Sl
		2925.119	---- soli saharina					Sl
		2925.19	---- ostalo						Sl
		2925.20	- Imini i njihovi derivati; njihove soli:
		2925.201	---- gvanidin nitrat					Sl
		2925.202	---- gvanidini i njihove soli, ostali			Sl
		2925.204	---- aldimini						Sl
		2925.205	---- oksatetrametilen-tetraminokta-amanijev
				tiocijanat-amonijev sulfat (rodovet)			Sl
		2925.209	---- ostali imini						Sl
29.26				Spojevi s nitrilnom funkcijom:
		2926.10	- Akrilonitril						Sl
		2926.20	- 1-cijanogvanidin (dicijandijamid)			Sl
		2926.90	- Ostalo:
		2926.901	---- ftalodinitril					Sl
		2926.902	---- alfa-izopropil-alfa (n-metil-N-homoveratril-
				gama-aminopropil) -3-4-dimetil-oksifenil aceto-
				nitrilhidroklorid (verapamil)				Sl
		2926.909	- ostalo						Sl
29.27		2927.00	Diazo-,azo- i azoksi spojevi:
		2927.001	---- azobisizobutironitril				Sl
		2927.009	---- ostalo						Sl
29.28		2928.00	Organski derivati hidrazina ili hidroksilamina:
		2928.001	---- S-alfa-hidraztn-3,4-dihidroksi-alfa-
				metilbenzenpropionska kiselina (karbidopa)		Sl
		2928.009	---- ostali						Sl
29.29				Spojevi s ostalim dušičnim funkcijama:
		2929.10	- Izocijanati:
		2929.101	--- difenil- metildiizocijanat (MDI)			Sl
		2929.102	--- toluenduzocijanat (TDI)				Sl
		2929.109	---- ostali izocijanati					Sl
		2929.90	- Ostalo						Sl

X. ORGANSKO-ANOAGANSKI SPOJEVI HETEROCIKLIČNI SPOJEVI, NUKLEINSKE KISELINE I NJIHOVE SOLI I SULFONAMIDI
29.30				Organskt sumporni spojevi:
		2930.10	- Ditiokarbonati (ksantati)				Sl
		2930.20	- Tiokarbamati i ditiokarbamati:
		2930.201	--- cinketilenbisditio-karbamat			Sl
		2930.202	--- cinkmetilbisditio-karbamat				Sl
		2930.203	--- S-etildipropiltiokarbamat (EPTC)			Sl
		2930.209	- - ostalo						Sl
		2930.30	- Tiuram mono-, di- ili tetrasulfidi:
		2930.301	-- tetranetiltiuramid-sulfid (tetidts)			Sl
		2930.309	- - ostali						Sl
		2930.40	- Metionin						Sl
		2930.90	- Ostalo:
		2930.901	--- tioamidi, osim tiouree				Sl
_______________________________________________________________________________
Tarifni	`	Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
		2930.902	--- merkaptani						Sl
		2930.903	--- tioetri						Sl
		2930.904	----natrij-etil-merkuritioselicilat (metisol)		Sl
		2930.905	---- alfa-amino-beta-cistnol-propionska kiselina
		(cistein)								Sl
		2930.906	---- tioestri						Sl
		2930.907	---- ostali tiospojevi s kisikovom funkcijom i derivati	Sl
		2930.909	- - - ostalo						Sl
29.31		2931.00	Ostali organsko-anorganski spojevi:
		2931.001	---- fenilživa-acetat i kloridi žive			Sl
		2931.002	---- metriolat						Sl
		2931.003	---- tetraetil tetreemetil olovo				Sl
		2931.004	---- spojevi silicija					Sl
		2931.005	---- arsenove kiseline					Sl
		2931.006	---- arsenobenzeni					Sl
		2931.007	---- ostali spojevi arsena				Sl
		2931.008	- -- ostali organski spojevi žive			Sl
		2931.009	- - - ostali organsko-anorganski spojevi		Sl
29.32				Heterociklični spojevi samo s heteroatomom ili
				heteroatomima kisika:
		2932.1		- Spojevi koji imaju nekondenzirani furanov prsten
				u strukturi (hidrogenirani ili nehidrogenirani):
		2932.11	---- tetretktdrofuran					Sl
		2932.12	---- 2-furaldehid (furfuraldehid)			Sl
		2932.13	---- furfurilalkohol i tetrahidrofurfuril alkohol		Sl
		2932.19	---- ostalo
		2932.2		- Laktoni:
		2932.21	---- kumarin metilkumarini i etilkurnarini:		Sl
		2932211	---- etilkumarini					Sl
		2932.219	---- ostalo						Sl
		2932.29	---- ostali laktont					Sl
		2932.90	- Ostalo						Sl
29.33				Heterociklični spojevi samo s heteroatomom ili
				heteroatomima dušika, nukleinske kiseline i njihove
				soli:
		2933.1		- Spojevi koji imaju nekompenzirani pirazolov prsten u
				strukturi (hidrogenirani ili nehidrogenirani):
		2933.11	---- fenazon (antipirin) i njegovi derivati		Sl
		2933.19	---- ostali						Sl
		2933.2		---- Spojevi koji imaju nakondenzirani inidazolov
				prsten u strukturi(hidrogenirari ili ehidrogenirani):
		2933.21	-- hidrantoin i njegovi derivati				Sl
		2933.29	---- ostalo:
		2933.291	---- metronidazol					Sl
		2933.99	---- ostalo						Sl
		2933.3		- Spojevi koji imaju nekondenzirani piridinov prsten
				u strukturi (hidrogeniran ili nehidrogenirani):
		2933.31	---- pfridin i njegove soli
		2933.39	- ostali
		2933.40	- Spojevi koji imaju hinolinsku ili izohinolinsku
				prstenastu strukturu (hidrogenirani ili
				nehidrogenirani), dalje nekondenzirani		Sl
_______________________________________________________________________________
Tarifni	`	Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
		2933.5		- Spojevi koji imaju pirimidinski prsten u strukturi
				(hidrogenirani ili nehidrogenirani) ili piperazinski
				prsten u strukturi; nukleinske kiseline i njihove soli:
		2933.51	---- malontlurea (barblturna kiselina) i njezint
				derivati; njihove soli:
		2933.511	- - - barbiturati						Sl
		2933.519	--- ostalo						Sl
		2933.59	- -- ostalo
		2933.6		- Spojevi koji imaju nekondenzirani prsten triazina
				u strukturi (hidrogenirani ili nehidrogeniranli).
		2933.61	--- melamin						Sl
		2933.69	---- ostalo:
		2933.691	---- triazini (simazin, atrazin, ametrin i prometrin)	Sl
		2933.892	---- cianuriklorid					Sl
		2933.699	---- ostali						Sl
		2933.7		---- Laktami:
		2933.71	---- 6-heksanlaktam (epsilon-kaprolaktam)		Sl
		2933.79	---- ostali laktami					Sl
		2933.90	- Ostalo:
		2933.901	--- heksametilentetramin, soli i derivati		Sl
29.34				Ostali heterociklični spojevi:
		2934.10	- Spojevi koji imaju nekondenzirani tiazolov prsten
				u strukturi (hidrogenirani ili nehidrogenirani)		Sl
		2934.20	- Spojevi koji imaju banzotiazolov prsten u strukturi
				(hidrogenirani ili nehidrogenirani), ali dalje
				nekondenzirani :
		2934.201	---- 2-markaptobenzatiazol				Sl
		2934.202	---- dibenzatiazoldisulfid				Sl
		2934.203	---- 2-merkaptobenzotiazol-cinke			Sl
		2934.204	---- N - oksidetilen-venzotiazol-sulfonamid		Sl
		2934.209	---- ostalo						Sl
		2934.30	- Spojevi koji imaju fenotiazinov prsten u strukturi
				(hidrogenirani ili nehidrogenirani) ali i dalje
				nekondenzirani					Sl
		2834.90	- Ostalo:
		2934.901	---- sultoni i sultami					5
		2934.909	---- ostalo						Sl
29.35		2934.00	Sulfonamidi:
		2935.0001	---- acetazolamid					5
		2935.0002	---- klorpropamid					5
		2935.0003	---- natrijev sulfacetamid				5
		2935.0004	---- sulfadimidin					5
		2935.0005	---- natrijev sulfadimidin				5
		2935.0006	---- sulfagvanidin					Sl
		2935.0008	---- sulfamerazin					5
		2935.0009	---- natrijev sulfamerazin				5
		2935.0011	---- sulfizoksazol					5
		2935.0012	---- acetilsulfizoksazol					5
		2935.0013	---- 4 - N-2-pirimidilbenzen-sulfanamid (sulfadiazin)	Sl
_______________________________________________________________________________
Tarifni	`	Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
		2935.0014	---- 3 - (animosulfoni)-4-kloro-n- (2,6-dimetil-
				1-piperidil) benzamid (klopamid)			S1
		2935.0015	---- 4-kloro-3-sulfamoil-1-1-benzenska kiselina
				(Sabc)							Sl
		2935.0016	---- 2-hidroksi 5-/4-(2-piridilamino) sulfonil (fenil)
				azo/benzoeva kiselina (salcilazo-sulfopiridin)		Sl
		2935.0017	---- 4-amino-N-(4,5-dimetil-2-iksazoil)
				benzensulfonamid (sulfamoksol)			Sl
		2935.0018	---- 4-amino-N-2-tiazoliblenzensulfonamid
				(sulfatiazol)						Sl
		2935.0019	---- 4-metoksi-6-sulfanil-amidopirimidin natrija
				(sulfamonometoksin natrija)				Sl
		2935.0020	---- N-/- (butilamino) karbonil/-4/medilbenzen-
				sulfonamid (tolbutamid)				Sl
		2935.0021	---- 4-amino-N-(5-metil-3-izoksazol)
				banzensulfonamid (sulfametoksazol)			Sl
		2935.0023	---- bumetamid					Sl
		2935.0029	---- ostali sulfonamidi					Sl

XI. PROVITAMINI, VITAMINI I HORMONI

29.36				Provitamini i vitamini, prirodni ili proizvedeni
				sintezom (uključujući prirodne koncentrate),
				njihovi derivati koji se uglavnom upotrebljavaju
				kao vitamini međusobne mješavine navedenih
				proizvoda, uključujući i one bilo u kojem otapalu:
		2936.10	- Provitamini, nepomiješani				Sl
		2936.2		- Vitamini i njihovi derivati, nepomiješani :
		2938.21	---- vitamin A i njihovi derivati			Sl
		2936.22	---- vitamin B( i njegovi derivati			Sl
		2936.23	---- vitamin B( i njegovi derivati			Sl
		2936.24	---- D ili DL pantotenska kiselina (vitamin B3 ili
				vitamin B5) i njezini derivati				Sl
		2936.25	---- vitamin B( i njegovi derivati			Sl
		2936.26	---- vitamin B(( i njegovi derivati			Sl
		2938.27	---- vitamin C i njegovi derivati			5
		2936.28	---- vitamin E i njegovi derivati			Sl
		2936.29	---- ostali vltamini i njihovi derivati:
		2936.291	---- vitamin B((,š i njegovi derivati			Sl
		2936.292	---- vitamin B( i njegovi derivati			Sl
		2936.293	-- - vitamin D i njegovi derivati			Sl
		2938.299	---- ostali vitamini i njihovi derivati			Sl
		2936.90	- Ostalo, uključujući prirodne koncentrate:
		2938.901	---- prirodni koncentrati A + D			Sl
		2936.902	---- osteli prirodni koncentrati				5
		2938.908	---- ostalo						S1
29.37				Hornloni, prirodni ili dobiveni sintezom; njihovi
				derivati koji se uglavnom upotrebljavaju kao
				hormoni; ostali steroidi koji se uglavnom
				upotrebljavaju kao hormoni :
		2937.10	- Hormon hipofize (prednjeg režnja) i slični
				hormoni i njihovi derivati:
		2937.101	---- oksitocin sintetični				Sl
		2937.109	---- ostali						5
		2937.2		- Adrenokortikalni hormoni i njihovi derivati :
		2937.21	---- kortizon, hidrokortizon, prednizon
				(dehidrokortizon) i prednizolon
				(dehidrohidmkortizon)				Sl
		2937.22	---- halogeni derivati adrenokortikalnih hormona	5
		2937.29	---- ostalo						Sl
		2937.9		- Ostali hormoni i niihovi derivati; ostali steroidi,
				koji se uglavnom upotrebljavaju kao hormoni:
_______________________________________________________________________________
Tarifni	`	Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
		2937.91	---- insulin i njegove soli:
		2937.911	---- kristalni insulin					4
		2937.912	---- ostali insulin					4
		2937.812	---- cinkov protamin					4
		2937.914	---- ostale soli insulina					4
		2937.92	---- estrogeni i progesteroni				Sl
		2937.99	---- ostalo						4

XII. GLIKOZIDI I BILINI ALKALOIDI, PRIRODNI ILI DOBIVENI SINTEZOM I NJIHOVE SOLI, ETERI, ESTERI I OSTALI DERIVATI
29.38				Glikozidi, prirodni ili dobiveni sintezom i njihove
				soli, eteri, esteri i ostali derivati:
		2938.10	- Rutozit (rutin) i njegovi derivati			4
		2938.90	- Ostalo
		2938.901	---- digitalis						Sl
		2938.902	---- strohantin						Sl
		2938.903	---- digitonin						5
		2938.904	---- ostali saponini					5
		2938.905	---- 3-beia (s-dezoksi-alfa-L-monopiranosil) oksi/1
				-14-hidroksibuta-4, 20; 22, trienolid (proscilaridin)	Sl
		2938.906	---- aescin						Sl
		2938.907	---- monoamonijev glicirizat				Sl
		2938.909	---- ostalo						4
29.39				Biljni alkaloidi, prirodni ili dobiveni sintezom i
				njihove soli, eteri, esteri i ostali derivati;
		2939.10	- Alkaloidi opiuma i njihovi derivati; njihove soli
		2939.2		- Alkaloidi kininovca i njihovi derivati, njihove soli:
		2939.21	---- kinin i njegove soli				5
		2939.29	---- ostalo						5
		2939.30	- Kofein i njegove soli					5
		2939.40	- Efedrini i njihove soli				5
		2939.50	- Teofilin i aminofilin (teofilin-etilendiamin) i
				njihovi derivati; njihove soli				5
		2939.60	- Alkaloidi glavnice raži i njihovi derivati; njihove soli
		2939.70	- Nikotin i njegove soli				5
		2939.90	- Ostalo:
		2939.901	---- metilergobrevin					Sl
		2939.909	---- ostalo						5

XIII. OSTALI ORGANSKI SPOJEVI
29.40		2940.00	Šećeri, kemijski čisti, osim saharoze, laktoze,
				maltoze, glukoze i fruktoze; šećerni
				eteri i esteri i njihove soli, osim proizvoda iz tar. br.
				29.37, 29.38 i 29.39					3
29.41				Antibiotici:
		2941.10	- Penicilini i njihovi derivati sa strukturom
				Penicilinske kiseline; njihove soli:
		2941.101	---- penicilin						5
		2941.102	---- ampicilini						5
		2941.109	---- ostalo						Sl
		2941.20	- Streptomicini i njihovi derivati; njihove soli		Sl
		2941.30	- Tetraciklint i njihovi derivati; njihove soli:
		2941.301	---- tetraciklini						5
		2941.302	---- oksitetractklin					5
		2941.303	---- klorotetraciklin					5
		2941.304	---- metaciklin						5
		2941.309	---- ostalo						4
		2941.40	- Kloramfenikol i njegovi derivati i njihove soli	Sl
		2941.50	- Eritromicin i njegovi derivati; njihove soli		Sl
		2941.90	- ostalo :
		2941.901	---- cefalosporini					Sl
		2941.909	---- ostalo
29.42		2942.00	Ostali organski spojevi
		2942.001	---- keteni
		2942.003	---- švajnfurtsko zeleno				5
		2942.009	---- ostali organski spojevi				5

Glava 30.
FARMACEUTSKI PROIZVODI

1. Ova glava ne obuhvaća:
1) hranu i piće (kao što su dijetalna i dijabetična hrana ili hrana za jačanje, dodaci za hranu, tonična pića i mineralne vode) - (odjeljak IV);
2) sadru, specijalnu pečenu ili fino mljevenu za upotrebu u zubarstvu (tar. broj 25.20);
3) vodene destilate i vodene otopine eteričnih ulja prikladne za medicinsku upotrebu (tar. broj 33.01)
4) preparate iz tar. br. 33.03 do 33.07, uključujući i preparate koji imaju terapeutska ili profilaktička svojstva;
5) sapun i ostale proizvode iz tar. broja 34.01, kojima su dodani lijekovi;
6) preparate na osnovi sadre za upotrebu u zubarstvu (tar. broj 34.07);
7) krvni albumin nepripremljen za terapeutsku ili profilaktičku upotrebu (tar. broj 35.02).

2. U smislu tar. br. 30.03 i 30.04 i napomene 3. pod 4) uz ovu glavu, razumijevaju se:
1) kao nepomiješani proizvodi:
(1) nepomiješani proizvodi otopljeni u vodi;
(2) svi proizvodi koji se svrstavaju u glave 28. i 29;
(3) jednostavni biljni ekstrakti koji se svrstavaju u tar. broja 13.02, standardizirani ili otoptjeni bilo u kojem otapalu;
2) kao pomiješani proizvodi:
(1) koloidne otopine i suspenzije (osim koloidnog sumpora);
(2) biljni ekstrakti dobiveni tretiranjem mješavina biljnih materijala;
(3) soli i koncentrati dobiveni hlapljenjem prirodnih mineralnih voda.

3. Tar broj 30.06 obuhvaća samo ove proizvode (oni se ne svrstavaju u ostale tarifne brojeve ove tarife)
1 ) sterilni kirurški kat gut i ostali sterilni materijal za kirurško ušivanje odnosno zatvaranje rana;
2) sterilnu laminariju;
3) sterilna apsorpcijska sredstva za zaustavljanje krvarenja u kirurgiji i zubarstvu;
4) kontrastna sredstva za radiografska ispitivanja i dijagnostička sredstva pripremljena radi primjene na pacijentima kao nepomiješani proizvodi, a u odmjernim su dozama ili su preparati koji se sastoje od dvaju ili više sastojaka koji su pomiješani u ove
5) reagense za određivanje krvnih grupa:
6) zubarske cemente i druga punila koji se upotrebljavaju u zubarstvu, cemente za rekonstrukciju kostiju;
7) kutije i setove za prvu pomoć;
8) kemijska sredstva za kontracepciju na bazi hormona ili spermicida.

_______________________________________________________________________________
Tarifni	`	Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
30.01				Žlijezde i ostali organi za organoterapeutske
				svrhe, sušeni, uključujući i one u prahu; ekstrakti
				od žlijezda i ostalih organa i njihovih izlučevina za
				organoterapeutske svrhe; heparin i njegove soli;
				ostale ljudske ili životinjske tvari pripremljene
				za terapeutske ili profilaktične svrhe, nespomenuti
				i neobuhvaćeni na drugom mjestu:
		3001.10		- Žlijezde i drugi organi, sušeni ili u prahu	5
		3001.20	- Ekstrakti od žlijezda ili ostalih organa ili od
				njihovih izlučevina:
		3001.201	---- ekstrakt goveđe žuči (feltauri)			Sl
		3001.209	---- ostali ekstrakti					5
		3001.90	- Ostalo:
		3001.901	---- heparin						Sl
		3001.902	---- soli heparina					4
		3001.909	---- ostalo
30.02				Ljudska krv; životinjska krv pripremljena za
				upotrebu u terapeutske, profilaktične ili
				dijagnostičke svrhe; serumi i ostale frakcije krvi;
				cjepiva, toksini, kulture mikroorganizama (osim
				kvasaca) i slični proizvodi;
		3002.10	- Serumi i ostale frakcije krvi				4
		3002.20	- Cjepiva za humanu medicinu			4
		3002.3		- Cjepiva za veterinarsku upotrebu:
		3002.31	---- cjepiva protiv slinavke i šapa			4
		3002.39	---- ostale						4
		3002.90	- Ostalo:
		3002.901	---- lebenin						Sl
		3002.909	---- ostalo						Sl
30.03				Lijekovi (osim proizvoda iz tar.br.30.02, 30.05 ili
				30.06) koji se sastoje od dvaju ili više sastojaka i
				koji su pomiješani za terapeutsku ili profilaktičnu
				upotrebu ali nisu pripremljeni u odmjerene doze niti
				su u obliku ili pakovanju za maloprodaju:
		3003.10	- Koji sadrže peniciline ili njihove derivate sa
				strukturom penicilinske kiseline ili streptomicine i
				njihove derivate 5
		3003.20	- Koji sadrže ostale antibiotike:
		3003.201	---- koji sadrže rolitetractklin				Sl
		3003.209	---- ostali						5
		3003.3		- Koji sadrže hormone ili ostale proizvode iz tar.
				broja 29.37, ali ne sadrže antibiotike:
		3003.31	---- koji sadrže insulin				5
		3003.39	---- ostali						5
		3003.40	- Koji sadrže alkaloide ili njihove derivate, ali ne
				sadrže hormone i druge proizvode iz tgr.broja
				29.37 niti antibiotike					5
_______________________________________________________________________________
Tarifni	`	Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
		3003.90	- Ostali:
		3003.901	---- polimaltozni kompleks III -željezo hidroksida	Sl
		3003.902	---- saharozni kompleks 111- željezo hidroksida	Sl
		3003.909	---- Ostalo						5
30.04				Lijekovi (osim proizvoda iz tar.br. 30.02, 30.05 i
				30.06) koji se sastoje od pomiješanih ili
				nepomiješanih proizvoda za terapeutsku ili
				profilaktičnu upotrebu, pripremljeni u odmjerene
				doze ili u oblike ili pakovanja za prodaju na malo:
		3004.10	- Koji sadrže peniciline i njihove derivate sa
				stukturom penicilinske kiseline ili streptomicine
				i njihove derivate:
		3004.101	---- gotovi lijekovi za prodaju na malo		Sl
		3004.109	---- dozirani lijekovi u rasutom stanju			5
		3004.20	- Koji sadrže ostale antibiotike:
		3004.201	---- gotovi lijekovi za prodaju na malo		Sl
		3004.209	---- dozirani lijekovi u rasutom stanju			5
		3004.3		- Koji sadrže hormone ili ostale proizvode iz tar.
				broja 29.37, ali ne sadrže antibiotike:
		3004.31	---- koji sadrže insulin:
		3004.311	---- gotovi lijekovi za prodaju na malo		Sl
		3004.319	---- dozirani lijekovi u rasutom stanju			5
		3004.32	---- koji sadrže adrenokortikalne hormone:
		3004.321	---- gotovi lijekovi za prodaju na malo		Sl
		3004.329	---- dozirani lljekovi u rasutom stanju			5
		3004.39	---- ostali :
		3004.391	---- gotovi lijekovi za prodaju na malo		Sl
		3004.399	---- dozirani lijekovi u rasutom stanju			5
		3004.40	- Koji sadrže alkaloide i njihove derivate, ali ne
				sadrže hormone i ostale proizvode iz tar. broja
				29.37 niti antibiotike:
		3004.401	---- gotovi lijekovi za prodaju na malo		Sl
		3004.402	---- oncovin doziran u rasutom stanju			Sl
		3004.409	---- ostali lijekovi dozirani u rasutom stanju		5
		3004.50	- Ostali lijekovi koji sadrže vitamine ili druge
				proizvode iz tar. broja 29.36:
		3004.501	 ---- gotovi lijekovi za prodaju na malo		Sl
		3004.509	---- dozirani lijekovi u rasutom stanju			5
		3004.90	- Ostalo:
		3004.901	---- ljekovito bilje, pakovano za prodaju na malo;
				medicinski čajevi					4
		3004.909	---- ostalo						4
30.05				Vata, gaza, zavoji i slični proizvodi (npr.
				pripremljeni zavoji, flsteri, pripremljene obloge)
				impregnirani, premazani ili prevučeni farmaceutskim
				tvarima ili pripremljeni u maloprodajnim pakovanjima
				za medicinske, kirurške, zubarske ili veterinarske
				svrhe;
		3005.10	Ljepljivi zavoji i ostali proizvodi koji imaju
				ljepljivi sloj						5
		3005.90	- ostalo						4
30.06				Farmaceutska roba navedena u napomeni 3.uz ovu glavu:
		3006.10	- Sterilni kirurški katgut, sterilni materijali i sterilni
				adhezivi u kirurgiji za zatvaranje rana; sterilna
				laminarija; sterilna apsorpcijska sredstva za
				zaustavljanje krvarenja u kirurgiji i zubarstvu
		3006.20	- Reagensi za određivanje krvnih grupa		4
_______________________________________________________________________________
Tarifni	`	Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
		3006.30	- Kontrastna sredstva za radioagrafska ispitivanja;
				dijagnostički reagensi pripremljeni radi primjene
				na pacijentima
		3006.40	- Zubarski cementi i ostala zubarska punila;
				cementi za rekonstrukciju kostiju:
		3006.401	---- amalgami za zubarstvo				Sl
		3006.409	---- ostalo						4
		3006.50	- Kutije i setovi za prvu pomoć			4
		3006.60	- Kemijska sredstva za kontracepciju na bazi
				hormona i spermicida					5

Glava 31
GNOJIVA

Napomene
1. Ova glava ne obuhvaća:
1) životinjsku krv iz tar. broja 05.11;
2) izdvojene kemijski određene spojeve (osim onih koji odgovaraju odredbama u napomenama 2. pod 1), 3. pod 1), 4. pod 1) i 5. uz ovu glavu;
3) kultivirane kristale kalijeva klorida (osim optičkih elemenata) mase 2,5 g po komadu ili veće, iz tarifnog broja 38.23; optičke elemente kalijeva klorida (tar. broj 90.01).

2. Tar. broj 31.02 obuhvaća samo ove proizvode, ako nisu u oblicima ili pakovanjima navedenim u tar. broju 31.05:
1) proizvode koji odgovaraju nekom od ovih opis:
(I) natrijev nitrat, čisti ili nečisti;
(II) amonijev nitrat, čisti ili nečisti;
(III) dvojne soli amonijeva sulfata i amonijeva nitrata, čiste ili nečiste;
(IV) amonijev sulfat, čisti ili nečisti:
(V) dvojne soli (čiste ili nečiste) i mješavine kalcijeva i amonijeva nitrala;
(VI) dvojne soli (čiste ili nečiste) i mješavine kalcijeva nitrata i magnezijeva nitrata;
(VII) kalcijev cijanamid, čisti ili nečisti, ili obrađen uljem;
(VIII) ureju, čistu ili nečistu;
2) gnojiva koja se sastoje od mješavine proizvoda navedenih u prethodnim odredbama pod 1);
3) gnojiva koja se sastoje od amonijeva klorida ili bilo od kojih proizvoda opisanih u odredbama pod 1) ili 2) pomiješanih s kredom, adrom ili drugim anorganskim negnojivim tvarima;
4) tekuća gnojiva koja se sastoje od proizvoda navedenih u odredbama (I) pod (II) ili pod (VIII) ili mješavine tih proizvoda u vodenoj ili amonijevoj otopini.

3. Tar. broj 31.03 obuhvaća samo ove proizvode, ako nisu u oblicima ili pakovanjima navedenim u tar broju 31.05:
1) proizvodi koji odgovaraju nekom od ovih opisa:
(I) baznu trosku: ·
(II) prirodne fosfate iz tar. broja 25.10, kalcinirane ili dalje toplinski obrađene, osim postupcima predviđenim za odstranjivanje nečistoća;
(III) superfosfate (jednostavne, dvojne i trostruke);
(IV) kalcijev kiseli fosfat koji, po masi, sadrži 0,2% ili više fluora, računato na suhi bezvodni proizvod;
2) gnojiva koja se sastoje bilo od kojega proizvoda opisanog u odredbi pod (1), pomiješanih međusobno, bez obzira na udio fluora;
3) gnojiva koja se sastoje bilo od kojeg proizvoda opisanog u prethodnim odredbama pod (1) ili (2), bez obzira na kvantitativni udio fluora, pomiješana s kredom, sadrom ili drugim negnojivim anogramskim tvarima

4. Tar. broj 31.04 obuhvaća samo ove proizvode, ako nisu u oblicima ili pakovanjima predviđenim u tar. broju 31.05
1) proizvode koji odgovaraju nekom od ovih opisa:
(I) sirove prirodne kalijeve soll (npr. karnalit, kaint i silvinil);
(II) kalijev klorid, čisti ili nečisti, osim onog što je predviđeno u napomeni 1. pod 3);
(III) kalijev sulfat, čisti ili nečisti;
(IV) magnezij-kalijev sulfat čisti ili nečisti;
2) gnojiva koja se sastoje od mješavina proizvoda navedenih u prethodnoj odredbi pod 1).

5. Amonijev dihidrogenortofosfat (monoamonijev fosfat) i diamonijev hidrogenortofosfat (diamonijev fosfat) čisti ili nečisti i njihove međusobne mješavine svrstavaju se u tar. broj 31.05.

6. U smislu tar. broja 31.05, pod pojmom "ostala gnojiva" razumijevaju se samo proizvodi što se upotrebljavaju kao gnojiva i kao bitni sastojak sadrže najmanje jedan od gnojivih elemenata - dušik, fosfor ili kalij.


_______________________________________________________________________________
Tarifni	`	Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
31.01		3101.00	Gnojiva životinjskoga ili biljnog porijekla,
				nepomiješana ili međusobno pomiješena ili kemijski
				obrađena; gnojiva dobivena miješanjem ili
				kemijskom obradom proizvoda životinjskoga ili
				biljnog porijekla					Sl
31.02				Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska:
		3102.10	- Ureja, uključujući i ureju u vodenoj otopini		Sl
		3102.2		- Amonijev sulfat; dvojne soli i mješavine amonijeva
				sulfata i amonijeva nitrata:
		3102.21	---- amonijev sulfat					Sl
		3102.29	---- ostalo						Sl
		3102.30	- Amonijev nitrat; uključujući i amonijev nitrat u
				vodenoj otopini					Sl
		3102.40	- Mješavina amonijeva nitrata s kalci	jevim
				karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim
				tvarima						Sl
		3102.50	- Natrijev nitrat :
		3102.501	---- s udjelom 16,3% i više dušika			Sl
		3102.509	---- ostali						Sl
		3102.60	- Dvojne soli i mješavine kalcijeva i amonijeva
				nitrata							Sl
		3102.70	- Kalcijev cijanamid					Sl
		3102.80	- Mješavine ureje i amonijeva nitrata u vodenoj ili
				amonijačnoj otopini					Sl
		3102.90	- Ostale, uključujući i mješavine koje nisu
				predviđene u prethodnim podbrojevima
31.03				Fosforna gnojiva, mineralna ili kemijska:
		3103.10	- Superfosfati:
		3103.101	---- jednostavni (sa 16% do 20% P205)		Sl
		3103.102	---- trostruki (s više od 38% P205)			Sl
		3102.109	---- ostali						Sl
		3103.20	- Bazna troska						Sl
_______________________________________________________________________________
Tarifni	`	Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
		3103.90	- Ostali :
		3103.901	---- kalcinirani fosfati					Sl
		3103.909	---- ostala						Sl
31.04				Kalijeva gnojiva, mineralna ili kemijska:
		3104.10	- Karnalit, silvinit i ostale sirove prirodne kalijeve
				soli							Sl
		3104.20	- Kalijev klorid					Sl
		3104.30	- Kalijev sulfat						Sl
		3104.90	- Ostala						Sl
31.05				Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadrže dva ili
				tri gnojiva elementa - dušik, fosfor i kalij, ostala
				gnojiva; proizvodi iz ove glave u obliku tableta ili
				u sličnim oblicima ili pakovanjima do 10 kg
				bruto mase
		3105.10	- Proizvodi iz ove glave u obliku tableta ili u
				sličnim oblicima ili u pakovanjima do 10 kg bruto
				mase							Sl
		3105.20	- Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadrže tri
				gnojiva elementa dušik, fosfor i kalij			Sl
		3105.30	- Diamonijev hidrogenortofosfat (diamonijev fosfat)	Sl
		3105.40	- Amonijev dihidrogenortofosfat (monoamonijev
				fosfat) i njegove mješavine s dijamonijevim
				hidrogenortofosfatom (diamonijev fosfat)		Sl
		3105.5		- Ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže
				dva gnojiva elementa dušik i fosfor:
		3105.51	---- koja sadrže nitrate i fosfate:
		3105.511	---- kompleksna					Sl
		3105.519	---- miješana						Sl
		3105.59	---- ostala						Sl
		3105.60	- Mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva
				gnojiva elementa fosfor i kalij				Sl
		3105.90	- ostala							Sl

Glava 32.
EKSTRAKTI ZA ŠTAVLJENJE ILI BOJENJE; TANINI I NJIHOVI DERIVATI, BOJE ZA TEKSTIL, PIGMENTI I OSTALE TVARI ZA BOJENJE; PRIPREMLJENA PREMAZNA SREDSTVA I LAKOVI; KITOVI I DRUGA MASA ZA BRTVLJENJE; TISKARSKE BOJE I CRNILA

Napomene
1. Ova glava ne obuhvaća:
1) kemijski određene izdvojene elemente i spojeve (osim onih iz tar. broja 32.03 ili 32.04, anorganskih proizvoda koji se upotrebljavaju kao luminofori, tar. broj 32.06), staklo dobiveno taljenjem kvarca ili drugih vrsta silicijevih spojeva u oblicima pre
2) tanate i druge taniske derivate proizvoda iz tar. br. 29.36 do 29.39, 29.41 i 35.01 do 35.04;
3) asfaltne i ostale bitumenozne mase za brtvljenje (tar. broj 27.10).

2. Tarifni broj 32.04 obuhvaća smjese stabiliziranih diazonijevih soli i spojeve (kuplere) za proizvodnju azo-boja za tekstil.

3. Tar. br. 32.03, 32.04, 32.05 i 32.06 obuhvaćaju i preparate na bazi tvari za bojenje (uključujući u broj 32.06 pigmentne tvari za bojenje iz tar. broja 25.30 ili glave 28, metalne ljuskice i metalni prah), koji se upotrebljavaju za bojenje bilo kojega 

4. Tar. broj 32.08 obuhvaća otopine (osim kolodija) koje se sastoje bilo od kojeg proizvoda iz tar. br. 39.01 do 39.13 u hlapljivim organskim otapalima kad masa otapala premašulje 50% mase otopine.

5. Pod pojmom "tvari za bojenje" u ovoj glavi ne razumijevaju se proizvodi koji se upotrebljavaju kao punila u uljanim bojama, bez obzira na to da li su prikladni ili neprikladni kao pigmenti u vodenim bojama.

6. U smislu tar. broja 32.12, pod pojmom 'tiskovna folija" razumijevaju se samo tanki listovi koji se upotrebljavaju za tiskanje, npr. korica za knjige ili vrpca za šešire, a sastoje se:
1) od metalnog praha (uključujući i prah od plemenitih kovina) ili pigmenta aglomeriranog ljepilom, želatinom ili drugim, vezivnim sredstvom;
2) od metala (uključujući plemenite kovine) ili od pigmenta, nanesenog na list bilo od kojega materijala koji stuži kao podloga:


_______________________________________________________________________________
Tarifni	`	Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
32.01				Ekstrakti za štavljenje, biljnog porijekla; tanini i
				njihove soli, eteri, esteri i ostali derivati :
		3201.10	- Ekstraki kvebrača					Sl
		3201.20	- Ekstrakt mimoze					Sl
		3201.30	- Ekstrakti hrasta ili pitomog kestena			Sl
		3201.90	- Ostalo :
		3201.901	--- ostali ekstrakti					Sl
		3201.902	--- tanini i njihove soli					Sl
		3201.909	--- ostalo						Sl
32.02				Sintetične organske tvari za štavljenje; anorganske
				tvari za štavljenje; preparati za štavljenje; bez
				obzira sadrže li prirodne tvari za štavljenje;
				enzimski preparati za predštavljenje:
		3202.10	- Sintetične organske tvari za štavljenje		Sl
		3202.90	- Ostalo						Sl
32.03		3203.00	Tvari za bojenje biljnoga ili životinjskog porijekla
				(uključujući ekstrakte za bojenje ili isključujući
				životinjsko crnilo), kemijski određene ili
				neodređene; preparati na bazi tvari za bojenje
				biljnoga ili životinjskog porijekla navedeni u
				napomeni 3. uz ovu glavu
32.04				Sintetične organske tvari za bojenje, kemijski
				određene ili neodređene; preparati na bazi
				sintetičnih organskih tvari za bojenje navedeni u
				napomeni 3. uz ovu glavu; sintetični organski
				proizvodi koji se upotrebljavaju kao sredstva za
				fluorescenciju ili kao luminofori, kemijski određeni
				ili neodređeni:
		3204.1		- Sintetične organske tvari za bojenje i preparati
				na bazi tih tvari navedeni u napomeni 3. uz ovu glavu:
		3204.11	-- disperzne boje i preparati na bazi tih boja:
		3204.111	--- sumporne nitro- i citrozo-boje			Sl
		3204.119	--- ostalo						S1


_______________________________________________________________________________
Tarifni	`	Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
		3204.12	-- 	kisele tvari za bojenje, metalizirane
					ili nemetalizirane i preparati na ba-
					zi tih tvari; nagrizne tvari za boje-
					nje i proizvodi na bazi tih tvari		Sl
		3204.13	-- 	baziene tvari za bojenje i preparati
					na bazi tih tvari				Sl
		3204.14	-- 	izravne tvari za bojenje i preparati
					na bazi tih tvari:
		3204.141	--- 	sumporne,nitro- i nitrozo-boje		Sl
		3204.149	--- 	ostalo
		3204.15	-- 	redukcijske tvari za bojenje i prepa-
					rati na bazi tih tvari (uhljučujući
					one koje su upotrebljive u tom sta-
					nju kao pigmenti):
		3204.151	--- 	sumporne,nitro- i nitrozo-boje		Sl
		3204.159	--- 	ostalo
		3204.16	-- 	reaktivne tvari za bojenje i prepara-
					ti na bazi tih tvari				Sl
		3204.17	-- 	pigmenti i preparati na bazi pig-
					menata:
		3204.171	--- 	za bojenje viskoze u masi			Sl
		3204.179	--- 	ostalo						Sl
		3204.19	-- 	ostalo,uključujući mješavine dviju
					ili više tvari za bojenje iz tar.pod-
					brojeva 3204.11 do 3204.19			Sl
		3204.20	- 	Sintetični organski proizvodi koji se
					upotrebljavaju kao sredstva za fluo-
					rescenciju					Sl
		3204.90	- 	Ostalo						Sl
32.05		3205.00	Organski pigmenti (prirodni i sintetični)
				koji se razvijaju na podlozi - inertnom
				anorganskom nosaču; preparati predvi-
				đeni u napomeni 3. uz ovu glavu na
				bazi proizvoda iz prvog dijela teksta
				ovoga tarifnog broja					Sl
32.06				Ostale tvari za bojenje; preparati nave-
				deni u napomeni 3. uz ovu glavu,osim
				onih iz tar.br. 32.03,32.04ili 32.05; anor-
				ganski proizvodi koji se upotrebljavaju
				kao luminofori,kemijski određeni ili ne-
				određeni:
		3206.10	- 	Pigmenti i preparati na bazi titanova
					dioksida					Sl
		3206.20	- 	Pigmenti i preparati na bazi spojeva
					kroma:
		3206.201	--- 	kromno zeleno					Sl
		3206.202	--- 	Cinkovo žuto (cinkov kromat)		Sl
		3206.209	--- 	ostalo						Sl
		3206.30	- 	Pigmenti i preparati na bazi spojeva
					kadmija					Sl
		3206.4 	- 	Ostale tvari za bojenje i ostali prepa-
					rati:
		3206.41 	-- 	ultramarin i preparati na bazi ul-
					tramarina					Sl
		3206.42 	-- 	litopon i ostali pigmenti i preparati
					na bazi cinkova sulfida			Sl
		3206.43 	-- 	pigmenti i preparati na bazi heksa-
					cijanoferata (ferocijanida i fericija-	
					nida)						Sl
		3206.49 	-- 	ostalo :
		3206.491 	--- 	pigmentl na bazl metalnog praha		Sl
		3206.492 	-- 	koncentrirane disperzije pigmen-
					ta						Sl
		3206.493 	--- 	cinkovo sivo					Sl
		3206.494 	--- 	na bazi čađe					Sl
		3206.499 	--- 	ostalo						Sl

_______________________________________________________________________________
Tarifni	`	Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
		3206.50 	--	Anorganski proizvodi koji se upotreb-
					ljavaju kao luminofori 				Sl

32.07					Pripremljeni pigmenti, pripremljena sredstva
		 			za zamućivanje i pripremljene boje,
					staklasti emajli i glazure, prevlake, tekući
					keramički lakovi i slični preparati, koji
					se upotrebljavaju u industriji keramike, emaj-
					liranja i stakla; frita od stakla i ostalo
					staklo u obliku praha, granula ili ljuskica:
		3107.10 	- 	Pripremljenl pigmenti, pripremljena
					sredstva za zamućivanje, pripremljene
					boje i slični preparati 				4
		3207.20 	- 	Staklasti emajli i glazure, prevlake i
					slični preparati
		3207.30	- 	Tekući keramički lakovi i slični preparati
		3207.40	- 	Frita od stakla i ostalo staklo u obliku
					praha, granula ili ljuskica

32.08					Premazna sredstva (boje i lakovi) na bazi
					sintetičnih polimera,ili kemijski oblikovanih
					prirodnih polimera, dispergiranih ili otopljenih
					u nevodenom medlju; otopine definirane
					napomenom 4. uz ovu glavu
		3206.10 	- 	Na bazi poliestera				5
		3208.20 	- 	Na bazi akrilnih ili vinilnih polimera		5
		3208.90 	- 	Ostalo						5

32.09					Premazna sredstva (boje i lakovi) na bazi
					sintetičnfh polimera ili kemijski oblikovanih
					prirodnih polimera, dispergiranih ill otopljenih
					u vodi:
		3209.10 	- 	Na bazi akrilnih ili vininilnih polimera 	5
		3209.90 	- 	Ostalo						5

32.10 		3210.00		Ostala premazna sredstva (boje i lakovi) i
					pigmenti pripremljeni u vodi koji se
					upotrebljavaju za doradu kože		5

32.11		3211.00		Pripremljeni sikativi				5
32.12					Pigmenti (uključujući metalni prah i
					ljuskice), dispergirani u nevodenim medljima,
					tekući lli u pasti, koji se upotrebljavaju u
					proizvodnji premaznih sredstava (uključujući
					lak-boje); tiskovne folije; boje i ostale
					tvari za bojenje, pripremljene u oblicima
					ili pakovanjima za prodaju na malo:
		3213.10 	- 	Tiskovne folije 				5
		3212.90 	- 	Ostalo						5
32.13					Boje za umjetničko slikarstvo, nastavu ili
					pismoslikare, boje za nijansiranje, boje i
					slično za razonodu i zabavu, u tabletama,
					tubama, lončićima, bočicama, zdjelicama
					ili sličnim oblicima ili pakovanjima:
		3213.10 	- 	Boje u setovima				5
		3213.90 	- 	Ostalo						5

32.14					Kitovi (staklorezačkl, za kalemljenje
					i dr.) smolne žbuke, ostale mase za
					brtvljenje, punila za ličilačho-
					farbarske redove; nevatrostalni
					preparati za površinsku obradu
					fasada, unutrašnjih zidova, podova,
					stropova i slično:
		3214.10 	- 	Kitovi i punila za ličilačko-farbarske
					radove
_______________________________________________________________________________
Tarifni	`	Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
		3214.90 	- 	Ostalo						5
32.15				Tiskarske boje, tuševi i crnila za
				pisanje ili crtanje i ostala crnila,
				uključujući nekoncentrirane ili u
				krutom stanju:
		3215.1		- 	Tiskarske boje:
		3215.11	-- 	crna 						5
		3215.19	-- 	ostale 						5
		3215.90	- 	Ostalo:
		3215.901	--- 	paste za kemijske olovke 			5
		3215.902	--- 	crnila za flomastere 				5
		3215.908	--- 	ostalo 						5


Glava 33.

ETERIČNA ULJA I REZINOIDI; PARFIMERIJSKI, KOZMETIČKI I TOALETNI PROIZVODI

Napomene
1. Ova glava ne obuhvaća:
1) složene alkoholne preparate za proizvodnju plća, iz tar. broja 22.08;
2) spun i ostale proizvode iz tar. broja 34.01;
3) smolni, drvni ili sulfatni terpentin i ostale proizvode iz tar. broja 38.05
2. Tar. br. 33.03 do 33.07 obuhvaćaju, uz ostalo, proizvode nepomiješane ili pomiješane (osim vodenih destilata i vodenih otopina eteričnih ulja) prikladne za upotrebu kao roba iz tih tarifnih brojeva i u te svrhe pripremljene u pakovanjima za prodaju na 
3. Pod pojmom "parfimerijski, kozmetički ili toaletni preparati" u tar. broju 33.07 razumijevaju se, uz ostalo, ovi proizvodi: vrećice s dijelovima aromatične biljke; mirisavi preparati koji djeluju izgaranjem; parfimirani papiri i papiri impregnirani ili


_______________________________________________________________________________
Tarifni	`	Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
33.01				Eterična ulja (bez terpena ili s
				terpenima), uključujući tzv., concretes i
				čista ulja; rezinoidi, koncentrati eteričnih
				ulja u mastima, neeteričnim uljima,
				voskovima ili slično, dobiveni postupkom
				ekstrakcije eteričnih ulja pomoću
				masti ili maceracijom; sporedni terpenski
				proizvodi dobiveni deterpenacijom eteričnih
				ulja; vodeni destilati i vodene otopine
				eteričnih ulja:
		3301.1 	- 	Eterična ulja od citrusa (agruma):
		3301.11 	-- 	od bergamote 					Sl
		3301.12 	-- 	od naranče 					Sl
		3301.14 	-- 	od limete 					Sl
		3301.13 	-- 	od limuna 					Sl
		3301.19 	-- 	od limete 					Sl
		3301.2 	- 	Eterična ulja, ostala, osim od citrusa
					(agruma):
		3301.21 	-- 	od geranija 					Sl
		3301.22 	-- 	od jasmina 					Sl
		3301.23 	-- 	od lavande ili od lavandina 			Sl
		3301.24 	-- 	od metvice (Mentha piperita) 			Sl
		3301.25 	-- 	od ostalih metvica 				Sl
		3301.26 	-- 	od vetivera 					Sl
		3301.29 	-- 	ostala:
		3301.291 	--- 	od kadulje 					5
_______________________________________________________________________________
Tarifni	`	Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
		3301.292 	--- 	od ružmarina 					5
		3301.293	--- 	od bora (borovo) 				5
		3301.299 	--- 	ostala 						Sl
		3301.30 	- 	Rezinoidi					Sl
		3301.90 	- 	Ostalo 						Sl
33.02 					Mješavine mirisnih tvari i mješavine
					(uključujući alkoholne otopine) na
					bazi jedne ili više tih tvari, koje se
					upotrebljavaju kao sirovine u industriji:
		3302.10 	- 	Za upotrebu u industriji hrane i pića 		Sl
		3302.90 	- 	Ostalo 						Sl
33.03 		3303.00 		Mirisi (parfemi) i toaletne vode
		3303.001 	--- 	nepripremljeni za prodaju na malo		5
		3303.009 	--- 	pripremljeni za prodaju na malo 		7
33.04 				Proizvodi za uljepšavanje i šminkanje
				i proizvodi za njegovanje kože
				(osim lijekova). ukljućujući preparate
				za zaštitu od sunca ili za pojačavanje
				pigmentacije pri sunčanju ili za
				tamnjenje kože i preparati za
				manikir i pedikir:
		3304.10 	- 	Proizvodi za šminkanje usana:
		3304.101 	--- 	nepripremljeni za prodaju na malo 		8
		3304.109 	--- 	pripremljeni za prodaju na malo 		10
		3304.20 	- 	Proizvodi za šminkanje očiju:
		3304.201 	--- 	nepripremljeni za prodaju na malo		8
		3304.209 	--- 	pripremljeni za prodaju na malo 		10
		3304.30 	- 	Preparati za manikir i pedikir:
		3304.301 	--- 	nepripremljeni za prodaju na malo 		8
		3304.309 	--- 	pripremljeni za prodaju na malo 		10
		3304.9 	- 	Ostalo:
		3304.91 	-- 	posip, uključujući kompaktni:
		3304.911 	--- 	posip za bebe 					8
		3304.912 	--- 	ostali nepripremljen za prodaju na
					malo 						8
		3304.919 	--- 	ostali pripremljen za prodaju na malo 		10
		3304.99 	-- 	Ostalo:
		3304.991 	--- 	nepripremljeni za prodaju na malo 		8
		3304.999 	--- 	pripremljeni za prodaju na malo 		10
33.05 				Preparati za kosu:
		3305.10 	- 	Šamponi:
		3305.101 	--- 	nepripremljeni za prodaju na malo 		8
		3305.109 	--- 	pripremljeni za prodaju na malo 		10
		3305.20 	- 	Preparati za trajno kovrčanje i
					ispravljanje:
		3305.201 	--- 	nepripremljeni za prodaju na malo 		8
		3305.209 	--- 	pripremljeni za prodaju na malo 		10
		3305.30 	- 	Lakovi za kosu:
		3305.301 	--- 	nepripremljeni za prodaju na malo 		8
		3305.309 	--- 	pripremljeni za prodaju na malo 		10
		3305.90 	- 	Ostalo:
		3305.901 	--- 	nepripremljeni za prodaju na malo 		8
		3305.909 	--- 	pripremljeni za prodaju na malo 		10
33.06				Preparati za higijenu usta i zuba,
				uključujući i praškove i paste za
				pričvršćivanje umjetnih vilica:
_______________________________________________________________________________
Tarifni	`	Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
		3306.10 	- 	Zubne paste :
		3306.101 	--- 	nepripremljeni za prodaju na
					malo						8
		3306.109 	--- 	pripremljeni za prodaju na malo		10
		3306.30 	- 	Ostalo:
		3306.901 	--- 	nepripremljeni za prodaju na
					malo						8
		3306.909 	--- 	pripremljeni za prodaju na malo		10
33.07 					Preparati za brijanje,uključujući i one
					što se upotrebljavaju prije i nakon brija-
					nja,dezodoransi za osobnu upotrebu,
					preparati za kupanje,depilatori i ostali	
					parfimerijski,kozmetićki ili toaletni pre-
					parati,nespomenuti ili neobuhvaćeni na
					drugom mjestu; pripremljeni dezodoran-
					si za prostorije,parfimirani ili neparfi-
					mirani,uključujući i one koji imaju de-
					zinfekcijska svojstva:
		3307.10 	- 	Preparati za brijanje,uključujući one
					što se upotrebljavaju prije ili nakon
					brijanja:
		3307.101 	-- 	nepripremljeni za prodaju na
					malo 						8
		3307.109 	--- 	pripremljeni za prodaju na malo		10
		3307.20 	- 	Dezodoransi za osobnu upotrebu i
					preparati protiv znojenja:
		3307.201 	--- 	nepripremljeni za prodaju na
					malo						8
		3307.209 	--- 	pripremljeni za prodaju na malo		10
		3307.30 	- 	Parfimirane soli i ostali preparati za
					kupanje:
		3307.301 	--- 	nepripremljeni za prodaju na
					malo						8
		3307.309 	--- 	pripremljeni za prodaju na malo		10
		3307.4 	- 	Preparati za parfimiranje ili dezodo-
					riranje prostorija,uključujući mirisa-
					ve preparate za vjerske obrede:
		3307.41 	-- 	"Agarbatti" i ostali preparati koji
					mirišu pri izgaranju				8
		3307.49 	-- 	Ostalo:
		3307.491 	--- 	nepripremljeni za prodaju na
					malo						8
		3307.499 	--- 	pripremljeni za prodaju na malo		10
		3307.90 	- 	Ostalo:
		3307.901 	--- 	nepripremljeni ze prodaju na
					malo						8
		3307.909 	--- 	pripremljeni za prodaju na malo		10

Glava 34.

SAPUN, ORGANSKA POVRŠINSKI AKTIVNA SREDSTVA, PREPARATI ZA PRANJE,PREPARATI ZA PODMAZIVANJE, UMJETNI VOSKOVI, PRIPREMLJENI VOSKOVI, PREPARATI ZA POLIRANJE I ČIŠĆENJE, SVIJEĆE I SLIČNI PROIZVODI, PASTE ZA MODELIRANJE, "ZUBARSKI VOSKOVI" TE ZUBARSKI PREPARAT

Napomene
1. Ova glava ne obuhvaća:
1) mješavine ili preparate od jestivih masti ili ulja životinjskoga ili biljnog porijekla koji se upotrebljavaju za odvajanje kalupa (tar. broj 15.17);
2) izdvojene kemijski određene spojeve;
3) šampone, paste za zube, kreme i pjene za brijanje i preparate za kupanje koji sadrže sapun ili površinski aktivna sredstva (tar. br. 33.05, 33.06 ili 33.07),

2. U smislu tar. broja 34.01, pod pojmom "sapun" razumijeva se samo sapun topljiv u vodi. Sapunima i ostalim proizvodima koji se svrstavaju u tar. broj 34.01 mogu se dodati tvari (npr. dezifektanti, abrazivni prah, punila ili lijekovi). Proizvodi koji sad

3. U smislu tar. broja 34.02, pod pojmom "organsko-površinska aktivna sredstva" razumijevaju se proizvodi koji, kad se pomiješaju s vodom u koncentraciji 0,5% na 20"C i ostave na istoj temperaturi jedan sat:
1) daju prozirnu ili prozračnu tekućinu ili stabilnu emulziju bez izdvajanja netopljive tvari;
2) smanjuju površinski napon vode na 4,5**10** N/m 45 dyne/cm ili manje.
4. Pod pojmom "ulja od nafte i ulja od bitumenoznih minerala" koja su navedena u imenovanju tar. broja 34.03 razumijevaju se proizvodi definirani napomenom 2. uz glavu 27.

5. Pod pojmom umjetni voskovi i pripremljeni voskovi", u smislu tar. broja 34.04, u skladu s idućim iskljućenjima, razumijevaju se samo:
1) kemijski proizvedeni organski voskasti proizvodi netopljivi ili topljivi u vodi;
2) proizvodi dobiveni miješanjem razlićitih voskova.
3) voskasti proizvodi na bazi jednog voska ili više voskova, s dodatkom masti, smola, mineralnih tvari ili drugih materijala.
Ovaj tarifni broj ne obuhvaća:
(1) proizvode koji se svrstavaju u tar. br.15.16,15.19 ili 34.02, čak i ako imaju svojstva voska;
(2) nemiješane voskove životinjskog porijekla i nemiješane voskove biljnog porijekla, neobojene ili obojene, koji se svrstavaju u tar. broj 15.21;
(3) mineralne voskove i dispergirane ili otopljene u tekućem mediju (tar. broj 34.5, 38.09 itd).


_______________________________________________________________________________
Tarifni	`	Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
34.01 					Sapun, organski površinski aktivni
					proizvodi i preparati koji se
					upotrebljavaju kao sapun, u obliku
					štapića, kolačića, lijevanih ili
					oblikovanih komada sa dodatkom
					ili bez dodatka sapuna; papir, vata,
					pust i netkane tkanine,
					impregnirani ili premazani sapunom
					ili deterđentom:
		3401.1 	- 	Sapun i organski površinski aktivni
					proizvodi i preparati u obliku štapića,
					kolačića, lijevanih ili oblikovanih komada
					te papir, vata, pust i netkane
					tkanine, impregnirani ili premazani
					sapunom ili deterđentom:
		3401.11	--- 	za toaletnu upotrebu (uključujući
					proizvode s ljekovitim supstancama)		8
		3401.19 	---- 	Ostalo:
		3401.191 	---- 	peraći 						8
		3401.199 	---- 	ostali						8
		3401.20 	- 	Sapun u ostalim oblicima 			8
34.02 					Organska površinski aktivna sredstva
					(osim sapuna); površinski aktivni
					preparati, preparati za pranje
					uključujući pomoćne preparate s
					dodatkom ili bez dodatka sapuna,
					osim onih iz tar broja 34.01
_______________________________________________________________________________
Tarifni	`	Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
		3402.1 	-	Organska površinski aktivna sred-
					stva i pripremljene za prodaju na ma-
					lo:
		3402.11 	---- 	anionska 					6
		3402.12 	---- 	kationska 					6
		3402.13 	---- 	neionogena 					6
		3402.18 	---- 	ostala 						6
		3402.20 	- 	Preparati pripremljeni za prodaju na
					malo:
		3402.201 	---- 	u prahu za pranje 				6
		3402.209 	---- 	0stalo 						6
		3402.90 	- 	Ostalo:
		3402.901 	- 	u prahu, za pranje 				6
		3402.909 	- 	ostalo 						6
34.03 				Preparati za podmazivsnje (uključujući
				preparate na bazi ulja za hlađenje,
				kaljenje i preparati za otpuštanje vijaka
				i matica, preparati protiv rđe i korozije
				i preparati za oslobađanje kalupa na
				bazi sredstava za podmazivanje) i
				preparati koji se upotrebljavaju za
				pouljivanje i maštenje tekstila, kože,
				krzna ili drugih materijala isključujući
				preparate koji po masi kao osnovne
				sastojke sadrže 70% ili više naftnog
				ulja ili ulja dobivenog od bitumenoznih
				mjaterijala:
		3403.1 	- 	Koji sadrže naftna ulja ili ulja dobive-
					na od bitumenoznih minerala:
		3403.11 	---- 	preparati za obradu tekstila,
					kože, krzna ili drugog materijala 		5
		3403.19 	---- 	ostalo 						5
		3403.9 	- 	Ostalo:
		3403.91 	---- 	preparati za obradu tekstila, kože,
					krzna ili drugog materijala 			5
		3403.99 	---- 	ostalo 						5
34.04 					Umjetni voskovi i pripremljeni voskovi:
		3404.10 	-	Od lignita ili mrkog ugljena, kemijski
					modificirani 					5
		3404.20 	- 	Od polietilenskog glikola 			5
		3404.90 	- 	Ostalo:
		3404.901 	---- 	od mješavine masnih alkohola 		5
		3404.902 	---- 	pečatni vosak	 				5
		3404.909 	---- 	ostalo 						5
34.05 				Politure i laštila za obuću, namještaj,
				podove, karoserije, staklo ili metal,
				paste i praškovi ža čišćenje i
				slični preparati (bez obzira na to da li
				su u obliku papira, vate, pusta,
				netkanih tkanina, spužvastih materijala,
				od plastike ili gume, impregnirani ili
				premazani takvim preparalima) osim
				voskova iz tar. broja 34.04:
		3405.10 	- 	Politure, laštila i slični preparati za
					obuću i kožu 				6
		3405.20 	- 	Politure, laštila i slični preparati za
					održavanje drvenog namještaja,
					podova i ostale drvenarije 			6
		3405.30 	- 	Politure i slični preparati za karoserije,
					osim politura za metal 			6
		3405.40 	- 	Paste, praškovi i ostali preparati za
					čišćenje					6
		3405.90 	- 	Ostalo 						6
34.06 		3406.00 		Svijeće, svijećice i sl. 			6
_______________________________________________________________________________
Tarifni	`	Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
34.07		3407.00		Mase za modeliranje (uključujući mase
					pripremljene za dječju zabavu); prepara-
					ti tzv. "zubarski voskovi" ili "smjese za
					zubne otiske", u setovima, u pakovovanji-
					ma za prodaju na malo ili u obliku
					pločica, potkovica, štapića i slično; ostali
					preparati za upotrebu u zubarstvu na
					bazi sadre (pečene sadre ili kalcijeva
					sulfata):
		3407.001	----	preparati za zubarstvo				Sl
		3407.009	----	ostalo						6

Glava 35.
BJEI.ANČEVIIVASTE TVARI; MODIFICIRANI ŠKROBOVI, LJEPILA; ENZIMI

Napomene
1. Ova glava ne obuhvaća: 1) kvasce (tar. broj 21.02);
2) frakcije krvi (osim krvnog alumina nepripremljenog za terapeutsku ili profilaktičku upotrebu), lijekove i ostale proizvode iz glave 30;
3) enzimske preparate za predštavljenje (tar. broj 32.02);
4) enzimske preparate za kvašenje i pranje i ostale proizvode iz glave 34 ;
5) očvrsnute bjelančevine (tar. broj 39.13);
6) proizvode grafičke industrije na podlozi želatine (glava 49).

2. U smislu tar. broja 35.05, pod pojmom "dekstrin" razumijevaju se proizvodi razgradnje škroba reduciranim udjelom šećera izraženog kao dekstroza, računato na suhu tvar do 10%.
Takvi proizvodi koji sadrie više od 10% reduciranog šećera svrstavaju se u tar. broj 17.02.


_______________________________________________________________________________
Tarifni	`	Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
35.01					Kazein,hazeinati i drugi kazeinski deri-
					vati,kazeinska ljepila:
		3501.10	- 	Kazein:
		3501.101	----	za uzgoj mikrobioloških kultura		Sl
		3501.109	----	ostali						Sl
		3501.90	- 	Ostalo						Sl
35.02				Albumini,albuminati i ostali albuminski
					derivati:
		3502.10	- 	Alumin od jaja					Sl
		3502.90	- 	Ostalo:
		3502.901	---- 	laktalbumin					Sl
		3502.909	----	ostalo						Sl

35.03 		3503.00 		Želatina (uključujući želatinu u listovima
					kvadratnoga i pravokutnog oblika;
					obradenu ili neobradenu po površini ili
					bojenu) i njezini derivati; riblje ljepilo;
					ostala ljepila životinjskog porijekla, osim
					kazeinskih ljepila iz tar. broja 35.01.
		3503.001 	----	želatina za stabilizaciju cjepiva 		Sl
		3503.002	---- 	ostala želatina 				Sl
		3503.003 	----	ljepila 						5
		3503.009 	----	ostalo 						Sl
35.04		3504.00 		Peptoni i njihovi derivati, ostale proteinske
					tvari i njihovi derivati, nespomenuti i
					neobuhvaćeni na drugom mjestu; kožni
					prah, uključujući prah i od kromirane
					štavljene kože:
_______________________________________________________________________________
Tarifni	`	Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
		3504.001 	--- 	peptoni dobiveni hidrolizom
					kazeina za uzgoj bakterioloških
					kultura 					Sl
		3504.002 	---- 	Ostalo 						Sl
35.05 					Dekstrini i ostali modificirani škrobovi
					(npr. preželatinirani i esterificirani škro-
					bovi); ljepila na bazi škrobova ili na
					bazi dekstrina i ostalih modificiranih
					škrobova:
		3505.20 	- 	Dekstrini i ostali modificirani škrobovi 	Sl
		3505.20 	- 	Ljepila 						Sl
35.06 					Pripremljena ljepila i druga pripremlje-
					na sredstva za lijepljenje,nespomenuta i
					neobuhvaćena na drugom mjestu,proiz-
					vodi prikladni za upotrebu kao ljepila ili
					sredstva za lijepljenje,pripremljeni za
					prodaju na malo kao ljepila i sredstva za
					lijepljenje u pakovanjima neto mase do 1
					kg:
		3506.10 	- 	Proizvodi prikladni za upotrebu kao
					ljepila ili sredstva za lijepljene,pri-
					premljeni za prodaju na malo kao lje-
					pila i sredstva za lijepljenje u pakova-
					njima neto mase do 1kg			5
		3506.9 	- 	Ostalo:
		3506.91 	---- 	sredstva za lijepljenje na bazi	
					kaučuka ili plastičnih masa
					(uključujući umjetne smole)		5
		3506.99 	---- 	ostalo						5
35.07 					Enzimi; pripremljeni enzimi,nespome-
					nuti i neobuhvaćeni na drugom mjestu:
		3507.10 	- 	Sirila i njegovl koncentrati			Sl
		3507.90 	- 	Ostalo:
		3507.901 	---- 	pepsin					Sl
		3507.902 	---- 	tripsin						Sl
		3507.903 	---- 	thiomucase					Sl
		3507.904 	---- 	ostali enzimi					Sl
		3507.905 	---- 	enzimski koncentrati pankrea-
					tina						Sl
		3507.906 	---- 	ostali enzimski koncentrati			Sl
		3507.907 	---- 	enzimski preparati za omekša-
					vanje mesa					Sl
		3507.909 	---- 	ostalo						Sl

Glava 36.
EKSPLOZIVI; PIROTEHNIČKI PROIZVODI; ŽIGICE; PIROFORNE LEGURE; ZAPALJIVI PREPARATI

Napomene
1. Ova glava ne obuhvaća izdvojene kemijski određene spojeve, osim onih opisanih u napomenl 2. pod 1) i 2) uz ovu glavu.
2. Pod pojmom "proizvodi od zapaljivih materijala" iz imenovanja tar. broja 36.06 razumijevaju se samo:
1) metaldehid, heksametilentitramin i slične tvari, pripremljene u oblicima (npr. tablete, štapići i slično) za upotrebu kao gorivo; goriva na bazi alkohola i slična pripremljena goriva u krutom ili polukrutom obliku;
2) tekuća ili plinovita goriva prevedena u tekuće stanje koja se upotrebljavaju za upaljače za cigarete i za slične upaljače, u posudama ćiji obujam ne premašuje 300 cm**3;
3) smolne baklje, potpaljivaći vatre i sl.


_______________________________________________________________________________
Tarifni	`	Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
36.01 		3601.00		Barut:
		3601.001	---- 	bezdimni barut					Sl
		3601.002	---- 	lovački crni barut				Sl
		3601.003	---- 	rudarski crni barut				Sl
		3601.009	---- 	ostali crni barut				Sl
36.02 		3602.00		Pripremljeni eksplozivi,osim baruta:
		3602.001	---- 	na bazi amonijeva nitrata			Sl
		3602.002	---- 	na bazi klorata i perklorata			Sl
		3602.003	---- 	na bazi nitroglicerina				Sl
		3802.004	---- 	na bazi dušikovih estera			Sl
		3602.009	---- 	ostali						Sl
36.03 		3603.00		Sporogoreći štapini; detonirajući štapini;
					udarne i eksplozivne kapsule; upaljači;
					električni detonatori:
		3603.001	---- 	detonirajući štapini				Sl
		3603.002	---- 	sporogoreći štapini
		3603.003	---- 	kapsule 					Sl
		3603.004	---- 	upaljači					Sl
		3603.009	---- 	detonatori					Sl
36.04					Pirotehnićki proizvodi za vatromete,sig-
					nalne rakete,rakete protiv tuče,signal-
					ne rakete za gustu maglu i ostali piroteh-
					nički proizvodi:
		3604.10	- 	Pirotehnički proizvodi za vatromete		Sl
		3604.90	- 	Ostalo:
		3604.901	---- 	rakete protiv tuče				Sl
		3604.909	---- 	ostalo						Sl
36.05 		3605.00		Žigice,osim pirotehnićkih proizvoda iz
					tar.broja 36.04 				4
36.06					Feroceri i ostale piroforne legure u svim
					oblicima; proizvodi od zapaljivih materi-
					jala navedeni u napomeni 2. uz ovu
					glavu:
		3607.10	- 	Tekuća ili plinovita goriva prevedena
				u tekuće stanje,koja se upotrebljava-
				ju za upaljače za cigarete i slične upa-
				ljaće,u posudama obujma do 300 cm**3		Sl
		3606.90	- 	Ostalo						Sl

Glava 37.
PROIZVODI ZA FOTOGRAFSKE I KINEMATOGRAFSKE SVRHE

Napomene
1. Ova glava ne obuhvaća otpatke i ostatke materijala.
2. U ovoj glavi izraz "fotografski" odnosi se na postupak koji omogućuje stvaranje vidljive slike izravnim ili neizravnim djelovanjen svjetla ili drugih oblika zračenja na osjetljlvu površinu.


_______________________________________________________________________________
Tarifni	`	Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
37.01 				Fotografske ploče i ravni filmovi,
				osjetljivi na svjetlost, neosvijetljeni
				bilo od kojeg materijala osim papira,
				kartona ili tekstila; ravni filmovi za
				trenutnu (brzu) fotografiju, osjetljivi na
				svjetlost, neosvjetljeni u kasetama ili
				bez kaseta:
		3701.10 	- 	Za rendgensko snimanje
		3701.20	- 	Ravni film za trenutnu (brzu) fotogra-
					fiju						6
		370I.30	- 	Ostale ploče i ravni filmovi,čija je
					jedna strana dulja od 255mm:
		3701.301	---- 	za grafičku industriju				6
		3701.309	---- 	ostali						6
		3701.9	- 	Ostalo:
		3701.91	---- 	za fotografije u boji (višebojne):
		3701.911	---- 	za grafičku industriju				6
		3701.919	---- 	ostali						6
		3701.99	---- 	ostalo :
		3701.991	---- 	za grafičku industriju				6
		3701.992	---- 	dozimetrijski					6
		3701.993	---- 	fluorografski					6
		3701.999	---- 	ostalo						6
37.02				Fotografski filmovi u smocima osjetljivi
				na svjetlost,neosvijetljeni bilo od kojeg
				materijala osim od papira,kartona ili
				tekstila; filmovi u smocima za trenutne
				(brze) fotografije,osjetljivi na svjetlost,
				neosvijetljeni:
		3702.10	- 	Za rendgenska snimanja:
		3702.101	---- 	širi od 300mm,medicinski			5
		3702.102	---- 	širi od 300mm,industrijski			6
		3702.109	---- 	ostali						6
		3702.20	- 	Film za trenutnu (brzu) fotografiju	6
		3702.3	- 	ostali filmovi,neperforirani,širine do
				105mm:
		3702.31	---- 	za fotografiju u boji (višebojnu)		6
		3702.32	---- 	ostali,s emulzijom halogenida
					srebra:
		3702.321	---- 	fluorografski					6
		3702.329	---- 	ostali						6
		3702.39	---- 	ostali 						6
		3702.4	- 	Ostali filmovi,neperforirani širi od	
				105mm:
		3702.41	---- 	širi od 610mm i dulji od 200m
					za fotografiju u boji (višebojnu)		6
		3702.42	---- 	širi od 610mm i dulji od 200m,
	 				osim za fotografiju u boji			6
		3702.43	---- 	širi od 610mm i duljine do 200
					m						6
		3702.44	---- 	širine od 105mm do 610m			6
		3702.5	- 	Ostali filmovi za fotografiju u boji (vi-
				šebojnu):
		3702.51	---- 	širine do 16mm i duljine do 14
				m							6
		3702.52	-- 	širine do 16mm i dulji od 14m:
		3702.521	--- 	kinematografski i televizijski film		6
		3702.529	--- 	ostali
		3702.53	-- 	širi od 16mm do 35mm i duljine do
					30m za slajdove				6
		3702.54	-- 	širi od 16mm do 35mm i duljine do
					30m,osim za slajdove				6
		3702.55	-- 	širi od 16mm do 35mm i duljlne od
					30m:
		3702.551	--- 	kinematografski i televizijski film		6
		3702.559	--- 	ostali						6
		3702.56	-- 	širi od 35mm:
		3702.561	--- 	kinematografski i televizijski film		6
		3702.569	--- 	ostali						6
		3702.9	- 	Ostalo:
		370291	-- 	širine do 16mm i duljine do 14m		6
		3702.92	-- 	do 16mm i dulji od 14m:
		3702.921	---	kinematografski i televizijski film		6
		3702.929	--- 	ostali						6
_______________________________________________________________________________
Tarifni	`	Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
		3702.93	---- 	širi od 16 mm do 35 mm i duljine
					do 30m 					6
		3702.94 	---- 	širi od 16 mm do 35 mm i duljine
					do 30m:
		3702.941 	---- 	kinematografski i televizijski film 		6
		3702.949 	---- 	ostali 						6
		3702.95 	---- 	širi od 35 mm:
		3702.951 	---- 	kinematografski i televizijski film 		6
		3702.959 	---- 	ostali 						6
37.03 				Fotografski papir, karton i tekstil, osjet
						ljivi na svjetlost, neosvijetljeni:
		3703.10 	- 	U smocim širi od 610 mm 			6
		3703.20 	- 	Ostalo, za fotografiju u boji
					(višebojnu) 					6
		3703.90 	- 	Ostalo 						6
37.04 		3704.00 		Fotografske ploče, filmovi, papir, karton
					i tekstil osvijetljeni ali nerazvijeni 		Sl
37.05 				Fotografske ploče i filmovi, osvijetljeni i
				razvijeni osim kinematografskih filmova:
		3705.10 	- 	Za ofsetnu reprodukciju 			Sl
		3705.20 	- 	Mikrofilmovi:
		3705.201 	---- 	sa snimljenim znanstvenim i stručnim
					tekstom 					Sl
		3705.209 	---- 	ostali
		3705.90 	- 	0stali:
		3705.901 	---- 	mikrofiševi sa snimljenim znanstvenim
					i stručnim tekstom 				Sl
		3705.909 	---- 	ostali 						Sl
37.06 				Kinematografski filmovi, osvijetljeni i
				razvijeni, sa snimljenim ili bez
				snimljenoga zvučnog zapisa ili samo
				sa snimljenim zvučnim zapisom:
		3706.10 	- 	Širine 35 mm ili veće:
		3706.101 	---- 	samo sa zvućnim zapisom 			Sl
		3706.109 	---- 	ostali 						Sl
		3706.80 	- 	Ostalo:
		3706.901 	---- 	samo sa zvučnim zapisom 			Sl
		3706.909 	---- 	ostali 						Sl
37.07 				Kemijski preparati za fotografske namjene
				(osim lakova, ljepila, sredstava za
				ljepljenje i sličnih preparata);
				nepomiješant proizvodi za fotografsku
				upotrebu, pripremljeni u odmjerene doze
				ili pripremljeni za prodaju na malo u obliku
				gotovom za upotrebu:
		3707.10 	- 	Emulzije, osjetljive na svjetlost 		4
		3707.90 	- 	Ostalo 						4

Glava 38.
RAZNI PROIZVODI KEMIJSKE INDUSTRIJE

Napomene
1. Ova glava ne obuhvaća:
1) izdvojene kemijski određene elemente i spojeve osim ovih proizvoda
(1) umjetnog grafita (tar. broj 38.01);
(2) insekticida, rodenticida, fungicida, herbicida, sredstava protiv, klijanja, sredstava za reguliranje rasta, sredstava za dezinfekciju i sličnih proizvoda pripremljenih u oblicima ili pakovanjima predviđenima u tar. broju 38.08;
(3) proizvoda pripremljenih kao punila za aparate za gašenje požara i protupožarne bombe i granate (tar. broj 38.13);
(4) proizvoda navedenih u sljedećoj napomeni 2. pod 1) ili 2. pod 3);
2) mješavine kemijskih proizvoda i prehrambenih ili drugih tvari koje imaju hranjivu vrijednost, a upotrebljavaju se pri pripremi ljudske hrane (obićno tar. broj 21.06);
3) lijekove (tar. br. 30.03 ili 30.04).

2.Tar.broj 38.23 obuhvaća i sljedeće proizvode koji se ne svrstavaju u druge tarifne brojeve ove tarife:
1) kultivirane kristale (osim optićkih elemanata) pojedinačne mase 2,5 i više g. Od magnezijeva oksida ili od halogenida ili zemnoalkalnih metala;
2) fuzelno ulje (patoku); dipelovo ulje;
3) proizvod za brisanje tinte (crnila) pripremljene u pakovanjima za
prodaju na malo;
4) proizvode za ispravljanje matrica i ostale korekturne tekućine
pripremljene za prodaju na malo;
5) taljive ispitivače topline u pećima (npr. Segerove piramide).

_______________________________________________________________________________
Tarifni	`	Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
38.01				Umjetni grafit, koloidni ili polukoloidni
				grafit; preparati na bazi grafita ili dru-
				gih vrsta ugljika u obliku paste, blokova,
				ploča ili drugih poluproizvoda:
		3801.10	- 	Umjetni grafit					Sl
		3801.20	- 	Koloidni ili polukoloidni grafit		Sl
		3801.30	- 	Ugljične paste za elektrode i slične
					paste za oblaganje peći			Sl
		3801.90	- 	Ostalo						Sl
38.02				Aktivni ugljen,aktivni prirodni mineral-
				ni proizvod; životinjski ugljen,uključuju-
				ći upotrebljeni životinjski ugljen:
		3802.10	- 	Aktivni ugljen					Sl
		3802.90	- 	Ostalo:
		3802.901	---- 	životinjski ugljen				Sl
		3802.909	---- 	ostalo						Sl
38.03 		3803.00		Tal-ulje,sirovo ili rafinirano			Sl
38.04					Ostatne lužine iz proizvodnje drvene ce-
					luloze,nekoncentrirane ili koncentrira-
					ne,desaharificirane ili kemijski obrađe-
					ne,uključujući lignin-sulfonate,ali is-
					ključujući tal-ulje iz tar.broja 38.03:
		3804.001	---- 	koncentrirana sulfitna lužina			Sl
		3804.009	---- 	ostalo						Sl
38.05				Smolni ili sulfatni terpentin od drveta i
				ostala terpenska ulja dobivena destilaci-
				jom ili drugim postupkom od drveta ćeti-
				njače,sirovi dipenten; sulfitni terpentin i
				ostali sirovi paracimeni; borovo ulje koje
				sadrži alfaterpineol kao glavni sastojak:
		3805.10	- 	Smolna ili sulfatna terpentinska ulja
					od drveta					Sl
		3805.20	- 	Borovo ulje					Sl
		3805.90	- 	Ostalo						Sl
38.06				Kolofonij i smolne kiseline te njihovi de-
	 			rivati; pinolin i kolofonijska ulja; tekuće
				smole:
		3806.10	- 	Kolofonij 					Sl
		3806.20	- 	Soli kolofonija ili smolnih kiselina		Sl
		3806.30	- 	Smolni esteri					Sl
		3806.90	- 	Ostalo						Sl
_______________________________________________________________________________
Tarifni	`	Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
38.07 		3807.00 	Katran od drveta; ulja od katrana
				od drveta; drveni kreozot; drvna nafta;
				biljna smola; pivarska smola i slićni
				preparati na bazi kolofonija, smolnih
				kiselina ili biljnih smola:
		3807.001 	---- 	katran od drveta 				Sl
		3807.002 	---- 	ulje od katrana od drveta 			Sl
		3807.003 	---- 	drveni kreozot 				Sl
		3807.004 	---- 	drvna nafta (sirovi m,etanol) 			Sl
		3807.005 	---- 	bilj na smola 					Sl
		3807.006 	---- 	pivarska smola 				Sl
		3807.009 	---- 	ostalo 						Sl
38.08 				Insekticidi, rodenticidi, fungicidi, herbicidi,
				sredstva protiv klijanja, sredstva za
				reguliranje rasta biljaka, dezinfektanti i
				slični proizvodi, pripremljenr u oblicima ili
				pakovanjima za prodaju na malo ili kao
				preparati ili proizvodi (npr. posumporene
				vrpce, fitilji, svijeće i papiri za ubijanje muha):
		3808.10 	- 	Insekticidi:
		3808.101 	---- 	pretkoncentrati s dvije ili više
					komponenti 					Sl
		3808.102 	---- 	gotovi preparati 				7
		3808.109 	---- 	ostalo						5
		3808.20 	- 	Fungicidi:
		3808.201 	---- 	pretkoncentrati s dvije ili više
					komponenti 					Sl
		3808.202 	---- 	gotovi preparati 				7
		3808.209 	---- 	Ostalo 						Sl
		3808.30 	- 	Herbicidi, sredstva protiv klijanja i
					sredstva za reguliranje rasta biljaka:
		3808.301 	---- 	pretkoncentrati s dvije ili više
					komponenti 					Sl
		3803.302 	---- 	gotovi preparati				7
		3808.309 	---- 	ostalo 						Sl
		3808.40 	- 	Dezinfektanti :
		3808.401 	---- 	pretkoncentrati s dvije ili više
				komponenti 						3
		3803.402 	---- 	gotovi preparati 				5
		3808.409 	- 	ostalo 						Sl
		3808,90 	- 	Ostalo:
		3803,901 	---- 	pretkoncentrati s dvije ili više
					komponenti 					Sl
		3803.902 	---- 	gotovi preparati 				7
		3808,909 	---- 	ostalo 						Sl
38.09 				Sredstva za doradu, nosači boja,
				sredstva za ubrzanje bojenja i fiksiranje
				tvari za bojenje i ostali proizvodi
				(npr. sredstva za apreturu i nagrizanje),
				koja se upotrebljavaju u industriji tekstilnoj,
				papirnoj, kožarskoj i sličnim industrijama,
				nespomenuta i neobuhvaćena na drugom
				mjestu:
		3809.10 	- 	Na bež škrobnih tvari:
		3809.101 	---- 	nedovršeni preparati 				Sl
		3809.109 	---- 	ostalo 						Sl
		3809.9 	- 	Ostalo:
		3809.91	---- koja se upotrebljavaju u tekstilnoj industriji:
		3809.911	---- nedovršeni preparati				Sl
		3809.919	---- ostalo						Sl
		3809.92	---- koja se upotrebljavaju u papirnoj industriji:
		3809.921	---- nedovršeni preparati				Sl
		3809.929	---- ostalo						Sl
_______________________________________________________________________________
Tarifni	`	Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
		3809.99	---- ostalo:
		3809.991	---- nedovršeni preparati				Sl
		3809.999	---- ostalo						Sl
38.10				Preparati za dekapiranje metalnih površina; talitelji
				i drugi pomoćni preparati za lemljenje i paste za
				lemljenje i zavarivanje koji se sastoje od metala i
				drugih 	materijala; preparati koji se upotrebljavaju
				kao jezgre ili obloge za elektrode ili šipke za
				zavarivanje
		3810.10	- Preparati za	dekapiranje metalnih površina;
				praškovi koji se sastoje od metala ili drugih
				materijala, za lemljenje ili zavarivanje			Sl
		3810.90	- Ostalo						Sl
38.11				Preparati protiv detonacije, preparati zasprečavanje
				oksidacije,za sprečavanje taloženja smole,
				poboljšavači viskoznosti, preparati za sprečavanje
				korozije i ostali pripremljeni aditivi za mineralna
				ulja (uključujući benzin) ili za druge tekućine
				koje se upotrebljavaju u iste svrhe kao mineralna ulja:
		3811.1		- Preparati protiv detonacije:
		3811.11	---- na bazi olovnih spojeva				Sl
		3811.19	---- ostali						Sl
		3811.2		 - Aditivi za ulja za podmazivanje:
		3811.21	---- koji sadrže naftna ulja ili ulja od bitumenoznih
				minerala:
		3811.211	---- preparati za poboljšanje	viskoznosti		Sl
		3811.219	---- ostali						Sl
		3811.29	---- ostali						Sl
		3811.90	- Ostalo						Sl
		38.12		Pripremljeni ubrzivači vulkanizacije; složeni
				plastifikatori za gumu i plastične
				mase,nespomenuti i neobuhvaćeni na drugom
				mjestu,preparati za sprečavanje oksidacije i ostali
				složeni stabilizatori za gumu i plastične mase:
		3812.10	- Pripremljeni ubrzivači vulkanizacije za gumu	Sl
		3812.20	- Složeni plastifikatori za gume i plastične mase	Sl
		3812.30	- Preparati protiv oksidacije i ostali složeni
				stabilizatori za gumu ili plastične mase :
		3812.301	---- antioksidacijski, za gumu				Sl
		3812.309	---- ostalo						Sl
38.13		3813.00	Preparati i punila za aparate za gašenje požara;
				napunjene granate za gašenje požara:
		3813.001	---- za gašenje požara klase BCE,u prahu		Sl
		3813.009	---- ostalo						Sl
38.14		3814.00	Složena organska otapala i razrjeđivači
				nespomenuti i neobuhvaćeni na drugom mjestu;
				sredstve pripremljena za skidanje premaznih
				sredstava ili lakova					3
38.15				Inicijatori reakcije, ubrzivači reakcije i katalitički
				prepsrati,nespomenuti i neobuhvaćeni na drugom
				mjestu:
		3815.1		- Katalizatori na nosaču:
		3815.11	---- s niklom ili niklenim spojevima kao aktivnim
				tvarima						Sl
_______________________________________________________________________________
Tarifni	`	Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
		3815.12	---- s plemenitim kovinama ili spojevima plemenitih
				kovina kao aktivnim tvarima				Sl
		3815.19	---- ostali						Sl
		3815.90	- Ostalo						Sl
38.16		3816.00	Vatrostalni cementi, vatrostalne žbuke vatrostalni
				betoni i slične vatrostalne mase,osim proizvoda iz
				tar.broja 38.01						Sl
38.17				Miješani alkilbanzoli i miješani alkilnaftalini, osim
				onih iz tar.br. 27.07 ili
29.01		3817.10	- Miješani alkilbenzoli:
		3817.101	---- linearni alkilbenzoli				Sl
		3817.109	---- ostali						Sl
		3817.20	- Miješani alkilnaftalini				Sl
38.18		3818.00	Kemijski elementi dopirani za upotrebu u elektronici
				u obliku diskova, pločica ili sličnih oblika; kemijski
				spojevi dopirani za upotrebu u elektronici		Sl
38.19		3819.00	Tekućine za hidraulične kočnice i ostale
				pripremljene tekučine za hidrautičnu transmisiju,
				koje ne sadrže ili sadrže manje od 70% naftnog
				ulja, po masi, i ulja dobivenih od bitumenoznih
				minerala						Sl
38.20		3820.00	Preparati protiv smrzavanja i pripremljene tekućine
				za odleđivanje						3
38.21		3821.00	Pripremljene podloge za razvoj mikroorganizama	Sl
38.22		3822.00	Složeni dijagnostički ili laboratorijski reagensi,
				osim onih iz tar.br. 30.02 i 30.06			Sl
38.23				Pripremljena vezivna sredstva za ljevačke kalupe ili
				ljevačke jezgre,kemijski proizvodi i preparati
				kemijske industrije i srodnih industrija (uključujući
				i one koji se sastoje od mješavina prirodnih
				proizvoda nespomenuti i neobuhvaćeni na drugom
				mjestu; ostali proizvodi kemijske industrije ili srodnih
				industrija,nespomenuti i neobuhvaćeni na drugom
				mjestu:
		3823.10	- Pripremljena vezivna sredstva za ljevačke kalupe
				ili ljevačke jezgre					Sl
		3823.20	- Naftenske kiseline,njihove soli neotopljive u vodi
				i njihovi esteri						Sl
		3823.30	- Neaglomerirani karbidi metala,međusobno
				pomiješani ili pomiješani s metalnim vezivima		Sl
		3823.40	- Pripremljeni aditivi za cemente,žbuke ili betone	Sl
		3823.50	- Nevatrostalne žbuke i betoni			Sl
		3823.60	- Sorbitol,osim sorbitola iz tar. podbroja 2905.44	Sl
		3923.90	- Ostalo:
		3823.901	--- preparati za galvanizaciju i fosfatiranje		Sl
		3823.902	--- sredstva za ispiranje naftnih i plinskih bušotina	Sl
		3823.903	--- mješavine halogenih derivata ugljikovodika	Sl
		3823.904	--- preparati za granuliranje gnojiva			Sl
		3823.905	--- učvršćivači za ljepila i lakove			Sl
		3823.909	---- ostalo						Sl

ODJELJAK VII.

PLASTIČNE MASE I PROIZVODI OD PLASTIČNIH MASA; KAUČUK I PROIZVODI OD KAUČUKA I GUME

Napomene
1. Proizvodi pripremljeni u setovima koji se sastoje od dvaju ili više posebnih sastojaka od kojih se neki ili svi svrstavaju u ovaj odjeljak, a namijenjeni su da budu međusobno pomiješani radi dobivanja proizvoda iz odjeljka VI ili VII, svrstat će se u o
1) takvi da se mogu jasno prepoznati s obzirom na način na koji su pripremljeni i da su namijenjeni da se upotrijebe zajedno, bez potrebe da se prije prepakiraju;
2) takvi da se zajedno carine;
3) takvi da se mogu raspoznati po svojoj prirodi ili po relativnim proporcijama u kojima su prisutni te da se međusobno dopunjuju.
2. Proizvodi od plastičnih masa, kaučuka i gume na kojima su tiskani motivi, tekst, ilustracije i sl., kojima tisak daje bitan karakter u odnosu na glavnu upotrebu, svrstavaju se u glavi 49, osim proizvoda iz tar. br. 39.18 i 39.19.

Glava 39.

PLASTIČNE MASE I PROIZVODI OD PLASTIČNIH MASA

Napomene
1. Pod pojmom "plastične mase" u Tarifi razumijevaju se oni materijali iz tar br. 39.01 do 39.14 koji jesu ili su bili sposobni, bilo u trenutku polimerizacije ili na nekome idućem stupnju dok su bili podvrgnuti nekom vanjskom utjecaju (obično toplini ili
Pod pojmom "plastične mase" u ovoj tarifi razumijeva se i vulkanfibra. Međutim, pod pojmom "plastične mase" ne razumijevaju se tekslilni materijali iz odjela XI.

2. Ova glava ne obuhvaća:
1) voskove iz tar. broja 27.12. ili 34.04;
2) izdvojene kemijski odredene organske spojeve (glava 29);
3) heparin i njegove soli (tar. broj 30.01);
4) tiskane folije iz tar. broja 32.12;
5) organska površinski aktivna šredstva i preparate iz tar. broja 34.02;
6) tekuće smole i kolofonijske smole (tar. broj 38.06);
7) sintetični kaučuk definiran u glavi 40. te proizvode od sintetičnog kaučuka;
8) sedlarske i remenarske proizvode (tar. broj 42.01), sanduke, kufere, ručne torbe i ostale kontejnere iz tar. broja 420o2;
9) pletarske, košaračke proizvode i ostale proizvode iz glave 46;
10) tapete iz tar. broja 46.14;
11) robu iz odjeljka XI (tekstil i tekstilne proizvode);
12) proizvode iz odjeljka XII (npr. obuću, kape, šešire itd kišobrane, suncobrane, štapove, bičeve, korbače i njihove dijelove);
13) imitacije nakita iz tar. broja 71.17;
14) proizvode iz odjeljka XVI (strojeve te mehaničke ili električne uređaje);
15) dijelove zrakoplova ili vozila iz odjeljka XVII;
16) proizvode iz glave 90 (npr. optičke elemente, okvire za očale, instrumente za crtanje);
17) proižvode iz glave 91 (npr. kućišta za satove ili satove);
18) proizvode iz glave 92 (npr. glazbala i njihove dijelove);
19) proizvode iz glave 94 (npr. namještaj, svjetiljke i svijetleća tijela, svijetleće znakove, montažne zgrade);
20) proizvode iz glave 95 (npr. igračke, rekvizite za sport i igre)
21) proizvode iz glave 96 (npr. četke, dugmad, patentne zatvrače, češljeve, piskove ili cijevi lula za pušenje, usisnike za cigare ili slično, dijelove termosboca, penkale-nalivpera i patentne olovke).

3 Tar. brojevi 39.09 do 39.11 obuhvaćaju samo ovu robu proizvedenu kemijskom sintezom:
1) tekuće sintetične poliolefine, od kojih se manje od 60% obujma destilira na 300 "C, nakon konverzije na 1,013 milibara primjenom metode destilacije pod smanjenim tlakom (tar. br 39.01 i 39.02);
2) smole koje nisu visoko polimerizirane, vrste kumarominden-smola (tar. broj 39.11);
3) ostale sintetične polimere, s prosjekom od najmanje 5 monomer-jedinica;
4) silikone (tar. broj 39.10);
5) rezole (tar. broj 39.09) i ostale pretpolimere.

4 U smislu ove glave, ako to nije drugačije predviđeno kopolimeri (uključujući kopolikondenzate proizvode kopoliadicije, blok-kopolimere i kalemljene - graft kopolimere) i mješavine polimera svrstavaju se u tarifne brojeve koji obuhvaćaju polimere tog kom
Ako jednostavni komonomer ne prevladava po masi, kopolimeri i mješavine polimera svrstat će se u posljednji po redu od onih tarifnih brojeva koje zbog važnosti treba podjednako uzeti u obzir.
Pod pojmom "kopolimer" razumijevaju se svi polimeri u kojima nema jednostavnog monomera koji po masi čini 95% ili više od ukupnog udjela polimera.

5. Kemijski modificirani polimeri koji su samo dodacima na glavni polimerni lanac promijenjen kemijskom reakcijom svrstat će se u odgovarajući tarifni broj nemodificiranog polimera. Ova se odredba ne primjenjuje na kalemljene (graft) kopolimere.

6. U tar. br. 39.01 do 39.14, pod pojmom "primarni oblici" razumijevaju se samo ovi oblici:
1) tekućine i paste, uključujući disperzije (emulzije i suspenzije) i otopine;
2) blokovi nepravilnog oblika, grude, prah (uključujući prah za oblikovanje), granule, ljuskice i slični oblici.

7. Tar. broj 39.15 ne obuhvaća otpatke pilovinu i ostatke od pojedinačnih termoplastičnih materijala prerađene u primarne oblike (tar. br. 39.01 do 39.14).

8. U smislu tar. broja 39.17 pod pojmom "cijevi i crijeva" razumijevaju se šuplji proizvodi, bez obzira na to da li su polufabrikati ili dovršeni proizvodi koji se obično upotrebljavaju za transport, provodenje ili distribuciju plinova ili tekućina (npr. 

9. U smislu tar. broja 39.18, pod pojmom "plastične tapete za zidove i stropove" razumijevaju se proizvodi u smocima širine 45 cm ili veće, prikladni za dekoraciju zidova i stropova a sastoje se od plastične mase trajno prievršćene na podlogu bilo od koje

10. U tar. broju 39.20 i 39.21, pod pojmom "ploče listovi filmovi, folije, i vrpce" razumijevaju se samo ploče, listovi filmovi, folije i vrpce (osim onih iz glave 54) i blokovi pravilnoga geometrijskog oblika, tiskani ili netiskani ili drugačije površins
11. Tar. broj 39.25 obuhvaća samo ove proizvode, uz uvjet da nisu obuhvaćeni bilo kojim tarifnim brojem razdjela II ove glave:
1) spremnike, cisterne (uključujući septičke cisterne), kace i slične posude obujma iznad 300 l;
2) građevinske elemente koji se upotrebljavaju, na primjer, u podovima, zidovima, pregradama, stropovima ili krovovima;
3) oluke i pribor za oluke;
4) vrata, prozore i njihove okvire i pragove za vrata;
5) balkonske, stubišne i druge ograde, kapije i slične prepreke;
6) prozorske kapke, rolete (uključujući venecijanske rolete) i slične proizvode, njihove dijelove i pribor;
7) police velikih dimenzija, na sklapanje ili za trajnu ugradnju, npr. u prodavaonicama, radionicama, skladištima;
8) ukrasne arhitektonske motive, npr. žlebasti ukrasi, kupole i slično;
9) pribor za trajnu ugradnju u vrata ili na vrata, stubišne prozore, zidove ili druge dijelove zgrade, npr. dugmad, ručice, kuke, držači, držači ručnika, ploče za prekidače i ostale zaštitne ploče.

Napomena uz tarifni podbroj
1. Bilo u kojem tarifnom broju ove glave, kopolimeri (uključujući proizvode kopolikondenzacije, kopoliadacije, blok-kopolimere kalemljene (graft) kopolimere), svrstat će se u isti podbroj kao homopolimeri komonomera koji prevladava, a kemijski modificiran

5. svrstat će se u isti tarifni podbroj kao nemodificirani polimeri, uz uvjet da takvi kopolimeri ili kemijski modificirani polimeri nisu specifičnije obuhvaćeni bilo kojim podbrojem te da ne postoji podbroj s imenovanjem "ostalo" u nizu podbrojeva o koji


_______________________________________________________________________________
Tarifni	`	Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
I.PRIMARNI OBLICI
39.01				Polimeri etilena u primarnim oblicima:
		3901.10	- polietilen, specifične gustoće manje od 0,94	4
		3901.20	- Polietilen, specifićne gustoće 0,94 ili veće		4
		3901.30	- Kopolimeri etilen-vinil acetat			Sl
		3901.90	- Ostalo						Sl
39.02				Polimeri propilena ili ostalih olefina, u primarnim
				oblicima:
		3902.10	- Polipropilen						4
		3902.20	- Poliizobutilen					4
		3902.30	- Kopolimeri propilena
		3902.90	- Ostalo						Sl
39.03				Polimeri stirola,u primarnim oblicima:
		3903.1		- Polistirol:
		3903.11	---- za ekspandiranje					4
		3903.19	---- ostali :
		3903.191	---- potistirol u suspenziji				Sl
		3903.199	---- ostali						4
		3903.20	---- kopolimeri stirol-akrilo-nitrila 	(SAN)		4
		3903.30	- Kopolimeri akrilonitril-butadijen-stirola (ABS)	4
		3902.90	- ostali							4
39.04				Polimeri vinilklorida ili ostalih halogeniranih olefina
				u primarnim oblicima:
		3904.10	- Polivinilklorid,nepomiješan sa drugim tvarima	4
		3904.2		- ostali polivinilkloridi:
		3904.21	---- neplastificirani					4
		3904.22	---- plastificirani					4
_______________________________________________________________________________
Tarifni	`	Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
		3904.30	- Kopolimeri vinilklorida-vinilacetata			4
		3904.40	- Ostali kopolimeri vinilklorida			4
		3904.50	- Polimeri vinilklorida					4
		3904.6		- Fluoropolimeri:
		3904.61	---- politetrafluoroetilen
		3904.69	---- ostali
		3904.90	- Ostali							4
35.05				Polimeri vinilacetata ili drugih vinilestera,u
				primarnim oblicima,ostali polimeri vinila u
				primarnim oblicima:
		3905.1		- Polimeri vinilacetata:
		3905.11	---- u vodenoj disperziji				4
		3905.19	---- ostali						4
		3905.20	- Polivinilalkoholi, s nehidroliziranim acetatnim
				skupinama ili bez njih					4
		3905.90	- Ostali							4
39.06				Akrilni polimeri u primarnim oblicima:
		3908.10	- Polimetilmetakrilat					4
		3906.90	- Ostali							4
39.07				Poliacetali,ostali polieteri i spoksidne smole,u
				primarnim oblicima; polikarbonati, alkidne smole,
				polialil esteri i ostali poliesteri,u primarnim oblicima:
		3907.10	- Poliacetali
		3907.20	- Ostali polieteri:
		3907.201	---- čisti polieteri za meke poliuretanske pjene	4
		3907.202	---- pripremljeni polieteri za meke poliuretanske
				pjene							4
		3907.203	---- ostali polieteri za meke poliuretanske pjene
		3907.204	---- čisti polieteri za polutvrde poliuretanske pjene	Sl
		3907.205	---- pripremljeni polieteri za polutvrde poliuretanske
				pjene							4
		3907.206	---- ostali polieteri za polutvrde poliuretanske pjene
		3907.207	---- ćisti polieteri za tvrde poliuretanske pjene	Sl
		3907.208	---- pripremljeni polieteri za tvrde poliuretanske
				pjene
		3907.209	---- ostali						4
		3907.30	- Epoksidne smole
		3907.40	- Polikarbonati
		3907.50	- Alkidne smole					4
		3907.60	- Polietilentereftalat					4
		3907.9		- Ostali poliesteri:
		3907.91	---- nezasićeni :
		3907.911	---- u prahu i granulatu				4
		3907.919	---- ostali
		3907.99	---- ostali :
		3907.991	---- zasićeni, u prahu i granulatu			4
		3907.999	---- ostali						4
39.08				Poliamidi u primarnim oblicima:
		3908.10	- Poliamid 4, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 i -6,12:
		3908.101	--- u prahu i granulatu					Sl
		3908.109	---- u ostalim primarnim oblicima			4
		3908.90	- Ostali:
		3908.901	---- u prahu i granulatu
		3908.909	---- u ostalim primarnim oblicima			4
39.09				aminosmole, fenolne smole i poliuretani,u
				primarnim oblicima:
		3909.10	- Urea smole; tiourea smole				4
		3909.20	- Melaminske smole
_______________________________________________________________________________
Tarifni	`	Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
		3909.30	- ostale aminosmole					4
		3909.40	- Fenolne smole					4
		3909.50	- Poliuretani						4
39.10		3910.00	Silikoni u primarnim oblicima:
		3910.001	---- silikonska ulja					Sl
		3910.002	---- emulzije						Sl
		3910.009	---- ostalo						Sl
39.11				Smole od nafte,kumaron-inden smole, politerpeni,
				polisulfidi, polisulfoni i ostali 	proizvodi navedeni u
				napomeni 3, uz ovu glavu,nespomenuti ili
				neobuhvaće ni na drugom mjestu u primarnim oblicima:
		3911.10	- Smole od nafte, kumaron-inden- ili kumaron-
				inden smole i 	politerpeni 				4
		3911.90	- Ostalo						4
39.12				Celuloza i njezini kemijski derivati,nespomenuti ili	
				neobuhvaćeni na drugom mjestu,u primarnim oblicima:
		3912.1		- Celulozni acetati:
		3912.11	--- neplastificirani					4
		3912.12	---- plastificirani					4
		3912.20	- Nitrati celuloze (uključujući kolodione)
		3912.3		- Celulozni eteri :
		3912.31	---- karboksimetil celuloza i njezine soli
		3912.39	---- ostali						4
		3912.90	- Ostalo						Sl
39.13				Prirodni polimeri (npr.alginska kiselina) i
				modificirani prirodni polimeri (npr. skrućene
				bjelančevine, kemijski derivati prirodnog kaučuka),
				nespomenuti ili neobuhvaćeni na drugom mjestu,u
				primarnim oblicima:
		3913.10	- Alginska kiselina,njezine soli i esteri			Sl
		3913.90	- 0stalo:
		3913.901	---- mikrokristalna celuloza				Sl
		3913.902	---- kazein						Sl
		3913.903	---- želatina						Sl
		3913.904	---- viši polimeri dekstrina Que sephadex A=50	Sl
		3913.909	---- ostalo						Sl
39.14		3914.00	Izmjenjivači iona na bazi polimera iz tar. br.39.01
				do 39.13, u primarnim oblicima			Sl

II.OTPACI, STRUGOTINE I OSTACI; POLUPROIZVODI; PROIZVODI
39.15				Otpaci,strugotine i ostaci od plastičnih masa:
		3915.10	- Od polimera etilena					Sl
		3915.20	- Od polimera stirola					Sl
		3915.30	- Od polimera vinilklorida				Sl
		3915.90	- Od ostalih plastičnih masa				Sl
39.16				Monofilamenti najveće dimenzije poprečnog
				presjeka većeg od 1mm šipke, štapovi i profilni
				oblici od plastičnih masa,površinski obrađeni ili
				neobrađeni ili drugačije neobradeni:
		3916.10	- Od polimera etilena					4
		3916.20	- Od polimera vinilklorida				4
		3916.90	- Od ostalih plastičnih masa:
		3916.901	---- od poliamida - žice za tenis			4
		3916.909	---- ostalo						Sl
_______________________________________________________________________________
Tarifni	`	Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
39.17				Cijevi, crijeva i pribor za njih (npr. spojnice,
				koljena, prirubnice) od plastičnih masa:
		3917.10	- Umjetna crijeva (omoti za kobasičarske proizvode)
				od skrućenih bjelančevina ili celuloznih materijala	Sl
		3917.2		- Cijevi i crijeva, kruti:
		3917.21	---- od polimera etilena:
		3917.211	---- za podmorski vodovod				Sl
		3917.219	---- ostalo						6
		3917.22	---- od polimera propilena				6
		3917.23	---- od polimera vinilklorida				6
		3917.29	---- od ostalih plastičnih masa				6
		3917.3	- Ostale cijevi i crijeva:
		3917.31	---- fleksibilne cijevi i crijeva, koji mogu podnijeti
				tlak od 27,6 MPa ili veći				6
		3917.32	---- ostale koje nisu pojačane niti kombinirane s
				drugim materijalima bez pribora			6
		3917.33	---- ostale koje nisu pojačane niti kombinirane s
				drugim materijalima, s priborom			6
		3917.39	---- ostale						6
		3917.40	- Pribor						6
39.18				Podni pokrivači od plastičnih masa, nesamoljepljivi
				ili samoljepljivi, u smocima ili u obliku ploča; tapete
				za zidove ili stropove, definirani napomenom 9.
				uz ovu glavu:
		3918.10	- Od polimera vinilklorida				6
		3918.90	- Od ostalih plastičnih masa				6
39.19				Samoljepljive ploče, listovi, filmovi, folije, vrpce i
				ostali slični oblici od plastičnih masa, uključujući i
				one u smocima:
		3919.10	---- U smocima širine od 20 cm:
		3919.101	---- od polipropilena					6
		3919.102	---- od polivinilklorida					6
		3919.103	---- od polietilena					6
		3919.104	---- od regenerirane celuloze				6
		3919.90	-- Ostalo						6
39.20				Ostale ploče, listovi, filmovi, folije i vrpce od
				plastičnih masa, koje nisu stanične strukture,
				nepojačani, nelaminirani, bez podloge ili koji nisu
				kombinirani s drugim materijalima:
		3920.10	- Od polimera etilena					6
		3920.20	- Od polimera propilena				6
		3920.30	- Od polimera stirola					6
		3920.4		- Od polimera vinilklorida:
		3920.41	---- kruti (nesavitljivi)					6
		3920.42	---- savitljivi						6
		3920.5		- Od akrilnih polimera:
		3920.51	---- od polimetil-metakrilata				6
		3920.59	---- Ostalo						6
		3920.6		- Od polikarbonata, alkidnih smola, polialilnih estera
				ili drugih poliestera:
		3920.61	---- od polikarbonata					6
		3920.62	---- od polietilen-tereftalata				6
		3920.63	---- od nezasićenih polistera				6
		3920.69	---- od ostalih poliestera				6
		3920.7		- Od celuloze ili njezinih kemijskih derivata:
		3920.71	-- od regenerirane celuloze:
		3920.711	--- folije za dijalizu krvi				Sl
_______________________________________________________________________________
Tarifni	`	Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
		3920.719	--- ostalo						Sl
		3920.72	---- od vulkanfibera					Sl
		3920.73	--- od celuloznog acetata				6
		3920.79	---- od ostalih derivata celuloze			6
		3920.9		---- od ostalih plastičnih masa:
		3920.91	---- od polivinilbutirala				6
		3920.92	---- od poliamida					6
		3920.93	---- od aminosmola					6
		3920.94	---- od fenolnih smola					6
		3920.99	---- od ostalih plastičnih masa				6
		39.21		Ostale ploče, listovi, filmovi, folije i vrpce,od
				plastičnih masa:
		3921.1		- Stanične strukture :
		3921.11	---- od polimera stirola				6
		3921.12-	---- od polimera vinilklorida				6
		3921.13	---- od poliuretana					6
		3921.14	---- od regenerirane celuloze				6
		3921.19	--- od ostalih plastičnih masa				6
		3921.90	- 0stalo
39.22				Kade,tuš-kade,umvaonici,bidei,zahodske školjke,
				sjedala i poklopci, kotlići za	vodu i slični sanitarni
				proizvodi, od plastičnih masa:
		3922.10	- Kade,tuš-kade i umivaonici				6
		3922.20	- Zahodska sjedala i poklopci				6
		3922.90	- Ostalo						6
3923				Proizvodi za transport i pakiranje robe, od
				plastičnih masa; čepovi,poklopci, zaklopci i ostali
				zatvarači od plastičnih masa:
		3923.10	- Kutije,sanduci,gajbe i slični proizvodi		6
		3923.2		-Vreće i vrećice (uključujući stožaste):
		3923.21	---- od polimera etilena				6
		3923.29	---- od ostalih plastičnih masa				6
		3923.30	- Baloni, boce,bočice i slični proizvodi		6
		3923.40	- kalemovi,kopsovi,sjevčice i slične podloge		6
		3923.50	- Ćepovi, poklopci, zaklopci i ostali zatvarači	6
		3923.90	- 0stalo:
		3923.901	---- bačve i cisterne					6
		3923.909	---- ostalo						6
39.24				Stolno posuđe,kuhinjsko posuđe i ostali kućanski
				proizvodi te toaletni proizvodi od plastičnih masa:
		3924.10	- Stolno i kuhinjsko posuđe i pribor			6
		3924.90	- ostalo						6
39.25				Gradevinski proizvodi za ugrađivanje, od plastičnih
				masa nespomenuti ili neobuhvaćeni na drugom
				mjestu:
		3925.10	- Spremnici, cisterne, kase i slične po	sude,obujma
				iznad 300 l 						6
		3925.20	- Vrsta,prozori i okviri za njih pragovi za vrata	6
		3925.30	- Kapci, rolete (uključujući venecijanske rolete) i
				slični proizvodi i njihovi dijelovi			6
		392590	- ostalo						6
39.26				Ostali proizvodi od plastičnih masa i proizvodi od
				ostalih materijala iz tar.br. 39.10 do 39.14:
		3926.10	- Proizvodi za urede i škole				6
_______________________________________________________________________________
Tarifni	`	Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
		3926.20	- Odjeća i pribor za odijela (uključujući rukavice)	6
		3926.30	- Fitinzi za namještaj,karoserije i slično		6
		3926.40	- Statuete i ostali ukrasni predmeti			6
		3926.90	- Ostalo:
		3926.901	---- sita						6
		3926.909	---- ostalo						6


Glava 40.
KAUČUK I PROIZVODI OD KAUČUKA I GUME

Napomene
1. Pod pojmom "kaučuk" u Tarifi, osim ako iz teksta drugačije ne proizlazi, razumijevaju se ovi proizvodi, vulkanizirani ili nevulkanizirani, stvrdnuti ili nestvrdnuti: prirodni kaučuk, balata, gutaperka, gvajala, čikl i slične prirodne gume, sintetički k

2. Ova glava ne obuhvaća:
1) proizvode iz odjeljka XI. (tekstil i tekstilne proizvode);
2) obuću i dijelove obuće iz glave 64;
3) kape, šešire itd. i njihove dijelove (uključujući i kape za kupanje iz glave 65;
4) mehaničke i električne aparate ili uređaje i njihove dijelove i odjeljka XVI. (uključujući električnu robu svih vrsta) od tvrde gume;
5) proizvode iz glave 90, 92, 94. i 96;
6) proizvode iz glave 95. (osim sportskih rukavica i proizvoda iz tar br. 40.11 do 40.13)

3. U tar. br. 40.01 do 40.03 i 40.05 pod pojmom "primarni oblici" razumijevaju se samo ovi oblici:
1) tekućine i paste (uključujući lateks predvulkanizirani ili ne, osta le disperzije i otopine);
2) blokovi nepravilnog oblika, komadići, lopatice, prah, granule mrvice i slični oblici.

4. U napomeni 1. uz ovu glavu i u tar. broju 40.02, pod pojmom "sintetični kaučuk" razumijevaju se:
1) nezasićene sintetične tvari koje se mogu nepovratno prevesti u netermoplastične tvari vulkanizacijom pomoću sumpora na temperaturi izmedu 18" i 29"C i neće se prekinuti ako se istegnu tri puta dulje od svoje prvobitne duljine, a povratit će se ako se i
2) tioplasti (TM);
3) prirodni kaučuk modificiran kalemljenjem (grafting) ili miješanjem s plastičnim masama, tepolimeriziranim, prirodnim kaučukom mješavinama nezasićenih sintetičnih tvari, sa zasićenim sintetičnim višim polimerima, uz uvjet da svi prethodno navedeni proiz

5. 1) Tar. br. 40.01 i 40.02 ne odnose se na kaučuk ili mješavinu kaučuka koji su, prije ili nakon koagulacije, pomiješani sa:
(I) sredstvima za vulkanizaciju, ubrzivačima, usporivačima ili akt vatorima (osim onih što su dodani za pripremu predvulkaniziranog lateksa od kaučuka);
(II) pigmentima ili drugim tvarima za bojenje, osim onih što su dodani samo radi prepoznavanja;
(III) plastifikatorima ili ekstenderima (osim mineralnog ulja koji uljem ekstendiranog kaučuka), punilima, sredstvima za pojačanje, od ganskim otapalima ili bilo s kojom drugom tvari, osim onih što su dopuštene odredbama pod 2) ove napomene;
2) prisutnost sljedećih tvari u kaučuku ili u mješavinama kaučuka ne utječe na njihovo svrstavanje u tar. br. 40.01 ili 40.02, uz uvjet da taj kaučuk ili mješavine kaučuka zadržavaju bitna svojstva kao sirovi malerijali:
(I) sredstva za emulgiranje i sredstva protiv ljepljivosti;
(II) malih količina proizvoda protiv razbijanja emulgatora;
(III) vrlo malih količina ovih sredstava; toplinski osjetljivih sredstava (obično za dobivanje toplinski osjetljivog lateks-kaučuka), kationskih površinski aktivnih sredstava (obično za dobivanje elektropozitivnog lateks-kaučuka) antioksidanata, koagulato

6. U smislu tar. broja 40.04 pod pojmom "otpaci, strugotine i odsječci" razumijevaju se otpaci, strugotine odsječci iz proizvodnje ili obrade gume i proizvoda od gume koji se, kao takvi, ne mogu više upotrijebiti zbog sjećenja, dotrajalosti ili drugih raz

7. Niti u cijelosti od vulkaniziranog kaučuka (gume) čiji najveći poprečni presjek premaša 5 mm svrstavaju se kao trake, šipke ili profilni oblici iz tar. broja 40.08.

8. Tar. broj 40.10 uključuje trake za transport ili transmisiju od tekstilnih tkanina, impregtniranih, presvučenih, prekrivenih ili laminiranih gumom ili izrađene od tekstilnog prediva ili konopa, impregniranih, prevučenih, pokrivenih ili oplaštenih gumom

9. U tar. br. 40.01, 40.02, 40.03, 40.05 i 40.08, pod pojmovima "ploče", "listovi" i "trake" razumijevaju se samo ploče, listovi, trake i blokovi pravilnoga geometrijskog oblika, neisječeni ili samo isjepeni u pravokutnike (ukljnčujući kvadratne) oblike k
U tar. broju 40.08, pod pojmovima "šipke" i "profilni oblici" razumijevaju se samo proizvodi isječeni ili neisječeni na određene duljine, površinski određeni ili neobrađeni ili drukčije neobrađivani.


_______________________________________________________________________________
Tarifni	`	Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
40.01				Prirodni kaučuk, balata, gutaperka, gvajala, čikl i
				slične prirodne gume u primarnim oblicima ili
				obliku ploča, listova ili traka:
		4001.10	- Lateks od prirodnog kaučuka, predvulkanizirani
				ili ne							Sl
		4001.2		- Prirodni kaučuk, u oštalim oblicima:
		4001.21	-- dimljeni kaučuk u obliku listova			Sl
		4001.22	-- prirodni kaučuk, tehnički specificiran (TSNR)	Sl
		4001.29	-- ostali						Sl
		4001.30	- Balata, gutaperka, gvajala, čikl i slične prirodne
				gume							Sl
40.02				Sintetički kaučuk i faktis dobiveni iz ulja, u
				primarnim oblicima ili u obliku ploča, listova ili
				traka: mješavine bilo kojega proizvoda iz tar.
				broja 40.01 bilo s kojim proizvodom iz tog tar.
				broja, u primarnim oblicima ili u obliku ploča,
				listova ili traka:
		4002.1		- Stirenbutadijen-kaučuk (SBR); koroboksilirani
				stirolbutadijen-kaučuk (XSBR):
		4002.11	-- lateks						Sl
		4002.19	-- ostalo:
		4002.191	--- polibutadijen stireni				Sl
		4002.199	--- ostalo						Sl
		4002.20	- Butadijen kaučuk (BR)				Sl
_______________________________________________________________________________
Tarifni	`	Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
		4002.3		- Izobuten-izopren (butil) kaučuk (IIR), halo-
				izobuten-izopren kaučuk (CIIR ili BIIR):
		4002.31	-- izobuten-izopren (butil) kaučuk (IIR)		Sl
		4002.4		- Kloropren (lorobutadijen) kaučuk (CR):
		4002.41	-- lateks						Sl
		4002.49	-- Ostalo						Sl
		4002.5		- Akrilonitril-butadijen kaučuk (NBR):
		4002.51	-- lateks						Sl
		4002.59	-- ostalo						Sl
		4002.60	- Izopren kaučuk (IR)					Sl
		4002.70	- Etilen propilen nekonjugirani dijen kaučuk
				(EPDM)						Sl
		4002.80	- Mješavine proizvoda iz tar. broja 40.01 bilo s
				kojim proizvodom iz ovog tarifnog broja		Sl
		4002.9		- Ostalo:
		4002.91	-- lateks						Sl
		4002.99	-- ostalo						Sl
40.03		4003.00	Regenerirana guma u primarnim oblicima ili u
				obliku ploča, listova ili traka				6
40.04		4004.00	Otpaci, strugotine i odsječci od gume (osim tvrde
				gume) prah i granule dobiveni od tih proizvoda	5
40.05				Mješavine kaučuka, nevulkanizirane, u primarnim
				oblicima ili u obliku ploča, listova ili traka:
		4005.10	- Mješavine sa čađom ili silicijevim dioksidom
				(bijela čađa)						Sl
		4005.20	- Otopine: disperzije, osim onih iz tar. podbroja
				4005.10						Sl
		4005.9		- ostalo:
		4005.91	-- ploče, listovi i trake					Sl
		4005.99	-- ostalo						Sl
40.06				Ostali oblici (npr. šipke, cijevi i profili) i proizvodi
				(npr. diskovi i prstenovi) od nevulkaniziranog
				kaučuka:
		4006.10	- Profilirane trake s šarama_ za protektiranje
				pneumatike						Sl
		4006.90	- Ostala						Sl
40.07		4007.00	Niti i kord od vulkaniziranog kaučuka (gume)	Sl
40.08				Ploče, listovi, trahe, šipke i profili od gume, osim
				od tvrde gume:
		4008.1		- Od celularne gume (pjenasta, spužvasta, porozna):
		4008.11	-- ploče, listovi i trake					Sl
		4008.19	-- ostalo						Sl
		4008.2		- Od necelularne gume:
		4008.21	-- ploče, listovi i trahe					Sl
		4008.29	-- ostalo						Sl
40.09				Cjevi i crijeva od gume, osim od tvrde gume s
				priborom ili bez pribora (npr. spojnice, koljena,
				prirubnice):
		4009.10	- Nepojačani i nekombinirani s drugim materijalima,
				bez pribora						4
		4009.20	- Pojačani ili kombinirani samo s metalom; bez
				pribora							4
		4009.30	- Pojačani ili kombinirani samo s tekstilnim
				materijalima, bez pribora				4
_______________________________________________________________________________
Tarifni	`	Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
		4009.40	- Pojačani ili kombinirani s ostalim materijalom,
				bez pribora						4
		4009.50	- S priborom						4
40.10				Trake i remenje od gume za transportne ili
				transmisijske svrhe:
		4010.10	- Remenje trapezoidnog poprečnog presjeka		Sl
		4010.9		- Ostalo:
		4010.91	-- Širine veće od 20cm
		4010.911	--- trake						Sl
		4010.919	--- remenje						Sl
		4010.99	-- ostalo:
		4010.991	--- trake						Sl
		4010.999	--- remenje						Sl
40.11				 Nove vanjske pneumatske gume (uključujući i
				tjubeles gume):
		4011.10	- Za osobne automobile (uključujući karavan i
				trkačke automobile)					8
		4011.20	- Za autobuse ili kamione,uključujući dampere-
				kipere
		4011.201	--- za dampere:
		4011.2011	---- dimenzija iznad 24"				Sl
		4011.2018	---- Ostalo						Sl
		4011.209	- Ostale						Sl
		4011.30	- Za avione						Sl
		4011.40	- Za motorne kotače					8
		4011.50	- Za bicikle						Sl
		4011.9		- Ostale:
		4011.91	- sa strelastom ili sličnom šarom:
		4011.911	--- traktorske						Sl
		4011.919	--- ostalo						Sl
		4011.99	--- ostale						Sl
40.12				Protektirane ili upotrebljavane vanjske pneumatske
				gume; pune gume i gume sa zračnim komorama,
				izmjenjivi protektori (gazeći sloj) i štitnici od gume:
		4012.10	- Protektirane gume					8
		4012.20	- Upotrebljavane pneumatske vanjske gume		10
		4012.90	- Ostalo						Sl
		40.13		Unutrašnje gume (zrarnice):
		4013.10	- Za osobne automobile (uključujući karavan i
				trkačke automobile),autobuse i kamione:
		4013.101	--- za osobne automobile 				8
		4013.102	--- dimenzija iznad 24" za dampere			Sl
		4013.103	--- dimenzija do 24" za dampere			Sl
		4013.109	--- za kamione i autobuse				Sl
		4013.20	- Za biclkle						Sl
		4013.90	- Ostale:
		4013.901	--- za traktore						Sl
		4013.902	--- za avione 						Sl
		4013.903	--- ze motorne kotače					8
		4013.909	--- ostale						Sl
40.14				Higijenski i farmaceutski proizvodi (uključujući
				dude),od gume osim od tvrde gume,s priborom ili
				bez pribora od tvrde gume :
		4014.10	- Prezeivativi 						6
		4014.90	- Ostalo						Sl
40.15				Predmeti odjeće i pribor za odjeću (uključujući
				rukavice) za sve svrhe od gume osim od tvrde gume:
		4015.1 - Rukavice :
_______________________________________________________________________________
Tarifni	`	Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
		4015.11	-- kirurške						Sl
		4015.19	-- ostale						6
		4015.90	-- Ostalo						Sl
40.16				Ostali proizvodi od gume, osim od tvrde gume:
		4016.10	- Od celularne gume					Sl
		4016.9		- Ostalo:
		4016.91	-- podni pokrivači, prostirači i otirači			6
		4016.92	-- gume za brisanje					4
		4016.93	-- brtvila						4
		4016.94	-- odbojnici za brodove ili dokove (bokobrani) za
				napuhavanje ili bez napuhavanja			Sl
		4016.95	-- ostali proizvodi za napuhavanje			4
		4016.99	-- ostalo						Sl
40.17		4017.00	Tvrda guma (npr. ebonit) u svim oblicima
				uključujući otpatke i ostatke; proizvodi od tvrde gume:
		4017.001	--- proizvodi od tvrde gume				4
		4017.009	--- ostalo						Sl

ODJELJAK VII.

SIROVA KRUPNA I SITNA KOŽA S DLAKOM ILI BEZ DLAKE, ŠTAVLJENA KOŽA, KRZNA I PROIZVODI OD KRZNA; SEDLARSKI I REMENARSKI PROIZVODI; PREDMETI ZA PUTOVANJE, RUČNE TORBE I SLIČNI KONTEJNERI; PREDMETI OD ŽIVOTINJSKIH CRIJEVA

Glava 41.
SIROVA KRUPNA I SITNA KOŽA S DLAKOM ILI BEZ DLAKE (OSIM KRZNA) I ŠTAVLJENA KOŽA

Napomene
1. Ova glava ne obuhvaća:
1) otpatke od sirove kože (tar. broj 05.11);
2) ptičje kože i dijelovi ptičjih koža s perjem ili paperjem, koji s svrstavaju u tar. broj 05.05. ili 67.01;
3) sirove krupne i sitne kože s dlakom ili vunom, štavljene ili dorađene (glava 43.). Međutim, u glavu 41. svrstavaju se sirove krupne i sitne kože s dlakom ili vunom, od goveda (uključujući i bivolju), kopitara,ovaca i janjadi (osim astrahanske, janjadi 
2. Pod pojmom "umjetna koža" u ovoj tarifi razumijevaju se sam materijali iz tar. broja 41.11.


_______________________________________________________________________________
Tarifni	`	Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
41.01				Sirove krupne i sitne goveđe kože i kože kopitara
				(svježe ili soljene, sušene, lužene, piklovane ili
				drugačije konzervirane ili neuštavljene, niti
				pergamentno obrađene niti dalje obrađivanje), s
				dlakom ili bez dlake, cijepane ili necijepane:
		4101.10	- Cijele krupne i sitne goveđe kože mase po
				koži do 8.kg kad su suhe, do 10 kg za soljene
				ili d0 14 kg kad su zelene, svježe ili drugačije
				konzervirane						Sl
		4101.2		- Ostale goveđe,zelene ili svježe soljene
		4101.21	-- cijele						Sl
		4101.22	-- kruponi i polukruponi				Sl
		4101.29	-- ostalo						Sl
		4101.30	- Ostale goveđe, drugačije konzervirane		Sl
		4101.40	- Krupne i sitne kože kopitara			Sl
41.02				Sirove ovčje i janjeće kože (svježe ili soljene,
				sušene,lužene,piklovane ili drugačije konzervirane
				ali neuštavljene, pergamentno ili transparentno
				neobrađene, niti drugačije dalje obrađivane), s
				dlakom ili bez dlake, cjepane ili necijepane, osim
				isključenih napomenom 1. pod 3) uz ovu glavu:
		4102.10	- S vunom						Sl
		4102.2		- Bez vune:
		4102.21	-- piklovane						Sl
		4102.29	-- ostale						Sl
41.03				Ostale krupne i sitne sirove kože (svježe ili
				usoljene, sušene, lužene, piklovane ili drugačije
				konzervirane ali neuštavljene, niti pergamentno
				ili transparentno obrađene, niti dalje obređivane),
				s dlakom ili bez dlake,cijepane ili necijepane, osim
				isključenih napomenom 1. pod 2) i 3) uz ovu glavu:
		410310	- Od koza ili jarića					Sl
		4103.20	- Od reptilija						Sl
		4103.90	- Ostale 						Sl
41.04				Štavljene goveđe kože i kože kopitara, bez dlake,
				osim štavljene kože iz tar.br. 41.08 i 41.09;
		4104.10	- Cijele štavljene goveđe kože, ukupne površine do
				28 kvadratnih stopa (2,6 m.kv.):
		4104.101	--- nedovršene						Sl
		4104.109	--- dovršene						5
		4104.2		- Ostale goveđe kože štavljene ili doštavljene i
				kože kopitara, ali dalje neobrađivane, cijepane
				ili necijepane:
		4104.21	-- govede kože, štavljene biljnom predštavom:
		4104.211	--- nedovršene						Sl
		4104.219	--- dovršene						5
		4104.22	-- goveđe kože; štavljene drugom vrstom predstave:
		4104.211	--- nedovršene						Sl
		4104.229	--- dovršene						5
		4104.29	-- ostale :
		4104.291	--- nedovršene						Sl
		4104.299	--- dovršene						5
		4104.3		- Ostale štavljene kože, goveđe kože i kože
				kopitara, pergamentno ili transparentno obrađene
				ili doradene nakon štavljenja:
		4104.31	-- neobrušene kože s lica, necijepane ili cijepane	5
		4104.39	-- ostale:
		4104.391	--- nedovršene						Sl
		4104.399	--- dovršene
41.05				Ovčje i janjeće kože štavljene, ez vune,
				usim iz tar.br 41.08 41.09;
_______________________________________________________________________________
Tarifni	`	Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
		410.		 - Štavljene ili doštavljene ali dalje neobradivane,
				cijepane ili necijepane:
		410.11		-- s biljnom predštavom
		4105.111	--- nedovršene						Sl
		4105.119	--- dovršene						5
		4105.12	--- s drugom vrstom predštave:
		4105.121	--- nedovršene						Sl
		4105.129	--- dovršene						5
		4105.19	-- ostale :
		4105.191	--- nedovršene						Sl
		4105.199	--- dovršene						5
		4105.20	- Pergamentno ili transparentno obrađene ili
				dorađene nakon štavljenja				5
41.06				Kozje i jareće štavljene kože, bez dlake, osim
				štavljene kože iz tar. br. 41.08 i 41.09:
		4106.1		- Štavljene ili doštavljene ali dalje neobrađivane,
				cijepane ili necijepane:
		4106.11	-- s biljnom predštavom:
		4106.111	--- nedovršene						Sl
		4106.119	--- dovršene						5
		4106.12	- s drugom vrstom predštave:
		4106.121	--- nedovršene						Sl
		4106.129	--- dovršene
		4106.19	-- ostale :
		4106.191	--- nedovršene						Sl
		4106.199	--- dovršene						5
		4106.20	- Pergamentno ili transparentno obrađene ili
				dorađene nakon štavljenja				5
41.07				Štavljena koža od ostalih životinja, bez dlake,
				osim štavljene kože iz tar. br. 41.08 ili 41.09:
		4107.10	- Od svinja:
		4107.101	--- nedovršene						Sl
		4107.109	--- dovršene						5
		4107.2		- Od reptilja:
		4107.21	-- s biljnom predštavom				5
		4107.29	-- ostale						5
		4107.90	- Od ostalih životinja
41.08		4108.00	Semišovana koža (uključujući kombinaciju
				semišovane kože)					5
41.09		4109.00	Lakirana koža i lakirana slojevita (prevučena
				folijom) koža, metalizirana koža			5
41.10		4110.00	Otpaci i drugi ostaci od štavljene kože ili umjetne
				kože, neupotrebljive za izradu kožnih proizvoda,
				prašina, prah i brašno od štavljene kože		Sl
41.11		4111.00	Umjetna koža na bazi kože ili kožnih vlakana,
				u pločama, listovima ili trakama, uključujući i
				u smocima						5

Glava 42.
PROIZVODI OD KOŽE, SEDLARSKI I REMENARSKI PROIZVODI; PREDMETI ZA PUTOVANJE, RUČNE TORBE I SLIČNI KONTEJNERI I PROIZVODI OD ŽIVOTINJSKIH CRIJEVA

Napomene
1. Ova glava ne obuhvaća:
1) sterilni kirurški katgut i ostali sterilni materijal za ušivanje (tar.broj 30.06);
2) odjeću i pribor za odjeću (osim rukavica), postavljene krznom ili umjetnim krznom ili na kojima je krzno ili umjetno krzno pričvršćeno izvana, osim ako je riječ o jednostavnom ukrašavanju (tar. br. 43.03 i 43.04);
3) konfekcijske proizvode od mrežastih materijala (tar. broj 56.08);
4) proizvode koji se svrstavaju u glavu 64;
5) šešire i ostala pokrivala za glavu i njihove dijelove svrstane u
glavu 65;
6) bičeve, korbače i ostale proizvode iz tar. broja 66.02;
7) dugmeta za orukvice,narukvice i druge imitacije nakita (tar.broj 71.17);
8) remenarske pribore i ukrase, kao što su: stremeni, đemovi, spone itd.kad se carine posebno (obično odjeljak XV);
9) žice za glazbala, kožu za bubnjeve i slično te ostale dijelove za
glazbala (tar.broj 92.09);
10) proizvode koji se svrstavaju u glavu 94. (npr.namještaj,svjetiljke i svijetleća tijela);
11) proizvode koji se svrstavaju u glavu 95. (npr.igračke,rekvizite za igru i sport);
12) dugmeta,kopče,dugmeta za presvlačenje i ostale dijelove tih proizvoda: nedovršena dugmeta,što se svrstavaju u tar.broj 96.06.

2. Osim isključenja iz napomene 1. tar. broj 42.02 ne obuhvaća:
1) vrećice od listova ili folija od plastičnih masa,tiskanih ili netiskanih, s drškama, nenamijenjene za dužu upotrebu (tar.broj 39.23);
2) proizvode od materijala za pletariju (tar. broj 46.02);
3) proizvode od plemenitih kovina, od metala plakiranih plemenitim kovinama, od prirodnoga ili kultiviranog bisera,od dragoga ili poludragog kamenja (prirodnoga, sintetičnog ili rekonstituiranog, glava 71).

3. U smislu tar. broja 42.03, pod pojmom "odjeća i pribor za odjeću" razumijevaju se, uz ostalo, i rukavice (uključujući sportske rukavice), pregače i druga zaštitna odjeća, pojasi, remeni, remeni redenici, remenje za zglobove, ali iskljućujući remenje za


_______________________________________________________________________________
Tarifni	`	Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
42.01		4201.00	Sedlarski i remenarski proizvodi od kože bilo
				koje životinje (uključujući štrange za hamove,
				povoce, koljenice, košare za njušku, podmetaće
				i jastuke za sedla, torbe-bisage, kapute za pse i
				slično), bilo od kojeg materijala			5
42.02				Kovčezi, kuferi, neseseri ataše-kuferi, torbe za
				spise, đačke tarbe, futrole za naočale, futrole za
				dalekozore futrole za fotoaparate, futrole za glazbala,
				futrole za puške i za pištolje, te slični kontejneri;
				putne torbe, toaletne torbe, rančevi, ženske tašne,
				torbe za kupovanje, novčanici za kovani novac,
				futrole i korice za mape ili dokumente, tabakere,
				duhanske vrećice, torbe za alat, sportske torbe,
				omotači za boce, kutije za nakit, kutije za puder,
				kutije za pribor za jelo i slični kontejneri, od kože,
				umjetne kože, od folija od plastičnih masa, od
				tekstilnih materijala, vulkanfibera ili od kartona ili
				potpuno ili pretežno presvučeni tim materijalima :
		4202.1		- Kovčezi, kuferi, neseseri, ataše-kuferi, torbe za
				spise, dačke torbe i slični kontejneri:
		4202.11	-- s vanjskom površinom od kože, umjetne kože
				ili lakirane kože					5
		4202.12	-- s vanjskom površinom od plastičnih masa ili od
				tekstilnih materijala					5
		4202.19	-- Ostalo						5
_______________________________________________________________________________
Tarifni	`	Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
		4202.2		- Ručne torbe s remenom za rame ili bez remena za
				rame, uključujući i one bez ručnih drški:
		4202.21	-- s vanjskom površinom od kože, umjetne kože
				ili lakirane kože					5
		4202.22	-- s vanjskom površinom od plastičnih masa ili
				tekstilnih materijala					5
		4202.29	-- ostalo						5
		4202.3		- Proizvodi koji se obično nose u džepu ili u ručnoj
				torbi:
		4202.31	-- s vanjskom površinom od kože, umjetne kože
				ili lakirane kože					5
		4202.32	-- s vanjskom površinom od plastične mase ili
				tekstilnih materijala					5
		4202.39	-- ostali						5
		4202.9		- Ostalo:
		4202.91	-- s vanjskom površinom od kože, umjetne kože
				ili lakirane kože					5
		4202.92	-- s vanjskom površinom od ptastične mase ili
				tekstilnih materijala 5
		4202.99	-- ostalo						5
42.03				Odjeća i pribor za odjeću, od kože ili umjetne
				(rekonstituirane) kože:
		4203.10	- Odjeća						5
		4203.2		- Rukavice:
		4203.21	-- sportske rukavice					5
		4203.29	-- ostale						5
		4203.30	- Remeni ili remeni redenici				5
		4203.40	- Ostali pribor za odjeću				5
42.04		4204.00	Proizvodi od kože ili umjetne kože, koji se
				upotrebljavaju u strojevima ili mehaničkim
				uređajima ili u ostale tehničke svrhe			Sl
42.05		4205.00	Ostali proizvodi od kože ili od umjetne kože	5
42.06				Proizvodi od crijeva (osim svilenog katguta)
				crijevnih potkožica, mjehura ili od žila:
		4206.10	- Katgut						Sl
		4206.90	- 0stalo						5

Glava 43.
PRIRODNO I UMJETNO KRZNO TE PROIZVODI OD KRZNA

Napomene
1. Pod pojmom "krzno" u Tarifi, osim sirovog krzna iz tar. broja 43.01, razumijevaju se kože svih vrsta životinja, štavljene ili obrađene s dlakom.

2. Ova glava ne obuhvaća
1) kože ptica i dijelova tih koža s perjem ili paperjem (tar. br. 05.05 i 67.01);
2) sirove krupne i sitne kože s dlakom i glave 41. (vidjeti napom 1. pod 3) uz tu glavu;
3) rukavice od kože i krzna ili od kože i umjetnog krzna (tar. 42.03);
4) proizvode iz glave 69;
5) šešire i ostala pokrivala za glavu iz glave 65;
6) proizvode iz glave 95. (npr. igračke, rekvizite za sport i 1. pod 3. Tar. broj 43.03 obuhvaća krzna i njihove dijelove, sastavlja krzna kojima su dodani drugi materijali i sastavljena krzna ili dijela krzna sašivena u obliku odjeće, dijelovi odjeće ili

4. Odjeća i pribor za odjeću (osim onih isključenih napomenom 2) podstavljeni krznom ili umjetnim krznom ili koji imaju krzno ili umjetno krzno s vanjske strane, osim kad je riječ o jednostavnom ukrašavanju, svrstavaju se u tar. br. 43.03 i 43.04.

5. Pod pojmom "umjetno krzno" u Tarifi, razumijeva se bilo koja imitacija krzna koja se sastoji od vune, dlake ili drugih vlakana, slijepljenih ili šivenih na koži, tkanini ili drugom materijalu, osim imitacije krzna dobivene tkanjem ili pletenjem (uglavn


_______________________________________________________________________________
Tarifni	`	Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
43.01				Sirovo krzno (uključujući glave, repove, šape i
				ostale komade ili odsječke prikladne za krznarsku
				upotrebu), osim sirovih krupnih i sitnih koia koje
				se svrstavaju u tar. br. 41.01, 41.02 i 41.03:
		4301.10	- Od nerca (kanadske vodene lasice), cijelo, sa ili
				bez glave, repa ili šapa					3
		430120	- Od pitomoga ili divljeg zeca, cijelo, sa ili bez
				glave, repa ili šapa					3
		4301.30	- Od ovih vrsta janjadi: astrahanske,janjadi sa
				širokim repom, karakul, perzijske i slične janjadi,
				indijske,kineske, mongolske ili tibetske janjadi,
				cijelo, sa ili bez glave, repa ili nožica			3
		4301.40	- Od dabra, cijelo, sa ili bez glave, repa ili šapa	3
		4301.50	- Od bizamskog štakora, cijelo, sa ili bez glave,
				repa ili šapa						3
		4301.60	- Od lisice, cijelo, sa ili bez glave, repa ili šapa	3
		4301.70	- Od foke, cijelo, s ili bez glave, repa ili šapa		3
		4301.80	- Ostala krzna, cijela, sa ili bez glava, repova, šapa
				ili nožica						3
		4301.90	- Glave, repovi, šape, nožice i ostali komadi ili
				odsječci prikladni za krznarsku upotrebu		3
43.02				Štavljena ili obrađena krzna (uključujući glave,
				repove ili druge komade ili odsječke) nesastavljene
				ili sastavljene (s dodavanjem ili bez dodavanja
				drugih materijala), osim onih koja se svrstavaju u
				tar. broj 43.03:
		4302.1		- Cijela krzna, s ili bez glava, repova, šapa ili
				nožica, nesastavljena:
		4302.11	-- od nerca						10
		4302.12	-- od pitomoga ili divljeg zeca				10
		4302.13	-- od ovih vrsta janjadi: astrahanske, janjadi sa
				širokim repom, karakul, perzijske i slične janjadi,
				indijske, kineske; mongolske i tibetske janjadi	10
		4302.19	-- Ostalo						10
		4302.20	- Glave, repovi, šape, nožice i ostali komadi ili
				odsječci, nesastavljeni					10
		4302.30	- Cijela krzna i njihovi dijelovi ili od	sječci,
				sastavljeni						10
43.03				Odjeća, pribor za odjeću i ostali proizvo di od krzna:
		4303.10	- Odjeća i pribor za odjeću				10
		4303.90	- Ostalo						10
_______________________________________________________________________________
Tarifni	`	Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
43.04		4304.00	Umjetno krzno i proizvodi od umjetnog krzna:
		4304.001	--- umjetno krzno					5
		4304.009	--- proizvodi od umjetnog krzna			5


ODJELJAK IX.

DRVO I DRVNI PROIZVODI; DRVENI UGLJEN; PLUTO I PROIZVODI OD PLUTA; PROIZVODI OD SLAME, ESPARTA ILI DRUGIH MATERIJALA ZA PLETARIJU; KOŠARAČKI I PLETARSKI PROIZVODI

Glava 44.
DRVO I DRVNI PROIZVODI; DRVENI UGLJEN

Napomene
1. Ova glava ne obuhvaća:
1) drvo u obliku iverja, šuški, drobljenih ili mljevenih čestica ili čestica u obliku praha, koji se uglavnom upotrebljavaju u parfumeriji, farmaciji ili za proizvodnju insekticida, fungicida ili u slične svrhe (tar. broj 12.11);
2) bambus i ostale materijale za pletariju iz tar. broja 14.01;
3) drvo u obliku iverja, šuški, mljeveno ili u obliku praha, koje uglavnom upotrebljava za bojenje ili štavljenje (tar. broj 14.04);
4) aktivni drveni ugljen (tar. broj 38.02);
5) proizvode iz tar. broja 42.02;
6) robu iz glave 46;
7) obuću i dijelove obuće iz glave 46;
8) robu iz glave 66 (npr. kišobrane, štapove i njihove dijelove);
9) robu iz tar. broja 68.08:
10) imitacije nakita iz tar. broja 71.17;
11) robu iz odjeljka XVI. i XVII. (npr. dijelove strojeva, kućišta, poklopce, ormar za strojeve i aparate i kolarske proizvode);
12) robu iz odjeljka XVIII. (npr. kućišta za satove i glazbala i njih ve dijelove);
13) dijelove vatrenog oružja (tar. broj 93.05);
14) proizvode iz glave 94. (npr. namještaj, svjetiljke i svjetljeća tijela montažne zgrade);
15) proizvod iz glave 95. (npr. igračke i rekviziti za igru i sport);
16) proizvode iz glave 96. (npr. lule za pušenje i njihove dijelovi dugmeta, olovke), osim clrvenih tijela i drški za proizvode iz tar. brc 96.03;
17) proizvode iz glave 97. (npr. umjetnine).

2. Pod pojmom "poboljšano drvo" u ovoj glavi razumijeva se drvo koje podvrgnuto kemijskom ili fizikalnom postupku (pri čemu se pri vezivanju slojeva razumijeva postupak koji premašuje postupak potreban da osigura dobro lijepljenje), zbog čega je dobilo po

3. Tar. br. 44.14 do 44.21 obuhvaćaju odgovarajuće proizvode u tim tarifnim brojevima, od ploča iverice ili sličnih ploča, ploča vlaknatica laminiranog (slojevitog) drveta ili poboljšanog drveta.
4. Proizvodi iz tar. br. 44.10, 44.11 i 44.12 mogu biti obrađeni na način za dobivanje profila dopuštenih za robu iz tarifnog broja 44.09, i loviti, nabrani, perforirani, izrezani ili oblikovani u nepravokutne oblike ili podvrgnuti bilo kojem postupku, uz

5. Tar. broj 44.17 ne obuhvaća alate u kojima je sječivo, oštrica, radna površina ili drugi radni dio izrađen od bilokojeg materijala navedenog u napomeni 1. uz glavu 82.

6. U smislu ove glave, u skladu s prethodnom napomenom 1. odredbama pod 2) i 6), pod pojmom "drvo" razumijeva se i bambus, a i ostali materijali drvnog porijekla.

_______________________________________________________________________________
Tarifni	`	Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
44.01				Ogrjevno drvo u oblicima,cjepanicama, granama,
				snopovima ili u sličnim oblicima; iverje i slične
				ćestice, drvena pilovina, otpaci i ostaci drveta,
				aglomerirani ili neaglomerirani u oblicima
				briketima, peletama i u sličnim oblicima:
		4401.10	- Ogrijevno drvo u oblicima, cjepanicama,
				granama, snopovima ili sličnim oblicima		Sl
		4401.20	- iverje, sječka i slično:
		4401.21	-- od četinjača						Sl
		4401.22	-- ostalo						Sl
		4401.30	- Pilovina, otpaci i ostaci, aglomerirani ili
				neaglomerirani u oblicima briketima, peletama ili u
				sličnim oblicima:
		4401.301	--- aglomerirana					Sl
		4401.309	--- ostalo						Sl
44.02		4402.00	Drveni ugljen (uključujući drveni ugljen od ljuski),
				aglomerirani ili neaglomerirani:
		4402.001	--- retortni ugljen					Sl
		4402.002	--- Ostalo						Sl
44.03				Neobrađeno drvo s korom ili bez kore ili okresano
				ili grubo obrađeno (učetvoreno):
		4403.10	- Zaštićeno bojom, kreozotom ili drugim sredstvima	Sl
		4403.20	- Ostalo, četinjača:
		4403.201	-- od egzotičnih ćetinjača				Sl
		4403.202	--- trupci za rezanje i furnir od ostalih četinjača	Sl
		4403.203	--- celulozno						Sl
		4403.204	--- stupovi za vodove, neimpregnirani 		Sl
		4403.209	--- ostalo						Sl
		4403.3		- Ostalo, od ovih vrsta tropskog drveta:
		4403.31	-- Dark Red Meranti, Light Red Meranti i Meranti
				Bakau							Sl
		4403.32	- White Lauan White Meranti White Serava,
				Yellow Meranti i Alan					Sl
		4403.33	-- Keriung, Ramin, Kapur, Teak, Jongkong,
				Merbau, Jelutong i Kempas				Sl
		4403.34	-- Okoume, Obeche, Sapelli, Sipo, Acajou
				d'Afrique, Makroe i Iroko				Sl
		4403.35	-- Tiama, Mansonia, Ilomba, Dibeoiu, Limba i
				Azobe							Sl
		4403.9		- Ostalo:
		4403.91	-- hrastovo
		4403.911	-- trupci za rezanje i furniri				Sl
		4403.912	--- celulozno						Sl
		4403.919	--- ostalo						Sl
		4403.92	-- bukovo:
		4403.921	--- za rezanje i furnir					Sl
		4403.922	--- celulozno						Sl
		4403.929	--- ostalo						Sl
		4403.99	-- Ostalo:
		4403.991	-- trupci za rezanje od ostalih tvrdih listača		Sl
		4403.992	-- celulozno drvo od ostalih tvrdih listača		Sl
		4403993	--- trupci za rezanje i furnir od topole 		Sl
_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
		4403.994	--- celulozno drvo od topole				Sl
		4403.995	--- trupci za rezanje i furnir od ostalih mekih listača	Sl
		4403.996	--- celulozno drvo od ostalih mekih listača		Sl
		4403.997	--- trupci od egzotičnih listača				Sl
		4403.999	--- ostalo						Sl
44.04				Drvo za obruče, cijepane pritke; drvene motke i
				kolje za te letve i stupovi za ogradu, zašiljeni ali
				nepiljeni po dužini; drvo grubo prekraćeno ali
				netokareno, nesavijeno ili drugačije obradeno,
				prikladno za proizvodnju štapova, kišobrana, ručica
				alata ili slično; trake, cjepke i slično od drveta:
		4404.10	- četinjača						Sl
		4404.20	- Ostalo						Sl
44.05		4405.00	- Drvena vuna; drvno brašno				Sl
44.06				Drveni željeznički i tramvajski pragovi:
		4406.10	- Neimpregnirani :
		4406.101	--- hrastovi						Sl
		4406.102	--- bukovi						Sl
		4406.109	--- ostali						Sl
		4406.90	- Ostali:
		4406.901	--- hrastovi						Sl
		4406.902	--- bukovi						Sl
		4406.909	--- ostali						Sl
44.07				Drvo obrađeno po dužini, rezanjem, glodanjem ili
				sječenjem ili ljuštenjem, uključujući i rendano,
				brušeno, prstasto ili zupčasto spojeno, u
				debljinama većim od 6mm
		4407.10	- Od četinjača:
		4407.101	--- egzotičnih						Sl
		4407.109	--- ostalih						Sl
		4407.2		- Od ovih vrsta tropskog drveta:
		4407.21	-- Dark Red Meranti, Light Red Meranti, Meranti
				Bakau, White Lauan, White Meranti, White Seraja,
				Yellow Meranti, Alan, Keruing, Ramin, Kapur,
				Teak, Jongkong, Merbau, Jelutong i Kempas		Sl
		4407.22	-- Okoume, Obeche, Sapelli, Sipo, Acajou
				d'Afrique, Makore, Iroko, Tiama, Mansonia,
				Ilomba, Dibetou, Limba i Azobe			Sl
		4407.23	-- Baboen, Mahogany (Switenia spp.), Imbuia i
				Balsa							Sl
		4407.9		- Ostalo:
		4407.91	-- hrastovo						Sl
		4407.92	-- bukovo						Sl
		4407.99	-- 0stalo:
		4407.991	--- jasenovo						Sl
		4407.992	--- topolino						Sl
		4407.993	--- od egzotičnih listača				Sl
		4407.999	--- ostalo						Sl
44.08				Listovi furnira i listovi za šperploče (nespojeni i
				spojeni) i ostalo drvo rezano uzduž, sječeno na
				nožu ili ljušteno, rendano ili nerendano, brušeno
				ili nebrušeno ili zupčasto nastavljeno, debljine
				do 6 mm :
		4408.10	- Od četinjača
		4408.101	-- od egzotičnih četinjača				Sl
		4408.109	--- od ostalih četinjača					3
_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
		4408.20	- Od ovih vrsta tropskog drveta: Dark Red
				Meranti, Light Red Meranti, White Lauan, Sipo,
				Limba, Okoume, Obeche, Acajou d'Afrique
				Sapetli, Baboen, Mahogany (Swietenia spp.),
				Palissandre du Bresil i Bois de Rose Femelle		Sl
		4408.90	- Ostalo:
		4408.901	--- od egzotičnih listača				Sl
		4408.902	--- od hrasta						3
		4408.903	--- od oraha						3
		4408.904	--- od bukve						3
		4408.905	--- od javora						Sl
		4408.909	--- od ostalog drveta					Sl
44.09				Drvo (uključujući dužice i frize za parket,
				nesastavljene), profilirano (s perom i utorom,
				žlijebljeno, falcano ili slično obrađeno), po dužini
				bilo kojeg ruba ili lica, uključujući rendano, brušeno
				ili prstasto (zupčasto) spojeno:
		4409.10	- Od četinjača						3
		4409.20	- Od ostalog:
		4409.201	--- hrastovi parket					3
		4409.202	--- bukovi parket					3
		4409.203	--- parket od ostalih listača				3
		4409.209	--- ostalo						3
44.10				Ploče iverice i slične ploče od drveta i drugih
				drvenastih (ligninskih) materijala, neaglomerirane
				ili aglomerirane ssmolama ili drugim organskim
				vezivnim sredstvima:
		4410.10	- Od drveta:
		4410.101	--- ploče iverice, neoplemenjene			3
		4410.102	--- ploče iverice, oplemenjene				3
		4410.109	--- ostalo						3
		4410.90	- Od ostalih drvenastih (ligninskih) materijala		3
44.11				Ploče vlaknatice od drveta ili ostalih drvenastih
				materijala, aglomerirane ili neaglomerirane
				smolama ili drugim organskim vezivnim sredstvima:
		4411.1		- Ploče vlaknatice gustoće veće od 0,8 g/cm' :
		4411.11	-- mehanički neobradivane i neprevućene po
				površini						3
		4411.19	-- ostale						3
		4411.2		- Ploče vlaknatice, gustoće veće od 0,5 g/cm' do
				0,8 g/cm' :
		4411.21	-- mehanički neobradivane i neprevučene po
				površini						3
		4411.29	-- ostale						3
		4411.3		- Ploče vlaknatice, gustoće veće od 0,35 g/cm' do
				0,5 g/cm':
		4411.31	-- mehanlčki neobradivane i neprevučene po
				površini						3
		4411.39	-- ostale						3
		4411.9		- Ostale :
		4411.91	- mehanićki neobrađivane i neprevučene po površini	3
		4411.99	- ostale							3
44.12				Šperploče, furnirane ploče i ostali slojeviti proizvodi
				od drveta:
		4412.1		- Šperploče koje se sastoje samo od furnirskih
				drvenih listova, koje su pojedinačne debljine do 6mm:
_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
		4412.11	-- najmanje sa jednim vanjskim slojem od ovih
				vrsta tropskog drveta: Dark Red Meranti, Light
				Red Meranti, White Lauan, Sipo, Limba,
				Okuome, Obeche, Acajou d'Afrique, Sapelli,
				Baboen, Mahogany (Swietenia spp.), Palissandre du
				Bresil i Bois de Rose Femelle				3
		4412.12	-- ostale, najmanje s jednim vanjskim
				slojem od drveta nečetinjača				3
		4412.19	-- ostale						3
		4412.2		- Ostale, najmanje s jednim vanjskim slojem od
				drveta nečetinjača:
		4412.21	-- koje imaju najmanje jedan sloj od iverice		3
		4412.29	- ostale							3
		4412.9		- 0stalo:
		4112.91	-- koje sadrže najmanje jedan sloj iverice		3
		4412.99	-- ostalo						3
44.13		4413.00	Poboljšano (sabijeno) drvo u blokovima, pločama,
				trakama ili profilima					3
44.14		4414.00	Drveni okviri za slike, fotografije, zrcala i slične
				proizvode						3
44.15				Sanduci za pakiranje, kutije, gajbe, bubnjevi i slična
				ambalaža za pakiranje, od drveta: bubnjevi
				(kalemi) za kabele, pelete, sandučaste pelete i druge
				utovarne ploče od drveta:
		4415.10	- Sanduci, kutije, gajbe, bubnjevi i slična drvena
				ambalaža: bubnjevi (kalemi) za kabele:
		4415.101	--- sanduci, kutije i gajbe furnirski			3
		4415.109	--- ostala ambalaža, od drveta			3
		4415.20	- Pelete, sandučaste pelete i ostale utovarne ploče	3
44.16		4418.00	Bačve (burad), kace, vjedra i drugi bačvarski
				proizvodi te njihovi drveni dijelovi, uključujući i druge:
		4416.001	--- neobradene duge					3
		4416.009	--- ostalo						3
44.17		4417.00	Drveni alati, kućišta za alate, držala za alate,
				kućišta i ručice za metle i četke; drveni kalupi za
				obuću							3
44.18				Građevinska stolarija i ostali proizvodi za
				građevinarstvo, uključujući ploče sa saćem,
				sastavljene parketne ploče, rezanu i cijepanu šindru:
		4418.10	- Prozori, vrata prozori i okviri			3
		4418.20	- Vrata,dovratnici i pragovi				3
		4418.30	- Parketne ploče					3
		4418.40	- Oplata za betonske radove				3
		4418.50	- Šindra (rezana ili cijepana)				3
		4418.90	- Ostalo						Sl
44.19		4419.00	Stolno i kuhinjsko posuđe i pribor, od drveta		3
44.20				Marketerija i intarzija od drveta; kovče zići i kutije
				za nakit, za pribor za jelo i slični drveni proizvodi;
				statuete i drugi drveni ukrasi; drveni proizvodi za
				unutrašnje opremanje koji se ne svrstavaju u
				glavu 94;
		4420.10	- Statuete i ostali drveni ukrasi			3
		4420.90	- Ostalo						Sl
_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
44.21				Ostali drveni proizvodi:
		4421.10	- Vješalice za odijela					3
		4421.90	- Ostalo						Sl


Glava 45.
PLUTO I PROIZVODI OD PLUTA

Napomena
Ova glava ne obuhvaća:
1) obuću i dijelove obuće iz glave 64;
2) šešire i ostala pokrivala za glavu i njihove dijelove iz glave 65;
3) proizvodi iz glave 95 (npr. igračke i rekviziti za sport i igru).


_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
45.01				Pluto, prirodno, sirovo ili jednostavno
				pripremljeno; otpaci od pluta; pluto drobljeno,
				granuliržino ili mljeveno
		4501.10	- Pluto, prirodno, sirovo ili jednostavno
				pripremljeno						Sl
		4501.90	- Ostalo						Sl
45.02		4502.00	Pluto, prirodno sa skinutim vanjskim slojem ili
				grubo četvrtasto otesano ili u obliku pravokutnih
				blokova, ploča, listova ili traka (uključujući
				nedovršene proizvode (blanks) s oštrim rubovima,
				za čepove i brtvila) 					Sl
45.03				Proizvodi od prirodnog pluta:
		4503.10	- Čepovi i brtvila					3
		4503.90	- Ostalo						Sl
45.04				Pluto, aglomerirano (s vezivnim sredstvima ili bez
				vezivnih sredstava) i proizvodi od aglomeriranog pluta:
		4504.10	- Blokovi, ploče, listovi i trake; pločice svih oblika,
				valjci punog presjeka, ukljućujući diskove		Sl
		4504.90	- Ostalo						Sl


Glava 46.
PROIZVODI OD SLAME I ESPARTA TE OD OSTALIH MATERIJALA ZA PLETARIJU; KOŠARAČKI I PLETARSKI PROIZVODI

Napomene
I. Pod pojmom "materijali za pletariju", u ovoj glavi, razumijevaju se materijali u stanju ili obliku prikladnom za pletenje, preplitanje i slične postupke, kao što su: slama, pruče od vrbe ili ive, bambusova trska, rogoz, trska, drvene trake, trake od bi
2.Ova glava ne obuhvaća:
1) tapete i slične proizvode iz tar.broja 48.14;
2) konope, užad, konopce i kabele pletene ili nepletene (tar.broj 56.07);
3) obuću, šešire i ostala pokrivala za glavu i njihove dijelove,koji se svrstavaju u glavu 64.ili 65;
4) vozila i karoserije za vozila izrađene od materijala za pletariju (glava 87);
5) proizvode koji se svrstavaju u glavu 94 (npr nezmješraj, svjetiljke; svjetleć tijela).
3. U smislu tar.broja 46.01, pod pojmom materijal za pletariju pletenice i slični proizvodi od materijala za pletariju, spojenih u paralelne strukove, razumijevaju se materijali za pletariju, pletenice ili slični proizvodi od malerijala za pletariju posta


_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
46.01				Pletenice i slični proizvodi od materijala za
				pletariju, sastavljeni ili nesastavljeni u vrpce;
				materijali za pletariju, pletenice i slični proizvodi
				od materijala za pletariju spojeni u paralelne strukove
				ili tkani u obliku listova, bez obzira na to da li su
				dovršeni ili nedovršeni proizvodi (npr. podloške,
				prostirke i zastirke);
		4601.10	- Pletenice i slični proizvodi od materijala za
				pletariju, sastavljeni ili nesastavljeni u vrpce		3
		4601.20	- Podloške, prostirke i zastirke od biljnih materijala
		4601.9		- Ostalo :
		4601.91	-- od biljnih materijala					3
		4601.99	- ostalo						Sl
4602				Košarački, pletarski i slični proizvodi izrađeni
				izravno u oblike, od materijala za pletariju ili od
				proizvoda koji se svrstavaju u tar.broj 46.01;
				proizvodi od lufe;
		4602.10	- Od biljnih materijala					3
		4602.90	- Ostalo						Sl

ODJELJAK X.
DRVNA CELULOZA ILI CELULOZA OD OSTALIH VLAKNASTIH CELULOZNIH MATERIJALA; PAPIRNI I KARTONSKI OTPACI PAPIR I KARTON TE PROIZVODI OD PAPIRA I KARTONA

Glava 47.
DRVNA CELULOZA ILI CELULOZA OD OSTALIH VLAKNASTIH CELULOZNIH MATERIJALA; PAPIRNI ILI KARTONSKI OTPACI I OSTACI

Napomene
1.U smislu tar.broja 47.02,pod pojmom "kemijska drvna celuloza topljiva", razumijeva se kemijska drvna celuloza koja ima, po masi, netopljivu frakciju od 92% ili veću za sulfatnu ili kaustičnu drvenu celulozu ili 88% ili veću za sulfitnu drvenu celulozu n


_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
47.01		4701.00	Mehanička drvna celuloza (drvenjača)		Sl
47.02		4702.00	Kemijska drvna celuloza,topljiva:			Sl
		4702.001	--- od četinjača					Sl
		4702.009	--- od listača						Sl
47.03				Kemijska drvna celuloza, kaustična ili sulfatna,
				osim topljive:
		47031		- Nebijeljena:
		4703.11	-- od četinjača						Sl
		4703.19	-- ostala						Sl
		4703.2		- Polubijeljena ili bijeljena:
		4703.21	-- od četinjača						Sl
		4703.29	-- ostala						Sl
47.04				Kemijska drvna celuloza, sulfitna, osim topljive:
		4704.1		- Nebijeljena:
		4704.11	-- od četinjača						Sl
		4704.19	-- ostala						Sl
		4704.2		- Polubijeljena ili bijeljena:
		4704.21	-- od četinjača						Sl
		4704.29	-- ostala						Sl
47.05		4705.00	Polukemijska celuloza, drvna,				Sl
47.06				Celuloza od ostalih vlaknastih materijala:
		470610	- Celuloza od pamučnog lintersa			Sl
		4706.9		- Ostala:
		4706.91	-- mehanička						Sl
		4706.92	-- kemijska						Sl
		4706.93	-- poluceluloza						Sl
47.07				Papirni ili kartonski otpaci i ostaci:
		4707.10	- Od nebijeljenoga kraft-papira ili kartona ili
				valovita papira ili kartona				Sl
		4707.20	- Od papira ili kartona dobivenih uglavnom od
				bijeljene kemijske celuloze, neobojeni u masi		Sl
		4707.30	- Od papira ili kartona dobivenih uglavnom od
				drvenjače (novine, časopisi i slični tiskani materijali)	8
		4707.90	- Ostalo,uključujući nesortirane otpatke i ostatke	Sl


Glava 48.
PAPIR I KARTON; PROIZVODI OD PAPIRNE MASE, PAPIRA ILI OD KARTONA

Napomene
1.Ova glava ne obuhvaća:
1) proizvode iz glave 30;
2) tiskane folije iz tar.broja 32.12;
3) parfimirani papir i papir impregniran ili prevučen kozmetičkim preparatima (glava 33);
4) papir i celuloznu vatu, natopljene, premazane ili prevučene sapunom ili deterdžentom (tar.broj 34.01) ili politurama, kremama i sličnim preparatima (tar.broj 3405);
5) papir i karton osjetljive na svjetlost iz tar.br. 37.01 do 37.04;
6) proizvode od višeslojnih listova plastične mase pojačanih papirom ili kartonom, proizvode koji se sastoje od jednog sloja papira ili kartona, prevučenih ili prikrivenih slojem plastične mase, čija je debljina veća od polovice ukupne debljine ili proizv
7) proizvode iz tar broja 42.02 (npr.predmeti za putovanje);
8) proizvode iz glave 46 (proizvode od materijala za pletariju);
9) predivo od papira i proizvode od papirnog prediva (odjeljak XI.);
10) proizvode iz glave 64 i 65;
11) brusni papir ili karton (tar.broj 68.05) i tinjac s podlogom od papira ili kartona (tar.broj 68.14). (Međutim, papir ili karton premazan ili presvučen tinjčevim prahom svrstava se u ovu glavu).
12) metalne folije s podlogom od papira ili kartona (odjeljak XV);
13) proizvode iz tar. broja 92.09;
14) proizvode iz glave 95 (npr. igračke, rekviziti za igru i sport) ili glave 96 (npr. dugmeta).

2. Prema odredbama napomene 6. u tar. broju 48.01 do 48.05 svrstavaju se papir i karton koji su podvrgnuti glačanju, glaziranju ili sličnim postupcima dorade, utiskivanju vodenog znaka, površinskom keljenju, a i papir, karton, celulozna vata, trake od cel
Ti tarifni brojevi ne obuhvaćaju papir, karton, celuloznu vatu i listove i trake od celuloznih vlakana koji su drugačije obrađeni, npr. premaziranjem, prevlačenjem ili impregniranjem, osim u slučaju tar. broja 48.03 ako je drugačije predviđeno.

3. U ovoj glavi, pod pojmom "novinski papir" razumijeva se nepremazani papir koji se upotrebljava za tiskanje novina, a od ukupne količine vlakana sadrži, po masi, najmanje 65% drevnih vlakana dobivenih mehaničkim postupkom, nekeljen ili vrlo malo keljen 

4. Osim rukom izradenog papira i kartona, tar. broja 48.02 obuhvaća samo papir i karton izrađene uglavnom od bijeljene celuloze ili od celuloze dobivene mehaničkim postupkom i koji udovoljavaju jednom od ovih uvjeta:
Za papir i karton mase do lso g/m 2 : đ
1) koji sadrže 10% ili više vlakana dobivenih mehanićkim postupkom i :
(1) mase do 80 g/m. kv. ili
(2) bojeni u masi; ili
2) koji sadrie više od 8% pepela, i:
(1) mase do 80 g/m. kv. ili
3) koji sadrže više od 3% pepela i imaju bjelinu 60% ili veću (*);
4) koji sadrže više od 3%, ali ne više od 8% pepela, a imaju bjelinu manju od 60% (*) i indeks otpora na prskanje 2,5 kPa(g)m2 ili manji od 2,5 kPa(g)m. kv.;
5) koji sadrže do 3% pepela i imaju bjelinu 60% ili veću (*) i indeks otpora na prskanje 2,5 kPa(g)m. kv. ili manji od 2,5 kPa(g)m. kv.
Za papir ili karton mase više od 150 g/m. kv.;
(1) bojene u masi; ili
(2) koji imaju bjelinu 60% ili veću (*), i
1. debljine do 225 mikrometara (mikrona); ili
2. debljine od 225 do 508 mikrometara (mikrona) s udjelom pepela iznad 3%; ili
(3) koji imaju bjelinu manju od 60% (*), debljine do 254 mikrometra (mikrona) i s udjelom pepela više od 8%.
Međutim, tar. broj 48.02 ne obuhvaća filter papir ili karton (uključujući papir za vrećice za čaj) i filc-papir ili karton.

5. Pod pojmom "kraft-papir i karton", u ovoj glavi, razumijevaju se papir i karton koji od ukupne količine vlakana sadrže, po masi, najmanje 80% vlakana dobivenih kemijskim sulfatnim ili natron (kaustičnim) postupkom.

6. Papir, karton, celulozna vata, te listovi i trake od celuloznih vlakana, koji odgovaraju imenovanju iz dvaju ili više tar. br. od 48.01 do 48.11 svrstat će se u posljednji po redu od navedenih tarifnih brojeva.

7. Tar. br. 48.01, 48.04, 48.04, do 48.08, 48.10 i 48.11 obuhvaćaju samo papir, karton, celuloznu vatu i listove i trake od celuloznih vlakana:
1) u trakama ili koturima, širim od 15 cm;
2) u listovima pravokutnog oblika, čija je jedna strana širadjulja od 36 cm, a druga - dulja od 15 cm u nepresavijenom stanju.
Međutim, papir i karton rukom izrađeni, bez obzira na veličinu i izravno izrađeni oblik s neobrađenim rubovima, svrstavaju se u tar. br. 48.02, u skladu s odredbama napomene 6. uz ovu glavu.

8. U smislu tar. broja 48.14, pod pojmom "zidne tapete i slične poizidnice" razumijevaju se samo:
(*) Bjelina se mieri po Elrphou, GE ili bilo po kojoj međunarodno priznatoj metodi za ispitivanje bjeline.

1) papir u koturama najmanje širine 45 cm, a najveće 160 cm, prikladan za dekoraciju zidova ili stropova;
(I) sa zrnastom površinom, reljefno ukrašen, površinski obojen, s tiskanim šarama ili drugačije po površini ukrašen (npr. tekstilnim pahuljicama), nepremazan ili premazan, ili prekriven prozirnim zaštitnim slojem od plastične mase;
(II) s neravnom površinom koja je nastala ugrađivanjem ćestica drveta, slame, itd.;
(III) premazan s lica ili prevučen plastičnom masom, slojem plastične mase zrnaste površine, reljefno ukrašen, obojen, sa tiskanim šarama ili drugačije ukrašen;
(IV) prekriven s lica materijalom za pletariju međusobno spojen ili nespojen u paralelnim nitima ili tkanim;
2) bordure i frizove od papira, obrađeni na prethodni način, u koturima, prikladni za ukrašavanje zidova ili stropova;
3) pozidnice od papira izrađene od više dijelova, u koturima ili listovima, tiskane tako da, kad se postave na zid, čine pejzaž, sliku ili motiv.
Proizvodi na podlozi od papira ili kartona, prikladni za prekrivanje podova i za prekrivanje zidova, svrstavaju se u tar. broj 48.15.

9. Tar. broj 48.20 ne obuhvaća slobodne listove i kartice sjećene u određene veličine, tiskane ili netiskane, reljefne ili bušene.

10. Tar. broj 48.23 obuhvaća uz ostalo, bušeni papir i kartonske kartice za žakard i slične strojeve, a i papirne čipke.

11. Osim proizvoda iz tar. broja 48.14 ili 48.21, papir, karton, celulozna vata i proizvodi od njih, s tiskanim motivima, tekstovima ili ilustracijama koji nisu sporedni i beznačajni u odnosu na glavnu upotrebu tih proizvoda, svrstavaju se u glavu 49.
Napomene uz podbrojeve
1. U smislu tar. podbrojeva 4801.11 i 4804.19, pod pojmom "kraftlajner" razumijevaju se strojem obrađeni ili strojem glačani papir i karton, koji od ukupne količine vlakana sadrže, po masi, najmanje 80% drvenih vlakana dobivenih kemijskim - sulfatnim ili 


_____________________________________________________
Masa 		Minimalna jakost na prskanje po
g/m. kv. 	Mullenu
		kPa
_____________________________________________________
115			393
125			417
200			637
300			824
400			961
_____________________________________________________

2. U smislu tar. podbr. 4804.21 i 4804.29 pod pojmom "kraftpapir za vreće" razumijeva se strojem dorađeni papir koji od ukupne količine vlakana sadrži, po masi, najmanje 80% vlakana dobivenih kemijskim sulfatnim ili natron (kaustičnim) postupkom, u koturi
1) jakost na prskanje po Mullenu od 38 ili veću i faktor istezanja veći od 4,5% u poprečnom pravcu i iznad 2% u odnosu na smjer kretanja vrpce pri proizvodnji papira na stroju;
2) najmanju otpornost na cjepanje i kidanje naznačenu u idućoj tabIici ili linearno interpoliran ekvivalent bilo za koju drugu masu;


_____________________________________________________________________________
	Najmanja otpornost na 			Najmanja otpornost na
				u smjeru kretanja 				strojem u pravcu
Masa	u smjeru kretanja 	vrpce plus u po-	u poprečom		kretanja vrpce
g/m.2.	vrpce			prečnom pravcu	pravcu			plus u poprečnom
										pravcu
_____________________________________________________________________________
60		700		1510			1,9			6
70		830		1790			2,3			7,2
80		965		2070			2,8			8,3
100		1230		2635			3,7			10,6
115		1425		3060			4,4			12,3
_____________________________________________________________________________

3. U smislu tar.podbroja 4805.10, pod pojmom "papir od poluceluloze za valoviti sloj (fluting)" razumijeva se papir u koturima koji od ukupne količine vlakana sadrži najmanje 65%, nebijeljenih vlakana od tvrdog drveta dobivenih polukemijskim poslupkom kuh

4. U smislu tar. podbroja 4805.30, pod pojmom "sulfitni omotni papir" razumijeva se strojni glazirani papir koji od ukupne količine vlakana sadrži po masi, više od 40% drvenih vlakana dobivenih sulfitnim postupkom s udjelom pepela do 8% i indeksom na prsk
5. U smislu tar.podbroja 4810.21, pod pojmom "papir male mase, premazani" razumijeva se papir premazan s obiju strana, ukupne mase do 72g/m', mase premaza do 15g/m' po strani, na podlozi koja od ukupne količine vlakana sadrži, po masi najmanje 50% vlakana


_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
48.01		4801.00	Novinski papir, u koturima ili listovima		Sl
48.02				Nepremazani papir i karton koji se upotrebljavaju za
				pisanje, tiskanje i u ostale grafičke svrhe,
				uključujući papir i karton za bušenje kartice i trake
				u koturima ili listovima, osim papira iz tar.broja
				4801 i 48.03; ručno izrađeni papir i karton :
		4802.10	- Ručno izrađeni papir i karton:
		4802.101	---- papir						5
		4802.109	---- karton						5
		4802.20	- Papir i karton koji se upotrebljava kao podloga
				za fotoosjetljiv, toplinski osjetljiv i elektroosjetljiv
				papir i karton :
		4802.201	---- papir za fotopodlogu				Sl
		4802.202	---- karton za fotopodlogu				4
		4802.209	---- ostalo						Sl
		4802.30	- Papirna podloga za karbonski papir			Sl
		4802.40	- Papirna podloga za tapete				4
		4802.5		- Ostali papir i karton bez udjela drvenih vlakana
				dobivenih mehaničkim postupkom ili s udjelom tih
				vlakana, po masi, do 10% od ukupnog udjela vlakana:
		4802.51	---- mase manje od 40g/m.kv.				4
		4802.52	---- mase od 40 do 150g/m':
		4802.521	---- bezdrvni tiskovni					4
		4802.522	---- bezdrvni pisači					4
		4802.523	---- bezdrvni mehanografski				Sl
		4802.529	---- ostali						Sl
		4802.53	---- mase veće od 150g/m'				4
		4802.60	- Ostali papir i karton koji od ukupne količine
				vlakana sadrže, po masi, više od 10% vlakana
				dobivenih mehaničkim postupkom:
		4802.601	---- ilustracijski, srednjefini, u koturima		4
		4802.609	---- ostalo						Sl
48.03		4803.00	Toaletni papir, papir za skidanje šminke, papir za
				ubruse, servijete i rupćiće i slični papir za upotrebu
				u kućanstvu ili u sanitarne svrhe, celulozna vata,
				listovi i trake od celuloznih vlakana, uključujući
				naborane (krepovane, plisirane i dr.) reljefne, bušene,
				površinski bojene, ukrašene ili tiskane po površini,
				u koturima širine veće od 36cm ili obliku
				pravokutnih listova najmanje s jednom stranom
				duljom od 36cm u nepresavijenom stanju		Sl
		4803.001	---- toaletni papir					Sl
		4803.002	---- celulozna vata					Sl
		4803.009	---- ostalo						Sl
48.04				Kraft-papir i karton nepremazani, u koturima ili
				listovima, osim onih iz tar. brojeva 48.02 i 48.03:
		4804.1		- Kraftlajner:
		4804.11	---- nebijeljeni						Sl
		4804.19	---- ostali 						Sl
		4804.2		- Kraft-papir za vreće:
		4804.21	---- nebijeljeni						3
		4804.29	---- ostali						Sl
		4804.3		- Ostali kraft-papir i karton, mase do 15g/m' :
		4804.31	---- nebijeljeni						3
		4804.39	---- ostali						Sl
		48044		- Ostali kraft-papir i karton mase veće od 15o g/m',
				ali manje od 225g/m':
		4804.41	--- nebijeljeni						3
		4804.42	---- bijeljeni u masi, koji sadriže, po masi, više od
				95% drvnih vlakana dobivenih kemijskim
				postupkom od ukupne	količine vlakana		3
		4804.49	---- ostalo						Sl
		4804.5		- Ostali kraft-papir i karton, mase više od
				225g/m.kv. ili veće:
		4804.51	---- nebijeljeni						Sl
		4804.52	---- bijeljeni u masi, koji od ukupne količine
				vlakana sadrže, po masi, više od 95% drvnih
				vlakana dobivenih kemijskim postupkom		3
		4804.59	--- ostalo						Sl
40.05				Ostali nepremazani papir i karton, u koturima ili
				listovima:
		4805.10	- Polucelulozni papir za valoviti sloj (fluting)		Sl
		4805.2		- Višeslojni papir i karton:
		4805.21	---- čiji su svi slojevi bijeljeni				Sl
		4805.22	---- samo s jednim bijeljenim vanjskim slojem		Sl
		4805.23	---- sa tri sloja ili s više slojeva od kojih su dva
				vanjska sloja bijeljena					Sl
		4805.29	---- ostalo						Sl
		4805.30	- Sulfitni omotni papir					Sl
		4805.40	- Filter-papir i karton:
		4805.401	---- papir za pročistače ulja, zraka i tehničkih goriva	Sl
		4805.409	---- ostalo						Sl
		4805.50	- Filc-papir i filc-karton:
		4805.501	---- karton od krpa					Sl
		4805.509	---- ostalo						Sl
		4805.60	- Ostali papir i karton mase do 150 g/m'
		4805.601	---- fluting od starog papira				Sl
		4805.609	---- Ostalo						Sl
_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
		4805.70	- Ostali papir i karton mase veće od 150 g/m',a
				manje od 225g/m'					Sl
		4805.80	- Ostali papir i karton mase 225g/m' ili veće mase :
		4805.801	---- prešpan karton					Sl
		4805.802	---- ljepenka						Sl
		4805.809	---- ostalo						Sl
48.06				Pergamentni papir, papir koji ne propušta masti,
				paus-papir i glazirani prozirni papir te ostali
				glazirani prozirni ili poluprozirni papir, u koturima
				ili listovima:
		4806.10	- Pergamentni papir					Sl
		480620	- Papir koji ne propušta masti				Sl
		4806.30	- Paus-papir						Sl
		4806.40	- Kristalni i ostali glazirani, prozirni i poluprozirni
				papir:
		4806.401	---- kristalni papir (pergamin)				Sl
		4806.409	---- ostali						Sl
48.07				Složeni papir i karton (izrađeni slijepljivanjem
				ravnih slojeva po površini nepremazani i
				neimpregnirani po površini, iznutra pojačani ili
				nepojačani, u koturima ili listovima:
		4807.10	- Papir i karton, s međuslojem od bitumena ili
				katrana							4
		4807.9		- Ostalo:
		4807.91	---- papir i karton od slamovine, neprekriveni ili
				prekriveni drugim papirom, osim od slamovine	Sl
		4807.99	---- ostalo						Sl
48.08				Papir i karton, valoviti (sa zalijepljenim ravnim
				površinskim listovima ili bez njih) naborani
				(krepovani, plisirani), reljefni ili bušeni,u koturima
				ili listovima, osim onih iz tar.br. 48.03 i 48.18:
		4808.10	- Valoviti papir i karton, uključujući bušene		4
		4808.20	- Kraft-papir za vreće, naborani (krepovani ili
				plisirani), uključujući reljefni ili bušeni		4
		4808.30	- Ostali kraft-papir, naborani (krepovani ili
				plisirani), uključujući reljefni ili bušeni		4
		4808.90	- Ostalo						Sl
48.09				Karbonski papir, samokopirajući papir i ostali
				papir za kopiranje ili prenošenje
				(uključujući premazani ili impregnirani papir za
				matrice za umnožavanje ili ofset ploče), tiskan ili
				netiskan, u koturima širim od 36cm ili u obliku
				pravokutnih listova, najmanje s jednom stranom
				koja je dulja od 36cm u nepresavijenom stanju:
		4809.10	- Karbon i sličan papir za kopiranje:
		4809.20	- Samokopirajući papir				Sl
		4809.90	- Ostalo						4
48.10				Papir i karton, premazani s jedne strane ili s obje
				strane kaolinom ili drugim anorganskim tvarima, s
				vezivnim sredstvom ili bez vezivnog sredstva, ali
				bez drugog premaza, bojeni ili nebojeni po površini,
				tiskani ili netiskani, u smocima ili listovima:
_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
		4810.1		- Papir i karton za pisanje, tiskanje ili za druge
				grafičke svrhe, koji od ukupne količine vlakana
				sadrže, po masi, do 10% vlakana dobivenih
				mehaničkim postupkom:
		4810.11	---- mase do 150g/m'					4
		4810.12	---- mase više od 150g/m'				4
		4810.2		- Papir i karton za pisanje, tiskanje ili za druge
				grafičke svrhe koji od ukupne količine vlakana
				sadrže, po masi, više od 10% vlakana dobivenih
				mehaničkim postupkom:
		4810.21	---- papir male mase, premazan			4
		4810.29	-- ostali:
		4810.291	--- papir i karton za tetrapak i tetrabrik ambalažu	Sl
		4810.299	--- ostalo						4
		4810.3		- Kraft-papir i karton, osim onih koji se
				upotrebljavaju za pisanje, tiskanje ili u druge
				grafičke svrhe:
		4810.31	---- bijeljeni u masi, koji od ukupne količine vlakana
				sadrže, po masi, više od 95% drvnih vlakana
				dobivenih kemijskim postupkom, mase do
				15 g/m.kv.						4
		4810.32	---- bijeljeni u masi, koji od ukupne količine vlakana
				sadrže, po masi, više od 95% drvnih vlakana
				dobivenih kemljskim postupkom, mase veće od
				150g/m.kv.						4
		4810.39	---- ostalo						Sl
		4810.9		- Ostali papir i karton:
		4810.91	---- višeslojni						Sl
		4810.99	---- ostali						Sl
48.11				Papir, karton, celulozna vata i listovi i vrpce od
				celuloznih vlakana, premazani, impregnirani,
				prekriveni, po površini bojeni, ukrašeni ili tiskani,
				u koturima ili listovima, osim proizvoda iz tar.br.
				48.03, 48.09,48.10 i 48.18:
		4811.10	- papir i karton prevučeni katranom i 	bitumenom	4
		4811.2		- Papir i karton premazani ljepilom:
		4811.21	---- samoljepljivi					4
		4811.29	---- ostalo						4
		4811.3		- Papir i karton, premazani, impregnirani ili
				prekriveni plastičnim masama (osim ljepila):
		4811.31	---- bijeljeni, mase više od 150g/m'			4
		4811.39	---- ostali:
		4811.391	---- tiskani ukrasni papir za proizvodnju laminata,
				oplemenjivanje drvenih ploča, impregnaciju i dr.	Sl
		4811.399	---- ostalo						Sl
		4811.40	- Papir i karton, premazani, prekriveni ili
				impregnirani voskom, parafinskim
				voskom, stearinom, uljem ili glicerinom		Sl
		4811.90	- Ostali papir, karton, celulozna vata i listovi i
				trake od celuloznih vlakana:
			4811.901	---- baritirani papir				4
		4811.909	---- ostalo						Sl
48.12		4812.00	Filter-blokovi i ploče od papirne mase		Sl
_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
48.13				Cigaretni papir, rezani ili nerezani u odredene
				velićine ili u obliku knjižica ili cjevčica:
		4813.10	- U obliku knjižica ili cijevi				4
		4813.20	- U koturima širine do 5 cm				4
		4813.90	- ostalo						Sl
48.14				Zidne tapete i slične papirne pozidnice, papirne
				vitrofanije za prozore:
		4814.10	- Papir sa zrnatom površinom ("lngrain")		4
		4814.20	- Zidne tapete i slične papirne pozidnice s licem
				premazanim ili prekrivenim slojem plastične mase
				koja ima zrnaste, reljefne, bojene, tiskane ili
				drugačije ukrašene površine				4
		4814.30	- Zidne tapete i slične papirne pozidnice s licem
				prekrivenim materijalom za, pletariju, međusobno
				spojenim ili nespojenim s paralelne niti ili tkane	4
		4814.90	- Ostalo						4
48.15		4815.00	Podni pokrivači na papirnoj ili kartonskoj podlozi,
				nesječeni ili sječeni u određene veličine		4
48.16				Karbonski papir, samokopirajući papir i ostali papiri
				za kopiranje i prenošenje, osim onih iz tar.broja
				48.09; matrice za umnožavanje i papirne ofsetne
				ploče, u kutijama ili bez kutija:
		4816.10	- Karbonski i sličan papir za kopiranje		4
		4816.20	- Samokopirajući papir				Sl
		4816.30	- Matrice za umnožavanje				4
		4816.90	- Ostalo						4
48.17				Papirne ili kaztonske kutije, pisma-kuverte, dopisnice
				i karte za dopisivanje, 	bez slike; setovi za dopisivanje
				u kutijama, vrećicama, notesima i sličnim
				pakovanjima od papira ili kartona:
		4817.10	- Kuverte						4
		4817.20	- Pisma-kuverte, dopisnice i karte za dopisivanje
				(bez slike)						4
		4817.30	- Setovi za dopisivanje u kutijama, vrećicama,
				notesima i u sličnim pakova	njima od papira ili
				kartona						4
48.18				Toaletni papir, džepni rupčići, listići za skidanje
				šminke, ubrusi, stolnjaci, servijete, pelene za bebe,
				tamponi, plahte i slični predmeti za kućanstvo,
				bolnice i sanitarne potrebe, odjevni predmeti i pribor
				za odjevanje, od papirne mase, papira, celulozne vate
				ili od listova ili traka od celuloznih vlakana:
		4818.10	- Toaletni papir					4
		4818.20	 - Džepni rupčići, listići za skidanje šminke i ubrusi	4
		4818.30	- Stolnjaci i servijete					4
		4818.40	- Higijenski ubrusi i tamponi, pelene za bebe i slični
				higijenski predmeti					4
		4818.50	- Odjeća i pribor za odjeću				4
		4818.90	- Ostalo						Sl
48.19				Kutije, vrećice i drugi kontejneri za pakiranje, od
				papira, kartona, celulozne vate i listova ili traka od
				celuloznih vlakana; kartonažni proizvodi od papira
				ili kartona, registratori i dr.koji se upotrebljavaju u
				uredima, trgovinama ili slično:
_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
		4819.10	- Kutije od valovitog papira ili kartona		4
		4819.20	- Složive kutije od nevalovitog papira i kartona	4
		4819.30	- Vreće i vrećice sa širinom osnove od 40cm ili
			većom								Sl
		4819.40	- Ostale vreće i vrećice, uključujući fišeke	Sl
		4819.50	- Ostali kontejneri za pakiranje, ukljućujući omote
				za ploče						Sl
		4819.60	- Kartonažni proizvodi od papira ili kartona
				(registratori i dr.) koji se upotrebtjavaju u uredima,
				trgovinama i slično					4
48.20				Registri, knjigovodstvene knjige, podsjetnici, knjige
				za narudžbe, priznanične	knjige, agende,
				memorandum-blokovi, dnevnici i slični proizvodi,
				teke, podmetači za pisanje, kombinirani s upojnim
				papirom, povezi za knjige (sa slobodnim listovima
				ili drugi) mape, košuljice i fascikli za spise, poslovni
				obrasci u više primjeraka, setovi s umetkom karbon-
				papira i slični papirni ili kartonski proizvodi za
				pisanje; albumi za uzorke ili kolekcije i omoti za
				knjige, od papira ili kartona:
		4820.10	Registri, knjigovodstvene knjige, podsjetnici, knjige
				za narudžbe, priznanične knjige, agende,
				memorandum-blokovi, dnevnici i slični proizvodi	4
		4820.20	- Teke							4
		4820.30	- Povezi za knjige, mape za spise, fascikli za spise	4
		4820.40	- poslovni obrasci u više primjeraka i setovi sa
				umetkom karbon-papira				4
		4820.50	- Albumi za uzorke ili kolekcije			4
		4820.90	- Ostalo:
		4820.901	---- obrasci						4
		4820.909	---- ostalo						4
48.21				Papirne ili kartonske etikete svih vrsta, tiskane ili
				netiskane
		4821.10	- Tiskane						4
		4820.90	- Ostale						4
48.22				Bobine, svici, vretena (kopsovi) i slične podloge
				od papirne mase, papira ili kartona (bušeni ili
				nebušeni, stvrdnuti ili nestvrdnuti):
		4822.10	- Za namatanje tekstilnog prediva			Sl
		4822.90	- Ostalo						Sl
48.23				Ostali papiri, karton, celulozna vata te listovi i trake
				od celuloznih vlakana, sječeni u određene veličine
				ili oblike, ostali proizvodi od papirne mase, papira,
				kartona, celulozne vate ili listova ili traka od
				celuloznih vlakana:
		4823.1		- Papir u koturima ili trakama premazan ljepilom:
		4823.11	---- samoljepivi					4
		4823.19	---- ostali						4
		4823.20	- Filter-papir i karton					4
		4823.30	- Kartice nebušene za strojeve s bušenim karticama,
				u obliku trake ili ne					4
		4823.40	- Role, listovi i kolutovi, tiskani za registrirajuće
				aparate							4
_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
		4823.5		- Ostali papiri i karton za tiskanje, pisanje ili za
				druge grafičke svrhe:
		4823.51	---- tiskani, reljefni ili bušeni				4
		4823.59	---- ostalo						4
		4823.60	- Papirni ili kartonski poslužavnici, zdjele, tanjuri,
				šalice i slično						4
		4823.70	- lijevani ili prešani proizvodi od papirne mase	4
		4823.90	- Ostalo						4

Glava 49.
TISKANE KNJIGE, NOVINE, SLIKE I DRUGI PROIZVODI GRAFIČKE INDUSTRIJE, RUKOPISI, TIPKANI TEKSTOVI I PLANOVI

Napomene
1. Ova glava ne obuhvaća:
1) fotografske negative i pozitive na prozirnoj podlozi (glava 37);
2) mape, planove i globuse reljefnog oblika, tiskane ili netiskani (tar.broj 99.23);
3) igraće karte i ostale proizvode iz glave 95;
4) originalne gravire, otiske i litografije (tar.broj 97.02), poštanski marke, taksene marke, prigodne kuverte prvog dana i druge proizvode koji se svrstavaju u tar.broj 97.04, starine stare više od 100 godina i druge predmete koji se svrstavaju u glavu 9

2. Pod pojmom "tiskani", u smislu glave 49. smatraju se i reprodukcije dobivene umnožavanjem na stroju za umnožavanje, kompjutorski vođenim postupkom reljefirane, snimljene fotokopirne, termokopirane, ili tipkane.

3. Novine, časopisi i druge periodične publikacije koje su povezane na drugi način, osim u papir, i setovi novina, časopisa i drugih periodičnih publikacija koje sadrže više od jednog broja u jednim koricama svrstavaju se n tar.broj 49.01, bez obzira na t

4. U tar.br. 40.01 svrstavaju se uz ostalo:
1) kolekcije tiskanih reprodukcija, npr.umjetničkih djela ili crteža odgovarajućim tekstovima, obilježenim stranama i u oblicima prikladnim za povezivanje u jedan ili više svezaka (tomova);
2) ilustrirani prateći prilozi koji se uvoze s knjigom i njezinim s dodatkom;
3) tiskani dijelovi knjiga ili brošura u obliku sastavljenih ili pojednačnih listova ili knjižnih blokova, koji čine cjelinu ili jedan dio kompletnog djela, namijenjenih za povezivanje.
Međutim, tiskane slike ili ilustracije bez teksta, u obliku knjižnili blokova ili pojedinačnih listova, svrstavaju se u tar.broj 49.11.

5. U skladu s napomenom 3. uz ovu glavu, tar.broj 49.01 ne obuhvaća publikacije namijenjene uglavnom za reklamu (npr.brošure, prospekte, trgovačke kataloge, godišnje publikacije trgovačkih udruženja turistički propagandni materijal).
Te se publikacije svrštavaju u tar.broj 49.11.

6. Pod pojmom "dječje knjige u slikama" iz tar. broja 49.03 razumijevaju se knjige za djecu u kojima slike imaju primarni karakter, dok je tekst sporedan.


_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
49.01				Tisksne knjige, brošure, leci i slični tiskani
				materijal,uključujući i slobodne listove:
		4901.10	- U slobodnim ltstovima nepresavijenim ili
				presavijenim						3
		4901.9		- Ostalo:
		4901.91	rječnici i enciklopedijen i njihovi serijski dijelovi
				koji izlaze u nastavcima:
		4901.911	---- rječnici						Sl
		4901.919	---- ostalo						3
		4901.99	---- Ostalo:
		4901.991	---- knjige tiskane na jezicima narodnosti Jugoslavije
					i na stranim jezicima				Sl
		4901.992	knjige tiskane na jezicima naroda Jugoslavije u
				koprodukciji sa stranim izdavačima			Sl
		4901.999	---- ostalo						3
49.02				Novine, časopisi i ostale periodične publikacije,
				ilustrirane ili neilustrirane, s reklamom ili bez reklame:
		4902.10	- Koje izlaze najmanje četiri puta tjed	n	o	Sl
		4902.90	- Ostalo						Sl
49.03		4903.00	Dječje knjige u slikama, uključujući i one za crtanje
				ili bojenje						Sl
49.04		4904.00	Glazbene note, tiskane ili u rukopisu, povezane ili
				nepovezane, ilustrirane ili neilustrirane		Sl
49.05				Tiskane zemljopisne i hidrografske karte i slične
				karte svih vrsta, ukljčujući atlase, zidne karte,
				topografske planove i globuse:
		4905.10	- Globusi						Sl
		4905.9		- Ostalo:
		4905.91	---- u obliku knjiga					Sl
		4905.99	---- ostalo						Sl
49.06		4906.00	Originalni planovi i crteži radeni rukom za
				arhitekturu, strojogradnjui, industriju; trgovinu,
				topografiju ili u slične svrhe; rukopisi; njihove
				karbonske kopije i fotografske reprodukcije na
				osjetljivom papiru					Sl
49.07		4907.00	Poštanske marke, taksene i slične marke,
				neponištene, koje su u opticaju ili su namijenjene;
				takseni papiri; banknote, čekovi, akcije, dionice,
				obveznice i slični dokumenti:
		4907.001	poštanske i taksene marke				3
		4907.002	vrijednosni papiri (akcije, čekovne knjižice, i dr.	3
		4907.003	banknote koje nisu zakonsko sredstvo plaćanja ni u
				jednoj zemlji						3
			4907.009	ostalo						Sl
49.08		4908.00	Papiri za preslikavanje (dekalkomanije):
		4908.10	- Papiri za preslikavanje (dekalkomanije), za staklo	3
		4908.90	- Ostalo:
		4908.90t	za tiskanje tekstila					Sl
		4908.909	ostalo							Sl
49.09		4909.00	Poštanske razglednice, čestitke i karte koje imaju
				osobne poruke, tiskane, ilustrirane ili neilustrirane, s
				kuvertama ili bez kuverata ili ukrasa:
		4909.001	razglednice i čestitke, u rolama ili arcima		4
		4909.009	ostalo							Sl
_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
49.10		4910.00	kalendari, svih vrsta, tiskani, uključujući i
				kalendarske blokove					4
		4911.00	Ostali tiskani materijal, uključjući tiskane slike i
				fotografije:
		4911.10	- Trgovački reklamni materijal trgovački katalozi i
				slično							4
		4911.9		- Ostalo:
		4911.91	-- slike, gravire i fotografije:
		4911.911	---- tiskane slike i fotografije bez tekstova u
				listovima, namijenjene za knjige koje se izdaju u
				okviru koprodukcije domaćih i stranih izdavača	Sl
		4911.919	---- ostalo						4
		4911.99	---- ostalo						4

ODJELJAK XI.

TEKSTIL I TEKSTILNI PROIZVODI

Napomene
1.Ovaj odjeljak ne obuhvaća:
1) čekinje ili životinjsku dlaku za izradu četaka (tar. broj 05.02); konjsku dlaku ili otpatke od konjske dlake (tar.broj 05.03);
2) ljudsku kosu ili proizvode od ljudske kose (tar.broj 05.01, 67.03 ili 67.04), osim tkanina za cijeđenje koje se upotrebljavaju u tijescima za ulje ili u slične svrhe (tar.broj 59.11);	-
3) pamučni linters i ostale biljne materijale iz glave 14;
4) azbest iz tar.br. 25.24 i azbestne proizvde te druge proizvode iz tar.broj 68.12 o 68.13;
5) proizvode iz tar.br. 30.05 i 30.06 (npr vrata, gaza, zavoji i slični proizvodi koji se upotrebljavaju u medicini, kirurgiji, zubarstvu ili veterini, sterilni kirurški materijal za ušivanja);
6) tekstil osjetljiv na svjetlost, iz tar.br. 37.01 do 37.04;
7) mionofile čija najveća dimenzija poprečnog presjeka premašuje 1 mm; vrpce i slične oblike (npr.umjetna slama) vidljive širine od 5 mm, od plastičnih masa (glava 39), a i pletenice ili tkanine i ostale košaračke ili pletarske proizvode od takvih monofil
8) tkane, pletene ili kačkane materijale, pust i netkani tekstil, pregnirane, prevučene, prekrivene ili laminirane plastičnom masom i proizvode od njih, iz glave 39;
9) tkane, pletene ili kačkane materijale, pust i natkani tekstil, pregnirane, prevučene, prekrivene ili lamirane kaučukom i proizvode od njih, iz glave 40;
10) krupnu i sitnu kožu s dlakom ili vunom (glava 41. i 43) i proizvode od krzna, umjetno krzno ili predmete od umjetnog krzna, iz tar. 43.03 i 43.04;
11) proizvode od tekstilnih materijala iz tar.br. 42.01 i 42.02;
12) proizvode i predmete iz glave 48 (npr. celulozna vata);
13) obuću i dijelove obuće,gamaše i zaštitne dokoljenice ili slične proizvode iz glave 64;
14) mreže za kosu i ostala pokrivala za glavu i njihove dijelove iz glave 65;
15) proizvode iz glave 67;
16) tekstilne materijale presvučene abrazivnim materijalima (tar. broj 68.05), grafitna vlakna i proizvode od grafitnih vlakana iz tar.br 68.15;
17) staklena vlakna i proizvode od staklenih vlakana, osim vezova rađenih staklenim nitima na vidljivoj podlozi (glava 70);
18) prolzvode iz glave 94 (npr. namještaj, posteljina, svijetiljke i svijetleća tijela);
19) proizvode iz glave 95 (npr. igračke, rekvizite za igru i spol mreže za sprotske aktivnosti).

2.(1) Proizvodi iz glave 50. do 55 ili iz tar br.58.09 i 59.02, a i mješavine dvaju ili vše tekstilnih materijala, svrstavaju se kao da se u cijelosti sastoje od onoga tekstilnog materijala koji prevladava, po masi, nad bilo kojim drugim pojedinačnim teks
(2) Za primjenu prethodne odredbe:
1) predivo od konjske dlake obavijeno tekstilnim materijalom (tar. broj 51.10) i metalizirano predivo (tar. broj 56.05) smatrat će se proizvodom od jednog tekstilnog materijala čija masa čini zbroj masa njegovih sastojaka. Pri svrstavanju takvih tkanina m
2) pri izboru odgovarajućeg tarifnog broja postupit će se ovako: najprije će se utvrditi glava, a zatim odgovarajući tarifni broj iz glave, pri ćemu ne treba uzeti u obzir tekstilne materijale koji se ne svrstavaju u tu glavu;
3) kad se glave 54. i 55. razmatraju u odnosu na neku drugu glavu, smatrat će se jednom glavom;
4) kad se jedna glava ili tarifni broj odnosi na proizvode od raznih tekstilnih materijata, ti će se materijali smatrati proizvodima od jednog tekstilnog materijala.
(3) Odredbe prethodnih stavova pod (1) i (2) primjenjuju se i na prediva definirana napomenama 3, 4, 5. i 6. uz ovaj odjeljak.

3.(1) U smislu ovog odjeljka, osim iznimaka navedenih u idućem stavu pod (2), "konopima, užadima, konopcima i kabelima" smatraju se ova prediva (jednožična, višežična (dublirana) ili kablirana)
1) od svile ili njezinih otpadaka, numeracije veće od 20.000 deciteksa;
2) od umjetnih ili sintetičnih vlakana (uključujući predivo od dvaju ili više monofila iz glave 54), numeracije veće od 10.000 deciteksa;
3) od konoplje ili tana:
(I) polirana ili glazirana, numeracija 1.429 deciteksa i veće;
(II) nepolirana i neglazirana, numeracije veće od 20.000 deciteksa;
4) od kokosova vlakna koje se sastoje od triju ili više strukova;
5) od ostalih biljnih vlakana, numeracije veće od 20.000 deciteksa;
6) pojačana metalnim nitima.
(2) Prethodne odredbe ne primjenjuju se na:
1) predivo od vune ili ostale životinjske dlake i predivo od papira, osim prediva pojačanog metalnim nitima;
2) kabele od umjetnih ili sintetičkih filamenata iz glave 55. i multifilament predivo neupredeno ili upredeno manje od pet uvrtaja po metru, iz glave 54;
3) svileni katgut (nesterilizirani) iz tar. broja 50.06 i monofil iz glave 54 ;
4) metalizirano predivo iz tar. broja 56.05; predivo pojačano metalnim nitima iz odredbe (1) pod 6) ove napomene;
5) Žanila-predivo, obavljeno predivo i efektno - čipkasto predivo, iz tar. broja 56.06.

4 (1) U smislu glava 50. 51, 52, 54. i 55. osim iznimaka navedenih u slijedećem stavu pod (2) pod pojmom "pripremljeno za prodaju na malo" razumijeva se predivo (jednožično, višežično (dublirano) ili kablirano) namotano:
1) na kartone, kaleme, cjevčice ili slične podloge čija masa (uključujući i podloge) ne premašuje:
I) 85 g za predivo od svile, otpadaka od svile ili predivo od umjetnih ili sintetičkih filamenata;
II) 125 g za ostala prediva:
(2) u klupčad, kanure ili kanurice čija masa ne premašuje:
I) 85 g za predivo od umjetnih ili sintetičkih filamenata, numeracije manje od 3000 deciteksa i za predivo od svile ili otpadaka od svile;
II) 125 g za sva ostala prediva numeracije manje od 2.000 deciteksa;
III) 500 g za ostala prediva;
3) u kanure ili kanurice sastavljene od više manjih kanura ili kanurica odvojenih koncem koji ih dijeli i čini neovisnim jedne od drugih, s tim da je masa svake kanure ili kanurice ista i da ne premašuje:
I) 85 g za predivo od svile, otpadaka od svile ili predivo od umjetnih ili siritetičkih filamenata;
II) 125 g za ostala prediva.
(2) Prethodne odredbe ne primjenjuju se na:
1) jednožično predivo bilo od kojega tekstilnog materijala, osim:
I) jednožičnog prediva od vune ili fine životinjske dlake, nebijeljenog;
II) jednožičnog prediva od vune ili fine životinjske dlake, bijeljenoga, obojenoga ili tiskanog, numeracije veće od 5.000 deciteksa;
2) višežično (dublirano) ili kalibrirano predivo, nebijeljeno:
I) od svile ili otpadaka svile, bez obzira na način pripreme;
II) od ostalog tekstilnog materijala, osim vune ili fine životinjske dlake, u kanurama ili kanuricama;
3) višežično (dublirano) ili kablirano predivo od svile ili otpadaka svile, bijeljeno, obojeno ili tiskano, numeracije do 133 deciteksa;
4) jednožično, višežićno (dublirano) ili kablirano predivo bilo od kojeg tekstilnog materijala:
I) na unakrsno namotanim kanurama ili kanuricama;
II) namotano na podloge ili na neki drugi način koji ukazuje na njihovu upotrebu u tekstilnoj industriji (npr. na kopsovima, predioničnim cjevčicama, kalemima, čunjastim kalemima ili vretenima, ili namotano na kaleme za strojeve za vez).

5. U smislu tar. br. 52.04, 54.01 i 55.08, pod pojmom "konac za šivanje" razumijeva se višežično (dublitano) ili kalibrirano predivo:
1) namotano na podloge (npr. kaleme, cjevčice, mase (uključujući podlogu) do 1.000 g;
2) apretirano (dorađeno);
3) sa završnim "Z" uvrtajem.

6. U smislu ovog odjeljka, pod pojmom "Predivo velike jakosti" razumijeva se predivo čija je jakost, izražena u cN/tex (centinjutnima po tekstu) veća od:
- za jednožično predivo od najlona, ostalih poliamida i poliestera 60 cN/tex
- za višežično (dublirano) ili kablirano predivo od najlona, ostalih poliamida i poliestera 53 cN/tex
- za jednožično, višežično (dublirano) ili kablirano predivo od viskoznog rajona 27 cN/tex.

7. U smislu ovog odjeljka, pod pojmom "gotovi" (konfekcionirani) razumijevaju se proizvodi:
1) rezani u druge oblike, osim u kvadrate ili pravokutnike;
2) izradeni u finalnom obliku, gotovi za upotrebu (ili ih samo treba odvojiti rezanjem konca koji ih dijeli) bez šivanja ili druge dorade (npr. krpe za prašinu, ručnici, stolnjaci, rupci i deke);
3) porubljeni ili sa zaokrugljenim rubovima ili s resama vezanim u čvorove bilo na kojem rubu, osim tekstilnih materijala u metraži čiji su rezni rubovi zaštičeni od osipanja opšivanjem ili na neki drugi jednostavan način;
4) rezani u određene veličine, a postaju gotovi proizvodi izvlačenjem konca;
5) šivani, lijepljeni ili na drugi način sastavljeni (osim metražne robe koja se sastoji od dviju ili više duljina istog materijala spojenih na krajevima, ili metražne robe sastavljene od dvaju ili više tekstilnih materijala spojenih u slojevima, uključuj
6) proizvodi pleteni ili kačkani u određene oblike, koji imaju veći broj komada tih proizvoda.

8. Proizvodi izrađeni u smislu napomene 7. uz ovaj odjeljak ne svrstavaju se u glave 50. do 55 niti u glave 56. do 60, ako to nije drugačije predviđeno.
U glave 50. do 55. ne spadaju proizvodi koji su obuhvaćeni glavama 56. do 59.

9. Tkanine iz glave 50. do 55. uključuju materijale koji se sastoje od slojeva paralelnih tekstilnih prediva postavljenih jedan na drugi pod oštrim ili pravim kutom. Ti su slojevi na mjestima ukrštanja prediva spojeni ljepilom ili toplinskim vezivom.

10. Elastični proizvodi koji se sastoje od tekstilnih materijala kombiniranih s gumenim nitima svrstavaju se u ovaj odjeljak.

11. U smislu ovog odjeljka, pojam "impregniranje" obuhvaća i "potapanje".

12. U smislu ovog odjeljka, pojam "poliamidi" obuhvaća i "aramide".

13. Tekstilna odjeća iz raznih tarifnih brojeva, osim ako nije drugačije predviđeno, svrstava se u odgovarajuće tarifne brojeve iako je pripremljena u kompletima za prodaju na malo.
Napomene uz tarifne podbrojeve:
U ovom odjeljku i drugim odjeljcima ove tarife, pod ovim pojmovima razumijeva se:
1) Elastomerno predivo
Filamentno predivo (uključujući monofile) od sintetičnoga tekstilnog materijala, osim teksturiranog prediva, koje se ne kida pri istezanju na tri puta veću duljinu od svoje prvobitne duljine i koje se nakon istezanja na dva puta veću duljinu od prvobitne 
2) Nebijeljeno (sirovo) predivo
Predivo:
I) koje ima prirodnu boju svojih vlakana i nije bijeljeno, bojeno (u masi ili ne) niti tiskano;
II) koje je neodredene boje ("sivo predivo"), proizvedeno od raščupanih materijala.
Takvo predivo može se obrađivati bezbojnom apreturom ili privremenom bojom (koja nestaje nakon običnog pranja sapunom), a kod umjetnih ili sintetičkih vlakana - obrađeno u masi sredstvom ili nepostojanom bojom (koja nestaje nakon običnog pranja sapunom), 
3) Bijeljeno predivo
Predivo:
I) koje je podvrgnuto postupku bijeljenja, izrađeno od bijelih vlakana ili je osim ako nije drugačije predviđeno, obojeno u bijelo (u masi ili ne) ili obrađeno bijelom aperturom;
II) koje se sastoji od mješavine nebijeljenih i bijeljenih vlakana;
III) koje je višežično (dublirano) ili kablirano i sastoji se od nebijeljenog i bijeljenog prediva.
4) Obojeno predivo (obojeno ili tiskano) Predivo :
I) Koje je obojeno (u masi ili ne) u drugu boju osim bijele ili privremenom bojom, ili tiskano ili izrađeno od obojenih ili tiskanih vlakana;
II) koje se sastoje od mješavine obojenih vlakana različitih boja ili mješavine nebijeljenih i bijeljenih vlakana s obojenim vlaknima (melirana ili miješana prediva) ili je tiskano u jednoj boji ili više boja u razmacima da bi se dobili točkasti efekti;
III) koje se dobiva od češljanih vrpci ili potprede što su tiskane;
IV) koje je višežično (dublirano) ili kablirano i sastoji se od nebijeljenog i bijeljenog prediva i obojenog prediva.
Prethodne odredbe primjenjuju se također mutatis mutandis na monofile, vrpce i slične proizvode iz glave 54.
5) Nebijeljene tkanine
Tkanine izradene od nebijeljenog prediva koje nisu bijeljene, obojene ili tiskane. Takve tkanine mogu biti obrađene bezbojnom apreturom ili privremenom bojom.
6) Bijeljene tkanine
Tkanine:
I) koje su bijeljene ili, ako nije drugačije predviđeno, obojene u bijelo i imaju bijelu aperturu, u metraži:
II) koje se sastoje od bijelog prediva;
III) koje se sastoje od nebijeljenog i bijeljenog prediva.
7) Obojene tkanine
Tkanine
I) koje su obojene samo jednom bojom osim bijelom (ako nije drugačije predviđeno) ili su obradene obojenom apreturom osim bijele (ako nije drugačije predviđeno), u metraži;
II) koje se sastoje od prediva ravnomjerno obojenog jednom bojom.
8) Tkanine od prediva različitih boja
Tkanine (osim tiskanih tkanina):
I) koje se sastoje od prediva različitih boja ili prediva različitih nijansi iste boje (osim prirodne boje vlakana od kojih se predivo sastoji);
II) koje se sastoje od nebijeljenoga ili bijeljenog prediva i obojenog prediva;
III) koje se sastoje od meliranoga ili višebojnog prediva. Pri svrstavanju tih tkanina ne uzima se u obzir predivo koje je utkano u rubove i krajeve metraine robe.
9) Tiskane tkanine
Tkanine koje su tiskane u metraži, uključujući tkanine izrađene od prediva različitih boja. (Tiskanim tkaninama smatraju se i tkanine koje su: dezenirane četkom ili sprejom, transfernim tiskanjem, flokiranjem ili postupkom batika).
Postupak mercerizacije ne utječe na svrstavanje prethodno navedenih prediva ili tkanina.
10) Pleteni preplet
Struktura tkanine u kojoj svako predivo prolazi izmjenično iznad i ispod slijedećih prediva osnove, a svako predivo osnove prolazi izmjenično iznad i ispod slijedećih prediva potke.
2.(1) Smatra se da se proizvodi iz glava 56. do 63, koji sadrže dva tekstilna materijala ili više tekstilnih materijala iz glave 50 do 55. u cijelosti sastoje od onoga tekstilnog materijala koji bi bio izabran u skladu s napomenom 2. uz ovaj odjeljak, za 
(2) Za primjenu ove odredbe:
1) Pri svrstavanju će se uzeti u obzir onaj dio materijala na temelju kojega se svrstavanje obavlja u smislu Osnovnog pravila 3. za primjenu Tarife;
2) kod tekstilnih proizvoda koje se sastoje od podloge od tekstilnog materijala i lica s fluorom ili čipkama podloga se neće uzimati u obzir;
3) kod vezenih proizvoda iz tar. broja 58.10 uzima se u obzir samo podloga. Međutim, vezani proizvodi bez vidljive podloge svrstavaju se samo prema koncu za vez.

Glava 50.

SVILA

_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
50.01		5001.00	Čahure svilenih buba prikladne za odmotavanje	Sl
50.02		5002.00	Sirova svila (neupredena)				Sl
50.03				Svileni otpaci (uključujući čahure neprikladne za
				odmotavanje, otpatke prediva i raščupane tekstilne
				materijale):
		5003.10	- Nevlačeni nečešljani					Sl
		5003.91	- Ostalo						Sl
50.04		5004.00	Svileno predivo (osim prediva od svilenih otpadaka),
				nepripremljeno za prodaju na malo:
		5004.001	---- jednožično predivo				3
		5004.002	---- višežično tram-predivo				3
		5004.003	---- višežično krep-predivo				3
		5004.004	---- organdin-predivo					3
		5004.009	---- ostalo						3
50.05		5005.00	Predivo od svilenih otpadaka, nepripremljeno za
				prodaju na malo					2
50.06		5006.00	Svileno predivo i predivo od svilenih otpadaka,
				pripremljeno za prodaju na malo; svileni katgut:
		5006.001	---- svileni katgut					Sl
		5006.002	---- svileno predivo					3
		5006.003	---- predivo od šap-svile				3
		5006.009	---- predivo od buret-svile				3
50.07				Tkanine od svile ili od svilenih otpadaka:
		5007.10	- Tkanine od buret-svile				4
		5007.20	- Ostale tkanine koje, po masi, sadrže 85% ili više
				svile ili drugih otpadaka svile, osim buret-svile:
		5007.201	---- od šap-svile					4
		5007.209	---- ostale						4
		5007.90	- Ostale tkanine					4

Glava 51.
VUNA, PUST ILI GRUBA ŽIVOTINJSKA DLAKA, PREDIVO I TKANINE OD KONJSKE DLAKE

Napomena
1.U ovoj tarifi:
1) pod pojmom "vuna" razumijeva se prirodno vlakno od ovaca i
janjadi:
2) pod pojmom "fina životinjska dlaka" razumijeva se dlaka alpske, lame, vikunje, deve, jaka, angorskih, tibetskih, kašmirskih i sličnih koza (ali ne od običnih koza), kunića (uključujući i angorske kuniće), zeca, dabra, nutrije, i bizamskog (mošuskog) št
3) pod pojmom "gruba životinjska dlaka" razumijeva se dlaka životinja koje nisu spomenute u prethodnom stavu, isključujući dlaku i čekinje za izradu četaka (tar. broj 05.02) i konjsku dlaku (tar. broj 05.03).


_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
51.01				Vuna, nevlačena i nećešljana:
		5101.1		- Masna vuna, uključujući vunu pranu na ovci:
		5101.11	---- tabačka vuna					Sl
		5101.19	---- ostalo						Sl
		5101.2		- Odmašćena vuna, nekarbonizirana:
		5101.21	---- tabačka vuna					Sl
		5101.29	---- ostala						Sl
		51.0130	- karbonizirana					Sl
51.02				Fina ili gruba životinjska dlaka, nevlačena i
				nečešljana:
		5102.10	- Fina životinjska dlaka				Sl
		5102.20	- Gruba životinjska dlaka				Sl
51.03				Otpaci od vune i fine lli grube životinjske dlake,
				uključujući otpatke od prediva, ali
				isključujući raščupane tekstilne materijale:
		5103.10	- Iščešak od vune ili fine životinjske dlake		Sl
		5103.20	- Ostali otpaci od vune ili fine životinjske dlake	Sl
		5103.30	- Otpaci od grube životinjske dlake			Sl
51.04		5104.00	Raščupani tekstilni materijali od vune i fine ili grube
				životinjske dlake					Sl
51.05				Vuna i fina ili gruba životinjska dlaka, vlačena ili
				češljana (uključujući češljanu vunu, u masi):
		5105.10	- Vlačena vuna						Sl
		5105.2		- Češljana vuna:
		5105.21	-- ćešljana vuna u rasutom stanju - u pramenima	Sl
		5105.29	---- ostala						Sl
		5105.30	- Fina životinjska dlaka, vlačena ili češljana		Sl
		5105.40	- Gruba životinjska dlaka, vlačena ili češljana	Sl
		51.06		Predivo od vlaćene vune, nepripremljeno za
				prodaju na malo:
		5106.10	- Koje, po masi, sadrži 85% ili više vune		3
		5106.20	- Koje po masi, sadrži manje od 85% vune		3
51.07				Predivo od češljane vune, nepripremljeno za
				prodaju na malo:
		5107.10	- Koje, po masi, sadrži 85% ili više vune		2
		5107.20	- Koje, po masi, sadrži manje od 85% vune
51.08				Predivo od fine životinjske dlake (vlačeno ili
				ćešljano), nepripremljeno za prodaju na malo :
		5108.10	- Vlaćeno						3
		5108.20	- Češljano						3
51.09				Predivo od vune ili fine životinjske dlake,
				pripremljeno za prodaju na malo:
		5109.10	- Koje, po masi, sadrži 85% ili više vune ili fine
				životinjske dlake					3
		5109.90	- Ostalo						3
51.10		5110.00	Predivo od grube životinjske dlake ili konjske dlake
				(uključujući u obavijeno predivo od konjske dlake),
				pripremljeno ili nepripremljeno za prodaju na malo	Sl
51.11				Tkanine od vlačene vune ili od vlačene fine
				životinjske dlake:
		5111.1		- Koje, po masi, sadrže 85% ili više vune ili fine
				životinjske dlake:
		5111.11	---- mase do 300 g/m.kv.				3
		5111.19	---- ostale						3
		5111.20	- Ostale, u mješavini pretežno ili samo s umjetnim
				ili sintetičnim filamentima				3
		5111.30	- Ostale,u mješavini pretežno ili samo s rezanim
				umjetnim ili sintetičkim vlaknima			3
		5111.90	- ostale							3
51.12				Tkanine od češljane vune ili češljane fine životinjske
				dlake:
		5112.1		- Koje, po masi ,sadrže 85% ili više vune ili fine
				životinjske dlake:
		5112.11	---- mase do 200g/m'					6
		5112.19	---- ostale						6
		5112.20	- Ostale, u mješavini pretežno ili samo s umjetnim
				ili sintetičnim filamentima				5
		5112.30	- Ostale, u mješavini pretežno ili samo s rezanim
				umjetnim ili sintetičnim vlaknima			5
		5112.90	- Ostale						5
51.13		5113.00	Tkanine od grube životinjske dlake ili konjske dlake:
		5113.001	---- tkanine od dlake iz grive i repa			3
		5113.009	---- ostale						5
	
Glava 52.
PAMUK

Napomena uz tarifne podbrojeve
1. U smislu tar. podbroja 5209.42 i 5211.42, pod pojmom "denim" razumijevaju se tkanine od trožičnog ili četverožičnog kepera, uključujući i lomljeni keper i keper po osnovi, kod kojih je predivo osnove bojeno plavo, a predivo potke, nebijeljeno, bijeljen


_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
52.01		5201.00	Pamuk, nevlačeni i nečešljani:
		5201.001	---- kratkovlaknasti					Sl
		5201.002	---- srednlevlaknasti					Sl
		5201.009	---- dugovlaknasti					Sl
52.02				Pamučni otpaci (uključujući otpatke prediva i
				raščupane tekstilne materijale):
		5202.10	- Otpaci prediva pri predenju (uključujući otpatke
				od konca)						Sl
		5202.9		- Ostalo:
		5202.91	---- raščupani tekstilni materijal			Sl
		5202.99	---- ostalo						Sl
52.03		5203.00	Pamuk, vlačeni ili češljani				Sl
52.04				Pamučni šivaći konac, nepripremljen ili pripremljen
				za prodaju na malo:
		5204.1		- Nepripremljen za prodaju na malo:
		5204.11	---- koji po masi, sadrži 85% ili više pamuka		3
		5204.19	---- ostali						3
		5204.20	- Pripremljen za prodafu na malo:
		5204.201	---- nemercerizirani					4
		5204.209	---- mercerizirani					4
52.05				Pamučno predivo (osim šivaćeg konca) koje, po
				masi, sadrži 85% ili više pamuka, nepripremljeno
				za prodaju na malo:
		5205.1		- Jednožično predivo od nečešljanih vlakana:
		5205.11	---- numeracija 714,29 deciteksta ili veće (metričke
				numeracije do 14)					3
		5205.12	---- numeracije od 232,56 do 714,29 deciteksta
				(metričke numeracije više od 14 do 43)		3
		5205.13	---- numeracije od 192,31 do 232,56 deciteksa
				(metričke numeracije više od 43 do 52)		3
		5205.14	---- numeracije od 125 do 192,31 deciteksa
				(metričke numeracije više od 52 do 80)		3
		5205.15	---- numeracije manje od 125 deciteksa (metričke
				numeracije više od 80)				3
		5205.2		- Jednožično predivo od češljanih vlakana:
		5205.21	---- numeracije 714.29 deciteksa ili veće (metričke
				numeracije do 14)					3
		5205.22	---- numeracije od 232,56 do 714,29 deciteksa
				(metričke numeracije više od 14 do 43)		3
		5205.23	---- numeracije od 192,31 do 232,56 deciteksa
				(metričke numeracije više od 43 do 52)		3
		5205.24	---- numeracije od 125 do 192,31 deciteksa
				(metričke numeracije više od 52 do 80)		3
		5205.25	---- numeracije manje od 125 deciteksa (metričke
				numeracije više od 80)				3
		5205.3		- Višežično (dublirano) ili kablirano predivo od
				nečešljanih vlakana:
		5205.31	---- numeracije po jednoj žici 714,29 deciteksa ili
				veće (metričke numeracije do 14, po jednoj žici)	3
		5205.32	---- numeracije po jednoj žici od 23256 do 714,29
				deciteksa (metričke numeracije više od 14 do 43,
				po jednoj žici)					3
_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
		5205.33	---- numeracije po jednoj žici od 192,31 do 232,56
				deciteksa (metričke numeracije više od 43 do 52
				po jednoj žici)					3
		5205.34	---- numeracije po jednoj žici od 125 do 192,31
				deciteksa (metričke numeracije više od 52 do 80 po
				jednoj žici)						3
		5205.35	---- numeracije po jednoj žici od 125 deciteksa
				(metričke numeracije više od 80, po jednoj žici)	3
		5205.4		- Višežično (dublirano) ili kablirano predivo od
				ćešljanih vlakana:
		5205.41	---- numeracije po jednoj žici 714,29 deciteksa ili
				veće (metričke numeracije do 14, po jednoj žici)	3
		5205.42	---- numeracije po jednoj žici od 123,56 do 714,29
				deciteksa (metričke numeracije više od 14 do 43 po
				jednoj žici)						3
		5205.43	---- numeracije po jednoj žici od 192,31 do 232,56
				deciteksa (metričke numeracije više od 43 do 52 po
				jednoj žici)						3
		5205.44	---- numeracije po jednoj žici od 125 do 192,31
				deciteksa (metričke numeracije više od 52 do 80 po
				jednoj žici)						3
		5205.45	---- numeracije po jednoj žici od 125 deciteksa
				(metričke numeracije više od 80, po jednoj žici)	3
52.06				Pamučno predivo (osim konca za šivanje) koje
				sadrži manje od 85% po masi, pamuka,
				nepripremljeno za prodaju na malo:
		5206.1		- Jednolično predivo od nečešljanih vlakana:
		5206.11	---- numeracija 714,29 deciteksa ili veće (metričke
				numeracije do 14)					3
		5206.12	---- numeracije od 232, 56do 714,29 deciteksa
				(metričke numeracije više od 14 do 43)		3
		5206.13	---- numeracije od 192,31 do 232,56 deciteksa
				(metričke numeracije više od 43 do 52)		3
		5206.14	---- numeracije od 125do 192,31 deciteksa
				(metričke numeracije više od 52 do 80)		3
		5206.15	---- numeračije manje od 125 deciteksa (metričke
				numeracije više od 80)				3
		5206.2		- Jednožično predivo od češljanih vlakana:
		5206.21	---- numeracije 714.29 deciteksa ili veće (metričke
				numeracije do 14)					3
		5206.22	---- numeracije od 232,56 do 714,29 deciteksa
				(metričke numeracije više od 14 do 43)		3
		5206.23	---- numeracije od 192,31 do 232,56 deciteksa
				(metričke numeracije više od 43 do 52)		3
		5206.24	---- numeracije od 125 do 192,31 deciteksa
				(metričke numeracije više od 52 do 80)		3
_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
		5206.25	---- numeracije manje od 125 deciteksa (metričke
				numeracije više od 80)				3
		5206.3		- Višežično (dublirano) ili kablirano predivo od
				nečešljanih vlakana:
		5206.31	--- numeracije po jednoj žici 714,29 deciteksa ili
				veće (metričke numeracije do 14, po jednoj žici)	3
		5206.32	--- numeracije po jednoj žici od 232,56 do 714,29
				deciteksa (metričke numeracije više od 14 do 43,
				po jednoj žici )					3
		5206.33	---- numeracije po jednoj žici od 192,31 do
				232,56 deciteksa (metričke numeracije više od 43
				do 52 po jednoj žici)					3
		5206.34	---- numeracije po jednoj žici od 125 do 192,31
				deciteksa (metričke numeracije više od 52 do 80
				po jednoj žici)
		5206.35	---- numeracije po jednoj žici od 125 deciteksa
				(metričke numeracije više od 80, po jednoj žici)	3
		5206.4		- Višežično (dublirano) ili kablirano predivo od
				češljanih vlakana:
		5206.41	---- numeracije po jednoj žici 714,29 deciteksa ili
				veće (metričke numeracije do 14, po jednoj žici)	3
		5206.42	---- numeracije po jednoj žici od 123,56 do 714,29
				deciteksa (metričke numeracije više od 14 do 43
				po jednoj žici)					3
		5206.43	---- numeracije po jednoj žici od 192,31 do 232,56
				deciteksa (metričke numeracije više od 43 do 52 po
				jednoj žici)						3
		5206.44	numeracije po jednoj žici od 125 do 192,31
				deciteksa (metričke numeracije više od 52 do 80 po
				jednoj žici)						3
		5206.45	---- numeracije po jednoj žici od 125 deciteksa
				(metričke numeracije više od 80, po jednoj žici)	3
52.07				Pamučno predivo (osim šivaćeg konca)
				pripremljeno za prodaju na malo:
		5207.10	- Koje, po masi, sadrži 85% ili više pamuka:
		5207.101	---- namercerizirano					3
		5207.109	---- mercerizirano					3
		5207.90	---- ostalo:						3
		5207.901	---- nemercerizirano					3
		5207.909	---- mercerizirano					3
52.08				Pamučne tkanine koje, po masi sadrže 85% ili
				više pamuka, mase do 200 g/m.kv
		5208.1		- Nebijeljene
		5208.11	---- platnenog prepleta, mase do 100 g/m2		6
		5208.12	---- platnenog prepleta, mase više od 100 g/m2	6
		5208.13	---- trožične ili četverožične keper tkanine,
				uključujući ukršteni keper				6
		5208.19	---- ostale tkanine					6
		5208.2		- Bijeljene:
		5208.21	---- platnenog prepleta, mase do 100 g/m2		6
_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
		5208.22	---- platnenog prepleta, mase više od 100 g/m.kv.	6
		5208.23	---- trožični ili četverožični keper, uključujući
				ukršteni keper						6
		5208.29	---- ostale tehnike					6
		5208.3		- Obojene:
		5208.31	---- platnenog prepleta, mase do 100 g/m.kv.		6
		5208.32	---- platnenog prepleta, mase više od 100 g/m2	6
		5208.33	---- trožični ili četverožični keper, uključujući
				ukršteni keper						6
		5208.39	---- ostale tkanine					6
		5208.4		- Od prediva različitih boja:
		5208.41	---- platnenog prepleta, mase do 100 g/m.kv.		6
		5208.42	---- platnenog prepleta, mase više od 100 g/m2	6
		5208.43	---- trožični ili četverožični keper, uključujući
				ukršteni keper						6
		5208.49	---- ostale tkanine					6
		5208.5		- Tiskane:
		5208.51	---- platnenog prepleta, mase do 100 g/m2		6
		5208.52	---- platnenog prepleta, mase više od 100 g/m2	6
		5208.53	---- trožični ili ćetverožični keper, uključujući
				ukršteni keper						6
		5208.59	---- ostale tkanine					6
52.09				Pamučne tkanine, koje po masi, sadrže
				85% ili više pamuka, mase više od 200 g/m2:
		5209.1		- Nebijeljene:
		5209.11	---- platnenog prepleta				6
		5209.12	---- trožični ili četverožični keper, uključaljući
				ukršteni keper						6
		5209.19	---- ostale tkanine					6
		5209.2		- Bijeljene:
		5209.21	---- platnenog prepleta				6
		5209.22	---- trožični ili četverožični keper, uključujući
				ukršteni keper						6
		5209.29	---- ostale tkanine					6
		5209.3		- Obojene:
		5209.31	---- platnenog prepleta				6
		5209.32	---- trožični ili ćetverožični keper, uključujući
				ukršteni keper						6
		5209.39	---- ostale tkanine					6
		5209.4		- Od prediva različitih boja:
		5209.41	---- platnenog preplete				6
		5209.42	---- tkanine denim (teksas)				6
		5209.43	---- ostale tkanlne od trožičnog ili četverožičnog
				kepera, uključujući ukršteni keper			6
		5209.49	---- ostale tkanine					6
		5209.5		- Tiskane:
		5209.51	---- platnenog prepleta				6
		5209.52	---- trožični ili četverožični keper, ukljačujući
				ukršteni keper						6
		5209.59	---- ostale tkanine					6
52.10				Tkanine od pamuka, koje po masi sadrže manje
				od 85% pamuka, u mješavini pretežno ili samo s
				umjetnim ili sintetičkim vlaknima, mase do 200 g/m2
		5210.1		-Nebijeljene:
		5210.11	---- platnenog prepleta				6
_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
		5210.12	---- trožični ili četverožični keper, uključujući
				ukršteni keper						6
		5210.19	---- ostale tkanine					6
		5210.2		- Bijeljene :
		5210.21	---- platnenog prepleta				6
		5210.22	---- trožični ili četverožični keper, uključujući
				ukršteni keper						6
		5210.29	---- ostale tkanine					6
		5210.3		- Obojene:
		5210.31	---- platnenog prepleta				6
		5210.32	---- trožični ili četverožični keper, uključujući
				ukršteni keper						6
		5210.39	---- ostale tkanine					6
		5210.4		- Od prediva različitih boja:
		5210.41	---- platnenog prepleta				6
		5210.42	---- trožični ili četverožični keper, uključujući
				ukršteni keper						6
		5210.49	---- ostale tkanine					6
		5210.5		- Tiskane:
		5210.51	---- platnenog prepleta				6
		5210.52	---- trožični ili četverožični keper, uključujući
				ukršteni keper						6
		5210.59	---- ostale tkanine					6
52.11				Tkanine od pamuka koje, po masi, sadrže manje
				od 85% pamuka, u mješavini pretežno ili samo s
				umjetnim ili sintetičkim vlaknima, mase više od
				200 g/m2
		5211.1		- Nebijeljene:
		5211.11	---- platnenog prepleta				6
		5211.12	---- trožični ili četverožični keper, uključujući
				ukršteni keper						6
		5211.19	---- ostale tkanine					6
		5211.2		- Bijeljene:
		5211.21	---- platnenog prepleta				6
		5211.22	---- trožični ili četverožični keper, uključujući
				ukršteni keper						6
		5211.29	----- ostale tkanine					6
		5211.3		- Obojene:
		5211.31	---- platnenog prepleta				6
		5211.32	---- trožični ili četverožični keper, uključujući
				ukršteni keper						6
		5211.39	---- ostale tkanine					6
		5211.4		- Od prediva različitih boja:
		5211.41	---- platnenog prepleta				6
		5211.42	---- tkanine denim (teksas)				6
		5211.43	--- ostale tkanine od trožičnog ili četverožičnog
				kepera, uključujući ukršteni keper			6
		5211.49	---- ostale tkanine					6
		5211.5		- Tiskane:
		5211.51	---- platnenog prepleta				6
		5211.52	---- trožični ili četverožični keper, uključujući
				ukršteni keper						6
		5211.59	---- ostale tkanine					6
52.12		5212.00	Ostale pamučne tkanine:
		5212.1		- Mase do 200 g/m2:
		5212.11	--- nebijeljene						6
		5212.12	---- bijeljene						6
		5212.13	---- obojene						6
		5212.14	---- od prediva različitih boja				6
		5212.15	---- tiskane						6
		5212.2		- Mase više od 200 g/m2:
		5212.21	---- nebijeljene						6
		5212.22	---- bijeljene						6
		5212.23	---- obojene						6
		5212.24	---- od prediva različitih boja				6
		5212.25	---- tiskane						6

Glava 53.

OSTALA BILJNA I TEKSTILNA VLAKNA; PAPIRNO PREDIVO I TKANINE OD PAPIRNOG PREDIVA

_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
52.01				Lan, sirovi ili prerađivani ali nepreden, kučina i
				laneni otpaci (uključujući i otpatke prediva i
				raščupane tekstilne materijale):
		5301.10	- Sirovi ili močeni lan					3
		5301.2		- Lomljeni, trljeni, grebeni ili na drugi način
				obrađivani, ali nepredeni lan:
		5301.21	-- lomljeni ili trljeni					3
		5301.29	- ostali							3
		5301.30	- Kučina i laneni otpaci				3
53.02				Konoplja (Canabis sativa L), sirova ili prerađivana
				ali nepredena; kučina i otpaci od konoplje
				(uključujući otpatke prediva i raščupane tekstilne
				materijale).
		5302.10	- Sirova ili močena konoplja				Sl
		5302.90	- Ostalo						Sl
53.03				Juta i ostala likova tekstilna vlakna (isključujući
				lan, konoplju i ramiju), sirova ili preradivana ali
				nepredena; kučina i otpaci od tih vlakana
				(uključujući otpatke prediva i raščupane tekstilne
				materijale):
		5303.10	- Sirova ili močena juta i ostala tekstilna likova
				vlakna							Sl
		5303.90	- Ostalo						Sl
53.05				Sisal i ostala tekstilna vlakna iz porodice agave,
				sirova ili prerađivana ali nepredena; kučina i otpaci
				od tih vlakana (uključujući otpatke prediva i
				raščupane tekstilne materijale):
		5304.10	- Sirovi sisal i ostala tekstilna vlakna iz porodice
				agava							Sl
		5304.90	- Ostalo						Sl
53.05				Kokosovo vlakno, abaka (manila ili Musa texilis Nee),
				ramija i ostala biljna tekstilna vlakna, nespomenuta i
				neobuhvaćena na drugom mjestu, sirova ili
				preradivana ali nepredena; kučina išćešak i otpaci
				od tih vlakana (uključujući otpatke prediva i
				raščupane tekstilne materijale):
		5305.1		- Kokosovo vlakno:
		5305.11	-- sirovo						Sl
		5305.19	-- ostalo						Sl
		5305.2		- Vlakno od abake:					Sl
		5305.21	-- sirovo						Sl
		5305.29	-- ostalo						Sl
		5305.9		- Ostala vlakna:					Sl
		5305.91	-- sirova						Sl
		5305.99	-- ostalo						Sl
_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
Laneno predivo:
		5305.10	- Jednožično						3
		5306.20	- Višežično (dublirano) ili kablirano			3
		53.07		Predivo od jute ili ostalih tekstilnih likovih vlakana
				iz tar. broja 53.03;
		5307.10	- Jednožično						3
		5307.20	- Višežično (dublirano) ili kablirano			3
		53.08		Predivo od ostalih biljnih tekstilnih vlakana; papirno
				predivo
		5308.10	- Od kokosova vlakna					3
		5308.20	- Od konoplje						3
		5308.30	- Od papira						Sl
		5308.90	- Ostalo						3
		53.09		Lanene tkanine:
		5309.1		- Koje, po masi, sadrže 85% ili više lana:
		5309.11	-- nebijeljene i bijeljene				6
		5309.19	-- ostale						6
		5309.2		- Koje, po masi, sadrže manje od 85% lana,
		5309.21	-- nebijeljene ili bijeljene				6
		5309.21	-- ostale						6
53.10				Tkanine od jute ili ostalih tekstilnih likovih vlakana
				iz tar. broja 53.03:
		5310.10	- nebijeljene						6
		5310.90	- Ostale						4
53.11		5311.00	Tkanine od ostalih biljnih tekstilnih vlakana;
				tkanine od papirnog prediva				6

Glava 54.

UMJETNI ILI SINTETIČKI FILAMENTI

Napomene
1. Pod pojmom "umjetna ili sintetička vlakna" u Tarifi razumijevaju se rezana vlakna i filamenti od organskih polimera dobivenih industrijskim procesima; i to:
1) polimerizacijom organskih monomera, kao što su poliamidi, poliesteri, poliuretani i derivati polivinila:
2) kemijskom transormacijom prirodnih organskih polimera (npr. celuloze, kazeina, bjelančevina i algi), kao što su viskozna svila, celulozni acetat, bakreni acetat i alginantna vlakna.
Pojmovi "sintetična" i "umjetna", upotrijebljeni u vezi s vlaknima, znače: sintatična vlakna definiran pod 1); umjetna vlakna definirana pod 2).
Pojmovi "sintetični" i "umjetni", u istom smislu, primjenjuju se kad se odnose na tekstilne materijale.
2. Tar.br. 54.02 i 54.03 ne obuhvaćaju kabele od sintetičnih ili umjetnih vlakana, koji se svrstavaju u glavu 55.


_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
54.01				Šivaći konac od umjetnih ili sintetičnih filamenata,
				nepripremljen ili pripremljen za prodaju na malo:
		5401.10	- Od sintetičriih filamenata				4
		5401.20	- Od umjetnih filamenata				4
54.02				Predivo od sintetičnih filamenata (osim šivaćeg
				konca), nepripremljeno za prodaju na malo,
				uključujući sintetičke monofile numeracije manje
				od 67 cediteksa:
		5402.10	- Predivo velike jakosti (od najlona ili drugih
				poliamida):
		5402.101	--- polamidna 6					4
		5402.102	--- poliamidna 6,6					4
		5402.109	--- ostalo						4
		5402.20	- Predivo velike jakosti od poliestera:
		5402.201	--- predimpregnirana					4
		5402.3		- Teksturirano predivo:
		5402.31	-- od najlona ili drugih poliamida numeracije po
				jednoj žici do 50 teksa:
		5402.311	--- poliamidna 6					4
		5402.312	--- poliamidna 6,6					4
		5402.32	- od najlona ili drugih poliamida numeracije po
				jednoj žici od 50 teksa:
		5402.321	--- poliamidna 6					4
		5402.322	--- poliamidna 6,6					4
		5402.329	--- ostalo						4
		5402.33	-- od poliestera:
		5402.331	--- numeracije do 50 teksa po jednoj žici		4
		5402.339	--- numeracije više od 50 teksa po jednoj žici	4
		5402.39	-- ostalo:
		5402.391	--- od polipropilena					4
		5402.399	--- ostalo						4
		5402.4		- Ostalo predivo, jednožično, nekončano ili
				upredeno do 50 uvrtaja po metru
		5402.41	- od najlona ili drugih poliamida:
		5402.411	-- poliamidna 6					4
		5402.412	-- poliamidna 6,6					4
		5402.419	--- ostalo						4
		5402.42	-- od poliestera, jelomičo orijentiranih		4
		5402.43	- od poliestera, stala					4
		5402.49	-- osala:
		5402.491	--- od polipropilena					4
		5402.499	- osalo							4
		5402.5		- Ostalo predivo, ednožično, upredeno s više od
				50 uvrtaja po metru:
		5402.51	-- od najlona ili drugih poliamida:
		5402.511	--- poliamidna 6					4
		5402.512	--- poliamidna 6,6					4
		5402.519	--- ostalo						4
		5402.52	-- od poliestera					4
		5402.59	--- ostala:
		5402.591	--- od polipropilena					4
		5402.599	--- ostalo						4
		5402.6		- Ostala prediva, višežična (dublirana) ili kablirana:
		5402.61	--- od najlona ili drugih poliamida:
		5402.611	--- poliamidna 6					4
		5402.612	--- poliamidna 6,6					4
		5402.619	--- ostalo						4
		5402.62	-- od poliestera					4
		5402.69	-- ostala:
		5402.691	--- od polipropilena					4
		5402.699	--- ostalo						4
54.03				Predivo od umjetnih filamenata (osim šivaćeg
				konca), nepripremljeno za prodaju na malo,
				uključujući umjetne monofile numeracije manje od
				67 deciteksa:
		5403.10	- Predivo velike jakosti, od viskoznog rajona		4
		5403.20	- Teksturirano predivo				4
		5403.3		- Ostalo predivo, jednožično:
		5403.31	-- od viskoznog rajona,bez uvrtaja ili do 120 uvrtaja
				po metru						4
_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
		5403.32	- od vlskoznog rajona sa više od 120 uvrtaja po
				metru							4
		5403.33	-- od celuloznog acetata				4
		5403.39	- ostafa						4
		5403.4		- Ostalo predivo, višežično (dublirano) ili kablirano:
		5403.41	-- od viskoznog rajona				4
		5403.42	-- od celuloznog acetata				4
		5403.49	- ostala							4
54.04				Sintetični monofili, numeracije od 67 deciteksa ili
				veće i čija dimenzija poprečnog presjeka ne
				premašuje 1 mm; vrpce i slično (npr. umjetna slama)
				od sintetičkih tekstilnih materijala vidljive širine do
				55 mm:
		5404.10	- Monofili						3
		5404.90	- Ostalo						3
54.05		5405.00	Umjetni monofili, numeracije od 67 deciteksta ili
				veće čija dimenzija poprečnog presjeka ne
				premašuje 1 mm; vrpce i slično (npr. umjetna
				slama) od umjetnoga tekstilnog materijala, vidljive
				širine do 5 mm						3
54.06				Predivo od umjetnih ili sintetičnih filanmenata
				(osim šivaćeg konca) pripremljeno za prodaju
				na malo:
		5406.10	- Predivo od sintetičnih filanmenata			4
		5406.20	- Predivo od umjetnih filanmenata			4
54.07				Tkanine od sintetičnih filanmenata prediva,
				uključujući tkanine dobivene od proizvoda
				iz tar. broja 54.04;
		5407.10	- Tkanine od prediva velike jakosti, od najlona
				ili drugih poliamida ili poliestera			6
		5407.20	- Tkanine dobivene od vrpci ili sličnih proizvoda	6
		5407.30	- Tkanine predviđene napomenom 9. uz odjeljak XI	6
		5407.4		- Ostale tkanine koje po masi, sadže 85% ili više
				nestrukturiranih najlona ili drugih poliamida;
		5407.41	-- nebijeljene ili bijeljene				6
		5407.42	-- obojene						6
		5407.43	-- od prediva različitih boja				6
		5407.44	-- tiskane						6
		5407.8		- Ostale tkanine koje, po masi sadrže 85% ili više
				teksuriranih poliesterskih filamenata:
		5407.51	-- nebijeljene ili bijeljene				6
		5407.52	-- obojene						6
		5407.53	-- od prediva različih boja				6
		5407.54	-- tiskane						6
		5407.60	- Ostale tkanine koje, po masi, sadrže 85% ili više
				nestrukturiranih poliesterskih filamenata		6
		5407.7		- Ostele tkanine hoje, po masi, sadrže 85% ili više
				sintetičhih filamenata:
		5407.71	-- nebijeljene ili bijeljene				6
		5407.72	-- obojene						6
		5407.73	-- od prediva različitih boja				6
		5407.74	- tiskane						6
		5407.8		- Ostale tkanine koje, po masi, sadrže manje od
				85% sintetičkih filamenata, u mješavini, pretežno
				ili samo s pamukom :
_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
		5407.81	-- nebijeljene ili bijeljene				6
		5407.82	-- obojene						6
		5407:83	-- od prediva različitih boja				6
		5407.84	-- tiskane						6
		5407.9		- Ostale tkanine:
		5407.91	-- nebijeljene ili bijeljene				6
		5407.92	- obojene -
		5407.93	- od prediva različitih boja				6
		5407.94	- tiskane						6
54.08				Tkanine od umjetnih filametnih prediva, uključujući
				tkanine dobivene od proizvoda iz tar. broja 54.05
		5408.10	- Tkanine od prediva velike jakosti, od
				viskoznog rajona					6
		5408.2		- Ostale tkanine koje, po masi, sadrže 85% ili više
				umjetnih filamenata ili vrpci ili sličnih proizvoda:
		5408.21	-- nebijeljene ili bijeljene				6
		5408.22	-- obojene						6
		5408.23	-- od prediva različitih boja				6
		5408.24	-- tiskane						6
		5408.3 	- Ostale tkanine
		5408.31	-- nebijeljene ili bijeljene				6
		5408.32	-- obojene						6
		5408.33	-- od prediva različitih boja				6
		5408.34	-- tiskane						6

Glava 55.

UMJETNA ILI SINTETIČKA VLAKNA, REZANA

Napomena
Pod kabelima od umjetnih ili sintetičkih filamenata iz tar. br. 55.01 i 55.02 razumijevaju se proizvodi od paralelnih filamenata iste duljine koja je jednaka duljini kabela i koji udovoljavaju ovim uvjetima:
1) da je kabel dulji od 2 m;
2) da upredanje kabela mora biti manje od 5 uvrtaja po metru;
3) numeracija pojedinačnih filamenata mora biti manja od 67 deciteksa;
4) samo za kabele od sintetičkih filamenata: katbeli moraju biti istegnuti, tj. ne mogu se istegnuti više od 100% od svoje duljine;
5) ukupna numeracija kabela mora biti iznad 20.000 deciteksa.
Kabeli duljine do 2 m svrstavaju se u tar. br. 55.03 ili 55.04.


_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
55.01				Kabeli od sintetičnih filamenata:
		5501.10	- Od najlona ili drugih poliamida:
		5501.101	---- poliamidna 6					6
		5501.102	---- poliamidna 6,6					6
		5501.109	---- ostalo						6
		5501.20	- Od poliestera						6
		5501.30	- Od akrilnih ili modakrilnih				6
		5501.90	- Ostali:
		5501.901	--- od polipropilena					6
		5501.909	--- ostalo						6
55.02		5502.00	Kabeli od umjetnih filamenata:
		5502.001	- celulozno-acetatni kabel za filter-štapiće za
				cigarete						Sl
		5502.009	- ostalo						6
55.03				Sintetična vlakna, rezana, nevlačena, nečešljana
				niti drugačije pripremljena za predenje:
		5503.10	- Od najlona ili drugih poliamida:
		5503.101	---- poliamidna 6					6
		5503.102	---- poliamidna 6,6					6
		5503.109	---- ostalo						6
		5503.20	- Od poliestera						6
		5503.30	- Od akrilnih ili modakrilnih				6
		5503.40	- Od polipropilena					6
		5503.90	- Ostali:
		5503.40	--- od prolipropilena					6
		5503.90	--- ostala						6
55.04				Umjetna vlakna, rezana nevlačena, ne	češljana niti
				drugačije pripremljena za predenje:
		5504.10	- Od viskoze :
		5404.101	--- cel-vlakna						Sl
		5504.109	--- modalna						Sl
		5504.90	- Ostala						Sl
55.05				Otpaci (uključujaći kratka vlakna dobivena pri
				češljanju, otpatke od prediva i raščupane tekstilne
				otpatke) od umjetnih ili sintetičkih ili sintetičkih
				vlakana:
		5505.10	- Od sintetičkih vlakana				Sl
		5505.20	- Od umjetnih vlakana					Sl
55.06				Sintetična vlakna rezana, vlačena, češljana ili na
				drugi način pripremljena za predenje:
		5506.10	- Od najlona ili drugih poliamida:
		5506.101	--- poliamidna 6					Sl
		5506.102	--- poliamidna 6,6					Sl
		5506.109	--- ostalo						Sl
		5506.20	- Od poliestera						Sl
		5506.30	- Od akrilnih i modakrilnih				Sl
		5506.90	- Ostala:						Sl
		5506.901	--- od polipropilena					Sl
		5506.909	--- ostalo						Sl
55.07		5507.00	Umjetna vlakna, rezana, vlačena, ili na drugi način
				pripremljena za predenje:
		5507.001	--- cel-vlakna						Sl
		5507.009	--- modalna						Sl
55.08				Šivaći konac od rezanih umjetnih ili sintetičkih
				vlakana, pripremljen ili nepripremljen za prodaju
				na malo:
		5508.10	- Od rezanih sintetičkih vlakana			4
		5508.20	- Od rezanih umjetnih vlakana				4
55.09				Predivo (osim šivaćeg konca) od rezanih,
				sintetičkih vlakana, nepripremljeno za prodaju
				na malo:
		5509.1		- Koje, po masi, sadrži 85% ili više najlona ili drugih
				rezanih poliamidnih vlakana:
		5509.11	-- jednožično predivo					4
		5509.12	-- višežično (dublirano) ili kablirano predivo		4
		5509.2		- Koje, po masi, sadrži 85% ili više rezanih
				poliesterskih vlakana:
		5509.21	-- jednožično predivo					4
		5509.22	-- višežično (dublirano) ili kablirano predivo		4
		5509.3		- Koje, po masi, sadrži 85% ili više rezanih akrilnih
				ili modakrilnih vlakana:
		5509.31	-- jednožićno predivo				4
_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
		5509.32	-- višežično (dublirano) ili kablirano predivo		4
		5509.4		- Ostalo predivo koje, po masi, sadrži 85% ili više
				rezanih sintetičkih vlakana:
		5509.41	-- jednožično predivo					4
		5509.42	-- višežično (dublirano) ili kablirano predivo		4
		5509.5		- Ostala prediva od rezanih poliesterskih vlakana:
		5509.51	-- u mješavini, pretežno ili samo s umjetnim
				rezanim vlaknima					4
		5509.52	-- u mješavini, pretežno ili samo s vunom ili finom
				životinjskom dlakom					4
		5509.53	-- u mješavini, pretežno ili samo s pa	mukom	4
		5509.59	-- ostala						4
		5509.6		- Ostala prediva od akrilnih ili modakrilnih vlakana
				rezanih:
		5509.61	-- u mješavini, pretežno ili samo s vunom ili
				finom životinjskom dlakom				4
		5509.62	-- u mješavini, pretežno ili samo s pa	mukom	4
		5509.69	-- ostala						4
		5509.9		- Ostala prediva:
		5509.91	-- u mješavini, pretežno ili samo s vunom ili finom
				životinjskom dlakom					4
		5509.92	-- u mješavini, pretežno ili samo s pamukom
		5509.99	-- ostala 4
55.10				Predivo (osim šivaćeg konca) od raznih umjetnih
				vlakana, nepripremljeno za prodaju na malo:
		5510.1		- Koje, po masi, sadrži 85% ili više raznih
				umjetnih vlakana:
		5510.11	-- jednožično predivo					4
		5510.12	-- višežično (dublirano) ili kablirano predivo		4
		5510.20	-- ostalo predivo, u mješavini ili samo s vunom ili
				finom životinjskom dlakom				4
		5510.30	-- ostalo predivo, u mješavini pretežno ili samo
				s pamukom						4
		5510.90	- Ostalo predivo					4
55.11				Predivo (osim kupaca za šivanje) od umjetnih ili
				sintetičkih vlakana, sječenih, pripremljeno za
				prodaju na malo:
		5511.10	- Od sintetičkih vlakana sječenih, koje, po masi,
				sadrži 85% ili više tih vlakana			4
		5511.20	- Od sintetičkih vlakana sječenih, koje, po masi,
				sadrži manje od 85% tih vlakana			4
		5511.30	- Od umjetnih vlakana, sječenih			4
		55.12		Tkanine koje, po masi, sadrže 85% ili više
				sintetičkih vlakana sječenih:
		5512.1		- Koje, po masi, sadrži 85% ili više poliesterskih
				vlakana, sječenih:
		5512.11	-- nebijeljene ili bijeljene				6
		5512.19	-- ostale						6
		5512.2		- Koje, po masi sadrže 85% ili modakrilnih
				vlakana rezanih:
		5512.21	-- nebijeljene ili bijeljene				6
		5512.29	-- ostale						6
		5512.9		- Ostale:
		5512.91	-- nebijeljene ili bijeljene				6
_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
		5512.99	-- ostale						6
55.13				Tkanlne od sintetičkih vlakana sječenih koje, po
				masi, sadrže manje od 85% ovih vlakana, u
				mješavini pretežno ili samo s pamukom, mase do
				17 g/m2
		5513.1		- Nebijeljene ili bijeljene:
		5513.11	-- od poliesterskih vlakana, sječenih, u platnenom
				prepletu						6
		5513.12	-- trožični ili četverožični keper, uključujući i
				ukršteni keper od poliesterskih vlakana, sječenih	6
		5513.13	-- ostale tkanine od poliesterskih vlakana, sječenih	6
		5513.19	-- Ostale tkanine					6
		5513.2		- Obojene:
		5513.21	-- od poliest. vlakana sječenih u plat. prepl.		6
		5513.22	-- trožični ili četverožični keper, uključujući i
				ukršteni keper od poliesterskih vlakana, sječenih	6
		5513.23	-- ostale tkanine od poliesterskih vlakana, sječenih	6
		5513.29	-- ostale tkanine					6
		5513.3		- Od prediva različitih boja:
		5513.31	-- od poliesterskih vlakana, sječenih u platnenom
				prepletu						6
		5513.32	-- trožični ili četverožični keper uključujući i
				ukršteni keper od poliesterskih vlakana, sječenih	6
		5513.33	-- ostale tkanine od poliesterskih vlakana, sječenih	6
		5513.39	-- ostale tkanine					6
		5513.4		- Tiskane:
		5513.41	-- od poliesterskih vlakana, sječenih, u platnenom
				prepletu						6
		5513.42	-- trožični ili četverožični keper, uključujući i
				ukršteni keper od poliesterskih vlakana, sječenih	6
		5513.43	-- ostale tkanine od poliesterskih vlakana, sječenih	6
		5513.49	-- ostale tkanine					6
55.14				Tkanine od sintetičkih vlakana sječenih koje, po
				masi, sadrže manje od 85% tih vlakana, u mješavini
				pretežno ili samo s pamukom mase veće od 170 g/m2:
		5514.1		- Nebijeljene ili bijeljene:
		5514.11	-- od poliesterskih vlakana, sječenih, u platnenom
				prepletu						6
		5514.12	-- trožični ili četverožični keper, uključujući i
				ukršteni keper od poliesterskih vlakana, sječenih	6
		5514.13	-- ostale tkanine od poliesterskih vlakana, sječenih	6
		5514.19	-- Ostale tkanine					6
		5514.2		- Obojene :
		5514.21	-- od poliest. vlakana sječenih u platnenom prepletu	6
		5514.22	-- trožični ili četverožični keper, uključujući i
				ukršteni keper od poliesterskih vlakana, sječenih	6
		5514.23	-- ostale tkanine od poliesterskih vlakana, sječenih	6
		5514.29	-- ostale tkanine					6
		5514.3		- Od prediva različitih boja
		5514.31	-- od poliesterskih vlakana, sječenih u platnenom
				prepletu						6
_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
		5514.32	-- trožični ili četverožični keper uključujući i
				ukršteni keper od poliesterskih vlakana, sječenih	6
		5514.33	-- ostale tkanine od poltesterskih vlakana, sječenih	6
		5514.39	-- ostale tkanine					6
		5514.4		- Tiskane:
		5514.41	-- od poliesterskih vlakana, sječenih, u platnenom
				prepletu						6
		5514.42	-- trožični ili četverožični keper, uključujući i
				ukršteni keper od poliesterskih vlakana, sječenih	6
		5514.43	-- ostale tkanine od poliesterskih vlakana, sječenih	6
		5514.49	-- ostale tkanine					6
5515				Ostale tkanine od sintetičkih vlakana,	sječenih:
		5515.1		- Od poliesterskih vlakana, sječenih:
		5515.11	-- u mješavini pretežno ili samo sa sječenim
				vlaknima od viskoznog rajona				6
		5515.12	-- u mješavini pretežno ili samo s um	jetnim
				sintetičkim filamentima				6
		5515.13	-- u mješavini pretežno ili samo s vunom ili finom
				životinjskom dlakom					6
		5515.19	-- ostale						6
		5515.2		- Od akrilnih ili modakrilnih vlakana, sječenih:
		5515.21	-- u mješavini pretežno ill samo s um	jetnim
				sintetičkim filamentima				6
		5515.22	-- u mješavini pretežno ili samo s vunom ili finom
				životinjskoin dlakom					6
		5515.29	-- ostale						6
		5515.9		- Ostale tkanine :
		5515.91	-- u mješavini pretežno ili samo s um	jetnim
				sintetičkim filamentima				6
		5515.92	-- u mješavini pretežno ili samo s vunom ili finom
				životinjskom dlakom					6
		5515.99	-- ostale
		55.16		Tkanine od umjetnih vlakana, sječenih:
		5516.1		- Koje, po masi, sadrže 85% ili više umjetnih
				vlakana, sječenih:
		5516.11	-- nebijeljene ili bijeljene				6
		5516.12	-- obojene						6
		5516.13	-- od prediva različitih boja				6
		5516.14	-- tiskane						6
		5516.2		- Koje, po masi, sadrže manje od 85% umjetnih
				vlakana, sječenih, u mješavini ili sintetičnim
				filamentima:
		5516.21	-- nebijeljene ili bijeljene				6
		5516.22	-- obojene						6
		5516.23	-- od prediva različitih boja				6
		5516.24	-- tiskane
		5516.3		- Koje, po masi, sadrže manje od 85% umjetnih
				vlakana, sječenih, u mješavini pretežno ili samo s
				vunom ili finom životinjskom dlakom:
		5516.31	-- nebijeljene ili bijeljene				6
		5516.32	-- obojene						6
		5516.33	-- od prediva različitih boja				6
		5516.34	-- tiskane						6
		5516.4		- Koje, po masi, sadrže manje od 85% umjetnih
				vlakana, sječenih, u mješavini pretežno ili samo
				s pamukom:
		5516.41	-- nebijeljene ili bijeljene				6
		5516.42	-- obojene						6
_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
		5516.43	- od prediva različitih boja				6
		5516.44	-- tiskane						6
		5516.9	- Ostale:
		5516.91	-- nebijeljene ili bijeljene				6
		5516.92	-- obojene						6
		5516.93	-- od prediva različitih boja				6
		5516.94	-- tiskane						6

Glava 56.

VATA, PUST I NETKANI MATERIJAL; SPECIJALNA PREDIVA; KONOPI, UŽETA, KONOPCI I KABELI I PROIZVODI OD NJIH

Napomene
1. Ova glava ne obuhvaća:
1) vatu, pust, netkane materijale, impregnirane, prevučene ili prekrivene tvarima ili preparatima gdje je tekstilni materijal samo noseći medij (npr. parfimerijski ili kozmetički proizvodi iz glave 33, sapuni ili detergenti iz tar.boja 34.01; politure, kr
2) tekstilne proizvode iz tar broja 58.11;
3) prirodni ili umjetni abrazivni materijal u prahu ili u zrnu, na podlozi od pusta ili natkanog tekstila (npr.broj 68.05);
4) aglomerirani ili rekonstituirani tinjac, na podlozi od pusta ili netkanog materijala (tar.broj 68.14);
5) metalnu foliju na podlozi od pusta ili netkanih materijala (odjeljak XV);

2. Pod pojmom "pust" razumijevaju se i igalni pust i tvari koje se sastoje od koprene tekstilnih vlakana, čija je kohezija i povećana preplitanjem vlakana iz koprene ("stitchbonded" - postupak), koristeći se vlaknima iz same koprene.

3. Tar.br. 56.02 i 56.03 obuhvaćaju pust i netkane materijale, impregnirane, prevućene, prekrivene ili lamirane plastičnom masom, kaučukom ili gumom, bez obzira na prirodu samog materijala (kompaktne ili celularne strukture). Tar.broj 56.03 obuhvaća i net
Međutim, tar.br. 56.02 i 56.03 ne obuhvaćaju:
1) pust impregniran, prevućen, prekriven ili laminiran, plastičnom masom, gumom ili kaučukom, koji, po masi, sadrži 50% ili manje tekstilnog materijala ili pusta, potpuno obložen plastičnom masom, kaučukom ili gumom (glava 39. ili 40);
2) netkane materijale, bilo da su potpuno obloženi plastičnom masom, kaučukom ili gumom ili su sasvim prevučeni ili s obiju strana prekriveni takvim materijalima, uz uvjet da se prevlačenje ili prekrivanje može vidjeti golim okom, pri čemu se ne uzima u o
3) ploče, listove i trake od celularne plastične mase, kaučuka ili gume kombinirane s pustom ili netkanim materijalom, u kojima tekstilni materijal služi kao pojačanje (gl. 39. i 40);
4) Tar.broj 56.04 ne obuhvaća tekstilno predivo, vrpce i slično iz tar. br. 54.04 i 54.05 kod kojih se impregnacija, prevlačenje ili prekrivanje ne mogu vidjeti golim okom (obično glave 50. do 55). U smislu te odredbe ne treba uzimati u obzir bilo koju na


_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
56.01				Vata od tekstilnih materijala i proizvodi od vate:
				tekstilna vlakna duljine do 5mm
				(flok); prah i nopne od tekstilnog materijala:
		5601.10	- Higijenski ubrusi i tamponi, salvete i pelene za
				bebe i slični higijenski proizvodi od vate		4
		5601.2		- Vata; ostali proizvodi od vate:
		5601.21	-- od pamuka:
		5601.211	--- vata							4
		5601.219	--- proizvodi od vate					4
		5601.22	- od umjetnih ili sintetičkih vlakana:
		5601.221	--- vata							4
		5601.229	--- proizvodi od vate					4
		5601.29	- ostalo:
		5601.291	--- vata od svile					Sl
		5601.292	--- vata od ostalih tekstilnih vlakana			4
		5601.299	--- proizvodi od vate					4
		5601.30	- Tekstilni flok, prah i nopne				3
56.02				Pust, uključujući impregniran, prevučen ili laminiran
		5601.10	- Iglani pust i tkanine dobivene preplitanjem vlakana
				iz koprene ("stitchbonded") tkanine			4
		5602.2		- Ostali pust, neimpregniran, neprevučen,
				neprekriven ili nalaminiran:
		5602.21	-- od vune ili fine životinjske dlake			4
		5602.29	-- od ostalih tekstilnih materijala			4
		5602.90	- Ostalo:
56.03		5603.00	Netkani tekstil, uključujući impregniran, prevučen,
				prekriven ili laminiran					4
56.04				Niti i kord od gume, prekriveni tekstilnim
				materijalom; tekstilno predivo, vrpce i slično iz
				tar. br. 54.04 i 54.05, impregnirani, prevučeni,
				obloženi gumom ili plastičnom masom:
		5604.10	- Niti i kord od gume, prekriveni tekstilnim
				materijalom						3
		5604.20	- Poliesterska, najlon i ostala poliamidna i prediva
				od viskozne svile, velike jakosti, impregnirana ili
				prevučena						3
		5604.90	- Ostalo						3
56.05		5605.00	Metalizirano predivo, uključujući obavijeno
				predivo, koje se sastoji od tekstilnog prediva, vrpci i
				sličnih oblika iz tar. brojeva 54.04 ili 54.05.
				kombiniranih s metalom u obliku niti, vrpci ili praha
				prekrivenih metalom					4
56.06		5606.00	Obavijeno predivo, obavijene vrpce i slični oblici iz
				tar. br. 54.04 ili 54.05, osim obavijenih proizvoda iz
				tar. broja 56.05 i obavijenog prediva od konjskih
				dlaka iz grive i repa					4
56.07				Konopi, užeta, konopci i kabeli, uključujući
				pletene, upletene, impregnirane, prevučene,
				prekrivene, obložene gumom ili plastičnom masom;
		5607.10	- Od jute ili ostalih likovih vlakana iz tar. broja
				53.03							4
		5607.2		- Od sisala i ostalih tekstilnih vlakana iz porodice agave:
		5607.21	-- konopi za vezivanje ili baliranje			4
		5607.29	-- ostalo						4
		5607.30	- Od abake (manila ill Musa textilis Nee) ili ostalih
				vlakana dobivenih iz lišća				4
		5607.4		- Od polietilena i polipropilena:
		5607.41	-- konopi za vezivanje ili baliranje			4
		5607.49	-- ostalo						4
		5607.50	- Od ostalih sintetičnih vlakana			4
		5607.90	- Ostalo
_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
56.08				Uzlani mrežasti proizvodi od konopa, užeta ili
				konopca; gotove ribarske mreže i ostale gotove
				mreže od tekstilnog materijala:
		5608.1		- Od umjetnog ili sintetskog materijala:
		5608.11	-- gotove ribarske mreže				4
		5608.19	-- ostalo						4
		5608.90	- Ostalo						4
56.09		5609.00	Proizvodi od prediva, vrpci i slično iz tar. br. 54.04
				i 54.05. konopa, užeta, konopaca i kabela,
				nespomenuti i neobuhvaćeni na drugom mjestu	17

Glava 57.

SAGOVI I PODNI POKRIVAČI

Napomene
1.U smislu ove glave, pod pojmom "sagovi i ostali tekstilni podni pokrivaći" razumijevaju se podni pokrivači kod kojih tekstilni materijal služi kao lice proizvoda pri upotrebi, a obuhvaća i proizvode koji imaju karakteristike tekstilnih podnih pokrivača 
2. Ova glava ne obuhvaća podloge podnih pokrivača:

_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
57.01				Sagovi i ostali podni pokrivađi, uzlani, dovršeni i
				nedovršeni:
		5701.10	- Vuneni ili od fine životinjske dlake			6
		5701.90	- Od ostalih tekstilnih materijala			6
57.02				Sagovi i ostali podni pokrivači, ali ne taftovani,
				neflokirani, dovršeni ili nedov	ršeni, uključujući
				"kelim", "šumrak", "karamani" i slične ručne tkane
				prostirače:
		5702.10	- "Kelim", "šumarak", "karamani", i slični ručno
				tkani prostirači						6
		5702.20	- Podni pokrivači od kokosovog vlakna		6
		5702.3		- Ostali, s florom, nedovršeni:
		5702.31	---- vuneni ili od fine životinjske dlake		6
		5702.32	---- od umjetnih ili sintetičkih tekstilnih materijala	6
		5702.39	---- od ostalih tekstilnih materijala			6
		5702.4		- Ostali, s florom, dovršeni:
		5702.41	---- vuneni ili od fine životinjske dlake		6
		5702.42	---- od umjetnih ili sintetičkih tekstilnih materijala	6
		5702.49	---- od ostalih tekstilnih materijala			6
		5702.5		- Ostali, bez flora, nedovršeni:
		5702.51	---- vuneni ili od fine životinjske dlake		6
		5702.52	---- od umjetnih ili sintetičkih tekstilnih materijala	6
		5702.59	---- od ostalih tekstilnih materijala			6
		5702.9		- Ostali, bez flora, dovršeni:
		5702.91	---- vuneni ili od fine životinjske dlake		6
		5702.92	od umjetnih ili sintetičkih tekstilnih materijala		6
		5702.99	od ostalih tekstilnih materijala				6
_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
57.03				Sagovi i ostali podni pokrivači od tekstila,
				taftovani, dovršeni ili nedovršeni:
		5703.10	- Vuneni ili od fine životinjske dlake			6
		5703.20	- Od najlona ili ostalih poliamida			6
		5703.30	- Od ostalih umjetnih ili sintetičnih tekstilnih
				materijala						6
		5703.90	- Od ostalih tekstilnih materijala			6
57.04				Sagovi i ostali podni pokrivači od pusta, koji nisu
				taftovani niti flokirani, dovršeni ili nedovršeni:
		5704.10	- Ploče, površine do 0,3 m2				5
		5704.90	- Ostalo						5
57.05		5705.00	Ostali sagovi i ostali podni pokrivači od tekstila,
				dovršeni ili nedovršeni					6

Glava 58.

SPECIJALNE TEHNIKE; TAFTOVANE TKANINE; ČIPKE; TAPISERIJE; POZAMANTERIJA; VEZ

Napomene
1. Ova glava ne obuhvaća tekstilne tkanine iz napomene I. uz glavu 59, impregnirane, prevučene, prekrivene ili laminirane, i ostale proizvode iz te glave.
2. Tar. broj 58.01 obuhvaća i tkanine s florom po potki, tzv. "potkln pliš" kod kojih potka nije rasječena i od koje nastaje flor.
3. U smislu tar. broja 58.03, pod pojmom "gaza" razumijeva se tkanina čija se osnova sastoji potpuno ili djelomično od uzdignute (flotirajuće) temeljne osnove i križajuće ili "leno" osnove, koja se križa s flotirajućom ili temeljnom osnovom čineći poluokr
4. Tar. broj 58.04, ne obuhvaća ulazne mrežaste materijale od konopca, užeta ili konopaca iz tar. broja 56.08
5. U smislu tar. broja 58.06, pod pojmom "uske" tkanine razumijevaju se:
1) tkanine širine do 30 cm, tkane ili isječene od širih komada, s rubovima (utkanim, sljepljenim ili na drugi način izrađenim) na obje strane;
2) cjevste tkanine čija je širina 30 cm u spljoštenom stanju;
3) kose vrpce sa savijenim rubovima, širine u nepresavijenom stanju do 30 cm.
Uske tkanine s resama izrađenim pri tkanju svrstavaju se u tar. broj 58.08.
6. U tar. broj u 58.10 pod pojmom "vez" razumijeva se, medu ostalim, i vez rađen metalnim ili staklenim nitima na vidljivoj podlozi od tekstilnih materijala te našivene aplikacije, perle ili ukrasi motivi od tekstila ili drugog materijala.
Ovaj tarifni broj ne obuhvaća tapiseriju rađenu iglom (tar. broj 58.05).
7. Osim proizvoda iz tar. broja 58.09, ova glava obuhvaća i proizvode izradene metalnim nitima koji se upotrebljavaju za izradu odjeće, za unutrašnje opremanje i slične svrhe.


_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
58.01				Tkanine s florom i tkanine od žanila-prediva, osim
				tkanina iz tar. brojeva 58.02 i 58.06:
		5801.10	- Od vune ili fine životinjske dlake			6
		5801.2		- Od pamuka:
		5801.21	---- tkanine s neisječenim florom od potki		6
		5801.22	rebrasti pliš (tkanine sa sječenim florom po potki)	6
		5801.23	---- ostale tkanine sa sječenim florom po potki	6
		5801.24	---- tkanine s nerasječenim florom po osnovi		6
		5801.25	---- tkanine sa sječenim florom po osnovi		6
		5801.26	---- žanila-tkanine					6
		5801.3		- od umjetnih sintetičkih vlakana:
		5801.31	---- tkanine s neisječenim florom po potki		6
		5801.32	---- rebrasti pliš (tkanine sa sječenim florom po
				potki)							6
		5801.33	---- ostale tkanine sa sječenim florom po potki	6
		5801.34	---- tkanine s nerasječenim florom po osnovi		6
		5801.35	---- tkanine sa sječenim florom po osnovi		6
		5801.36	---- žanila-tkanine					6
		5801.90	- Od ostaloga tekstilnog materijala			6
58.02				Frotirne tkanine za ubruse i slične zamkaste frotirne
				tkanine iz tar. broja 58.06 tafting tekstilne tkanine,
				osim proizvoda iz tar.broja 57.03:
		5802.1		- Frotirna tkanine za ubruse i slične zamkaste
				frotirne pamučne tkanine:
		5802.11	---- nebijeljene						6
		5802.19	---- ostale						6
		5802.20	- Frotirne tkanine za ubruse i slične zamkaste
				frotirne tkanine, od ostaloga materijala		6
		5802.30	- Tafting tekstilne tkanine				6
		58.03		Gaza-tkanine, osim uskih tkanina iz tar. broja 58.06:
		5803.10	- Od pamuka						6
		5803.90	- od ostalih tekstilnih materijala			6
58.04				Til i ostali mrežasti materijali osim tkanih, pletenih
				ili kačkanih; čipke u metraži, vrpcama ili motivima:
		5804.10	- Til i drugi mrežasti materijal			6
		5804.2		- Čipka strojno radena:
		5804.21	---- od umjetnih ili sintetičkih vlakana			6
		5804.29	---- od oštalih tekstilnih materijala			6
		5804.30	- Čpka ručno radena:
58.05		5805.00	Tapiserije ručno tkane (vrsta: goblen, flandrijske
				bove, obison i slične) i tapiserije iglom rađene (npr.
				sitnim bodom i križičima), uključujući i
				konfekcionirane					6
58.06				Uske tkanine, osim proizvoda iz tar. broja 58.07;
				uski materijali izrađeni od paralelno postavljenoga i
				medusobno slijepljenog prediva ili vlakana (bolduk):
		5806.10	- Uske tkanine s florom (uključujući frotirne tkanine
				za ubruse i slične zamkaste frotirne tkanine) i
				žanila-tkanine						6
		5806.20	- Ostale uske tkanine koje po masi sadrže 5% ili
				više elastomernog prediva ili niti od gume		6
		5806.3		- Ostale uske tkanine:
		5806.31	---- od pamuka					6
		5806.32	---- od umjetnih ili sintetičkih vlakana
_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
		5806.40	- Uski materijali koji se sastoje samo od osnove čije
				su niti medusobno slijepljene (bolduk)		5
58.07				Naljepnice, značke i slični proizvodi od tekstilnog
				materijala, u metraži, vrpcama ili sječeni i odredene
				oblike ili veličine, nevezani:
		5807.10	- Tkani							6
		5807.90	- Ostali							6
58.08				Pletenice u metraži; ukrasna pozamanterija i slični
				ukrasni proizvodi u metraži nevezani, osim pletenih
				ili kačkanih; ki	ćenke pomponi i slični proizvodi:	6
		5808.10	- Pletenice u metraži					6
		5808.90	- Ostalo						6
58.09		5809.00	Tkanine od metalnih niti i od metaliziranog prediva
				iz tar. broja 56.05 koje se upotrebljavaju za izradu
				odjeće, za unutrašnje opremanje i slično; nespomenute
				i neobuhvaćene na drugom mjestu			6
58.10				Vez u metraži, u vrpcama ili motivima:
		5810.10	- Vez bez vidljive podloge				6
		5810.9		- Ostali vez:
		5810.91	---- pamučni						6
		5810.92	---- od umjetnih ili sintetičnih vlakana			6
		5810.99	---- od ostalih tekstilnih materijala			6
58.11		5811.00	Prošiveni tekstilni proizvodi u metraži, koji se
				sastoje od jednoga ili više slojeva teksitlnih materijala
				spojenih s materijalom za punjenje prošivanjem ili na
				drugi način, osim veza iz tar. broja 58.10		6

Glava 59.

TEKSTILNE TKANINE, IMPREGNIRANE, PREMAZANE, PREVUČENE, PREKRIVENE ILI
LAMINIRANE, TEKSTILNI PROIZVODI PRIKLADNI ZA TEHNIČKE SVRHE

Napomene
1. U smislu ove glave, ako nije drugačije predviđeno, pod pojmom "tekstilne tkanine" razumijevaju se samo tkanine iz glava 50. do 55. i tar.br. 58.03 i 58.06, pletenice i ukrasna pozamanterija u metraži iz tar. broja 58.08 i pleteni ili kačkani materijali

2. Tar.broj 59.03 obuhvaća:
1) tekstilne tkanine, impregnirane, premazane, prevučene, prekrivene ili laminirane s plastičnim masama, bez obzira na masu po kvadratnom metru i vrstu platične mase (kompaktna ili celularna), osim:
(1) tkanina kod kojih se impregnacija, premazi, prevlačenje ili prekrivanje ne može vidjeti golim okom (obično glave 50. do 55,58. ili 60); pri primjeni ove odredbene treba uzimati u obzir nijednu nastalu promjenu boje;
(2) proizvoda koji se na temperaturi izmedu 15"C i 30"C ne mogu bez lomljenja ručno obaviti oko cilindra promjera 7mm (uglavnom glava 39);
(3) proizvoda kod kojih su tekstilne tkanine potpuno obložene plastičnom masom ili su potpuno premazane, prevučene ili sa obiju strana prekrivene takvim materijalom, uz uvjet da se takvo premazivanje, prevlačenje ili prekrivanje može vidjeti golim okom, p
(4) tkanina djelomično premazanih, prevučenih ili djelomično prekrivenih plastičnom masom i s dezenima nastalim tim postupcima (obično glave 50. do 55.58. ili 60);
(5) ploča, listova i traka od celularnih plastičnih masa, kombiniranih s tekstilnom tkaninom, gdje tekstilna tkanina služi samo radi pojačanja (glava 39);
(6) tekstilnih proizvoda iz tar. broja 58.11.
2) tkanine izrađene od prediva, vrpca i slično, impregnirane, premazane, prevučene, prekrivene ili obložene plastičnom masom, iz tar. broja 56.04

3. U smislu tar. broja 59.05, pod pojmom "zidne tekstilne tapete" obuhvaćeni su proizvodi sa smocima, širine od 45cm i veće prikladne za ukrašavanje zidova i stropa čije je lice od tekstila na podlozi, a u slučaju da nema podlogu, stražnja strana tekstila

4. U smislu tar. broja 59.06, pod pojmom "gumirane tekstilne tkanine" razumijevaju se:
1) tekstilne tkanine impregnirane, premazane, prevučene, prekrivene ili laminirane kaučukom ili gumom:
(I) mase do 1.500g/m2,
(II) mase veće od 1.500g/m2 i sa sadržajem većim od 50% po masi, tekstilnog materijala;
2) tkanine iz tar. broja 56.04 izrađene od prediva vrpca i slično, impregnirane, premazane ,prevučene, prekrivene ili obložene kaučukom ili gumom;
3) tkanine izrađene od paralelnih tekstilnih prediva slijepljenih kaučukom ili gumom bez obzira na masu po kvadratnom metru;
4) ploče, listovi i vrpce, od celularne gume, kombinirani s tekstilnom tkaninom gdje tkanina ne služi samo za pojačanje, osim tekstilnih proizvoda iz tar. broja 58.11.

5. Tar.broj 59.07 ne obuhvaća:
1) tkanine od kojih se impregnacija, premazi, prevlačenje ili prekrivanje ne može vidjeti golim okom (obično gl. 50. do 55. ,58. i 60); pri primjeni ove odredbe ne treba uzimati u obzir bilo koju nastalu promjenu boje;
2) tkanine s naslikanim motivima (osim platna slikanog za kazališne kulise, tkanine za ateljee i sl);
3) tkanine djelomično prekrivene flokom, tekstilnim prahom, prahom od pluta ili slično, s motivima proisteklim ovim postupkom. Međutim, imitacije tkanina s florom svrstavaju se u ovaj tarifni broj;
4) tkanine doradene običnom apreturom na bazi škrobnih ili sličnih tvari;
5) drveni furnir, na podlozi od tekstilnih tkanina (tar.broj 44.08);
6) prirodni ili umjetni abrazivni prah ili zrna, na podlozi od tekstilne tkanine (tar.broj 68.05);
7) aglomerirani ili rekonstituirani tinjac, na podlozi od tekstilne tkanine (tar.broj 48.14);
8) metalnih folija, na podlozi od tekstilne tkanine (odjeljak XV).

6. Tar.broj 59.10 ne obuhvaća:
1) vrpce i remene od tekstilnog materijala debljine manje od 3mm, za transportne i transmisijske svrhe;
2) vrpce i remenje od tekstilnih tkanina za transportne i transmisijske svrhe, premazane, prevučene, prekrivene ili lamirane kaučukom ili gumom, ili izrađene od tekstilnog prediva ili korda, impregniranih, premazanih, prevučenih, prekrivenih ili obloženih

7.Tar.broj 59.11 obuhvaća slijedeće proizvode koji se ne svrstavaju ni u jedah tar. broj iz odjeljka XI:
1) tekstilne proizvode u metraži, rezane na određenu duljinu ili jednostavno rezane u pravokutni (uključujući kvadratni) oblik (osim onih koji imaju svojstva proizvoda iz tar. br. 59.08 do 59.10) i to samo:
(I) tekstilne tkanine, pust i tkanine podstavljene pustom, premazane, prevučene, prekrivene ili laminirane kaučukom ili gumom, kožom ili drugim materijalom, koje se upotrebljavaju za oblaganje kardi i slične tkanine koje se upotrebljavaju za ostale tehnič
(II) tkanine za sita;
(III) tkanine za cijeđenje i prešanje, koje se upotrebljavaju u tijescima za ulje i slično, od tekstilnog materijala ili od ljudske kose;
(IV) ravno tkane tekstilne tkanine s višestrukom osnovom ili pokom, uključujući pustene, impregnirane, premazane ili prevučene, koje se upotrebljavaju u strojevima ili za ostale tehničke svrhe;
(V) tekstilne tkanine pojačane metalom, koje se upotrebljavaju tehničke svrhe;
(VI) konop. pletenice i slično, uključujući premazane, prevučene impregnirane ili pojačane metalom, koje se upotrebljavaju u industriji kao materijal za dihtovanje ili podmazivanje;
2) tekstilne proizvode (osim onih iz tar. br. 59.08 do 59.10) koji se upotrebljavaju u tehničke svrhe (npr. tekstilne tkanine i pust, beskrajni ili opremljeni elementima za spajanje) koji se upotrebljavaju u strojevima za proizvodnju papira ili sličnim st


_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
59.01				Tekstilne tkanine prevučene ljepilom ili škrobnim
				tvarima, koje se upotrebljavaju za vanjsko
				uvezivanje knjiga i za slične svrhe; tkanine za
				kopiranje; kanafas pripremljen za slikanje; krute
				tkanine (bugram) i slične tkanine koje se
				upotrebljavaju za izradu šešira:
		5901.10	 - Tekstilne tkanine prevučene ljepilom ili
				škrobnim tvarima, koje se upotrebljavaju za
				vanjsko uvezivanje knjiga i slične svrhe		6
		5901.90	- Ostalo						6
59.02				Kord tkanine za vanjske pneumatske gume od
				najlonskog prediva, poliestera i viskoznog rajona,
				velike jakosti:
		5902.10	- Od najlona i ostalih poliamida			6
		5902.20	- Od poliestera						6
		5902.90	- Ostale:
		5902.901	---- od viskoznog rajona				6
		5902.909	---- ostalo						6
59.03				Tekstilne tkanine impregnirane premazane,
				prevučene ili prekrivene ili laminirane plastičnim
				masama, osim onih iz tar. broja 59.02:
		5903.10	- Polivinilkloridom					6
		5903.20	- Poliuretanom						6
		5903.90	- Ostalo						6
59.04				Linoleum, uključujući rezani u oblike; podni
				pokrivači na tekstilnoj podlozi, premazanoj,
				prevučenoj ili prekrivenoj, uključujući sječene
				u oblike:
		5904.10	- Linoleum						6
		5904.9		- Ostalo:
		5904.91	---- na podlozi od iglanog pusta ili netkanog tekstila	6
		5904.92	---- na podlozi od ostalih tekstilnih materijala		6
59.05		5905.00	Zidni tapeti od tekstila					6
59.06				Kaučukirane ili gumirane tekstilne tkanine, osim
				onih iz tar.broja 59.02
		5906.10	- Ljepljive trake širine do 20cm			6
		5906.9		- Ostalo:
		5906.91	---- pletene ili kačkane					6
		5906.99	---- ostale						6
59.07		5907.00	Tekstilne tkanine na drugi način impregnirane,
				premazane, prevučene ili prekrivene; platna slikana
				za kazališne kulise, tkanine ateljea i slične svrhe	6
_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
5908		5908.00	Fitilji od tekstila, tkani, opleteni ili pleteni, za
				svjetiljke, peći, upaljače, svijeće i sl.; čarapice za
				plinsku rasvjetu i cjevasto pletene tkanine za
				čarapice; impregnirane ili neimpregnirane		7
59.09		5909.00	Cijevi i crijeva za crpke i slične cijevi i crijeva od
				tekstilnog materijala uključujući obložene i
				armirane, sa priborom ili bez pribora od drugog
				materijala:
		5909.001	---- vatrogasna crijeva i cijevi				5
		5909.009	---- ostalo						5
59.10		5910.00	Vrpce i remenje od tekstilnog materijala za
				transportne i transmisijske svrhe, pojačani ili
				nepojačani metalom i drugim materijalom		5
59.11				Tekstilni proizvodi i predmeti, za tehničke svrhe,
				navedeni u napomeni 7. uz ovu glavu:
		5911.10	- Tekstilne tkanine, pust i tkanine postavljene
				pustom, prevučene, prekrivene ili laminirane
				gumom, kožom ili ostalim materijalom, koji se
				koristi za oblaganje kardi i slične tkanine za ostale
				tehničke svrhe						4
		5911.20	- Tkanine za sita, uključujući konfekcionirane za
				neposrednu upotrebu					4
		5911.3		- Tekstilne tkanine i pust, beskrajan ili opremljen
				elementima za povezivanje koji se upotrebljavaju
				u strojevima za proizvodnju papira ili kod sličnih
				strojeva (npr. za celulozu ili azbestcement):
		5911.31	---- mase manje od 650 g/m2				4
		5911.32	---- mase 650 g/m' ili veće				4
		5911.40	- Tkanine za cijeđenje i prešanje koje se
				upotrebljavaju u tijescima za ulje i slično,
				uključujući one tkanine izrađene od ljudske kose	4
		5911.90	- Ostalo:
		5911.201	--- filter-crijeva od tkanine za dijalizatore		Sl
		5911.909	--- ostalo						4

Glava 60.

PLETENI ILI KAČKANI MATERIJALI

Napomene
1. Ova glava ne obuhvaća:
1) kaćkane čipke iz tar. broja 58.04;
2) etikete, značke i slične proizvode, pletene ili kačkane, iz tar. broja 5807;
3) pletene ili kačkane materijale, impregnirane, premazane, prevučene, prekrivene ili laminirane, iz glave 59. Međutim pleteni ili kačkani materijali s florom, impregnirani, premazani, prevučeni, prekriveni ili laminirani svrstavaju se u tar. broj 60.01.

2. Ova glava obuhvaća i materijale izrađene od metalnih niti, koje se upotrebljavaju za odjeću, unutarnje opremanje i slično.

3. U tarifi svako pozivanje na "pletene" proizvode odnosi se i na proizvode dobivene prošivno-pletačim postupkom ("stitchbonded" postupka) kod kojih su lančasti šavovi formirani od tekstilnog prediva.


_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
60.01				Baršun, pliš, uključujući materijale s visokim
				florom i bukle materijale, pleteni ili kačkani:
		6001.10	- Materijali s visokim florom				6
		6001.2		- Bukle materijali:
		6001.21	---- pamučni						6
		6001.22	---- od umjetnih ili sintetičkih vlakana			6
		6001.29	---- od ostalih tekstilnih materijala			6
		6001.9		- Ostale :
		6001.91	---- pamučne						6
		6001.92	---- od umjetnih ili sintetičnih vlakana			6
		6001.99	---- od ostalih tekstilnih materijala			6
60.02				Ostali pleteni ili kačkani materijali:
		6002.10	- Širine do 30 cm, sa sadržajem 5% ili više, po
				masi elastomernog prediva ili niti od kaučuka ili
				gume 6
		6002.20	- Ostale, širine do 30 cm				6
		6002.30	- Širine veće od 30 cm, sa sadržajem 5% ili više,
				po masi, elastomernog prediva ili niti od kaučuka
				ili gume						6
		6002.4		- Ostali materijali s pletenom osnovom (uključujući
				i one dobivene na "galloon" pletećim strojevima):
		6002.41	---- vuneni ili od fine životinjske dlake		6
		6002.42	---- pamučni						6
		6002.43	---- Od umjetnih ili sintetičnih vlakana		6
		6002.49	---- ostalo						6
		6002.9		- Ostale:
		6002.91	---- vunene ili od fine životinjske dlake		6
		6002.92	---- pamučne						6
		6002.93	---- od umjetnih ili sintetičnih vlakana			6
		6002.99	---- ostali						6

Glava 61.

ODJEĆA I PRIBOR ZA ODJEĆU, PLETENI ILI KAČKANI

Napomene
1. Ova glava obuhvaća samo gotove pletene ili kačkane proizvode.

2. Ova glava ne obuhvaća:
1) proizvode iz tar. broja 62.12;
2) iznošenu - dotrajalu odjeću ili druge dotrajale proizvode iz ta tar. broja 63.09;
3) ortopedska pomagala, kirurške pojase, utege i slične proizvode (tar. broj 90.21).

3. U smislu tar. br. 61.02 i 61.04:
1) pod pojmom "odijelo ili kostim" razumijeva se odjeća iz dva ili tri dijela, izrađena od istog materijala koju čini:
- jedan odjevni predmet namijenjen za donji dio tijela koji se sa toji od hlača, brič-hlača ili šorca (osim kupaćih gaća ili kostima) suknjr ili suknje-hlača bez naramenica i plastrona i
- jedan sako ili žaket ćije se lice, uključujući rukave sastoji iz četiri ili više ukrojenih dijelova, namijenjen za gornji dio tijela i ponekad prsluk.
Svi odjevni predmeti koji ulaze u sastav odijela ili kostima moraju biti od istog materijala po izradi, modelu, boji i sastavu: moraju također biti odgovarajućih ili usklađenih veličina. Ako se zajedno s odijelom ili kostimom isporučuje više pojedinačnih 
Pojam "odijelo" obuhvaća slijedeću odjeću, bilo da udovoljava ili ne svim prethodnim uvjetima:
- svečano dnevno odijelo koje se sastoji od običnog sakoa (žaket) sa zaobljenim prednjim rubovima i produženim leđima i prugastih hlača
- večernje odijelo (frak) izrađeno uglavnom od crnog materijala čiji je sako sprijeda relativno kratak, ne zakopčava se, ima uzan prednji dio skraćen do struka i produžena leđa;
- smoking, čiji je sako sličnog kroja kao i običan sako (s većim otvorom na prsima), ali su reveri od sjajne prirodne svile ili imitacije svile;
2) pod pojmom "komplet", razumijeva se odjeća (osim proizvoda iz tar. br. 61.07, 61.08 i 61.09) iz više odjevnih predmeta izrađenih od istog materijala, pripremljena za prodaju na malo, koja se sastoji od:
- samo jednog, odjevnog predmeta namijenjenog za gornji dio tijela a u iznimnim slučajevima iz dva odjevna predmeta od kojih je drugi odjevni predmet pulover ili prsluk kad su u kompletu, i
- jednoga ili dva različita odjevna predmeta, namijenjena za donji dio tijela, koji se sastoji od hlača, hlača s plastronom i naramenicama, brič-hlača; šorca (osim kupaćih gaća ili kostima), suknje ili suknje-hlača.
Svi odjevni predmeti koji ulaze u sastav kompleta moraju biti od istog materijala po izradi, modelu, boji i sastavu: također moraju biti odgovarajućih ili usklađenih veličina. Pojam "komplet" ne obuhvaća trenirke i skijaška odijela iz tar. broja 61.12.

4. Tar. br. 61.05 i 61.O6 ne obuhvaćaju odjeću s džepovima ispod struka, nabranim pojasom ili drugim sredstvima za zatezanje na rubu odjeće ili odjeću koja u prosjeku ima manje od 10 petlji (očica), po dužnom centimetru u svakom smijeru računajući površin

5. U smislu tar. broja 61.11:
1) pod pojmom odjeća i pribor za odjeću, za dojenčad razumijevaju se odjevni predmeti za malu djecu čija tjelesna visina ne premašuje 86 cm. U ovaj tarifni broj svrstavaju se i pelene za dojenčad;
2) odjevni predmeti koji se na prvi pogled mogu svrstati u tar. broj 61.11 i u ostale tarifne brojeve ove glave svrstat će se u tar. broj 61.11.

6. U smislu tar. broja 61.12, pod pojmom "skijaška odijela" razumijevaju se odjevni predmeti ili kompleti za koje se po njihovom općem izgledu i sastavu može utvrditi da su uglavnom namijenjeni za skijanje. Ona se sastoje od:
1) "skijaškog kombinezona", tj. jednodijelnoga odjevnog predmeta namijenjenog za gornji i donji dio tijela; osim rukava i ovratnika, skijaški kombinezon može imati džepove i vrpce za stopala; ili
2) "skijaškog kompleta", tj. kompleta iz dva ili tri odjevna predmeta pripremljenog za prodaju na malo, koji se sastoje od:
- jednog odjevnog predmeta, kao što je vjetrovka s kukuljicom "anorak", vjetrovka s podstavom ili uloškom ili bez potstave ili uloške ili sličan proizvod koji se zakopčava pomoću patent-zatvarača i ponekad prsluka.
- hlače, bilo da prelaze iii ne prelaze struk, brič-hlača ili hlače s plastronom i naramenicama:
"Skijaški komplet" također se može sastojati od kombinezona sličnog onom iz prethodnog stava 1) i punjene jajsne bez rukava, koja se nosi preko tog kombinezona.
Svi odjevni predmeti koji ulaze u sastav "skijaškog kompleta" moraju biti od istog materijala po izradi, modelu i sastavu, bez obzira na boju; također moraju biti odgovarajućih ili uskladenih veličina.

7. Odjeća koja se na prvi pogled može svrstati u tar. broj 61.13 i u ostale tarifne brofeve ove glave, isključujući tar. broj 61.13.

8. Proizvodi iz ove glave za koje se može utvrditi da li su odjeća za muškarce ili dječake, odnosno odjeća za žene ili djevojčice, svrstat će se u tarifne brojeve koji obuhvaćaju odjeću za žene ili djevojčice.

9. Proizvodi iz ove glave mogu biti izrađeni od metalnih niti.

_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
61.01				Kaputi, ogrtači, pelerine, vjetrovke s kukuljicom
				tipa "anorak" (uključujući skijaške jakne), vjetrovke
				s podstavom ili bez podstave ili uloška i slični
				proizvodi za muškarce i dječake, pleteni ili kačkani,
				osim proizvoda iz tar. broja 61.02:
		6101.10	- Vuneni ili od fine životinjske dlake			10
		6101.20	- Pamučni						10
		6101.30	- Od umjetnih ili sintetičkih vlakana			10
		6101.90	- Od ostalih tekstilnih materijala			10
61.02				Kaputi, ogrtači, pelerine, vjetrovke s kukuljicom
				tipa "anorak" (uključujući skijaške jakne), vjetrovke
				s podstavom ili bez podstave ili uloška i slični
				proizvodi i za žene i djevojčice, pleteni ili kačkani,
				osim proizvoda iz tar. broja 61.04:
		8102.10	- Vuneni ili od fine životinjske dlake			10
		6102.20	- Pamučni						10
		6102.30	- Od umjetnih ili sintetičkih vlakana			10
		6102.90	- Od ostalih tekstilnih materijala			10
61.03				Odijela, kompleti, jakne, hlače, hlače s plastronom
				i naramenicama, brič-hlače i šorcevi (osim kupaćih
				gaća) za muškarce i dječake, pleteni ili kačkani:
		6103.1		- Odijela:
		6103.11	---- vunena ili od fine životinjske dlake		10
		6103.12	---- od sintetičkih vlakana				10
		6103.19	---- od ostalih tekstilnih materijala			10
		6103.2		- Kompleti:
		6103.21	---- vuneni ili od fine životinjske dlake		10
		6103.22	---- pamučni						10
		6103.23	---- od sintetičnih vlakana				10
		6103.29	---- od ostalih tekstilnih materijala			10
		6103.3		- Jakne i sakoi (žaketi)
		6t03.31	---- vunene ili od fine životinjske dlake		10
		6103.32	---- pamučne						10
		6103.33	---- od sintetičnih vlakana 				10
		6103.39	---- od ostalih tekstilnih materijala			10
		6103.4		- Hlače, hlače s plastronom i naramenicama, brič-
				hlače i šorcevi:
		6103.41	---- vuneni ili od fine životinjske dlake		10
		6103.42	---- pamučni						10
		6103.43	---- od sintetičnih vlakana				10
		6103.49	---- od ostalih tekstilnih materijala			10
61.04				Kostimi, kompleti, jakne, haljine, suknje, suknje-
				hlače, hlače, hlače s plastronom i naramenicama,
				brič-hlače i šorcevi (osim kupaćih gaćica i
				kostima), za žene i djevojčice, pleteni ili kačkani:
		6104.1		- Kostimi :
		6104.11	---- vuneni ili od fine životinjske dlake		10
		6104.12	---- pamučni						10
_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
		6104.13	---- od sintetičnih vlakana				10
		6104.19	---- od ostalih tekstilnih materijala			10
		61042		 - Kompleti :
		6104.21	---- vuneni ili od fine životinjske dlake		10
		6104.22	---- pamučni						10
		6104.23	---- od sintetičnih vlakana				10
		6104.29	---- od ostalih tekstilnih materijala			10
		6104.3		- Jakne i sakoi (žaketi):
		6104.31	---- vuneni ili od fine životinjske dlake		10
		6104.32	---- pamučni						10
		6104.33	---- od sintetičnih vlakana				10
		6104.39	---- od ostalih tekstilnih materijala			10
		6104.4		- Haljine:
		6104.41	---- vunene ili od fine životinjske dlake 		10
		6104.42	---- pamučne 						10
		6104.43	---- od sintetičnih vlakana				10
		6104.44	---- od umjetnih vlakana				10
		6104.49	---- od ostalih tekstilnih materijala			10
		6104.5		- Suknje i suknje-hlače:
		6104.51	---- vunene ili od fine životinjske dlake 		10
		6104.52	---- pamučne 						10
		6104.53	---- od sintetičnih vlakana				10
		6104.59	---- od ostalih tekstilnih materijala			10
		6104.6		Hlače, hlače s plastronom i naramenicama, brič-
				hlače i šorcevi:
		6104.61	---- vunene ili od fine životinjske dlake 		10
		6104.62	---- pamučne
		6104.63	---- od sintetičnih vlakana				10
		6104.69	---- od ostalih tekstilnih materijala			10
61.05				Košulje za muškarce i dječake, pletene ili kačkane:
		6105.10	- pamučne						10
		6105.20	- od umjetnih ili sintetičnih vlakana			10
		6105.90	- od ostalih tekstilnih materijala 			10
61.06				Bluze, košulje i košulje-bluze, za žene i djevojčice,
				pletene ili kačkane:
		6106.10	- Pamučne						10
		6106.20 	- Od umjetnih ili sintetičnih vlakana			10
		6106.90	- Od ostalih tekstilnih materijala			10
61.07				Gaće, spavaćice, pidžame, kupaći ogrtači, kućni
				ogrtači i slični proizvodi za muškarce i dječake,
				pleteni ili kačkani:
		6107.1		- Gaće:
		6107.11	---- pamučne						10
		6107.12	---- od umjetnih ili sintetičnih vlakana			10
		6107.19	---- od ostalih tekstilnih materijala			10
		6107.2		- Spavačice i pidžame:
		6107.21	---- pamučne						10
		6107.22	---- od umjetnih ili sintetičnih vlakana			10
		6107.29	---- od ostalih tekstilnih materijala			10
		6107.9	- Ostalo:
		6107.91	---- pamučno						10
		6107.92	---- od umjetnih ili sintetičnih vlakana			10
		6107.99	---- od ostalih tekstilnih materijala			10
61.08				Kombinei ,podsuknje, gaćice, spavaćice, pidžame,
				jutarnje haljine, kupaći ogrtači, kućne haljine i
				slični proizvodi za žene i djevojčice, pleteni ili
				kačkani:
_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
		6108.1		- Kombinei i podsuknje:
		6108.11	---- od umjetnih ili sintetičnih vlakana			10
		6108.19	---- od ostalih tekstilnih materijala:
		6108.191	---- pamučni						10
		6108.199	---- ostalo						10
		6108.2		- Gaćice:
		6108.21	---- pamučne						10
		6108.22	---- od umjetnih ili sintetičnih vlakana			10
		6108.29	od ostalih tekstilnih materijala				10
		6108.3		- Spavaćice i pidžame:
		6108.31	pamučne						10
		6108.32	---- od umjetriih ili sintetičnih vlakana			10
		6108.39	---- od ostalih tekstilnih materijala			10
		6108.9		- Ostalo:
		6108.91	---- pamučne						10
		6108.92	---- od umjetnih ili sintetičnih vlakana			10
		6108.99	---- od ostalih tekstilnih materijala			10
61.09				Potkošulje i majice, pletene ili kačkane:
		6109.10	- pamučne						10
		6109.90	- od ostalih tekstilnih materijala			10
61.10				Džemperi sa zakopčavanjem ili bez zakopčavanja,
				puloveri, prsluci i slični proizvodi, pleteni ili kačkani:
		6110.10	- Vuneni ili od fine životinjske dlake:
		6110.101	---- s renderom					10
		6110.102	---- bez rendera					10
		6110.109	---- ostalo						10
		6110.20	- Pamučni:
		6110.201	---- s renderom					10
		6110.202	---- bez rendera					10
		6100.209	---- ostalo						10
		6110.30	- Od umjetnih ili sintetičnih vlakana:
		6110.301	---- s renderom					10
		6110.302	---- bez rendera					10
		6110.309	---- ostalo						10
		6110.90	- Od ostalih tekstilnih materijala
		61.11		Odjeća i pribor za odjeću, za dojenčad, pleteni ili
				kačkani:
		6111.10	- Vuneni ili od fine životinjske dlake			10
		6111.20	- Pamučni						10
		6111.30	- Od sintetičnih vlakana				10
		6111.90	- Od ostalih tekstilnih materijala			10
61.12				Trenirke, skijaška odijela i kupaće gaće ili kostimi,
				pleteni ili kačkani:
		6112.1		- Trenirke:
		6112.11	---- pamučne						10
		6112.12	---- od sintetičnih vlakana				10
		6112.19	---- od ostalih tekstilnih materijala			10
		6112.20	- Skijaška odijela					10
		6112.3		- Kupaće gaće za muškarce i dječake:
		6112.31	---- od sintetičnih vlakana				10
		6112.39	---- od ostalih tekstilnih materijala			10
		6112.4		- Kupaće gaćice i kostimi za žene i djevojčice:
		6112.41	---- od sintetičnih vlakana				10
		6112.49	---- od ostalih tekstilnih materijala			10
61.13		6113.00	Odjeća izrađena od pletenih ili kačkanih materijala
				iz tar. br. 59.03-59.06 i 59.07				10
_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
61.14				Ostala odjeća, pletena ili kačkana:
		6114.10	- vunena ili od fine životinjske dlake			10
		6114.20	- Pamučna:
		6114.201	--- zaštitna						10
		6114.209	--- ostala						10
		6114.30	- Od umjetnih ili sintetičnih vlakana:
		6114.301	--- zaštitna						10
		6114.309	--- ostala						10
		6114.90	- Od ostalih tekstilnih materijala:
		6114.901	--- zaštitna						10
		6114.909	--- ostala						10
61.15				Hula-hop čarape, čarape, uključujući čarape za vene
				i natikače bez potplata, pletene ili kačkane:
		6115.1		- Hula-hop čarape:
		6115.11	---- od sintetičnih vlakana, numeracije jednožičnog
				prediva manje od 67 deciteksa			10
		6115.12	---- od sintetičnih vlakana, numeracije jednožičnog
				prediva 67 deciteksa ili veće				10
		6115.19	---- od ostalih tekstilnih materijala			10
		6115.20	- Ženske dugačke čarape ili dokoljenice, numeracije
				jednožičnog prediva manje od 67 deciteksa		10
		6115.9		- Ostalo:
		6115.91	---- vuneno ili od fine životinjske dlake		10
		6115.92	---- pamučno						10
		6115.93	---- od sintetičnih vlakana				10
		6115.99	---- od ostalih tekstilnih materijala			10
61.16				Rukavice svih vrsta, pletene ili kačkane:
		6116.10	- Rukavice impregnirane, prevučene ili prekrivene
				plastičnom masom ili gumom				8
		6116.9		- Ostale:
		6116.91	---- vunene ili od fine životinjske dlake		8
		6116.92	---- pamućne						8
		6116.93	---- od sintetičnih vlakana				8
		6116.99	---- od ostalih tekstilnih materijala			8
61.17				Ostali gotov pribor za odjeću, pleten ili kačkan;
				pleteni ili kačkani dijelovi odjeće ili pribora za
				odjeću:
		6117.10	- Šalovi, ešarpe, rupci, šamije, velovi i slični
				proizvodi						10
		6117.20	- Mašne, leptir mašne i kravate			10
		6117.80	- Ostali pribor						8
		6117.90	- Dijelovi						8

Glava 62.

ODJEĆA I PRIBOR ZA ODJEĆU, OSIM PLETENIH I KAČKANIH PROIZVODA

Nepomene
1. Ova glava obuhvača samo gotove proizvode od bilo kojega tekstilnog materijala osim vate. Međutim, iz ove glave su isključeni proizvodi od pletenih ili kačkanih materijala (osim proizvoda iz tar. broja 62.12).

2. Ova glava ne obuhvaća:
1) upotrebljavanu odjeću i druge upotrebljavane proizvode iz tar. broja 63.09;
2) ortopedska pomagala, kirurške pojase, utege i slične proizvode (tar. broj 90.21);

3. U smislu tar. broja 62.03 i 62.04:
1) pod pojmom "odijelo ili kostim" razumijeva se odjeća od dva ili tri dijela izrađena od istog metražnog materijala koju čine:
- jedan odjevni predmet namijenjen za donji dio tijela, koji se sastoji od hlača, brič-hlača ili šorca (osim kupaćih gaća ili kostima). suknje ili suknje-hlača, bez naramenica i plastrona,
- jedan sako ili žaket čije se lice, iskljućujući rukave, sastoji od četiri ili više ukrojenih dijelova, namijenjen za gornji dio tijela i poneka prsluk.
Svi odjevni predmeti koji ulaze u sastav odijela ili kostima moraju biti od istog materijala po izradi, modelu, boji i sastavu; moraju također biti odgovarajućih ili usklađenih veličina Ako se s odijelom ili kostimom isporučuje više pojedinačnih odjevnih 
Pojam "odijelo" obuhvaća slijedeću odjeću, bilo da udovoljava ili ne prethodnim uvjetima:
- svečano dnevno odijelo koje se sastoji od običnog sakoa (žaket) sa zaobljenim prednjim rubovima i produženim leđima i prugastih hlača;
- večernje odijelo (frak) izrađeno uglavnom od crnog materijala čiji je sako sprijeda relativno kratak, ne zakopčava se, ima uzak prednji dio skraćen do struka i produžena leđa;
- smoking, čiji je sako sličnog kroja kao i običan sako s većim otvorom na prsima, ali su reveri od sjajne prirodne svile i imitacije svile;
2) pod pojmom "komplet" razumijeva se odjeća (osim proizvoda iz tar. broja 62.07 i 62.08) od više odjevnih predmeta izrađenih od istog materijala, pripremljena za prodaju na malo, koja se sastoji od:
- samo jednoga odjevnog predmeta namijenjenog za gornji dio tijela, a u iznimnim slučajevima od dva odjevna predmeta, od kojih je drugi odjevni predmet prsluk, kad su u kompletu;
- jednoga ili dva različita odievna predmeta namijenjena za donji dio tijela, koji se sastoji od hlača, hlaća s plastronom i naramenicama, brič-hlača, šorca (osim kupaćih gaća ili kostima), suknje ili suknje-hlača.
Svi odjevni predmeti koji ulaze u sastav kompleta moraju biti od istog materijala po izradi, boji i sastavu; također moraju biti odgovarajućih i usklađenih veličina. Pojam "komplet" ne obuhvaća trenirke i skijaška odijela iz tar. broja 62.11.

4. U smislu tar. broja 62.09:
1) pod pojmom "odjeća i pribor za odjeću za dojenčad" razumijevaju se odjevni predmeti za maiu djecu, čija tjelesna visina ne premaša 86 cm; u ovaj tarifni broj svrstavaju se i pelene za dojenčad;
2) odjevni predmeti koji se ne mogu svrstati u tar. broj 62.09 i u ostale tarifne brojeve ove glave, svrstat će se u tar broj 62.09.

5. Odjeća koja se može svrstati u tar. broj 61.10 i u ostale tarifne brojeve ove glave, isključujući tar. broj 62.09, svrstat će se u tar. br 62.10.

6. U smislu tar. broja 62.11, pod pojmom "skijaška odijela" razumijevaju se odjevni predmeti ili kompleti za koje se po njihovom općem izgledu i sastavu može utvrditi da su uglavnom namijenjeni za skijanje.
Oni se sastoje od:
1) "skijaškog kombinezona", tj. jednodijelnog odjevnog predmeta namijenjenog za gornji i donji dio tijela; osim rukava i ovratnika skijaški kombinezon može imati džepove i vrpce za stopala; ili
2) "skijaškog kompleta" tj. kompleta od dva ili tri odjevna predmeta, pripremljenog za prodaju na malo, koji se sastoji od:
- jednoga odjevnog predmeta kao što je vjetrovka s kukuljicom "anorak", vjetrovka s podstavom ili bez podstave ili uloška ili sličan proizvod koji se zakopčava pomoću patent-zatvarača i ponekad, prsluka, i
- hlača, bilo da prelaze ili ne prelaze struk, brič-hlača ili hlača s plastronom i naramenicama.
"Skijaški komplet" može se sastojati i od kombinezona sličnog onome iz prethodnog stava pod 1) i punjene jakne bez rukava, koja se nosi preko tog kombinezona.
Svi odjevni predmeti koji ulaze u sastav "skijaškog kompleta" moraju biti od istog materijala, izrade, modela i sastava, bez obzira na boju; također moraju biti odgovarajućih ili usklađenih veličina:

7. Rupci i proizvodi tipa rupca, kvadratnoga ili približno kvadratnog oblika, čija nijedna strana ne premašuje 60 cm, svrstavaju se kao rupčići (tar. broj 62.13). Rupci, čija bilo koja strana premaša 60 cm, svrstavaju se u tar. broj 62.14.

8. Proizvodi iz ove glave za koje se ne može utvrditi da li su odjeća za muškarce ili dječake, odnosno odjeća za žene i djevojčice, svrstavaju se u tarifne brojeve koji obuhvaćaju odjeću za žene ili djevojčice.

9. Proizvodi iz ove glave mogu biti izrađeni od metalnih niti.


_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
62.01				Kaputi, ogrtači, pelerine, vjetrovke s kukuljicom
				tipa "anorak" (uključujući skijaške jakne),
				vjetrovke s podstavom ili bez podstave ili uloška i
				slični proizvodi za muškarce i dječake, osim
				proizvoda iz tar.broja 62.02:
		6201.1		- Kaputi, kišni mantili, ogrtači, pelerine i slični
				proizvodi:
		6201.11	---- vuneni ili od fine životinjske dlake		10
		6201.12	---- pamučni						10
		6201.13	---- od umjetnih ili sintetičnih vlakana			10
		6201.19	---- od ostalih tekstilnih materijala			10
		6201.9		- Ostalo:
		6201.91	---- vuneno ili od fine životinjske dlake 		10
		6201.92	---- pamučno						10
		6201.93	---- od umjetnih ili sintetičnih vlakana			10
		6201.99	---- od ostalih tekstilnih materijala			10
62.02				Kaputi, ogrtači, pelerine, vjetrovke s kukuljicom
				tipa "anorak" (uključujući skijaške jakne), vjetrovke
				s podstavom ili bez podstave ili uloška i slični
				proizvodi za žene i djevojčice, osim proizvoda iz
				tar.broja 62.04:
		6202.1		- Kaputi, kišni mantili, ogrtači, pelerine i slični
				proizvodi:
		6202.11	---- vuneni ili od fine životinjske dlake		10
		6202.12	---- pamučni						10
		6202.13	---- od umjetnih ili sintetičnih vlakana			10
		6202.19	---- od ostalih tekstilnih materijala			10
		6202.9		- Ostalo:
		6202.91	---- vuneno ili od fine životinjske dlake		10
		8202.92	---- pamučno						10
		6202.93	---- od umjetnih ili sintetičnih vlakana			10
		6202.99	---- od ostglih tekstilnih materijala			10
62.03				Odijela, kompleti, jakne, hlače, hlače s plastronom
				i naramenicama, brič-hlače i šorcevi (osim kupaćih
				gaća), za muškarce i dječake:
6203.1				- Odijela:
		6203.11	---- vunena ili od fine životinjske dlake		10
_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
		6203.12	---- od sintetičnih vlakana
		6203.121	---- radna odijela					10
		6203.129	---- ostala						10
		6203.19	---- od ostalih tekstilnih materijala:
		6203.191	---- pamučna, radna					10
		6203.182	---- pamučna, ostala					10
		6203.199	---- ostala						10
		6203.2		- Kompleti:
		6203.21	---- vuneni ili od fine životinjske dlake		10
		6203.22	---- pamučni :
		6203.221	---- radni						10
		6203.229	---- ostali						10
		6203.23	---- od sintetičnih vlakana:
		6203.231	---- radni						10
		6203.239	---- ostali						10
		6203.29	---- od ostalih tekstilnih materijala:
		6203.291	---- radni						10
		6203.299	---- ostali						10
		6203.3		- Jakne i sakoi (blejzeri):
		6203.31	---- vuneni ili od fine životinjske dlake		10
		6203.32	---- pamučni:
		6203.321	---- radni						10
		6203.329	---- ostali						10
		6203.33	---- od sintetičnih vlakana:
		6203.331	---- radni						10
		6203.339	---- ostali						10
		6203.39	---- od ostalih tekstilnih materijala:
		6203.391	---- radni						10
		6203.399	---- ostali						10
		6203.4		- Hlače, hlače s plastronom i naramenicama brič-
				hlače, i šorcevi:
		6203.41	---- vuneni ili od fine životinjske dlake		10
		6203.42	---- pamučni:
		6203.421	---- radni						10
		6203.429	---- ostali						10
		6203.43	---- od sintetičnih vlakana:
		6203.431	---- radni						10
		6203.439	---- ostali						10
		6203.49	---- od ostalih tekstilnih materijala:
		6203.491	---- radni						10
		6203.499	---- ostali						10
62.04				Kostimi, kompleti, jakne, haljine, suknje, suknje-
				hlače, hlače, hlače s plastronom i naramenicama i
				šorcevi (osim kupaćih gaćica i kostima), za žene
				i djevojčice
		6204.1		- Kostimi:
		6204.11	---- vuneni ili od fine životinjske dlake		10
		6204.12	---- pamučni						10
		6204.13	---- od sintetičnih vlakana				10
		6204.19	---- od ostalih tekstilnih materijala			10
		6204.2		- Kompleti:
		6204.21	---- vuneni ili od fine životinjske dlake		10
		6204.22	---- pamučni:
		6204.221	---- radni						10
		6204.229	---- ostali						10
		6204.23	--- od sintetičnih vlakana:
		6204.231	---- radni						10
		6204.239	---- ostali						10
		6204.29	---- od ostalih tekstilnih materijala:
		8204.291	---- radni						10
		6204.299	--- ostali						10


_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
		6204.3		- Jakne i sakoi (žaketi):
		6204.31	---- vuneni ili od fine životinjske dlake		10
		6204.32	---- pamučne :
		6204.321	---- radne						10
		6204.329	---- ostale						10
		6204.33	---- od sintetičnih vlakana:
		6204.331	---- radne						10
		6204.339	---- ostale						10
		6204.39	---- od ostalih tekstilnih materijala:
		6204.391	---- radne						10
		6204.399	---- ostale						10
		6204.4		- Haljine:
		6204.41	---- vunene ili od fine životinjske dlake		10
		6204.42	--- pamučne						10
		6204.43	---- od sintetičnih vlakana				10
		6204.44	---- od umjetnih vlakana				10
		6204.49	---- od ostalih tekstilnih materijala			10
		6204.5		- Suknje i suknje-hlače:
		6204.51	---- vunene ili od fine životinjske dlake		10
		6204.52	---- pamučne						10
		6204.53	---- od sintetičnih vlakana				10
		6209.59	---- od ostalih tekstilnih materijala			10
		6204.6		- Hlače, hlače s plastronom i naramenicama, brič -
				hlače i šorcevi:
		6204.61	---- vuneni ili od fine životinjske dlake		10
		6204.62	---- pamučni:
		6204.621	---- radne hlače i kombinezoni				10
		6204.629	---- ostale						10
		6204.63	---- od sintetičkih vlakana:
		6204.631	---- radne hlače i kombinezoni				10
		6204.639	---- ostale						10
		6204.69	---- od ostalih tekstilnih materijala:
		6204.691	---- radne hlače i kombinezoni				10
		6204.699	---- ostale						10
62.05				Košulje za muškarce i dječake:
		6205.10	- Vunene ili od fine životinjske dlake			10
		6205.20	- Pamučne						10
		6205.30	- Od umjetnih ili sintetičnih vlakana			10
		6205.90	- Od ostalih tekstilnih materijala			10
62.06				Bluze, košulje i košulje-bluze, za žene i djevojčice:
		6206.10	- Svilene ili od otpadaka svile				10
		6206.20	- Vunene ili od fine životinjske dlake			10
		6206.30	- Pamučne						10
		6206.40	- Od umjetnih ili sintetičnih vlakana			10
_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
		6206.90	- od ostalih tekstilnih materijala			10
62.07				Potkošulje i ostale majice, gaće, spavaćce, gaćice
				(kilote), spavaćice, pidžame, kupaći ogrtači,
				kućni ogrtači, i slični proizvodi, za muškarce i dječake:
		8207.1		- Gaće:
		6207.11	---- pamučne						10
		6207.19	---- od ostalih tekstilnih materijala			10
		6207.2		- Spavaćice i pidžame:
		6207.21	---- pamučne						10
		6207.22	---- od umjetnih ili sintetičnih vlakana			10
		6207.29	---- od ostalih tekštilnih materijala			10
		6207.9		- ostalo:
		6207.91	---- od pamuka					10
		8207.92	---- od umjetnih ili sintetičnih vlakana			10
		6207.99	---- od ostalih tekstilnih materijala			10
62.08				- Potkošulje i ostale majice, kombinei, podsuknje,
				gaćice (kilote), spavaćice, pidžame, jutarnje
				haljine, kupaći ogrtači, kućne haljine i slični
				proizvodi, za žene i djevojčice:
		6208.1		- Kombinei i podsuknje:
		6208.11	---- od umjetnih ili sintetičnih vlakana			10
		6208 19	---- od ostalih tekstilnih materijala:
		6208.191	---- pamučni						10
		6208.199	---- ostalo						10
		6208.2		- Spavačice i pidžame:
		6208.21	---- pamučne						10
		6208.22	---- od umjetnih ili sintetičnih vlakana			10
		6208.29	---- od ostalih tekstilnih materijala			10
		6208.9		- Ostalo:
		6208.91	---- pamučno						10
		6208.92	---- od umjetnih ili sintetičnih vlakana			10
		6208.99	---- od ostalih tekstilnih malerijala			10
62.09				Odjeća i pribor za odjeću, za dojenčad:
		6209.10	- Vuneni ili od fine životinjske dlake			10
		6208.20	- Pamučni						10
		6209.30	- Od sintetičnih vlakana				10
		6209.90	- Od ostalih tekstilnih materijala			10
62.10				Odjeća izrađena od materijala iz tar. br. 56.02,
				56.03, 59.03, 59.06 i 59.07:
		6210.10	- Od materijala iz tar. br. 56.02 i 56.03		10
		6210.20	- Ostala odjeća, opisana u tar. podbrojevima
				6201.11 do 6201.19					10
		6210.30	- Ostala odjeća, opisana u tar. podbrojevima
				6202.11 do 6202.19					10
		6210.40	- Ostala odjeća za muškarce i dječake		10
		6210.50	- Ostala odjeća za žene i djevojčice			10
62.11				Trenirke, skijaška odjeća i kupaće gaće ili
				kostimi; ostala odjeća
		6211.1		- Kupaće gaće i kostimi:
		6211.11	---- za muškarce i dječake				10
_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
		6211.12	---- za žene i djevojčice				10
		6211.20	- Skijaška odijela					10
		6211.3		- Ostala odjeća za muškarce i dječake:
		6211.31	---- Vunena ili od fine životinjske dlake		10
		6211.32	---- pamučna:
		6211.321	---- trenirke						10
		6211.329	---- ostalo						10
		6211.33	---- od umjetktih ili sintetičnih vlakana		10
		6211.39	---- Od ostalih tekstilnih materijala			10
		6211.4		- Ostala odjeća za žene i djevojčice:
		6211.41	---- vunena ili od fine životinjske dlake		10
		6211.42	---- pamučna:
		6211.421	---- trenirke						10
		6211.429	---- ostalo						10
		6211.43	---- od umjetnih ili sintetičnih vlakana			10
		6211.49	---- Od ostalih tekstilnih materijala			10
62.12				Prslučići, mideri, steznici, naramenice, držači
				čarapa, podvezice i slični proizvodi te njihovi
				dijelovi, uključujući pletene ili kačkane:
		6212.10	- Prslučići						10
		621220	- Mideri i mider-gaćice				10
		6212.30	- Steznici (korzeti)					10
		6212.90	- Ostalo						10
62.13				Rupčići:
		6213.10	- Svileni ili od otpadaka sile				10
		6213.20	- Pamučni						10
		6213.90	- Od ostalih tekstilnih materijala			10
62.14				Šalovi, ešarpe, rupci, šamije, velovi i slični proizvodi:
		6214.10	- Svileni ili od otpadaka svile				10
		6214.20	- Vuneni ili od fine životinjske dlake			10
		6214.30	- Od sintetičnih vlakana				10
		6214.40	- Od umjetnih vlakana					10
		6214.90	- Od ostalih tekstilnih materijala			10
62.15				Mašne, leptir-mašne i kravate:
		6215.10	- Svilene ili od otpadaka svile				10
		6215.20	- Od umjetnih ili sintetičnih vlakana			10
		6215.90	- Od ostalih tekstilnih materijala			10
62.16		6216.00	Rukavice svih vrsta					10
62.17				Ostali gotovi pribor za odjeću; dijelovi odjeće ili
				pribora za odjeću, osim onih iz tar.broja 62.12;
		8217.10	- Pribor						10
		6217.90	- Dijelovi						10

Glava 63.

OSTALI GOTOVI TEKSTILNI PAOIZVODI; SETOVI; IZNOŠEN-DOTRAJALA ODJEĆA I DOTRAJALI TEKSTILNI PROIZVODI; KRPE

Napomene
1 Razdjel I.ove glave obuhvaća samo gotove proizvode od bilo kojega tekstilnog materijala.

2.Razdjel I.ove glave ne obuhvaća:
1) proizvode iz glava 56.do 62;
2) iznošenu-dotrajalu odjeću ili druge dotrajale proizvode iz tar. broja 63.09.
3.Tar.broj 63.09 obuhvaća samo slijedeću robu,
1) proizvode od tekstilnog materijala:
(I) proizvodeod tekstilnog materijala:ć
(II) deke i slične pokrivače;
(III) posteljno, stolno, toaletno i kuhinjsko rublje;
(IV) proizvode za unutrašnje opremanje, osim sagova iz tar.br.57.01 do 57.05 i tapiserija iz tar.broja 58.05;
2) obuću i pokrivala za glavu od bilo kojeg materijala osim azbesta.
Da bi se svrstali u ovaj tarifni broj, navedeni proizvodi moraju udovoljavati ovim uvjetima:
I) da imaju vidljive znakove upotrebe,
II) da su isporučeni u rasutom stanju ili u balama, vrećama ili sličnom pakovanju.


_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
I.OSTALI GOTOVI PROIZVODI OD TEKSTILA
63.01				Deke i slični pokrivači:
		6301.10	Električne deke					9
		6301.20	- Deke (osim električnih deka) i slični pokrivači, od
				vune ili fine životinjske dlake				9
		6301.30	- Deke (osim električnih deka) i slični pokrivači, od
				pamuka
		6301.40	- Deke (osim električnih deka) i slični pokrivači, od
				sintetičnih vlakana					9
		6301.90	- Ostale deke i slični pokrivači			9
63.02				Posteljno, stolno, toaletno i kuhinjsko rublje:
		6302.10	- Posteljno rublje, pleteno ili kačkano			9
		6302.2		- Ostalo posteljno rublje, tiskano:
		6302.21	-- pamučno						9
		6302.22	-- od umjetnih ili sintetičnih vlakana			9
		6302.29	-- od ostalih tekstilnih materijala			9
		6302.3		- Ostalo posteljno rublje:
		6302.31	-- pamučno:
		6302.311	--- od fortira i sličnih tkanina				9
		6302.319	--- ostalo						9
		6302.32	-- od umjetnih ili sintetičnih vlakana			9
		6302.39	-- od ostalih tekstilnih materijala			9
		6302.40	- Stolno rublje, pleteno ili kačkano			9
		6302.5		- Ostalo stolno rublje:
		6302.51	-- pamučno						9
		6302.52	-- laneno						9
		6302.53	-- od umjetnih ili sintetičnih vlakana			9
		6302.59	-- od ostalih tekstilnih materijala			9
		6302.60	- Toaletno i kuhinjsko rublje, od frotira ili sličnih
				tkanina, pamučno 9
_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
		6302.9		- Ostalo:
		6302.81	-- pamučno						9
		6302.92	--- - laneno						9
		6302.93	-- od umjetnih ili sintetičnih vlakana			9
		6302.99	-- od ostalih tekstilnih materijala			9
63.03				Zavjese (uključujući draperije) i unutrašnje platnene
				rolete, kratke ukrasne draperije za prozore ili krevete:
		6303.1		- Pletene ili kačkane:
		6303.11	 - - pamučne						9
		6303.12	-- od sintetičnih vlakana				9
		6303.19	-- od ostalih tekstilnih materijala			9
		6303.9		- ostalo:
		6303.91	- pamučno						9
		6303.92	-- od sintetičnih vlakana				9
		6303.89	-- od ostalih tekstilnih materijala			9
63.04				Ostali proizvodi za unutrašnje opremanje,
				isključujući proizvode iz tar. broja 94.04;
		6304.1		- Prekrivači za krevete:
		6304.11	--- pleteni ili kačkani					9
		6304.19	- - ostali						9
		6304.9		- Ostali:
		6304.91	-- pleteni ili kačkani					9
		6304.92	-- pamučni, osim pletenih ili kačkanih			9
		6304.93	-- od sintetičnih vlakana, osim pletenih ili kačkanih	9
		6304.99	-- od ostalih tekstilnih materijala osim pletenih ili
				kačkanih
63.05				Vreće i vrećice za pakiranje robe:
		6305.10	- Jutene i od ostalih likovih tekstilnih vlakana iz tar.
				broja 53.03 9
		6305.20	- Pamučne						9
		6305.3		- Od umjetnog ili sintetičnoga tekstilnog materijala:
		6305.31	-- od polietilenskih ili polipropilenskih vrpca ili
				sličnih oblika 9
		6305.39	-- ostalo						9
		6305.90	- Od ostalih tekstilnih materijala			9
63.06				Cerade, (jedra za plovila, daske ili suhozemna
				vozila), platneni krovovi; vanjske platnene rolete
				(tende); šatori i proizvodi za kampiranje;
		6306.1		- Cerade; platneni krovovi i vanjske platnene rolete
				(tende i sl.):
		6306.11	-- pamučne						9
		6306.12	-- od sintetičnih vlakana				9
		6306.19	-- od ostalih tekstilnih materijala			9
		6306.2		-- šatori:
		6306.21	-- pamučni						9
		6306.22	-- od sintetičnih vlakana				9
		6306.29	-- od ostalih tekstilnih materijala			9
		6308.3		- Jedra:
		6306.31	-- od sintetičnih vlakana				9
		6306.39	-- od ostalih tekstilnih materijala			9
_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
		6306.4		- Madraci na napuhivanje:
		8308.41	- pamučni						9
		6306.49	-- od ostalih tekstilnih materijala			9
		6306.9		- Ostalo:
		6506.81	- pamučno						9
		6306.99	-- od ostalih tekstilnih materijala			9
63.07				Ostali gotovi proizvodi, uključujui modne krojeve
				za odjeću
		6307.10	- Krpe za pod, posude; prašinu i slične krpe za
				čišćenje						9
		6307.20	Prsluci i pojasi za spašavanje				9
		6307.90	- ostalo						9

II. SETOVI
		6308.00	Setovi koji se sastoje od komada tkanine i prediva,
				s priborom ili bez pribora, za izradu prostirki,
				tapiserija,vezenih stoljnjaka i servijeta ili sličnih
				tekstilnih proizvoda, pripremljeni u pakovanjima za
				prodaju na malo					9

III. IZNOŠENA-DOTRAJALA ODJEĆA I DOTRAJALI TEKSTILNI PROIZVODI; KRPE
		6309.00	Iznošena-dotrajala odjeća i drugi dotrajali tekstilni
				proizvodi
6310				Krpe, konopi, užeta, konopci i kabeli u obliku
				otpadaka ili neupotrebljivih proizvoda, od
				tekstilnog materijala:
		6310.10	- Sortirani						Sl
		6310.90	- Ostalo						Sl


ODJELJAK XII. OBUĆA, ŠEŠIRI, KAPE I OSTALA POKRIVALA ZA GLAVU; KIŠOBRANI, SUNCOBRANI, ŠTAPOVI, BIČEVI, KORBAČI I NJIHOVI, DIJELOVI; PREPARIRANO PERJE I PROIZVODI OD PERJA; UMJETNO CVIJEĆE,PROIZVODI OD LJUDSKE KOSE

Glava 64.

OBUĆA, GAMAŠE I SLIČNI PROIZVODI; DIJELOVI 	- TIH PROIZVODA

Napomene
1.Ova glava ne obuhvaća;
1) obuću bez potpleta, od tekstilnih materijala (glava 61.i 62);
2) iznošenu-dotrajalu obuću iz tar. broja 63.09;
3) azbestne proizvode (tar. broj 68.12);
4) ortopedsku obuću, druga ortopedska pomagala ni njihove dije love (tar. broj 90.21);
5) obuću za igračke i obuću za klizanje, s pričvršćenim klizaljkama ili koturaljkama; štitnike za potkoljerlice i slične zaštitne proizvode za sport (glava 95)

2. U smislu tar. broja 64.06, pod pojmom "dijelovi" ne razumijevaju se klinovi, "picplehovi", okca, kopče, šnale, ukrasi, gajtani, vezice-žniranci, pomponi ili drugi dodaci (koji se svrstavaju u odgovarajuće tarifne brojeve), te dugmeta ili drugi proizvod

3. U smislu ove glave, pod pojmom"kaučuk, guma ili plastična masa" razumijeva se svaki tekstilni materijal vidljivo prevučen ili prekriven izvana s jednim ili više od tih materijala.

4. Prema napomeni 3. uz ovu glavu:
1) pod pojmom "lice" ("gornjište") razumijeva se onaj sastavni materijal koji ima najvešu vanjsku površinu, ne računajući pribor ili pojačanja, kao što su umeci oko gležnja, opšav, ukrasi, kopče, remenje, osnove za okca i slični dodaci;
2) pod pojmom "potplat" razumijeva se rnaterijal koji ima najvešu površinu u dodiru sa tlom, ne računajući pribor ili pojačanja, kao što su kramponi, šipke, čavli, "špicplehovi" i slični proizvodi. Napomena uz tarifne podbrojeve:
U smislu tar. podbrojeva 6402.11, 6402.19. 6403.11. 8403.19, i 6404 11, pod pojmom "sportska obuća" razumijevaju se samo:
1) obuća namijenjena za sportske aktivnosti, koja ima ili na koju se mogu postaviti: kramponi, čavli, kuke, šipke ili slični proizvodi;
2) cipele za: klizaljke, koturaljke, skije, boks, rvanje i biciklizam.


_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
64.01				Nepromočiva obuća s potplatima i licem
				(gornjištem), od kaučuka, gume ili plastične mase,
				čije lice nije pričvršćeno za potplat niti spojeno s
				njim ušivanjem, zakivanjem zakovicama ili čavlima,
				pomoću vijaka, čepova ili sličnim postupcima
		6401.10	- Obuća s metalnom kapnom				10
		6401.9		- Ostala obuća:
		6401.91	-- koja pokriva koljena				10
		6401.92	-- koja pokriva gležanj, ali ne i koljena		10
		6401.99	-- ostalo						10
64.02				Ostala obuća s potplatima i licem (gornjištem), od
				kaučuka, gume ili plastične mase :
		6402.1		- Sportska obuća:
		6402.11	-- za skijanje						10
		6402.19	- - ostalo						10
		6402.20	- Obuća s licem (gornjištem) od vrpci ili remenja
				spojenih s potplatom ukivanjem čepova 10 6402.30
				- Ostala obuća s metalnom kapnom			10
		6402.9		- Ostala obuća:
		6402.01	-- koja pokriva gležanj				10
		6402.99	-- ostala						10
64.03				Obuća s potplatima od kaučuka, gume, plastične
				mase, kože ili umjetne kože ili licem (gornjištem)
				od kože:
		6403.1		- Sportska obuća:
		6403. 11	-- za skijanje						10
		6403.19	-- ostala						10
		6403.20	- Obuća s potplatima od kože i licem (gornjištem)
				od kožnih remenova, koji idu preko risa i oko palca	10
		6403.30	- Obuća izrađena od drvenog potplata, bez tabanice
				i bez kapne od metala					10
		6403.40	- Ostala obuća s kapnom od metala			10
		6403.5		- Ostala obuća s potplatima od kože:
		6403.51	-- koja pokriva gležanj				10
		6403.59	-- ostala						10
		6403.9		- Ostala obuća:
		6403.91	-- koja pokriva gležanj				10
		6403.99	-- ostala						10
64.04				Obuća s potplatima od kaučuka, gume, plastične
				mase, od kože ili umjetne kože i licem (gornjištem)
				od tekstilnih materijala:
		6404.1		- Obuća s potplatima od kaučuka, gume ili
				plastične mase:
		6404.11	-- sportska obuća; papuče za tenis, košarku,
				gimnastiku i slično					10
		6404.19	-- ostala						10
		6404.20	- Obuća s potplatima od kože ili umjetne kože	10
64.05				Ostala obuća:
		6405.10	- S licem (gornjištem) od kože ili umjetne kože	10
		6405.20	- S licem (gornjištem) od tekstilnih materijala		10
		6405.90	- Ostala						10
64.06				Dijelovi obuće; ulošci za obuću, umeci za pete i
				slični proizvodi; gamaše, uvijače i slični proizvodi i
				njihovi dijelovi:
		6406.10	- Lice (gornjište) i dijelovi lica (gornjišta), osim
				umetaka za pojačanje
		6406.20	- Potplati i potpetice, od kaučuka, gume ili plastične
				mase							6
		6406.9		- Ostalo:
		6406.91	- - drveno						6
		6406.99	-- od ostalih materijala					6

Glava 65.

ŠEŠIRI, KAPE I OSTAlA POKRIVALA ZA GLAVU I NJIHOVI DIJELOVI

Napomene
1. Ova glava ne obuhvaća:
1) iznošene-dotrajale šešire, kape i ostala pokrivala za glavu iz tar. broja 63.09;
2) šešire, kape i ostala pokrivala za glavu od azbesta (npr. broj 68.12);
3) šešire za lutke ili šešire za druge igračke i karnevalske proizvode iz glave 95.

2 Tar. broj 65.02 ne obuhvaća tuljke izrađene šivanjem, osim tuljaka izrađenih spiralnim šivanjem vrpci.


_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
65.01		6501.00	Tuljci, čunjevi i slični proizvodi od pusta,
				neuobličeni i bez oboda; krugovi i cilindri
				(uključujući sječene cilindre) od pusta		6
65.02		6502.00	Tuljci, čunjevi i slični proizvodi pleteni ili izrađeni
				sastavljanjem vrpci bilo od kojega materijala,
				neuobličeni i bez oboda, nepodstavljeni i neukrašeni	6
65.03		6503.00	šeširi i druga pokrivala za glavu, pusteni, izrađeni od
				tuljaka, konusa i drugih proizvoda iz tar. broja
				65.01, uključujući i podstavljene ili ukrašene:
		6503.001	--- od fine dlake					8
		6503.009	-- od ostalih materijala					8
65.04		6504.00	šeširi i druga pokrivala za glavu, pleteni ili izrađeni
				sastavljanjem vrpci bilo od kojeg materijala,
				uključujući i podstavljene ili ukrašene		8
65.05				šeširi i druga pokrivala za glavu, pleteni ili kačkani,
				ili izrađeni od čipke, pusta ili ostalih tekstilnih
				metražnih materijala (osim od vrpci), uključujući
				podstevljene ili ukrašene; mreže za kosu bilo od
				kojeg materijala, uključujući podstavljene ili ukrašene:
		6505.10	- Mreže za kosu					8
		6505.90	- Ostalo						8
65.06				Ostala pokrivala za glavu, uključujući podstavljena
				ili ukrašena:
		6506.10	- Zaštitne (kacige, šljemovi i sl.)			6
		6506.9		- Ostalo:
		6506.91	- od kaučuka; gume ili plastične mase			6
		6506.92	- - krzneno						12
		6506.99	-- od ostalih materijala					6
65.07		6507.00	Vrpce za unutrašnje opšivanje: podstave, navlake,
				osnove i skeleti, titnici i podbradnici za pokrivala
				za glavu						6

Glava 66.

KIŠOBRANI, SUNCOBRANI, TAPOVI, BIČEVI KORBAČI I NJIHOVI DIJELOVI

Napomene
1. Ova glava ne obuhvaća:
1) štapove za mjerenje i slično (tar. broj 90.17);
2) štapove sa skrivenim vatrenim oružjem, štapove sa skrivenim mačevima,šštapove s nabojem i slično (glava 93);
3) proizvode iz glave 95 (npr. kišobrani-igračke; suncobrani-igračke).

2. Tar. broj 66.03 ne obuhvaća dijelove, ukrase i pribor od tekstilno materijala, navlake, kićanke, remenje, navlake za kišobrane i slično bilo od kojega materijala. Ti prozivodi, kada su prijavljeni za carinjenje s predmetima iz tar. br. 66.01 i 66.02, a


_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
66.01				Kišobrani i suncobrani uključujući štapove-
				kišobrane, vrtne kišobrane i slične kišobrane)
		6601.10	- Vrtni i slični kišobrani-suncobrani			8
		6601.9		- Ostalo:
		6601.91	-- teleskopski						8
		6601.99	-- ostalo						8
66.02		6602.00	Štapovi,štapovi-slolci, bičevi, korbači i slično		8
		6603		Dijelovi, ukrasi i pribor proizvoda iz tar. broja 66.01
				i 66.02;
		6603.10	- Drške						6
		6603.20	- Okviri za kišobrane, uključujući montirane okvire
				na šipkama (štapovima)				6
		6603.90	- Ostalo						6

Glava 67.

PERJE I PAPERJE; PREPARIRANO PERJE I PAPERJE I PROIZVODI IZRAĐENI OD PERJA I PAPERJA; UMJETNO CVIJEĆE; PROIZVODI OD LJUDSKE KOSE

Napomene
1. Ova glava ne obuhvaća:
1) tkanine za cijeđenje, od ljudske kose (tar broj 59.11);
2) cvjetne motive od čipaka, veza ili drugih tekstilnih materijala (odjeljak XI);
3) obuću (glava 64);
4) pokrivala za glavu i mreže za kosu (glava 65);
5) igračke, sportske rekvizite i karnervalske proizvode (glava 95);
6) pahalice za prašinu od perja, jastučiće za pudranje i sita od ljudske kose (glava 96).

2. Tar broj 67.01. ne obuhvaća:
1) proizvode u kojima su perje i paperje zastupljeni samo kao materijal za punjenje ili podstavljanje (npr. posteljina iz tar. broja 94.04);
2) odjevne predmete i pribor za odjeću u kojima je perje i paperje samo ukras ili podstava odnosno ispuna;
3) umjetno cvijeđe, umjetno lišće i njihove dijelove i proizvode izrađene od njih iz tar. broj 67.02.
3. Tar. broj 67.02 ne obuhvaća:
1) proizvode od stakla (glava 70);
2) umjetno cvijeće, lišće i plodove od keramike, kamena, metala, drveta ili drugih materijala, dobivene u jednom komadu lijevanjem, kovanjem, rezbarenjem, prešanjem ili drugim postupkom ili koji se sastoje od dijelova sastavljenih na drugi način osim vezi


_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
67.01		6701.00	Kože i drugi dijelovi ptica s njihovim perjem i
				paperjem, perje, dijelovi perja, paperje i proizvodi
				od njih (osim proizvoda od tar. broja 05.05 i
				obrađenih badrljica od perja):
		6701.001	-- perje, dijelovi perja i paperje			6
		6701.003	--- kože i drugi dijelovi ptica s perjem		6
		6701.009	-- ostalo						6
67.02				umjetno cvijeće, lišće i plodovi i njihovi dijelovi;
				proizvodi izrađeni od umjetnog cvijeća, lišća ili
				plodova:
		6702.10	- Od plastičnih masa					6
		6702.90	- Od ostalih materijala 6
67.03		6703.00	Ljudska kosa, uređena, ista njena, bijeljena ili
				drugačije obrađena; vuna, dlaka ili ostali tekstilni
				materijal, pripremljeni za upotrebu u izradi vlasulja
				i sličnih proizvoda					4
67.04				Vlasulje, lažne brade, obrve, trepavice, kike i slično
				od ljudske kose, životinjske dlake ili od tekstilnih
				materilata; proizvodi od ljudske kose, na drugom
				mjestu nespomenuti niti uključeni:
		6704.1		- Od sintetičnih tekstilnih materijala:
		6704.11	-- vlasulje						8
		6704.19	-- ostalo						8
		6704.20	- Od ljudske kose					8
		6704.90	- Od oslalih materijal					8


ODJELJAK XIII.

PROIZVODI OD KAMENA, SADRE, CEMENTA, BETONA, AZBESTA, TINJCA ILI SLIČNIH
MATERIJALA; KERAMIČKI PROIZVODI; STAKLO I STAKLENI PROIZVODI

Glava 68.
PROIZVODI OD KAMENA, SADRE, CEMENTA, BETONA, AZBESTA, TINJCA I SLIČNIH MATERIJALA

Napomene
1.Ova glava ne obuhvaća:
1) Proizvode iz glave 25:
2) papir, premazan, prevučen, impregniran ili prekriven iz tar. broja 4810 i 4811 (npr.papir prevučen prahom od tinjca ili grafita, papir prevučen ili premazan bitumenom i papir prevučen ili premazan asfaltom);
3) premazane, prevučene, impregnirane ili prekrivene tekstilne tkanine iz glave 56 ili 59(npr tkanine, prevučene, premazane ili prekrivene prahom od tinjca, bitumenom ili asfaltom);
4) proizvode iz glave 71;
5) alate i dijelove alata iz glave 82;
6) litografsko kamenje iz tar.broj 84.42;
7) električne izolatore (tar.broj 85.46) i dijelove (fitinge) od izolaciskog materijala za elektriku iz tarifnog broja 85.47;
8) zubarske tocilje (tar.broj 90.18);
9) proizvode iz glave 91 (npr.satove i kućišta za satove);
10) proizvode iz glave 94 (npr.namještaj, svjetiljke i svjetleća tijela, montažne zgrade);
11) proizvode iz glave 95(npr.igračke rekvizite za sport i igre);
12) proizvode iz tar.broja 96.02 ako su izrađeni od materijala navedenog u napomeni 2.pod 2) uz glavu 96 ili iz tar.broja 96.06(npr broja 96.10(npr.pločice za pisanje i crtanje od škriljevaca);
13) predmete iz glave 97.(npr.umjetnine).

2. U tar.broju 68.02, pod pojmom "obrađeni kamen za spomenike i građevine" razumijevaju se ne samo kamen naveden u tar.br.25.15 i 26.16 nego i sve ostale vrste prirodnog kamena (npr.kvarcit, kremen,
dolomit i steatit) slično obrađene, osim šriljevca.


_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
68.01		6801.00	Kocke za pločnike, rubnjaci i ploče za pločnike
				od prirodnog kamena (osim od škriljevca)		Sl
68.02				Obrađeni kamen za spomenike i građevine (osim
				škriljevca) i proizvodi od njih, osim proizvoda iz
				tar.broja 68.01 ; kockice za mozaik i slično od
				prirodnog kamena (uključujući i od škriljevca),
				na podlozi ili bez podloge; umjetno obojene
				granule ljuskice i prah od prirodnog kamena
				(uključujući od škriljevca):
		6802.10	Pločice, kocke i slični proizvodi s pravokutnim
				stranama ili ne, kad se najveća površina strane
				može uklopiti u kvadrat stranice manje od 7cm;
				umjetno obojene granule, ljuskice i prah		3
		6802.2		- Ostali kamen za spomenike i građevine i proizvodi
				od njega,jednostavno sječen ili rezan pilom s ravnom
				-izravnom površinom :
		6802.21	-- mramor, travertin i alabastar			3
		6802.22	-- ostali vapnenački kamen				4
		6802.23	-- granit						4
		6802.29	-- ostali kamen
		6802.9		- Ostalo:
		6802.91	-- mramor, travertin i alabastar			Sl
		6802.92	-- ostali vapnenački kamen				Sl
		6802.93	- granit							Sl
		6802.99	-- ostali kamen						Sl
68.03		6803.00	Škriljevac, obrađen, proizvodi od šškriljevaca ili
				aglomeriranog škriljevca				Sl
68.04				Mlinsko kamenje, brusovi, brusne ploče i slično
				bez postolja, za mljevenje, brušenje, oštrenje,
				poliranje, izravnavanje ili sječenje, brusovi za ručno
				oštrenje ili poliranje i njihovi dijelovi od
				prirodnoga kamena, od aglomeriranog prirodnog
				ili umjetnoga abrazivnog materijala, ili od keramike
				s dijelovima ili bez dijelova od drugih materijala:
		6804.10	- Mlinsko kamenje i kamenje za razvlaknjivanje	Sl
		6804.2		- ostalo:
		6804.21	-- od aglomeriranoga sintetičnog ili prirodnog
				dijamanta						3
		6804.22	-- od ostalih aglomeriranih abrazivnih materijala ili
				od keramike						3
		6804.23	-- od prirodnog kamena				Sl
		680430	-- Brusovi za ručno oštrenje ili poliranje:
		6804.301	--- od prirodnih materijala				4
		6804.309	--- od umjetnih materijala				4
68.05				Abrazivni materijali, prirodni ili umjetni, u obliku
				praha ili zrna, naneseni na podlogu od tekstila,
				papira, kartona ili drugih materijala, uključujući
				isječene u određene oblike, prošivene ili drugačije
				sastavljene:
		6805.10	- Na podlozi od tekstilnih tkanina			3
		6805.20	- Na podlozi od papira ili kartona			3
		6805.30	- Na podlozi od ostalih materijala			3
68.06				Vuna od troske (zgure), vuna od kamena i slične
				mineralne vune; ekspandirani ili listasti vermikulit,
				ekspandirane gline, pjenušava troska i slični
				ekspandirani mineralni materijali; mješavine i
				proizvodi od mineralnih materijala za toplinsku ili
				zvučnu izolaciju ili za apsorbiranje zvuka, osim
				onih iz tar.br.68.11, 68.12 ili iz glave			69.
		6806.10	- Vuna od troske, vuna od kamena i slične
				mineralne vune (uključujući međusobne mješavine),
				u rasutom stanju, listovima, pločama i smocima.	3
		6806.20	- Ekspandirani ili listasti vermikulit, ekspandirane
				gline, pjenušava troska i slični ekspandirani mineralni
				materijali (uključujući međusobne mješavine)	3
		6806.90	- Ostalo						3
68.07				Proizvodi od bitumena ili od sličnih materijala (npr.
				od bitumena od nafte ili od smole katrana kamenog
				ugljena):
		6807.10	- U smocima						3
		6807.90	- Ostalo						Sl
68.08		6808.00 	Ploče, pločice, blokovi i slično, od biljnih vlakana,
				slame, šuške, iverja, piljevnke ili drugih otpadaka
				od drveta,aglomerirani cementom, sadrom ili drugim
				mineralnim vezivnim sredstvima.			3
68.09				Proizvodi od sadre ili od mješavine na bazi sadre.
		6809.1		- Daske, listovi, ploče, pločice i slični proizvodi,
				neukrašeni:
		6809.11	-- prevučeni ili pojačani papirom ili kartonom		4
		6809.19	- ostalo						3
		6809.90	- Ostali proizvodi					3
68.10				Proizvodi od cementa, betona ili umjetnog kamena,
				armirani ili nearmirani:
		6810.1		- Crepovi, ploče, opeke i slični proizvodi:
		6810.11	-- blokovi i opeke, građevni				4
		6810.19	-- ostalo						4
		6810.20	- Cijevi							4
		6810.9		- Ostali proizvodi :
		6810.91	-- montažni elementi, građevni			4
		6810.99	-- ostalo						4
68.11				Azbestno-cementni proizvodi,proizvodi od cementa
				s celuloznim vlaknima i slično:
		6811.10	- Valovite ploče					4
		6811.20	- Ostale ploče, crepovi, pločice i slični proizvodi
		6811.30	- Cijevi i pribor za cijevi				4
		6811.90	- Ostali proizvodi					4
68.12				Prerađena azbestna vlakna; mješavina na bazi
				azbesta ili na bazi azbesta i magnezijeva karbonata;
				proizvodi od tih mješavina ili od azbesta (npr.
				predivo, tkanine, odjeća, pokrivala za glavu, obuća,
				(brtve), pojačani ili nepojačani, osim proizvoda iz
				tar.br.68.111 ili 68 13;
		6812.10	- Preradena azbestna vlakna; mješavina na bazi
				azbesta ili na bazi azbesta s magnezijevim
				karbonatom						4
		6812.20	- Prediva						4
		6812.30	- Užeta i konopi, pleteni ili nepleteni			4
		6812.40	- Tkani ili pleteni materijali				4
		6812.50	- Odjeća, pribor za odjeću, obuća i pokrivala za
				glavu							4
		6812.60	- Papir, karton i pust					4
		6812.70	- Brtveni materijal od prešanih azbestnih vlakana u
				obliku listova, ploča ili smotaka			4
		6812.90	- ostalo						4
		6903204	--- izljevnici						Sl
		6903.205	--- čepovi						Sl
		6903.206	--- za klizne zatvarače					Sl
		6903.207	--- kasete i sličan pomoćni pribor			4
		6903.208	---- kapsule i slićan pomoćni priborza pečenje	4
		6903.209	--- ostalo						4
		6903.90	- Ostalo:
		6903.901	-- ljevaonički lonci i drugi pribor za ljevanje metala	Sl
		6903.902	--- izlivnici						Sl
		6903.903	--- čepovi						Sl
		6903.904	--- za klizne zatvarače					Sl
		6903.905	--- kazete i sličan pomoćni pribor			4
		6903.906	--- kapsule i slićan pomoćni pribor za pečenje	4
		6903.909	--- ostalo						4

II. OSTALI KERAMIČKI PROIZVODI
69.04				Keramičke zidarske opeke, blokovi za podove,
				blokovi nosači i slično:
		6904.10	- Zidarske opeke					4
		6904.90	- Ostalo						4
69.05				Crepovi dijelovi dimnjaka, ukrasi i ostali proizvodi
				za građevinarstvo, keramički:
		6905.10	- Crepovi						4
		6905.90	- Ostalo						4
69.06		6906.00	Keramičke cijevi, odvodi, oluci i pribor za cijevi	4
69.07				Neglazirane keramičke pločice za popločavanje i
				obluganja; neglazirane keramičke kockice za
				mozaik i slično, na podlozi ili bez podloge:
		6907.10	- Pločice, kockice i slični proizvodi pravokutnih ili
				drugih oblika, kod kojih se površina najveće strane
				može uklopiti u kvadrat stranice manje od 7 cm	4
		6907.90	- ostalo						4
69.08				Glazirane keramičke pločice za popločavanje i
				oblaganje, glazirane keramičke kockice i slično, za
				mozaik, na podlozi ili 	bez podloge:
		6908.10	- Pločice, kockice i slični proizvodi pravokutnih ili
				drugih oblika, kod kojih se površina najveće strane
				može uklopiti u kvadrat stranice manje od 7 cm	4
		6908.90	- Ostalo						4
69.09				Keramički proizvodi za laboratorijsku, kemijsku i
				ostalu tehničku upotrebu: korita, kade i slične
				posude koji se upotrebljavaju u poljoprivredi;
				keramički lonci, tegle i slični proizvodi koji se
				upotrebljavaju za transport ili pakiranje robe:
		6909.1		- Keramički proizvodi za laboratorijsku, kemijsku i
				ostalu tehničku upotrebu:
		6909.11	-- porculanski						Sl
		6909.19	-- ostalo						Sl
		6909.90	- Ostalo						Sl
69.10				Serdoperi, umivaonici, stupovi za umivaonike, kade,
				bidei, zahodske školjske, vodokotlići, pisoari i
				slični sanitarni proizvodi :
		6910.10	- Porculanski						5
		6910.90	- Ostalo						5
69.11				Stolno posuđe, kuhinjsko posuđe, ostali predmeti
				za kućanstvo ili toaletnu upotrebu, porculanski:
		6911.10	- Stolno i kuhinjsko posuđe				5
		6911.90	- Ostalo:						5
		6911.901	--- toaletni proizvodi					5
		6911.909	--- ostalo						4
69.12		6912.00	Keramičko stolno i kuhinjsko posuđe, ostali
				predmeti za kućanstvo i toaletnu upotrebu, osim
				porculanskih:
		6912.001	--- stolno i kuhinjsko posuđe				5
		6912.002	--- toaletni proizvodi					5
		6912.009	--- ostalo						4
69.13				Statuete i ostali ukrasni keramički proizvodi:
		6913.10	- Porculanski						6
		691 3.90	- Ostalo :
		691 3.901	--- od fajanse						6
		6913.909	--- od ostale keramike					6
69.14				Ostali keramički proizvodi:
		6914.10	- Porculanski						5
		6914.90	- Ostalo						5

Glava 70.

STAKLO I STAKLENI PROIZVODI

Napomene
1.Ova glava ne obuhvaća:
1) proizvode iz tar.broja 32.07(npr. staklaste emajle i glazure, stakenu fritu,ostalo staklo u obliku praha,
granula ili ljuskica);
2) proizvode iz glave 71(npr. imitacija nakita);
3) kabele od optičkih vlakana iz tar.broja 85.44, električne izolatore (tar.broj B5.46) i dijelove od izolacijskog materijala za elektrotehniku iz tar.broja 85.47;
4) optička vlakna, optički obrađene optičke dijelove,šštrcaljke za injekcije, umjetne oči, termometre, barometre, hidrometre i ostale proizvode iz glave 90;
5) svjetiljke i druga svijetleća tijela, svijetleće znakove reklame, svijetleće pločice s imenima i slično, koji imaju fiksirani stalni izvor svjetlosti i njihove dijelove iz tar. broja 94.05;
6) igračke, rekvizite za igru i sportove, ukrase za novogodišnje borove i ostale proizvode iz glave 95 (isključujući staklene oči bez mehanizma za lutke ili za druge proizvode iz glave 95);
7) dugmeta, termos-boce, prskalice za mirise i sl.i ostale proizvode iz glave 96.

2.U smislu tar.br.70.03,70.04 i 70.05:
1) staklo koje je podvrgnuto bilo kojem postupku prije kaljenja ne smatra se obrađenim;
2) isijecanje stakla u određene oblike ne utječe na svrstavanje stakla u obliku ploča ili listova;
3) pod pojmom "apsorbirajući ili reflektirajući sloj" razumijeva se mikroskopski tanak premaz - prevlaka od spojeva metala ili kemijskog spoja (npr. metalni oksid), koji apsorbira, na primjer, infracrvenu
svjetlost ili pobolššava reflektirajuću kvalitetu stakla, uz zadržavanje stupnja prozirnosti ili prozraćnosti

3. Proizvodi navedeni u tarifnom broju 70.06 svrstavaju se u taj tarifni broj bez obzira da li imaju ili nemaju karakter gotovog proizvoda.

4.U smislir tar.broja 70.19 pod pojmom "staklena vuna" razumijeva se:
1) mineralna vuna s udjelom silicijeva dioksida (SiO() 60% ili više, po masi.
2) mineralna vuna s udjelom silicijeva dioksida (SiO() manje od 60%, po masi, ali s udjelom nekoga alkalnog oksida (K(O ili Na(O) iznad 5% po masi, ili s udjelom boroksida (B(Oš) više od 2% po masi.
Mineralna vuna koja ne udovoljava prethodnim uvjetima svrstava se u tar.broj 68.06.

5. Pod pojmom "staklo" u ovoj tarifi razumijeva se i taljeni kvarc i ostali taljeni silicijev dioksid.
Napomena uz tarifne podbrojeve
U smislu tar. podbr. 7013.21, 7013.31 i 7013.91, pod pojmom "olovno kristalno staklo", raznmijeva se samo staklo koje ima najmanje 24% ili više oksida olova (Pb0).


_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
70.01		7001.00	Stakleni kršši ostali stakleni otpaci; staklo u masi:
		7001.001	---- optičko staklo					Sl
		7001.002	---- ostalo staklo u masi				Sl
		7001.009	---- ostalo						Sl
70.02				Staklo u obliku kugli (osim kuglica iz tar. broja
				70.17), šipke ili cijevi, neobrađeni:
		700210	- Kugle						Sl
		7002.20	- Šipke:
		7002.201	---- od "emajliranog" stakla				Sl
		7002.209	---- ostale						Sl
		7002.3		- Cijevi:
		7002.31	---- od taljenog kremena ili ostalog taljenog
				silicijeva dioksida					3
		7002.32	---- od ostalog stakla koje ima linearni koeficijent
				širenja - dilatacije do 5. 10-6 po Kelvinu, na
				temperaturi između 0C i 300C			3
		7002.39	---- ostalo :						3
		7002.391	---- od neutro stakla					3
		7002.392	---- od "emajliranog" stakla				3
		7002.399	---- od ostalog stakla					3
70.03				Lijevano ili valjano staklo, u obliku listova, ploča ili
				profila sa slojem ili bez sloja za apsorpciju ili
				refleksiju, ali drugačije neobrađeno:
		7003.1		- Nearmirani listovi i ploče:
		7003.l1	---- bojeni u masi, neprozirni, plakirani ili sa slojem
				za apsorpciju ili refleksiju				4
		7003.l9	---- ostalo:
		7003.191	---- optičko						Sl
		7003.199	---- ostalo						4
		7003.20	- Armirani listovi i ploče				4
		7003.30	- Profili						4
70.04				Vučeno ili puhano staklo u obliku listova ili ploča sa
				slojem ili bez sloja za apsorpciju ili refleksiju, ali
				drugačije neobrađeno:
		7004.10	- Bojeni u masi, neprozirni, plakirani ili sa slojem za
				apsorpciju ili refleksiju:
		7004.101	prozorsko vučeno					3
		7004.109	---- ostalo						3
		7004.90	- Ostalo staklo:
		7004.901	---- prozorsko vučeno					3
		7004.902	--- optičko						Sl
		7004.909	---- ostalo						3
70.05				Float-staklo i površinski brušeno ili polirano staklo,
				u obliku listova ili ploča, sa slojem ili bez sloja za
				apsorpciju ili refleksiju, ali drugačije neobrađeno:
		7005.10	- Nearmirano staklo sa slojem za apsorpciju ili
				refleksiju						4
		7005.2		- Ostalo nearmirano staklo:
		7005.21	---- obojeno u masi, neprozirno, plakirano ili samo
				površinski brušeno 4
		7005.29	- - Ostalo:
		7005.291	---- float-staklo za automobilsku industriju		4
		7005.299	---- ostalo						4
		7005.30	- Armirano staklo					4
70.06		7006.00	Staklo iz tar.br.70.03, 70.04 i 70.05 savijeno, s
				obrađenim rubovima, gravirano,
				brušeno, emajlirano ili drugačije obrađeno,
				neuokvireno niti spojeno s drugim materijalima	4
70.07				Sigurnosno staklo, od kaljenoga ili slojevitog stakla:
		7001.1		- Kaljeno sigurnosno staklo:
		7007.11	---- veličine i oblika prikladnog za ugradnju u vozila
				,zrakoplove, svemirske brodove ili plovila		 4
		7007.19	---- ostalo						4
		7007.2		- Slojevito sigurnosno staklo:
		7007.21	---- veličine i oblika prikladnog za ugradnju u vozila,
				zrakoplove, svemirske brodove ili plovila		4
		7007.29	---- ostalo						4
70.08		7008.00	Višezidni panel-elementi za izolaciju, stakleni		4
70.09				Staklena zrcala, uokvirena ili neuokvirena,
				uključujući i retrovizore:
		7009.10	- Retrovizori (zrcala za vozila)			4
		7009.9		- Ostalo:
_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
		7009.91	---- neuokvirena					4
		7009.92	---- uokvirena						4
70.10				Opletene boce, boce, staklenke, lonci, fiole, ampule
				i ostali kontejneri, stakleni, za transport ili pakiranje
				robe; staklenke za konzerve, čepovi, poklopci i
				ostali zatvarači, stakleni:
		7010.10	- Ampule						4
		7010.90	- Ostalo:
		7010.901	---- boce						4
		7010.909	---- ostalo						4
70.11				Stakleni omotači (uključujući balone i cijevi),
				otvoreni i njihovi stakleni dijelovi bez fitinga, za
				električne žarulje, katodne cijevi i slično:
		7011.10	- Za električnu rasvjetu				Sl
		7011.20	- Za katodne cijevi					Sl
		7011.30	- ostalo						Sl
70.12		7012.00	Uložci za termos, boce ili za ostale vakuum-posude	Sl
70.13				Stakleni proizvodi koji se upotrebljavaju za stolom,
				u kuhinji, u toaletne svrhe, u uredima, proizvodi za
				unutrašnju dekoraciju i slične svrhe osim onih iz
				tar.br 70.10 i 70.18):
		7013.10	- Od staklokeramike					Sl
		7013.2		- Čaše za piće, osim od staklokeramike:
		7013.21	---- od olovnoga kristalnog stakla			6
		7013.29	---- ostale						6
		7013.3		- Proizvodi od stakla koji se upotrebljavaju za
				stolom (osim čaša za piće) ili u kuhinjske svrhe,
				osim od staklo-keramike:
		7013.31	---- od olovnoga kristalnog stakla			6
		7013.32	---- od stakla koje ima linearni koeficijent širenja
				(dilatacije) do 5. 10-6 po Kelvinu, na temperaturi
				izmedu 0C i 300C					6
		7013.39	---- ostalo						6
		7013.9		- Ostali stakleni proizvodi:
		7013.91	---- od olovnog kristalnog stakla			6
		7013.99	---- ostalo						6
70.14		7014.00	Stakleni proizvodi za signalizaciju i optički dijelovi
				od stakla (osim onih iz tar. broja 70.15), optički
				neobrađeni						4
70.15				Stakla za satove i slična stakla, stakla za
				nekorektivne i korektivne naočale, iskrivljena,
				savijena, izdubljena i slično obrađena, optički
				neobrađena; izdubljena sferna stakla i segmenti za
				proizvodnju takvih stakala:
		7015.10	- Stakla za korektivne naočale			3
		7015.90	- Ostalo						3
70.16				Blokovi, opeke, kocke, pločice i ostali proizvodi od
				prešanog ili lijevanog stakla, armirani ili nearmirani,
				koji se upotrebljavaju u građevinarstvu; staklene
				kockice i ostala sitna staklena roba na podlozi ili bez
				podloge za mozaik ili slične ukrasne svrhe; olovom
				uokvirena prozorska okna u boji ("vitražno", "
				katedralno", "umjetničko") i slično; multicelularno
				ili pjenasto staklo u obliku blokova, panela, ploča
				ili sličnih oblika:
		7016.10	- Staklene kockice i ostala sitna staklena roba, na
				podlozi ili bez podloge, za mozaike ili slične
				dekorativne svrhe					3
		7016.90	- Ostalo :
_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
		7016.901	---- blokovi, opeke, kocke, pločice i ostali
				proizvodi od prešanog ili lijevanog stakla		4
		7016.902	---- multicelularno ili pjenasto staklo			4
		7016.909	---- Ostalo						4
70.17				Stakleni proizvod za laboratorijske, higijenske ili
				farmaceutske svrhe, graduirani ili negraduirani,
				baždareni ili nebaždareni :
		7017.10	- Od taljenog kremena, ili drugoga taljenog silicijeva
				dioksida						4
		7017.20	- Od ostalog stakla, koje ima linearni koeficijent
				širenja ili dilatacije do 5. 10-6 po Kelvinu, na
				temperaturi između 0C i 300C			4
		7017.90	- Ostalo						Sl
70.18				Stakleni biseri, imitacije bisera, imitacije dragoga ili
				poludragoga kamena i slična sitna staklena roba i
				predmeti od tih proizvoda, osim imitacije nakita,
				staklene oči, osim protetičkih predmeta; statuete i
				ostali ukrasi od stakla izrađeni duhaljkama, osim
				imitacija nakita, staklene kuglice promjera do 1mm:
		7018 10	- Stakleni biseri, imitacije bisera, imitacije dragoga
				ili poludragoga kamenja i slična sitna staklena roba:
		7018.101	---- biseri od sinteriranog stakla za elektroindustriju	Sl
		7018.102	---- ostalo						Sl
		7018.20	- Staklene kuglice promjera do 1mm			6
		7018.90	- Ostalo:
		7018.901	---- staklene oči, osim protetičkih			Sl
		7018.909	---- ostalo						Sl
70.19				Staklena vlakna (uključujući staklenu vunu) i
				proizvodi od njih (npr. predivo, tkanina):
		7019.10	- Trakovi staklenih vlakana, roving predivo i sječene
				niti:
		7019.101	---- od bezalkalnog vlakna				Sl
		7019.102	---- od ostalog vlakna					Sl
		7019.20	- Tkanine, uključujući vrpce:
		7019.201	---- od bezalkalnog vlakna ili prediva			4
		7019.209	---- od ostalog vlakna ili prediva			4
		7019.3		- Koprene (voal), mreže, mat, hasure, ploče i slični
				netkani proizvodi:
		7019.31	---- mat						4
		7019.32	---- koprene (Voal)					4
		7019.33	---- ostalo						4
		7019.90	- Ostalo						4
70.20		7020.00	Ostali stakleni proizvodi				4


ODJELJAK XIV.

PRIRODNI I KULTIVIRANI BISERI, DRAGO I POLUDRAGO KAMENJE, PLEMENITE KOVINE, KOVINE PLATIRANE PLEMENITIM KOVINAMA I PROIZVODI OD NJIH; IMITACIJE NAKITA; KOVANI NOVAC

Glava 71.

PRIRODNI I KULTIVIRANI BISERI, DRAGO I POLUDRAGO KAMENJE, PLEMENITE KOVINE, METALI PLATIRANI PLEMENITIM KOVINAMA I PROIZVODI OD NJIH; IMITACIJE NAKITA; KOVANI NOVAC

Napomene
1.Prema napomeni 1. pod (1) uz odjeljak VI. i isključenjima predviđenim u slijedećim napomenama; u glavi 71. svrstavaju se svi proizvodi koji se sastoje, u cijelosti ili djelomično, od:
1) prirodnih ili kultiviranih bisera ili od dragoga ili poludragoga kamenja (prirodnoga, sintetičnoga ili rekonstruiranog).
2) od plemenitih kovina ili od metala platiranih plemenitim kovinama.

2. 1) Tar.br.71.13, 71.14 i 71.15 ne obuhvaćaju proizvode u kojima se plemenita kovina ili metal platiran plemenitom kovinom nalazi samo kao neznatan sastavni dio kao što su manji dijelovi ili manji ornamenti (npr. monogrami alkice i okovi).
2) Tar broj 71.16 ne obuhvaća proizvode koji se sastoje od plemenitih kovina ili metala platiranih plemenitom kovinom (osim kao neznatni sastavni dijelovi).

3. Ova glava ne obuhvaća:
1) amalgame plemenitih kovina i koloidne plemenite kovine (tar. broj 28.43);
2) sterilni kirurški malerijal za ušivanje, zubarski materijal za ispunu i ostale proizvode iz glave 30;
3) proizvode iz glave 32 npr. tekuća sredstva za glačanje);
4) ručne torbe i ostale proizvode iz tar. broja 42.02 i proizvode iz tar broja 42. 03;
5) proizvode iz tar. br. 43.03 i 43.04;
6) proizvode iz odjeljka XI (tekstil i tekstilni proizvodi);
7) obuću, pokrivala za glavu i ostale proizvode iz glava 64 i 65;
8) kišobrane, štapove i ostale proizvode iz glave 66;
9) proizvode od abrazivnih materijala iz tar. br. 68.04 i 68.05 i iz gla ve 82, koji sadrže prašinu ili prah od dragoga ili poludragoga kamenja (prirodnoga ili sintetičnoga); proizvode iz glave 82, s radnim dijelom od dragoga ili poludragoga kamenja (prir
10) proizvode iz glava 90, 91. i 92. (znanstveni instrumenti, satovi i glazbala);
11) oružje i njegove dijelove (glava 93);
12) proizvode obuhvaćene napomenom 2. uz glavu 95;
13) proizvode iz glave 96. osim onih iz tar. br. 96.01 do 96.06 i 96.15;
14) originalne skulpture i druge kiparske radove (tar. broj 97.03), kolekcijske predmete (tar. broj 97.05) i starine starije od 100 godina (tar. broj 97.06), osim prirodnoga ili kultiviranoga bisera ili dragoga ili poludragoga kamenja.

4.1) Pod pojmom "plemenite kovine" razumijevaju se srebro, zlato i platina.
2) pod pojmom "platina" razumijevaju se platina, iridij, osmij, patadij, rodij i rutenij.
3) pod pojmom "drago ili poludrago kamenje" ne razumijevaju se tvari navedene u napomeni 2. pod (2) uz glavu 96.

5. U smislu ove glave, pod pojmom "legure plemenitih kovina" razumijevaju se legure (uključujući sinterirane mješavine i intermetalne spojeve) koje sadrže jednu ili više plemenitih kovina, uz uvjet da bilo koja od plemenitih kovina ili više plemenitih kov
1) legura koja ima 2% ili više, po masi, platine smatra se legurom platine;
2) legura koja ima 2% ili više, po masi, zlata ali nema platine ili manje od 2% a, po masi, platine smatra se legurom zlata;
3) ostale legure koje imaju 2% ili više, po masi, srebra smatraju se legurom srebra.

6. Osim ako to odredbama nije drugačije predviđeno, bilo koja odredba koja se odnosi na plemenite kovine ili na bilo koju pojedinačnu plemenitu kovinu uključuje i odredbe što se odnose na legure plemenitih kovina ili pojedinačne plemenite kovine, u sklad

7. U tarifi pod pojmom "metal platiran plemenitim kovinama" razumijeva se materijal izrađen na podlozi od metala na koju je s jedne ili više strana pričvršćen sloj plemenite kovine mekim ili tvrdim lemljenjem, zavarivanjem, toplim valjanjem ili sličnim m

8. U smislu tar: broj 71.l3, pod pojmom "predmeti nakita" razumijevaj u se :
1) mali predmeti za osobno ukrašavanje s ugrađenim dragim kamenjem ili bez njega (npr. prstenje, narukvice, ogrlice, broševi, naušnice, lanci za satove, ukrasi za lance, privjesci, igle za kravate, dugmeta za orukvice, ukrasna "dugmeta", religijske i drug
2) predmeti za osobnu upotrebu koji se obično nose u džepu, torbi ili na osobi (kao što su kutije za cigarete, pudrijere, kutije za sitan novac, kutije za pilule);

9.U smislu tar. broja 71.14, pod pojmom "predmeti zlatarstva ili kujundžijstva" razumijevaju se proizvodi kao što su: predmeti za ukrašavanje, predmeti za služenje za stolom - stolni pribor, pribor za toaletne potrebe, pribor za pušenje i ostali predmeti 

10. U smislu tar. broja 71.17 pod pojmom.imitacije nakita, razumijevaju se proizvodi iz sastava 1) napomene 8. u ovu glavu (isključujući dugmeta i druge predmete iz Tar, broja 96.06 ili češljeve, ukosnice i slično i igle za kosu iz tar. broja 96.15), bez 
Napomene uz tarifne podbrojeve
1. U smislu tar. podbr. 7106.10, 7108 11, 7110.11, 7110.21, 7110.31 i 7110.41 pod pojmovima "prah" i "u obliku praha" razumijevaju se proizvodi od kojih 90% ili više, po masi, prolaze kroz sito s otvorom od 0,5 mm.
2.Suprotno odredbama napomene 4. pod 2) uz ovu glavu, u smislu tar. podbr 7110.11 i 7110.19, pojam "platina" ne obuhvaća iridij, osmij, paladij, rodij i rutenij.
3 Legure će se u podbrojeve tar. broja 71.10 svrstavati prema metalu koji prevladava, po masi,u odnosu na svaki od tih metala, tj. kao platina, paladij, rodij, iridij, osmij ili rutenij.


_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
I. PRIRODNI ILI KULTIVIRANI BISERI I DRAGO ILI POLUDRAGO KAMENJE
71.01				Biseri, prirodni ili kultivirani,obrađeni ili
				neobrađeni, nesortirani, sortirani ali nenanizani,
				nemontirani ili neuglavljeni; biseri nesortirani,
				prirodni ili kultivirani, privremeno nanizani radi
				lakšeg prijevoza:
		7101.10	- Biseri, prirodni					Sl
		7101.2		- Biseri, kultivirani:
		7101.21	---- neobrađeni					Sl
		710222	---- obrađeni						Sl
71.02				Dijamanti ,neobrađeni ili obrađeni, ali nemontirani i
				neuglavljeni:
		7102.10	- Nesortirani						Sl
		7102.2		- Industrijski:
		7102.21	---- neobrađeni ili samo sječeni pilom, cijepani ili
				tesani							Sl
7102.29			---- ostali						Sl
		7102.3		- Neindustrijski:
		7102.31	---- neobrađeni ili samo sječeni pilom, cijepani ili
				tesani							Sl
		7102.39	---- ostali						10
71.03				Drago kamenje (osim dijamanata) i poludrago
				kamenje, neobrađeno ili obrađeno, nesortirano ili
				sortirano, ali nenanizano, nemontirano i
				neuglavljeno; nesortirano drago kamenje (osim
				dijamanata) i poludrago kamenje privremeno
				nenanizano radi lakšeg prijevoza:
		7103.10	- Neobrađeno ili samo sjčeno pilom ili grubo
				oblikovano						Sl
		7103.9		- Drugačije obrađeno:
		7103.91	---- rubini, safiri i smaragdi				Sl
		7103.99	---- ostalo						Sl
71.04				Sintetično ili rekonstituirano drago ili poludrago
				kamenje, obrađeno ili neobrađeno, nesortirano ili
				sortirano ali nenanizano, nemontirano,
				neuglavljeno; nesortirano sintetično ili rekonstituirano
				drago ili poludrago kamenje, privremeno nanizano
				radi lakšeg prijevoza:
		7104.10	- Kremen, piezoelektrični				Sl
		7104.20	- Ostalo, neobrađeno ili samo sječeno, pilom ili
				grubo uobličeno:
		7104.201	---- u industrijske svrhe				Sl
		7104.209	---- ostalo						Sl
		7104.90	- Ostalo:
		7104.901	---- u industrijske svrhe				Sl
		7104.909	---- ostalo						4
71.05				Praššina i prah od prirodnoga ili sintetičnog dragog
				ili poludragog kamenja:
		7105.10	- Od dijamanata					Sl
		7105.90	- Ostali							Sl

II. PLEMENITE KOVINE I METALI PLATIRANI; PLEMENITOM KOVINOM
71.06				Srebro (uključujući srebro pozlaćeno ili
				platinirano) neobrađeno-sirovo ili u obliku
				poluproizvoda ili praha:
		7106.10	- Prah							Sl
		7106.9		- Ostalo:
		7106.91	---- neobrađeno					Sl
		7106.92	---- poluproizvodi					Sl
71.07		7107.00	Osnovni metali platinirani srebrom, dalje
				neobrađeni, osim poluproizvoda			Sl
71.08				Zlato platinirano neobrađeno ili u obliku
				poluproizvoda ili u obliku praha:
		7108.1		- Nemonetarno :
		7108.11	---- prah						Sl
		7108.12	---- neobrađeno					Sl
		7108.13	---- poluproizvodi					Sl
		7108.20	- Monetarno						Sl
71.09		7109.00	Osnovni metali ili srebro, platirano zlatom, dalje
				neobrađeni, osim kao poluproizvodi			Sl
71.10				Platina, neobrađena, poluproizvodi ili u prahu:
		7110.1		- Platina:
		7110.11	---- neobrađena ili u prahu				Sl
		7110.19	---- ostalo
		7110.2		- Paladij :
		7110.21	---- neobrađen ili u prahu				Sl
_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
		7110.29	---- ostalo						Sl
		7110.3		- Radij :
		7110.31	---- neobrađen ili u prahu				Sl
		7110.39	---- ostalo						Sl
		711.04		- Iridij, osmij i rutenij·
		7110.41	---- neobrađeni ili u prahu				Sl
		7110.49	---- ostalo						Sl
71.11		7111.00	Osnovni metali, srebro ili zlato, platirani platinom,
				dalje neobrađeni, osim u oblike poluproizvoda	Sl
71.12				Otpaci i ostaci od plemenitih kovina ili od metala
				platiranih plemenitom kovinom:
		7112.10	- Od zlata, uključujući i od metala platiranog zlatom
				ali isključujući otpatke koji sadrže ostale
				plemenite kovine					Sl
		7112.20	Od platine, uključujući od metala platiranih
				platinom ali isključujući otpatke koji sadrže ostale
				plemenite kovine					Sl
		7112.90	- Ostalo						Sl

III. NAKIT, ZLATARSKI, KUJUNDŽIJSKI I OSTALI PREDMETI
71.13				Nakit i dijelovi nakita, od plemenitih kovina ili od
				metala platiranih plemenitim kovinama:
		7113.1		- Od plemenitih kovina uključujući i koje su
				prevučene ili platirane plemenitim kovinama:
		71131.11	---- od srebra, uključujući i koji su prevučeni ili
				platirani plemenitim kovinama				8
		7113.19	---- od ostalih plemenitih kovina uključujući i koji
				su prevučeni ili plattrani plemenitim kovinama	8
		7113.20	- Od osnovnih metala platiranih plemenitim
				kovinama						8
71.14				Predmeti zlatarstva ili kujundžljstva i njihovi
				dijelovi, od plemenitih kovina ili od metala,
				platiranih plemenitim kovinama:
		7114.1		- Od plemenitih kovina uključujući i koji su
				prevučeni ili platirani plemenitim kovinama:
		7114.11	---- od srebra, uključujući i koji su prevučeni ili
				platirani plemenitim kovinama				8
		7114.19	---- od ostalih plemenitih kovina uključujući i koji
				su prevučeni ili platirani plemenitim kovinama	8
		7114.20	- Od osnovnih metala, platiranih plemenitim
				kovinama						8
71.15				Ostali predmeti od plemenitih kovina ili od metala
				platiranih plemenitim kovinama:
		7115.10	- Katalizatori, u obliku žičane tkanine, rešetke ili
				mreže, od platine					Sl
		7115.90	- Ostalo:
		7115.901	---- za laboratorije					Sl
		7115.909	---- ostalo						3
71.16				Predmeti od prirodnih ili kultiviranih bisera,
				dragoga ili poludragoga kamenja (prirodnoga,
				sintetičnog ili rekonstituiranog):
		7116.10	- Od prirodnih ili kultiviranih bisera
		7116.20	- Od dragoga ili poludragoga kamenja (prirodnoga,
				sintetičnog ili rekonstituiranog):
		7116.201	---- u industrijske svrhe				Sl
		7116.209	---- ostalo						3
71.17				Imitacije nakita:
		7117.1		- Od osnovnih metala uključujući i koji su prevučeni
				plemenitim kovinama:
		7117.11	---- dugmeta za orukvice i slična dugmeta		4
		7117.19	---- ostalo						4
		7117.90	- Ostalo						4
71.18				Kovani novac:
_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
		7118.10	- Kovani novac (osim zlatnoga kovanog novca)
				koji nije zakonsko sredstvo plaćanja			Sl
		7118.90	- Ostalo						Sl

ODJELJAK XV.

OSNOVNI METALI I PROIZVODI OD OSNOVNIH METALA

Napomene
1.Ovaj odjeljak ne obuhvaća:
1) pripremljena premazna sredstva, tiskarske boje i crnila ili druge proizvode na bazi ljuskica ili praha od metala tar. br. 32.07 do 32.10, 32.12, 32.13 i 32.15);
2) ferocerij i ostale piroforne legure (tar. broj 36.06);
3) šešire i ostala pokrivala ze glavu i njihove dijelove iz tar. broja 65.06 i 65.07;
4) okvire za kišobrane i ostale proizvode iz tar.broja 66.03;
5) proizvode iz glave 71.(npr. legure plemenitih kovina, osnovne metale platirane plemenitom kovinom, imitacije nakita);
6) proizvode iz odjeljka XVI. (strojevi, mehanički uređaji i električna roba);
7) sastavljene željezničke i tramvajske tračnice (tar.broj 86.08) ili druge proizvode iz odjeljka XVII. (vozila, brodovi i čamci, zrakoplovi);
8) instrumente ili aparate koji spadaju u odjeljak XVIII, uključujući i opruge za satove;
9) olovnu sačmu pripremljenu za municiju (tar. broj 93.06) i druge proizvode iz odjeljka XIX. oružje i municija);
10) proizvode iz glave 94.(npr. namještaj, nosači madraca, svjetiljke i svijetleća tijela, osvijetljeni znakovi, montažne zgrade),
11) proizvode koji spadaju u glavu 95. (npr. igračke, rekviziti za igru i sport);
12) ručna sita, dugmeta, penkale, držala za olovke, pera i druge proizvode iz glave 96 (razni proizvodi);
13) predmete iz glave 97.(npr.umjetnice).

2. U ovoj tarifi, pod pojmom "dijelovi opće upotrebe" razumijevaju se:
1) proizvodi lz tar. br .73.07, 73.12, 73.15, 73.17 i 73.18 i slični proizvodi od ostalih osnovnih metala;
2) opruge i listovi za opruge, od osnovnih metala, osim opruga za satove (tar. broj 91.14);
3) proizvodi iz tar. br. 83.01, 83.02, 83.08, 83.10 i okviri i zrcala od osnovnih metala iz tarifnog broja 83.06.
U glavama 73.do 76.i 78. do 82.(osim tar. broja 73.15) odredbe "dijelovima proizvoda" ne odnose se na "dijelove opće upotrebe".
Prema prethodnom stavu i napomeni 1. uz glavu 83. proizvodi iz glava 82. ili 83. isključuju se iz glava 72. do 76. i 78. do 81.

3. Svrstavanje legura (osim ferolegura i predlegura, definiranih u glavama 72.i 74);
1) legura od osnovnog metala svrstava se kao legura metala koji prevladava, po masi, nad svakim drugim metalom;
2) legura sastavljena od osnovnih metala iz ovog odjeljka, a i od elemenata koji ne spadaju u taj odjeljak, smatra se legurom osnovnih metala iz ovog odjeljka ako je ukupna masa takvih metala jednaka ili veća od ukupne mase drugih zastupljenih elemenata;
3) u ovom odjeljku pojam "legure" obuhvaća i sinterovane mješavi ne metalnog praha, homogene (fine) mješavine heterogenih sastojaka (osim kermeta) dobivene taljenjem i međumetalni spojevi.

4. Legure osnovnih metala u Tarifi, osim ako to nije drugačije regulirano, svrstavaju se kao osnovni metali, prema odredbama napomene 3.

5. Ako iz tarifnih brojeva drugačije ne proizlazi, proizvodi od osnovnih metala (uključujući i proizvode od različitih materijala koji se svrstavaju kao proizvodi od osnovnih metala po osnovnim pravilima) koji se sastoje od dvaju ili više osnovnih metala 
1) željezo i č elik ili razne vrste željeza ili čelika smatraju se jednim istim metalom;
2) legura se smatra da je u cijelosti sastavljena od onog metala čijom se legurom razumijeva na temelju napomene 3;
3) kermet iz tar. broja 81.13 smatra se osnovnim metalom.

6. U ovom odjeljku, pod slijedećim pojmovima razumijevaju se:
1) Otpaci i ostaci
Metalni otpaci i ostaci iz proizvodnje ili mehaničke obrade metala i metalna roba vidno neupotrebljiva zbog loma, rezanja, istrošenosti ili drugih razloga.
2) Prah
Proizvodi koji 90% ili više, po masi, prolaze kroz sito s otvorima od 1 mm.

Glava 72.

ŽELJEZO I ČELIK

Napomene
1. U ovoj glavi, te u slučajevima koji su navedeni u ovoj napomeni pod odredbama 4), 5) i 6) pod slijedećim pojmovima u ovoj tarifi razumijevaju se:
1) Sirovo željezo
Legure željeza i ugljika koje se ne mogu kovati, koje po masi sadrži jedan ili više elemenata u navedenim proporcijama:
- do 10% kroma
- do 6% mangana
- do 3% fosfora
- do 8% silicija
- ukupno do 10% ostalih elemenata,
2) Manganovo (zrcalno) željezo
Legure željeza i ugljika koje sadrže više od 6% do 30% po masi, mangana, a ostale karakteristike odgovaraju odredbi pod 1) ove napomene.
3) Ferolegure
Legure u blokovima, komadima ili sličnim primarnim oblicima, u oblicima dobivenim kontinuiranim lijevanjem i u obliku granula ili praha, uključujući aglomerirane koje se upotrebljavaju kao dodaci u proizvodnji drugih legura ili kao dezoksidanti, sredstva 
- više od 10% kroma
- više od 30% mangana
- više od 3% fosfora
- više od 8% silicija
- više od 10% drugih elemenata ukupno, osim ugljika, pri čemu udio bakra ne može biti veći od 10%.
4) Čelik
Proizvodi od željeza, osim onih iz tar. broja 72.03, koji se (izuzimajući neke vrste proizvedene u obliku odljevaka) mogu plastično oblikovati i koji sadrže do 2%, po masi, ugljika. Medutim, kromni čelici mogu imati veći postotak ugljlka.
5) Nerđajući čelik
Legirani čelici koji, po masi, sadrže do 1 2% ugljika i 10,5% ili više kroma, sa dugim elementima ili bez drugih elemenata.
6) ostali legirani čelici
Čelici koji ne odgovaraju definiciji nerđajućih čelika i sadeže jedan ili, više elemenata u slijedećim granicama:
- 0,3% ili više aluminija
- 0,0008% ili više bora
- 0,3% ili više kroma
- 0,3% ili više kobalta
- 0,4% ili više bakra
- 0,4% ili više olova
- 0,65% ili više mangana
- 0,08% ili više molibdena
- 0,3% ili više nikla
- 0,06% ili više niobija
- 0,6% ili više silicija
- 0,05% ili više titana
- 0,3% ili više volframa (tungstenač)
- 0,1% ili više vanadija
- 0,05% ili više cirkonija
- 0,1'% ili više pojedinačno ostalitk elemenata (osim sumpora, fosfora, ugljika i dušika)
7) Otpadni ingoti od željeza ili čelika predviđeni za pretapanje
Proizvodi grubo odljeveni u obliku ingota bez kokilnog nastavka (glave ingota), s očitim površinskim pogreškama, a ne odgovaraju kemijskom sastavu sirovog željeza, manganovog željeza ili ferolegura.
8) Granule
Proizvodi od kojih manje od 90%, po masi, prolazi kroz sito s otvorom od 1 mm, a 90% ili više, po masi, prolazi kroz sito s otvorima od 5 mm.
9) Poluproizvodi
Proizvodi punog presjeka dobiveni kontinuiranim lijevanjem, uključujući one podvrgnute primarnom toplom valjanju. Ostali proizvodi, osim proizvoda dobivenih kontinuiranim lijevanjem, punog presjeka, koji su toplo valjani ili grubo oblikovani kovanjem, ukl
10) Plosnati valjani proizvodi
Valjani proizvodi pravokutnoga punoga poprečnog presjeka (osim kvadratnog), koji ne odgovaraju prethodnoj definiciji pod 9), u obliku:
- čvrsto namotanih koluta (slojevi leže jedan preko drugog);
- pravih dužina (nenamotani) koji, ako im je debljina manja od 4,75 mm imaju širinu jednaku najmanje desetorostrukoj debljini, ili ako im je debljina 4,75 mm ili veća, imaju šširinu veću od 150 mm i najmanje dva puta veću od debljine.
Pod plosnatim valjanim proizvodima razumijevaju se i proizvodi s reljefnom površinom koja potječe izravno od valjanja (npr. žljebovi, rebra, zatim u obliku kapi i dr.) i oni koji su bušeni, nabrani ili polirani, uz uviet da time ne dobiju karakter predmet
Plosnati valjani proizvodi u obliku koji se razlikuje od pravokutnoga ili kvadratnog oblika bilo koje veličine svrstavaju se kao proizvodi širine od 600 mm ili veće, uz uvjet da nemaju osobine predmeta ili proizvoda iz drugih tarifnih brojeva.
11) Toplo valjana žica u kolutima
Toplo valjani proizvodi u obliku labavo namotanih koluta punoga poprečnog presjekau obliku kružnice, elipse, pravokutnika (uključujući kvadrat), trokuta ili drugih ispupčenih višekutnika. Ti proizvodi mogu imati udubljenja, rebra, žljebove ili druge defor
12) Šipke
Proizvodi koji ne odgovaralu ni jednoj od definicija pod 9), 10), ili 11) ili definiciji za hladno dobivenu žicu, a cijelom svojom dužinom imaju isti poprečni presjek, u obliku kružnice, segmenta kružnice, elipse, pravokutnika (uključujući kvadrat), troku
- imati udubljenja, rebra, žljebove, ili druge deformacije dobivene za vrijeme valjanja (šipke za armiranje betona),
- biti usukani poslije valjanja.
13) Profili
Proizvodi koji cijelom svojom dužinom imaju isti puni poprežni presjek, a ne odgovaraju prethodnim definicijama pod 9), 10), 11) ili 12), ili definiciji za hladno dobivenu žicu.
Glava 72. ne obuhvaća proizvode iz tar. br. 73.01 i 73.02.
14) Hladno dobivena žica
Hladno dobiveni proizvodi u kolutima, koji cijelom svojom dužinom imaju isti puni poprečni presjek, a ne odgovaraju definiciji za plosnato valjane proizvode
15) Šuplje šipke za svrdla
Šuplje šipke bilo kojega poprečnog presjeka (prikladne za proizvodnju svrdala) čija je največa vanjska dimenzija poprečnog presjeka preko 15 mm do 52 mm, a najveća unutrašnja dimenzija ne premašuje polovicu največe vanjske dimenzije. Šuplje šipke od želj

2. Proizvodi od željeza ili čelika, platirani drugom vrstom željeza ili čelika, svrstavaju se prema proizvodu od željeza ili čelika koji prevladava po masi.

3. Proizvodi od željeza ili čelika dobiveni elektrolitičkim nanošenjem, lijevanjem pod tlakom ili sinterovanje, svrstavaju se prema svom obliku, sastavu i izgledu, u tarifne brojeve ove glave, prema sličnim toplo valjanim proizvodima.
Napomene uz tarifne podbrojeve
1. U ovoj glavi pod slijedećim pojmovima razumijevaju se:
1) Legirano sirovo željezo
Sirovo željezo koje, po masi, pojedinačno ili zajedno sadrži:
- više od 0,2% kroma
- više od 0,3% bakra
- više od 0,3% nikla
- više od 0,3% bilo kojeg od slijedećih elemenata: aluminija, molibdena, titana, volframa (tungstena), vanadija.
2) Nelegirani čelik za automate
Nelegirani čelik koji, po masi, sadrži jedan ili više elemenata u slijedećim granicama:
- 0,08% ili više sumpora
- 0,1% ili više olova
- više od 0,05% selena
- više od 0,01% telura
- više od 0,05% bizmuta.
3) Silicijevi elektročelici
Legirani čelici koji, po masi, sadrže 0,6% do 6% silicija i ne više od 0,08% ugljika. Oni također mogu sadržavati najviše 1% po masi, aluminija, ali ne drugih elemenata u količini koja bi dala čeliku značajke drugoga legiranog čelika.
4) Brzorezni čelici
Legirani čelici koji sadrže najmanje dva od slijedećih tri legirajuća elementa: molibden, volfram
(tundsten) i vanadij (zajedno 7% ili više po masi), te 0,6% ili više ugljika i 3% do 6% kroma, bez obzira
na to da li sadeže druge legirajuće elemente.
5) Silicijevi manganski čelici
Legirani čelici koji, po masi sadrže:
- od 0,35% do 0,7% ugljika
- od 0,5% do 1,2% mangana
- od 0,6% do 2,3% silicija, ali koji ne sadrže bilo koji drugi element u količini koja bi čeliku dala karakteristike drugoga legiranog čelika.

2. Pri svrstavanju ferolegura u podbrojeve tar. broja 72.02 treba se držati slijedećih pravila:
Ferolegura se smatra dvojnom (binarnom) i svrstava se u odgovarajući podbroj (ako takav postoji), ako samo jedan od legirajućih elemenata prelazi minimalni postotni iznos dan u napomeni 1. pod 3) ove glave. Slično tome, smatrat će se trojnom (ternatnom) o
Za primjenu tih pravila, udio "drugih elemenata" iz napomene 1 pod 3) uz ovu glavu (koji nisu izričito spomenuti), mora iznositi pojedinačno više od 10% po masi.


_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
I. PROIZVODI U PRIMARNIM OBLICIMA, GRANULAMA ILI PRAHU
72.01				Sirovo željezo i manganovo (zrcalno) željezo,
				u blokovima i drugim primarnim oblicime:
		7201.10	- Nelegirano sirovo željezo s udjelom od 0,5%
				po masi, fosfora:
		7201.101	---- sivo						4
		7201.109	---- bijelo						2
		7201.20	- Neleglrano sirovo željezo s udjelom više od
				0,5% po masi, fosfora					4
		7201.30	- Legirano sirovo željezo				Sl
		7201.40	- Manganovo (zrcalno) željezo			Sl
72.02				Ferolegure:
		7202.1		- Feromangan :
		7202.11	---- s udjelom preko 2%, po masi, ugljika		4
		7202.19	---- ostale						4
		7202.2		- Ferosilicij :
		7202.21	---- s udjelom preko 55% po masi silicija		4
		7202.29	---- ostale:
		7202.291	---- do 16% Si						6
		7202.299	---- ostale						4
		7202.30	- Ferosilkomangen					4
		7202.4		- Ferokrom:
		7202.41	---- S udjelom više od 4%, po masi ugljika		4
		7202.49.	---- ostale						4
		7202.50	- Ferosilikokrom					4
		7202.60	- Feronikl						4
		7202.70	- Feromolibden					Sl
		7202.80	- Ferovolfram (tungsten) i ferosilikovolfram (tungsten):
		7202.801	---- Ferovolfram (tungsten)				Sl
_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
		7202.809	- - - Ferosilikovolfram (tungsten)			4
		7202.9		- Ostale:
		7202.91	---- ferotitan i ferosilikotitan:
		7202.911	---- ferotitan						Sl
		7202.919	---- feosilikotitan					4
		7202.92	---- ferovanadij					Sl
		7202.93	---- feroniobij						Sl
		7202.99	---- ostale :
		7202.991	---- ferobor						Sl
		7202.992	---- ferofosfor						Sl
		7202.993	---- ferotantal						4
		7202.999	---- ostale						Sl
72.03				Proizvodi od željeza dobiveni izravnom
				redukcijom željezne rude i ostali spužvasti
				proizvodi od željeza, u komadima, peletama ili
				sličnim oblicime; željezo najmenje čistoće 99,94%
				po masi, u komadima, peletama ili sličnim oblicime:
		7203.10	- proizvodi od željeza dobiveni izravnom
				redukcijom željezne rude				Sl
		7203.90	- Ostali							Sl
72.04				Otpeci i ostaci od željeza ili čelika; otpadni ingoti,
				slabovi i dr., od željeza ili čelike, za pretapanje:
		7204.10	- Otpaci i ostaci od lijevanog željeze			Sl
		7204.2		- Otpaci i ostaci od legiranog čelika:
		7204.21	---- od nerđajućeg čelika				Sl
		7204.29	---- ostali						Sl
		7204.30	---- Otpaci i ostaci od kositrenog željeza ili čelika
		7204.4		- Ostali otpaci i ostaci:
		7204.41	--- piljevina, opiljci, odresci, izresci i slično
				uključujući i one u balame				Sl
		7204.49	- - - ostali
		7204.50	---- Otpadni ingoti, slabovi i dr. za pretapanje	Sl
72.05				Granule i prah, od sirovog željeza manganovog
				(zrcelnog) željeza, željeza ili čelika:
		7205.10	- Granule						5
		7205.2		- Prah:
		7205.21	---- odlegiranog čelika					Sl
		7205.29	---- ostali						Sl

II. ŽELJEZO I NELEGIRANI ČELIK
72.06				Željezo i nelegirani čelik, u ingotima ili drugim
				primarnim oblicima (isključujući željezo iz tar.
				broje 72.03):
		7206.10	- Ingoti						3
		7206.90	- Ostalo						3
72.07				Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika:
		7207.1		- Koji sadrže, po masi, manje od 0,25% ugljika:
		7207.11	---- pravokutnog (uključujući kvadratni) poprečnog
				presjeka širine manje od dvostruke debljine 4
		7207.12	---- ostali, pravokutnoga (osim kvadratnog)
				poprečnog presjeka					4
		7207.19	---- ostali						4
		7207.20	- Koji po masi sadrže 0,25% ili više ugljika		4
72.08				Toplo, valjeni plosnati proizvodi, od željeza ili
				nelegiranog čelika, širine 600 mm ili veće, neplatirani
				i neprevučeni:
		7208.1		- U kolutima, samo toplo valjani, debljine manje od
				3 mm i najmanje granice razvlačenja od 275 MPa ili
				debljine 3 mm i više i najmanje granice razvlačenje
				od 355 MPa
		7208.11	---- debljine veće od 10 mm				Sl
		7208.12	---- debljine od 4.75 do 10 mm:
		7208.121	---- ze valjanje i proizvodnju cijevi			Sl
		7208.129	---- ostali						Sl
		7208.13	---- debljine od 3 mm i veće, ali manje od 4,75 mm:
		7208.131	---- za valjenje i proizvodnju cijevi			Sl
		7208.139	---- ostali						Sl
		7208.14	---- debljine manje od 3 mm:
		7208.141	---- za valjanje i proizvodnju cijevi			Sl
		7208.149	---- ostali						Sl
		7208.2		- Ostali, u kolutima, samo toplo valjani:
		7208.21	---- debljine veće od 10 mm				Sl
		7208.22	---- debljine od 4,75 do 10 mm:
		7208.221	---- zg. valjanje i proizvodnju cijevi			Sl
		7208.229	---- ostali						Sl
		7208.23	---- debljine od 3 mm i veće, ali manje od 4,75 mm:
		7208.231	---- za valjanje i proizvodnju cijevi			Sl
		7208.239	---- ostali						Sl
		7208.24	---- debljine manje od 3mm:
		7208.241	---- za valjanje i proizvodnju cijevi			Sl
		7208.249	---- ostali						Sl
		7208.3		- Nenamotani (ploče), samo toplo valjani, debljine
				manje od 3 mm i najmanje granice razvlačenja od
				275 M Pa ili debljine veće od 3mm i najmanje
				granice razvlačenja od 355 MPa:
		7208.31	---- valjani na četiri bočne strane ili u zatvorenom
				kalibru,šširine do 1250 mm debljine 4mm ili veće,
				bez šara u reljefu					Sl
		7208.32	---- ostali debljine veće od 10 mm			Sl
		7208.33	---- ostali, debljine 4,75 do 10 mm			Sl
		7208.34	---- ostali, debljine 3mm i veće, ali manje od
				4,75 mm						Sl
		7208.35	---- ostali, debljine manje od 3mm			Sl
		7208.4		- Ostali, nenamotani (ploče) samo toplo valjani:
		7208.41	---- valjani na četiri bočne strane ili u zatvorenom
				kalibru, širine do 1250 mm i debljine 4mm i veće,
				bez šara u reljefu					Sl
		7208.42	---- ostali, debljine više od 10 mm			Sl
		7208.43	---- ostali, debljine od 4,75 do 10 mm			Sl
		7208.44	---- ostali, debljine 3mm u veće, ali manje od
				4,75mm						Sl
		7208.45	---- ostali, debljine manje od 3mm			Sl
		7208.90.	- Ostali							Sl
72.09				Plosnati valjani proizvodi, od željeza ili
				nelegiranog čelika,šširine 600 mm ili veće, hladno
				valjani (hladno reducirani) neplatirani i neprevučeni:
		7209.11	- U kolutima, samo hladno valjani, debljine manje
				od 3mm i najmanje granice razvlačenja od 275MPa
				ili debljine od 3mm i veće i najmanje granice
				razvlačenja od 355 MPa:
_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
		7209.11	---- debljine 3mm i veće				Sl
		7209.12	---- debljine više od 1 mm,ali manje od 3mm		Sl
		7209.13	---- debljine od 0,5 do 1mm				Sl
		7209.14	---- debljine manje od 0,5mm:				Sl
		7209.141	---- za elektrolitičko kositrenje debljine od 0,15 do
				0,30 mm						Sl
		7209.149	---- ostali						Sl
		7209.2		- Ostali, u kelotima, samo hladno valjani:
		7209.21	---- debljine 3mm i veće				Sl
		7209.22	---- debljine veće od. 1 mm, ali manje od 3mm	Sl
		7209.23	---- debljine od 0,5 do 1 mm				Sl
		7209.24	---- debljine manje od 0,5 mm:
		7209.241	---- za elektrolitičko kositrenje debljine od 0,15 do
				0,30 mm						Sl
		7209.249	---- ostali						Sl
		7209. 3	- Nenamotani (u pločama), samo hladno valjani,
				debljine manje od 3mm i najmanje granice
				razvlačenja od 275 MPa ili debljine od 3mm i veće
				i najmanje granice razvlačenja od 355 MPa:
		7209.31	---- debljine 3mm i veće				Sl
		7209.32	---- debljine viće od 1 mm, ali manje od 3mm	Sl
		7209.33	---- debljine od 0,5 do 1 mm				Sl
		7209.34	---- debljine manje od 0,5mm				Sl
		7209.4		- Ostali, nenamotani (u pločama), samo hladno valjani:
		7209.41	---- debljine 3 mm i veće				Sl
		7208.42	---- debljine više od 1 mm, ali manje od 3mm		Sl
		7209.43	---- debljine od 0,5 do 1 mm				Sl
		7209.44	---- debljine manje od 0,5 mm				Sl
		7209.90	---- Ostali						Sl
72.10				Plosnati valjani proizvodi, od željeza ili
				nelegiranog čelika,šširine 600 mm ili veće, platirani
				ili prevučeni:
		7210.1		- Prevučeni kositrom :
		7210.101	---- debljine 0,5 mm ili veće				Sl
		7210.12	---- debljine manje od 0,5 mm				Sl
		7210.20	- Prevučeni olovom, uključujući i matlim		Sl
		7210.3		- Elektrolitički prevučeni cinkom:
		7210.31	---- od čelika debljine manje od 3 mm i najmanje
				granice razvlačenja od 275 MPa ili debljine 3
				mm i veće i najmanje granice razvlačenja od
				355 MPa						Sl
		7210.39	---- ostali						Sl
		7210.4		- Na drugi način prevučeni cinkom:
		7210.41	---- valoviti						Sl
		7210.49	---- ostali						Sl
		7210.50	---- Prevučeni oksidom kroma ili kromom i
				oksidima kroma					Sl
		7210.60	- Prevučeni aluminijem				Sl
		7210.70	- Premazani, lakirani ili prevučeni plastičnom masom	Sl
		7210.90	- Ostali:
		7210.901	---- platirani						Sl
		7210.909	---- ostali						Sl
_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
72.11				Plosnati valjani proizvodi, od željeza ili
				nelegiranog čelika, širine mm je od 600 mm,
				neplatirani i neprevučeni:
		7211.1		- Samo toplo valjani, debljine manje od 3mm
				najmanje granice razvlačenja od 275MPa ili
				debljine 3mm i veće i najmanje granice
				razvlačenja od 355 MPa:
		7211.11	---- valjani na četiri bočne strane ili u zatvorenom
				kalibru,šširine više od 150 mm i debljine 4 mm i
				veće, nenamotani (u pločama) i bez reljefne
				površine (glatki)					Sl
		7211.12	---- ostali, debljine 4,75mm i veće:
		7211.121	---- za hladno valjanje i proizvodnju cijevi		Sl
		7211.122	---- kvalitete JUS Č-0261 do 0745, Č-1120 I
				Č-1220							Sl
		7211.129	---- ostali						Sl
		7211.19	---- ostali:
		7211.191	---- kvalitete JUS Č-1730 i Č-1837			Sl
		7211.192	---- kvalitete JUS Č-0261 do 0745, Č-1120 i Č-1220	Sl
		7211.193	---- za hladno valjanje i proizvodnju cijevi		Sl
		7211.199	---- ostali						Sl
		7211.2		- Ostali, samo toplo valjani:
		7211.21	---- valjani na četiri bočne stranice ili u zatvorenom
				kalibru, širine više od 150 mm i debljine 4 mm i
				veće nenamotani i bez šara u reljefu			Sl
		7211.22	---- ostali, debljine 4,75 mm i veće:
		7211.221	---- za hladno valjanje i proizvodnju cijevi		Sl
		7211.222	---- kvalitete JUS Č-0261 do 0745, Č-1120 i
				Č-1220							Sl
		7211.229	---- ostali						Sl
		7211.29	---- ostali:
		7211.291	---- kvalitete JUS Č-1730 i 1837			Sl
		7211.292	---- kvalitete JUS Č-0261 do Č-0745, Č-1120 i
				Č-1220							Sl
		7211.293	---- Za hladno valjanje i proizvodnju cijevi		Sl
		7211.299	---- ostali						Sl
		7211.30	- Samo hladno valjani, debljine manje od 3mm i
				najmanje granice razvlačenja od 275 MPa ili
				debljine 3mm i veće i najmanje granice
				razvlačenja od 355 MPA:
		7211.301	---- kvalitete JUS Č-1120, 1220, Č-1430 i Č-1530	Sl
		7211.302	---- kvalitete JUS Č-1730, Č-1837			Sl
		7211.309	---- ostali						Sl
		7211.4		- Ostali, samo hladno valjani:
		7211.41	---- s udjelom manjim od 0,25% po masi ugljika:
		7211.411	---- kvalitete JUS Č-1120 i Č-1220			Sl
		7211.419	---- ostali						Sl
		7211.49	---- ostali						Sl
		7211.90	- Ostali							Sl
72.12				Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog
				čelika, širine manje od 600 mm, platirani ili prevučeni:
		7212.10	- Prevučeni kositrom					Sl
		7212.2		- Elektrolitički prevučeni cinkom:
		7212.21	---- od čelika debljine manje od 3 mm i najmanje
				granice razvlačenja od 275 MPa ili debljine3
				mm i veće i najmanje granice 	razvlačenja od
				355 MPa						Sl
_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
		7212.29	----- ostali						Sl
		7212.30	- Prevučeni cinkom na drugi način			Sl
		7212.40	- Premazani, lakirani ili prevučeni plastičnom masom	Sl
		7212.50	- Prevučeni na drugi način				Sl
		7212.60	- Platirani						Sl
72.13				Toplo valjana žica, u kolutima, od željeza ili
				nelegiranog čelika:
		7213.10	- S udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim
				deformacijama dobivenim u procesu valjanja		Sl
		7213.20	- Od čelika za automate				Sl
		7213.3		- Ostala, s udjelom manjim od 0,25%, po masi, ugljika:
		7213.31	---- kružnoga poprečnog presjeka promjera manjeg
				od 14mm:
		7213.311	---- promjera 6mm i većeg				Sl
		7213.319	---- ostala						Sl
		7213.39	---- ostala						Sl
		7213.4		- Ostala, s udjelom od 0,25% i više ali manje od
				0,6%, po masi, ugljika:
		7213.41	---- kružnoga poprečnog presjeka promjera
				manjeg od 14 mm
		7213.411	---- promjera 6mm ili većeg				Sl
		7213.419	---- ostala						Sl
		7213.49	---- ostala						Sl
		7213.50	- Ostala, s udjelom 0,6% ili više, po masi ugljika:
		7213.501	---- promjera 6mm ili većeg				Sl
		7213.509	- ostala							Sl
72.14				šipke od željeza ili nelegiranog čelika, samo kovane,
				toplo valjane, toplo vučene ili toplo ekstrudirane,
				uključujući one koje su uskukane poslije valjanja:
		7214.10	- Kovane						3
		7214.20	- S udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim
				deformacijama dobivenim u procesu valjanja		3
		7214.30	- Od čelika za automate				3
		7214.40	- Ostale koje, po masi sadrže manje od 0,25%
				ugljika:
		7214.401	---- betonsko željezo i čelik				2
		7214.409	---- ostale						3
		7214.50	- Ostale, koje po masi, sadrže od 0,25% i više ali
				manje od 0,6% ugljika:
		7214.501	---- betonsko željezo i čelik				2
		7214.509	---- ostale						3
		7214.60	- Ostale koje, po masi, sadrže 0,6% ili više ugljika	3
72.15				- Ostale šipke od željeza ili nelegiranog čelika:
		7215.10	- Od čelika za-automate, samo hladno dobivene ili
				hladno dovršene					3
		7215.20	- Ostale, samo hladno dobivene ili hladno dovršene
				koje po masi sadrže manje od 0,25% ugljika		3
		7215.30	- Ostale, samo hladno dobivene ili hladno dovršene,
				koje, po masi, sadrže 0,25% ili više, ali manje od
				0,6% ugljika						3
		7215.40	- Ostale, samo hladno dobivene ili hladno dovršene,
				koje, po masi, sadrže 0,6% ili više ugljika		3
		7215.90	- Ostale						3
72.16				Profili od željeza ili nelegiranog čelika:
		7216.10	- U, I ili H profil, samo toplo valjani, toplo vučeni
				ili ekstrudirani, visine manje od 80 mm		2
		7216.2		- L ili T profil, samo toplo valjani, toplo vučeni ili
				ekstrudirani, visine manje od 80 mm:
		7216.21	---- L profil						2
_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
		7216.22	---- T profil						2
		7216.3		- U, I ili H profil, samo toplo valjani, toplo vučeni
				ili ekstrudirani, visine od 80 mm i veće:
		7216.31	---- U profil						2
		7216.32	---- I profil						2
		7216.33	---- H profil						2
		7216.40	- L ili T profil, samo toplo valjani, toplo vučeni ili
				ekstrudirani, visine od 80 mm i veći			2
		7216.50	- Ostali profili, samo toplo valjani, toplo vučeni ili
				ekstrudirani:
		7216 501	--- holand profili (bulb) i Z profili			Sl
		7216.509	--- oslali						2
		7216.60	- Profili, samo hladno dobiveni ili hladno dovršeni	2
		7216.90	- Ostali							2
72.17				Hladno dobivena žica, od željeza ili nelegiranog
				čelika:
		7217.1		- Koja, po masi, sadrži manje od 0,25% ugljika:
		721711	---- nepresvučena, polirana ili nepolirana:
		7217111	---- plosnata, kvalitete JUS Č-1120 i 1220		Sl
		7217.119	---- ostala						Sl
		7217.12	---- prevučena cinkom					Sl
		7217.13	---- prevučena ostalim osnovnim metalima		Sl
		7217.19	---- ostala						Sl
		7217.2		- Koja, po masi, sadrži 0,25% ili više, ali manje od
				0,6% ugljika:
		7217.21	---- neprevučena, polirana ili nepolirana		Sl
		7217.22	---- prevučene 	cinkom					Sl
		7217.23	---- prevučena ostalim osnovnim metalima		Sl
		7217.29	---- ostala						Sl
		7217.3		- Koja, po masi, sadrži 0,6% ili više ugljika:
		7217.31	---- neprevučena, polirana ili nepolirana		Sl
		7217.32	---- prevučena cinkom					Sl
		7217.33	---- prevučena ostalim osnovnim metalima:
		7217.331	---- okrugla, prevučena mjedi, za pojačanje
				gumenih crijeva					Sl
		7217.339	---- ostala						Sl
		7217.3		---- ostala						Sl

III. NERĐAJUĆI ČELIK
72.18				Nerđajući čelik u ingotima ili drugim primarnim
				oblicima; poluproizvodi od nerđajućeg čelika:
		7218.10	- Ingoti i drugi primarni oblici				Sl
		7218.90	- Ostalo						Sl
72.19				Plosnati valjani proizvodi od nerđajućeg čelika,
				širine od 600 mm i veće:
		7219.1		- Samo toplo valjani u kolutima:
		7219.11	-- debljine veće od 10 mm				Sl
		7219.12	-- debljine od 4,75do 10 mm				Sl
		7219.13	-- debljine od 3mm i veće, ali manje od 4,75 mm	Sl
		7219.14	-- debljine manje od 3mm				Sl
		7219.2		- Samo toplo valjani, u pločama:
		7219.21	-- debljine veće od 10 mm				Sl
		7219.22	- debljine od 4,75 do 10 mm				Sl
_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
		7219.23	-- debljine 3 mm i veće, ali manje od 4,75mm	Sl
		7219.24	-- debljine manje od 3mm				Sl
		7219.3		- Samo hladno valjani:
		7219.31	-- debljine 4,75 mm i veće				Sl
		7219.32	-- debljine 3 mm veće, ali manje od 4,75 mm		Sl
		7219.33	- debljine veće od 1 mm, ali manje od 3 mm		Sl
		7219.34	- debljine od 0,5 do 1mm				Sl
		7219.35	- debljine manje od 0,5mm				Sl
		7219.90	- Ostati						Sl
72.20				Plosnati valjani proizvodi od nerđajućeg čelika,
				širine manje od 600 mm:
		7220.1		- Samo toplo valjani:
		7220.11	-- debljine 4,75 mm i veće				Sl
		7220.12	-- debljine manje od 4,75 mm				Sl
		7220.20	-- Samo hladno valjani					Sl
		7220.90	- Ostali							Sl
72.21		722100	Toplo valjana žica, u kolutima, od nerđajućeg
				čelika							Sl
72.22				Šipke i profili, od nerđajućeg čelika:
		7222.10	- Šipke, samo toplo valjane, toplo vučene ili
				ekstrudirane						Sl
		7222.20	- Šipke, samo hladno dobivene ili hladno dovršene	Sl
		7222.30	- Ostale šipke						Sl
		7222.40	- Profili						Sl
72.23		7223.00	Hladno dobivena žica od nerđajućeg čelika		Sl

IV. OSTALI LEGIRANI ČELICI; ŠUPLJE ŠIPKE ZA SVRDLA, OD LEGIRANOG ILI NELEGIRANOG ČELIKA
72.24				Ostali legirani čelici u ingotima ili drugim
				primarnim oblicima; poluproizvodi od ostalih
				legiranih čelika:
		7224.10	- Ingoti i drugi primarni oblici				Sl
		7224.90	- Ostalo						Sl
72.25				Plosnati valjani proizvodi od ostalih legiranih
				čelika,šširine 500 mm i veće:
		7225.10	- Od silicija i elektročelik				4
		7225.20	- Od brzoreznog čelika				4
		7225.30	- Ostali, samo toplo valjani, u kolutima		4
		7225.40	- Ostali, samo toplo valjani, u pločama		4
		7225.50	- Ostali, samo hladno valjani				4
		7225.90	- Ostali							4
		72.26		Plosnati valjani proizvodi od ostalih legiranih čelika,
				širine manje od 600 mm:
		7226.10	- Od silicijeva elektročelika				4
		7226.20	- Od brzoreznog čelika				4
		7226.9		- Ostali:
		7226.91	-- samo toplo valjani					4
		7226.92	-- samo hladno valjani					4
		7226.99	-- ostali						Sl
72.27				Toplo valjana žica, u kolutima, od ostalih
				legiranih čelika:
		7227.10	- Od brzoreznog čelika				Sl
		7227.20	- Od silicijevih manganskih čelika			Sl
		7227.90	- Ostala						Sl
72.28				Šipke i profili, od ostalih legiranih čelika; šuplje
				šipke za svrdla, od legiranih ili nelegiranih čelika:
		7228.10	- Šipke, od brzoreznog čelika				Sl
		7228.20	- Šipke, od silicijeva manganskog čelika		Sl
		7228.30	- Ostale šipke, samo toplo valjane, toplo vučene
				ili ekstrudirane						Sl
		7228.40	- Šipke, samo kovane					Sl
		7228.50	- Šipke, samo hladno dobivene ili hladno dovršene	Sl
		7228.60	- Ostale ššipke						Sl
		7228.70	- Profili						Sl
		7228.80	- Šuplje šipke za svrdla:
		7228.801	-- od nelegiranih čelika				Sl
		7228.809	- od legiranog čelika					Sl
72.29				Hladno dobivena žica od ostalih legiranih čelika
		7229.10	- Od brzoreznog čelika				Sl
		7229.20	- Od silicijeva manganskog čelika			Sl
		7229.90	- Ostala Sl

Glava 73.

PROIZVODI OD ŽELJEZA I ČELIKA

Napomene
1.U ovoj glavi, pod pojmom "lijevano željezo", razumijevaju se proizvodi dobiveni lijevanjem u kojima željezo prevladava, po masi, nad svakim od drugih elemenata i koji ne odgovaraju kemijskom sastavu
čelika definiranog u napomeni 1.pod 4) uz glavu 72.

2.U ovoj glavi, pod pojmom "žica" razumijevaju se toplo ili hladno oblikovani proizvodi bilo kojeg oblika poprečnog presjeka, čija ni jedna dimenzija poprečnog prosjeka ne premašuje 16 mm.


_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
73.01				Talpe od željeza ili čelika, uključujući bušene,
				probijene, ili izrađene od sastavljenih elemenata;
				zavareni profili, od željeza ili čelika:
		7301.10	- Talpe:
		7301.101	--- za rudnike						Sl
		7301.109	--- ostale						Sl
7301		7301.20	- Profili						Sl
73.02				Dijelovi za izgradnju željezničkih i tramvajskih
				kolosijeka, od željeza ili čelika; tračnice, tračnice
				vodilice i nazubljene tračnice, skretnički jezičci,
				srcišta, potezne motke i drugi dijelovi skretnica,
				pragovi, vezice, tračničke stolice, klinovi tračničkih
				stolica, podložne pločice, pričvrsne pločice,
				distantne šipke i motke, drugi dijelovi specijalno
				konstruirani za postavljanje, spajanje pričvršćivanje
				tračnica:
		7302.10	- Tračnice						Sl
		7302.20	- Pragovi						Sl
		7302.30	- Skretnički jezičci, srcišta, potezne motke i drugi
				dijelovi skretnica					Sl
		7302.40	- Vezice i podložne pločice				Sl
		7302.90	- Ostalo						Sl
73.03		7303.00	Cijevi i šuplji profili, od lijevanog željeza		4
73.04				Cijevi i šuplji profili, bešavni, od željeza (osim od
				lijevanog željeza) ili čelika:
		7304.10	- Cijevi za naftovode ili plinovode			Sl
		7304.20	- zaštitne cijevi ("casing"), proizvodne cijevi
				("tubing") i bušaće šipke, koje se upotrebljavaju pri
				bušenju za dobivanje nafte ili plina:
		7304.201	---- zaštita cijevi vanjskog promjer 4 1/2 do 24",
				od nerđajućeg čelika					Sl
		7309.202	--- zaštitne cijevi od ostalih čelika, vanjskog
				promjera manjeg od 16" ili većeg			Sl
		7304.203	--- zaštitne cijevi od ostailih čelika, vanjskog
				promjera 16" ili veićeg				Sl
		7304.204	--- proizvodne cijevi vanjskog promjera 3/4" do
				3 1/2", od nerđajućeg čelika				Sl
		7304.205	- proizvodne cijevi ostale od ostaih čelika		4
		7304.206	- bušaće šipke za bušotine preko 1000 mm za
				nesamokretne strojeve					Sl
		7304.209	-- bušaće šipke za bušotine do 1000 mm		Sl
		7304.3		- Ostalo, kružnoga poprečnog presjeka, od željeza
				ili nelegiranog čelika:
		7309.31	- hladno vučeni ili hladno valjani:
		7304.311	--- precizno vučene cijevi				4
		7304.319	- ostale							4
		7304.39	- - ostalo						Sl
		7304.4		- Ostali, kručnoga poprečnog presjeka, od
				nerđajućeg čelika:
		7304.41	--- hladno, vučeni ili hladno valjani:
		7404.411	--- precizno vučene cijevi				4
		7304.419	--- ostale						4
		7304.49	--- ostalo						Sl
		7304.5		- Ostali, kručnoga poprečnog presjeka, od drugih
				legirarkih čelika:
		7304.51	- hladno vučeni ili hladno valjani:
		7304.511	--- precizno vučene cijevi				4
		7304.519	--- ostalo						4
		7304.59	-- ostalo:
		7304.591	--- bušaće šipke za nesamokretne strojeve u "S"
				izradi							Sl
		7304.599	--- ostale						4
		7304.90	- Ostali :
		7304.901	- bušaće šipke za nesamokretne strojeve u "S" izradi	Sl
		7304.909	- ostale							4
73.05				Ostale cijevi (npr. zavarene, zakovane ili zatvorene
				na sličan način) s unutrašnjim i vanjskim kružnim
				poprečnim presjekom, čiji vanjski promjer prelazi
				406,4 mm, od željeza ili čelika:
		73051		- Cijevi za naftovode ili plinovode:
		7305.11	--- zavarene podužno,elektrolučno, pod zaštnim
				slojem							Sl
		7305.12	-- ostale, podužno zavarene				Sl
		7305.19	-- ostale						Sl
		7305.20	- Zaštitne cijevi ("casillg"), koje se upotrebljavaju
				pri bušenju za dobivanje nafte ili plina:
_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
		7305.201	--- Vanjskog promjera preko 16" do 24"		Sl
		7305.209	--- ostale						Sl
		7305.3		- Ostale, zavarene:
		7305.31	-- podužno zavarene					Sl
		7305.39	-- ostale						Sl
		7305.90	- Ostale						Sl
73.06				Ostale cijevi i šuplji profit (npr. s otvorenim
				spojevima, zavareni, zakovani ili zatvoreni na
				sličan način), od željeza ili čelika
		7306.10	- Cijevi za naftovnde ili plinovode			Sl
		7306.20	- Zaštitne cijevi ("casing") i proizvodne cijevi
				("tubing") i koje se upotrebljavaju pri bušenju za
				dobivanje nafte ili plina:
		7306.201	--- zaštitne cijevi vanjskog promjera manjeg od 16"	Sl
		7306.202	--- proizvodne cijevi vanjskog promjera manjeg
				od 31/2						4
		7306.209	--- ostalo						4
		7306.30	- Ostali, zavareni, kružnoga poprečnog presjeka
				od željeza ili nelegiranog čelik			4
		7306.40	- Ostali, zavareni, kružnoga poprečnog presjeka,
				od nerđajućeg čelika					4
		7306.50	- Ostali, zavareni, kružnoga popređnog presjeka,
				od ostalih legiranih čelika				4
		7306.60	- Ostali, zavareni, koji nisu kružnoga poprečnog
				presjeka						4
		7306.90	- Ostalo						4
73.07				Pribor za cijevi (npr. spojnice, koljena, mufovi), od
				željeza ili čelika:
		7307.1		- Lijevani pribor:
		7307.11	-- od netemperiranog lijevanog željeza		4
		7307.19	-- ostali						4
		7307.2		- Ostali, od nerđajućeg čelika:
		7307.21	-- prirubnice						4
		7307.22	-- koljena, lukovi i mufovi, sa zavojnicom		4
		7307.23	-- pribor za čelno zavarivanje				4
		7307.29	-- ostalo						4
		7307.9		- Ostalo:
		7307.91	-- prirubnice						4
		7307.92	-- koljena, lukovi i mufovi, sa zavojnicom		4
		7307.93	-- čelno zavareni pribor				4
		7307.99	-- ostalo						4
73.08				Konstrukcije (osim montažnih zgrada iz tar. broja
				94.06) i dijelovi konstrukcija (npr. mostovi i sekcije
				mostova, vrata za ustave, tornjevi, rešetkasti stupovi,
				krovovi, krovni kosturi, vrata i prozori i okviri za
				njih, pragovi za vrata, roloi,ograde i stupovi),
				željezni ili čelični; limovi; ššipke, profili, cijevi i
				slično, pripremljeni za upotrebu u konstrukcijama,
				željezni ili čelični:
		7308.10	- Mostovi i sekcije mostova				4
		7308.20	- Tornjevi i rešetkasti stupovi				4
		7308.30	- Vrata, prozori i okviri za njih i pragovi za vrata	4
		7308.40	- Podupirači i drugi elementi za skele i otplatu i
				podupirači za jamska okna:
		7308.401	--- podupirači za rudnike:				Sl
		7308.409	--- ostalo						Sl
		7308.90	- Ostalo						Sl
_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
73.09		7309.00	Spremnici, cisterne, bačve i slični kontejneri za bilo
				koji materijal (osim komprimiranih ili tekućih
				plinova), željezni ili čelčni, obujma većeg od 300
				litara, s oblogom ili bez obloge ili toplinske
				izolacije, ali neopremljeni mehaničkim ili toplinskim
				uređajima:
		7309.001	--- kontejneri za prijevoz robe				4
		7309.009	--- ostalo						Sl
73.10				Cisterne, burad, bačve, limene kutije i slični
				kontejneri, za bilo koji materijal (osim komprimiranih
				ili tekućih plinova), željezni ili čelični, obujma do
				300 litara, s oblogom ili bez obloge ili toplinske
				izolacije, ali neopremljeni mehančkim ili toplinskim
				uređajima:
		7310.10	- Obujma 501 i više					4
		7310.2		- Obujma manjeg od 50 litara:
		7310.21	- limenke koje će se zatvoriti lemljenjem ili
				pertliranjem						Sl
		7310.29	-- ostalo						Sl
73.11		7311.00	Kontejneri za komprimirane ili tekuće plinove,
				željezni ili čelični					Sl
73.12				Upredena žica, u žeta, kabeli, pletene trake i slično,
				željezni ili čelični, električno neizolirani:
		7312.10	--- Upredena žica, užeta i kabeli :
		7312.101	--- čelični auto-kord					4
		7312.109	--- ostalo						4
		7312.90	- Ostalo						4
73.13		7313.00	Bodljikava žica od željeza ili čelika; upredena
				traka ili jednostruka plosnata žica, s bodljama ili
				bez njih, i lako upredena dupla žica koja se
				upotrebljava za ograde, željezna ili čelična 4
73.14				Tkanine (uključujući beskonačne vrpce), rešetke,
				mreže i ograde, od željezne ili čelične žice;
				rešetke dobivene prosijecanjem i razvlačenjem
				jednog komada lima ili vrpce, željezni ili čelični:
		7314.1		- Tkani proizvodi:
		7314.11	-- od nerđajućeg čelika				4
		7314.19	-- ostali						Sl
		7314.20	- Rešetke, mreže i ograde, zavarene na mjestima
				ukrštanja, od žice s najmanjom dimenzijom
				poprečnog presjeka od 3mm ili većeg i koje imaju
				velićinu otvora 100 cm ili veću 3
		7314.30	- Ostale rešetke, mreže i ograde, zavarene na
				mjestima ukraštanja					3
		7314.4		- Ostale rešetke, mreže i ograde:
		7314.41	-- prevučene cinkom					3
		7314.42	-- prevučene plastičnom masom			3
		7314.49	-- ostale						3
		7314.50	- Rešetke dobivene prosijecanjem i razvlačenjem
				jednog komada lima ili vrpce				3
73.15				Lanci i njihovi dijelovi, željezni ili čelični:
		7315.1		- Zglobno -člankasti lanci i njihovi dijelovi:
		7315.11	-- valjkasti lanci					Sl
		7315.12	-- ostali lanci						Sl
		7315.19	-- dijelovi						Sl
		7315.20	- Lanci protiv klizanja					Sl
		7315.8		- Ostali lanci:
		7315.81	-- raspončni lanci					Sl
		7315.82	-- ostali, zavareni člankasti				Sl
		7315.89	-- ostali						Sl
		7315.90	- Ostali dijelovi					Sl
_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
73.16		7316.00	Sidra (lengeri), čaklje i njihovi dijelovi, željezni
				ili čelični						4
73.17		7317.00	Čavli, klinci, čavlići za crtaće ploće, valoviti čavli,
				zašiljeni kramponi (osim onih iz tar. broja 83.05) i
				slični predmeti željezni ili čelični, sa glavom ili bez
				glave od drugog materijala, isključujući takve
				proizvode s bakrenom glavom:
		7317.001	--- za željezničke kolosijeke				Sl
		7317.002	--- teks							Sl
		7317.009	--- ostalo						Sl
73.18				Vijci, matice, tirfoni, vijci s kukom, zakovice,
				zatezni klinovi, rascjepke, podloške (uključujući
				elastične podložke) i slični proizvodi željezni ili
				čelični:
		7318.1		- Proizvodi s navojem:
		7318.11	-- tirfoni						4
		7318.12	-- ostali vijci za drvo					4
		7318.13	-- vijci s kukom i vijci s prstenom			4
		7318.14	-- samourezni vijci					4
		7318.15	-- ostali vijci, s maticama ili bez matica ili podlošci	4
		7318.16	-- matice						4
		7318.19	-- ostalo						4
		7318.2		- Proizvodi bez navoja:
		7518.21	-- elastične podloške i druge sigurnosne podloške	3
		7318.22	-- ostale podloške					3
		7318.23	-- zakovice						3
		7318.24	-- zatezni klinovi i rascjepke				3
		7318.29	-- ostalo						Sl
73.19				Šivaće igle, pletaće igle, tupe igle, igle za kačkanje,
				igle za vezenje i slični proizvodi, za ručnu upotrebu,
				željezne ili čelične pribadače i druge igle, željezne
				ili čelične, na drugom mjestu nespomenute ili
				neobuhvaćene:
		7319.10	Šivaće igle, igle za krpljenje čarapa ili vezenje	4
		7319.20	- Pribadače						4
		7319.30	 Ostale igle						4
		7319.90	- Ostalo						Sl
73.20				Opruge i listovi za opruge, željezni i čelični:

		7320.10	- Lisnate opruge i listovi za njih			4
		7320.20	- Spiralne opruge:
		7320.201	--- helikoidne opruge za lokomotive			Sl
		7320.209	--- ostale						4
		7320.90	- Ostale						4
73.21				Peći za zagrijavanje prostorija,šštednjaci, rešetkasta
				ognjišta, kuhinjske peći (uključujući s pomoćnim
				kotlom za centralno grijanje), roštilji, mangali,
				plinska kuhala, grijala tanjura i slični kućanski
				aparati, neelektrični i njihovi dijelovi željezni i
				čelični:
		73211		- Aparati za kuhanje i grijala tanjura:
		7321.11	-- na plin ili na plin i na druga goriva			4
		7321.12	-- na tekuća goriva					4
		7321.13	-- na kruta goriva					4
		7321.8		- Ostali aparati :
_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
		7321.81	-- na plin ili na plin i na druga goriva			4
		7321.82	-- na tekuća goriva					4
		7321.83	-- na kruta goriva					4
		7321.90	-- Dijelovi						4
73.22				Radijatori za centralno grijanje, neelektrično
				zagrijavanje, i njihovi dijelovi, željezni ili čelični:
				grijala zraka i distributori toplog zraka (uključujući
				distributore koji također mogu distribuirati svježi ili
				kondicioniran zrak), neelektrično zagrijavani, s
				ugrađenim motornim ventilatorom, i njihovi dijelovi,
				željezni ili čelični:
		7322.1		- Radijatori i njihovi dijelovi:
		7322.11	-- od lijevanog željeza				4
		7322.19	-- ostali						4
		7322.90	- Ostalo						4
73.23				Stolni, kuhinjski i drugi proizvodi za kućanstvo i
				njihovi dijelovi, željezni ili čelični; vuna željezna ili
				čelična; spužve za ri	banje posuđa i jastučići za
				ribanje ili poliranje, rukavice i slično, željezni ili čelični:
		7323.10	- željezna ili čelična vuna: spužve za ribanje posuđa
				i jastučići za ribanje ili poliranje, rukavice i slično	 4
		7323.9		- Ostalo:
		7323.91	-- od lijevanog željeza, neemajlirano			4
		7323.92	-- od lijevanog željeza, emajlirano			9
		7323.93	-- od nerđajućeg čelika:
		7323.931	--- posuđe						4
		7323.939	--- ostalo						4
		7323.94	-- željezno (osim od lijevanog željeza) ili čelika,
				emajlirano:
		7323.941	--- posuđe						4
		7323.949	--- ostalo						4
		7323.99	--- ostali:
		7323.991	--- pocinčano posuđe					4
		7323.999	--- ostalo						4
73.24.				Sanitarni predmeti i njihovi dijelovi, željezni ili
				čelični:
		7324.10	- Sudoperi i umivaonici, od nerđajućeg čelika	6
		7324.2		- Kade:
		7324.21	-- od lijevanog željeza, emajlirane ili 	neemajlirane	6
		7324.29	-- ostale						6
		7324.90	- Ostalo, uključujući i dijelove			4
73.25				Ostali lijevani proizvodi željezni ili čelični:
		7325.10	- Od netemperiranog lijevanog željeza		4
		7325.9		- Ostali:
		7325.91	- kugle i slični proizvodi za mlinove			Sl
		73125.99	-- ostali						4
73.26				Ostali proizvodi, željezni ili čelični:
		7326.1		- Otkovci i otprečci, dalje neobrađivani:
		7326.11	-- kugle i slični proizvodi za mlinove			Sl
		7326.19	-- ostali						4
		7326.20	- Proizvodi od žice					4
		7326.90	- Ostali							Sl

Glava 74.

BAKAR I BAKRENI PROIZVODI

Napomena
1. U ovoj glavi pod slijedećim pojmovima razumijevaju se:
1) Rafinireni bakar
Bakar čistoće najmanje 99,85% po masi; ili bakar čistoće najmanje 97,5% po masi, uz uvjet da udio po masi bilo kojega drugog elementa ne premašuje granice dane u slijedećoj tablici:

TABLICA - drugi elementi
________________________________________________________
Element			Granice udjela, u
				postocima po masi
________________________________________________________
Ag Srebro			0,25
As Arsen			0,5
Cd Kadmij			1,3
Cr Krom			1,4
Mg Megnezij			0,8
Pb Olovo			1,5
S Sumpor			0,7
Sn Kositar			0,8
Te Telur			0,8
Zn Cink			1
Zr Cirkonij			0,3
Ostali etementi,* pojedinačno	0,3
________________________________________________________
* Ostali elementi su npr. aluminij, berilij, kobalt, željezo, mangan, nikl, silicij.

2) Legure bakra
Metalne supstancije, osim nerafiniranog bakra, u kojima bakar prevlađuje nad svakim drugim elementom, uz uvjet:
(I) da je udio, po masi, namanje jednog od tih drugih elemenata iznad velićina iz prethodno navedene tablice;
(II) da ukupan udio, po masi, tih drugih elemenata premašuje 2,5%.
3) Predlegure
Legure koje, po masi, s drugim elementima sadrže više od 10% bakre, neupotrebljive za mehaničku preradu i koje se obično upotrebljavaju kao dodaci u proizvodnji drugih legura ili kao dezoksidanti, sredstva za odsumporavanje ili za sličnu namjenu u metalur
4) Šipke
Valjani, ekstrudirani, vučeni ili kovani proizvodi koji nisu u kolutima i koji su cijelom duljinom istoga punoga poprečnog presjeka u obliku kružnice, elipse, pravokutnika (uključujući i kvadrat), jednakostraničnog trokuta ili pravilnoga konveksnog višeku
Valjaoničke gredice i valjaonički trupci, sa stanjenim ili na drugi način obrađenim krajevima, da bi se olakšalo njihovo ulaženje u stroj radi njihove prerade, npr. u valjanu žicu ili cijevi, smatrat će se sirovim bakrom iz tar. broja 73.03
5) Profili
Valjani, ekstrudirani, vučeni, kovani ili oblikovani proizvodi, u kolutima ili ne, s istim poprečnim presjekom cijelom duljinom, koji ne odgovaraju nijednoj od definicija za šipke, žicu, ploče, limove, trake, folije ili cijevi. Ovaj pojam također obuhvać
6) Žica
Valjani, ekstrvdirani ili vučeni proizvodi, u kolutima, koji su cijelom duljinom istoga punoga poprečnoga presjeka u obliku kružnice, elipse, pravokutnika (uključujući i kvadrat), jednakostraničnog trokuta ili pravilnoga konveksnog višekutnika (uključujuć
Međutim, pojam "žica" iz tar. broja 74.14 obuhvaća samo proizvode, u kolutima ili ne, bilo kojega poprečnog presjeka, čija nijedna dimenzija poprečnog presjeka ne premašuje 6 mm.
7) Ploče, limovi, trake i fofije
Proizvodi ravnih površina (osim sirovih proizvoda iz tar. broja 74.03), u kolutima ili ne, punoga poprečnog presjeka u obliku pravokutnika (osim kvadrata), sa zaobljenim rubovima ili bez zaobljenih rubova (uključujući "modificirane pravokutnike", kod koji
- pravokutnog oblika (uključujući i kvadrat), a debljina ne premašuje jednu desetinu širine;
- nepravokutnoga ili nekvadratnog oblika bilo koje veličine, uz uvjet da ne dobiju karakter predmeta ili proizvoda koji se svrstavaju u druge tarifne brojeve.
Tar. br. 74.09 i 74.10 obuhvaćaju, uz ostalo, i ploče, limove, trake i folije sa šarama (npr. kanali, rebra, brazde, manji ispusti u obliku kapi i dr.) i proizvode koji su bili bušeni, nabrani, polirani, premazani ili prevučeni uz uvjet da oni time ne dob
8) Cijevi
Šuplji proizvodi, u kolutima ili ne, istog poprečnog presjeka, sa samo jednom zatvorenom šupljinom po cijeloj duljini, u obliku kružnice, elipse, pravokutnika (uključujući i kvadrat), jednakostraničnog trokuta ili pravitnoga konveksnog višekutnika, i jedn
Napomena uz tarifne podbrojeve
U ovoj glavi pod slijedećim pojmovima razumijevaju se:
1 ) Legure na bazi bakra i cinka (mjed)
Legure bakra i cinka, s drugim elementima ili bez njih. Ako legure sadrži i druge elemente:
- cink prevlađuje, po masi, nad svakim drugim elementom;
- udio nikla je manji od 5% po masi (vidjeti legure bakra i kositra, tj. bronce)
2) Legure bakra i kositra (bronca)
Legure bakra i kositra, s drugim elementima ili bez njih. Ako legura sadrži i druge elemente, kositar, prevlađuje, po masi, nad svakim drugim elementom, osim kad je udio kositra 3% ili više, jer onda udio cinka, po masi, može biti veći od kositra, ali man
3) Legure bakra, nikla i cinka
Legure bakra, nikla i cinka, s drugim elementima ili bez njjh. Udio nikla treba da je 5% ili više postotska, po masi, (vidjeti legure na bazi bakra i cinka, tj. mjed).
4) Legure bakra i nikla
Legure bakra i nikla, s drugim elementima ili bez njih, pri čemu udio cinka ne smije biti veći od 1%. Ako legura sadrži i druge elemente, nikl prevlađuje, po masi, nad svakim drugim elementom.


_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
74.01				Bakrenac; cement-bakar - (precipitat bakra):
		7401.10	- Bakrenac						Sl
		7401.20	- Cement-bakar (precipitat-bakra)			Sl
74.02		7402.00	Nerafinirani bakar; bakrene anode za elektrolitičku
				rafinaciju:
		7402.001	-- sirovi blister bakar					Sl
		7402.002	-- anodni bakar					Sl
		7402.009	-- ostali						Sl
74.03				Rafinirani bakar i legure bakra, sirovi:
		7403.1		- Rafinirani bakar:
		7403.11	- Katode i sekcije katoda				Sl
		7403.12	-- valjaoničke gredice					Sl
		7403 13	-- valjaonički trupci					Sl
		7403.19	-- ostalo						Sl
		7403.2		- legure bakra:
		7403.21	- legure bakra i cinka (mjed)				Sl
		7403.22	-- legure bakra i kositra (bronca)			Sl
		7403.23	- legure bakra i nikla ili bakra, nikla i cinka
				(novo srebro)						Sl
		7403.29	-- ostale legure bakra (osim predlegure bakra iz tar.
				broja 74.05):
		7403.291	- lijevane legure					Sl
		7403.299	-- ostale						Sl
74.04		7404.00	Otpaci i ostaci, bakreni				Sl
74.05		7405.00	Predlegure bakra:
		7405.001	-- Fosfidi bakra					Sl
		7405.009	-- ostale						Sl
74.06				Prah i ljuskice, bakrene:
		7406.10	- Prah nelamelarne strukture				Sl
		7406.20	- Prah lamelarne strukture: ljuskice			S1
74.07				-Šipke i profili, bakreni:
		7407.10	- Od rafiniranog bakra					Sl
		7407.2		- Od legura bakra:
		7407.21	- od legura bakra i cinka (mjed)			Sl
		7407.211	--- šipke						Sl
		7407.219	--- profili						Sl
		7407.22	-- od legura bakra i nikla ili bakra, nikla i cinka
				(novo srebro):
		7407.221	--- šipke						Sl
		7407.229	--- profili						Sl
		7407.29	- ostalo:
		7407.291	--- šipke						Sl
		7407.299	--- profili						Sl
74.08				Žica bakrena:
		7408.1		- Od rafiniranog bakra:
		7408.11	- najveće dimenzije poprečnog presjeka preko 6 mm	Sl
		7408.19	-- ostala						Sl
		7408.2		-- Od legura bakra:
		7408.21	-- od legura bakra i cinka (mjed)			Sl
		7408.22	-- od legura bakra i nikla ili bakra, nikla i cinka
				(novo srebro)						Sl
		7408.29	-- ostala						Sl
74.09				Plože, limovi i vrpce, bakrene, debljine preko
				0,15 mm:
		7409.1		- Od rafiniranog bakra:
		7409.11	-- u kolutima						Sl
		7409.19	-- ostalo						Sl
		7409.2		- Od legura bakra i cinka (mjed)
		7409.21	-- u kolutima						Sl
		7409.29	-- ostalo						Sl
		7409.3		- Od legura bakra i kositra (bronca):
		7409.31	-- u kolutima						Sl
		7409.39	-- ostalo						Sl
		7409.40	- Od legura bakra i nikla ili bakra, nikla i cink
				a(novo srebro)						Sl
		7409.90	- Od ostalih legura bakra
74.10				Bakrene folije (uključujući i tiskane ili s podlogom
				od papira, kartona, plastične mase ili sličnih
				materijala), debljine do 0,15mm (ne računajući
				podlogu):
		7410.1		- Bez podloge :
		7410.11	-- od rafiniranog bakra				Sl
		7410.12	-- od legura bakra					Sl
		7410.2		- S podlogom:
		7410.21	-- od rafiniranog bakra				Sl
		7410.22	-- od legura bakra					Sl
74.11				Cijevi od bakra:
		7411.10	- od rafiniranog bakra					Sl
		7411.2		- od legura bakra:
		7411.21	-- od legura bakra i cinka (mjed)			Sl
_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
		7411.22	- od legura bakra i nikla ili bakra, nikla i cinka
				(novo srebro)						Sl
		7411.29	- ostalo						Sl
74.12				Pribor za cijevi, bakreni (npr.spojnice, koljena,
				mufovi):
		7412.10	- Od rafiniranog bakra					Sl
		7412.20	- Od legura bakra					Sl
74.13		7413.00	Opredena žica, užeta, pletene trake i slično od
				bakra, električno neizolirani				Sl
74.14				Tkanine (uključujući beskonačne vrpce), rešetke i
				mreže, od bakrene žice; rešetke od bakra
				dobivene prosijecanjem i razvlačenjem jednog
				komada lima ili trake:
		7414.10	- Beskrajne trake za strojeve				3
		7414.90	- Ostalo						Sl
74.15				Čavli, klinci, čavlići za crtače ploče, pojedinačne
				prošivene spajalice (osim onih iz tar.broja 83.05), i
				slični proizvodi od bakra ili željeza i čelika s
				bakrenom glavom; vijci, matice, vijci s kukom,
				zakovice, klinovi, rascjepke, podloške (uključujući
				elastične podloške) i slični proizvodi, bakreni:
		7415.10	- Čavli i klinci: čavlići za crtače ploče, žičane kopče
				i slični proizvodi					3
		7415.2		- Ostali proizvodi,bez navoja:
		7415.21	- podloške (uključujući elastične podloške)		3
		7415.29	- ostalo						Sl
		7415.3		- Ostali proizvodi, s navojem:
		7415.31	-- vijci za drvo						3
		7415.32	-- ostali vijci; matice					3
		7415.39	-- ostalo						Sl
74.16		7416.00	Opruge od bakra					3
74.17		7417.00	Aparati za kuhanje ili grijanje, koji se upotrebljavaju
				u kućanstvu, neelektrični, i njihovi dijelovi, bakreni	4
74.18				Stolni, kuhinjski i drugi proizvodi za kućanstvo i
				njihovi dijelovi, bakreni; spužve za ribanje posuđa i
				jastučići za ribanje ili poliranje, rukavice i slično,
				bakreni; sanitarni predmeti i njihovi dijelovi, bakreni:
		7918.10	- Stolni, kuhinjski i drugi proizvodi za kućanstvo
				i njihovi dijelovi; spužve za ribanje posuđa i
				jastučići za ribanje ili poliranje, rukavice i slično	6
		7918.20	- Sanitarni predmeti; njihovi dijelovi			6
74.19				Ostali bakreni proizvodi:
		7419.10	- Lanci i njihovi dijelovi				6
		7419.9		- Ostali :
		7419.91	-- odljevci, otprešci i otkovci, dalje neobrađeni	4
		7419.991	-- cisterne, spremnici, bačve i slične posuđe
				obujma preko 300 l					9
		7419.999	--- ostalo						4

Glava 75.

NIKL I PROIZVODI OD NIKLA

Napomena
1. U ovoj glavi pod slijedećim pojmovima razumijevaju se:
1 ) Šipke
Valjani, ekstrudirani, vučeni ili kovani proizvodi, koji nisu u kolutima i koji su cijelom duljinom istog punog poprečnog presjeka u obliku kružnice, elipse, pravokutnika (uključujući i kvadrat), jednakostraničnog trokuta ili pravilnog konveksnog višekrat
2) Profili
Valjani, ekstrudirani, vučeni, kovani ili oblikovani proizvodi, u kolutima ili ne, cijelom duljinom istog poprečnog presjeka, koji ne odgovaraju nijednoj od definicija za šipke, žicu, ploče, limove, trake, folije ili cijevi. Ovaj pojam također obuhvaća li
3) Žica
Valjani, ekstrudirani ili vučeni proizvodi, u kolutima, cijelom duljinom istoga punoga poprečnog pcesjeka u obliku kružnice, elipse, pravokutnika (uključujući i kvadrat), jednakostraničnog trokuta ili pravilnog konveksnog višekutnika (uključujući "spljošt
4) Ploče, limovi, trake i folije
Proizvodi ravnih površina (osim sirovih proizvoda iz tar. broja 75.02), u kolutima ili ne, punoga poprečnog presjeks u obliku pravokutnika (osim kvadrata) sa zaobljenim rubovima ili bez zaobljenih rubova (uključujući "modificirane pravokutnike" kod kojih 
- pravokutnog oblika (uključujući i kvadrat), a debljina ne premašuje jednu desetinu širine;
- nepravokutnog ili nekvadratnog oblika bilo koje veličine, uz uvjet da ne dobiju karakter proizvoda koji se svrstavaju u druge tarifne brojeve.
Tar. broj 75.06 obuhvaća, uz ostalo, ploče, limove, trake i folije sa šarama (npr. kanali, rebra, brazde, manji ispusti u obliku kapi i dr.) i proizvode koji su bili bušeni, nabrani, polirani ili prevučeni, uz uvjet da oni time ne dobiju karakter proizvod
5) Cijevi
Šuplji proizvodi, u kolutima ili ne, istoga poprečnog presjeka, sa samo jednom zatvorenom ššupljinom cijelom duljinom u obliku kružnice, elipse, pravokutnika (uključujući i kvadrat), istostranog trokuta ili pravilnoga konveksnog višekutnika, koji imaju je
Napomena uz tarifne podbrojeve
U ovoj glavi pod slijedećim pojmovima razumijevaju se:
1) Nelegirani nikl
Metal koji sadrži najmanje 99%; po masi, nikla i kobalta, uz uvjet da:
(I) udio kobalta ne premašuje l,5% po masi,
(II) da udio po masi, bilo kojega drugog elementa ne premašuje granicu danu u slijedećoj tablici:

________________________________________________________
Element				Granice udjela, u
					postocima po masi
________________________________________________________
Fe Željezo				0,5
O kisik					0,4
Ostali elementi, pojedinačno		0,3
________________________________________________________

2) Legure nikla
Metalne supstancije u kojima nikl prevladava, po masi, nad svakim drugim elementom, uz uvrjet da:
(I) udio kobalta premašuje 1,5% po masi,
(II) udio, po masi, najmanje jednog od drugih elemenata bude iznad veličina danih u rednjoj tablici, ili
(III) ukupan udio elemenata,osim nikla ili kobalta, premašuje 1% po masi.


_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
75.01				Niklov kamenac, sinterirani oksidi nikla i drugi
				međuproizvodi
		7501.10	- Niklov kamenac				Sl
		7501.20	- Sinterirani oksidi nikla i drugi
				međuproizvodi metalurgije nikla		Sl
75.2				Sirovi nikl:
		7502.10	- Nelegirani nikl				Sl
		7502.20	- Legure nikla					Sl
75.03		7503.00	Otpaci i ostaci, nikleni				Sl
75.04		7504.00	Prah i ljuskice, nikleni				Sl
75.05				Šipke, profili i žica, nikleni:
		7505.1		- Šipke i profili:
		7505.11	---- od nelegiranog nikla			Sl
		7505.12	---- od legura nikla				Sl
		7505.2		- Žica:
		7505.21	---- od nelegiranog nikla			Sl
		7505.22	---- od legura nikla				Sl
75.06				Ploče, limovi, trake i folije, nikleni:
		7506.10	- Od nelegiranog nikla				Sl
		7506.20	- Od legura nikla				Sl
75.07				Cijevi i pribor za cijevi (npr. spojnice,
				koljena, mufovi) od nikla:
		7507.1		- Cijevi						Sl
		7507.11	---- od nelegiranog nikla			Sl
		7507.12	---- od legura nikla				Sl
		7507.20	- Pribor za cijevi				Sl
75.08		7508.00	Ostali proizvodi od nikla:
		7508.001	---- anode, obrađene ili neobrađene, za
				niklanje					Sl
		7508.002	---- ostali proizvodi, neobrađeni		Sl
		7508.009	---- ostali proizvodi,obrađeni			Sl

Glava 76.

ALUMINIJ I ALUMINIJSKI PROIZVODI

Napomena
1. U ovoj glavi, pod slijedećim pojmovima razumijevaju se:
1) Šipke
Valjani, ekstrudirani, vučeni ili kovani proizvodi, ne u kolutima, cijelom duljinom istoga punoga poprečnog presjeka u obliku kružnice, elipse, pravokutnika (uključujući i kvadrat), jednakostraničnog trokuta ili pravilnoga konveksnog višekutnika (uključuj
2) Profili
Valjani, ekstrudirani, vučeni, kovani ili oblikovani proizvodi, u kolutima ili ne, s istim poprečnim presjekom cijelom duljinom, koji ne odgovaraju ni jednoj od definicija za šipke, žicu, ploče, limove, trake, folije ili cijevi. Ovaj pojam također obuhva
3) Žica
Valjani, ekstrudirani ili vučeni proizvodi, u kolutima, koji su cijelom duljinom istoga punoga poprečnog presjeka u obliku kružnice, elipse, pravokutnika (uključujući i kvadrat), jednakostraničnog trokuta ili pravilnoga konveksnog višekutnika (uključujući
4) Ploče, limovi, trake i folije
Proizvodi ravnih površina (osim sirovih proizvoda iz tar broja 76.01), u kolutima ili ne, punoga poprečnog presjeka u obliku pravokutnika (osim kvadrata), sa ili bez zaobljenih rubova (uključujući. "modificirane pravokutnike", kod kojih su dvije suprotne 
- pravokutnog oblika (uključujući i kvadrat), a debljina ne premašuje jednu desetinu širine:
- nepravilnog ili nekvadratnog oblika bilo koje velićine, uz uvjet da ne dobiju karakter proizvoda koji se svrstavaju u druge tarifne brojeve.
Tar. br. 76.06 i 76.07 obuhvaćaju, uz ostalo, i ploče, limove, trake i folije sa šaram (npr. kanali, rebra, brazde, manji ispusti u obliku kapi i dr.) i proizvode koji su bili bušeni, nabrani, polirani, premazani ili prevučeni, uz uvjet da oni time ne dob
5) Cijevi
Šuplji proizvodi, u kolutima ili ne, istoga poprečnoga presjeka, sa samo jednom zatvorenom šupljinom po cijeloj duljini u obliku kružnice, elipse, pravokutnika (uključujući i kvadrat), jednakostraničnog trokuta ili pravilnoga konveksnog višekutnika, i jed
Napomena uz tarifne podbrojeve.
U ovoj glavi pod slijedećim pojmovima razumijevaju se:
1) Nelegirani aluminij
Aluminij čistoće najmanje 99%, po masi, uz uvjet da udio po masi bilo kojega drugog elementa ne premašuje granice dane u slijedećoj tablici :

TABLICA - drugi elementi
________________________________________________________
Element			Granice udjela, u
				postocima po masi
________________________________________________________
Fe + Si (željezo silicij)	1
od 0,2% uz uvjet da
Ostali elementi, pojedinačno	0,1***
________________________________________________________
Ostali elementi su npr. krom, bakar, magnezij, mangan, nikl, cink.
*** Udio bakra je dopušten od 0,1% do 0,2% uz uvjet da udio ni kroma ni mangama ne premašuje 0,05%

2) Legure aluminija
Metalne supstancije u kojima aluminij prevlađuje, po masi, nad svakim drugim elementom, uz uvjet da:
(I) udio, po masi, najmanje jednog od tih drugih elemenata ili željeza i silicija, uzetih zajedno, bude iznad veličine iz dane tablice;
(II) ukupan udio, po masi, tih drugih elemenata premeuješuje 1%


_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
76.01				Aluminij, sirovi:
		7601.10	- Aluminij, nelegirani					3
		7601.20	- Legure aluminija:
		7601.201	----	 lijevane legure u ingotima			3


_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
		7601.202	--- legure za gnječenje u ingotima,
				rupcima i keksu (blok)					3
		7601.209	- - - - predlegure					3
76.02		7602.00	Otpaci i ostaci od aluminija
76.03				Prah i ljuskice od aluminija:
		7603.10	- prah nelamelarne strukture				3
		7803.20	- prah lamelarne strukture; ljuskice			3
76.04				Šipke i profili,od aluminija:
		7604.10	- Od nelegiranog aluminija				4
		7604.2		- Od legura aluminija:
		7604.21	- - - - šuplji profili					4
		7604.29	- -ostalo						4
76.05				Žice od aluminija:
		7605.1		- Od nelegiranog aluminija:
		7605.11	---- maksimalne dimenzije poprečnog presjeka
				preko 7mm						3
		7605.19	- - - - ostala						3
		7605.2		- Od legura alumimja:
		7605.21	---- maksimalne dimenzije popreć-
				nog presjeka preko 7mm				3
		7605.29	 - - - ostala						3
76.06				Ploče,limovi i trake,od aluminija deblji-
				ne preko 0,20mm:
		7606.1		- Pravokutni (uključujuči kvadratne)
		7606.11	- - - - od nelegiranog aluminija			3
		7606.12	- -- od legura aluminija				3
		7606.9		- Ostali:
		7606.91	- - - od nelegiranog aluminija				3
		7606.92	-- - od legura aluminija				3
76.07				Aluminijske folije (uključujući i tiskane ili s
				podlogom od papira,kartona,plas tične mase ili
				sličnih materijala),debljine do 0,20mm (ne
				raćunajući podlogu):
		7607.1		- Bez podloge:
		7607.11	- - - - samo valjane					3
		7607.19	- - - ostale						3
		7607.20	- S podlogom						3
76.08				Aluminijske cijevi:
		7608.10	- Od nelegiranog aluminija				3
		7608.20	- Od legura aluminija					3
76.09		7609.00	Pribor za cijevi,od aluminija (npr.spojni-
				ce.koljena,mufovi)					3
76.10				- Aluminijske konstrukcije (osim mon	tažnih zgrada
				iz tar.broja 94.06) i dijelovi konstrukcije (npr.
				mostovi i sekcije mostova,tornjevi,rešetkasti stupo-
				vi,krovovi,krovni kosturi,vrata i prozori i okviri za
				njih,pragovi za vrata
				ograde i stupovi); limovi,šipke,profi-
				li,cijevi i slično od aluminija priprem-
				ljeni za upotrebu u konstrukcijama:
		7610.10	- Vrata,prozori i okviri za njih i prago-
				vi za vrata						4
		7610.90	- Ostalo:
		7610.901	-- - pripremljeni elementi za konstrukcije
		7610.909	- - ostalo	4
76.11		7611.00	Spremnici,cisterne,bačve i slični kontej-
				neri,od aluminija,bilo za koji materijal
			-	(osim komprimiranih ili ukapljenih (te-
				kućih) plinova),obujma većeg od 300l,sa
				ili bez obloga ili toplinske izolacije,ali
				neopremljeni mehanićkim ili toplinskim uređajima:
		7611.001	- -- s oblogom ili toplinskom izolacijom		4
		7611.009	- - - - ostalo 4
76.12				Bačve, posude u obliku bubnja, limenke,
				kutije i slični kontejneri (uključujući čvrste i
				sklopive cjevaste kontejnere), za bilo koji materijal
				(osim komprimiranih ili ukapljenih (tekućih)
				plinova), obujma koji ne premaša 300 l, sa ili bez
				obloga ili toplinske izolacije, ali neoprernljeni
				mehaničkim ili toplinskim uređajima:
		7612.10	- Sklopivi cjevasti kontejneri
		7612.90	- Ostalo:
		7612.901	---- spremnici do 300 l					4
		7612.902	--- kante za mlijeko					3
		7612.903	---- tube i fiole						3
		7612.909	- - - - ostalo						3
76.13		7613.00	Kontejneri od aluminija za komprimirane ili tekuće
				plinove							Sl
76.14				Upredena žica, užeta, pletene vrpce i slično, od
				aluminija, električno neizolirani:
		7614.10	- S čeličnim jezgrom					3
		7614.90	- 0stalo						4
76.15				Stolni, kuhinjski i drugi proizvodi za kućanstvo i
				njihovi dijelovi, od aluminija: spužve za ribanje
				posuda i jastučići za ribanje ili poliranje, rukavice i
				slično, od aluminija, sanitarni predmeti i njihovi ,
				dijelovi; od aluminija:
		7615.10	- Stolni, kuhinjski i drugi proizvodi za kučanstvo i
				njihovi dijelovi; spužve za ribanje posuda i
				jastućići za ribanje ili poliranje, rukavice i slično:
		7615.101	- -- posuđe prevućeno teflonom			4
		7615. 102	- - - - ostalo posuđe					4
		7615.109	- - ostalo						4
		7615.20	- Sanitarni predmeti i njihovi dijelovi			4
76.16				Ostali proizvodi od aluminija:
		7616.10	- Čavli, klinci, žičane kopče (osim onih iz tar. broja
				83.05), vijci, matice, vijci s kukom, zakovice, klinovi,
				rascjepke, podloške i slični proizvodi
		7616.90	- Ostalo:						4
		7616.901	- - - - radijatori					4
		7616.909	- -- ostalo						4


Glava 78.

OLOVO I OLOVNI PROIZVODI

Napomena
1. U ovoj glavi pod slijedećim pojmovuna razumijevaju se:
1) Šipke
Valjani, ekstrudirani, vučeni ili kovani proizvodi, koji nisu u kolutima i koji su cijelom duljinom istog punog poprečnog presjeka u obliku kružnice, elipse, pravokutnika (uključujući i kvadrat), jednakostraničnog trokuta ili pravilnog konveksnog višekutn

2) Profili
 Valjani, ekstrudirani, vučeni, kovani i oblikovani proizvodi, u kolutima ili ne, istog poprečnog presjeka cljelom duljinom, koji ne odgovaraju ni jednoj od defincija za šipke, žicu, ploče, limove, trake, folije ili cijevi. Ovaj pojam također obuhvaća lij

3) Žica .
Valjani, ekstrudirani ili vučeni proizvodi, u kolutima, koji su cijelom dujjinom istog punog poprečnog presjeka u obliku kružnice, elipse, pravokutnika (uključujući i kvadrat), jednakostraničnog trokuta ili pravilnog konveksnog višekutnika (uključujući "s

4) Ploče, Iimovi, trake i folije
Proizvodi ravnih površina (osim sirovih prizvoda iz tar. broja 78.01), u kolutima ili ne, punoga poprečnog presjeka u obliku pravokutnika (osim kvadrata), sa zaobljenim,rubovima ili bez zaobljenih rubova (uključujući "modificlrane pravokutnike", kod kojih
- pravokutnog oblika (uključujući i kvadrat), a debljina ne premašuje jednu desetinu širine;

- nepravokutnog iIi nekvadratnog oblika bilo koje veličine. uz uvjet da ne dobiju karakter proizvoda koji se svrstavaju u druge tarifne brojeve.

Tar. broj 78.04 obuhvaća, uz ostalo, i ploče, limove, trake i folije sa šarama (npr. kanali; rebra, brazde, manji ispusti u obliku kapi i dr.) i proizvode koji su bili bušeni, nabrani polirani, premazani ili prevučeni, uz uvjet da oni time ne dobiju karak

5) Cijevi
Šuplji proizvodi, u kolutima ili ne, istog poprečnog presjeka, sa samo jednom zatvorenom šupljinom po cijeloj duljini, u obliku kružnice, elipse, pravokutnika (uključujući i kvadrat), jednakostraničnog trokuta ili pravilnog konveksnog vIšekutnika i koji i

Napomena az tarifni podbroj
U ovoj glavi, pod pojmom "rafinirano olovo" razumijeva se olovo čistoće najmanje 99,9% po masti, uz uvjet da udio, po masi, bilo kojega drugog elementa ne premašuje granice dane u slijedećoj tablici:


TABLICA - drugi elementi
____________________________________
Element		Granice udjela, u
			postocima po masi
____________________________________
Ag srebro			0,02
As arsen			0,005
Bi bizmut			0,50
Ca kalcij			0,002
Cd kadmij			0,002
Cu bakar			0,08
Fe željezo			0,002
S sumpor			0,002
Sb antimon			0,005
Sn kositar			0,005
Zn cink			0,002
Ostali elementi (npr.Tetelur)	0,001
pojedinačno
___________________________________


_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
78.01				Sirovo olovo:
		7801. 10	- Rafinirano olovo					Sl
		7801.9		- ostalo:
		7801.91	-- s udjelom antimona,koji,po masi,
				prevladava nad drugim elementima			Sl
		7801.99	-- ostalo:
		7801.991	- - - nerafinirano olovo				Sl
		7801.999	-- - ostalo						Sl
78.02		7802.00	Otpaci i ostaci,olovni					Sl
78.03				Ploče,limovi,trake i folije,olovni; prah i ljuskice,olovni:
		7804.1		- Ploče,limovi,trake i folije:
		7804.11	-- limovi,trake i folije debljine do 0.20
				mm (ne raćunajući bilo kakvu podlogu)		Sl
		7804.19	-- ostalo						Sl
		7804.20	- Prah i Ijuskice					SI
78.05		7805.00	Cijevi i pribor za cijevi (npr.spojnice,koljena,
				mufotri),olovni
78.06		7806.00	Ostali olovni proizvodi				4

Glava 9.

CINK I CINKOVI PROIZVODI

Napomena
1.U ovoj glavi pod slijedećim pojmovima razumijevaju se:

1) Šipke
Valjani,ekstrudirani,vučeni ili kovani proizvodi,koji nisu u kolutima i koji su cijelom duljinom istoga punog poprečnog presjeka u obliku kružnice,elipse,pravokutnika (uključujući i kvadrat),jednakostranićnog trokuta ili pravilnog konveksnog vlšekutnika (

2) Profili
Valjani, ekstrudirani, vučeni, kovani ili oblikovani proizvodi, u kolutima ili ne,.istog poprečnog presjeka cijelom duljinom koji ne odgovaraju nijednoj od definicija za šipke, žicu, ploče, limove, trake, folije ili cijevi. Ovaj pojam također obuhvaća lij

3) Žica
Valjani, ekstrudirani ili vučeni proizvodi, u kolutima, koji su cijelom duljinom istog punog poprečnog presjeka u obliku kružnice, elip se, pravokutika (uključujući i kvadrat), jednakostranićnog trokuta ili pravilnog konveksnog višekutnika (uključujući "s

4) Ploče, limovi, trake i folije
Proizvodi ravnih površina (osim sirovih proizvoda iz tar. broja 79.01) u kolutima ili ne, punog poprečnog presjeka u obliku pravokutnika (osim kvadrata), sa zaobljenim rubovima ili bez zaobljenih rubova (uključujući "modificirane pravokutnike", kod kojih 
- pravokutnog oblika (uključujući i kvadrat), a debljina ne premašuje jednu desetinu širine;
- nepravokutnog ili nekvadratnog oblika bilo koje veličine, uz uvjet da ne dobiju karakter proizvoda koji se svrstavaju u druge tarifne brojeve.
Tar. broj 79.05 obuhvaća, uz ostalo, i ploče, limove, trake i folije sa šarama (npr. kanali, rebra, brazde, manji ispusti u obliku kapi i dr.) i proizvode koji su bili bušeni, polirani, premazani ili prevučeni, uz uvjet da oni time ne dobiju karakter proi

5) Cijevi
Šuplji proizvodi, u kolutima ili ne, istog poprečnog presjeka, sa samo jednom zatvorenom šupljinom, po cijeloj duljini, u obliku kružnice, elipse, pravokutnika (uključujući i kvadrat), jednakostraničnog trokuta ili pravilnog konveksnog višekutnika, i jedn

Napomena uz tarifne podbrojeve
U ovoj glavi pod slijedečim pojmovima razumijevaju se:
1) Nelegirani cink
Cink čistoće najmanje 97,5% po masi.
2) Legure cinka
Metalne supstancije u kojima cink prevlađuje, po masi, nad svakim. drugim elementom, uz uvjet da ukupiki udio tih drugih elemenata bude veći od 2,5%, po masi.

3) Prašina od cinka.
Prašina dobivena kondenzacijom cinkovnih para, koja se sastoji od sfernih čestica sitnijih od cinkove praha. Najmanje 80%, po masi, čestica treba da prolazi kroz sito s otvorima od 63 mikrometra (mikrona). Prašina mora sadržati barem 85%; po masi, metalno


_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
79.01				Cink, sirovi: .
		7901.1		- Cink,nelegirani :
		7901.11	-- s udjelom 99,99%, po masi, ili višecinka		Sl
		7901.12	-- s udjelom manjim od 99,99% po maci,cinka	Sl
		7901.20	- Legure cinka						Sl
79.02		7902.00	Otpaci i ostaci,od cinka -				Sl
79.03				Prašina,prah i Ijuskice,od cinka:
		7903.10	- Prašina od cinka					Sl
		7903.90	- Ostalo						Sl
79.04		7904.00	Šipke,profili i žica,od cinka				3
79.05		7905.00	Ploče,limovi,trake i folije,od cinka			Sl
79.06		7906.00	Cijevi i pribor za cijevi (npr.spojnice,koljena,
				mufovi),od cinka					3
79.07		79.07	Ostali proizvodi od cinka:
		7907.10	- Oluci,sljemeni limovi,okviri za krovne prozore i
				druge komponente montažnih zgrada		4
		7907.90	- Ostalo						4


Glava 80.

KOSITAR I KOSITRENI PROIZVODI

Napomena
1.U ovoj glavi pod slijedećim pojmovima razumijevaju se:
1 ) Šipke
Valjani,ekstrudirani,vučenI ili kovani proizvodi,koji nisu u kolutima i koji su cijelom duljinom istog punog poprečnog presjeka u obliku kružnice,elipse,pravokutnika (uključujući i kvadrat),jednakostraničnog trokuta ili pravilnog konveksnog višekutnika (u

2) Profili
Valjani, ekstrudirani, vučeni, kovani ili oblikovani proizvodi, u kolutima ili ne,.istog poprečnog presjeka cijelom duljinom koji ne odgovaraju nijednoj od definicija za šipke, žicu, ploče, limove, trake, folije ili cijevi. Ovaj pojam također obuhvaća lij
istog oblika, koji su nakon proizvodnje obrađivani (osim jednostavnim odsijecanjem ili skidanjem površinskog stoja), uz uvjet da oni time ne " dobiju karakter proizvoda koji se svrstavaju u druge tarifne brojeve.

3) Žica
Valjani, ekstrudirani ili vučeni proizvodi, u kolutima, koji su cijelom duljinom istog punog poprečnog presjeka u obliku kružnice, elip se, pravokutika (uključujući i kvadrat), jednakostranićnog trokuta Ili
pravilnog konveksnog višekutnika (uključujući "spljoštene kružnice" i "modifićirane pravokutnike". kod kojih su dvije suprotne stranice koneksni lukovi, a druge dvije stranice su pravci jednake duljine i paralelni) Proizvodi poprečnog presjeka u obliku pr

4) Ploče, limovi, trake i folije
Proizvodi ravnih površina (osim sirovih proizvoda iz tar. broja 80.01) u kolutima ili ne, punog poprečnog presjeka u obliku pravokutnika (osim kvadrata), sa zaobljenim rubovima ili bez zaobljenih rubova (uključujući "modificirane pravokutnike", kod kojih 
- pravokutnog oblika (uključujući i kvadrat), a debljina ne premašuje jednu desetinu širine;
- nepravokutnog ili nekvadratnog oblika bilo koje veličine, uz uvjet da ne dobiju karakter proizvoda koji se svrstavaju u druge tarifne brojeve.
Tar. broj 80.05 obuhvaća, uz ostalo, i ploče, limove, trake i folije sa šarama (npr. kanali, rebra, brazde, manji ispusti u obliku kapi i dr.) i proizvode koji su bili bušeni, polirani, premazani ili prevučeni, uz uvjet da oni time ne dobiju karakter proi

5) Cijevi
Šuplji proizvodi, u kolutima ili ne, istog poprečnog presjeka, sa samo jednom zatvorenom šupljinom, po cijeloj duljini, u obliku kružnice, elipse, pravokutnika (uključujući i kvadrat), jednakostraničnog trokuta ili pravilnog konveksnog višekutnika, i jedn

Napomena uz tarifne podbrojeve
U ovoj glavi pod slijedećim pojmovima razumijevaju se: 1) Nelegirani kositar
Kositar najmanje čistoće 99%, po masi, uz uvjet da je udio po masi bizmuta ili bakra manji od graniće dane u slijedećoj tablici:

TABLICA - drugi elementi
__________________________________________
Element		Granica udjela u %, po masi
__________________________________________
Bi Bizmut			0,1
Cu Bakar			0,4
__________________________________________

2) Legure kositra
Metalne supstancije u kojima kositar prevladava po masi, nad svakim drugim elementom, uz uvjet da:
(I) ukupan udio tih elemenata premaša 1%, po masi, ili (II) udio, po masi, bizmuta ili bakra bude jednak ili iznad veličine dane u navedenoj tablici.


_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
80.01				Kositar, sirovi:
		8001.10	- Kositar, nelegirani					Sl
		8001.20	- Legure kositra					Sl
80.02		8002.00	Otpaci i ostaci, od kositra				Sl
80.03		8003.00	Šipke, profili i žica, od kositra			3
80.04		8004.00	Ploče, limovi i trake od kositra, debljine više od 0,20
				mm							3
80.05				Kositrene folije (uključujući i tiskane ili s
				podlogom od papira, kartona, plastićne mase ili
				sličnih materijala), debljine od 0,20 mm (ne
				računajući podlogu); prah i ljuskice, od kositra:
		8005.10	- Folije
		8005.20	- Prah i ljuskice					Sl
80.05		8005.00	Cijevi i pribor za cijevi (npr. spojnice, koljena,
				mufovi), od kositra					3
80.07		8007.00	- Ostali proizvodi od kositra:
		8007.001	- ambalaža						3
		8007.002	- - - armature						3
		8007003	- - - proizvodi za kućanstvo				4
		8007.004	--- ostali proizvodi, neobrađeni			4
		8007.009	--- ostali proizvodi, obrađeni				4

Glava 81.

OSTALI OSNOVNI METALI; KERMETI; PROIZVODI OD TIH METALA

Napomena uz tarifne podbrojeve
Napomena 1. uz glavu 74. s definicijama pojma za "šipke", "profile", "žicu" i ploče, limove, trake i folije", primjenjivet će se mutatis mutandis, na ovu glavu.


_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
81.01				Volfram (tungsten) i proizvodi od volframa,
				uključujući otpatke i ostatke:
		8101.10	- Prah
		8101.9		- ostalo:
		8101.91	-- sirovi volfram (tungsten), uključujući šipke
				dobivene samo sinteriranjem; otpaci i ostaci		SI
		8101.92	-- šipke, osim dobivenih samo sinteriranjem, profili,
				ploče, trake, limovi i folije				Sl
		8101.93	- - žica						Sl
		8101.99	- - ostalo						Sl
81.02				Molibden i proizvodi od molibdena, ukIjučujuči
				otpatke i ostatke:
		8102.10	- Prah							Sl
		8102.9		- Ostalo:
		8102.91	-- sirovi molibden, uključujući šipke dobivene samo
				sinteriranjem; otpaci i ostaci				Sl
		8102.92	- šipke, osim dobivenih samo sinteriranjem, profili,
				ploče, trake, limovi i folije				SI
		8102.93	- - žica						Sl
		8101.99	- - ostalo						Sl
81.03				Tantal i proizvodi od tantala, uključujući otpatke i
				ostatke:
		8103.10	- Sirovi tantal, uključujući šipke dobivene samo
				sinteriranjem; otpaci i ostaci; prah			Sl
		8103.90	- Ostalo						SI
81.04				Magnezij i proizvodi od magnezija, uključujući
				otpatke i ostatke:
		8104.1		- Sirovi magnezij ;
		8104.11	-- s odjelom najmanje 99,8%, po masi, magnezija	Sl
		8104.19	- ostali:
		8104.191	- - - lijevane legure					Sl
		8104.192	- - legure za gnječenje					Sl
		8104.199	- - ostalo						SI
		8104.20	- Otpaci i ostaci
		8104.30	- Opiljci,strugotine i granule,sortirani prema veličini;
				prah
		8104.90	- 0stalo :
				- - šipke i profili
		8104.902	- - limovi i ploče					Sl
		8104.903	- -- žica
		8104.904	-- ostali proizvodi,neobrađeni				Sl
		8104.909	-- ostali proizvodi,obradeni
81.05				Kobaltni mate i drugi međuproizvodi metalurgije
				kobalta; uključujući otpatke i ostatke:
		8105.10	- Kobaltni mate i drugi međuproizvodi metalurgije
				kobalta; sirovi kobalt; otpaci i ostaci; prah		SI
		8105.90	- Ostalo						Sl
81.06		8106.00	Bizmut i proizvodi od bizmuta uključujući otpatke
				i ostatke:
		8106.001	--- bizmut,sirov i otpaci i ostaci, prah			Sl
				-- proizvodi od bizmuta				Sl
				Kadmij i proizvodi od kadmija,uključujući otpatke i
				ostatke:
		8107.10	- Sirovi kadmij,otpaci i ostaci; prah			SI
		8107.90	- 0stalo						Sl
				Titan i proizvodi od titana,uključujući
				otpatke i ostatke:
		8108.10	- Sirovi titan; otpaci i ostaci; prah			Sl
		8108.90	- Ostalo						Sl
				Cirkonij i proizvodi od cirkonija,uklju-
				čujući otpatke i ostatke: -
		8109.10	- sirovi cirkonij; otpaci i ostaci; prah
		8109.90	- 0stalo						Sl
81.10		8110.00	Antimon i proizvodi od antimona,uključujući
				otpatke i ostathe:
		8110.001	- - sirovi antimon; otpaci i ostaci; prah		SI
		8110.009	- - - Ostalo
81.11		8111.00	Mangan i proizvodi od mangana,uključujući
				otpatke i ostatke:
		8111.001	- - sirovi mangan,otpaci i ostaci; prah			Sl
		8111.009	- - - ostalo
81.12				Berilij,krom,gernlanij,vanadij,galij,na-
				fnij,indij,niobij,(kolumbij) renij i talij i
				proizvodi od tih metala,uključujući i ot-
				patke i ostatke:
		8112.1		Berilij:
		8112.11	-- sirovi; otpaci i ostaci; prah
		8112.19	- - ostalo						Sl
		8112.20	- Krom							Sl
		8112.30	- Germanij						SI
		8112.40	- Vanadij						Sl
		8112.9		- 0stalo:
		8112.91	- sirovi; otpaci i ostaci; prah				SI
		8112.99	- - ostalo
81.13		8113.00	Kernleti i proizvodi od kermeta,uključu-
				jući otpatke i ostatke					Sl


Glava 82.

ALATI, NOŽARSKI PROIZVODI, ŽLICE I VILICE, OD OSNOVNIH METALA; NJIHOVI DIJELOVI

Napomene
1 Ova glava obuhvaća lemilice, prijenosne kovačnice, tocilje za oštrenje s postoljima, setove za manikir i pedikir; proizvode iz tar. broja 82.09; proizvode sa sjećivom ili drugim radnim dijelom od:
1) osnovnog metala:
2) metalnih karbida ili kernleta;
3) dragog ili poludragog kamenja (prirodnoga, sintetičnog ili rekonstituiranog), na podlozi od osnovnog metala, metalnih karbida ili kernleta;
4) abrazivnih materijala na podlozi od osnovnih metala, ako takvi proizvodi imaju rezne zupce, žljebove ili slično za sjećenje, od osnovnih metala, koji zadržavaju svoja pnrobitna svojstva i funkcije za sječenje i nakon nanošenja abraziva.

2. Dijelovi od osnovnih metala za proizvode iz ove glave svrstavaju se s proizvodima čiji su dijelovi, osim dijelova posebno navedenih kao takvih i držaka alata za rućne alatljike (tar. broj 84.66). Međutim, dijelovi opće upotrebe definirani u napomeni 2.
Glave, obićni noževi i češljasti noževi za električne aparate za brijanje i električne aparate za šišanje svrstavaju se u tar. broj 85.10

3. Setovi sastavljeni od jednog ili više noževa iz tar. broja 82.11 i najmanje jednakog broja proizvoda iz tar. broja 82.15 svrstavaju se u tar. broj 82.15.


_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
82.01				Ručni alati: štihače, lopate, pijuci, budaci, motike.
				vile i grablje; sjeklre, kosiri i sličan alat za sječenje;
				škare svih vrsta (osim škara s alkama za prste);
				kose, srpovi, noževi za sijeno, škare za žlvu
				ogradu, hlinovi za cijepanje stabala i ostali alat
				koji se upotrebljava u poljoprlvredi, hortikulturi
				ili šumarstvu:
		8201.10	- Štihače i lopate
		8201.20	- Vile							3
		8201.30	- Pijuci, budaci, motike i grablje			3
		8201.40	- Sjekire kosiri i slian alat za sječenje		3
		8201.50	- Škare što se upotrebljavaju jednom rukom
				(uključujući škare za perad):
		8201.501	za lozu							3
		8201.509	ostale
		8201.60	- Škare za živu ogradu, škare za rezanje grana i
				slične škare, koje se upotrebljevaju pomoću dvije
				ruke							3
		8201.90	- Ostali ručni alat koji se upotrebljava u
				poljoprivredi, hortikulturi ili šumarstvu
82.02				Ručne pile; listovi, pile svih vrsta (uključujući
				listove pila za urezivanje; prorezivanje te listove
				pila bez zubaca):
		8202.10	- Ručne pile:
		8202.101	- - - za drvo						4
		8202.102	- - - za metal						4
		8202.109	za ostale materijale					4
		8202.20	- Listovi za tračne pile:
		8202.201	- - za metal						4
		8202.202	-- - za drvo						4
		8202.209	--- za ostale materijale					4

_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
		8202.3		- Kružni listovi za ptle, uključujući glodala u
				obliku pile
		8202.31	- -- s radnim dijelom od čelika:
		8202.311	- - - - za metal						4
		8202.312	- - - za drvo						4
		8202.319	- -- za ostale materijale				4
		8202.32	--- s radnim dijelom od ostalih materijala:
		8202.321	- - - za metal						4
		8202.322	- - - za drvo						4
		8202.329	--- za ostale materijale					4
		8202.40	- Rezni lanci za pile					4
		8202.9		- Ostali listovi za pile:
		8202.91	--- pravi (ravni) listovi za pile, za obradu metala:
		8202.911	- -- za strojne pile					4
		8202.919	- -- za ručne pile					4
		8202.99	-- - ostali:
		8202.991	- - za drvo						4
		8202.999	- -- za ostale materijale				4
82.03				Turpije, rašpe, kliješta (uključujući kliješta za
				sječenje), pincete, škare za sječenje metala, sjekači
				cijevi, sjekači svornjaka, kliješta za bušenje i
				sličan ručni alat:
		8203.10	- turplje, rašpe i sličan alat:
		8203.101	-- turpije za metal					4
		8203.109	-- rašpe i sličan alat					4
		8203.20	- Kliješta (uključujući i kliješta za sječenje); pincete
				i sličan alat:
		8203.201	- - - kombinirana kliješta				4
		8203.202	- - - klifešta stolarska					4
		8203.203	- -- kliješta za sječenje					4
		8203.209	- - ostalo						4
		8203.30	- škare za sječenje metala i sličan alat			4
		8203.90	- Sjekači cijevi, sjekai svornjaka, kliješta za bušenje
				i sličan alat
82.04				Obični i francuski ključevi za vijke, ručni (uključujuć i
				moment-ključeve); izmjenljivi ulošci za ključeve, s
				drškom ili bez drške:
		8204.1		Obični i francuski ključevi za vijke, ručni:
		8204.11	- - - nepodesivi:
		8204.111	- -- viličasti						4
		8204.112	- - okasti						4
		8204.119	- - ostali						4
		8204.12	podesivi						4
		8204.20	- Izmjenljivi ulošci za ključeve, s drškom ili bez drške
82.05				Ručni atat i sprave (uključujuči staklorezačke
				dijamante), koji na drugom mjestu nije spomenut niti
				uključen; lampe za lemljenje; mengele, stege i slično,
				osim pribora i dijelova za alatne strojeve; nakovnji;
				prijenosne kovačnIce; tocilji s postoljima, okretana
				rukom ili pedalom:
		8205.10	- Alat za bušenje, narezivanje i urezivanje navoja:
		8205.101	--- svrdla i bušilice					4
		8205.102	- -- nareznice i ureznici				4
		8205.109	- -- ostalo
		8205.20	- Čekići i kovački čekiči:
		82025.201	- - - - čekiči bravarski					4
		8205.209	- - - - čekiči ostali					4
		8205.30	- Blanje, dlijeta (ravna i poluokrugla) i, sličan alat za
				obradu drveta 4
_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
		8205.40	Odvijač						4
		8205.5		Ostali ručni alat i sprave (uključujući staklorezačke
				dijamante);
		8205.51	- sprave za kućanstvo					4
		8205.59	- - - ostalo						4
		8205.60	- lemilice						4
		8205.70	- Mengele stege i slično				4
		8205.80	- Nakovnji; prijenosne kovačnice; tociIji s
				postoljima, okretani rukom ili pedalom :
		8205.801	 - - nakovnji						4
		8205.809	-- ostalo						4
		8205.90	- setovi predmeta iz dva ili više naprijed spomenutih
				podbrojeva						4
82.06		8206.00	Alat iz dva ili više tar. br. 82.02 do 82.05, u
				setovima za prodaju na malo				4
82.07				Izmjenljivi alat za ručne alatke, s mehaničkim
				pogonima ili bez mehaničkog pogona,ili za alatne
				stojeve (npr. za prešanje, kovanje, utiskivanje,
				prosijecanje, narezivanje i urezivanje navoja, bušenje,
				proširivanje otvora struganjem, provlačenje,
				glodanjem), uključujući matrice za izvlačenje ili
				ekstrudiranje metala, i alat za bušenje stijena i zemlje:
		8207.1		- Alat za bušenje stijena i zemlje:
		8207.11	-- - s radnim dijelom od sinterovanih karbida metala
				ili kermeta:
		8207.111	-- za naftne i plinske bušotine				SI
		8207.112	---- krune za rudarstvo, ostale				Sl
		8207.113	- svrdla za rudarstvo, ostala				SI
		8207.119	- - ostalo						S1
		8207.12	-- - s radnim dijelom od ostalih materljala:
		8207.121	za rudarstvo i naftne i plinske bušotine		Sl
		8207.119	-- ostalo						Sl
		8207.12	- matrlce zei vučenje ili ekstrudiranje tereta		SI
		8207.30	- alat za prešanje, kovanje, izvlačenje
				ili prosijecanje:
		8207.301	- - - za prešanje					Sl
		8207.302	za kovanje						Sl
		8207.303	za izvlačenje						Sl
		8270.309	- za prosijecanje Sl
		8207.40	- alat za narezivanje ili urezitvanje navoja:
		8207.401	- ureznici						Sl
		8207.402	nareznice						Sl
		8207.403	- - češljevi
		8207.404	- -- valjci i ploče					Sl
		8270.409	- - ostalo						Sl
		8207.50	- - Alat za bušenjfe, osim za bušenjfe stijena i
				zemlje:
		8207.501	- - spiralna svrdla za metal				3
		8207.502	--- Spiralna svrdla za drvo				3
		8207.503	spiralna svrdla za ostale materijale			3
		8207.509	ostalo,							3
		8207.60	- Alat za proširivanje otvora:
		8207.602	- - upuštači						3
		8207.603	igle za provlačenje					3
		8207.604	--- glave i motike za proširivanje (razbušivanje)
				otvora							3
_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
		8207.609	- - - - ostali						3
		8207.70	- Alat za glodanje
		8207.701	- -- pločasta glodala za metale				3
		8207.702	- - - - valjkasta glodala za metale			3
		8207.703	- - - vretenasta glodala za metale			3
		8207.704	---- ostalo, za metale					3
		8207.705	---- za drvo, pločasti					3
		8207.706	- -- za drvo, valjkasti					3
		8207.707	- - - - za drvo, vretenasti				3
		8207.708	--- za drvo, ostala					3
		8207.709	---- za ostale materijale				3
		8207.80	- Alat za struganje:
		8207.801	---- sa sječivima od sinterovanih metalnih karbida,
				za metale						3
		8207.802	---- ostali, za metale					3
		8207.803	- - - drveta						3
		8207.809	- - - - ostalih materijala				3
		8207.90	- Ostali izmjenljivi alati:
		8207.901	---- dijamantski poravnjivači brusnih ploča		3
		8207.909	- - - - ostali						3
82.08				Noževi i sječiva, za strojeve ili mehaničke sprave:
		8208.10	- Za obradu metala					3
		8208.20	- Za obradu drveta:
		8208.201	- -- za sječenje furnira					3
		8208.202	- - - za blanjanje					3
		8208.209	- - ostalo						3
		8208.30	- Za kuhinjske uređaje ili za strojeve
				koji se koriste u prehrambenoj industriji 3
		8208.40	- Za strojeve u poljoprivredi, hortikulturi i
				šumarstvu						3
		8208.90	- Ostalo:
		8208.901	---- za papir i karton					3
		8208.902	- - - - za kožu						3
		8208.909	- - - - ostalo						3
82.09		8209.00	Pločice, Štapići, vrhovi i slično za alat,
				nemontirani, od sinterovanih karbida metala ili kermeta:
		8209.001	- - - - pločice						3
		8209.002	- - - - štapići						3
		8209.009	- - - - ostalo						3
82.10		8210.00	Mehaničke sprave na ručni pogon, mase
				do 10 kg ili manje, koje se upotrebljavaju za
				pripremanje ili posluživanje hrane ili pića:
		8210.001	- -- mlinovi za kavu					4
		8210.002	-- strojevi za mljevenje mesa				4
		8210.003	---- strojevi za mljevenje oraha			4
		8210.009	- - - - ostalo						4
82.11				Noževi sa sječivima, nazubljenim ili ne
				(uključujući vrtne noževe), osim noževa iz tar.
				broja 82.08 i sječiva za noževe:
		8211. 10	- Setovi 4
		8211.9		- Ostalo :
		8211.91	---- stolni noževi s fiksiranim sječivima		4
		8211.92	---- ostali noževi s fiksiranim sječivima:		4
		8211.921	- - - kalemarski					4
		8211.922	- - - --- kožarski					4
		8211.923	- - - - kuhinjski						4
		8211.924	- - - - mesarski
		8211.925	- - - lovački						4
_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
		8211.929	-- - ostali						4
		8211.93	- - noževi s nefiksiranim sječivima			4
		82 11.94	- - - - sječiva						4
82.12				Aparati za brijanje, britve i sječiva za brijanje, žileti
				i dr.(uključujući nedovršena sječiva u traci):
		8212.10	- Aparati za brijanje i britve:
		8212.101	-- aparati za brijanje					4
		8212.109	- - - britve						4
		8212.20	- Sječiva za brijanje (žileti i drugo: ukIjučujući
				nedovršena sječiva u traci)				4
		8212.90	- Ostali dijelovi					4
82.13		8213.00	Škare (uključujući krojačke i slične škare) i sječiva
				za njih:
		8213.001	- -- škare za manikir					4
		8213.002	--- škare za kućanstvo				4
		8213.003	- - škare za zanatstvo					4
		8213.004	- - - ostale škare					4
		8213.009	- - sječivač						4
82.14				Ostali nožarski proizvodi (npr. strojevi za šišanje ili
				strižu, mesarske ili kuhinjske satare, mesarske
				sjekire i noževi za sjeckanje mesa, noževi za
				papir), setovi i sprave za manikir i pedikir
				(uključujući i rašpe za nokte):
		8214.10	- Noževi za papir, otvaranje pisama, brisanje
				(struganje-radiranje), oštrenje olovki i sječiva
				za njih							4
		8214.20	- Setovi i sprave za manikir i pedikir (uključujući
				rašpe za nokte)					4
		8214.90	- ostalo						4
82.15				Žlice, vilice, kuhače, žlice za pjenu, lopatice za
				serviranje kolača, noževi za ribu, noževi za
				maslac, štipaljke za šećer i sličan kuhinjski i stolni
				pribor:
		8215.10	- Setovi, koji sadrže najrnanje jedan proizvod
				prevućen plemenitom kovinom			4
		8215.20	- Ostsli setovi						4
		8215.9		- 0stalo :
		8215.91	prevućeni plemenitom kovinom			4
		8215.99	ostalo							4

Glava 83.

RAZNI PROIZVODI OD OSNOVNIH METAI.A Napomene

1. U ovoj glavi dijelovi od osnovnih metala svrstavaju se s proizvodima za koje su namijenjeni. Međutlm, proizvodi od željeza ili čelika iz tar. brojeva 73.12, 73.15, 73.17, 73.18 i 73.20, ili slični proizvodi od drugih osnovnih metala (glave 74. do 76. i

2. U tar. broju 83.02 pod pojmom "kotačići" (za namještaj i sl.) razumijevaju se kotačići (uključujući kotačiće s vanjskom gumom), promjera do 75 mm, ili kotačići (uključujući kotačiće s vanjskom gumom), promjera većeg od 75 mm, uz uvjet da je širina kota


_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
83.01				Katanci i brave (na ključ, šifru ili električni), od
				osnovnih metala; zatvarači i okovi sa zatvaraćima,
				koji imaju ugrađene brave, od osnovnih metala;
				ključevi za bilo koji od spomenutih proizvoda od
				osnovnih metala:
		8301.10	- Katanci						4
		8301.20	- Brave za motorna vozila				4
		8301.30	- Brave za namještaj					4
		8301.40	- Ostale brave :
		8301.401	- - - - brave za vrata					4
		8301.409	- - - - ostale						4
		8301.50	- Zatvaraći i okovi sa zatvaraćima, koji imaju
				ugrađene brave					4
		8301.60	- Dijelovi:
		8301.601	-- - cilindri za brave s ključevima			4
		8301.609	- - - - ostali
		830I.70	- Ključevi isporučeni pošebno				4
83.02				Okov, pribor i slični proizvodi od osnovnih metala,
				za namještaj vrata, stubišta, prozore, rolete,
				karoserije, sedlarsku robu, kovćege, sanduke, kutije
				i slično; kuke za vješanje šešira, konzole i slično;
				kotačići (za namještaj i sl.), s elementima za
				prićvršćivanje od osnovnih metala: automatski
				zatvarači vrata, od osnovnih metala:
		8302.10	- Šarke							3
		8302.20	- Kotačići (za namještaj i sl.)				4
		8302.30	- Ostali okov, pribor i slični proizvodi za motorna
				vozila							4
		8302.4		- Ostali okov, pribor i slični proizvodi:
		8302.41	- - - - građevinski okov:
		8302.411	- - - - mehanički					3
		8302.419	- - - - ostali						3
		8302.42	-- - ostali namještaj:
		8302.421	- - mehanički						3
		8302.429	- - - - ostali						3
		8302.49	- - - - ostalo :
		8302.491	- - - - brodski, mehanički				3
		8302.492	----za tekstilnu, kožnu i drugu galanteriju,
				mehanički						3
		8302.493	- - - ostali mehanički					3
		8302.489	- - - - ostali						3
		8302.50	- Kuke za vješanje šešira, konzole i slično		3
		8302.80	- Automatski zatvarači vrata				3
83.03		8303.00	Blagajne, sefovi, vrata i pregrade za trezore,
				prenosive sigurnosne kazete za novac ili dokumente
				i slično, od osnovnih metala:
		8303.001	---- Prenosive sigurnosne kazete			4
		8303.002	---- Blagajne, sefovi i vrata bez mehaničkih i
				automatskih uređaja za zatvaranje			4
		8303.009	- - - - ostalo						4
83.04		830400	Ormari za arhive, ormari za kartoteke, kutije za
				sortiranje dokumenata, regali za papir, stelci za
				pera, stalci za štampanje i slična uredska ili stolna:
				oprema, od osnovnih metela, osim uredskog
				namještaja iz tar. broja 94.03				4
_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
83.05				Mehanizmi za korice sa slobodnim listovima ili za
				fascikle, spajalice za akte i pisma, jahaći za
				kartoteke i slični uredski predmeti, od osnovnih
				metala; prošivne spajalice u "traci" (npr. za urede,
				tapetariju, pakovanje) od osnovnih metala;
		8305.10	- mehanizmi za korice sa slobodnim listovima za
				fascikle						4
		8305.20	- Prošivne spajalice u "traci"				4
		8305.90	- ostalo, uključujući i dijelove				4
83.06				Zvona, gongovi i slično, neelektrični, od
				osnovnih metala; statuete i drugi ukrasi od osnovnih
				metala; okovi za fotografije, slike i slično, od
				osnovnih metala; zrcala od osnovnih metala:
		8306.10	- Zvona, gongovi i slično				4
		8306.20	- Statuete i drugi ukrasi:
		8306.21	---- prevučeni plemenitom kovinom			6
		8306.2		- - - ostalo						6
		8306.30	- Okviri za fotografije, slike i slično; zrcala		4
83.07				Savitljive cijevi, od osnovnih metala, sa priborom ili
				bez pribora:
		8307.10	- Od željeza ili čelika					4
		8307.90	- Od ostalih osnovnih metala				4
83.08				Zatvarači, okovi sa zatvaračima, predice, zatvarači s
				pređicama, kopče, ringlice i slično, za odjeću,
				obuću, ručne torbe, putne predmete i druge gotove
				proizvode; cjevaste ili račvaste zakovice, od
				osnovnih metala; perle i šljokice, od osnovnih metala:
		8308.10	- Kopče i rihglice
		8308.20	- Cjevaste ili račvaste zakovice			3
		8308.90	- ostalo, uključujući dijelove:
		8308.901	---- perle i šljokice					4
		8308.909	- - - ostalo						4
83.09				Čepovi (uključujući krunske čepove, navojne
				čepove i čepove kroz koje se toči), kapsule za boce,
				poklopci od lima s navojem ili bez navoja, plombe i
				drugi pribor za pakovanje, od osnovnih metala:
		8309.10	-- Krunski čepovi					3
		8309.90	- Ostalo:
		8309.901	- - - navojni čepovi					3
		8309.902	- - - plombe, neobrađene				3
		8309.903	- - - plombe, obrađene					3
		8309.909	- - - ostalo						3
83.10		8310.00	Ploče s natpisima, oznakama, adresama
				i slične ploče, brojevi, slova i drugi znakovi, od
				osnovnih metala, osim iz tar. broja 94.05 4
83.11				Žica, šipke, cijevi, ploče, elektrode i slični
				proizvodi, od osnovnih metala ili metalnih karbida,
				obloženi ili ispunjeni taliteljima, koji se
				upotrebljavaju za meko lemljenje, tvrdo lemljenje,
				zavarivanje ili nanošenje metala ili metalnog
				karbida; žice i šipke aglomerirane od praha
				osnovnih metala, za metalizaciju prskanjem:
_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
		8311.10	- Obložene elektrode od osnovnih metala za
				elektrolučno zavarivanje				Sl
		8311.20	- Žica od osnovnog metala s jezgrom,
				za elektrolučno zavarivanje				Sl
		8311.30	- Obložene šipke i žice s jezgrom,od
				osnovnih metala,za meko lemljenje,
				tvrdo lemljenje i zavarivanje plamenom		Sl
		8311.90	- Ostalo,uključujući dijelove				Sl

ODJELJAK XVI.
STROJEVl,APARATI I UREĐAJI; ELEKTROTEHNIČKA OPREMA; NJIHOVI DIJELOVI; APARATI ZA SNIMANJE I REPRODUKCIJU ZVUKA,APARATI ZA SNIMANJE I REPRODUKCIJU TELEVIZIJSKE SLIKE I ZVUKA,DIJELOVI I PRIBOR ZA TE PROIZVODE

Napomene
1.Ovaj odlomak ne obuhvaća:
1) transmisijsko,konvejersko ili elevatorsko remenje ili trake,od umjetnih plastičnih masa iz glave 39.ili od gume (tarifni broj 40.10); i druge proizvode koji se upotrebljavaju u strojevima,mehaničkim ili
električnim aparatima,te za ostale tehničke potrebe,od vulkanizirane gume (osim tvrde gume) - (tar.broj 40.16);
2) proizvodi od prirodne ili umjetne kože (tar.broj 42.04) ili od krzna (tar.broj 43.03),koji se upotrebljavaju za strojeve,mehaničke uređaje ili za ostale tehničke potrebe;
3) boblne,svitke,kopsove,čunjeve,fezgra,kolute i slične podloge, od bilo kojeg materijala (npr.iz glava 39,40,44,48i odjeljka XV);
4) perforirane karte za Žakardove i slične strojeve (npr.iz glava 39. do 46.i odjeljka XV);
5) transmisijsko ili elevatorsko remenje,od tekstilnog materijala (tar.brof 591l0),ilidruge proizvode od tekstilnog materijala za tehničke potrebe (tar.broj 59.11);
6) drago i poludrago kamenje (prirodno,sintetično ili rekonstruirano) iz tar.broja od 71.02do 71.04,i proizvode koji su u cijelosti izrađeni od takvog kamenja iz tar.broja 71.t6,osim nemontiranih obrađenih safira i dijamanata za gramofonske igle (tar.broj
7) dijelove opće upotrebe,definirane napomenom 2.uz odjeljak XV, ove tarife,od osnovnih metala (odjeljak XV) i slične proizvode od plastićnih masa (glava 39);
8) bušaće šipke (tar.broj 73.o4);
9) beskrajno remenje od metalne žice ili metalnih traka (odjeljak XV);
10) proizvodi iz glave 82.i 83;
11) proizvodi iz odjeljka XVII;
12) proizvode iz glave 90;
13) satove i druge proizvode iz glave 91;
14) izmjenljive alate iz tar.broja 82.07 i četke koje se upotrebljavaju kao dijelovi strojeva iz tar.broja 96.03; slične izmjenljive alate koji se svrstavaju prema materijalu od kojega je izraden njihov radni dio (npr. u glave 40,42,43,45i 59.ili u tar.br
15) proizvode iz glave 85.

2.Dijelovi strojeva (osim proizvoda iz napomene 1.uz ovaj odjeljak, napomene 1.uz glavu 84,napomene 1.uz glavu 85.i dijelova proizvoda iz tarifnog broja 84.84,85.44,85.45,85.46i 85.47),svrstavaju se prema sljedečim pravilima:
1) proizvodi iz bilo kojeg tarifnog broja glava 84i 85.Tarife (osim tar.br.84.85i 85.48),svrstavaju se u svoje odgovarajuće tarifne brojeve;
2) dijelovi koji su prikladni za upotrebu samo ili uglavnom s posebnom vrstom strojeva,ili sa više vršta strojeva koji se svrstavaju u isti tarifni broj (uključujući i strojeve koji se svrstavaju u tar. br. 84.79 85.43), svrstavaju se s tim strojevima. Ak
3) svi ostali dijelovi svrstavaju se u tar. broj 84.85 ili u tar. broj 85.48.

3. Ako iz tarifnih brojeva ovog odjeljka ne proizlazi drukčije kombinirani strojevi koji se sastoje od dvaju ili više strojeva spojenih tako da čine integralnu cjelinu, i drugi strojevi podešeni za obavljanje dviju ili više dopunskih ili alternativnih fun

4, Kad se stroj (uključujući kombinaciju više strojeva) sastoji od više komponenti (odvojenih ili medusobno povezanih cijevima, transmisijskim uređajima, električnim kabelima ili drugim uređajima) i te komponente su predviđene da zajedno pridonose jasno d

5. Pod pojmom "stroj" u ovim napomenama razumijeva se bilo koji stroj, uređaj, postrojenje, oprema, aparat ili sprava navedeni u tarifnim brojevima glave 84. i 85.

Glava 84.

NUKLEARNI REAKTORI, KOTLOVI, STROJEVI I MEHANIČKI UREĐAJI; NJIHOVI DIJELOVI

Napomene
1. Ova glava ne obuhvaća:
1) mlinsko kamenje, brusno kamenje i druge proizvode iz glave 68;
2) uređaje i strojeve (npr. pumpe) i njihove dijelove, od keramičkog materijala (glava 69);
3) laboratorijsko staklo (tar. broj 70.17); strojeve, aparate i druge proizvode za tehničke potrebe i njihove dijelove, od stakla (tar. br. 70.19 i 70.20);
4) proizvode iz tar. br. 73.21 i 73.22 i slične proizvode od drugih osnovnih metala (glave 74. do 76. i 78. do 81.)
5) elektromehanički alat za rad u ruci iz tar. broja 85.06 i elektromehaničke aparate za kućanstvo iz tar. broja 85.09;
6) mehaničke aparate za čišćenje podova na ručni pogon (tar. broj 96.03);

2. Strojevi i aparati kojI odgovaraju imenovanju iz jednog ili više tar. br. 84.01 do 84.24 i istodobno imenovanju iz jednog ili više tar. br. 84.25 do 84.80, svrstavaju se, prema točki 3. napomene uz odjeljak XVI ove tarife, u odgovarajući tar. br. 84.01
Tar. broj 84.19 ne obuhvaća:
1) uređaje za klijanje, inkubatore i tople baterije za piliće (tar. broj 84.36);
2) strojeve za vlaženje zrna (tar. broj 84.37);
3) difuzijske aparate za ekstrakciju šećernog soka (tar. broj 84.38);
4) strojeve za toplinsku obradu tekstilnih prediva, tkanlna i drugih tekstllnih proizvoda (tar. broj 84.51);
5) strojeve i uredafe namijenjene za mehaničke operacije u kofima je promjena temperature, čak ako je i potrebna, sporedna u odnosu na glavnu funkciju.
Tar. broj 84.22 ne obuhvaća:
1) strojeve za zašivanje vreča i slične ambalaže (tar. broj 84.52);
2) uredske strojeve (tar. broj 84.72);

3. Alatni strojevi za obradu bilo kojeg materijala koji odgovaraju imenovanju iz tar. broje 84.56, a istodobno lmenovanjima iz tar. br. 84.57, 84.58, 84.59, 84.60, 84.61 84.64 i 84.65, svrstat će se u tar. broj 84.56

4. Tar. broj 84.57 obuhvaća samo alatne strojeve za obradu metala (osim tokarilica) koje mogu izvoditi razne operacije strojne obrade, i to na jednom od slijedećih načina:
1 ) automatskom promjenom alata iz "magazina" ili slično u skladu; s programom strojne obrade (centri za strojnu obradu);
2) automatskom upotrebom, istodobno ili uzastopno, raznih radnih jedinica za obradu na fiksno postavljenom radnom predmetu (strojevi izradeni na principu radnih jedinica, s jednom stanicom);
3) automatskim prenošenjem radnog predmeta na razne radne jedinice (transfer strojeva s više stanica).

5.1 ) Pod pojmom "strojevi za automatsku obradu podataka" iz tar. broja 84.71 razumijevaju se:
(1) digitalni strojevi koji mogu: (I) memorirati program ili programe obrade i bar podatke koji su odmah potrebni za izvršenje programa; (II) da se slobodno programiraju u skladu s potrebama korisnika; (III) izvoditi aritmetičke operacije koje je specific
(2) analogni strojevi koji mogu simulirati matematičke modele i koji sadrže najmanje; analogne elemente, kontrolno-upravljačke elemente i elemente za programiranje;
(3) hibridni strojevi koiji se sastoje ili od digitalnog stroja s analognim elementima ili od analognog stroja s digitalnim elementima.
2) Strojevi za automatsku obradu podataka mogu biti u obliku sistema koji se sastoje od promjenjivog broja jedinica smještenih u posebna kučišta. Smatra se da jedinica predstavlja dio kompletnog sistema ako ispunjava oba slijedeća uvjeta:
(1) da se može povezati sa centralnom jedinicom za obradu, izravno ili preko jedne ili više drugih jedinica:
(2) da je posebno konstruirana kao dio tog sistema (ona mora biti sposobna da prihvati ili da dade podatak u obliku šifri ili signala koji može-koristiti sistem osim ako je to jedinica za napajanje energtjom).
Te jedinice, posebno isporućene, takoder se svrstavaju u tar. broj 84.71.
Tar. broj 84.71 ne obuhvaća strojeve koji imaju ugradeni stroj za automatsku obradu podataka ili rade u vezi sa strojem za automatsku obradu podataka i obavljaju specifićnu funkciju. Takvi se strojevi svrstavaju u tarifne brojeve prema njihovoj odgovaraju

6. Tar. broj 84.82 obuhvaća, uz ostalo, polirane čelične kuglice čiji se najveći i najmanji promjeri ne razlikuju od nominalnog promjera za više od 1% ili od 0,05 mm, prema tome što je manje. Ostale čelične kuglice svrstavaju se u tar. broj 73.26.

7. Stroj koji ima više namjena svrstava se prema svojoj namjeni. Stroj čija glavna namjena nije opisana ni u jednom tarifnom broju ili čija nijedna namjena nije glavna, ako iz zakonskih odredaba drugaćije ne proizlazi, svrstava se, prema napomeni 2. uz ov

Napomena uz tarifni podbroj
1. Tar. podbroj 8482.40 odnosi se samo na ležaje sa cilindričnim valjcima i jednakog promjera do š mrtz i dužinom koja je najmanje tri puta veće od promjera. Krajevl valjaka nlogu bitl zaobljenl


_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
84.01				Nuklearni reaktori; gorivni elementi (patrone),
				neozračeni, za nuklearne reaktore; strojevi i aparati
				za separaciju izotopa:
		8401. 10	- Nuklearni reaktori					Sl
		8401.20	- Strojevi i aparati za separaciju izotopa i njihovi
				dijelovi:
		8401.201	- - - za destilaciju					SI
		8401.202	- - - centrifuge						Sl
		8401.209	- - - ostalo						Sl
		8401.30	- Gorivni elementi (patrone), neozračeni		Sl
		8401.40	- Dijelovi nuklearnih reaktora				Sl
84.02				Kotlovi za proizvodnju vodene i druge
				pare (osim kotlova za centralno grijanje
				toplom vodom koji mogu proizvoditi pa-
				ru niskog tlaka); kotlovi pregrijanju vodu:
		8402.1		- Kotlovi za proizvodnju vodene i druge pare :
		8402.111	-- kotlovi sa cijevima koje se zagrija-
				vaju vodom i proizvodnjom parepreko 45t/h:
		8402.111	--- glavni brodski parni kotlovi			6
		8402.112	- - ostali,kapaciteti do 300t/h				6
		8402.119	--- ostali,kapaciteti do 300t/h				6
		8402.12	-- kotlovi sa cijevima koje se zagrija-
				vaju vodom i proizvodnjom pare do 45t/h:
		8402.121	--- glavni brodski parni kotlovi			4
		8402.129	- - - ostali						6
		8402.19	-- ostali kotlovi za proizvodnju pare, uključujući
				hibridni kotlove
		8402.191	- - glavni brodski parni kotlovi			4
		8402.192	--- kotlovi s plamenim cijevima			6
		8402.193	- - - vrelouljni kotlovi					6
		8402.199	--- ostali
		8402.20	- Kotlovi za pregrijanu vodu				6
		8402.90	- Dijelovi						6
84.03				Kotlovi za centralno grijanje,osim kotlo-
				va iz tar.broja 84.02
		8403.10	- Kotlovi
		8403.101	--- na plin,ili na plin i druga goriva			5
		8403.102	---- na tekuća goriva				5
		8403.103	- - na kruta goriva					5
		8403.109	- - - ostali						5
		8403.90	- Dijelovi						5
84.04				Pomoćni uređaji za kotlove iz tar.br.
				84.02i 84.03(npr.ekonomajzeri,pregrija-
				či,odstranjivači čađe,rekuperatori pli-
				na); kondezatori za energetske jedinice
				za vodenu ili drugu paru:
		8404.10	- Pomoćni uređaji za kotlove iz tar.br 84.02i 84.03;
		8404.101	--- za kotlove iz tar.broja 84.02			4
		8404.109	--- za kotlove iz tar.broja 84.03			4
		8404.20	- Kondenzatori za energetske jedinice
				na vodenu ili drugu paru				4
		8405.90	- Dijelovi						4
84.05				Generatori za generatorski iIi vodni plin,
				sa svojim pročistačima,ili bez njih; aceti-
				lenski generatori i slični generatori vlaž-
				nog postupka,sa svojim pročistačima ili
				bez njih:
		8405.10	- Generatori za generatorski ili vodni
				plin,sa svojim pročistačima ili bez
				njih; acetilenski generatori i slični ge-
				neratori vlažnog postupka,sa svojim
				pročistačima ili bez njih:
		8405.101	- - - za kisik						SI
		8405.109	- - - ostali						Sl
		8405.90	- Dijelovi
		8405.901	- - generatora za kisik					Sl
		8405.909	- - - ostali						Sl
84.06				Turbine na vodenu i drugu paru:
		8406.11	-- za pogon plovila:
		8406.111	- - kondenzacijske, nd najmanje 6.000 kW		5
_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
		8406.119	- - - ostale						5
		8406.19	- - ostale:
		8406.191	--- za pogon električnih generatora
				snage 200.000kW i više u termoe-
				lektranama toplanama
		8405.192	--- kondenzacijske, od najmanje 8.000kW		6
		8406.199	- - - ostale						6
		8408.90	- Dijelovi						5
84.07				Klipni motori s unutarnjim izgaranjem
				na paljenje pomoću svijećica,s izmjenič-
				nim ili obrtnim kretanjem ktipa:
				- Motori za zrakoplove:
		8407.101	- - za putnićki promet,sa najmanje
				pet putničkih sjedala					Sl
		8407.109	- - - ostali						Sl
		8407.2		- Pogonski motori za plovila:
		8407.21	- - izvanbrodski motori				Sl
		8407.29	- ostali							Sl
		8407.3		- Klipni motori s izmjeničnim kreta-
				njem klipa,za pogon vozila iz glave 87:
		8407.31	--- obujma do 50cm'					4
		8407.32	--- obujma preko 50do 250cm'			4
		8407.33	- - obujma preko 250do 1000cm'			4
		8407.34	-- obujma preko 1000cm'
		8407.341	- - - do 1500cm'					4
		8407.342	- - preko 1500do 2000cm'				4
		8407.343	- - - preko 2000do 3000cm'				4
		8407.349	- - - preko 3000cm'					4
		8407.90	- Ostali motori						4
84.08				Klipni motori s unutarnjim izgaranjem
				na paljenje pomoću kompresije (dizelski
				ili poludizelski motori):
		8408.10	- Pogonski motori za plovila				6
		8408.20	-- Motori za pogon vozila Iz glave 87:
		8408.201	- - do 1500cm'	4
		8408.202	--- preko 1500do 2500cm'				4
		8408.203	- - - preko 2555do 5000cm'				SI
		8408.204	--- preko 5000do 9000cm'				SI
		8408.205	--- preko 9000do 13.500cm'				Sl
		8408.209	- - - preko 13.500 cm'					Sl
		8408.90	- Ostali motori:
		8408.901	- za dizelske hidraulične lokomotive			Sl
		8408.909	- - - ostali 						Sl
84.09				Dijelovi prikladni isključivo ili uglavnom
				za motore iz tar.broja 84.07ili 84.08:
		8409.10	- Za motore zrakoplova
		8409.101	--- za putnički promet,s najmanje
				pet putničkih sjedala					SI
		8409.109	- - - ostali -						Sl
		8409.9		- ostali:
		8409.91	-- prikladni isključivo ili uglavnom za
				klipne motore sunutarnjim izgara-
				njem,na paljenje pomoću svjećice			4
		8409.99	- - ostali						Sl
84.10				Hidraulične turbine,vodna kola i njihovi regulatori:
		8410.1		- Hidraulične turbine i vodna kola:
		8410.11	-- snage do 100 kW:					6
		8410.111	hidraulične turbine					6
		8410.119	- - vodna kola						5
		8410.12	-- snage preko 1000 do 10.000kW			5
_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
		8410.13	-- snage preko 10.000kW
		8410.90	- Dijelovi,uključujući regulatore			3
84.11				Turbomlazni motori: turbo propelerni
				motori i ostale plinske turbine:
		8411.1		- Turbomlazni motori :
		8411.11	-- sa silom potiska do 25kN				SI
		8411.12	- sa silom potiska preko 25kN			Sl
		8411.2		- Turbopropelerni motori :
		8411.21	- - snage do 1100kW					SI
		8411.22	- - snage preko 1100kW				Sl
		8411.8		- Ostale plinske turbine:
		8411.81	- - Snage do 5000kW					5
		8411.81	- - snage do 5000k W					5
		8411.9		- Dijelovi:
		8411.91	- - Turbomlaznih ili turbopropelernih motora		SI
		8411.99	- - ostali						Sl
84.12				Ostali pogonski strojevi i motori:
		8412.10	- Reaktivni motori,osim turbomlaznih		Sl
		8412.2		- Hidraulični strojevi i motori:
		8412.21	-- s linearnim kretanjem (cilindri)			3
		8412.29	- ostalo						3
		8412.3		- Pneumatski strojevi i motori:
		8412.31	- s linearnim kretanjem (cilindri)			3
		8412.30	- - ostalo						3
		8412.80	- ostalo:
		8412.801	--- klipni parni strojevi,uključujući s
				ugradenim kotlom					3
		8412.809	- - - ostalo						3
		8412.90	- Dijelovi :
		8412.901	--- reaktivnih i turbopropelernih
				motora							Sl
		8412.902	- - - klipnih parnih strojeva i parnih turbina		4
		8412.909	- - - ostali						4
84.13				Pumpe za tekućine,opremljene ili neop-
				remljene mjernim uređajima; elevatori tekućine:
		8413.1		- Pumpe opremljene ili predvidene da budu
				opremljene mjernim uređajima:
		8413.11	-- pumpe za gorivo lli mazivo koje se
				upotrebljavaju na benzinskim pum-
				pama ili u garaema					4
		8413.19	- - ostale
		8413.191	--- u "S" izradi						Sl
		8413.199	- - - ostale						Sl
		8413.20	- Ručne pumpe,osim pumpi iz tar.
				podbrojeva 8413.11i 8413.19				4
		8413.30	- Pumpe za gorivo,podmazivanje i ras-
				hladne medije klipnlh motora s unu-
				tarnjim izgaranjem					3
		8413.40	- Pumpe za beton					3
		8413.50	- Ostale pumpe za potiskivanje s izmje-
				ničnim kretanjem:
		8413.501	- - klipne pumpe visokog tlaka za is-
				piranje naftnih i plinsklh bušotina			Sl
		8413.502	--- muljne pumpe kapaciteta do 0,6 m'/s		3
		8413.503	--- klipne pumpe s regulacijom kapaciteta,za
				agresivne kemijske materijale,s jednom glavom	3
		8413.504	- - klipne pumpe s regulacijom ka-
				paciteta za agresivne kemijske
				materijale,s više glava					SI
_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
		8413.509	- - ostale
		8413.60	- Ostale pumpe za potiskivanje,s rota-
				cijskim kretanjem:
		8413.601	--- helikoidalne monopumpe za ag-
				resivne kemijske materijale				3
		8413.802	--- zupčaste pumpe za doziranje po-
				limerizata za ispredanje umjet-
				nih i sintetićnih vlakana,za agre-
				sivne materijale					Sl
		8413.603	-- zupčaste pumpe za hidrauliku			3
		8413.604	- - vijčaste pumpe					3
		8413.605	- - - krilne pumpe					3
		8413.809	- - - ostale						Sl
		8413.70	- Ostale centrifugalne pumpe:
		8413.701	-- višestepene pumpe za ispiranje
				naftnih i plinskih bušotina				Sl
		8413.702	--- višestepene hermetičke,za tekući
				propan-butan plin, u"S" izradi				SI
		8413.703	--- ostale pumpe u "S" izradi				Sl
		8413.704	- - pumpe	za agresivne kemijske materijale	Sl
		8413.709	- - ostale						Sl
		8413.8		- Ostale pumpe; elevatori tekućine:
		8413.8		- - pumpe:
		8413.811	--- u "S" izradi						SI
		8413.819	- - ostale						SI
		8413.82	- elevatori tekućine
		8413.821	- U "S" izradi
		8413.829	- - - ostali
		8413.9		- Dijelovi :
		8413.91	- pumpi						Sl
		8413.92	-- elevatora tekućine					SI
84.14				Zračne ili vakuumske pumpe,zračni ili
				plinski kompresori i ventilatori; ventila-
				cijski ili recirkulacijski odstranjivači mi-
				risa s ugradenim ventilatorom,uključu-
				jući one opremljene filterlma:
		8414.10	 - Vakuumske pumpe
		8414.20	- - Zračne pumpe na ručni ili nožni pogon
		8414.30	--- Kompresori za rashladne uređaje
		8414.301	- - za hladnjake					SI
		8414.309	- - ostali						Sl
		8414.40	- Zračni kompresori ugradeni na šasiji prikolice:
		8414.401	- - kapaciteta od 2do 25m'/min,
				radnog tlaka od 0,2do 1 MPa				3
		8414.409	- Ostali							Sl
		8414.5		- Ventilatori:
		8414.51	-- stolni, podni, zidni, prozorski,
				stropni ili krovni ventilatori,s ugra-
				đenim elektromotorom.snage do 125W
		8414.59	- ostali:
		8414.591	--- rudarski i jamski ventilatori u "S"
				izradi kapaciteta preko 3,5m'/s			Sl
		8414.599	- - ostali ventilatori					4
		8414.60	- Odstranjivači mirisa s maksimalnom
				horizontalnom stranlcom do 120 cm:
		8414.801	- - - za kućanstvo					4
		8414.809	- - - ostali 4
		8414.80	- Ostalo:
		8414.801	-- stabilni kompresori kapaciteta do
				25m'/min i radnog tlaka od 0,2 do 1,2MPa		Sl
_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
		8414.802	--- stabilni kompresori kapaciteta
				preko 25 do 100 m'/min i radnog
				tlaka od 0,1 do 1MPa					Sl
		8414.603	- - stabilni kompresori kapaciteta
				preko 100 m'/min i radnog tlaka
				do 2 MPa, u "S. izradi i za dizel-
				ske hidraulične lokomotive				SI
		8414.804	- stabilni kompresori za kisik				Sl
		8414.805	- - ostali stabilni kompresori				SI
		8414.807	- - generatori sa slobodnim klipom
				za plinske turbine					SI
		8414.809	- - - ostalo
		8414.90	- Dijelovi
		8414.901	pumpi i kompresora					3
		8414.902	- generatora sa slobodnim klipom
				za plinske turbine					3
		8414.903	--- rudarskih i jamskih ventilatora u
				"S" izradi kapaciteta preko 3,5 m'/s			Sl
		8414.904	- - ostalih ventilatora 3
		8414.905	- - duhaljki						Sl
		8414.909	- ostali							SI
84.15				Uređaji za klimatizaciju,s ventilatorom
				na motorni pogon i elementima za mije-
				njanje emperature i vlažnosti,uključu-
				jući strojeve u kojima se vlažnost ne mo-
				že posebno regulirati:
		8415.10	- Prozorski ili zidni,samostalni:
		8415.101	-- - kapaeiteta do 168,4MJ/h				6
		8415.109	-- kapaciteta preko 168,4MJ/h			6
		8415.8		- 0stalo:
		8415.81	s ugrađenom rashladnom jedi-
				nicom i ventilom za promjenu
				ciklusa hladenja ili grijanja:
		8415.911	--- Kapaciteta do 168MJ/h				6
		8415.919	--- kapaciteta preko 168 MJ/h				6
		8415.92	- -- ostalo,s ugradenom rashladnom jedinicom:
		8415.821	--- kapaciteta do 168 MJ/h				6
		8415.829	- - kapaciteta preko
		8415.83	-- bez ugrađene rashladne jedinice:
		8415.831	- - kapaciteta do 168MJ/h				6
		8415.839	- -- kapaciteta preko 168MJ/h				6
		8415.90	- Dijelovi:
		8415.901	- uređaja kapaciteta do 168 MJ/h			6
		8415.909	- uređaja kapaciteta preko 168 MJ/h			6
84.16				Plamenici za ložišta na tekuće gorivo,na
				kruto gorivo u prahu ili na plin; meha-
				nički uređaji za loženje,mehaničke re-
				šetke,mehanički odstranjivači pepela i
				slični uređaji:
		8416.10	- Plamenici za ložišta na tekuče gorivo:
		8416.101	- - kapaciteta do 2kg/h				3
		8416.102	- -- kapaciteta preko 300kg/h				3
		8416.109	- ostali							Sl
		8416.20	Ostali plamenici za ložišta,uključuju-
				ći kombinirane plamenike:
		8416.201	- kapaciteta do 84MJ/h				3
		8416.202	- -- za kruta goriva					3
		8416.209	- - ostali						Sl
		8416.30	- Mehanički uređaji za loženje,uklju-
				čujući njihove mehaničke rešetke,
				mehaničke odstranjivače pepela i
				slične uređaje:
		8416.301	- - mehanički odstranjivači pepela			3
_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
		8416.309	- - - - ostalo						3
		8416.90	- Dijelovi						3
84.17				Industrijske i laboratorijske peći; uključujući i peći
				za spaIjivanje, električne:
		8417.11	- Peći za prženje, taljenje ili drugu toplinsku obradu
				ruda, pirita ili metala:
		8417.101	- -- peći za taljenje metala ili ruda željeza		Sl
		8417.102	- -- peći za sinteriranje				Sl
		8417.103	---- peći za ostale rude, prženac ili koncentrat	Sl
		8417.104	- -- peći za toplinsku obradu metala u
					kontroliranim atmosferama
		8417.109	- - - ostale						SI
		8417.20	- Pekarske peći, uključujući peći za koks		Sl
		8417.80	- - - Ostale :
		8417.801	---- Cijevne i cilindrične peći za zagrijavanje nafte
				i naftnih frakcija					Sl
		8417.802	---- peći za proizvodnju koksa			Sl
		8417.803	---- uređaji za proizvodnju plina
				kod naftnih i plinskih bušotina				Sl
		8417.804	- - - - peći za proizvodnju stakla i ostalih nemetala	Sl
		8417.809	- - - - ostale						Sl
		8417.90	- Dijelovi :
		8417.901	- -- peći iz tar. podbr. 8417.101, 8417.104 i
				8417.802						Sl
		8417.909	- - - ostalih peći					Sl
84.18				Hladionici, zamrzivači i ostali uređaji za
				hlađenje ili zamrzavanfe, električni i ostali;
				toplinske pumpe, osim uređaja za klimatizaciju iz
				tar. broja 84.15:
		8418.10	- Kombinacije hladionika i zamrzivaća s posebnim
				vratima						6
		8418.2		- Hladionici za kučanstvo:
		8418.21	-- - kompresijski					6
		8418.22	- -- apsorpcijski, električni				6
		8418.29	- - - ostali						6
		8418.30	- Zamrzivači u obliku sanduka, kapaciteta do 800 l	6
		8418.40	- Zamrzivači vertikalnog tipa, kapaciteta do 900 l	6
		8418.50	- Ostali sanduci, ormari, vitrine i slični namještaj,
				za hlađenje i zamrzavanje				6
		8418.6		- Ostali uređaji za hlađenje ili zamrzavanje; toplinske
				pumpe:
		8418.61	- -- kompresijske ledinice za hlađenje, čiji
				kondenzatori su izmjenjivači topline			6
		8418.69	- - - - ostalo:
		8418.691	---- freonski uređaji za rashlađivanje kisika		Sl
		8418.699	- - - - Ostalo						Sl
		8418.9		- Dijelovi :
		8418.91	---- namještaj za ugradnju uređaja za hlađenje ili
				zamrzavanje						6
		8418.99	- - - - ostalo:
		8418.991	- - - aluminijski isparivači				Sl
84.19				Strojevi, uređaji i laboratorijska oprema,
				(uključujući i električno zagrijavanje), za
				obradu materijala promjenom temperature, kao što
				je grijanje, kuhanje, prženje, destilacija,
				rektifikacija, sterilizacija, pasterizacija, parenje,
				sušenje, evaporizacija, vaporizacija, kondenzacija
				ili rashlađivanje, osim strojeva i uređaja za
				kućanstvo; protočna i akumulacijska grijala vode,
				neelektrična:
		8419.1		- Protočna i akumulacijska grijala vode, neelektrična:
		8419.11	protočna grijala vode na plin:
		8419.111	za kućanstvo 6
		8419.119	- - - ostala						6
		8419.19	ostala:
		8419.191	za kućanstvo						6
		8419.199	- - Ostali						6
		8419.20	- Medicinski, kirurški ili laboratorijski aparati za
				sterilizaciju						6
		8419.3		- Sušare:
		8419.31	poljoprivrednih proizvoda				5
		8419.32	drveta, papirne mase, papira ili kartona:
		8419.321	drveta							5
		8419.329	- -- papirne mase, papira ili kartona			5
		8419.38	- - - ostale :
		8419.391	za drvna vlakna					5
		8419.392	- -- za rude i koncentrate				5
		8419.393	za sintetična i umjetna vlakna s procesnim
				računarom. industrijske				5
		8419.399	- -- za prirodna tekstilna vlakna			5
		8419.399	- - - ostale
		8419.40	- Uređaji za destilaciju ili rektifikaciju:
		8419.401	rektifikacijske kolone za proizvodnju kisika		5
		8419.409	- - - Ostalo						5
		8419.50	- Izmjenjivači topline:
		8419.501	za rashlađivanje prehrambenih proizvoda		5
		8419.502	za rashlađivanje naftnih frakcija			Sl
		8419.509	ostalo							Sl
		8419.60	- Uređaji za pretvaranje zraka i drugih
				plinova u tekućinu					Sl
		8419.8		- Ostali strojevi, uređaji i oprema:
		8419.81	- -- za pripremu toplih napitaka ili za kuhanje ili
				grijanje hrane						6
		8419.89	- - ostalo:
		8419.891	za pripremu hrane, osim kuhanjem			6
		8419.899	-- - ostalo						6
		8419.90	- Dijelovi:
		8419.901	- -- proizvoda iz tar. podbr. 8419.391, 8419.392 i
				8419.401						4
		8419.909	Ostali							4
84.20				Kalanderi i ostali strojevi za valjanje, osim za
				metale ili staklo, i valjci za njih:
		8420.10	- Kalanderi i ostali strojevi za vaIjanje:
		8420.101	- - za glaćanje rublja					4
		8420.109	- - - ostale						Sl
		8420.9		- Dijelovi:
		8420.91	Valjci:
		8420.911	stroj za glaćanje rublja				SI
		8420.919	ostali							Sl
		8420.99	ostalo:
		8420.991	- -- za strojeve za glačanje rublja			Sl
		8420.999	- - - ostalo						Sl
_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
84.21				Centrifuge, uključujući centrifuge za su-
				šenje; uređaji za filtriranje i proćiščava-
				nje tekućina ili plinova:
		8421.1		- Centrifuge, uklfučujući centrifuge za sušenje:
		8421.11	- - - separatori vrhnja					4
		8421.12	- centrifuge za sušenje (cijeđenje) rublja		4
		8421.19	- - - ostalo						4
		8421.2		- Uređaji za filtriranje i pročišćavanje
				tekućina:
		8421.21	-- - za filtriranje i pročišćavanje vode			4
		8421.22	- - - za filtriranje i proeišćavanje pića, osim vode	4
		8421.23	 ---- filteri za ulje ili gorivo, za mo-
				tore s unutarnjinim izgaranjem			4
		8421.29	- - ostali:
		8421.291	---- filter-preše	 za proćiščavanje polimerizata prije
				istezanja (istiskivanje)					Sl
		8421.292	- -- za proćiščavanje natrijeva tiocijanata		Sl
		8421.299	- - - - Ostali						Sl
		8421.3		- Uređaji za filtriranje i pročišćavanje plinova:
		8421.31	---- filteri za usisni zrak za motore
				s unutarnjim izgaranjem				3
		8421.39	- - ostali						3
		8421.9		- Dijelovi :
		8421.91	---- centrifuga,uključujući i centrifuge za sušenje	3
		8421.99	- - Ostali						3
84.22				strojevi za pranje posuđa,strojevi za čiš-
				ćenje i sušenje boca i drugih posuda;
				strojevi za punjenje,zatvalanje,herme-
				tičko zatvaranje,kapsiliranje i etiketira-
				nje boca,limenki,kutija,vreća i drugih
				kontejnera; ostali strojevi za pakiranje i
				zamatanje; strojevi za gaziranje pića:
		8422.1		- Strojevi za pranje posuđa:
		8422.11	- - - za kućanstvo					6
		8422.19	- - - - Ostali						5
		8422.19	- Strojevi za čišćenje i sušenje boca i drugih posuda	5
		8422.30	- Strojevi za punjenje,zatvaranje,kap-
				siliranje i etiketiranje boca; limenki,
				kutija,vreća i drugih kontejnera; stro-
				jevi za gaziranje pića					Sl
		8422.40	- Ostali strojevi za pakiranje ili zama-
				tanje							Sl
		8422.90	- Dijelovi						Sl
84.23				- Vage (osim vaga osjetljivosti do 5 centig-
				rama) uključujući i strojeve za brojanje i
				kontrolu koje rade na bazi vaganja ma-
				se; utezi za vage svih vrsta:
		8423.10	- Vage za vaganje mase osoba,uključu-
				jući vage za dojenčad; vage za kućanstvo		5
		8423.20	- Vage za kontinuirano vaganje robe
				na konvejerima					Sl
		8423.30	- Vage za konstantnu masu i vage za
				ispuštenje unaprljed određene mase
				materijala u vreće,vreće ili kontejne-
				re,uključujući dozirne vage				Sl
_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
		8423.8		- Ostalo:
		8423.81	-- - največeg kapaciteta vaganja do 30 kg		Sl
		8423.82	- -- kapaciteta vaganja preko 30 do 100 kg		SI
		8423.89	- - - ostalo:
		8423.891	-- - mosne (željezničke i kolske)			Sl
		8423.899	- - - ostalo						SI
		8423.90	- Utezi za vage svih vrsta; dijelovi vaga:
		8423.901	- - - utezi						Sl
		8423.909	- - - - dijelovi						SI
84.24				Mehanički uređaji (sa ručnim pogonom
				ili bez ručnog pogona) za izbacivanje, disperziju
				i raspršivanje tekućine ili praha; aparati za gašenje
				poiara, napunjeni ili nenapunjeni; pištolji za
				prskanje i slični uređaji: strojevi za izbacivanje pare
				ili pijeska i slični strojevi za izbacivanje mlaza:
		8424.10	- Aparati za gašenje požara, napunjeni ili
				nenapunjeni						4
		8424.20	- Pištolji za prskanje i slični uređaji			4
		8424.30	- Strojevi za izbacivanje pare ili pijeska
				i slični strojevi za izbacivanje mlaza			Sl
		8424.8		- Ostali uređaji:
		8424.81	- -- za poljoprivredu ili hortikulturu:
		8424.811	- - - vinogradarske prskalice				4
		8424.812	--- za umjetnu kišu					4
		8424.813	- -- ostali zaprašivači-atomizeri do 400 l		4
		8424.14	- - ostali zaprašivači-atomizeri preko 400 l		Sl
		8424.819	--- ostali						Sl
		8424.89	- - ostali:
		8424.891	-- - za nanošenje zaštitnog premaza			Sl
		8424.899	- - ostali						Sl
		8424.90	- Dijelovi:
		8424.901	-- - za apatate iz tar. podbr. 8424.20, 8424.811,
				8424.819 i 8424.891					Sl
		8424.909	- - - ostali						Sl
84.25				Dizalice koturače; horizontalna i vertikalna vitla;
				dizalice za velike terete s malom visinom dizanja:
		8425.1		- Dizalice koturaće:
		8425.11	-- na električni pogon					Sl
		8425.19	- - - ostale						Sl
		8425.20	- Izvozni uređaji za okna; vitla specijalno građena
				za upotrebu ispod zemlje				Sl
		8425.3		- Ostala vitla:
		8425.31	-- - na električni pogon				Sl
		8425.39	- -- Ostala						Sl
		8425.4		- Dizalice za velike terete s malom visinom dizanja;
				dizalice za podizenje vozila:
		8425.41	- nepokretne dizalice za ugradnju u radionice za
				popravak cestovnih vozila Sl
		8425.42	-- ostale dizalice, hidraulične				Sl
		8425.49	- - ostale						Sl
84.26				Dizalice, uključujući kabelske dizalice,
				portalne dizalice, portalni autokari i autokari
				opremljeni dizalicom:
_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
		8426.1		- Mosne, pretovarne i portalne dizalice i portalni
				autokari:
		8426.11	- - - - mosne dizalice na fiksnim stupovima:
		8426. 111	- - - za talionice					Sl
		8426.119	- - - ostale						Sl
		8426.12	-- - portalne dizalice na pneumatskim kotačima i
				portalni autokari SI 8426.19 - - - ostale		Sl
		8426.20	- - - - toranjske okretne dizalice:
		8426.201	- - stabilne						Sl
		8426.202	- - - pokretne						Sl
		8426.209	- - - - ostale						Sl
		8426.30	- Portalne dizalice sa strijelom				Sl
		8426.4		- Ostale dizalice, samokretne:
		8426.41	-- - na pneumatskim kotačima:
		8426.411	-- - nosivosti preko 10 t				Sl
		8426.419	- - - - ostale						Sl
		8426.49	- - - ostale:
		8426.491	- -- cjevopolagači preko 221 kW			Sl
		8426.499	- - - ostalo						Sl
		8426.9		- Ostale dizalice:
		8426.91	- - - - predviđene za ugradnju na cestovna vozila	Sl
		8426.99	- - - ostale						Sl
8427				Viljuškari, ostali autokari s uređajima za
				dizanje ili manipulaciju:
		8427.10	- samokretni na elektromotorni pogon		Sl
		8427.20	- Ostali samokretni:
		842.201	--- za prjevoz tekuće šljake i metala, nosivosti do
				50 t							SI
		8427.209	- - - ostali						Sl
		8427.90	- 0stali							Sl
84.28				Ostali strojevi za dizanje, manipulaciju,
				utovar ili istovar (npr. dizala, pokretne stube,
				transporteri i žičare):
		8428.10	- Dizala i sklopovi:
		8428.101	- - rudarska teretna električna dizala			Sl
		8428.102	--- dizala za izvoz ljudi iz jama			Sl
		8428.103	- - ostala osobna i teretna dizala za
				stambene poslovne i industrijske zgrade i bolnice	Sl
		8428.104	- - skipovi						Sl
		8428.109	0stalo							Sl
		8428.20	- Transporteri, pneumatski				SI
		8423.3		- Ostali transporteri koji rade kontinuirano, za robu
				ili materijal:
		8428.31	- - specijalno predviđeni zaupotrebu ispod zemlje:
		8428.311	-- - grabuljasti za kombajne za iskopavanje ugljena	Sl
		8428.319	- - - ostali						SI
		8428.32	ostali, s vjedricama					Sl
		8428.33	- -- ostali, s trakom					Sl
		8428.39	- - ostali						Sl
		8428.40	- Pokretne stube i pokretne staze:
		8428.401	- - specijalne jamske trake za prijevoz ljudi		Sl
		8428.409	- - - ostalo						Sl
		8428.50	- Guraći rudarskih vagoneta, lokomotivske i
				vagonske prijenosnice, istovarnice, istovarni uređaji
				a vagone i slična manipulativna oprema za
				željezničke vagone					Sl
_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
		8428.60	- žičare i vučnice;vučni mehanizmi za
				tračničke uspinjače					SI
		8428.90	- Ostali strojevi:
		8428.901	-- - odlagači i oduzimači rude i jalovine		Sl
		8428.902	---- specijalne jamske platforme
				namijenjene dizanju i spušta-
				nju rudara i materijala prili-
				kom radova u jami					Sl
		8428.903	- - uređaji za manipulaciju u in dustriji opeke i
				crljepa							SI
		8428.909	- - - - ostalo						Sl
84.29				Buldožeri,angldozeri,grederi,ravnjači,
				skreperi,bageri,utovarivači s lopatom,
				strojevi za nabijanje i cestovni valjci,sa-
				mokretni:
		8429.1		- Buldožeri i angldozeri:
		8429.11	- - - gusjenićari :
		8429.111	---- do 221 kW					Sl
		8429.119	- - - - preko 221kW					Sl
		8429,19	- - ostali:
		8429.191	---- do 221kW						Sl
		8429.199	- - - - preko 221kW					Sl
		8429.20	- Grederi i ravnjači:
		8429.201	- - - grederi						Sl
		8429.203	---- ravnjači preko 184kW				SI
		8429.209	- - - ostali ravnjači					Sl
		8429.30	- Kreperi:
		8429.301	- -- kapaciteta preko 14m' i preko 221kW		Sl
		8429.309	- - - Ostali						Sl
		8429.40	- Strojevi za nabijanje i cestovni valjci:
		8429.401	-- - strojevi za nabijanje (vibro-ploče i nabijači)
				osim valjaka i kompaktora				Sl
		8429.402	-- - cestovni valjći s pneumaticima			Sl
		8429.403	- -- tgndem vibro-valjci s oba vibra-
				cijska valjka do 10 t mase bez punjenja		Sl
		8429.404	- -- vućno vodeni vibro-valjci			Sl
		8429.405	-- - ostali cestovni valjci				Sl
		8429.406	-- - kompaktori s čeličnim profili-
				ranim valjcima (jež-zupci) sa
				čeličnim kotačima					Sl
		8422.409	- - - ostalo						SI
		8429.5		- Bageri i utovarivači:
		8429.51	---- utovarivači s prednjom lopatom:
		8429.511	-- - do 184kW,gusjeničari				Sl
		8429.512	- - preko 184kW,gusjeničari				Sl
		8429.513	- - do 184kW,točkaši					Sl
		8429.514	- - preko 184kW,točkaši				Sl
		8429.52	---- strojevi s nadgradnjom koja se okreće 360
		8429.521	- - rotacijski bageri kapaciteta preko 1000t/h		SI
		8429.522	-- - ostali rotacijski bageri				Sl
		8429.523	---- bageri s mehaničkom transmi-
				sijom,bagerskim uređajima i
				obujma vilice preko 8 m'				SI
		8429.524	- - bageri s mehaničkom transmi-
				sijom,bagerskim uređajima i
				obujmom žice preko 4m' do 8m'			Sl
_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
		8429.525	ostali bageri s mehaničkom
				transmisijom i bagerskim uređajima			Sl
		8429.526	ostali gusjeničari do 221 kW				SI
		8429.527	ostali gusjeničari preko 221kW			SI
		8429.528	ostali točkaši						Sl
		8429.529	- - - ostali						Sl
		8429.59	ostali							Sl
84.30				Ostali strojevi za ravnanje,struganje,ko-
				panje,nabijanje,vadenje ili bušenje zem-
				lje,minerala ili ruda; makare i strojevi
				za vađenje šipova; snježni plugovi i du-
				haljke za snijeg:
		8430.10	- Makare i strojevi za vađenje šipova:
		8430.101	makare							Sl
		8430.109	--- strojevi za vadenje šipova				Sl
		8430.20	- Snježni plugovi i duhaljke za snijeg			Sl
		8430.3		- Strojevi za podsijecanje ugljena ili sti-
				jena i strojevi za bušenje tunela:
		8430.31	samokretni						SI
		8430.39	---- ostali						Sl
		8430.4		- Ostali strojevi za bušenje:
		8430.41	- - - samokretni :
		8430.411	- -- rotacijske i perkusijske bušilice
				s nagibom bušenja preko 25 i
				promjera bušotine preko 12cm			SI
		8439.419	- - - - ostale						Sl
		8430.49	- - - - ostali :
		8430.491	-- - strojevi u "S" izradi za istraživanja bušenja	Sl
		8430.492	---- strojevi za naftne i plinske bu-
				šotine do 1000m					Sl
		8430.493	-- - strojevi za naftne i plinske bušotine preko
				1000m							Sl
		8430.494	- -- rotacijski i perkusijski strojevi
				za eksploatacijska bušenja s
				nagibom bušenje preko 25 i
				promjerom bušotine preko 12 cm			Sl
		8430.495	----- strojevi za hidrološka bušenja do 1000m		SI
		8430.496	- -- ostali strojevl za hidrološka
				(preko 1000m) ili eksploataclj-
				ska (preko 1000m) bušenja				Sl
		8430.497	---- za eksploatacijska bušenja do 100m		SI
		8430.499	- - - ostali						Sl
		8430.50	- Ostali strojevi,samokretni;
		8430.501	- - kombajni za iskopavanje ugljena i kombinirani
				strojevi za izradu i pripremanje jamskih postrojenja	Sl
		8430.502	- - - - univerzalni rudarski strojevi preko 74kW	Sl
		8430.503	- -- kombajni za iskopavanje rude			Sl
		8430.509	- - - - 0stali						SI
		8430.6		- Ostali strojevi,nesamokretni:
		8430.61	---- strojevi za nabijanje				SI
		8430.61	- - - skreperi						Sl
		8430.69	- - ostali:						Sl
		8430.691	--- vibrovaljci i ježeri vučeni				SI
		8430.699	- - - ostalo						SI
84.31				Dijelovi prikladni za upotrebu isključivo
				ili uglavnom sa strojevima iz tar.br. 84.25 do 83.30:
		8431.10	-Za strojeve iz tar.broja 84.25				Sl
_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
		8431.20	- Za strojeve iz tar. broja 84.27			Sl
		8431.3		- Za strojeve iz tar. broja 84.28:
		8431.31	-- za dizala, sklopove ili pokretne stube		Sl
		8431.39	- - - - ostali						SI
		8431.4		- Za strojeve iz tar. br. 84.26, 84.29 i 84.31
		8431.41	---- vedrice, lopate, grabilice i hvatači :
		8431.411	--- za utovarivače, osim iskopanih, preko 184 kW	Sl
		8431.419	--- Ostalo						SI
		8431.42	---- raonici za buldožere ili angldozere:
		8431.421	- - - - preko 221 kW					SI
		8431.429	- - - ostalo						Sl
		8431.43	---- dijelovi strojeva za bušenje iz
				tar. podbr. 8430.41 i 8430.49:
		8431.431	- --- strojeva za istraživačka bušenja u "S" izradi	Sl
		8431.432	---- strojeva za naftne i plinske bušotine do 1000 m	Sl
		8431.433	-- - strojeva za hidrološka bušenja preko 1000 m	SI
		8431.434	---- samokretnih rotacijskih i perkusijskih bušilica s
				nagibom bušenja preko 25" i promjerom bušotine
				preko 12 cm						Sl
		8431.435	- - - - ostalo						Sl
		8431.49	- - - ostalo :
		8431.491	-- - žlice bagera preko 4 do 8 m' i dijelovi
				kombajna za ugljen					Sl
		8431.492	---- žlice bagera preko 8 m' i dijelovi ravnjača
				preko 184 kW						Sl
		8431.493	- -- žlice do 4 m' i dijelova bagera s
				hidrostatičkom transmisijom i hidrauliziranim
				uređajima						Sl
		8431.499	- - - Ostalo						Sl
84.32				Strojevi za pripremu i kultiviranje u poljoprivredi,
				hortikulturi i šumarstvu; valjci za travnjake i
				sportske terene:
		8432.10	- Plugovi						Sl
		8432.2		- Drljače, tanjurače, kultivatori, pljevilice i kopačice:
		8432.21	-- - tanjurače						Sl
		8432.29	- - - ostalo						Sl
		8432.30	- Strojevi za sijanje, sadenje i presađivanje		Sl
		8432.40	- Razmetlice stajnjaka i kemijskog gnojiva		Sl
		8432.80	- Ostali strojevi					Sl
		8432.90	- Dijelovi						Sl
84.33				Strojevi za berbu, žetvu i vršidbu, uključujuči
				preše za baliranje slame i stočne hrane;
				travokosačice; strojevi za čišćenje, sortiranje ili
				selekciju jaja, voće ili drugih poljoprivrednih
				proizvoda, osim strojeva iz tar. broja 84.37:
		8433.1		- Travokosačice (za travnjake):
		8433.11	-- motorne, s reznim uređajem okretnim u
				horizontalnoj ravnini					4
		8433.19	- - ostale						4
		8433.20	- Ostale kosačice, uključujući polužne priključne
				kosačice za montažu na traktoru			4
		8433.30	- Ostali strojevi za sijeno				4
_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
		8433.40	- Preše za baliranje slame i stočne hrane,
				uključujući strojeve za skupljanje i vezivanje u bale	Sl
		8433.5		- Ostali strojevi za berbu poljoprivrednih
				proizvoda (žetvu, berbu itd.); strojevi za odvajanje
				zrna od biljke (vršidbu, krunjenje itd.);		SI
		8433.51	-- kombajni za berbu poljoprivrednih proizvoda, s
				odvajanjem zrna od biljke:
		8433.511	--- za žito i kukuruz					SI
		8433512	- - - za grašak i mahune				Sl
		8433.519	---- ostali						Sl
		8433.52	- - ostali strojevi za odvajanje zrna
				od biljke (vršidbu, krunjenje itd.)			Sl
		8433.53	- - strojevi za vadenje korjenastih ili
				gomoljastih plodova					Sl
		8433.59	- - - ostale						Sl
		8433.60	- Strojevi za čišćenje ili sortiranje jaja,
				ili drugih poljoprivrednih proizvoda SI
		8433.90	- Dijelovi						Sl
84.34				Strojevi za mužu i strojevi za mljekarstvo :
		8434.10	- Strojevi za mužu					Sl
		8434 20	- Strojevi za mljekarstvo:
		8434.201	- -- propelerske miješalice za mlijeko			SI
		8434.209	- - - Ostale						Sl
		8434.90	- Dijelovi						SI
84.35.				Tijesci (preše) muljače i slični strojevi, koji se
				upotrebljavaju u proizvodnji vina, jabukovače,
				voćnih sokova ili sličnih napitaka i pića:
		843510	- Strojevi						Sl
		8435.90	- Dijelovi						Sl
84.36				Ostali strojevi za poljoprivredu, hortikulturu,
				šumarstvo, peradarstvo i pčelarstvo, uključujući
				uređaje za klijanje opskrbljene mehaničkom ili
				termićkom opremom; inkubatori i tople baterlje
				za piliće;
		8436.10	- Strojevi za pripremu hrane za životinje		Sl
		8436.2		- Strojevi za peradarstvo; inkubatori i tople baterije
				za piliće:
		8436.21	- - inkubatori i tople baterije za piliće			Sl
		8436.29	- - - ostalo						Sl
		8436.80	- Ostali strojevi					Sl
		8436.9		- Dijelovi:
		8436.91	---- strojeva za peradarstvo, inkubatora i toplih
				baterija za piliće					SI
		8436.99	- - - ostali						Sl
84.37				Strojevi za čišćenje ili sortiranje sjemena, zrnevlja
				ili sušenog mahunastog povrća; strojevi za mlinsku
				industriju ili za preradu žitarica ili sušenog
				mahunastog povrća, osim strojeva za poljoprivredna
				gospodarstva:
		8437.10	- Strojevi za čišćenje ili sortiranje sjemena, zrnevlja
				ili sušenoga mahunastog povrća			Sl
8437.80			- Ostali strojevi					Sl
		8437.90	- Dijelovi						Sl
_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
84.38				Strojevi nespomenuti niti uključeni u
				druge tarifne brojeve ove glave, za industrijsku
				pripremu ili piča, osim strojeva za ekstrakciju ili
				pripremu životinjskih ili biljnih masti i ulja:
		8438.10	- Pekarski strojevi i strojevi za proizvodnju
				makarona, špageta i sličnih proizvoda			Sl
		8438.20	- Strojevi za proizvodnju slatkiša, kakaa i čokolade	Sl
		8438.30	- Strojevi za proizvodnju šećera			4
		8438.40	- Strojevi za pivarstvo					Sl
		8438.50	- Strojevi za pripremu peradarskog i drugog mesa	Sl
		8438.60	- Strojevi za pripremu voća, oraha i povrća		Sl
		8438.80	- Ostali strojevi					SI
		8438.90	- Dijelovi						Sl
84.39				Strojevi za proizvodnju celuloze od vlaknastih
				celuloznih materijala; strojevi za proizvodnju i
				dovršavanje papira ili kartona:
		8439.10	- Strojevi za proizvodnju celuloze od
				vlaknastih materijala					Sl
		8439.20	- Strojevi za proizvodnju papira ili kartona		Sl
		8439.30	- Strojevi za dovršavanje papira ili kartona		SI
		8439.9		- Dijelovi:
		8439.91	- strojevi za proizvodnju celuloze
				od vlaknastih celuloznih materijala Sl
		8439.99	- - - - ostali						Sl
84.40				Knjigovezački strojevi, uključujući i strojeve za
				prošivanje knjiga:
		8440.10	- Strojevi						Sl
		8440.20	- Dijelovi						Sl
84.41				Ostali strojevi za preradu papirne mase, papira ili
				kartona, uključujuči strojeve za sječenje svih vrsta:
		8441.10	- Strojevi za sječenje					Sl
		8441.20	- Strojevi za izradu vrečica, vreča ili
				omotnica (kuverata)					Sl
		8441.30	- Strojevi za izradu kutija, "štanicla" (fišeka), cijevi,
				bubnjeva ili sličnih kontejnera, osim prešanjem	Sl
		8441.40	- Strojevi za oblikovanje proizvoda od
				papirne mase, papira ili kartona prešanjem Sl
		8441.80	- Ostali strojevi					Sl
		8441.90	- Dijelovi						Sl
84.42				Strojevi, aparati i uređaji (osim alatnih
				strojeva iz tar. br. 84.56 do 84.65), za lijevanje i
				slaganje slova, za pripremu ili izradu klišeja, ploča;
				cilindara i drugih tiskarskih formi; tisharska slova,
				klišeji, ploče, cilindri i druge tiskarske fornte;
				klišeji, ploče, cilindri i litografsko kamenje,
				pripremljeni za tiskarske svrhe (npr. brušeni,
				nazrnćani ili polirani):
		8442.10	- Fotoslagaći strojevi i kompozeri			SI
		8442.20	- Strojevi, aparati i uređaji za slaganje
				ostalim postupcima sa ili bez uređaja za lijevanje	Sl
		8442.30	- Ostali strojevi, aparati i uređaji			Sl
_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
		8442.40	- Dijelovi spomenutih strojeva, aparata i uređaja
		8442.50	- Tiskarska slova, klišeji, ploče, cilindri i druge
				tiskarske forme; klišeji, ploče, cilindri, i
				litografsko kamenje, pripremljeni za tiskarske
				svrhe (npr brušeni, nazrnćani ili polirani)		Sl
84.43				Strojevi za tiskanje; strojevi za pomoćnu upotrebu
				pri tiskanju:
		8443.1		- Strojevi za ofset tisak:
		8443.11	-- na papiru u svitku:
		8493.111	--- rotacijski strojevi za tiskanje novina		Sl
		8443.112	-- ostali rotacijski strojevi				Sl
		8443.119	--- strojevi za tiskanje šara ili riječi, koje se
				ponavljaju						Sl
		8443.12	-- na papiru u arcima (listovima) maksimalne
				veličine araka 22x36 cm (strojevi uredskog tipa)	Sl
		8443.19	- - Ostali						Sl
		8443.2		- Strojevi za visoki tisak, osim strojeva
				za Fleksografski tisak:
		8443.21	-- na papiru u svitku;
		8443.211	--- za tiskanje novina, rotacijski			Sl
		8443.219	- - - 0stali						Sl
		8443.29	- - ostali						Sl
		8443.30	- Strojevi za fleksografski tisak			Sl
		8443.40	- Strojevi za duboki tisak				SI
		8443.50	- Ostali tiskarski strojevi				Sl
		8443.60	- Strojevi za. pomoćnu upotrebu pri tiskanju		Sl
		8443.90	- Dijelovi						SI
84.44		8444.00	Strojevi za ekstrudiranje (istiskivanje), izvlaćenje,
				teksturiranje i sječenje umjetnih ili sintetićnih
				tekstilnih filamenata					Sl
84.45				Strojevi za pripremu tekstilnih vlakana;
				strojevi za predenje, dubliranje ili konćanje i ostali
				strojevi za proizvodnju tekstilnog prediva; tekstilni
				strojevi za namatanje (uključujući namatanje
				potke) i strojevl za pripremu tekstilnog prediva
				za upotrebu na strojevlma iz tar. br. 84.46 ili 84.47;
		8445.1		- Strojevi za pripremu tekstilnih vlakana:
		8445.11	- - karde (vlačare)					Sl
		8445.12	-- strojevi za češljanje					Sl
		8445.13	- razvlačice i pretpredilice				Sl
		8445.19	-- Ostali:
		8445.191	- strojevi za pripremu umjetnih vlakana		SI
		8445.199	- - - ostali						SI
		8445.20	- Tekstilne predilice					Sl
		8444.30	- Tekstilni strojevi za dubliranje ili končanje		Sl
		8445.40	- Tekstilni strojevi za namatanje (uključujući
				namatanje potke)					SI
		8445.90	- Ostali
84.46				Strojevi za tkanje (razboji):
		8446.10	- Za tkanje tkanina širine do 30 cm			Sl
		8446.2		- Za tkanje tkanina širine veće od 30
				cm, sa ćunkom:
		8446.21	-- na motorni pogon					Sl
		8446.29	-- ostali						Sl
		8446.30	- Za tkanje tkanina širine preko 30 cm,
				bez čunka						Sl
_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
84.47				Strojevi za pletenje, šivačoprepletaći
				strojevi i strojevi za proizvodnju obavljenog
				prediva, tila, čipke, veza, pozamanterije, pletenica
				ili mreža i tafting-strojevi
		8447.1		- Strojevi za kružno pletenje:
		8447.11	-- promjera cifindra do 165 mm			Sl
		8447.12	-- promjera cifindra preko 165 mm			Sl
		8447.20	- Strojevi za ravno pletenje; šivaćoprepletaći strojevi:
		8497.201	- - strojevi za ravno pletenje				Sl
		8447.209	- - šivaćoprepletaći strojevi				Sl
		8447.90	- Ostali							Sl
84.48				Pomoćni strojevi za upotrebu sa strojevima iz tar.
				br. 84.44, 84.45, 84.46, i 84.47 (npr. nitni strojevi,
				žakard-strojevi, automatski uređaji za zaustavljanje
				i nletkanizmi za mijenjanje ćunkova); dijelovi i
				pribor prikladni za upotrebu isključivo ili uglavnom
				sa strojevima iz ovog tarifnog broja ili iz tar. br.
				84.44, 84.45, 84.46 i 84.47 (npr. vretena i krilca
				za vretena, garniture za vlačare, ćešljevi,
				ekstruzivne mlaznice, čunkovi, nićanice, listovi
				za ničanice i igle):
		8448.1		- Pomoćni strojevi za strojeve iz tar. br. 84.44,
				84.45, 84.46 i 84.47:
		8448.11	-- nitni i žakard-strojevi; strojevi za smanjivanje,
				kopiranje ili bušenje kartica f strojevi za spajanje
				izbušenih kartica:
		8448.111	--- nitni						Sl
		8448.112	- - žakard strojevi					SI
		8448.119	- - ostali						Sl
		8448.19	- - ostali						SI
		8448.20	- Dijelovi i pribor strojeva iz tar. broja 84.44 ili
				njihovih pomoćnih strojeva:
		8448.201	--- mlaznica za istiskivanje umjetnih
				i sintetičnih filamnata				Sl
		8448.209	- - - ostalo						Sl
		8448.3		- Dijelovi i pribor strojeva iz tar. broja 84.45
				ili njihovih pomoćnih strojeva:
		8448.31	-- obloge za karde (vlačare)				SI
		8448.32	- za strojeve za pripremu tekstilnih
				vlakana, osim obloga za karde (vlačare)		Sl
		8448.33	-- vretena, krilca za vretena, predionićni prstenovi
				i prstenasti trkaći					Sl
		8448.39	- - 0stalo						Sl
		8448.4		- Dijelovi i pribor strojeva za tkanje (razboja) ili
				njihovih pomoćnih strojeva				Sl
		8448.41	- - čunkovi						SI
		8448.42	-- brda za razboje, ničanice i listovi za ničanice	Sl
		8448.49	-- ostalo						Sl
		8448.5		- Dijelovi i pribor strojeva iz tar. broja 84.47 ili
				njihovih pomoćnih strojeva:
		8448.51	-- platine, igle i drugi predmeti koji se upotrebljavaju
				u formiranju očica (petlji)				Sl
		8448.59	- ostalo						Sl
_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
84.49		8449.00	Strojevi za proizvodnju ili Završnu obradu pusta
				ili netkanih materijala u metraži ili u određenim
				oblicima,uključujući i strojeve za izradu šešira od
				pusta; iglui za izradu šešira				Sl
84.50				Strojevi za pranje,za kućanstvo i praoni-
				ce,uključujuči strojeve koji i peru i suše:
		8450.1		- Strojevi kapaciteta suhog rublja do 10 kg:
		8450.11	- - potpuno automatski				Sl
		8450.12	-- ostali,s ugrađenim centrifugalnim
				uređajem za cijeđenje					Sl
		8450.19	- - ostali						Sl
		8450.20	- Kapaciteta suhog rublja preko 10kg			SI
		8450.90	- Dijelovi:
		8450.801	- amortizeri -						Sl
		8450.809	- -- - 0stali						Sl
		84.51		Strojevi (osim strojeva iz tar.broja 84:
				za pranje,čiščenje,cijeđenje (rublja),su-
				šenje,glaanje (uključujući preše za fik-
				siranje),bijeljen	je,bojenje,apretiranje;
				dovršavanje,prevlačenje,ili impregnira-
				nje tekstilnog prediva,tkanina,pleteni-
				na i dr.ili gotovih tekstilnih predineta i
				strojevi za nanošenje paste na osnovnu
				tkaninu ili drugu podlogu koja se upot-
				rebljava u proizvodnji podnih pokrivača
				kao što su linoleum; strojevi za name-
				nje,odmatanje,svijanje,sječenje ili zup-
				často izrezivanje tekstitnih tkanina:
		8451.10	- Strojevi za kemijsko ćiščenje			Sl
		8451.2		- Strojevi za sušenje:
		8451.21	-- kapaciteta suhog rublja do 10 kg			SI
		8451.29	- - Ostali						Sl
		8451.30	- Strojevi i preše za glačanje (uključujući preše
				za fiksiranje):
		8451.301	--- konfekcije i trikotaže				SI
		8451.309	--- ostali						Sl
		8451.40	- Strojevi za pranje,bijeljenje jli bojenje		Sl
		8451.50	- Strojevi za namatanje,odmatanje,sa-
				vijanje,sječenje ili zupčasto izreziva-
				nje tekstilnih materijala				Sl
		8451,501	- Ostali strojevi					SI
		8451.509	- Dijelovi						Sl
84.52				Šivači strojevi,osim strojeva za prošiva-
				nje knjiga iz tar.broja 84.40; namještaj,
				stalci i poklopci predvideni za strojeve s
				šivanje; igle za strojeve za šivanje:, .
		8452.10	- Šivači strojevi za kučnstvo				6
		8452.2		- Ostali šivaći strojevi:
		8452.21	-- specijalni automati					Sl
		8452.29	-- ostale:
		8452.291	--- za šivanje tkanina					Sl
		8452.292	--- za šivanje trikotaže				Sl
		8452.283	--- zs šivanje kože i skaja				Sl
		8452.208	- - ostali						Sl
		8452.30	-- igle za šivaće strojeve				Sl
		8452.40	- Namještaj,postolja i poklopci za šivaće strojeve i
				njihovi dijelovi						Sl
		8452.90	- Ostali dijelovi šivačih strojeva			Sl
84.53				Strojevi za pripremu,štavljenje i obradu :
				sirovih ili štavljenih koža (sa dlakom ili
				bez dlake),proizvodnju ili popravak obu
				će ili drugih predmeta od sirove ili štav-
				ljene kože (s dlakom ili bez dlake), osim
				šivačih strojeva
		8453.10	- Strojevi za pripremu, štavljenje i ob-
				radu sirovih ili štavljenih koža:
		8453.101	- - za skidanje samo mesine ili mesi-
				ne i masnoće						Sl
		8453.109	-- Ostali						Sl
		8453.20	- Strojevi za proizvodnju ili popravak obuće		Sl
		8453.80	- 0stali strojevi						SI
		8453.90	- Dijelovi						SI
84.54				Konvertori,lonci za lijevanje,kalupi za
				ingote i strojevi za lijevanje,koji se upot-
				rebljavaju u metalurgiji ili Ijevaonicama metala:
		8454.10	- Konvertori:
		8454.101	- - za rafinaciju feronikla				Sl
		8454.109	- - ostali						Sl
		8454.20	- Kalupi za ingote i lonci za lijevanje			Sl
		8454.30	- Strojevi za lijevanje:
		8454.301	- feronikla						Sl
		8454.302	- - konti čelika						Sl
		8454.303	- - pod tlakom,ostali					Sl
		8454.309	- - - ostali						Sl
		8454.90	- Dijelovi						Sl
84.55				Valjaonički stanovi i pruge,za metale;
				valjci za valjaoničke stanove i pruge:
		8455.10	- Valjaonićki stanovi i pruge za cijevi			Sl
		8455.2		- Ostali valjaonički stanovi i pruge:
		8455.21	-- za toplo ili kombinirano toplo i hladno valjanje	Sl
		8455.22	-- za hladno valjanje					Sl
		8455.30	- Valjci za valjaoničke stanove i pruge:
		8455.301	--- valjci tvrdoče 90 šora i više			Sl
		8455.309	- - - ostali						Sl
		8455.90	- Ostali dijelovi					Sl
84.56				Alatni strojevi za obradu materijala svih
				vrsta skidanjem materijala laserom ili
				drugim svjetlosnim fli fotonskim sno-
				pom, ultrazvukom, elektroerozijom,
				elektrokemijskim postupkom,elektron-
				skim snopom,ionskim snopom ili mla-
				zom plazme:
		8456.10	- S laserom,druglm svjetlosnim ili fo-
				tonskim snopom:
		8456.101	--- za obradu metala i metalnih karbida		Sl
		8456.109	- - za obradu ostalih materijsla ,			Sl
		8456.20	- S ultrazvukom:
		8456.201	- - - za obradu metala i metalnih karbida		Sl
		8456.209	---za obradu ostalih materijala				Sl
		8456.30	- S elektroerozijom:
		8458.301	--- za obradu metala i metalnih karbida		Sl
				--- za obradu ostalih materijala			Sl
		8458.90	- Ostali:
		8456.901	-za obradu metala i metalnih karbida			5
		8456.909	--- za obradu ostalih materijala			5
84.57				Centri za strojnu obradu,strojevi izrađe-
				ni na principu standardnih jedinica (s
				jednom stanicom) i transfer-strojevi sa
				više stanica,za obradu metala:
		8457.10	- Centri za strojnu obradu				5
_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
		8457.20	- Strojevi izradeni na principu standardnih jedinica
				(s jednom stanicom)					5
		8451.30	- Transfer-strojevi s više stanica			5
84.58				Tokarilice za obradu metala:
		8458.1		- Horizontalne tokarilice:
		8458.11	- - numerički upravljane				5
		8458.19	- ostale
		8458.9		- Ostale tokarilice:
		8458.91	- - numerički upravljane				4
		8458.99	- - ostale
84.59				Alatni strojevi (uključujući strojeve sa radnim
				jedinicama na vodilicama) za bušenje, za obradu
				otvora bušenjem i glodanjem, urezivanje ili
				narezivanje navoja skidanjem strugotine, osim
				tokarilica iz tar. broja 84.58;
		8459.10	- Strojevi s radnim jedinicama na vodilicama		4
		8459.2		- Ostali strojevi za bušenje svrdlom:
		8459.21	- - numerički upravljani :
		8459.211	- - - koordinatni					4
		8459.218	- - - ostali						4
		8459.29	--- ostali:
		8459.291	- - koordinatni						4
		8459.299	- - - ostali						4
		8459.3		- Ostali kombinirani strojevi za obradu
				otvora bušenjem i glodanjem:
		8459.31	- - numerički upravljani				4
		8459.39	- - ostali						4
		8459.40	- Ostali strojevi za obradu otvora bušenjem		4
		8459.5		- Konzolne glodalice:
		8459.51	numerički upravljane					4
		8459.59	- - ostale:
		8459.591	- - kopirna viševretene glodalice iglodalice za	
				graviranje						4
		8459.599	- - ostale						4
		8459.4		- Ostale glodalice:
		8459.61	- numerlčki upravljane:
		8459.611	--- portalne						4
		8459.619	- - - ostale						4
		8459.69	- - - ostale:
		8459.691	- - portalne						4
		8459.692	- - glodalice za izradu zavojnica i
				glodalice za izradu bregastih vratila
		8459.699	- - - ostale
		8459.70	- Ostali strojevi za urezivanje ili narezivanje navoja:
		8459.701	--- za narezivanje i urezivanje navoja			4
		8459.709	- - ostale						4
84.60				Alatni strojevi za čišćenje, oštrenje, brušenje,
				vlačno glačanje, lepanje, poliranje ili drugačije
				dovršavanje metala, sinterovanih metalnih karbida
				ili kermeta pomoću bruseva, abraziva ili proizvoda
				za poliranje, osim strojeva za izradu zupčanika
				rezanjem, brušenjem ili dovršavanjem zupčanika iz
				tar. broja 84.61:
		8460.1		- Strojevi za ravno brušenje kod kojih , se
				pozicioniranje u bilo kojoj osi može
				postaviti do točnosti od najmanje 0,01 mm:
		8460.11	- - numerički upravljani :
		8460.111	-- za dijelove kotrljajućih ležaja			Sl
_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
		8460.112	--- za ingote, gredice, slabove i sl.			Sl
		8460.119	- - ostali						Sl
		8460.19	- - ostali :
		8460.191	--- za dijelove kotrljajućih ležaja			SI
		8460.192	--- za ingote, gredice, slabove i sl.			SI
		8460.199	- - ostali						Sl
		8460.2		- Ostali strojevi za brušenje kod kojih
				se pozicioniranje kod kojih se pozicioniranje u bilo
				kojoj osi može postaviti do točnosti od najmanje
				0.01 mm:
		8460.21	- numerički upravljane:
		8460.211	- - za dijelove kotrljajućih ležajeva			Sl
		8460.212	-- za koljenasta vratila					Sl
		8460.219	-- Ostali						SI
		8460.29	-- ostali:
		8460.291	--- za dijelove kotrljajućih ležaja			SI
		8460.292	--- za koljenasta vratila				SI
		8460.299	- - ostali						Sl
		8460.3		- Strojevi za oštrenje:
		8460.31	- - numerički upravljani				Sl
		8460.39	- - ostali						SI
		8460.40	- Strojevi za vlačno glačanje ili lepanje		Sl
		8460.90	- Ostali
84.61				Alatni strojevi za blanjanje, izradu žljebova,
				provlačenje, rezanje zupčanika, brušenje zupčanika,
				siječenje pilom, odsijecanje i drugi strojevi za
				obradu skidanjem piljevine, sinterovanih metalnih
				karbida ili kermeta, na drugom mjestu nespomenuti
				niti obuhvaćeni:
		8461.10	- Dugokretne blanjalice				4
		8461.20	- Kratkokretne i vertikalne blanjalice:
		8461.201	--- kratkokretne					4
		8461.209	- - vertikalne						4
		8461.30	- Strojevi za provlačenje				4
		8461.40	- Strojevi za izradu zupčanika rezanjem, brušenjem,
				ili dovršavanjem zupčanika:
		8461.401	--- strojevi za rezanje					4
		8461.409	- - ostali						4
		8461.50	- Strojne pile i ostali strojevi za odsjecanje		4
		8461.90	- Ostali							4
84.62				Alatni strojevi (uključujući preše) za obradu metala
				slobodnim kovanjem u kalupu: alatni strojevi
				(uključujući preše) za obradu metala savijanjem,
				presavijanjem, ispravljanjem, poravnavanjem,
				prosijecanjem ili isjecanjem, odsijecanjem
				smicanjem; preše za obradu metala ili metalnih
				karbids, koje nisu prethodno spomenute :
		8462.10	- Strojevi za slobodno kovanje ili kovanje u kalupu
				(uključujući preše) i čekiči				4
		8462.2		- Strojevi za savijanje. presavijanje, ispravljanje ili
				poravnavanje (uključujući preše):
		8462.21	- - numerički upravljani				Sl
		8462.29	- - Ostali						Sl
		8462.3		- Strojne škare (uključujući preše), osim
				kombiniranih strojeva za prosmicanjem: sijecanje
				i sječenje
		8462.311	- za izradu spiralnih opruga				Sl
		8462.319	- - ostali						Sl
_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
		8462.31	- - numerički upravljanje:
		8463.311	- - - preše						4
		8462.319	--- ostale						Sl
		8462.39	- - Ostale:
		8462.391	- - - preše						4
		8462.399	- - - ostale						SI
		8462.4		- Strojevi za prosjecanje ili isjecanje
				(uključujući preše), uključujući kombinirane
				strojeve za prosijecanje i sječenje smicanjem:
		8462.41	-- numerički upravljane				SI
		8462.49	- ostale							Sl
		8462.9		-Ostale:
		8462.91	- hidraulične preše					Sl
		8641.99	- - ostale						Sl
84.63				Ostali alatni strojevi za obradu metala
				sinteravanih metalnih karbida ili kermeta, bez
				skidanja piljevine:
		8463.10	- Strojevi za vučenje šipki, cijevi, profila, žice i sl.	Sl
		8463.20	- Strojevi za izradu navoja valjanjem			Sl
		8463.30	- Strojevi za obradu i preradu žice:
		8463.301	--- strojevi za izradu					Sl
		8463.302	- -- strojevi za izradu dijelova žice
				spiralnih opruga					Sl
		8463.309 - - - Ostali							Sl
		8463.90	- Ostali							SI
84.64				Alati strojevi za obradu kamena, keramike, betona,
				azbest-cementa i sličnih mineralnih materijala ili za
				obradu stakla na hladno:
		8464.10	- Strojne pile:
		8464.101	- - za staklo						Sl
		8464.109	--- za ostale materijale					Sl
		8464.20	- Strojevi za brušenje i poliranje:			Sl
		8464.91	- Ostali:
		8464.901	- - - za Staklo						Sl
		8464.909	--- za ostale materijale					4
84.65				Alatni strojevi (uključujući strojeve za
				spajanje čavlima, žićanim Kopčama, lijepljenjem
				ili na drugi način) za obradu drveta, pluta, kosti,
				tvrde gume, tvrde plastike ili sličnih tvrdih materijala:
		8465.10	- Strojevi koji mogu izvoditi razne vrste strojne
				obrade bez izmjene alata izmedu takvih obrada	Sl
		8465.9		- Ostali:
		8465.91	- strojne pile						4
		8465.92	-- strojevi za blanjanje, glodanje ili oblikovanje
				rezanjem						4
		8465.93	-- strojevi za brušenje, pjeskarenje ili poliranje	Sl
		8485.94	-- strojevi zaavijanje ili spajanje			Sl
		8465.95	-- strojevi za bušenje ili dubljenje			4
		8465.96	-- strojevi za cijepanje ili ljuštenje			4
		8465.99	- ostali							Sl
84.66				Dijetovi i pribor prikladni za upotrebu isključivo
				ili uglavnom sa strojevima iz tar. br. 84.56 od
				84.65, uključujući držače radnih predmeta i
				alata, samootvarajuće glave za rezanje navoja
				podjelne glave i drugi specijalni dodatni uređaji za
				alatne strojeve: držaći alata za bilo koju vrstu
				alata za rad u ruci:
_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
		8466.10	- Držaći alata i samootvarajuće glave za rezanje
				navoja							Sl
		8466.20	- Držaći radnih predmeta				SI
		8466.30	- Podjelne glave i drugi specijalni dodatni uređaji za
				alatne strojeve						Sl
		8466.9		- Ostalo:
		8466.91	za strojeve iz tar. br. 84.64				Sl
		8466.92	--- za strojeve iz tar. br. 84.65				Sl
		8466.93	- - za strojeve iz tar. br. 84.56 do 84.61		Sl
84.67				Ručni alati, pneumatski ili s ugrađenim
				neelektričnim motorom:
		8467.1		- Pneumatski :
		8467.11	rotacijski (uključujući kombinirani rotacijsko-
				perkusijski)						Sl
		8487.19	- - - ostali						Sl
		8467.8		- 0stali alati:
		8467.81	- - - lančane pile					Sl
		8467.89	ostale							SI
		8467.9		- Dijelovi:
		8467.91	lančanih pila						Sl
		8467.92	pneumatski alat					Sl
		8467.99	ostali							Sl
84.68				Strojevi i aparati za lemljenje t zavarivanje,
				uključujući i one koji mogu rezati, osim stroja iz
				tar. broja 85.15; strojevi i aparati na plin za
				površinsko kaljenje:
		8468.10	- Ručni plamenici, plinski				Sl
		8468.20	- Ostali strojevi i aparati, plinski			Sl
		8488.80	- Ostali strojevi i aparati				Sl
		8468.90	- Dijelovi						Sl
84.69				Strojevi za pisnje i strojevi za obradu teksta:
		8469.10	- Automatski strojevi za pisanje i strojevi za obradu
				teksta							Sl
		8469.2		- Ostali strojevi za pisanje, električni:
		8469.21	mase do 12 kg, bez kovčega				Sl
		8469.29	- - - ostale						Sl
		8469.3		- Ostali strojevi za pisanje, neelektrični:
		8469.31	mase do 12 kg, bez kovčega				Sl
		8469.39	ostale							Sl
84.70				Strojevi za računanje, knjigovodstveni strojevi,
				registarske blagajne, strojevi za frankiranje, strojevi
				za izdavanje karata i slični strojevi s ugra.denim
				uređajem za računanje:
		8470.10	- Elektronski strojevi za računanje koji
				rade bez vanjskog izvora energije			4
		8470.2		- Ostali elektronski strojevi za računanje:
		8470.21	s ugrađenim uređajem za tiskanje			4
		8470.29	- - ostale						4
		8470.30	- Ostali strojevi za računanje				4
		8470.40	- Knjigovodstveni strojevi				4
		8470.50	- Registarske blagajne					4
		8470.90	- Ostali
84.71				Strojevi za automatsku obradu podataka , i njihove
				jedinice; magnetni ili optički čitaći, strojevi za
				prepisivanje podataka na nosioce podataka u
				kodiranom obliku i strojevi za obradu takvth
				podataka nespomenuti ili neobuhvaćeni na drugom
				mjestu:
_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
		8471.10	- Analogni strojevi i hibridni strojevi za
				automatsku obradu podataka				Sl
		8471.20	- Digitalni strojevi za automatsku obra-
				du podataka, koji u istom kućištu
				imaju najmanje jednu centralnu jedi-
				nicu,kao i jednu ulaznu jedinicu i jed-
				nu izlaznu jedinicu ili jednu kombini-
				ranu ulazno-izlaznu jediniću				SI
		8471.9		- Ostalo:
		8471.91	---- digitalne centralne jedinice,is-
				porućene posebno ili kao dio
				sistema, uključujući i digitalne
				centralne jedinice koje u istom
				kučištu imaju jednu ili dvije od
				slijedećih jedinica: memorijske
				jedinice, ulazne jedinice, izlaz-
				ne jedinice, izlazne jedinice				SI
		8471.92	- ulazne i izlazne jedinice, isporuče-
				ne posebno ili kao dio sistema,uk-
				ljućujućl ulazne i izlazne jedinice
				koje u istom kućištu imaju i memo-
				rijske jedinice:
		8471.921	--- linijske i serijske tiskaljke				Sl
		8471.922	- - - stranične tiskaljke					Sl
		8471.923	---- laserske tiskaljke, jedinice za crtanje (ploteri),za
				snimanje na filmu ili za fotokopiranje			Sl
		8471.924	- - - video-displeji jednobojni				Sl
		8471.925	--- videodispleji višebojni i na bazi
				tekućih kristala					Sl
		8471.926	--- kompletne elektronske tastature:
		8471.9261	- - s pokretnim tipkama				Sl
		8471.9269	- - - - ostale						SI
		8471.927	- - - čitaći dokumenata,oznaka i ure-
				đaji za unos podataka sa crteža			Sl
		8471.929	- - - ostale						Sl
		8471.93	-- memorijske jedinice, isporućene
				posebno ili kao dio sistema:
		8471.931	- - - eksterne memorije				Sl
		8471.939	--- ostale						Sl
		8471.99	- -- ostalo:
		8471.991	--- dodatne jedinice za povezivanje
				raunara i perifernih uređaja				SI
		8471.992	--- kontrolni uređaji i adapteri				Sl
		8471.999	- 0stalo						Sl
84.72				Ostali uredski.strojevi (npr.strojevi za
				umnožavanje - hektografski ili na mat-
				rice,strojevi za adresiranje,automatski
				strojevi za isplatu novčanica,strojevi za
				sortiranje,brojanje i zamatanje kovanog
				novca,strojevi za oštrenje olovaka,stro-
				jevi za perforiranje i spajanje žićanim
				kopčama):
		8472.10	- Strojevi za umnožavanje				SI
		8472.20	- Strojevi za adresiranje i strojevi za upisivanje teksta
				na adresnim pločicama				Sl
		8472.30	- Strojevi za sortiranje, presavijanje,
				ubacivanje u kuverte ili omote,otva-
				ranje,zatvaranje ili pečaćenje pošte i
				strojevi za lijepljenje ili poništavanje
				poštanskih maraka					SI
		8472.90	- Ostalo						Sl
84.73				Dijelovi i pribor (osim pokrivača,kovče-
				ga za strojeve i sl.) prikladni za upotrebu
				isključivo ili uglavnom sa strojevima iz tar. br.
				84.69 do 84.72
		8473.10	- Dijelovi i pribor strojeva iz tar. broja 84.69		Sl
		8473.2		- Dijelovi i pribor strojeva iz tar. broja 84.70:
		8473.21	-- - električnih strojeva za računanje iz tar.
				podbrojeva 8740.10, 8470.21 i 8470.29		Sl
		8473.29	- - - - ostali						Sl
		8473.30	- Dijelovi i pribor strojeva iz tar. broja 84.71:
		8473.301	---- moduli za napajanje				SI
		8473.302	- -- tiskane ploče s ugrađenim elementima		Sl
		8473.303	-- - glave za čitanje ili upisivanje
				podataka na magnetne nosioce			Sl
		8473.304	---- ostali dijelovi perifernih jedinica, osim kabineta	Sl
		8473.305	- - - tastature						Sl
		8473.309	- - - ostalo
		8473.40	- Dijelovi i pribor iz tar. broja 84.72			Sl
84.74				Strojevi za klasiranje, prosijavanje, separaciju,
				pranje, drobljenje, mljevenje, miješanje ili gnječenje
				zemlje, kamena, ruda ili drugih mineralnih
				materijala u čvrstom stanju (uključujući prah i
				masu-pastu); strojevi za aglomeriranje, modeliranje
				ili oblikovanje krutih mineralnih goriva, keramičke
				mase, cementa, sadre, ili drugih mineralnih
				proizvoda u obliku praha ili mase-pasta; strojevi
				za izradu lijevanih kalupa od pijeska:
		8474.10	- Strojevi za klasiranje, prosijavanje, separaciju ili
				pranje							Sl
		8474.20	- Strojevi za drobljenje ili mljevenje:
		8474.201	--- ugljena, kapaciteta preko 1000 t/h			SI
		8474.202	- - - ruda metala					Sl
		8474.209	-- - ostale						SI
		8474.3		- Strojevi za miješanje ili gnječenje:
		8474.31	--- mješalice za beton ili malter			SI
		8474.32	--- strojevi za miješanje mineralnih materijala s
				bltumenom						Sl
		8474.39	- - - Ostali:
		8474.391	- - - za miješanje					Sl
		8474.399	za gnječenje						Sl
		8474.80	- Ostali strojevi:
		8474.801	--- za peletizaciju rude metala				Sl
		8474.802	- - za oblikovanje ili sječenje građevinskog materijala	Sl
		8474.90	- Dijelovi						Sl
84.75				Strojevi za sklapanje električnih ili elektronskih
				žarulja, svjetiljki ili cijevi ili blic-žarulja u staklene
				omotače; strojevi za proizvodnju ili toplu obradu
				stakla i staklenih proizvoda:
		8475.10	- Strojevi za sklapanje električnih ili elektronskih
				žarulja; svjetiljki ili cijevi ili blic-žarulja, u
				staklene omotače					Sl
		8475.20	- Strojevi za proizvodnju ili toplu obradu stakla i
				staklenih proizvoda					Sl
		8475.90	- Dijelovi						SI
_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
84.76				Automatski strojevi za prodaju robe (npr.
				strojevi za poštanske marke, cigarete, hranu ili
				napitke), uključujući strojeve za usitnjavanje novca:
		8467.1		- Strojevi:
		8467.11	-- - - - s ugrađenim uređajem za zagrijavanje ili
				hlađenje						Sl
		8467.19	- - - - ostali						Sl
		8467.90	- Dijelovi						Sl
84.77				Strojevi za obradu gume ili plastične mase ili za
				izradu proizvoda od tih materijala, nespomenuti
				niti obuhvaćeni na drugom mjestu u ovoj glavi:
		8477.10	- Strojevi za lijevanje u kalupu brizganjem:
		8477.101	- - - kočnih obloga					SI
		8477.109	- - - ostali						Sl
		8477.20	- Ekstruderi						Sl
		8477.30	- Strojevi za oblikovanje duhanjem			Sl
		8477.40	- Strojevi za oblikovanje vakuumom i
				drugi strojevi za toplinsko oblikovanje SI
		8477.5		- Ostali strojevi za oblikovanje:
		8477.51	- - za oblikovanje ili protektiranje pneumatskih
				guma ili za oblikovanje unutrašnjih guma Sl
		8477.59	- - - ostale						Sl
		8477.80	- Ostali strojevi					Sl
		8477.90	- Dijelovi						Sl
84.78				Strojevi za pripremu ili preradu duhana,
				nespomenuti niti obuhvaćeni na drugom mjestu u
				ovoj glavi:
		8478.10	- Strojevi						Sl
		8478.90	- Dijelovi						Sl
84.79				Strojevi i mehanički uređaji s posebnim
				funkcijama, nespomenuti niti obuhvaćeni na
				drugom mjestu u ovoj glavi:
		8479.10	- Strojevi za građenje ulica, cesta, visokogradnju
				i niskogradnju i slične radove				Sl
		8479.20	- Strojevi za ekstrakciju ili pripremu životinjskih
				ili biljnih masti i ulja					Sl
		8479.30	- Preše za proizvodnju ploča iverica i
				ploča vlaknatica od drveta ili drugog drvenastog
				materijala i ostali strojevi za tretiranje drveta i pluta	SI
		8479.40	- Strojevi za izradu užeta i kabela			Sl
		8479.8		- Ostali strojevi i mehanički uređaji			Sl
		8479.81	-- za tretiranje metala, uključujući
				uređaje za namatanje (vitlovanje) električne žice	Sl
		8479.82	-- strojevi za miješanje, gnječenje,
				drobljenje, mljevenje, prosijavanje, rešetanje,
				homogenizaciju ili emulzifikacfju:
		8479.821	--- miješalica za agresivne kemijske
				materijale u cisternama i spremnicima			Sl
		8479.822	- - uređaji za dodavanje sastojaka,
				miješanje lijeva pod tlakom i u vakuumu		Sl
		8479.829	- - - ostalo						SI
		8479.89	- - ostalo:
		8479.891	--- hidraulične jamske podgrade			Sl
_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
		8479.899	- - ostale						Sl
		8479.90	- Dijelovi						SI
84.80				Kalupnice za ljevaonice metala; modelne ploče;
				modeli za kalupe; kalupi za metal (osim kalupa za
				ingote) metalne karbide, staklo, mineralne
				materijale, gumu i plastične mase:
		8480.10	- Kalupnice za ljevaonice metala			SI
		8480.20	- Modelne ploče					SI
		8480.30	- Modeli za kalupe					SI
		8480.4		- Kalupi za metal ili metalne karbide:
		8480.71	- za brizganje ili kompresiju				SI
		8480.79	- Ostali							Sl
		8480.50	- Kalupi za staklo					Sl
		8480.60	- Kalupi za mineralne materijale			Sl
		8480.7		- Kalupi za gumu ili plastične mase:
		8480.71	-- za brizganje ili kompresiju				SI
		8480.79	- - ostali						Sl
84.81				Slavine, ventili i slični uređaji za cjevovode,
				kotlove, spremnike, kace i slično, ukIjučujući
				ventile za smanjenje tlaka i termostatički
				upravljane ventile:
		8481.10	- Ventili za smanjenje tlaka				Sl
		8481.20	- Ventili za uljno-hidrauličke ili pneumstske
				transmisije						Sl
		8481.30	- Nepovratni ventili					Sl
		8481.40	- Sigurnosni ventili					Sl
		8481.80	- Ostali uređaji						Sl
		8481.90	- Dijelovi						Sl
84.82				Kotrljajući ležaji:
		8482.10	- Kuglični ležaji:
		8482.101	- jednoredni s promjerom otvora ispod 10 mm	Sl
		8982.102	-- jednoredni, s promjerom otvora od 10 mm do 60
				mm							Sl
		8482.103	--- jednoredni, s promjerom otvora preko 60 mm	Sl
		8482.109	- - višeredni						Sl
		8482.20	- Konično-valjkasti ležaji, uključujući sklopove od
				unutrašnjeg prstena i montiranih valjčića:
		8482.201	-- jednoredni, s promjerom otvora ispod 15 mm	Sl
		8482.202	-- s promjerom otvora od 15 mm do
				130 mm						Sl
		8482.203	-- s promjerom otvora preko 130 mm			Sl
		8482.209	- - - višeredni						Sl
		8482.30	- Sferno-Valjkasti ležaji (bačvasti)			Sl
		8482.40	- Igličasto-valjkasti ležaji				Sl
		8482.50	- Ostali cilindrično-valjkasti ležaji			Sl
		8482.501	--- jednoredni, s prolnjerom otvora ispod 15 mm	Sl
		8482.502	--- s promjerom otvora od 15 mm do 130 mm	Sl
		8482.503	--- s promjerom otvora preko 130 mm		SI
		8482.509	- - - višeredni						Sl
		8482.80	- Ostali, uključujući kombiniranje kuglično-
				valjkaste ležaje					SI
		8482.9		- Dijelovi:
		8482.91	-- kuglice, iglice i valjčići				Sl
		8482.991	-- prstenovi, vanjski i unutrašnji			Sl
		8482.999	- - Ostali						Sl
_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
84.83				Transmisijska vratila (uključujući bre-
				gesta vratila i koljenasta vratila) i kriva-
				je; kućišta za ležajeve i klizni ležaji; zup-
				časti i frikcijski prijenosnici; navojna
				vretena s kuglicama; mjenjačke kutije i
				drugi mjenjači brzina,uključujući pre-
				tvarače okretnog momenta; zamašnjaci,
				remenici i užanici (uključujući za kotura-
				će); uključno-isključne spojnice i spojnice
				za vratila (uključujući zglobne spojnice):
8483.10			- Transmisijska vratila (uključujući
				bregasta vratila i koljenasta vratila) i
				krivaje						Sl
8483.20			- Kučišta za ležaje,s ugrađenim kot-
				rljajućim ležajima				Sl
8483.30			- Kućišta za ležaje,bez ugrađenih kot-
				rljajućih ležaja: klizni ležaji
		8483.301	- - - kućišta					Sl
		8483.309	--- klizni ležaji				SI
		8483.40	- Zupčasti i frikcijski prijenosnici,is-
				ključujući zupčanike,lančanike i os-
				tale transmisijske elemente isporuće-
				ne posebno: navojna vretena s kugli-
				cama; mjenjačke kutije i drugi mje-
				njaći brzina,uključujući pretvaraće
				okretnog momenta				Sl
		8483.50	- Zamašnjaci,remenici i užanici (uklju-
				čujući za koturače)				Sl
		8483.60	- Uklopno-isklopne spojnice,spojnice
				za vratila (uključujući zglobne spojnice)	Sl
		8483.90	- Dijelovi					SI
84.84				Brtve od metalnih listova kombinirane s
				drugim materijalom ili o dva ili više slo-
				jeva metala; setovi brtve,različiti po sas-
				tavu materijala,u vrečama,omotima ili
				sličnim pakovanjima:
8484.10			- Brtve od metalnih listova kombinira-
				ne s drugim materijalom ili od dva ili
				više sloja materijala				Sl
		8484.90	- Ostalo					Sl
84.85				-Dijelovi strojeva bez električnih priklju-
				čaka,izolatora,svitaka,kontakta ili dru-
				gih električnih dijelova,nespomenuti ni-
				ti obuhvaćeni na drugom mjestu u ovoj
				glavi:
		8485.10	- Brodski vijci i lopatice za brodove i čamce	Sl
		8485.90	- Ostali						SI

Glava 85*

ELEKTRIČNI STROJEVI I OPREMA I NJIHOVI DIJELOVI; APARATf ZA SNIMANJE ILI
REPRODUKCIJU ZVUKA; TELEVIZIJSKI APARATI ZA SNIMANJE ILI REPRODUKCIJU SLIKE I ZVUKA I DIJELOVI I PRIBOR ZA TE PROIZVODE

Napomene
1.Ova glava ne obuhvaća:
1) Električno z2agrijavane pokrivačće - deke,krevetske jastuke,mu-
fove za stopala i sl.,električno zagrijavanu odjeću,obuću i jastućiće za
uši i ostale predmete električno zagrijavane,koji se nose na osobi ili
oko osobe;
2) staklene proizvode iz tar.broja 70.11;
3) električno zagrijavan namještaj iz glave 94.

2. Tar br. 85.01 do 85.04 ne obuhvaća robu navedenu u tar. broju
- 85.11, 85.12, 85.40, 85.41 i 85.42. Medutim, ispravljači sa živinim lukom u metalnom spremniku svrstavaju se u tar. broj 35.04.

3. Tar broj 85.09 obuhvaća samo sljedeće elektromehaničke strojeve koji se obično upotrebljavaju u kućanstvu;
1) usisavaće za prašinu, strojeve za laštenje podova, strojeve za mljevenje i miješanje hrane, sokovnike za voće i povrće, bilo koje mase
2) ostali strojevi, uz uvjet da je njihova masa 20 kg.
Međutim, ovaj tarifni broj ne obuhvaća ventilatore i ventilacijske ili recirkulacijske kuhinjske odstranjivaće mirisa, s ugrađenim ventilatorom, uključujući s filterima (tar. broj 84.14), centrifuge za sušenje (cijeđenje) rublja (tar. br. 84 21), strojeve

4. Pod pojmom "tiskani krugovi" iz tar. broja 85.34 razumijevaju se krugovi kod kojih su na izolacijskoj podlozi bilo kojim postupkom tiskanja (npr. isijecanjem, galvanizacijom ili nagrizenjem) ili postupkom "krugovi sa slojem" formirani elementi vodiča, 
Pod pojmom "tiskani krugovi" ne razumijevaju se krugovi kombinirani s elementima koji se ne smatraju elementima dobivenim u toku postupka tiskanja. Tiskani krugovi mogu biti opremljeni netiskanim elementima spajanja,
Krugovi s tankim ili debelim slojevima koji sadrže pasivne i aktivne elemente dobivene u toku istoga tehnološkog postupka svrstavaju se u tar. broj 85.42.

5. Za tar. br. 85.41 i 85.42 važe slijedeće definicije:
1) pod pojmom "diode, tranzistori i slični poluvodički elementi" razumijevaju se poluvodički elementi čiji rad ovisi o promjeni otpora pod utjecajem električnog polja;
2) pod pojmom "elektronski integralni krugovi i mikrosklopovi" razumijevaju se:
(1) monolitni integralni krugovi kod kojih su elementi krugova (diode, tranzistori, otpornici, kondenzatori, međuveze itd), formirani, u pravilu, u masi te na površini poluvodičkog meterijala (npr. dopiranog silicija) i čine nerazdvojnu cjelinu;
(2) hibridni integrirani krugovi kod kojih su pasivni elementi (otpornici, kondenzatori, međuveze itd), dobiveni tehnikom tankog ili debelog sloja i aktivni elementi (diode, tranzistori, monolitni integralni krugovi itd), dobiveni poluvodićkom tehnologijo
(3) mikrosklopovi lijevanog modula, mikromodula i sličnih vrsta, koji se sastoje od diskretnih aktivnih ili aktivnih i pasivnih komponenata što su kombinirane i međusobno povezane.
Pri svrstavanju proizvoda definiranih u ovoj napomeni, tar. br. 85.41 i 85.42 imaju prednost u odnosu na sve druge tarifne brojeve koji bi ih mogli obuhvatiti, s obzirom na njihovu funkciju.
6. Ploče, vrpce i ostale podloge iz tar. br. 85.23 i 85.24 svrstavaju se u ove tarifne brojeve, čak i ako se isporućuju s aparatima za koje su namijenjene.


_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
85.01				Elektromotori i električni generatori (osim
				generatorskih agregata):
		8501.10	- Motori snage do 37,5 W
		8501.101	- -- za igračke, istosmjerne struje, snage do 10 W
		8501.109	- - - ostali						4
		8501.20	- Univerzalni motori (za izmjeničnu i
				istosmjernu struju) snage preko 37.5 W		4
		8501.3		- Ostali motori istosmjerne struje;ge-
				neratori istosmjerne struje:
		8501.31	- - - - snage do 750W					4
		8501.32	- - - snage preko 750W do 75W			4
		8501.33	- - - snage preko 75k W do 375kW			4
		8501.34	- - - snage preko 375kW				4
		8501.40	- Ostali motori izmjenične struje,mo-.
				nofazni							3
		8501.5		- Ostali motari izmjenične struje,više fazni:
		8501.51	- - - snage do 750kW					3
		8501.5		- - - snage preko 750W do 75kW			3
		8501.53	- - - - snage preko 75kW				3
		8501.5		- Generatori izmjenične struje:
		8501.61	- - snage do 75kVA
		8501.62	-- snage preko 75do 374kVA				3
		8501.63	- - - snage preko 375do 750kVA			3
		8501.64	- - - snage preko 750kVA				3
85.02				Električni generatorski agregati i rotacij-
				skt konvertori (pretvarači):
		8502.1		- Generatorski agregati s klipnim mo-
				torima s unutarnjim izgaranjem na
				paljenje pomoću kompresije (dizelski
				ili poludizelski motori):
		8502.11	- - - snage do 75kVA					3
		8502.12	- - - - snage preko 75do 375kVA			3
		8502.13	- - - snage preko 375kVA				3
		8502.20	- Generatorski agregati s klipnim mo-
				torima s unutarnjim izgaranjem na
				paljenje pomoću svjećice				3
		8502.30	- Ostali generatorski agregati:
		8502.301	- - - istosmjerne struje					3
		8502.309	- - - - izmjenične struje				3
		8502.40	- Električni rotacijski konvertori (pretvarači)		3
85.03		8503.00	dijelovi prlkladni za upotrebu isključivo
				ili uglavnom sa strojevima iz tar.br.
				85.01ili 85.02						Sl
85.04				Električni transformatori,statički kon-
				vertori (npr.ispravljači) i Indukcijski svici:
		8504.10	- Balasti za žarulje i cijevi s pražnje-
				njem							Sl
		8504.2		- Transformatori s tekućom dielektrikom:
		8504.21	---- snage do 650kVA
		8504.211	- - - - mjerni						3
		8504.219	-- - ostali						Sl
		8504.22	- - - - snage preko 650kVA do 10.000 kVA 		3
		8504.23	---- snage preko 10.000kVA				3
		8504.3		- Ostali transformatori:
		8504.31	- - - - snage do 1kVA:
		8504.311	-- - za igračke,snage do 15kVA			3
		8504.312	- - - - mjerni 						3
		8504.319	- - - - ostali						3
		8504.32	-- - snage preko 1 kVA do 16kVA			3
		8504.33	- - - snage preko 16kVA do 500 kVA:
		8504.331	--- za električne peći za taljenje ru-
				de metala,snage preko 20 kVA			3
		8504.339	- - - - ostali						3
_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
		8504.34	-- - snage preko 500kVA:
		8504.341	- -- za električne peći za taljenje rude			3
		8504.349	- - - ostali						3
		8504.40	Statički konvertori (pretvarači)			3
		8504.50	- Ostali indukcijski svici				3
		8504.90	- Dijelovi						3
85.05				Elektromagneti; pernlanentni magneti i
				proizvodi predviđeni da postanu perma-
				nentni magneti poslije magnetiziranja;
				stezne glave,stezne naprave i slični
				držaći radnih predmeta,na bazi elektro-
				magneta ili permanentnih magneta;
				elektromagnetne glave za dizanje;
		8505.1		- Permanentni magneti i proizvodi
				predviđeni da postanu permanentni
				magneti poslije magnetiziranja:
		8505.11	- - - metalni						Sl
		8505.19	- - - ostalo						Sl
		8505.20	- Elektromagnetne spojnice i kočnice			Sl
		8505.30	- Elektromagnetske glave za dizanje			SI
		8505.90	- Ostalo,uključujući i dijelove				Sl
85.06				Primarne ćelije i primarne baterije:
		8508.1		- Vanjskog obujma do 300cm':
		8506.11	s manganovim dioksidom				3
		8506.12	s oksidom žive 					3
		8506.13	-- - s oksidom srebra					3
		8506.19	- - ostalo						3
		8508.20	- Vanjskog obujma preko 3oo cm'			3
		8508.90	- Dijelovi						3
85.07				ElektričnI akumulatori,uključujući sepa-
				rator za njih,pravokutne ili ne,uključu-
				jući kvadratne:
		8507.10	- Olovni akumulatorI za pokretanje
				klipnih motora						4
		8507.20	- Ostali olovni akumulatori				4
		8507.30	- Nikl-kadmijevi akumulatori				4
		8507.40	- Nikl-željezni akumulatori				4
		8507.80	- Ostali akumulatori					4
		8507.90	- Dijelovi						SI
85.08				Elektromehanički alat za rad u ruci,s
				ugrađdenim elektromotorom:
		8508.10	- Bušilice svih vrsta					Sl
		8508.20	- Pile							4
		8508.80	- Ostali alat						4
		8508.90	- Dijelovi:
		8505.901	- - - bušilica						SI
		8505.909	ostali							Sl
85.09				Elektromehanički aparati za kućanstvo,
				s ugrađenim elektromotorom:
		8509.10	 - Usisači						4
		8509.20	- Aparati za laštenje poda				4
		8509.30	- Kuhinjski aparati za usitnjavanje otpadaka		Sl
		8509.40	- Aparati za mljevenje i miješanje hrane; sokovnici
				za voče i povrće					4
		8509.80	- Ostali aparati						4
		8509.90	- Dijelovi 						Sl
85.10				Aparati za brijanje i šišanje s ugrađenim
				elektromotorom:
		8510.10	Aparati za brijanje					Sl
		8510.20	- Aparati za šišanje					SI
		8510.90	- Dijelovi						SI


_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
85.11				Električna oprema za paljenje i pokretanje motora
				s unutarnjim izgaranjem koji se pale pomoću
				svjećice ili kompresije (npr.magneti za paljenje,
				dinamo-magneti, svici za paljenje, svjećice za
				paljenje i svjećice za zagrijavanje;
				elektropokretači); generatori (npr.dinamo-stroj
				i alternatori) i regleri za njih;
		8511.10	- Svjećice za paljenje					Sl
		8511.20	- Magneti za paljenje; dinamo-magneti; magneti
				zamašnjaci						Sl
		8511.30	- Razvodnici; svici za paljenje				Sl
		8511.40	- Elektropokretači i strojevi dvostruke namjene
				(elektropokretači-generatori)				4
		8511.50	- Ostali generatori					4
		8511.80	- Ostala oprema:
		8511.801	---- grijni elementi					Sl
		8511.809	---- ostalo						Sl
		8511.90	- Dijelovi						Sl
85.12				Električna oprema za rasvjetu i signalizaciju
				(osim proizvoda iz tar.broja 85.39),
				brisači vjetrobrana, uređaji za odmrzavanje i uređaji
				za odmagljivanje za bicikle i motorna vozila:
		8512.10	- Oprema za rasvjetu i vizualnu signa	lizaciju za
				bicikle							4
		8512.20	- Ostala oprema za rasvjetu, vizualnu signalizaciju	4
		8512.30	- Oprema za zvučnu signalizaciju			Sl
		8512.40	- Brisači vjetrobrana, uređaji za odmrzavanje i
				uređaji za odmagljivanje				4
		8512.90	- Dijelovi						Sl
85.13				Prijenosne električne svjetiljke s vlastitim izvorom
				energije (npr. suhe baterije, akumulatori, ili
				elektromagneti), osim opreme za rasvjetu iz tar.
				broja 85.12:
8513.				- Svjetiljke
		8513.101	---- rudarske u "S" izradi				Sl
		8513.109	---- ostale						4
		8513.80	- Dijelovi						Sl
85.14				Industrijske i laboratorijske električne peći
				(uključujući indukcijske i dielektrične); ostala
				oprema za industrijsko i laboratorijsko indukcijsko
				i dielektrično zagrijavanje:
		8514.10	- Peći zagrijavane električnim otporom:
		8514.101	---- za toplinsku obradu, dijelova kotrljajućih
				ležaja							Sl
		8514.102	---- za taljenje ruda metala tar. podbroja 8514.101	Sl
		8514.109	---- ostale						Sl
		8514.20	- Indukcijske i dielektrične peći:			Sl
		8514.201	---- indukcijske za zagrijavanje trupčića za
				prstenove kotrljajućih ležaja				Sl
		8514.202	---- indukcijske osim onih iz tar. podbroja 8514.201	Sl
		8514.209	---- dielektrične peći					Sl
		8514.30	- Ostale peći						Sl
		8514.40	- Ostala oprema za indukcijsko i dielektrično
				zagrijavanje						Sl
		8514.90	- Dijelovi						Sl
_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
85.15				Strojevi i aparati za meko i tvrdo lemljenje i
				zavarivanje, električni (uključujući i električno
				zagrijavani plin), lasersko ili na principu druge
				svjetlosti ili fotonskog snopa ultrazvuka,
				elektronskog snopa, magnetnih impulsa ili luka
				plazme, uključujući i one koji mogu sječi; električni
				strojevi i aparati za vruće prskanje metala i
				sinterovanih metalnih karbida;
		8515.1		- Strojevi i aparati za meko i tvrdo lemljenje:
		851511	---- lemilice i pištolji za meko lemljenje		Sl
		8515.19	---- ostalo						Sl
		8515.2		- Strojevi i aparati za elektrootporno zavarivanje
				metala:
		8515.21	---- automatski ili poluautomatski			SI
		8515.29 ---- ostali Sl
		8515.3		- Strojevi i aparati za zavarivanje metala
				elektrolukom (uključujući luk plazme):
		8515.31	---- automatski ili poluautomatski			SI
		8515.39	---- ostali						Sl
		8515.80	- Ostali strojevi i aparati				Sl
		8515.90	- Dijelovi						Sl
85.16				Električna protočna i akumulacijska grijala vode i
				potapajuća grijala; električni aparati za grijanje
				prostora i električni uređaji za grijanje tla;
				elektrotoplinski aparati za uređivanje kose (npr.
				aparati za sušenje kose, aparati za kovrčanje kose)
				i aparati za sušenje ruku; električna glačala; ostali
				elektrotoplinski uređaji za kućanstvo; električni
				grijači otpornici, osim onih iz tar. broja 85.45:
		8516.10	- Električna protočna i akumulacijska grijala vode i
				potapajuća grijala					4
		8516.2		- Električni aparati za grijanje prostorija i električni
				aparati za grijanje tla:
		8516.21	---- akumulacijski					4
		8516.29	---- ostalo						Sl
		8516.3		- Elektrotoplinski aparati za uredivanje kose i sušenje
				ruku:
		8516.31	---- aparati za sušenje kose				4
		8516.32	---- ostali aparati za uređivanje kose			4
		8516.33	---- aparati za sušenje ruku				Sl
		8516.40	- Električna glačala					4
		8516.50	- Mikrovalne pećnice					4
		8516.60	- Ostale pećnice; štednjaci, kuhala, roštilji i ražnjevi:
		8516.601	---- štednjaci						4
		8516.609	---- ostalo						4
		8516.7		- Ostali elektrotoplinski uređaji:
		8516.71	-- aparati za pripremu kave ili čaja			4
		8516.72	-- tosteri						4
		8516.79	-- ostalo						4
		8516.80	- Električni grijaći otpornici				Sl
		8516.90	- Dijelovi						Sl
85.17				Elektrićni aparati za žičnu telefoniju i telegrafiju,
				uključujući i takve aparate za žične sisteme s
				nosećom strujom:
		8517.10	- Telefonski aparati telefoni:
		8517.101	--- jamski						Sl
		8517.102	--- brodski						Sl
_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
		8517.103	--- induktorski; digitalni s analogno-digitalnom
				konverzijom						Sl
		8517.109	--- ostali						4
		8517.20	- Teleprinteri						Sl
		8517.30	- Komutacijski aparati za telefoniju i telegrafiju:
		8571.301	--- jamski, osim aparata iz tar. oznake 8517.302	SI
		8517.302	--- aiktomatski telefonski i telegrafski uređaji te
				uređaji za telefonski prijenos podataka		Sl
		8517.309	--- ostali						Sl
		8517.40	- Ostali aparati za žične sisteme s nosećom strujom	SI
		8517.8		- Ostali aparati:
		8517.81	--- za telefoniju					Sl
		8517.82	--- za telgrafiju						Sl
		8517.821	--- ručni						SI
		8517.822	--- telefaks aparati					Sl
		8517.829	--- ostali						Sl
		8517.90	--- Dijelovi						Sl
85.18				Mikrofoni i njihovi stativi; zvučnici, uključujući i
				zvučnike u zvučnim kutijama; naglavne slušalice,
				slušalice za jedno uho i kombinacija s mikrofonom;
				audiofrekvencijska električna pojačala; kompletne
				električne jedinice za pojačavanje zvuka:
		8518.10	-- Mikrofoni i njihovi stativi:
		8518.101	--- stativi						Sl
		8518.2		- Zvučnici, uključujući i zvučnike u zvučnim kutijama:
		8518.21	---- zvučne kutije s jednim zvučnikom		Sl
		8518.22	---- zvučne kutije s više zvučnika			Sl
		8518.29	---- ostalo						Sl
		8518.30	- Naglavne slušalice, slušalice za jedno uho i
				kombinacija s mikrofonom				SI
		8518.40	- Audio-frekvencijska električna pojačala		Sl
		8518.50	- elektronički setovi za pojačanje zvuka		SI
		8518.90	- Dijelovi						SI
85.19				Gramofoni s vlastitim pojačalom i bez vlstitog
				pojačala, kazetofoni i drugi aparati za reprodukciju
				zvuka, koji nemaju ugrađen uređaj za snimanje zvuka:
		5819.10	- Gramofoni koji se uključuju metalnim novcem ili
				žetonom						4
		8519.2		Ostali gramofoni s pojačalom:
		8519.21	---- bez zvučnika					4
		8518.29	---- ostali						4
		8519.3		- Gramofoni bez vlastitog pojačala:
		8519.31	---- s mehanizmom za automatsko mijenjanje ploča	4
		8519.39	---- ostali						4
		8519.40	- Aparati za reprodukciju diktata			4
		8519.9		- Ostali aparati e reprodukciju zvuka:
		8519.91	---- kazetofoni						4
		8519.99	---- ostali						4
85.20				Magnetofoni i ostali aparati za snimanje zvuka,
				uključujući aparate s ugradenim uređajem za
				reprodukciju zvuka:
		8520.10	- Aparati za diktiranje; koji ne mogu raditi bez
				vanjskog izvora snage 				Sl
8520.20			- Aparati za odgovaranje na telefonske pozive	Sl
_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
		8520.3		- Ostali magnetofoni s ugrađenim uredajima za
				reprodukciju zvuka:
		8520.31	---- kazetni						4
		8520.39	---- ostali						4
		8520.90	- 0stali							4
85.21				Aparati za snimanje i reprodukciju slike:
		8521.10	- S magnetnom vrpcom				Sl
		8521.90	- Ostali							Sl
85.22				Dijelovi i pribor aparata iz tar. broja 85.19 do 85.21 :
		8522.10	- Gramofonske zvučnice				Sl
		8522.90	- Ostalo						Sl
85.23				Pripremljene nesnimljene podloge za zvučna i slična
				snimanja drugih fenomena, osim proizvoda iz glave 37:
		8523.1		- Magnetne vrpce:
		8523.11	---- širine do 4 mm					Sl
		8523.12	---- širine preko 4 do 6,5 mm				Sl
		8523.13	---- širine preko 6,5 mm				Sl
		8523.20	- Magnetne ploče (diskovi)				Sl
		8523.90	- Ostalo						SI
85.24				Ploče, vrpce i ostale snimljene podloge sa zvučnim
				i drugim sličnim fenomenima; uključujući matrice i
				galvanske otiske za proizvodnju ploča, osim
				proizvoda iz glave 37:
		8524.10	- Gramofonske ploče:
		8524.101	---- sa znanstvenim i strilčnim tekstom		Sl
		8524.109	---- ostale						Sl
		8524.2		- Magnetne vrpce:
		8524.21	---- širine do 4 mm:
		8524.211	sa znanstvenim i stručnim tekstom			Sl
		8524.219	---- ostale						Sl
		8524.22	---- širine preko 4 do 6,5 mm:
		8524.221	----sa znanstvenim i stručnim tekstom			Sl
		8524.229	----ostalo						Sl
		8524.23	---- širine preko 6,5 mm:
		8524.231	---- sa znanstvenim i stručnim tekstom		Sl
		824.239	---- ostalo						Sl
		8524.90	- 0stalo:
		8524.901	---- sa znanstvenim i stručnim tekstom		Sl
		8524.909	---- 0stalo						SI
85.25				Odašiljači za radiotelefoniju, radiotelegrafiju,
				radiodifuziju ili televiziju, uključujući s ugradenim
				prijemnikom ili aparatom za snimanje ili
				reprodukciju zvuka; televizijske kamere:
		8525.0		- Odašiljači						Sl
		8525.20	- Odašiljati s ugradenim prljemnlkom			SI
		8525.30	- Televizijske kamere					Sl
85.26				Radari, pomoćni uredaji za radionavigaclju i uređaji
				za radiodaljinsko upravljanje:
		8526.10	-Radari							Sl
		8526.9		- Ostalo						Sl
		8526.91	---- pomoćni uredaji za radionavigaciju		Sl
		8526.92	---- uredaji za radiodaljinsko upravljanje		SI
_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
8527				Prijemnici za radiotelefoniju, radiotelegrafiju i
				radiodifuziju, uključujući i prijemnike kombinirane
				u istom kućištu s aparatom za snimanje ili
				reprodukciju zvuka ili satom:
		8527.1		- Radiodifuzni prijemnici koji mogu raditi bez
				vanjskog izvora energije, uključujući takve aparate
				koji takoder mogu primiti radiotelefoniju ili
				radiotelegrafiju
		8527.11	---- kombinirani s aparatom za snimanje ili
				reprodukciju zvuka					4
		8527.19	---- ostali						Sl
		8527.2		- Radiodifuzni prijemnici koji ne mogu raditi bez
				vanjskog izvora energije za motorna vozila,
				uključujući takve aparate koji takoder mogu primati
				radiotelefoniju ili radiotelegrafiju:
		8527.21	---- kombinirani s aparatom za snimanje ili
				reprodukciju zvuka					Sl
		8527.29	---- ostali						Sl
		8527.3		- Ostali radiodifuzni prijemnici, uključujući takve
				aparate koji također mogu primati radiotelefoniju ili
				radiotelegrafiju:
		8527.31	-- kombinirani s aparatom za snimanje ili
				reprodukciju zvuka, ali kombinirani sa satom		4
		8527.39	-- ostali						4
		8527.90	-- Ostali aparati					Sl
85.28				Televizijski prijemnici (uključujući video monitore i
				video projektore), kombinirane ili nekombinirane
				u istom kućištu sa radio-prijemnicima ili aparatima
				za snimanje ili reprodukciju zvuka ili slike;
		8528.10	- u boji:
		8528.101	--- televizijski prijemnici sa katodnom cijevi, osim
				video-monitora i video-projektora			4
		8528.102	--- ostalo						3
		8528.201	--- Crno-bijeli i ostali (jednobojni)			3
85.29				Dijelovi pogodni za upotrebu isključivo ili uglavnom
				za aparate iz tar. br. 85.25 	do 85.28:
		8529.10	-- Antene svih vrsta; dijelovi pogodni za upotrebu
				sa njima						Sl
		8529.90	-- ostalo						3
85.30				Električna oprema za signalizaciju, sigurnost,
				upravljanje i kontrolu saobraćaja na željezničkim
				prugama, tramvajskim prugama, cestama,
				unutarnjim vodenim putovima, parkiralištima,
				lučkim instalacijema ili aerodromima (osim opreme
				iz tar. br. 86.08):
		8530.10	-- oprema za željezničke i tramvajske pruge		Sl
		8530.80	-- ostala oprema					Sl
		30.90		-- Dijelovi						Sl
85.31				Električni aparati za zvučnu ili vizuelnu signalizaciju
				(npr. zvona, sirene, indikatorske table, alarmni
				aparati za zaštitu od krađe ili požara), osim onih iz
				tar.br 85.12 i 85.30;
		8531.10	-- Alarmni aparati za zaštitu od krađe i požara i
				slični aparati						Sl
_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
		8531.20	-- Indikatorske table s ugrađenim uređajima sa
				tekućim kristalima ili diodama za emitiranje
				svjetlosti						Sl
		8531.80	-- Ostali aparati					Sl
		8531.90	-- Dijelovi						Sl
85.32				Električni kondenzatori, konstantni, promjenljivi ili
				podešljivi (unaprijed podešeni):
		8532.10	- Konstantni kondeznatori predvideni za upotrebu
				u strujnim kolima frekvencije 50/60 Hz i koji mogu
				apsorbirati reaktivnu snagu najmanje 0,5 kVAr
				(kondenzatori snage)					2
		8532.2		- Ostali konstantni kondenzatori:
		8532.21	---- od tantala						Sl
		8532.22	---- aluminijski elektrolitički				Sl
		8532.23	---- keramički dielektrični jednoslojni			Sl
		8532.25	-- dielektrični, od papira ili plastične mase		SI
		8532.29	-- ostali						SI
		8532.30	-- promjenljivi ili podešljivi (unaprijed podešeni)
				kondenzatori						2
		8532.90	-- dijelovi						SI
85.33				Električni otpornici (uključujući reostate i
				potenciometre), osim grijaćih otpornika:
		8533.10	- Konstantni ugljeni otpornici, aglomerirani ili
				slojeviti						Sl
		8533.2		- Ostali konstantni otpornici:
		8533.21	---- snage do 20 W					SI
		8533.29	---- ostali						Sl
		8533.3		- Promjenljivi žičani otpornici, uključujući
				reostate i potenciometre
		8533.31	---- snage do 20 W					Sl
		8533.39	---- ostali						SI
		8533.40	- Ostali promjenljivi otpornici, uključujući reostate
				i potenciometre					Sl
		8533.90	- Dijelovi						SI
85.34		8534.00	Tiskani krugovi					SI
85.35				Električni aparati za uklapanje i isklapanje ili zaštitu
				električnih krugova ili za ostvarivanje priključivanja
				za električne strujne krugove ili u električnim
				strujnim krugovima (npr. sklopke, osigurači,
				odvodnici prenapona, ograničavala napona,
				prigušivači valova visoke frekveneije utikači i
				razdjelne kutije), za napone preko 1000 V:
		8535.10	- Osigurači						3
		8535.2		- Automatski prekidači strujnih krugova:
		8535.21	---- za napon niži od 72,5 kV				3
		8535.29	- 0stali:						3
		8535.30	- Riastavljači i prekidači:
		8535.301	---- rastavljači						3
		8535.309	---- prekidači						3
		8535.40	- Odvodnici prenapona, ograničavala napona i
				prigušivači valova visoke frekvencije			Sl
		8535.90	- Ostalo						Sl
85.36				Električni aparati za uklapanje i isklapanje ili zaštitu
				električnih strujnih krugova ili za ostvarivanje
				priključivanja za električne strujne krugove ili u
				električnim strujnim krugovima (npr. sklopke,
				releji, osigurači, prigušivači valova visoke
				frekvencije, utikači i utičnice, žaruljna grla i
				razdjelne kutije), za napone do 1000 V
		8536.10	- Osigurači						3
		8536.20	- Automatski prekidači strujnih krugova		3
		8536.30	- Ostali aparati za zaštitu električnih strujnih
				krugova						Sl
		8536.4		- Releji:
		8536.41	---- za napon do 60 V
		8536.49	---- ostali
		8536.50	- Ostale sklopke					Sl
		8536.6		- Žaruljna grla, utikači i utičnice:
		8536.61	---- žaruljna grla					Sl
		8536.69	---- Ostalo						3
		8536.90	- 0stali aparati						3
8537				Ploče (uključujući ploče za numeričko upravljanje),
				pultovi, stolovi, ormari i ostale osnove, opremljeni
				s dva proizvoda ili više proizvoda iz tar. br. 85.35 i
				85.36, za električno upravljanje ili razdiobu
				električne struje, uključujući one s ugrađenim
				instrumentima i aparatima iz glave 90, osim
				komutacijskih aparata iz tar. broja 85.17:
		8537.10	- Za napon do 100 V					Sl
		8537.20	- Za napon preko 1000 V				Sl
85.38				Dijelovi prikladni za upotrebu isključivo ili
				uglavnom s aparatima iz tar. br. 85.35, 85.36 i 85.37:
		8538.10	- Ploče, pultovi, stolovi, ormari i ostale osnove za
				proizvode iz tar. broja 85.37, neopremljeni svojim
				aparatima						SI
		8538.90	- Ostalo						Sl
85.39				Električne žarulje s nitima i električne žarulje s
				pražnjenjem, uključujući zatvorene reflektorske
				uloške s ugrađenim žaruljama, ultraljubičaste i
				infracrvene žarulje; lučne žarulje:
		8539.10	- stvoreni reflektorski ulošci s ugrađenim žaruljama	3
		8539.2		- Ostale žarulje s nitima; isključujući ultraljubičaste
				i infracrvene žarulje:
		8539.21	---- volfram-halogene:
		8539.211	---- do 1000 W					3
		8539.219	---- preko 1000 W					3
		8539.22	---- ostale, snage do 200 W i za napone preko
				100 V							3
		8539.29	---- ostale						3
		8539.3		- Žarulje s pražnjenjem, osim ultraljubičastih žarulja:
		8539.31	---- fluorescentne, s užarenom katodom		3
		8539.39	---- ostale						3
		8539.40	- Ultraljubičaste i infracrvene žarulje; lučne žarulje	3
		8539.90	- Dijelovi						Sl
85.40				Termoionske, hladnokatodne i fotokatodne
				elektronske cijevi (npr. vakuumske cijevi ili cijevi
				punjene parom ili plinom, ispravljačke cijevi sa
				živinim lukom, katodne cijevi, cijevi za televizijske
				kamere) :
_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
		8540.1		- Katodne cijevi za televizijske prijemnike,
				uključujući katodne cijevi za videomonitore:
		8540.11	---- u boji						SI
		8540.12	---- crno-bijele ili druge jednobojne			Sl
		8540.20	- Cijevi za televizijske kamere: pretvarači i pojačala
				slike; ostale fotokatodne cijevi:
		8540.201	---- cijevi za TV kamere				Sl
		8540.209	---- ostalo						Sl
		8540.30	- Ostale katodne cijevi					Sl
		8540.4		- Mikrovalne cijevi (npr. magnetroni, klistroni,
				cijevi s progresivnim valovima i karcinotroni), osim
				cijevi s upravljačkom rešetkom:
		8540.41	---- magnetroni					Sl
		8540.42	---- klistroni
		8540.49	---- ostale						Sl
		8540.8		- Ostale cijevi:
		8540.81	---- prijemne ili pojačivačke cijevi			Sl
		8540.89	---- ostale						Sl
		8540.9		- Dijelovi:
		8540.91	---- katodnih cijevi					Sl
		8540.99	---- Ostali						Sl
85.41				Diode, tranzistori i slični poluvodički elementi;
				fotoosjetljivi poluvodički elementi, uključujući
				fotonaponske ćelije, sastavljene ili nesastavljene
				u module ili ploče; diode za emitiranje svjetlostl;
				montirani piezoelektrični kristali:
		8541.10	- Diode, osim fotoosjetljivih i dioda za emitiranje
				svjetlosti						Sl
		8541.2		- Tranzistori, osim fotoosjetljivih:
		8541.21	---- s rasipanjem manjim od 1 W			Sl
		8541.29	---- Ostali						Sl
		8541.30	- Tristori, diakelementi i triakelementi, osim
				fotoosjetljivih elemenata				Sl
		8541.40	- Fotoosjetljivi poluvodički elementi, uključujuči
				fotonaponske ćelije sastavljene ili nesastavljene u
				module ili ploče; diode za emitiranje svjetlosti	Sl
		8541.50	- Ostali poluvodički elementi				Sl
		8541.60	- Montirani piezoelektrični kristali			Sl
		8541.90	- Dijelovi						Sl
85.42				Elektronski integrirani krugovi i mikrosklopovi:
		8542.1		- Monolitni integrirani krugovi:
		8542.11	---- digitalni						3
		8542.19	---- ostali						Sl
		8542.20	- Hibridni integrirani krugovi				Sl
		8542.80	- Ostali							Sl
		8542.90	- Dijelovi						Sl
85.43				Električni strojevi i aparati s posebnim funkcijama,
				nespomenuti i neobuhvaćeni na drugom mjestu u
				ovoi glavi:
		8543.10	- Akceleratori čestica					Sl
		8543.20	- Signal-generatori					Sl
		8543.30	- Strojevi i aparati za galvanotehniku, elektrolizu i
				elektroforezu						Sl
		8543.80	- Ostali strojevi i aparati:
		8543.801	---- električni aparati za paljenje mina u rudarstvu, s
				preko 40 mjesta za paljenje				Sl
		8543.809	---- ostalo						Sl
_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
		8643.90	- Dijelovi:
		8543.901	---- strojeva i aparata iz tar.podbr. 8543.10 i
				8543.801						Sl
		8543.909	---- ostali						Sl
85.44				Izolirana žica (uključujući lakiranu žicu i
				anodiziranu žicu). kabeli (uključujući koaksijalne
				kabele) i ostali izolirani električni vodiči, s
				konektorima ili bez konektora; kabeli od optičkih
				vlakana izrađeni od pojedinačno oplaštenih
				vlakana, kombinirani ili nekombinirani - s
				električnim vodičima, s konektorima ili bez konektora:
		8544.1		- Žica za namote:
		8544.11	---- bakrena						Sl
		8544.19	---- ostela						Sl
		8544.20	- Koaksijalni kebeli i ostali koaksijalni električni
				vodiči							3
		8544.30	- Setovi vodiča za paljenje i ostali setovi vodiča za
				vozila, zrakoplove ili brodove				3
		8544.4		- Ostali električni vodiči, za napon do 80V:
		8544.41	---- s konektorima					3
		8544.49	---- ostali :
		8544.491	---- izolirani papirom					3
		8544.492	---- izolirani plastičnim masama			3
		8544.499	---- izolirani ostalim materijalima			3
		8544.5		- Ostali električni vodiči, za napone preko 80 V do
				1000 V:
		8544.51	---- s konektorima					3
		8544.59	---- ostali :
		8544.591	---- izolirani papirom					3
		8544.592	---- izolirani plastičnim masama			3
		8544.593	---- izolirani gumom					3
		8544.599	---- izolirani ostalim meterijalima			3
		8544.60	- Ostali električni vodiči, za napon preko 1000 V:
		8544.601	---- izolirani papirom					3
		8544.602	---- izolirani plastičnim masama			3
		8544.603	---- izolirani gumom					3
		8544.609	---- izolirani ostalim materijalima			3
		8544.70	- Kabeli od optičkih vlakana				Sl
85.45				Ugljene elektrode ugljene četkice, ugljen ze žarulje,
				ugljen ze baterije i drugi proizvodi od grafita ili
				drugog ugljena, s metalom ili bez metala, za
				električne svrhe:
		8545.1		- Elektrode:
		8545.11	---- za peći :
		8545.111	---- promjera preko 600 mm				Sl
		8545.119	---- ostale						Sl
		8545.19	---- ostale:
		8545.191	---- za elektrolizu aluminija ili natrijeva klorida	Sl
		8545.199	---- ostale						Sl
		4545.20	- Četkice						Sl
		8545.90	- Ostalo						Sl
85.46				Električni izolatori od bilo kojeg meterijala:
		8546.10	- Stakleni :
		8546.101	--- dijelovi kapastih izolatora				Sl
		8546.109	--- ostalo						Sl
		8546.20	- od keremičkih materijla				Sl
		8546.90	- Ostali							Sl
_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
85.47				Izolacijski dijelovi za električne strojeve, uređaje
				ili opremu, izrađeni u cijelosti od izolacijskog
				materijala ili samo s manjim komponentama od
				metala (npr. čahure s navojem) ugrađenim za
				vrijeme prešenja isključivo radi spajanja, osim
				izolatora iz tar.broj 85.46; cijevi za električne
				vodiče i spojnice za njih, od osnovnih metala,
				obložene izolacijskim materijalom:
		8547.10	- Izolacijski dijelovi od keramičkih materijala		Sl
		8547.20	- Izolacijski dijelovi od plastične mase		Sl
		8547.90	- 0stalo:
		8547.901	---- ostali izolacijski dijelovi				Sl
		8547.909	---- ostalo						Sl
85.488		548.00		Električni dijelovi strojeva i aparata, nespomenuti i
				neobuhvaćeni na drugom mjestu u ovoj glavi	Sl

ODJELJAK XVII.

VOZILA, ZRAKOPLOVI, PLOVILA I POPRATNA PRIJEVOZNA OPREMA

Nepomene
1. Ovaj odjeljak ne obuhvaća proizvode iz tar. br. 95.01, 95.03 i 9508, bob-saonice, saonice i slično iz tar. broja 95.06.

2. Pod pojmom "dijelovi" i "dijelovi i pribor" iz ovog odjeljka ne razumijevaju se slijedeći proizvodi iako se mogu prepoznati kao proizvodi iz ovog odjeljka:
1) brtve i slično (koji se svrstavaju prema materijalu od kojeg su izrađeni ili u tar. broj 84.84) i drugi proizvodi od gume (tar broj 40.16); osim od tvrde gume;
2) dijelovi opće upotrebe definirani napomenom 2. uz odjeljak XV. od osnovnih metala (odjeljak XV), ili slični proizvodi od plastičnih mase (glava 39);
3) proizvodi iz glave 82 (alati);
4) proizvodi iz tar. broja 83.06;
5) strojevi i aparati iz tar. br. 84.01 do 84.79 i njihovi dijelovi; proizvodi iz tar. br. 84.81 i 84.82; proizvodi iz tar. broja 84.83, uz uvjet da čine integralni dio motora;
6) električni strojevi i opreme (glava 85);
7) proizvodi iz glave 90;
8) proizvodi iz glave 91;
9) oružje (glava 93);
10) svjetiljke i svijetleća tijela iz tar. broja 94.05;
11) četke koje se upotrebljavaju kao dijelovi vozila (tar. broj 96.03).

3. Pod pojmom "dijelovi i pribor" u glavama 86. do 88. razumijevaju se samo oni dijelovi i pribor koji su prikladni ze upotrebu isključivo ili uglavnom s proizvodima iz tih glava. Dio ili pribor koji odgovara imenovanju iz dvaju ili više tarifnih brojeva 

4. Zrakoplovi konstruirani tako da mogu služiti i kao cestovna vozila svrstavaju se kao zrakoplovi. Amfibijska motorna vozila svrstavaju se kao motorna vozila.

5.Vozila na zračnom jastuku svrstavaju se u ovaj odjeljak s vozilima kojima se najsličnija, i to:
1) u glavu 86 - ako su konstruirana da se kreću na tračnici vodilici;
2) u glavu 87 - ako su konstruirana de se kreću iznad zemlje ili i iznad zemlje i izned vode;
3) u glavu 89 - ako su konstruirana da se kreću iznad vode, bez obzira na to mogu li pristati na plažama ili dokovima, ili ako se mogu kretati i iznad leda.
Dijelovi i pribor vozila na zračnom jastuku svrstavaju se u onaj tarifni broj u koji se svrstavaju ta vozila.
Kolosiječni pribor vlakova na zračnom jastuku svrstava se kao kolosiječni željeznički pribor, a oprema za signalizaciju, sigurnost, kontrolu i upravljanje u prometu za sistem prijevoza vlakova na zračnom jastuku svrstava se kao oprema za signalizaciju, si

Glava 86*

TRAČNIČKA VOZILA I NJIHOVI DIJELOVI, ŽELJEZNIČKI I TRAMVAJSKO KOLOSJEČKI SKLOPOVI I PRIBOR I NJIHOVI DIJELOVI; MEHANIČKA I ELEKTROMEHANIČKA SIGNALNA OPREMA ZA PROMET SVIH VRSTA

Napomene
I. Ova glava ne obuhvaća:
1) Željezničke i tramvajske pragove od drveta ili betona i betonske elemente tračnica vodilica za vlakove na zračnom jastuku (tar. br. 44.06 i 68.10);
2) dijelove od željeza ili čelika iz tar. broja 73.02 za izgradnju željezničkih ili tramvajskih kolosijeka;
3) električnu opremu iz tar. broja 85.30 za signalizaciju, sigurnost, kontrolu i upravljanje u prometu.

2. Tar. broj 86.07, uz ostalo obuhvaća:
1) osovine, kotače, osovinske slogove, bandaže, prstenove i glavne i ostale dijelove kotača;
2) donja postolja i okretna postolja;
3) osovinske mazalice, kočne uređaje;
4) odbojnike za tračnička vozila, vučne uređaje (s kukom i ostale) i hodničke spojeve ("harmonike"); 5) vagonske sanduke.

3. Prema odredbama napomene 1. uz ovu glavu, tar. broj 86.08, uz ostalo, obuhvaća:
1) sastavljene kolosjeke, okretnice, odbojnike na kraju kolosjeka i gabaritna mjerila tovara;
2) senkafore, mehaničke signalne diskove, uređaje za podizanje i spuštanje brklje, signalne i skretničke kontrolne uređaje i drugu mehaničku i elektromehaničku opremu za signalizaciju, sigurnost, kontrolu i upravljanje u prometu, s električnom rasvjetom i


_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
86.01				Tračničke lokomotive napajane iz vanjskog izvora
				elektriciteta ili iz električnog akumulatora:
		8601.10	- napajane iz vanjskog izvora elektriciteta:
		8601.101	--- u "S" izvedbi					Sl
		8601.102	--- na normalni kolosjek				4
		8601.109	--- ostale						4
		8601.20	- Napajane iz električnih akumulatora:
		8601.201	--- Iokomotive u "S" izvedbi				Sl
		8601.202	--- rudarske za vuču vagona do 5 t			Sl
		8601.209	--- ostale						4
86.02				Ostale tračničke lokomotive; lokomotivski tenderi:
		8602.10	- Dizelske električne lokomotive			4
		8602.90	- 0stalo:
		8602.901	--- dizelske mehaničke, u "S" izvedbi			Sl
		8602.902	--- dizelske hidraulične				4
		8602.909	--- ostalo						4
86.03				Samokretni željeznički i tramvajski putnički i
				teretni vagoni, osim onih iz tar. broja 86.04;
		8603.10	- Napajani iz vanjskog izvora elektriciteta:
		8603.101	--- tramvajska motorna kola, putnička		4
		8603.102	--- motorni vlakovi, putnički				Sl
		8603.103	--- motorni vagoni, putnički				Sl
		8603.109	--- ostalo						Sl
		8603.90	- Ostali:
		8603.901	--- motorni vlakovi, putnički				Sl
		8603.902	--- motorni vagoni, putnički				Sl
		8603.909	--- ostalo						Sl
86.04		8004.00	Željeznička i tramvajska vozila za odriavanje ili
				servisiranje, uključujući samokretna (npr. vagoni-
				radionice, vagoni dizalice, podbijala šljunka i
				tucanika, izravnavala tračnica, pokusno-ispitni
				vagoni i pružna inspekcijska vozila):
		8604.001	--- pokusno-ispitna					Sl
		8604.002	--- motorne drezine					Sl
		8604.009	--- ostalo						Sl
86.05				Željeznički i tramvajski putnički vagoni,
				nesamokretni; prtljažni vagoni, poštanski vagoni,
				poštanski vagoni i ostali željeznički i tramvajski
				vagoni za specijalne svrhe, nesamokretni (osim
				onih iz tar. broja 86.04);
		8605.001	--- sanitetski						Sl
		8605.002	--- željeznički vagoni, putnički, poštanski, prtljažni
				i službeni						Sl
		8605.009	--- ostali						Sl
85.06				Željeznički i tramvajski teretni vagoni, nesamokretni:
		8606.10	- Vagoni cisterne i slično				Sl
		8606.20	- Vagoni s izolacijorn ili hlađenjem, osim onih iz tar.
				podbroja 8606.10					Sl
		8606.30	- Samokretni vagoni, osim onih iz tar. podbrojeva
				8606.101 i 0606.20					Sl
		8606.4		- Ostali:
		8606.101	- s krovom i zatvoreni:
		8606.911	--- za prijevoz žive ribe				Sl
		8606.919	--- ostali						Sl
		8606.92	-- otvoreni, s fiksnim stranicama visine veće od 60
				cm:
		8606.921	--- rudarski vagoni					Sl
		8606.929	--- ostali
		8606.99	-- ostali:
		8606.991	--- tramvajski vagoni					Sl
		8606.999	--- ostali						Sl
86.07				Dijelovi tračničkih vozila:
		8607.1		- Okretna postolja, osovinski slogovi i njihovi dijelovi:
		8607.11	-- pogonska okretna postolja				Sl
		8607.12	-- ostala okretna postolja				Sl
		8607.19	--- ostalo, uključujući dijelove			Sl
		8607.2		- Kočnice i njihovi dijelovi:
		8607.21	-- zračne kočnice i njihovi dijelovi			Sl
		8607.29	-- ostalo						Sl
		8607.30	- Vučni uređaji (s kukom i ostali), odbojnici i
				njihovi dijelovi						Sl
_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
		8607.9		- Ostalo:
		8607.92	-- za lokomotive:
		8607.911	--- hidraulični mjenjači za dizelske hidraulične
				lokomotive						Sl
		8607.919	--- ostalo						Sl
		8607.99	--- ostalo						Sl
86.08		8608.00	---- Željeznički i tramvajski tračnički sklopovi i
				pribor; mehanička uključujući elektromehaničku)
				oprema za signalizaciju, sigurnost, kontrolu ili
				upravljanje u prometu na željeznici, tramvajima,
				cestama, unutrašnjim, vodenim putevima,
				parkiralištima, lučkim instalacijama ili aerodromima;
				njihovi dijelovi;
		8608.001	--- mehanička neelektrlčna oprema za signalizaciju
				i kontrolu svih vrsta prometa				3
		8608.002	--- dijelovi opreme iz tar. podbroja 8608.002		Sl
		8608.009	--- ostalo						Sl
86.09		8609.00	Kontejneri (uključujući kontejnere za prijevoz
				fluida), specijalno konstruirani i opremljeni za
				jedan način ili više načina prijevoza:
		8609.001	--- za prijevoz radioaktivnih tvari			Sl
		8609.009	--- ostali						Sl

Glava 87

VOZILA, OSIM ŽELJEZNIČKIH ILI TRAMVAJSKIH TRAČNIČKIH VOZILA I NJIHOVI DIJELOVI I PRIBOR

Napomene
1. Ova glava ne obuhvaća željeznička tramvajska tračnička vozila konstruirana isključivo za kretanje na tračnicama.

2. Pod traktorima, cestovnim tegljačima za poluprikolice i ostalim vučnim vozilima, u smislu ove glave, razumijevaju se vozila izrađena za vuču ili guranje drugih vozila, oruđa ili tovara, bilo da su opremljena ili nisu opremljena pomoćnim uređajima koji,

3. Pod "motornim vozilima za javni prijevoz putnika" iz tar. broja 87.02 razumijevaju se vozila konstruirana za prijevoz deset ili više putnika (uključujući vozača).

4. Šasije za cestovna vozila, opremljene kabinama za vozače, svrstavaju se u tar.br. 87.02 do 87.04, a ne u tar.broj 87.06.

5. Tar.broj 87.12 obuhvaća sve dječje bicikle. Dječje igračke s kotačima (tricikl, trotineti, automobili na pedale i slično) svrstavaju se u tar.broj 95.01.

6. Pod motornim vozilom za javni prijevoz putnika u rastavljenom stanju prvog stupnja rastavljenosti, razumijeva se motorno vozilo za javni prijevoz putnika iz tar. broja 87.02 koje se vozi rastavljeno na agregate SKD (Semy knock down), i to:
1) karoserija autobusa;
2) motor, kompletan, s agregatima;
3) mjenjač, kompletan;
4) okvir odnosno rešetka autobusa, kompletni;
5) prednja osovina, kompletna;
6) stražnji most, kompletan;
7) upravljački mehanizam, kompletan;
8) unutrašnja oprema;
9) elektrooprema i instrumenti;
10) ostali nespomenuti dijelovi, sklopovi i podsklopovi.

7. Pod motornim vozilom za javni prijevoz putnika u rastavljenom stanju drugog stupnja rastavljenosti razumijeva se motorno vozilo za javni prijevoz putnika iz tar. broja 87.02 koji se uvozi rastavljeno na agregate CKD (Completely knock down), i to:
1) karoserija autobusa u sklopovima;
2) motor, kompletan;
3) mjenjač, kompletan;
4) okvir šasije odnosno rešetka autobusa u sklopovima;
5) prednja osovina u dijelovima;
6) stražnji motor u dijelovima;
7) upravljački mehanizam u dijelovima;
8) unutrašnja oprema;
9) elektrooprema i instrumenti;
10) ostali nespomenuti dijelovi, sklopovi i podsklopovi.

8. Pod osobnim automobilom u rastavljenom stanju prvog stupnja rastavljenosti razumijeva se osobni automobil iz tar. broja 87.03 koji se uvozi rastavljen na agregate SKD (Semy knock down), i to
1) samonosiva karoserija ili karoserija sa šasijom;
2) motor, kompletan, sa svim agregatima;
3) mjenjač s transmisijom;
4) donji stroj, kompletan;
5) upravljački mehanizam, kompletan;
6) unutrašnja oprema;
7) elektrooprema i instrumenti;
8) ostali nenavedeni sklopovi, podsklopovi i dijelovi.

9. Pod osobnim automobilom u rastavljenom stanju drugog stupnja rastavljenosti razumijeva se osobni automobil iz tar. broja 87.03, koji se uvozi rastavljen na agregate CKD (Completely knock down), i to
1) karoserija, obojena ili neobojena;
2) motor, kompletan;
3) mjenjač, kompletan;
4) motor s mjenjačem, spojkom i prijenosnim mehanizmom, koji su izravno povezani i čine jedinstvenu cjelinu;
5) donji stroj u sklopovima, podsklopovima ili dijelovima;
6) upravljački mehanizam u sklopovima, podsklopovima ili dijelovima;
7) unutrašnja oprema u dijelovima;
8) elektrooprema i instrumenti;
9) ostali nenavedeni sklopovi, podsklopovi i dijelovi.
10. Pod cestovnim tegljačem za prijevoz robe u rastavljenom stanju prvoga stupnja rastavljenosti razumijeva se cestovni tegljač iz tar. bro ja 87.01 odnosno terensko vozilo iz tar. broja 87.03 odnosno motorno vozilo za prijevoz robe iz tar. broja 87.04 ko
1) kabina obojena ili neobojena;
2) motor, kompletan s agregatima;
3) mjenjač, kompletan;
4) okvir šasije, kompletan;
5) prednja osovina, kompletna;
6) stražnji most, kompletan;
7) upravljački mehanizam, kompletan;
8) unutrašnja oprema;
9) elektrooprema i instrumenti;
10) ostali nespdmenuti dijelovi, sklopovi i podsklopovi.
11. Pod cestovnim tegljačem ("šleperom") odnosno terenskim vozilom odnosno kamionom u rasčavljenom stanju drugoga stupnja rastavljenosti razumijeva se cestovni tegljač iz tar. broja 87.01 odnosno terensko vozilo iz tar. broja 87.03 odnosno motorno vozilo 
1) kabina u podsklopovima;
2) motor, kompletan;
3) mjenjač, kompletan;
4) okvir šasije, kompletan;
5) prednja osovina u dijelovima;
6) stražnji most u dijelovima;
7) upravljački mehanizam u dijelovima;
8) unutrašnja oprema;
9) elektrooprema i instrumenti;
10) ostali nespomenuti dijelovi, sklopovi i podsklopovi.


_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
87.01				Traktori, cestovni tegljači za poluprikolice i ostala
				vučna vozila (osim onih iz tar.broja 87.09):
		8701.10	- traktori i ostala vučna vozila, jednoosovinski:
		8701.101	--- do 10 kW						8
		8701.102	--- preko 10kW					8
		8701.20	- Cestovni tegljači ("šleperi") za poluprikolice:
		8701.201	--- sastavljeni, do 300kW				Sl
		8701.202	--- sastavljeni preko 300 kW				Sl
		8701.203	--- u prvom stupnju rastavljenosti			Sl
		8701.209	--- u drugom stupnju rastavljenosti			Sl
		8701.30	- Traktori gusjeničari:
		8701.301	--- za uredivanje snjeinih terena			Sl
		8701.309	--- ostali						Sl
		8701.90	- Ostali :
		8701.901	--- poljoprivredni do 50 kW				8
		8701.902	--- poljoprivredni preko 50kW do 110kW		8
		8701.903	--- poljoprivredni preko 110kW			Sl
		8701.904	--- šumski traktori					8
		8701.905	--- traktori za vuču aviona				8
		8701.909	--- ostali						8
87.02				Motorna vozila za javni prijevoz putnika:
		8702.10	- S klipnim motorom s unutarnjim izgaranjem na
				paljenje pomoću kompresije (dizelski ili poludizelski):
		8702.101	--- autobusi, sastavljeni				8
		8702.102	--- autobusi u prvom stupnju rastavljenosti		6
		8702.109	--- autobusi u drugom stupnju rastavljenosti		6
		8702.90	- Ostala:
		8702.901	--- ostali autobusi, sastavljeni				8
		8702.902	--- ostali autobusi u prvom stupnju rastavljenosti	6
		8702.903	--- ostali autobusi u drugom stupnju rastavljenosti	6
		8702.904	--- trolejbusi						4
		8702.909	--- ostalo						Sl
87.03				Osobni automobili i duga motorna vozila uglavnom
				konstruirana za prijevoz osoba (osim vozila iz
				tar.broj 87.02), uključujući motorna vozlla za
				kombinirani prljevoz osoba i robe (tipa "karavan",
				"kombi" itd.) i trkače automobile:
		8703.10	- Vozila konstruirana za vožnju po snijegu;
				specijalna vozila za prijevoz osoba na terenima za
				golf i slična vozila					4
		8703.2		- Ostala vozila s klipnim motorima i paljenjem
				pomoću svjećice, osim s rotacijskim klipnim
				motorima:
		8703.21	-- obujma cilindra do 1000 cm3:
		8703.211	--- osobni automobili, sastavljeni			10
		8703.212	--- osobni automobili,u prvom stunju rastavljenosti	5
_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
		8703.213	--- osobni automobili, u drugom stupnju
				rastavljenosti						5
		8703.214	--- sanitetska vozila					Sl
		8703.219	--- ostala						Sl
		8703.22	--- obujma cilindra preko 100 do 1500 cm3:
		8703.221	--- osobni automobili, sastavljeni			10
		8703.222	--- osobni automobili, u prvom stupnju rastavljenosti	5
		8703.223	--- osobni automobili, u drugom stupnju
				rastavljenosti						5
		8703.224	--- sanitetska vozila					Sl
		8703.229	--- ostala						Sl
		8703.23	-- obujma cilindra preko 1500 do 3000 cm3:
		8703.231	--- osobni automobili, sastavljeni:
		8703.2311	---- preko 1500 do 2000 cm3				10
		8703.2312	---- preko 2000 do 3000 cm3				10
		8703.232	--- osobni automobili, u prvom stupnju rastavljenosti	5
		8703.233	--- osobni automobili u drugom stupnju
				rastavljenosti						5
		8703.234	--- sanitetska vozila					Sl
		8703.235	--- terenska vozila, sastavljena			5
		8703.236	--- terenska vozila, u prvom stupnju rastavljenosti	4
		8703.237	---- terenska vozila u drugom stupnju rastavljenosti	4
		8703.239	--- ostala						Sl
		8703.24	--- obujma cilindra preko 3000 cm3;
		8703.241	--- osobni automobili, sastavljeni			10
		8703.242	--- osobni automobili u prvom stupnju rastavljenosti	5
		8703.243	--- osobni automobili u drugom stupnju
				rastavljenosti						5
		8703.244	--- sanitetska vozila 					Sl
		8703.245	--- terenska vozila, sastavljena			5
		8703.246	--- terenska vozila, u prvom stupnju rastavljenosti	4
		8704.247	--- terenska vozila u drugom stupnju rastavljenosti	4
		8703.249	--- ostala						Sl
		8703.3		- Ostala vozila s klipnim motorom s unutarnjim
				izgaranjem na paljenje pomoću kompresije
				(dizelskim ili poludizelskim):
		8703.31	-- obujma cilindra do 1500 cm3:
		8703.311	--- osobni automobili, sastavljeni			10
		8703.312	--- osobni automobili, u prvom stupnju rastavljenosti	5
		8703.313	--- osobni automobili, u drugom stupnju
				rastavljenosti						5
		8703.314	--- sanitetska vozila					Sl
		8703.319	--- ostala						Sl
		8703.32	-- obujma cilindra preko 500 do 2500 cm3:
		8703.321	--- osobni automobili, sastavljeni			10
		8703.322	--- osobni automobili, u prvom stupnju rastavljenosti	5
		8703.323	--- osobni automobili; u drugom stupnju
				rastavljenosti						5
		8705.324	--- sanitetska vozila					Sl
		8703.325	--- terenska vozila, sastavljena			5
		8703.326	--- terenska vozila, u prvom stupnju rastavljenosti	4
_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
		8703.327	--- terenska vozila u drugom stupnju rastavljenosti	4
		8703.329	--- ostala						Sl
		8703.33	-- obujma cilindra preko 2500 cm3:
		8703.331	--- osobni automobili, sastavljeni			10
		8703.332	--- osobni automobili, u prvom stupnju rastavljenosti	5
		8703.333	--- osobni automobili, u drugom stupnju
				rastavljenosti						5
		8703.334	--- sanitetska vozila					Sl
		8703.335	--- terenska vozila, sastavljena			5
		8703.336	--- terenska vozila, u prvom stupnju rastavljenosti	4
		8703.337	--- terenska vozila, u drugom stupnju rastavljenosti	4
		8703.339	--- ostala
		8703.90	- Ostala:
		8703.901	--- osobni automobili, sastavljeni			10
		8703.902	--- osobni automobili, u prvom stupnju rastavljenosti	5
		8703.903	--- osobni automobili, u drugom stupnju
				rastavljenosti						5
		8703.904	- sanitetska vozila					Sl
		8703.909	--- ostala						Sl
87.04				Motorna vozila za prijevoz robe:
		8704.10	- Samoistovarna (damperi), konstruirana za rad
				izvan putne mreže:
		8704.101	--- preko 70 t nosivosti				Sl
		8703.102	--- preko 30 do 70 t nosivosti				Sl
		8704.103	--- preko 20 do 30 t nosivosti, sastavljena		Sl
		8704.104	--- preko 20 do 30 t nosivosti, u prvom stupnju
				rastavljenosti						Sl
		8704.105	--- preko 20 do 30 t nosivosti u drugom stupnju
				rastavljenosti						Sl
		8704.106	--- ostala, sastavljena					Sl
		8704.107	--- ostala, u prvom stupnju rastavljenosti		Sl
		8704.109	--- ostala, u drugom stupnju rastavljenosti		Sl
		8704.2		- Ostala, s klipnim motorom s unutarnjim
				izgaranjem na paljenje pomoću kompresije
				(dizelskim ili poludizelskim):
		8704.21	-- bruto mase do 5 t:
		8704,211	--- cisterne						Sl
		8704.212	--- hladnjača i vozila s izolacijom			Sl
		8704.213	--- sastavljena						Sl
		8704.214	--- u prvom stupnju rastavljenosti			Sl
		8704.219	--- u drugorn stupnju rastavljenosti			Sl
		8704.22	--- bruto mase preko 5 do 20 t:
		8704.221	--- cisterne						Sl
		8704.222	--- hladnjače i vozila s izolacijom uključujući i
				vozila za opskrbu aviona hranom			Sl
		8704.223	--- sastavljena						Sl
		8704.224	--- u prvom stupnju rstavljenosti			Sl
		8704.229	--- u drugom stupnju rastavljenosti			Sl
		8704.23	-- bruto mase preko 20 t:
		8704.231	--- cisterne						Sl
		8704.232	--- hladnjače i vozila s izolacijom			Sl
		8704.233	--- sastavljena						Sl
		8704.234	--- u prvom stupnju rastavljenosti			Sl
		8704.239	--- u drugom stupnju rastavljenosti			Sl
_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
		8704.3		- Ostala, s klipnim motorom s unutarnjim
				izgaranjem na paljenje pomoću svjećice:
		8709.31	-- bruto mase do 5 t:
		8704.311	--- sastavljena						Sl
		8704.312	--- u prvom stupnju rastavljenosti			Sl
		8704.313	--- u drugom stupnju rastavljenosti			Sl
		8704.32	-- bruto mase preko 5 t:
		8704.321	--- sastavljena						Sl
		8703.322	--- u prvom stupnju rastavljenosti			Sl
		8704.323	-- u drugom stupnju rastavljenosti			Sl
		8704.90	- Ostala						Sl
87.05				Motorna vozila za specijalne svrhe (npr.
				samoutovarna vozila za prenošenje defektnih
				vozila, dizalična vozila, vatrogasna vozila, vozila
				s ugrađenim betonskim miješalicama, vozila za
				čišćenje cesta, vozila za prskanje ili posipanje,
				vozila pokretne radionice, pokretne radiološke
				jedinice), osim onih konstruiranih prije svega za
				prijevoz osoba ili robe
		8705.10	- Dizalična vozila					Sl
		8705.20	- Pokretni bušači tornjevi:
		870.201	--- za istraživanje nafte i plina			Sl
		8705.209	--- ostali						Sl
		8705.30	- Vatrogasna vozila					Sl
		8705.40	- Vozila s ugrađenim betonskim miješalicama		Sl
		8705.90	- Ostala						Sl
		8705.901	--- za čišćenje snijega					Sl
		8705.902	--- za polijevanje ulica					Sl
		8705.903	--- radiološka vozila					Sl
		8705.904	--- pokretne klinike					Sl
		8705.905	--- radio i televizijska reportažna vozila s
				ugrađenom opremom					Sl
		8705.906	--- za čišćenje ulica					Sl
		8705.907	--- vozila, pokretne radio stanice			Sl
		8705.908	--- specijalna vozila za istraživanje nafte i plina	Sl
		8705.909	--- ostala						Sl
87.06		8706.00	- Šasije s ugradenim motorima, za motorna vozila i
				tar. br 87.01 do 87.05:
		8706.001	--- za osobna vozila					Sl
		8706.002	--- za traktore						Sl
		8706.003	--- za kamione						Sl
		8706.004	--- za autobuse					Sl
		8706.009	--- za ostala vozila					Sl
87.07				Karoserije (uključujući i kabine) za motorna vozila
				iz tar. br, 87.01. do 87.05:
		8707.10	-- Za vozila iz tar. broja 87.03				Sl
		8707.90	-- Ostale:
		8707.901	--- za autobuse i trolejbuse				Sl
		8707.909	--- ostale						Sl
87.08				Dijelovi i pribor za motorna vozila iz tar. br. 87.01
				do 87.05:
		8708.10	- Braranici i njihovi dijelovi:
		8708.101	--- za vozila nosivosti preko 70 t			Sl
		8708.109	--- ostali						Sl
		8708.2		- Ostali dijelovi i pribor karoserija (ukljućujući i
				za kabine):
		8708.21	--- sigurnosni pojasi					Sl
		8708.29	-- ostalo :
		8708.291	--- za vozila nosivosti preko 70 t			Sl
		8708.299	--- ostalo						Sl
_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
		8708.3		- Kočnice i servo-kočnice i njihovi dijelovi :
		8708.31	-- montirane obloge kočnice na nosaču:
		8708.311	--- za vozila nosivosti preko 70 t 			Sl
		8708.319	--- ostale						Sl
		8708.39	-- ostalo :
		8708.391	--- za vozila nosivosti preko 70 t			Sl
		8708.399	--- ostalo						Sl
		8708.40	- Mjenjači:
		8708.401	--- za vozila nosivosti preko 70 t			Sl
		8708.409	--- ostali						Sl
		8708.50	- Pogonske osovine s diferencijalom, uključujući s
				drugim transmisijskim komponentama:
		8708.501	--- za vozila nosivosti preko 70 t			Sl
		8708.509	--- ostale						Sl
		8708.60	- Osovine (osim pogonskih) njihovi dijelovi :
		8708.601	--- za vozila nosivosti preko 70 t			Sl
		8708.609	--- ostalo						Sl
		8708.70	- Kotači, njihovi dijelovi i pribor:
		8708.701	--- za vozila nosivosti preko 70 t			Sl
		8708.709	--- ostalo						Sl
		8708.80	-- Ovjesni amortizeri :
		8708.801	--- za vozila nosivosti preko 70 t			Sl
		8708.809	--- ostali						Sl
		8708.9		- Ostali dijelovi i pribor:
		8708.91	-- hladnjaci:
		8708.911	--- za vozila nosivosti preko 70 t			Sl
		8708.919	--- ostali						Sl
		8708.92	-- ispušni lonci i ispušne cijevi:
		8708.921	--- za vozila nosivosti preko 70 t			Sl
		8708.929	--- ostalo						Sl
		8708.93	-- spojnice i njihovi dijelovi:
		8708.931	--- za vozila nosivosti preko 70 t			Sl
		8708.939	--- ostalo						Sl
		8708.94	-- volani, upravljački stupovi i kutije upravljačkog
				mehanizma:
		8708.941	--- za vozila nosivosti preko 70 t			Sl
		8708.949	--- ostalo						Sl
		8708.99	-- ostalo :
		8708.991	--- za vozila nosivosti preko 70 t			Sl
		8708.992	--- zglobovi, spone i vodilice mosta osim
				homokinetičkih zglobova s kardanskim križem, za
				vozila do 70 t nosivosti				Sl
		8708.993	--- ostali dijelovi i pribor, obrađeni			Sl
		8708.999	--- ostali dijelovi i pribor, neobradeni			Sl
87.09				Samokretna radna kolica (autokare), bez uređaja za
				dizanje ili manipulaciju, koje se upotrebljavaju u
				tvornicama, skladištima, lukama ili aerodromima,
				za prijevoz robe na kratkim udaljenostima; vučna
				vozila (osim traktora iz tar. broja 87.01), koja se
				upotrebljavaju na peronima željezničkih kolodvora;
				dijelovi navedenih vozila:
		8709.1		- Vozila:
		8709.11	-- električna						Sl
		8709.19	-- ostala:
		8709.191	--- za prijevoz šljake i metala u tekućem stanju,
				nosivosti preko 50 t					Sl
		8709.199	--- ostalo						Sl
		8709.90	- Dijelovi						Sl
_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
87.10		8710.00	Tenkovi i druga oklopna borbena vozila,
				uktjučujući i opremljena naoružanjem i njihovi
				dijelovi							Sl
87.11				Motocikli (uključujući i mopede), bicikli i slična
				vozila s pomoćnim motorom, s bočnom prikolic
				m ili bez bočne prikolice; bočne prikolice:
		8711.10	- S klipnim motorom (osim rotacijskih klipnih
				motora i obujma cilindra do 50 cm3			Sl
		8711.20	- S klipnim motorom (osim rotacijskih klipnih
				motora) i obujmom cilindra preko 50 do 250 cm3	Sl
		8711.30	- S klipnim motorom (osim rotacijskih klipnih
				motora) i obujmom cilindra preko 250 do 500 cm3	Sl
		8711.40	- S klipnim motorom (osim rotacijskih klipnih
				motora) i obujmom cilindra preko 500 do 600 cm3	Sl
		8711.50	- S klipnim motorom (osim rotacijskih klipnih
				motora) i obujmom cilindra preko 800 cm3		Sl
		8711.90	- Ostalo						Sl
87.12		8712.00	Bicikli i druga slična vozila (uključujući dostavne
				tricikle), bez motornog pogona:
		8712.001	--- bicikli s vanjskim promjerom naplatka kotača do
				14" (355,6 mm)					Sl
		8712.002	--- bicikli, ostali					Sl
		8712.009	--- ostalo						Sl
87.13				Kolica za invalide, uključujuči na motorni ili
				đrugačiji mehanički pogon:
		8713.10	- Bez motornog ili drugog mehaničkog pogona	Sl
		8713.90	- Ostala						Sl
87.14				Dijelovi i pribor vozila iz tar. br. 87.11 do 87.13
		8714.1		- Za motocikle (uključujuči i mopede):
		8714.11	--- sjedala						Sl
		8714.19	-- ostali:
		8714.191	--- amortizeri						Sl
		8714.199	--- ostali						Sl
		8714.20	- Za kolica invalida					Sl
		8714.9		- Ostali:
		8714.91	-- okviri i vilice, njihovi dijelovi			Sl
		8714.92	-- naplaci i žbice kotača				Sl
		8714.93	-- glavine, osim glavina s kočnicom i kočnicom za
				glavine, i slobodni lančanici				Sl
		8714.94	-- kočnice, uključujuči glavine s kočnicom i
				kočnice za glavine i njihovi dijelovi			Sl
		8714.95	-- sjedala						Sl
		8714.96	-- pedale i mehanizam koljeničastih poluga i njihovi
				dijelovi							Sl
		8714.99	-- ostalo						Sl
87.15		8715.00	Dječja kolica i njihovi dijelovi				Sl
87.16				Prikolice i poluprikolice; ostala vozila,
				nesamokretna; njihovi dijelovi;
		8716.10	- Prikolice i poluprikolice za stanovanje i kampiranje
		8716.20	- Samoutovarne ili samoistovarne prikolice i
				poluprikolice za poljoprivredne svrhe:
_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
		8716.201	--- razmetači gnojiva					4
		8716.209	--- ostale						4
		8716.3		- Ostale prikolice i poluprikolice za prijevoz robe:
		8716.3I	-- prikolice-cisterne i poluprikolice-cisterne:
		8716.311	--- za ukapljene plinove				Sl
		8716.319	--- ostale						Sl
		8716.39	-- ostale						Sl
		8716.40	- Ostale prikolice i poluprikolice			4
		8716.80	- Oslala vozila						Sl
		8716.90	- Dijelovi:
		8716.901	--- amortizeri						Sl
		8716.909	--- ostalo						Sl

Glava 88*

ZRAKOPLOVI, KOZMIČKE LETJELICE I NJIHOVl DIJELOVI

_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
88.01				Baloni i dirižabli; jedrilice, pilotirani zmajevi i
				ostali zrakoplovi bez pogona:
		8801.10	- Jedrilice i pilotirani zmajevi				Sl
		8801.90	- Ostalo:
		8801.901	---- baloni dirižabli					Sl
		8801.909	---- ostalo						Sl
88.02				Ostali zrakoplovi (npr. helikopteri, avioni) kozmičke
				letjelice (uključujući satelite) i sredstva za lansiranje
				kozmičkih letjelica:
		8802.1		- Helikopteri:
		8802.11	---- prene neoperativne mase do 2000 kg		Sl
		8802.12	---- prazne neoperativne mase preko 2000 kg		Sl
		8802.20	- Avioni i ostali zrakoplovi, prazne neoperativne
				mase do 2000 kg:
		8802.201	---- nosivosti do 600 kg				Sl
		8802.209	---- nosivosti preko 600 kg				Sl
		8802.30	- Avioni i ostali zrakoplovi, prazne neoperativne
				mase preko 2000 do 15000 kg:
		8802.301	---- avioni za putnički promet, s najmanje pet
				putničkih sjedala					Sl
		8802.309	---- ostali						Sl
		8802.40	- Avioni i ostali zrakoplovi, prazne neoperativne
				mase preko 15000 kg:
		8802.401	---- avioni za putnički promet				Sl
		8802.409	---- ostali						Sl
		8802.50	- Kozmičke letjelice (uključujući stelite i sredstva
				za lansiranje kozmičkih letjelica
88.03				Dijelovi robe iz tar. br. 88.01 i 88.02:
		8803.10	- Propeleri i rotori i njihovi dijelovi:
		8803.101	---- za dirižable					Sl
		8803.109	---- ostali						Sl
		8803.20	- Stajni trapovi i njihovi dijelovi:
		8803.201	- za proizvode iz tar. podbrojeva 8802.401 i
				8802.409						Sl
		8803.209	---- Ostali						Sl
_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
		8803.30	- Ostali dijelovi aviona i helikoptera:
		8803.301	---- za proizvode iz tar. podbrojeva 8802.401 i
				8802.409						Sl
		8803.309	---- ostalo						Sl
		8803.90	- Ostalo						Sl
88.04		8804.00	Padobrani (uključujući upravljane padobrane) i
				rotošuti; njihovi dijelovi i pribor			Sl
88.05				Oprema za lansiranje zrakoplova; palubni
				zaustavljači aviona i slična oprema; zemaljski
				trenažeri letenja; dijelovi navedenih proizvoda:
		8805.10	- Oprema za lansiranje zrakoplova; palubni
				zaustavljači aviona i slična oprema i njihovi dijelovi	Sl
		8805.20	- Zemaljski trenažeri letenja i njihovi dijelovi:
		8805.201	---- zemaljski trenažeri letenja			Sl
		8805.209	---- dijelovi trenažera					Sl

Glava 89*

BRODOVI, ČAMCI I PLOVEĆE KONSTRUKCIJE

Napomene
Trup plovila, nedovršeno ili nekompletno plovilo, sastavljeno, nesastavljeno ili rastavljeno, ili kompletno plovilo, nesastavljeno ili rastavljeno, svrstava se u tar. broj 89.06, ako nema bitne karakteristike određene vrste plovila.


_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
89.01				Putnički brodovi, izletnički brodovi, trajekti,
				teretni brodovi, barže i slična pjovila za prijevoz
				osoba ili robe:
		8901.10	- Putnički brodovi, izletnički brodovi i slični
				brodovi konstruirani u prvom redu za prijevoz
				putniha; trajekti svih vrsta;
		8901.101	---- trajekti						Sl
		8901.102	---- hidrokrilni brodovi i brodovi na zračnom jastuku	Sl
		8901.109	--- ostalo						Sl
		8901.20	- Tankeri						Sl
		8901.30	- Brodovi - hladnjače, osim onih iz tar. podbroja
				8901.20						Sl
		8901.90	- Ostali brodovi za prijevoz robe i ostala plovila za
				prijevoz i putnika i robe				Sl
89.02		8902.00	Ribarski brodovi: brodovi tvornice i drugi brodovi
				za preradu ili konzerviranje proizvoda od ribe	Sl
89.03				Jahte i ostala plovila za sport ili razonodu; čamci
				na vesla i kanui:
		8903.10	- Na napuhavanje					4
		8903.9		- Ostalo:
		8903.91	---- jedrilice, s pomoćnim motorom ili bez
				pomočnog motora					Sl
		8903.92	---- motorni čamci, osim čamaca s izvanbrodskim
				motorima						Sl
		8903.99	---- ostalo						Sl
89.04		8904.00	Brodovi tegljači i potiskivači (gurači): preko
				441 kW						Sl
		8904.009	---- ostali						Sl
_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
89.05				Brodovi - svjetionici, vatrogasna plovila, ploveći
				bageri, ploveće dizalice i ostala plovila kod kojih
				je plovidba podređena njihovoj glavnoj funkciji;
				ploveći dokovi; ploveće ili uronjive bušače ili
				proizvodne platforme:
		8905.10	- Ploveći bageri
		8905.20	- Ploveće ili uronljive bušače ili proizvodne
				platforme						Sl
		8905.90	- Ostalo:						Sl
		8905.901	---- ploveći dokovi					Sl
		8905.909	---- ostalo						Sl
8906		8906.00	Ostala plovila, uključujući ratne brodove i čamce
				za spasavanje, osim čamaca na vesla:
		8906.001	---- ratni brodovi svih vrsta				Sl
		8906.009	---- ostalo						Sl
89.07				Ostale ploveće konstrukcije (npr. splavi, spremnici,
				kesoni, platforme za iskrcavanje, bove i svjetionici):
		8907.10	- Splavi za napuhavanje				Sl
		8907.90	- Ostalo						Sl
89.08		8908.00	Brodovi i ostala plovila i ploveće konstrukcije za
				rezanje							Sl


ODJELJAK XVIII

OPTIČKI, FOTOGRAFSKI, KINEMATOGRAFSKI, MJERNI, KONTROLNI, PRECIZNI, MEDICINSKI I KIRURŠKI INSTRUMENTI I APARATI; SATOVI; GLAZBALA; NJIHOVI DIJELOVI I PRIBOR

Glava 90*

OPTIČKI, FOTOGRAFSKI, KINEMATOGRAFSKI, MJERNI, KONTROLNI, PRECIZNI, MEDICINSKI I KIRURŠKI INSTRUMENTI I APARATI; SATOVI; GLAZBALA; NJIHOVI DIJELOVI I PRIBOR

Napomene
1. Ova glava ne obuhvaća:
1) proizvode koji se upotrebljavaju u strojevima, aparatima ili za drugu tehničku upotrebu, od gume (osim tvrde gume) iz tar. broja 40.16, od kože ili umjetne kože iz tar. broja 42.04 ili tekstilnog materijala (tar. broja 59.11);
2) vatrostalne proizvode iz tar. broja 69.03; keramičke proizvode za laboratorije, kemijsku i drugu tehničku upotrebu, iz tar. broja 69.09;
3) staklena zrcala koja nisu optički obrađena, iz tar.broja 70.09 i zrcala od osnovnog metala ili od plemenite kovine, koja nisu optički elementi iz tar. broja 83.06 ili glave 71;
4) proizvode koji se svrstavaju u tar. br. 70.07, 70.08, 70.11, 70.14, i 70.t7;
5) dijelove opće upotrebe definirane napomenom 2. uz odjeljak XV. ove tarlfe od osnovnih metala (odjeljak XV) i slične proizvode od plastičnih masa (glava 39);
6) pumpe, koje sadrže naprave za mjerenje, iz tar. broja 84.13; aparate za kontrolu i brojenje koji rade na bazi mjerenja mase i posebno isporučene utege za vage iz tar. broja 84.23; strojeve za dizanje i manipulaciju (tar. br. 84.25 do 84.28); strojeve s
predmeta ili alata na alatnim strojevima, uključujući uređaje s optičkim napravama za očitavanje ljestvice (npr. "optičke" podjelne glave), ali ne i one koji su u biti optički ukstrumenti (npr. teleskopi za centriranje); računske strojeve (tar. broja 84.7
7) reflektore (farove) iz tar. broja 85.12 za bicikle i motorna vozila prenosne električne svjetiljke iz tar. broja 85.13; kinematografske aparate za snimanje zvuka, reprodukciju zvuka i presnimavanje zvuka (tar. br. 85.19 i 85.20); zvučne glave (tar. bro
8) reflektore iz tar. broja 9405;
9) proizvode iz glave 95. ove tarife;
10) mjerila obujma koji se svrstavaju prema materijalu od kojega su izradena;
11) svitke i slične podloge koji se svrstavaju prema materijalu od kojega su izrađeni (npr. tar.broja 39.23 ili odjeljak XV).

2. Dijelovi i pribor za strojeve, uređaje, instrumente i aparate, osim proizvoda iz napomene 1. za ovu glavu svrstavaju se na slijedeči način
1) dijelovi i pribor obuhvaćeni u bilo kojem tarifnom broju ove glave ili glave 84, 85 i 91 (osim tar. br. 84.85, 85.48 i 90.33) u svim slučajevima svrstavaju se u svoj odgovarajući tarifni broj;
2) ostali dijelovi i pribor, prikladni za upotrebu isključivo ili uglavnom s posebnom vrstom stroja, instrumenata i aparata ili s više strojeva, instrumenata i aparata iz istog tarifnog broja (uključujući strojeve, instrumente i aparate iz tar. br. 90.10,
3) svi ostali dijelovi i pribor svrstavaju se u tar. broja 90.33.

3. Odredbe napomene 4. uz odjeljak XVI. primjenjuju se takoder i na ovu glavu.

4. Tar. broj 90.05 ne obuhvaća teleskopske nišane za vatrena oružja, periskopske teleskope za podmornice ili tenkove i teleskope za strojeve, uređaje, instrumente ili aparate iz ove glave ili odjeljka XVI.
Takvi teleskopski nišani i teleskopi svrstavaju se u tar. broj 90.13.

5. Optički instrumenti, uređaji i strojevi za mjerenje ili kontrolu, koji bi se mogli svrstati i u tar. broj 90.13 i u broj 90.31. svrstavaju se u tar.broj 90.31.
6. Tar. broj 90.32. obuhvaća samo:
1) instrumente i aparate za automatsku regulaciju protoka razine tlaka ili drugih promjenjivih veličina tekućina ili plinova, ili za automatsku regulaciju temperature, bez obzira na to da li njihov rad ovisi ili ne ovisi o električnom fenomenu, koji varir
2) automatske regulatore električnih veličina i instrumente ili aparate za automatsku regulaciju neelektričnih veličina čiji rad ovisi o električnom fenomenu koji varira prema činiocu predviđenom da bude reguliran.


_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
90.01				Optička vlakna i snopovi optičkih vlakana; kabeli
				od optičkih vlakana, osim onih iz tar. broja 85.44;
				listovi i ploče od polarizirajučeg materijala; leće
				uključujući kontaktne leće ; prizme, zrcala i
				ostali optički elementi, od bilo kojega materijala;
				nemontirani, osim takvih optičkih neobradenih
				staklenih elemenata:
		9001.10	- Optička vlakna, snopovi optičkih vlakana i
				kabeli od optičkih vlakana				Sl
		9001.20	- Listovi i ploče od polazirajućeg materijala		Sl
		9001.30	- Kontaktne leće					Sl
		9001.40	- Leće od stakla za naočale				Sl
		9001.50	- Leće od drugih materijala za naočale		Sl
		9001.90	- Ostalo						Sl
90.02				Leće, prizme, zrcala i drugi optički elementi, od
				bilo kojega materijala, montirani, koji su dijelovi
				ili pribor instrumenata ili aparata osim takvih
				optičkih neobrađenih staklenih elemenata:
		9002.1		- Objektivi:
		9002.11	---- za fotoaparate, projektore ili aparate za
				fotografska povećavanja ili smanjivanja		3
		9002.19	---- ostali						Sl
		9002.20	- Filteri 						Sl
		9002.90	- ostalo						Sl
90.03				Okviri za naočale ili slične proizvode i njihovi
				dijelovi:
		9003.1		- Okviri
		9003.11	---- od plastičnih masa					3
		9003.19	---- od ostalih materijala				3
		9003.90	- Dijelovi						Sl
90.04				Naočale i slični proizvodi, korektivni, zaštitni i ostali:
		9004.10	- Sunčane naočale					4
		9004.90	- Ostalo:
		9004.901	---- naočale za korekciju vida				4
		9004.902	---- zaštitne naočale					3
		9004.909	---- ostalo						Sl
90.05				Durbini (s jednim ili dva objektiva), optički
				teleskopi i njihova postolja; ostali astronomski
				instrumenti i njihova postolja, osim instrumenata
				za radioastronomiju:
		9005.10	- Durbini s dva objektiva (dvogledi)			Sl
		9005.80	- Ostali instrumenti:
		9005.801	---- ostali durbini					Sl
		9005.809	---- ostalo						Sl
		9005.90	- Dijelovi i pribor (uključujući postolja):
		9005.901	---- za durbine						Sl
		9005.909	---- ostali						Sl
90.06.				Fotografski aparati, osim kinematografskih kamera;
				fotografski blic-aparati i blic žarulje, osim žarulja
				s pražnjenjem iz tar.broja 85.39:
		9006.10	- Aparati za pripremu tiskarskih ploča ili cilindara	Sl
		9006.20	- Aparati za snimanje dokumenata na mikrofilm
				mikrofiš ili druge mikrooblike				Sl
		9008.30	- Aparati specijalno konstruirani za fotografiranje
				pod vodom, za geodetska snimanja iz zraka ili za
				medicinsko ili kirurško ispitivanje unutarnjih
				organa: usporedbeni aparati za sudske ili
				kriminološke svrhe					Sl
		9006.40	- Fotografski aparati za trenutnu brzu fotografiju	Sl
		9006.5		- Ostali aparati:
		9006.51	---- s tražilom kroz objektiv (refleksni s jednim
				objektivom - SLR), za film u smotku, širine do
				35mm							Sl
		9006.52	---- ostali, za film u smotku širine manje od 35mm	Sl
		9006.53	ostali, za film u smotku širine 35 mm			Sl
		9006.59	---- ostali						Sl
		9006.6		- Fotografski blic-aparati i blic-žarulje:
_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
		9006.61	---- blic aparati sa žaruljama na pražnjenje
				("elektronički") 					Sl
		9006.62	---- blic-žarulje, blic-kocke i slično			S1
		9006.69	----ostalo						Sl
		9006.9		- Dijelovi i pribor:
		9006.91	---- za fotografske aparate				Sl
		9006.99	---- ostalo						Sl
90.07				Kinematografske kamere i projektori, uključujući
				i s ugrađenim aparatima za snimanje ili
				reprodukciju zvuka:
		9007.1		- Kamere :
		9007.11	---- za film širine manje od 16mm ili za film širine
				2 x 8mm						Sl
		9007.19	---- ostale						Sl
		9007.2		- Projektori:
		9007.21	---- za film širine manje od 16mm			Sl
		9007.29	---- ostali						Sl
		9007.9		---- dijelovi i pribor:
		9007.91	---- za kamere						Sl
		9007.92	---- za projektore					Sl
90.08				Projektori slika, osim kinematografskih; fotografski
				aparati (osim kinematografskih) za povećavanje i
				smanjivanje:
		9008.10	- Projektori dijapozitiva				Sl
		9008.20	- Čitači za mikrofilm, mikrofiš ili drugi mikroblik,
				s mogučnošću ili bez mogućnosti za dobivanje
				kopija							Sl
		9008.30	- Ostali projektori slika				Sl
		9008.40	- Fotografski aparati (osim kinematografskih) za
				povećavanje i smanjivanje				Sl
		9008.90	- Dijelovi i pribor					Sl
90.10				Aparati za fotokopiranje s ugrađenim optičkim
				sistemom, aparati za kontaktno kopiranje i aparati
				za toplinsko kopiranje:
		9009.1		- Elektrostatički aparati za fotokopiranje:
		9009.11	---- za reprodukciju izvornika izravno na kopiju
				(izravni postupak)					Sl
		9009.12	---- za reprodukciju izvornika preko posredne
				podloge (neizravni postupak)				Sl
		9009.2		- Ostali aparati za fotokopiranje:
		9009.21	---- s ugradenim optičkim sistemom			Sl
		9009.22	---- kontaktni						Sl
		9009.30	- Aparati za toplinsko kopiranje			Sl
		9009.90	- Dijelovi i pribor					Sl
90.10				Aparati i oprema za fotografske (uključujući
				kinematografske) laboratorije (uključujući aparate
				za projektiranje slike strujnih krugova na osjetljive
				poluvodičke materijale), nespomenuti i
				neobuhvaćeni na drugom mjestu u ovoj glavi;
				negatoskopi; ekrani za projekcije:
		9010.10	- Aparati i opreme za automatsko razvijanje
				fotografskog (uključujući kinematografski) film
				ili papira u smotku ili za automatsko prenošenje
				snimke s razvijenog filma na smotke fotografskog
				papira							Sl
		9010.20	- Ostali aparati i oprema za fotografske
				(uključujući kinematografske) laboratorije;
				negatoskopi						Sl
_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
		9010.30	- Ekrani za projekcije					Sl
		9010.90	- Dijelovi i pribor					Sl
90.11				Optički mikroskopi, uključujući one za
				mikrofotografiju i mikroprojekciju:
		9011.10	- Steteoskopski mikroskopi				Sl
		9011.20	- ostali mikroskopi za mikrofotografiju,
				mikrokinematografiju i mikroprojekciju		Sl
		9011.80	- Ostali mikroskopi					Sl
		9011.90	- Dijelovi i pribor					Sl
90.12				Mikroskopi, osim optičkih mikroskopa; difrakcijski
				aparati:
		9012.10	- Mikroskopi, osim optičkih mikroskopa i
				difrakcijski aparati:
		9012.101	---- elektronski i protonski mikroskopi		Sl
		9012.109	---- ostalo						Sl
		9012.90	- Dijelovi i pribor:
		9012.901	---- za elektronske i protonske mikroskope		Sl
		9012.909	---- ostali						Sl
90.13				Uređaji s tekućim kristalima koji nisu proizvodi
				specifičnije opisani u drugim tarifnim brojevima;
				laseri, osim laserskih dioda; ostali optički uređaji i
				instrumenti nespomenuti niti obuhvaćeni na
				drugim mjestima u ovoj glavi:
		9013.10	- Teleskopski nišani za oružje; periskopi; teleskopi
				za strojeve, uređaje, instrumente ili aparate iz ove
				glave ili odjeljka XVI.					Sl
		9013.20	- Laseri, osim laserskih dioda				Sl
		9013.80	- Ostali uređaji, aparati i instrumenti			Sl
		9013.90	- Dijelovi i pribor					Sl
		90.14		Kompasi; ostali navigacijski instrumenti i aparati :
		9014.10	Kompasi						Sl
		9014.2.0	- Instrumenti i aparati za aeronautičku ili svemirsku
				navigaciju (osim kompasa)				Sl
		9014.80	- Ostali instrumenti i uredaji				Sl
		9014.90	- Dijelovi i pribor					Sl
90.15				Geodetski (uključujući fotogrametrijske),
				hidrografski, oceanografski, hidrološki,
				meteorološki i geofizički instrumenti i aparati,
				osim kompasa; daljinomjeri:
		9015.10	- Daljinomjeri						Sl
		9015.20	- Teodoliti i tahimetri					Sl
		9015.30	- Niveliri						Sl
		9015.40	- Instrumenti i aparati za fotogrametriju		Sl
		9015.80	- Ostali instrumenti i aparati:
		9015.801	---- za istraživanje nafte i plina, elektronski		Sl
		9015.809	---- ostalo						Sl
		9015.90	- Dijelovi i pribor					Sl
90.16		9016.00	Vage osjetljivosti do pet centigrama, uključujući s
				utezima						Sl
90.17				Instrumenti i aparati za citanje, obilježavanje ili
				matematičko računanje (npr. aparati za crtanje,
				pantografi, kutomjeri, pribor za crtanje u setu,
				logaritmi, kalkulatori u obliku okrugle ploče);
				instrumenti za mjerenje dužine, koji se drže u ruci
				(npr. mjerne šipke i vrpce, mikrometarska mjerila,
				mjerila s nonijem), nespomenuti niti obuhvaćeni
				na drugom mjestu u ovoj glavi
_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
		9017.10	- Stolovi i aparati za crtanje, uključujući i
				automatske						3
		9017.20	- Ostali instrumenti za crtanje, obilježavanje ili
				matematičko računanje				Sl
		9017.30	- Mikrometarska mjerila, kljunasta mjerila s nonijem
				i kalibarska mjerila:
		9017.301	---- - mikrometarska mjerila				Sl
		9017.302	---- kljunasta mjerila s nonijem			Sl
		9017.309	---- ostala						Sl
		9017.80	- Ostali instrumenti					Sl
		9017.90	- Dijelovi i pribor					Sl
90.18				Instrumenti i aparati za medicinu, kirurgiju,
				zubarstvo i veterinu, uključujući scintigrafske,
				elektromedicinske i za ispitivanje vida
		9018.1		- Elektrodijagnostički aparati (uključujući aparate
				za funkcionalna istraživačka ispitivanja ili za
				provjeru fizioloških parametara):
		9018.11	---- elektrokardiografi					Sl
		9018.19	---- ostali						Sl
		9018.20	- Aparati s ultraljubičastim ili infracrvenim zrakama	Sl
		9018.3		- Špricevi, igle, kateteri, kanile i slično:
		9018.31	---- špricevi, s iglama ili bez igala			Sl
		9018.32	---- cjevaste metalne igle i kirurške igle za šivanje	Sl
		9018.39	---- ostalo						Sl
		9018.4		- Ostali instrumenti i aparati za zubarstvo:
		9018.41	---- zubarske bušilice, uključujući kombinirane s
				drugom zubarskom opremom na jednom
				zajedničkom postolju					Sl
		9018.49	---- ostalo						Sl
		9018.50	- Ostali instrumenti i aparati za oči - oftalmologiju	Sl
		9018.90	- Ostali instrumenti i aparati:
		9018.901	---- dijalizatori						Sl
		9018.902	---- dijelovi dijalizatora				Sl
		9018.909	---- ostalo						Sl
90.19				Aparati za mehanoterapiju; aparati za masažu;
				aparati za psihološka testiranja; aparati za
				ozonoterapiju, oksigenoterapiju, aerosolterapiju,
				umjetno disanje i ostali terapeutski aparati za disanje:
		9019.10	- Aparati za mehanoterapiju; aparati za masažu,
				aparati za psihološka testiranja			Sl
		9019.20	- Aparati za ozonoterapiju, oksigenoterapiju,
				aersolterapiju, umjetno disanje i ostali terspeutski
				aparati za disanje					Sl
90.20		9020.00	Ostali aparati za disanje i gasmaske; osim zaštitnih
				maski bez mehaničkih dijelova i izmjenjivih filtera:
		9020.001	---- gasmaske						Sl
		9020.002	---- izolacijski aparati za spasavanje			Sl
_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
		9020.003	---- ostali aparati pri zaštiti na radu			Sl
		9020.009	---- ostalo						Sl
90.21				Ortopedske sprave, uključujući štake, kirurške
				pojaseve i potpasače (utege); tračnice i druge
				sprave za prijelome; umjetni dijelovi tijela; aparati
				za poboljšanje sluha i drugi aparati koji se nose ili
				ugrađuju u tijelo da bi nadoknadili nedostatak ili
				invalidnost:
		9021.1		- Umjetni zglobovi i druga ortopedska pomagala za
				prijelome:
		9021.11	---- umjetni zglobovi					Sl
		8021.19	---- ostalo						Sl
		9021.2		- Umjetni zubi i zubne proteze:
		9021.21	---- umjetni zubi					Sl
		9021.29	---- ostalo						Sl
		9021.30	- Ostali umjetni dijelovi tijela				Sl
		9021.40	- Aparati za poboljšanje sluha, osim dijelova i
				pribora							Sl
		9021.50	- Aparati za stimulaciju rada srčanih mišiča, osim
				dijelova i pribora					Sl
		9021.90	- Ostalo :
		9021.901	---- valvule za neuro i kardiovaskularnu kirurgiju	Sl
		9021.909	---- ostalo						Sl
90.22				Rentgenski aparati i aparati koji koriste alfa, beta ili
				gama zračenja, za medicinsku, kiruršku, zubarsku,
				veterinarsku ili drugu upotrebu, uključujući aparate
				za radiografiju ili radioterapiju, rentgenske cijevi i
				ostali generatori rentgenskih zraka, generatori
				visokog napona, komandne ploče i komandni
				stolovi, ekrani, stolovi, stolice i slično za ispitivanje
				ili liječenje:
		9022.1		- Rentgenski aparati za medicinsku, kiruršku,
				zubarsku, veterinarsku ili drugu upotrebu,
				uključujući aparate za radiografiju ili radioterapiju:
		9022.11	---- za medicinsku, kiruršku, zubarsku ili
				veterinarsku upotrebu					Sl
		9022.19	---- za ostale upotrebe					Sl
		9022.2		- Aparati koji koriste alfa; beta, ili gama zračenje za
				medicinsku, kiruršku, zubarsku, veterinarsku ili
				drugu upotrebu, uključujući aparate za radiografiju
				i radioterapiju:
		9022.21	---- za medicinsku, kiruršku, zubarsku ili
				veterinarsku upotrebu					Sl
		9022.29	---- za ostale upotrebe:
		9022.291	---- aparati za pregled prijevoznih sredstava,
				putnika, prtljage i stvari				Sl
		9022.299	---- ostalo						Sl
		9022.30	- Rentgenske cijevi					Sl
		9022.90	- Ostalo, uključujući dijelove i pribor			Sl
90.23		9023.00	Instrumenti aparati i modeli namijenjeni za svrhe
				demonstriranja (npr. za obražovanje ili izložbe),
				koji su neprikladni za druge upotrebe			Sl
90.24				Strojevi i aparati za ispitivanje tvrdoće, čvrstoće
				na kidanje ili sabijanje, elastičnosti ili ostalih
				mehaničkih svojstava materijala (npr. metala,
				drveta, tekstila, papira, plastične mase):
_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
		9024.10	- Strojevi i aparati za ispitivanje metala		Sl
		9024.80	- Ostali strojevi i aparati				Sl
		9024.90	- Dijelovi i pribor					Sl
90.25				Hidrometri i slični plutajući instrumenti,
				termometri, pirometri, barometri, hidrometri i
				psihometri, uključujući kombinacije tih
				instrumenata, sa ili bez mogućnosti registriranja:
		9025.1		- Termometri, koji nisu kombinirani s drugim
				instrumentima:
		9025.11	---- punjeni tekućinom, za izravno očitavanje	Sl
		9025.19	---- ostali						Sl
		9025.20	- Barometri, koji nisu kombinirani s drugim
				instrumentima						Sl
		9025.80	- Ostali instrumenti					Sl
		9025.90	- Dijelovi i pribor					Sl
90.26				Instrumenti i aparati za mjerenje ili kontrolu
				protoka, razine, tlaka ili ostalih promjenjivih
				veličina tekućine ili plinova (npr mjerila protoka,
				pokazivači razine, manometri, mjerila količine
				topline, osim instrumenata i aparata iz tar. br.
				90.14, 90.15, 90.28, i 90.32;
		9026.10	- Za mjerenje ili kontrolu protoka ili razine tekućine:
		9026.101	---- elektronski					Sl
		9026.102	---- električni						Sl
		9026.109	---- ostali						Sl
		9026.20	- Za mjerenje ili kontrolu tlaka:
		9026.201	---- elektronski					Sl
		9026.202	---- električni						Sl
		9026.203	---- manometri (neelektričnii neelektronski)		Sl
		9026.209	---- ostalo						Sl
		9026.80	- Ostali instrumenti i aparati:
		9026.801	---- elektronski					Sl
		9026.802	---- električni
		9026.803	---- rotacijska mjerila protoka plina (neelektrična i
				neelektronska)						Sl
		9026.804	---- kontrolnici ventilacije u jamskim hodnicima ili
				u vjetrenim cijevima u "S" izradi			Sl
		9026.809	ostalo							Sl
		9026.90	- Dijelovi i pribor					Sl
		90.27		Instrumenti i aparati za fizikalne i kemijske analize
				(npr. polarimetri, refrakometri, spektrometri, aparati
				za analizu plina ili dima); instrumenti i aparati za
				mjerenje i kontrolu viskoziteta, poroznosti,
				ekspanzije, površinskog napona i slično;
				instrumenti i aparati za kalorimetrijska, akustična i
				fotometrijska mjerenja ili kontrolu (uključujući
				eksplozimetre); mikrotomi:
		9027.10	- Aparati za analizu plina ili dima:
		9027.101	---- elektronski					Sl
		9027.102	---- električni						Sl
		9027.109	---- ostali						Sl
_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
		9027.20	- Kromotografi i instrumenti za elektroforezu:
		9027.201	---- elektronski					Sl
		9027.202	---- električni						Sl
		9027.209	---- ostali						Sl
		9027.30	- Spektrometri, spektrofotometri i spektrografi koji
				koriste optička zračenja (ultraljubičasta, vidljiva,
				infracrvena):
		9027.301	---- elektronski					Sl
		9027.309	---- ostali						Sl
		9027.40	- Ekspozimetri:
		9027.401	---- elektronski					Sl
		9027.409	---- ostali						Sl
		9027.50	- Ostali instrumenti i aparati koji koriste optička
				zračenja (ultraljubičasta, vidljiva, infracrvena):
		9027.501	---- elektronski					Sl
		9027.509	---- ostali						Sl
		9027.80	- Ostali instrumenti i aparati:
		9027.801	---- elektronski					Sl
		9027.802	---- električni						Sl
		9027.809	---- ostali						Sl
		9027.90	- Mikrotomi; dijelovi i pribor:
		9027.901	---- mikrotomi						Sl
		9027.909	---- dijelovi i pribor					Sl
90.28				Mjerila potrošnje ili proizvodnje plina, tekućine ili
				elektriciteta, uključujući mjerila za njihovo
				baždarenje:
		9028.10	- Plinometri						Sl
		9028.20	- Mjerila tekućine:
		9028.201	---- za gorivo						Sl
		9028.202	---- vodomjeri						Sl
		9028.209	---- ostali						Sl
		9028.30	- Električna brojila (strujomjeri)			Sl
		9028.90	- Dijelovi i pribor					Sl
90.29				Brojila okretaja brojila proizvodnje taksimetri,
				brojila kilometara, brojila koraka i slično;
				pokazivači brzine i tahometri, osim onih koji se
				svrstavaju u tar. broj 90.15; stroboskopi:
		9029.10	- Brojila okretaja brojila proizvodnje, taksimetri,
				brojila kilometara, brojila koraka i slično:
		9029.101	---- elektronski					Sl
		9029.102	---- električni						Sl
		9029.109	---- ostali						Sl
		9029.20	- Pokazivači brzine i tahometri; stroboskopi:
		9029.201	---- elektronski					Sl
		9029.202	---- električni						Sl
		9029.209	---- ostali						Sl
		9029.90	- Dijelovi i pribor					Sl
90.30				Osciloskopi, spektralni analizatori i ostali
				instrumenti i aparatl za mjerenje i kontrolu
				elektrlčnih veličina, isključujući mjerila iz tar.
				broja 90.28; instrumenti i aparati za mjerenje ili
				otkrivanje alfa, beta, gama, rentgenskih,
				kozmičkih ili ostalth ionizirajućih zračenja;
		9030.10	- Instrumenti i aparati za mjerenje i otkrivanje
				ionizirajućih zračenja					Sl
		9030.20	- Osciloskopi i oscilografi, s hatodnim zrakama	Sl
		9030.3		- Ostali instrumenti i aparati, za mjerenje i kontrolu
				napona, jakosti struje, otpora ili snage, bez uredaja
				za registriranje:
_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
		9030.31	---- multimetri:
		9030.311	---- elektronski					Sl
		9030.319	---- ostali						Sl
		9030.39	---- ostali:
		9030.391	---- elektronski					Sl
		9030.399	---- ostali						Sl
		9030.40	- Ostali instrumenti i aparati, osobito konstruirani
				za telekomunikacije (npr. instrumenti za mjerenje
				preslušavanja, instrumenti za mjerenje pojačanja,
				instrumenti za mjerenje izobličenja, psofometri):
		9030.401	---- elektronski					Sl
		9030.409	---- ostali						Sl
		9030.8		- Ostali instrumenti i aparati:
		9030.81	---- s uredajem za registriranje:
		9030.811	---- elektronski					Sl
		9030.818	---- ostali						Sl
		9030.89	---- ostali:
		9030.891	---- elektronski					Sl
		9030.899	---- ostali						Sl
		9003.90	- Dijelovi i pribor					Sl
90.31				Instrumenti, aparati i strojevi za mjerenje ili
				kontrolu, nespomenuti niti obuhvaćeni na drugom
				mjestu u ovoj glavi; projektori profila:
		9031.10	- Strojevi za uravnotežavanje mehaničkih dijelova	Sl
		9031.20	- Pokusni stolovi:
		9031.201	---- za hidraulično testiranje cijevi			Sl
		9031.209	---- ostali						Sl
		9031.30	- Projektori profila					Sl
		9031.40	- Ostali optički instrumenti i aparati			Sl
		9031.80	- Ostali instrumenti, aparati i strojevi			Sl
		9031.90	- Dijelovi i pribor:
		9031.901	---- za električne i elektronske instrumente i aparate	Sl
		9031.909	---- ostali						Sl
90.32				Instrumenti i aparati za automatsku regulaciju ili
				upravljanje:
		9032.10	- Termostati						Sl
		9032.20	- Manostati (presostati)				Sl
		9032.8		- Ostali instrumenti i aparati:
		9032.81	---- hidraulični i pneumatski				Sl
		9032.89	---- ostali						Sl
		9032.90	- Dijelovi i pribor					Sl
90.33		9033.00	Dijelovi i pribor (nespomenuti niti obuhvaćeni na
				drugom mjestu u ovoj glavi) za strojeve; uredaje,
				instrumente ili aparate iz glave 90			Sl

Glava 91*

SATOVI I NJIHOVI DIJELOVI

Napomene
1. Ova glava ne obuhvaća:
1) stakla i utege za satove (svrstavaju se prema materijalu);
2) lance za satove (tar. br. 71.13 i 71.17);
3) dijelove opće upotrebe definirane u napomeni 2. odjeljak XV. od osnovnih metala (odjeljak XV), ili slične proizvode od plastičnih masa (glava 39) ili od plemenitih kovina ili od metala platiniranog plemenitog kovinom (uglavnom tar. br 71.15). Medutim, 
4) kuglice za ležaje (tar. broj 73.26 ili 84.82);
5) proizvode iz tat. broja 84.12 izrađene tako da rade bez zapornog mehanizma;
6) kuglične ležaje (tar. broj 84.82);
7) proizvode iz glave 85. koji još nisu sastavljeni međusobno ili s drugim komponentama u mehanizme za satove ili druge proizvode, isključivo ili uglavnom prikladne da budu dijelovi takvih mehanizama (glava 85).

2. Tar. broj 91.01 obuhvaća samo osobne satove s kutijom potpuno od plemenite kovine ili metala platiniranog plemenitom kovinom ili od tih materijala kombiniranih s prirodnim ili kultiviranim biserima, ili dragim ili poludragim kamenjem (prirodnim sintets

3. U ovoj glavi pod pojmom "mehanizmi za osobne satove" razumijevaju se uređaji regulirani balansnim kotačem i spiralnom oprugom, kvarcnim kristalom ili bilo kojiin drugim sistemom koji može određivati intervale vremena s pokazivačem ili sistemom na koji 

4. Mehanizmi i drugi dijelovi prikladni za upotrebu i u satovima i u drugim proizvodima (npr. preciznim instrumentima) svrstat će se u ovu glavu, osim proizvoda isključenih napomena 1. ove glave.


_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
91.01				Ručni, džepni, i drugi osobni satovi, uključujuči i
				štoperice, s kućištem od plemenite kovine ili od
				metala platiniranog plemenitom kovinom:
		9101.1		- Ručni satovi, napajani baterijom ili akumulatorom
				sa štopericom ili bez štoperice:
		9101.11	-- samo s mehaničkim pokazivačem			3
		9101.12	-- samo s optičko-elektronskim pokazivačima	3
		9101.19	-- ostali						Sl
		9101.2		- Ostali ručni satovi, sa štopericom ili bez štoperice:
		9101.21	-- s automatskim navijanjem				3
		9101.29	-- ostali						3
		9109.9		- Ostali:
		9109.91	-- napajani baterijom ili akumulatorom:
		9109.911	--- štoperice						3
		9109.919	--- ostali						3
		9109.99	--- Ostali:
		9109.991	--- štoperice						3
		9109.999	--- ostali						3
91.02				Ručni, džepni i drugi osobni satovi, uključujući i
				štoperice, osim onih koji se svrstavaju u ter. br.
				91.01:
		9102.1		- Ručni satovi, napajani baterijom ili akumulatorom,
				sa štopericom ili bez štoperice:
		9102.11	-- samo s mehaničkim pokazivačem			3
		9102.12	-- samo s optičko-elektronskim pokazivačem		3
		9102.19	-- ostali						3
		9102.2		- Ostali ručni satovi, sa štopericom ili bez štoperice:
		9102.21	-- s automatskim navijanjem				3
		9102.29	-- ostali						3
_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
9102.9				- Ostali:
		9102.91	-- napajani baterijom ili akumulatorom:
		9102.911	--- štoperice						3
		9102.919	--- ostali						3
		9102.99	--- ostali :
		9102.991	--- štoperice						3
		9102.999	--- ostali						3
91.33				Kućni, uredski i slični satovi s mehanizmom za
				osobne satove, isključujući satove iz tar. broja 91.04;
		9103.10	- Napajani baterijom ili akumulatorom		Sl
		9103.90	- Ostali							Sl
91.04		9104.00	Satovi za instrument ploče i satovi sličnog tipa za
				vozila, zrakoplove i svemirske letjelice ili brodove
91.05				Ostali satovi (osim satova s mehanizmom za
				osobne satove):
		9105.1		- Budilice
		9105.11	-- napajanje baterijom akumulatorom ili iz
				električne mreže					Sl
		9105.2		-- ostale						Sl
		9105.21	-- napajani baterijom, akumulatorom ili iz električne
				mreže							Sl
		9105.29	-- ostali						Sl
		9105.9		- Ostali:
		9105.91	-- napajani baterijom, akumulatorom ili iz
				električne mreže					Sl
		9105.99	-- ostali						Sl
91.06				Aparati za kontrolu i mjerenje vremena, s
				mehanizmom za satove ili sinhronim motorom
				(npr. za registraciju samo vremena ili vremena i
				datuma):
		9106.10	- Aparati za registriranje samo vremena; aparati za
				registriranje i vremena i datuma			Sl
		9106.20	- Parkirališni satovi					Sl
		9106.90	- Ostali							Sl
91.07		9107.00	Vremenske sklopke s mehanizmom za satove ili
				sinhronim motorom
		9107.001	--- programatori					Sl
		9107.009	--- ostalo						Sl
91.08				Mehanizmi za osobne satove, kompletni i sastavljeni :
		9108.1		- Napajani baterijom ili akumulatorom :
		9108.11	-- samo s mehaničkim pokazivačem ili s uredajem
				u koji se može ugraditi mehanički pokazivač		Sl
		9108.12	-- samo sa optičko-elektronskim pokazivačem	Sl
		91108.19	- ostali							Sl
		9108.20	- S automatskim navijanjem				Sl
		9108.9		- Ostali:
		9108.91	-- širine, duljine ili promjera do 33,8 mm		Sl
		9108.99	-- ostali						Sl
91.09				Ostali satni mehanizmi, kompletni i sastavljeni:
		9109.1		- Napajani baterijom, akumulatorom ili iz električne
				mreže:
		9109.11	-- za budilice						Sl
		9109.19	-- ostali						Sl
		9109.90	- Ostali							Sl
_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
91.10				Kompletni satni mehanizam (za osobne ili druge
				satove) nesastavljeni ili djelomično sastavljeni
				(mehanizmi u setovima); nekompletni satni
				mehanizmi (za osobne ili druge satove),
				sastavljeni; grubi mehanizmi za satove (osobne
				ili druge):
		9110.1		- Za osobne satove:
		9110.11	-- kompletni mehanizmi, nesastavljeni ili djelomično
				sastavljeni (mehanizmi u setovima)			Sl
		9110.12	-- nekompletni mehanizmi, sastavljeni			Sl
		9110.19	-- grubi mehanizmi					Sl
91.11				Kutije za osobne satove i dijelovi kutija:
		9111.10	- Kutije od plemenitih kovina ili od metala
				platiranog plemenitom kovinom			Sl
		9111.20	- Kutije od osnovnih metala, uključujući pozlaćene
				ili posrebrene						Sl
		9111.80	- Ostale kutije						Sl
		9111.90	- Dijelovi						Sl
91.12				Kutije za kućne, uredske i slične satove i kutije
				slične vrste za ostale proizvode iz ove glave, i
				dijelovi kutija:
		9112.10	- Metalne kutije					Sl
		9112.80	- Ostale kutije						Sl
		9112.90	- Dijelovi						Sl
91.13				Remeni i narukvice za ručne satove i dijelovi za
				remene i narukvice:
		9113.10	- Od plemenitih kovina ili od metala platiranog
				plemenitom kovinom					3
		9113.20	- Od osnovnog metala, uključujući pozlaćene i
				posrebrene						3
		9113.90	- Ostalo						3
91.14				Ostali dijelovi satova (osobnih i drugih):
		9114.10	- Opruge						Sl
		9114.20	- Ležišni kamen					Sl
		9114.30	- Brojčanici						Sl
		9114.40	- Ploče i mostovi					Sl
		9114.90	- Ostalo						Sl

Glava 92.*

GLAZBALA, DIJELOVI I PRIBOR ZA TE PROIZVODE

Napomene
1. Ova glava ne obuhvaća:
1) dijelove opće upotrebe, definirane u točki 2, napomene uz odjeljak XV. ove tarife, od osnovnih metala (odjeljak XV) ili slične proizvode od plastičnih masa (glava 39);
2) mikrofone, pojačala, zvučnike, slušalice, prekidače, stroboskope i druge pomoćne instrumente, aparate i opremu iz glave 85. i 90. koji se upotrebljavaju s proizvodima iz ove glave, ali nisu ugrađeni u njih niti su stavljeni u iste ormare;
3) glazbala i glazbene aparate, u obliku igračaka (tar. broj 95.03);
4) četke za čišćenje glazbala (tar. broj 96.03);
5) predmete koji imaju karakter kolekcija ili starina tar. broj 97.05 i 97.06);
6) svitke i slične podloge (koje se svrstavaju prema materijalu od kojeg su izrađeni, npr. u tar. broj 39.24 ili odjeljak XV).

2. Gudala, palice i slične naprave za glazbala iz tar. br. 92.02 i 92.06 koji se carine u potrebnom broju s tim instrumentima i očito namijenjeni za upotrebu s njima, svrstavaju se u tarifni broj u koji se svrstava odgovarajuće glazbalo.
Karice, ploče i valjci iz tar. broja 92.09 svrstavaju se u ovaj tarifni broj, čak iako se isporučuju zajedno s instrumentima za koje su namijenjeni.


_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
92.01				Klaviri, uključujući i automatske klavire; klavseni
				i ostala klavijaturna i žičana glazbala:
		920110	- Pijanina						Sl
		9201.20	- Koncertni klaviri					Sl
		9201.90	- Ostalo						Sl
92.02				Ostala žičana glazbala (npr. gitare, violine, harfe):
		9202.10	- Gudačka glazbala					Sl
		9202.90	- Ostala						Sl
92.03		9203.00	Orgulje s tipkama; harmoniji i slična klavijaturna
				glazbala sa slobodnim metalnim piskovima		Sl
92.04				Harmonike i slična glazbala, usne harmonike:
		9204.10	- Harmonike i slični instrumenti			Sl
		9204.20	- Usne harmonike					Sl
92.05				Ostala duhačka glazbala (npr. klarineti, trube, gajde):
		9205.10	- Limena duhačka glazbala				Sl
		9205.90	- Ostala						Sl
92.06		9206.00	Udaraljke (npr. bubnjevi, ksilofoni, cimbala,
				kastanjeti, marakasi)					Sl
92.07				Glazbala kojih se zvuk električno proizvodi ili se
				mora pojačati električno (npr. orgulje, gitare,
				harmonike):
		9207.10	- Klavijaturna glazbala, osim harmonika		Sl
		9207.90	- Ostala						Sl
92.08				Glazbene kutije, sajamske orgulje, mehaničke
				ulične orgulje, mehaničke ptice pjevice, glazbene
				pile i ostala glazbala koja se ne svrstavaju ni u
				jedan drugi tarifni broj ove glave; vabila svih vrsta;
				zviždaljke, rogovi za dozivanje i ostali usni
				duhački signalni instrumenti:
		9208.10	- Glazbene kutije					Sl
		9208.90	- Ostalo						Sl
92.09				Dijelovi (npr. mehanizmi za glazbene kutije) i
				pribor (npr. kartice, ploče i valjci za mehanička
				glazbala) za glazbala; metronomi, tonske viljuške
				i zviždaljke (za davanje tonova), svih vrsta:
		9209.10	- Metronomi, tonske viljuške i pištaljke (za
				davanje tonova)					Sl
		9209.20	- Mehanizmi za glezbene kutije			Sl
		9209.30	- Žice za glazbala					Sl
		9209.9		- Ostalo:
		9209.91	-- dijelovi i pribor za klavire				Sl
		9209.92	-- dijelovi i pribor za glazbala iz tar. broja 92.02	Sl
		9209.93	--- dijelovi i pribor za glazbala iz tar. broja 92.03	Sl
		9209.94	--- dijelovi i pribor za glazbala iz tar. broja 92.07	Sl
		9209.99	--- ostalo						Sl

XIX.
ORUŽJE I MUNICIJA; DIJELOVI I PRIBOR

Glava 93.

ORUŽJE I MUNICIJA, DIJELOVI I PRIBOR

Napomene
1. Ova glava ne obuhvaća:
1) proizvode iz glave 36 (npr. udarne kapisle, detonatore, signalne rakete);
2) dijelove opće upotrebe, definirane u napomeni 2. uz odjeljak XV. od osnovnih metala (odjeljak XV) i slične proizvode od plastičnih masa (glava 39);
3) oklopna borbena vozila (tar. broj 87.10);
4) teleskopske nišanske sprave i druge optičke naprave prikladne za upotrebu s oružjem, osim ako su montirane na oružju ili isporučene s oružjem na koje će biti montirani (glava 90);
5) lukove, strijele, mačeve za mačevanje i dječje igračke (glava 95);
6) predmete koji imaju karakter kolekcija ili starina (tar. br. 97.05 i 97.06);

2. Pod pojmom "njihovi dijelovi" iz tar. broja 93.06 ne razumijevaju se radiouređaji i radari iz tar. broja 85.26.


_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
93.01		9301.00	Vojno oružje, osim revolvera, pištolja i oružja iz
				tar. broja 93.07					Sl
93.02		9302.00	Revolveri i pištolji, osim onih koji se svrstavaju u
				tar. broj 93.03 i 93.04					18
93.03				Ostalo vatreno oružje i slične naprave koje
				funkcioniraju paljenjem eksplozivnog punjenja
				(npr. sportske puške, sačmarice i lovački i sportski
				karabini, vatreno oružje koje se puni sprijeda,
				signalni pištolji i druge naprave predviđene za
				izbacivanje samo signalnih raketa, pištolji i revolveri
				za ispaljivanje manevarske municije, pištolji s
				privezanim klinom za humano ubijanje životinja,
				bacači brodskih užeta):
		9303.10	- Vatreno oružje koje se puni sprijeda		18
		9303.20	- Ostale sportske i lovačke puške sačmarice,
				uključujući kombinacije sačmarica i karabina		18
		9303.30	- Ostale sportske i lovačke puške			18
		9303.90	- Ostalo:
		9303.901	--- startni pištolji					15
		9303.902	--- bacači brodske užadi				Sl
		9303.909	--- ostalo						18
93.04		9304.00	Ostalo oružje (npr. opružne, zračne i plinske
				puške i pištolji; pendreci) osim oružja iz tar.
				broja 93.07:
		9304.001	--- puške za podvodni ribolov				18
		9304.009	--- ostalo						18
93.05				Dijelovi i pribor proizvoda iz tar. broja 93.01 do
				93.04;
		9395.10	- Za revolvere ili pištolje:
		9305.101	--- dijelovi ratnog oružja i pribor			Sl
		9305.109	--- ostalo						15
		9305.2		- Za puške sačmarice, lovačke i sportske karabine
				iz tar. broja 93.03:
		9305.21	-- cijevi za puške sačmarice				15
		9305.29	- ostalo						15
_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
		9305.50	- Ostalo:
		9305.901	--- za proizvode iz tar. broja 93.01			Sl
		9305.909	--- ostalo						18
93.06				Bombe, granate, torpeda, mine, rakete i slično i
				njihovi dijelovi; meci, ostata municija i projektili,
				njihovi dijelovi, uključujuću sačmu i čepove za
				patrone:
		9306.10	- Municija za alat za zakivanje ili sličan alat ili za
				pištolje s vezanim klinom za humano ubijanje
				životinja i njihovi dijelovi				Sl
		9306.2		- Municija za puške sačmarice i dijelovi te
				municije; municija za zračne puške:
		9306.21	-- patrone						18
		9306.29	-- ostalo						18
		9306.30	- Ostala municija i njezini dijelovi			18
		9306.90	- Ostalo						18
93.07		9307.00	Mačevi, sablje, bajoneti, koplja i slična oružja,
				njihovi dijelovi i nožnice za to oružje		5

ODJELJAK XX,

RAZNI PROIZVODI

Glava 94.
NAMJEŠTAJ, POSTELJINA, MADRACI, NOSAČI MADRACA, JASTUCI I SLIČNI PROIZVODI; SVJETILJKE I DRUGA SVIJETLEĆA TIJELA, NA DRUGOM MJESTU NESPOMENUTA ILI UKLJUČENA; OSVIJETLJENI ZNAKOVI, OSVIJETLJENE PLOČICE S IMENIMA I SLIĆNO; MONTAŽNE ZGRADE

Napomene
1. Ova glava ne obuhvaća:
1) madrace, jorgane i jastuke, punjene vodom ili na napuhivanje, iz glave 39, 40 i 63;
2) zrcala namijenjena za postavljanje na pod ili tlo (npr. velika zrcala koja se naginju oko horizontalne osi) iz tar. 70.09;
3) proizvode iz glave 72;
4) dijelove opće upotrebe definirane napomenom 2. uz odjeljak XV. od osnovnih metala (odjeljak XV) i slične proizvode od plastičnih masa (glava 39) i blagajne i drugo iz tar. broja 83.03;
5) namještaj specijalno konstruiran kao dijelovi opreme za hlađenje ili zamrzavanje iz tar. broja 84.18; namještaj posebno konstruiran za šivaće strojeve (tar. broj 84.52);
6) svjetiljke iz glave 85;
7) namještaj specijalno konstruiran kao dijelovi aparata iz tar. broja 85.18 (tar. broj 85.18), iz tar. br. 85.19 do 85.21 (tar. broj 85.22), te iz tar. br. 85.25 do 85.28 (tar. broj 85.29);
8) proizvode iz tar. broja 87.14;
9) zubarske stolice s ugrađenim zubarskim uređajima iz tar. broja 90.18 i zubarske pljuvaonice (tar. broj 90.18);
10) proizvode iz glave 91 (npr. satove i kutije za satove);
11) namještaj u obliku igrački i svjetiljke i svijetleća tijela u obliku igrački (tar. broj 95.03), biljarske stolove i ostali namještaj posebno konstruiran za društvene igre (tar. broj 9504), namještaj za mađioničarske vještine i ukrašavanje (osim elektr

2. Proizvodi (osim dijelova) iz tar. br. 94.01 do 94.03 svrstavaju se u te tarifne brojeve samo ako su konstruirani i stavljaju se na pod ili tlo.
Ova se odredba, medutim, ne primjenjuje na slijedeće proizvode, koji će se svrstavati u spomenute tarifne brojeve, čak i ako su konstruirani tako da se vješaju, da se pričvršćuju za zid ili da stoje jedan na drugom, i to:
1) kuhinjske ormare, ormare i vitrine za knjige, ostali namještaj s policama i namještaj od komponibilnih elemenata;
2) sjedala i ležajeve;
3.1) U tar. br. 94.01 do 94.03 pod dijelovima proizvoda ne razumijevaju se listovi - ploče (sječeni ili nesječeni u oblike, ali ne i kombinirani s drugim dijelovima) od stakla (uključujući i mramora, drugog kamena i od bilo kojega drugog materijala navede
2) proizvodi iz tar. broja 94.04 svrstavaju se u ovaj tarifni broj samo kada se isporučuju posebno. Kad se ne isporučuju posebno svrstavaju se kao dijelovi proizvoda iz tar. br. 94.01, 94.02 i 94.03.
4 U tar. broju 94.06 pod pojmom "montažne zgrade" podrazumijeva se: zgrade koje su dovršene u tvornici ili se isporučuju zajedno u rasklopljenom stanju, radi sklapanja na licu mjesta, stambene zgrade, zgrade na gradilištu, uredi, škole, prodavaonice, hang


_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
94.01				Sjedala (osim onih iz tar. broja 94.02), uključujući
				ona koja se mogu pretvoriti u ležaje, i njihovi
				dijelovi:
		9401.10	- Sjedala za zrakoplove				Sl
		9401.20	- Sjedala za motorna vozila				Sl
		9401.30	- Okretna sjedala s podešavanjem promjenljive visine	4
		9401.40	- Sjedala, osim vrtnih sjedala ili kamping opreme,
				koja se mogu pretvoriti u ležajeve			4
		9401.50	- Sjedala od trske, pruća, bambusa ili sličnih
				materijala						4
		9401.6		- Ostala sjedala s drvenim okvirima:
		9401.61	-- tapetirana:
		9401.611	--- od savijenog drveta				4
		9401.619	--- ostala						4
		9401.69	--- ostala:
		9401.691	--- od savijenog drveta				4
		9401.699	--- ostala						4
		9401.7		- Ostala sjedala, s metalnim okvirima:
		94101.7	-- tapetirana						4
		9401.79	-- ostala						4
		9401.80	- Ostala sjedala					4
		9401.90	- Dijelovi:
		9401.901	--- od drveta						4
		9401.902	--- od metala osim amortizera				3
		9401.903	--- amortizeri						3
		9401.904	--- od plastičnih masa					3
		9401.909	--- od ostalih materijala				Sl
94.02				Medicinski, kirurški, zubarski i veterinarski
				namještaj (npr. operacijski stolovi, stolovi za
				preglede, bolnički kreveti s mehaničkim uredajima,
				zubarske stolice); brijačke stolice i slične stolice s
				okretnim, naginjućim i dižućim kretanjem; dijelovi
				navedenih proizvoda:
		9402.10	- Zubarske; brijačke i slične stolice i njihovi dijelovi	Sl
		9402.90	- Ostalo						Sl
94.03				Ostali namještaj i njegovi dijelovi:
		9403.10	- Metalni uredski namještaj				5
		9403.20	- Ostali metalni namještaj				5
		9403.30	- Drveni uredski namještaj				5
		9403.40	- Drveni kuhinjski namještaj				5
		9403.50	- Drveni namještaj za spavaće sobe			5
_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
		9403.60	- Ostali drveni namještaj				5
		9403.70	- Namještaj od plastičnih masa
		9403.80	- Namještaj od ostalih materijala, uključujući trsku,
				pruće, bambus i slične materijate
		9403.90	- Dijelovi:
		9403.901	--- od drveta						4
		9403.902	--- od metala						4
		9403.903	--- od plastičnih masa					4
		9403.909	--- od ostalih materijala				Sl
94.04				Nosači madraca, predmeti posteljine i slična roba
				(npr. madraci, jorgani, perine, jastuci i jastučići)
				s oprugama ili punjeni bilo kojim materijalom ili
				od celularne gume ili plastične mase, uključujući
				presvučene:
		9404.10	- Nosači madraca					4
		9404.2		- Madraci:
		9404.21	- od celularne gume ili plastične mase uključujući
				presvučene						4
		9404.29	-- od ostalih materijala					4
		9404.30	- Vreće za spavanje					4
		9404.90	- Ostalo						4
94.05				Svjetiljke i druga svijetleća tijela, uključujući
				reflektore i njihove dijelove, na drugom mjestu
				nespomenuti niti obuhvaćeni; osvijetljeni znakovi,
				osvijetljene pločice s imenima i slično, sa stalno
				fiksiranim svjetlosnim izvorom, i njihovi dijelovi
				na drugom mjestu nespomenuti niti obuhvaćeni:
		9405.10	- Lusteri i ostala elektriena stropna ili zidna
				svijetleća tijela, osim za rasvjetu javnih otvorenih
				prostora ili prometnica				5
		9405.20	- Električne svjetiljke za postavljanje na stol, uz
				krevet ili na pod					5
		9405.30	- Setovi za rasvjetu novogodišnjih borova		5
		9405.40	- Ostale električne svjetiljke i svijetleća tijela:
		9405.401	--- reflektori						4
		9405.409	--- ostali						4
		9405.50	- Neelektrične svjetiljke i svfjetleća tijela		4
		9405.60	- Osvijetljeni znakovi, osvijetljene pločice s imenima
				i slično							4
		9405.8		- Dijelovi:
		9405.91	-- od stakla						3
		9405.92	-- od plastičnih masa					3
		9405.99	-- ostali						3
94.06		9406.00	Montažne zgrade:
		9406.001	--- od plastičnih masa					5
		9406.002	--- od cementa, beton ili umjetnog kamenta		5
		9406.004	--- od čelika						5
		9406.005	--- od drveta						5
		9406.009	--- ostale						5

GIava 95.

IGRAČKE, REKVIZITI ZA DRUŠTVENE IGRE I SPORT; NJIHOVI DIJELOVI I PRIBOR

Napomene
1. Ova glava ne obuhvaća:
1) svjećice za ukrašavanje borova (tr. broj 34.06);
2) proizvode za vatromete i druge pirotehničke proizvode iz tar. broja 36.04;
3) prediva, monofile, konope i slično za ribolov, sječene u određene duljine, ali neizrađene u strukove za ribolov, iz glave 39, tar. broja 42.06 i odjeljka XI. ove tarife;
4) sportske torbe i druge proizvode iz tar. br. 42.02, 43.03 i 43.04;
5) sportsku odjeću ili odjeću za maskiranje, od tekstilnog materijala iz glave 61. i 62;
6) zastave od tekstila i jedra za plovila ili jedrilice, iz glave 63;
7) sportsku obuću (osim cipela za klizanje s pričvršćenim klizaljkama ili koturaljkama), iz glave 64, ili sportska pokrivala za glavu iz glave 65;
8) štapove, bičeve, korbače i sl. iz tar. broja 66.02 i njihove dijelove iz tar. broja 66.03;
9) nemontirane staklene oči za lutke i druge igračke, iz tar. broja 70.18;
10) dijelove opće upotrebe definirane u točki 2. napomene uz odjeljak XV, od osnovnih metala (odjeljak XV) i slične proizvode, od plastičnih masa (glava 39);
11) zvonca, gongove i slično iz tar. broja 83.06;
12) električne motore (tar. broj 85.01), električne transformatore (tar. broj 85.04) i aparate za daljinsko upravljanje (tar. broj 85.26);
13) sportska vozila (osim bob-saonica, saonica i slično) iz odjeljka XVII;
14) dječje bicikle (tar. broj 87.12);
15) sportska plovila kao što su kanui i skifovi iz glave 89, i sredstva za njihov pogon (glava 44. za proizvode izrađene od drveta);
16) naočale, zaštitne naočale i sl. za sportove i igre na otvorenom (tar. broj 90.04);
17) predmete za mamljenje i dozivanje i zviždaljke (tar. broj 92.08);
18) oružje i druge proizvode iz glave 93;
19) električne ukrase (girlande) svih vrsta (tar. broj 94.05);
20) žice za rekete, šatore i ostalu kamping opremu, rukavice (koji se svrstavaju prema materijalu od kojeg su izrađeni).

2. Tarifni brojevi ove glave obuhvaćaju i proizvode u kojima su prirodni ili kultivirani biseri, drago i poludrago kamenje (prirodno, sintetičko i rekonstituirano), plemenite kovine ili metal platiran plemenitom kovinom jesu samo manji dio proizvoda.

3. Dijelovi i pribor koji su prikladni za upotrebu ili uglavnom proizvodima koji se svrstavaju u ovu glavu, svrstavaju se s tim proizvodima, osim dijelova i pribora za prozvode iz točke 1.


_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
95.01		9501.00	Dječje igračke s kotačima, za jahanje ili vožnju
				(npr. tricikli, trotineti, automobili s pedalama);
				kolica za lutke:
		9501.001	---- automobili s pedalama				5
		9501.002	---- trotineti						5
		9501.009	---- ostalo						Sl
95.02				Lutke u obliku ljudskih bića:
		9502.10	- Lutke, obučene ili neobučane			5
		9501.9		- Dijelovi i pribor:
		9502.91	---- odjeća i pribor za odjeću, obuća i pokrivala
				za glavu						5
		9502.99	---- ostalo						Sl
95.03				Ostale igračke; umanjeni modeli i slični modeli za
				igru, uključujući s pogonom, zagonetke svih vrsta:
		9503.10	- Električni vlakovi, uključujući kolosijeke, signale
				i drugi pribor za njih					5
		9503.20	- Setovi umanjenih modela za sklapanje,
				uključujući modele s pogonom, osim onih iz tar.
				podbroja 9503.10					5
		9503.30	- Ostali setovi konstrukcija i konstrukcijske igračke	5
		9503.4		- Igračke u obliku životinja i neljudskih bića:
		9503.41	---- punjene						5
		9503.49	---- ostale						5
		9503.50	- Glazbala i glazbeni aparati, u obliku igračaka	4
		9503.60	- Zagonetke						4
		9503.70	- Ostale igračke, u setovima ili na podlogama		4
		9503.80	- Ostale igračke i modeli, s ugradenim motorom	5
		9503.90	- Ostalo:
		9503,901	---- dječje lopte					5
		9503.909	---- ostalo						4
95.04				Proizvodi za sajamske, stolne ili društvene igre,
				uključujući flipere, biljar, specijalne stolove za
				kazino-igre i opremu za automatske kuglane:
		9504.10	- Elektronske video-igre, za upotrebu s TV
				prijemnikom						18
		9504.20	- Stolovi i pribor za biljar				18
		9504.30	- Ostale igre, koje se puštaju u rad metalnim novcem
				ili žetonom, osim opreme za automatske kuglane	18
		9504.40	- Karte za igranje					18
		9504.90	- Ostalo						18
95.05				Praznični, karnevalski i drugi proizvodi za razonodu,
				uključujući za mađioničarske trikove i slično:
		9505.10	- Proizvodi za novogodišnje svečanosti		4
		9505.90	- Ostalo						4
95.06				Proizvodi i oprema za gimnastiku, atletiku, druge
				sportove (uključujući stolni tenis) i igre na
				otvorenom, nespomenuti niti obuhvaćeni na
				drugom mjestu u ovoj glavi; bazeni za plivanje i
				bazeni za djecu:
		9506.1		- Skije za snijeg i ostala skijaška oprema za snijeg:
		9506.11	---- skije						4
		9506.12	---- vezovi za skije					4
		9506.19	---- ostalo						4
		9506.2		- Skije za vodu, daske za jedrenje i ostala oprema
				za sportove na vodi:
		9506.21	---- daske za jedrenje					Sl
		9506.29	---- ostalo						Sl
		9506.3		- Palice za golf i ostala oprema za golf:
		9506.31	---- palice						Sl
		9504.32	---- lopte						Sl
		9506.39	---- ostalo						Sl
		9506.40	- Proizvodi i oprema za stolni tenis			Sl
		9506.5		- Reketi za tenis, badminton i slično, sa žicom ili
				bez žice;
		9506.51	---- reketi za tenis na travi sa žicom ili bez žice	Sl
		9506.59	---- ostali						Sl
		9506.6		- Lopte, osim lopti za golf i lopte za stolni tenis:
		9506.61	---- za tenis na travi					Sl
		9506.62	---- za napuhivanje					Sl
		9506.69	---- ostale						Sl
		9506.70	- Klizaljke i koturaljke, uključujući cipele za
				klizanje s pričvršćenim klizaljkama ili koturaljkama	Sl
_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
		9506.9		- Ostalo:
		9506.91	---- proizvodi i oprema za gimnastiku i atletiku	Sl
		9506.99	---- ostalo						Sl
95.07				Štapovi, udice i ostali pribor za ribolov; mreže za
				izvlačenje upecanih riba; mreže za leptire i slične
				mreže; "ptice" za mamljenje (osim onih iz tar. br
				 92.08 i 97.05) i slični rekviziti za lov i streljaštvo:
		9507.10	- Štapovi za ribolov					4
		9507.20	- Udice, uključujući na strukovima			Sl
		9507,30	- Čekrci za ribolov					4
		9507.90	- Ostalo						4
95.08		9508.00	Vrtuljci, ljuljaške, streljane i druge sajamske
				razonode, putujući cirkusi, putujuće menažerije i
				putujuća kazališta					Sl

Glava 96.

RAZNI PROIZVODI

Napomene
1. Ova glava ne obuhvaća:
1) olovke za kozmetičke i toaletne svrhe (glava 33);
2) proizvode iz glave 66 (npr. dijelovi kišobrana i štapova);
3) imitacije nakita (tar. broj 71.17);
4) dijelovi opće upotrebe definirane u napomeni 2. uz odjeljak XV, od osnovnih metala (Odjeljak XV), ili slične proizvode od plastičnih masa (glava 38);
5) nožarske ili druge proizvode iz glava 82. s drškama ili drugim dijelovima od materijala za rezbarenje ili oblikovanje; medutim tar. br. 96.01. i 96.02 obuhvaćaju posebno isporučene drške druge dijelove takvih proizvoda;
6) proizvode iz glave 90 (npr. okviri za naočale tar. broj 90.03), pera (s držalom) za izvlačenje crta (tar. broj 90.17) ili specijalne četke za zubarstvo ili za medicinske, kirurške ili veterinarske svrhe (tar. bro 90.18);
7) proizvode iz glave 91. (npr. kutije za satove);
8) glazbala, dijelovi i njihov pribor (glava 92);
9) proizvode iz glave 93. (oružje i dijelovi);
10) proizvode iz glave 94. (npr. namještaj, svjetiljke i svijetleća tijela);
11) proizvode iz glave 95. (igrače, rekviziti za igre i sportove;
12) kolekcionarske predmete i starine (glava 97).

2. U tar. broj 96.02 pod pojmom "materijal biljnog ili mineralnog porijekla za rezbarenje" razumijeva se:
1) tvrdi plodovi, sjemenje koštice, ljuske i sličan materijal biljnog porijekla za rezbarenje (npr. korozo i dum-vrste);
2) jantar, morska pjena, aglomerirani jantar i aglomerirana morska pjena, gagat i mineralna zamjena za gagat.

3. U tar. broju 96.03 pod pojmom "priprmljene vezice i snopovi za izradu metli, četki" razumijevaju se samo nemontirane vezice i snopovi od životinjske dlake, biljnih vlakana ili drugog materijala, pripremljena za izradu; bez diobe u metle ili četke, ili 

4. Proizvodi iz ove glave, osim iz tar. br. 96.01 do 96.06 i 96.15 svrstavaju se u ovu glavu bez obzira na to da li su ili nisu potpuno ili djelomično od plemenitih kovina ili metala platiranog plemenitom kovinom, od prirodnoga ili kultiviranog bisera, od


_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
96.01				Bjelokost (slonovača) kost, kornjačevina, rog,
				paroške, koralj, sedef i drugi materijal za
				rezbarenje životinjskog porijekla, obrađeni i
				proizvodi od tih materijala (uključujući proizvode
				dobivene oblikovanjem):
		9601.10	- Obrađena bjelokost i proizvodi od bjelokosti	10
		9601.90	- ostalo:
		9601.901	---- kornjačevina obrađena i proizvodi od
				kornjačevine						10
		9601.902	---- sedef obrađen i proizvodi od sedefa		10
		9601.903	---- obrađena kost ostala i proizvodi od kosti, osim
				od kita							10
		9601.904	---- obradeni koralji i proizvodi od koralja		10
		9606.909	---- ostalo						10
96.02		9602.00	Obrađeni materijali biljnog ili mineralnog porijekla
				za rezbarenje i proizvodi od tih materijala; proizvodi
				uobličeni ili rezbarni od voska, stearina, prirodnih
				guma ili prirodnih smola ili od mase za modeliranje,
				i drugi, uobličeni ili rezbareni proizvodi, na drugom
				mjestu nespomenuti niti obuhvaćeni; obrađena, ne
				stvrdnuta želatina (osim želatine koja se svrstava
				u tar. broj 35.03) i proizvodi od nestvrdnute
				želatine:
		9602.001	---- kapsule od želatine za farmaceutske svrhe	Sl
		9602.002	---- biljni i mineralni materijali obrađeni i proizvodi
				od tih materijala					Sl
		9602.009	---- ostalo						Sl
96.03				Metle, četke (uključujući četke koje su dijelovi
				strojeva, aparata ili vozila) mehaničke naprave za
				čiščenje poda koje se drže u ruci; bez motora,
				pahalice i peruške; pripremljene vezice i snopovi za
				izradu metli i četki; ulošci soboslikarski valjci; brisači
				za podove, prozore i sl. (osim brisača s valjkom):
		9603.10	- Metle i četke koje se sastoje od šiblja ili drugog
				biljnog materijala povezanog zajedno s drškama ili
				bez drški						4
		9603.2		- Četkice za zube, četkice za brijanje, četke za kosu,
				četke za nokte, četke za trepavice i druge toaletne
				četke za osobnu toaletu, uključujući četke koje su
				dijelovi aparata:
		9603.21	---- četkice za zube					4
		9603.29	---- ostalo						4
		9603.30	- Kistovi što ih upotrebljavaju umjetnici, četkice za
				pisanje i slične četkice za nanošenje kozmetike	4
		9603.40	- Četke za bojenje, premazivanje i slično (osim
				četki iz tar. podbroja č9603.30); ulošci i
				soboslikarski valjci					4
		9603.50	- Ostale četke koje su dijelovi strojeva, aparata ili
				vozila							4
		9603.90	- Ostalo						4
_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
96.04		9604.00	Ručna sita i ručna rešeta				4
96.05		9605.00	Putni setovi (neseseri) za osobnu toaletu,šivanje ili
				čišćenje cipela ili odijela 4 96.06 Dugmeta, drikeri
				dugmeta za presvlačenje i ostali dijelovi tih
				proizvoda; nedovršena dugmeta;
		9606.10	Drikeri i njihovi dijelovi				3
		9606.2		- Dugmeta:
		9606.21	---- od plastične mase, nepresvučena tekstilnim
				materijalom						3
		9606.22	---- od osnovnih metala, nepresvučena tekstilnim
				materijalom						3
		9606.29	---- ostala						3
		9608.30	- Dugmeta za presvlačenje i ostali dijelovi dugmeta;
				nedovršena dugmeta					3
96.07				Patentni zatvarači i njihovi dijelovi:
		9607.1		- Patentni zatvarači:
		9607.11	---- sa zupcima od osnovnih metala			4
		9707.19	ostali							4
		9607.20	- Dijelovi						Sl
96.08				Kemijske olovke; flomasteri i markeri s vrhom od
				pusta ili drugog poroznog materijala; penkale i slična
				pera; pera za kopiranje; patent-olovke, držala za
				pera, držale ze olovke i slična držala; dijelovi
				(uključujući kape i klipsove) navedenih proizvoda
				osim iz tar.broj 96.09:
		9808.10	- Kemijske olovke					5
		9608.20	- Flomasteri i markeri s vrhom od pusta ili drugoga
				poroznog materijala					5
		9608.3		- Penkale i slična pera:
		9608.31	---- za cltanje tušem					5
		9608.39	---- ostalo						5
		9808.40	- Patent-olovke					5
		9608.50	- Setovi proizvoda iz dva ili više prethodnih
				podbrojeva						5
		9608.60	- Ulošci za hemijske olovke				3
		9608.9		- Ostalo:
		9609.91	--- pera i njihovi vrhovi:
		9608.9111	---- pera za pisanje, zlatna				Sl
		9608.912	---- ostala pera za pisanje				5
		8808.913	---- pera za crtanje-redis				3
		9608.919	---- vrhovi pera					3
		9608.99	---- ostalo:
		9608.991	---- ulošci za flomastere				3
		9608.999	---- ostalo						3
96.09				Olovke (oslm olovaka iz tar. broja 96.08, pisaljke,
				mine za olovke, pasteli, ugljen za crtanje, krede za
				pisanje ili crtanje i krojačke krede:
		9608.10	- Olovke i pisaljke, s minom zatvorenom u tvrstom
				omotaču						4
		9608.20	- Mine za olovke, crne ili u boji			4
		9608.90	- Ostale						4
96.10		9610.00	Pločice i ploče za pisanje ili crtanje uokvirene ili
				neuokvirene						Sl
96.11		9611.00	Datumari, žigovi i numeratori, i šlično (uključujući
				i sprave za tiskanje ili utiskivanje na etiketama)
				predviđeni za rad u ruci; ručne slagaljke i garniture
				za tiskanje koje sadrže takve slagaljke		Sl
96.12				Vrpce za pisaće strojeve i slične vrpce, natopljene
				tiskarskom bojom ili drugačije pripremljene za
				davanje otisaka uključujući na svicima ili u
				patronama; jastučići za žigove natopljeni ili
				nenatopljeni, s kutijom ili bez kutije:
_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
		9612.10	- Vrpce						Sl
		9612.20	- Jastućići za žigove					3
96.13				Upaljači za cigarete i drugi upaljači, uključujući
				mehaničke ili električne i njihovi dijelovi, osim
				kremom i fitilja:
		9613.10	- Džepni plinski upaljači koji se ne mogu puniti	3
		9613.20	- Džepni plinski upaljači koji se mogu ponovo
				puniti:
		9613.201	---- od plemenitih kovina				5
		9613.209	---- ostali						5
		9613.30	- Stolni upaljači:
		9613.301	---- od plemenitih kovina				10
		9613.309	---- ostali						5
		9613.80	- Ostali upaljači					5
		9613.90	- Dijelovi:
		9613.901	---- upaljača od plemenitih kovina			Sl
		9613.909	---- ostali						Sl
96.14				Lule za pušenje (uključujući glave lula) i usnice za
				cigarete, i njihovi dijelovi
		9614.10	- Grubo oblikovani komadi drveta ili korjena za
				proizvodnju lula					Sl
		9614.20	- Lule i glave lula					10
		9614.90	- Ostalo						Sl
96.15				Češljevi, kopče za kosu i slično: ukosnice, igle za
				uvojke, držači uvojaka, vikleri za kosu i slično
				osim onih iz tar. broja 85.16, i njihovi dijelovi:
		9615.1		- Češljevi, kopče za kosu i slično:
		9615.11	---- od tvrde gume ili plastične mase			5
		9615.19	---- ostalo						5
96.16				Prskalice mirisa i slične toaletne prskalice, uređaji i
				glave za njih; puder-pufne i jastučići za nanošenje
				kozmetičkih ili toaletnih preparata:
		9616.10	- Prskalice mirisa i slične toaletne prskalice, uredaji
				i glave za njih						5
		9616.20	- Puder-pufne i jastučići za nanošenje kozmetičkih
				ili toaletnih preparata					10
96.17		9617.00	Termos-boce i ostale termos-posude s vakumskom
				izolacijom, kompletne; njihovi dijelovi, osim
				staklenih uložaka					5
96.18		9618.00	Krojačke lutke i druge figure za izlaganje; automati
				i druge pokretne (animirane) figure za aranžiranje
				izloga							Sl

ODJELJAK XXI.

UMJETNINE, KOLEKCIONARSKI PREDMETI

Glava 97.

UMJETNINE, KOLEKCIONARSKI PREDMETI

Napomene
1. Ova glava ne obuhvaća:
1) neupotrebljene poštanske ili taksene marke, otiskane frankirane pismovne pošiljke i slično, koje su u optjecaju ili su novoizdane u zemlji za koju su namijenjene (glava 49);
2) kazališne kulise, pozadinska platna za studije i slično, od slikanog i neslikanog platna (tar. broj 59.07), osim ako se mogu svrstati u tar. broj 97.06;
3) bisere, prirodne ili kultivirane, i drago ili poludrago kamenje (tar. broj 71.01 do 71.03).

2. Pod pojmom "originalne gravure, tiskane slike i litografije" iz tar. broja 97.02 razumijevaju se otisci proizvedeni izravno u crno-bijeloj tehnici ili kolor-tehnici, na jednoj ili više ploča, panoa ili sekcija, u cijelosti izrađeni rukom umjetnika, bez

3. Tar. broj 97.03 ne obuhvaća masovno proizvedene ili dijela (skulpture i kipovi) uobičajenog majstorskog komercijalnog karaktera.

4.1) Predmeti koji se mogu svrstati u tarifne brojeve ove glave i u tarifne brojeve drugih glava svrstat će se u ovu glavu.
2) Tar. broj 97.06 ne obuhvaća predmete koji se svrstavaju u bilo koji drugi tarifni broj ove glave.

5. Okviri slika, crteža, pastela, kolaža ili sličnih dekorativnih ploča, gravura, tiskanih slika ili litografija kao da su dio tih predmeta, uz uvjet da su takve vrste i normalne u odnosu na te predmete.


_______________________________________________________________________________
Tarifni		Tarifna		Imenovanje						Carinska stopa
broj		oznaka
_______________________________________________________________________________
1		2		3							4	5	6
_______________________________________________________________________________
97.01				Slike; crteži i pasteli, izradeni u potpunosti rukom,
				osim crteža iz tar. broja 49.06 i obrtničkih
				proizvoda slikanih ili ukrašenih rukom; kolaži i
				slične dekorativne ploče:
		9701.10	- Slike, crtež	 i pasteli				Sl
		9701.90	- Ostalo						Sl
97.02		9702.00	Originalne gravure, tiskane slike i litografije		Sl
97.03		9703.00	Originalne skulpture i kipovi, od bilo kojeg
				materijala						Sl
97.04		9707.00	Poštanske i taksene marke, prigodne omotnice,
				prigodne omotnice prvog dana, otiskane, frankirane
				pismovne pošiljke i slično, upotrijebljeni ili ako nisu
				upotrijebljeni da nisu u opticaju ili novog izdanja u
				zemlji za koju su namijenjene				Sl
97.05		9705.00	Kolekcije i primjerci od zoološkoga, botaničkog,
				mineraloškog, anatomskog, povijesnog,
				arheološkoga, paleontološkog, etnografskog ili
				numizmatičkog interesa				Sl
97.06		9706.00	Antikviteti starine) stari više od 100 godina		Sl