Zakoni i propisi - Pravni savjeti 53A 08.10.1991 Ukaz o proglašenju Zakona o preuzimanju Zakona o postupku za upis u sudski registar
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, a u svezi s člancima 6. i 7. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o preuzimanju Zakona o postupku za upis u sudski registar

Proglašavam Zakon o preuzimanju Zakona o postupku za upis u sudski registar, kojeg je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednicama Vijeća općina 8. listopada 1991. i Društveno-političkog vijeća 8. listopada 1991. godine.

Klasa: 011-01/91-01/142

Urbroj: 71-91-1

Zagreb, 8. listopada 1991.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

ZAKON

o preuzimanju Zakona o postupku za upis u sudski registar

Članak 1.

Ovim zakonom preuzima se Zakon o postupku za upis u sudski registar ("Službeni list SFRJ", br. 13/83 i 17/90), kao zakon Republike Hrvatske.

Članak 2.

Zakon iz članka 1. ovoga zakona primjenjuje se u Republici Hrvatskoj ukoliko su njegove odredbe u suglasnosti s Ustavom i zakonima Republike Hrvatske, odnosno ako odredbama ovoga zakona nije drugačije određeno.

Članak 3.

U članku 3. stavku 5. riječ "saveznim" zamjenjuje se riječju "republičkim".

Članak 4.

U članku 18. stavku 2. riječi "a za postupak osnivanja složenog oblika udruživanja odnosno organiziranja nadležan je sud na čijem se području nalazi sjedište toga složenog oblika" brišu se, a iza riječi "promjene" zarez se zamjenjuje točkom.

Članak 5.

Članak 19. briše se.

Članak 6.

U članku 21. stavak 4. briše se

Članak 7.

U članku 22. stavku 2. riječ "sanacije" zamjenjuje se riječju "likvidacije".

Članak 8.

Članak 26. briše se

Članak 9.

U članku 27. stavak 2. i 3. brišu se.

Članak 10.

U članku 28. stavku 2. riječi "nadležnog suda ili drugog" brišu se.

Članak 11.

U članku 38. stavku 2. riječi "samoupravnog sporazuma" zamjenjuju se riječju "ugovora".

Članak 12.

U članku 42. riječi "Ustava SFRJ" zamjenjuju se riječima "Ustava Republike Hrvatske", a riječi "društveno-političke zajednice" zamjenjuju se riječima "jedinice lokalne samouprave".

Članak 13.

U članku 48. stavak 2. briše se.

Članak 14.

Članak 53a. briše se.

Članak 15.

U članku 60. stavak 3 mijenja se i glasi: "Za osobu koja smatra da su joj pravo i interes utemeljen na zakonu povrijeđeni rješenjem o konačnom upisu, a prijepis tog rješenja joj nije dostavljen, rok za žalbu je 15 dana od dana saznanja za upis, a najkasnije u roku od 60 dana od dana obavljenog upisa".

Članak 16.

U članku 59. stavku 3, članku 71. stavku 5. i članku 72. stavku 3. i 5. riječi "društveno-političke zajednice" zamjenjuju se riječima "jedinice lokalne samouprave".

Članak 17.

Članak 73b. mijenja se i glasi: "Podaci upisani u sudski registar objavljuju se u "Narodnim novinama".

Članak 18.

U članku 73c. stavku 1. riječi "Savezno izvršno vijeće" zamjenjuju se riječima "Vlada Republike Hrvatske". U stavku 2. riječi "Funkcionar koji rukovodi saveznim organom uprave nadležnim za poslove pravosuđa" zamjenjuju se riječima "Ministar pravosuđa i uprave".

Članak 19.

Članak 75. briše se.

Članak 20.

Savezni propisi doneseni za izvršenje zakona iz članka 1. ovoga zakona ostaju na snazi i primjenjuju se kao republički propisi, dok se republičkim propisima drugačije ne odredi.

Članak 21.

Ovlaštenja saveznih organa za izvršavanje i primjenu zakona iz članka 1. ovoga zakona postaju ovlaštenja republičkih organa koji u okviru svojih ovlasti osiguravaju izvršavanje odnosno primjenu toga zakona.

Članak 22.

Stupanjem na snagu ovoga zakona postupci koji nisu dovršeni po odredbama Zakona o postupku za upis u sudski registar ("Službeni list SFRJ", br. 13/83 i 17/90) dovršit će se po odredbama ovoga zakona.

Članak 23.

U Zakonu o preuzimanju saveznih zakona iz područja organizacije i poslovanja gospodarskih subjekata koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni ("Narodne novine", br. 53/91) u članku 1. toč. 2. briše se. U Zakonu o stavljanju izvan snage u Republici Hrvatskoj Zakona o pomilovanju, Zakona o Saveznom sudu, Zakona o sudovima udruženog rada, Zakona o Saveznom javnom pravobranilaštvu, Zakona o postupku za upis u sudski registar, Zakona o saveznim sudskim taksama, Zakona o društvenom pravobraniocu samoupravljanja i Zakona o Saveznom društvenom pravobraniocu samoupravljanja ("Narodne novine", br. 53/91) u nazivu brišu se riječi: "Zakona o postupku za upis u sudski registar", a u članku 1. alineja 5. briše se.

Članak 24.

Ovaj zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 740-13/91-01/02

Zagreb, 8. listopada 1991.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća općina

Luka Bebić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Potpredsjednik Društveno-političkog vijeća

dr. Nikola Jakšić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.