Zakoni i propisi - Pravni savjeti 53A 08.10.1991 Ukaz o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, a u svezi s člancima 6. i 7. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama, kojeg je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednicama Vijeća udruženog rada 8. listopada 1991, Vijeća općina 8. listopada 1991. i Društveno-političkog vijeća 8. listopada 1991. godine.

Klasa: 011-01/91-01/141

Urbroj: 71-91-1

Zagreb, 8. listopada 1991.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r


ZAKON

o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama

Članak 1.

U Zakonu o sudskim taksama ("Narodne novine", br. 20/87, 55/88, 13/89, 47/89, 11/90, 18/90 i 9/91) članak 6. mijenja se i glasi:

"Takse predviđene taksenom tarifom plaćaju se u gotovom novcu.

lznosi taksa izražavaju se u bodovima.

Vrijednost boda iznosi 100 dinara.

Takseni obveznik uplaćuje taksu u korist računa prihoda od sudskih taksa kod Službe društvenog knjigovodstva Hrvatske.

Potvrda o uplati takse prilaže se uz podnesak za koji se taksa plaća, a kad se podnosi potvrda o plaćenoj taksi za sudsku odluku, podnositelj mora naznačiti za koju se odluku plaća taksa. Sud će na spisu utvrditi koliko je takse plaćeno."

Članak 2.

Članak 7. i 8. brišu se.

Članak 3.

U članku 40. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

"Ako neplaćena taksa u pojedinim predmetima ne prelazi ukupni iznos od 100 dinara neće se primjenjivati odredbe stavka 4. ovoga članka".

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 6.

Članak 4.

U članku 44. iznos "50" zamjenjuje se iznosom "100".

Članak 5.

U članku 46. iznos "50" zamjenjuje se iznosom "100".

Članak 6.

Taksena tarifa mijenja se i glasi:

"TAKSENA TARIFA

I. PARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK

1. Podnesci

Tar. br. 1.

(1) Za tužbu i protutužbu plaća se prema vrijednosti predmeta spora, slijedeća sudska taksa (u daljnjem tekstu: taksa):

preko do dinara bodova

2.000 2

2.000 10.000 4

10.000 20.000 6

20.000 40.000 8

40.000 100.000 12

Ako vrijednost predmeta spora prelazi iznos od 40.000 dinara plaća se pored takse od 12 bodova i još 2 boda na svakih započetih 10.000 dinara.

Preko 100.000 dinara do 600.000 dinara plaća se taksa u iznosu od 24 boda i još 1,5 bodova na svakih započetih 10.000 dinara.

Preko 600.000 dinara plaća se taksa u iznosu od 100 bodova i još 1 bod na svakih započetih 10.000 dinara, ali ne više od 300 bodova.

(2) Za tužbu s prijedlogom da se izda platni nalog, za prijedlog za izvršenje, protuizvršenje, izvršenje temeljem vjerodostojne isprave i za osiguranje po Zakonu o izvršnom postupku (založno pravo na nekretnini, prethodne mjere i privremene mjere), za prigovor protiv platnog naloga, rješenje o izvršenju, protuizvršenju i osiguranju, rješenje o izvršenju izdanog temeljem vjerodostojne isprave (članka 21. i članak 55. Zakona o izvršnom postupku) za prigovor protiv naloga o otkazu zakupa poslovne zgrade ili poslovne prostorije, za prijedlog za povrat u prijašnje stanje, za prijedlog za osiguranje dokaza, za odgovor na prijedlog za ponavljanje postupka, za odgovor na tužbu, za odgovor na žalbu i reviziju plaća se polovica takse iz stavka 1. ovoga Tar. br.

(3) Za prijedlog za pokušaj nagodbe prije pokretanja postupka, za prijedlog za priznanje odluke inozemnog suda, za prijedlog za odgodu ili obustavu izvršenja plaća se taksa od 2 boda.

Napomena:

1. Ako oba bračna druga suglasno zahtijevaju razvod braka zajedničkim prijedlogom za razvod braka ili zahtjevom za sporazumni razvod braka, plaća se samo jedna taksa.

2. Ako su podnesci primljeni na zapisnik kod suda, uključujući i one koji su primljeni na zapisnik u toku rasprave, plaća se taksa predviđena za odnosni podnesak.

Taksa iz stavka 2. ovoga tarifnog broja plaća se i za odgovor na tužbu primljen na zapisnik u toku usmene rasprave, ako tuženi nije prije ročišta podnio odgovor na tužbu, a bio je pozvan da to učini.

3 Kada je već u tužbi stavljen prijedlog za izdavanje privremene mjere ili kad se u žalbi stavi prijedlog za povrat u prijašnje stanje, plaća se osim takse za tužbu odnosno žalbu i taksa za odnosni prijedlog, osim ako je predloženo izdavanje privremene mjere u statusnim sporovima (razvod ili poništenje braka, utvrđivanje vanbračnog očinstva i drugo) ili u sporovima za uzdržavanje djece.

4. Za prijedlog za izvršenje, protuizvršenje ili osiguranje plaća se jedna taksa i onda kada se predlaže više sredstava izvršenja, protuizvršenja ili osiguranja, bez obzira da li naknadno ili istovremeno.

5. Ako je u kojem od podnesaka navedenih u ovom tarifnom broju stavljen zahtjev za upis u zemljišne knjige, neće se naplaćivati i taksa predviđena u podnesak kojim se traži upis u zemljišne knjige.

6. Otkaz zakupa poslovne zgrade ili poslovne prostorije smatra se tužbom u pogledu naplate takse. Za ovaj otkaz plaća se polovica takse iz stavka 1. ovoga Tar. br.

7. Za podneske koji nisu navedeni u ovom Tar. br. kao i za prijedloge uz podneske ne plaća se taksa.

2. Odluke

Tar. br. 2

(1) Za prvostepenu presudu kao i za rješenje u sporovima zbog smetanja posjeda, plaća se prerna vrijednosti predmetnog spora taksa iz stavka 1. Tar. br. 1.

(2) Za drugostepenu odluku i odluku suda povodom revizije osim ako je tim odlukama u cijelosti ili djelomično usvojena žalba odnosno revizija, plaća se prema vrijednosti predmetnog spora taksa iz stavka 1. Tar. br. 1.

(3) Za presudu zbog izostanka i za presudu na osnovu priznanja donesenu najkasnije na pripremnom ročištu odnosno na prvom ročištu za glavnu raspravu, ako pripremno ročište nije održano, plaća se polovica takse iz stavka 1. Tar. br. 1.

(4) Za rješenje o odbacivanju tužbe koje se donosi po članku 288. stavu 2. Zakona o parničnom postupku ili u toku prvostepenog postupka, plaća se polovica takse iz stavka 1. Tar. br. 1. ali ne više od 8 bodova.

(5) Za rješenje o izdavanju platnog naloga i za nalog o otkazu zakupa poslovne zgrade ili poslovne prostorije plaća se polovica takse iz stavka 1. Tar. br. 1.

(6) Rješenje o prijedlogu za izvršenje, protuizvršenje, osiguranje dokaza ili osiguravanje po Zakonu o izvršnom postupku, plaća se polovica takse iz stavka 1. ovoga Tar. br., a ako se ovo rješenje donosi na osnovu inozemnih izvršnih isprava, plaća se puna taksa iz stava 1. Tar. br. 1.

(7) Za rješenje kojim se usvaja ili odbija prijedlog za povrat u prijašnje stanje plaća se polovica takse iz stavka 1. Tar. br. 1. ali ne više od 8 bodova.

(8) Za rješenje o prijedlogu za priznanje odluke inozemnog suda, za rješenje o prijedlogu za odgodu ili obustavu izvršenja plaća se taksa od 2 boda.

Napomena:

1. Obveza plaćanja takse za prvostepenu odluku ne zavisi od toga je li odluka postala pravomoćna.

2. Za prvostepene odluke koje nisu navedene u ovom Tar. br. ne plaća se taksa.

3. Kada se usvoji u cijelosti ili djelomično žalba odnosno revizija, taksu ne plaćaju za drugostepenu odluku i odluku suda povodom revizije i drugi podnosioci žalbe odnosno revizije u istom predmetu.

4. Ako viši sud ukine odluku nižeg suda i predmet vrati na novo raspravljanje nižem sudu, plaćena taksa za ukinutu odluku uračunava se u taksu za novu odluku ili za nagodbu. Tako će se postupiti i onda kada se prihvati zahtjev za zaštitu zakonitosti ili reviziju (član 406. Zakona o parničnom postupku). Isto tako, uračunat će se taksa plaćena za prvostepenu odluku koja je ukinuta povodom usvojenog prijedloga za povrat u prijašnje stanje ili prijedloga za ponavljanje postupka, u taksu za novu odluku koja bude donesena poslije povrata u prijašnje stanje odnosno ponavIjanja postupka. U slučaju uračunavanja ako je taksa plaćena za prvu odluku veća od takse koju treba platiti za drugu odluku, neće se vraćati razlika ovih taksa, a ako je manja, tada se plaća razlika takse.

5. Za dopunsku presudu ili rješenje neće se plaćati taksa ako je za odluku koja je dopunjena plaćena taksa prema punoj vrijednosti spora.

6. Ako je u toku parnice donesena međupresuda, plaća se taksa na puni iznos vrijednosti predmetnog spora. U takvom stučaju neće se plaćati taksa za konačnu odluku koja bude donesena poslije međupresude.

7. Ako je u toku parnice donesena djelomična presuda, plaća se taksa prema vrijednosti zahtjeva o kojem je odlučeno. Taksa za konačnu odluku plaća se prema vrijednosti ostatka spornog predmeta koji nije obuhvaćen djelomičnom presudom.

8. Taksa za platni nalog i za nalog za otkaz zakupa poslovne zgrade ili poslovne prostorije uračunava se u taksu za odluku suda koja bude donesena povodom prigovora protiv platnog naloga ili naloga za otkaz zakupa poslovnih prostorija, odnosno u tekstu za nagodbu ako se spor ne završi presudom. Taksa za rješenje o izvršenju na temelju vjerodostojne isprave se uračunava u taksu za odluku (presudu) odnosno nagodbu.

9. Taksa za odluku o prijedlogu za izvršenje, protuizvršenje, osiguranje dokaza ili osiguranje po Zakonu o izvršnom postupku kao i taksa za odluku povodom tužbe u kojoj je stavljen prijedlog za izdavanje platnog naloga plaća se prilikom podnošenja prijedloga odnosno tužbe.

10. Za rješenje o izvršenju, protuizvršenju ili osiguranju plaća se jedna taksa i onda kada je bilo odlučeno o više sredstava za izvršenje, protuizvršenje ili osiguranje bez obzira da li istovremeno ili naknadno.

11. Za presudu suda prvog stepena koja je donesena u vezi s protutužbom plaća se taksa kao da je o protutužbi posebno raspravljano.

12. Ako je više parnica spojeno radi zajedničkog raspravljanja taksa za presudu plaća se posebno za svaku parnicu kao da ne postoji spajanje više parnica, ali ne više od 30 bodova.

3. Pravni lijekovi

Tar. br. 3.

(1) Za žalbu i reviziju protiv presude, te za žalbu protiv rješenja u sporovima zbog smetanja posjeda plaća se dvostruka taksa iz stavka 1. Tar. br. 1., s tim da najviša taksa može iznositi 600 bodova.

(2) Za žalbu i reviziju protiv rješenja te prijedlog za ponavljanje postupka plaća se taksa iz stavka 1. Tar. br. 1.

(3) Za žalbu protiv rješenja prvostepenog suda plaća se taksa samo onda ako se žalbom pobija rješenje koje podliježe plaćanju takse po Tar. br. 2.

(4) Za žalbu protiv rješenja kojim se tužba odbacuje, kojim se usvaja ili odbija prijedlog za povrat u prijašnje stanje i kojim se odlučuje o priznanju odluke stranoga suda, plaća se polovica takse iz stavka 1. Tar. br. 1, ali ne više od 3 boda.

4. Nagodba

Tar. br. 4.

(1) Za sudsku nagodbu u toku prvostepenog postupka plaća se prema vrijednosti na koju su se stranke nagodile, polovica takse iz stavka 1. Tar. br. 1, ali ne više od 40 bodova.

(2) Ako je predmet nagodbe neprocjenjiv, za nagodbu se plaća 20 bodova.

Napomena:

Ako je međupresudom odlučeno o osnovi zahtjeva, a zatim se zaključi nagodba o iznosu zahtjeva, ne plaća se taksa za nagodbu.

II. VANPARNIČNI POSTUPAK

A. OPĆE ODREDBE

Tar. br. 5.

(1) Za prijedlog da se pokrene postupak odnosno za povrat u prijašnje stanje u vanparničnoj stvari plaća se taksa od 3 boda.

(2) Za odluku prvostepenog suda u vanparničnoj stvari plaća se taksa od 6 bodova.

(3) Za žalbu i reviziju protiv odluke prvostepenog suda u vanparničnoj stvari plaća se taksa od 12 bodova.

(4) Za drugostepenu odluku i odluku suda povodom revizije, osim ako je tim odlukama u cijelosti ili djelomično usvojena žalba odnosno revizija, plaća se taksa od 6 bodova.

(5) Za sudsku nagodbu plaća se polovica takse propisane za odluku.

Napomena:

1. Taksa iz ovoga Tar. br. plaća se u vanparničnim po stupcima koji nisu predviđeni u posebnim odredbama za pojedine vanparnične postupke.

2. Ne plaća se taksa na žalbu protiv rješenja o oduzimanju poslovne sposobnosti ako je podnosi osoba lišena poslovne sposobnosti odnosno njezin zakonski zastupnik ili staratelj.

3. U svim vanparničnim postupcima primjenjivat će se na odgovarajući način odredbe napomene 5. i 6. uz Tar. br. 1. odnosno 1, 2, 3. i 4. uz Tar. br. 2.

B. POSEBNE ODREDBE ZA POJEDlNE VRSTE VANPARNIČNOG POSTUPKA

1. Postupak za diobu

Tar. br. 6.

(1) Za prijedlog da se provede dioba suvlasništva i zajedničke imovine plaća se taksa prema vrijednosti imovine i to:

preko do dinara bodova

30.000 4

30.000 120.000 8

120.000 300.000 16

Ako vrijednost imovine prelazi iznos od 300.000 dinara plaća se pored takse od 16 bodova i još 1 bod na svakih započetih 10.000 dinara, ali ne više od 100 bodova.

(2) Za odluku suda i za žalbu protiv odluke suda plaća se taksa iz stavka 1. ovoga Tar. br.

(3) Za sudsku nagodbu u ovom vanparničnom postupku plaća se taksa 50% od vrijednosti iz stavka 1. ovoga Tar. br.

2. Uređenje odnosa među suvlasnicima i sukorisnicima

Tar. br. 7.

(1) Za prijedlog da se urede odnosi među suvlasnicima, nosiocima prava korištenja i drugim sukorisnicima plaća se taksa od 5 bodova.

(2) Za odluku suda i za žalbu protiv odluke suda plaća se taksa 10 bodova.

(3) Za sudsku nagodbu u ovim postupcima plaća se polovica takse iz stavka 1. ovoga Tar. br.

3. Postupak za uređenje međa, osnivanje nužnog prolaza, prelaganje služnosti odnosno nužnog prolaza

Tar. br. 8.

(1) Za prijedlog da se uredi međa, osnuje nužni prolaz, preloži služnost ili nužni prolaz plaća se taksa od 5 bodova.

(2) Za odluku suda i za žalbu protiv odluke suda plaća se taksa od 10 bodova.

(3) Za sudsku nagodbu u ovim postupcima plaća se polovica takse iz stavka 1. ovoga Tar. br.

4. Ovjera isprava koje su namijenjene za upotrebu u inozemstvu

Tar. br. 9.

(1) Za ovjeru svakog potpisa ili rukoznaka plaća se taksa od 1 boda.

(2) Za ovjeru potpisa ili pečata i štambilja na ispravama organa društveno-političkih zajednica ili poduzeća i ostalih pravnih osoba plaća se taksa od 2 boda.

(3) Za ovjeravanje rukopisa plaća se od svakog poluarka rukopisa taksa od 2 boda.

(4) Za ovjeravanje prijepisa plaća se od svakog poluarka taksa od 2 boda.

(5) Za ovjeru potpisa i pečata i stalnog sudskog tumača ili stalnog sudskog vještaka na izvršenom prijevodu odnosno vještačkom nalazu i mišljenju plaća se taksa od 3 boda.

Napomena:

1. Potpisi na ispravi koju izdaje državni organ, poduzeće ili druga pravna osoba smatraju se kao jedan potpis, ako je propisima ovlašteno na potpisivanje više osoba.

2. Taksu za ovjeravanje potpisa, rukopisa ili prijepisa plaća osoba koja traži ovjeravanje. Prije nego što se položi taksa, ne smije se izvršiti ovjeravanje.

3. U potvrdi o ovjeravanju prijepisa treba označiti s koliko je takse taksiran izvornik isprave čiji se prijepis ovjerava.

4. Taksa za ovjeravanje potpisa, rukopisa i prijepisa lijepi se na samoj molbi kojom je traženo ovjeravanje, a u slučaju usmene molbe na samoj ispravi odnosno primjerku prijepisa koji ostaje kod suda. Na isti se način postupa i u pogledu lijepljenja takse za samu molbu.

5. Pod poluarkom se razumijeva list papira od dvije strane normalne uredske veličine. Započeti poluarak računa se kao cijeli poluarak.

6. Za ovjeravanje isprava potrebnih za ostvarivanje prava iz socijalnog osiguranja u inozemstvu ne plaća se taksa.

7. Ne plaća se posebna taksa na samu molbu bilo usmenu ili pismenu kojom se traži ovjeravanje.

5. Upis brodova u upisnik brodova

Tar. br. 10.

(1) Za prijedlog za dozvolu prvog upisa broda u upisnik brodova plaća se taksa od 100 bodova.

(2) Za rješenje o upisu plaća se polovica takse iz stavka 1. ovoga Tar. br.

(3) Za prijedlog za druge daljnje upise u upisnik brodova i za rješenje o tim upisima plaća se polovica takse iz stavka 1. odnosno stavka 2. ovoga Tar. br.

(4) Za žalbu protiv rješenja o upisu plaća se taksa od 200 bodova.

Napomena:

Ako se u podnesku zahtijeva prvi upis za više brodova plaća se taksa za svaki brod posebno.

6. Osnivanje fonda ograničene odgovornosti brodara

Tar. br. 11.

(1) Za prijedlog za osnivanje fonda ograničene odgovornosti brodara plaća se taksa iz stavka 1. Tar br. 1.

(2) Za prijedlog za diobu fonda ograničene odgovornosti brodara plaća se taksa iz stavka 1. Tar. br. 1.

(3) Za rješenje za osnivanje fonda ograničene odgovornosti brodara plaća se taksa iz stavka 1. Tar. br. 2.

(4) Za rješenje o diobi fonda ograničene odgovornosti brodara plaća se dvostruka taksa iz stavka 1. Tar. br. 2.

(5) Za žalbu protiv rješenja o diobi fonda ograničene odgovornosti brodara plaća se taksa kao kod rješenja o diobi fonda ograničene odgovornosti brodara.

III. OSTAVINSKI POSTUPAK

1. Postupak za raspravljanje ostavine

Tar. br. 12.

(1) Za raspravljanje ostavine ukoliko je postupak završen rješenjem o nasljeđivanju, plaća se paušalna taksa prema čistoj vrijednosti ostavine i to:

preko do dinara bodova

10.000 2

10.000 20.000 4

20.000 60.000 6

60.000 100.000 8

100.000 10

Ako vrijednost ostavine prelazi iznos od 100.000 dinara plaća se pored takse od 10 bodova i još 0.5 boda na svakih započetih 10.000 dinara, ali ne više od 60 bodova.

(2) Za dopunsko rješenje o nasljeđivanju plaća se taksa prema vrijednosti naknadno utvrđene ostavine.

(3) Za legat se plaća taksa prema vrijednosti legata iz stavka 1. ovoga Tar. br.

Napomena:

1. Taksa se plaća kad je rješenje o nasljeđivanju postalo pravomoćno odnosno u roku od 15 dana od dana dostave naloga za plaćanje takse.

2. Sud utvrđuje vrijednost mjerodavnu za odmjeravanje takse po slobodnoj ocjeni, na osnovi izjave nasljednika, podataka utvrđenih u postupku i podataka koje su nasljednici podnijeli. Po potrebi, sud može narediti da se izvrši procjena putem vještaka na trošak nasljednika po odredbma o procjeni ostavine radi razreza poreza na nasljedstvo. Vrijednost čiste ostavine radi naplate takse utvrđuje se po vrijednosti koju ostavina ima u vrijeme procjene.

3. Nasljednici plaćaju taksu u omjeru nasljeđenih dijeIova.

4. Prilikom utvrđivanja vrijednosti čiste ostavine radi odmjeravanja takse odbit će se ostaviočevi dugovi, troškovi sahrane ostavioca, legati i drugi tereti, troškovi popisa i procjene ostavine i drugi troškovi.

5. Ne plaća se posebna taksa za diobu nasljedstva ako nasljednici sporazumno predlože diobu i sporazum o diobi bude unesen u rješenje o nasljeđivanju.

6. Za prijedlog da se provede ostavinska rasprava i za druge podneske u toku prvostepenog postupka ne plaća se taksa.

Tar. br. 13.

Za žalbu protiv rješenja o nasljeđivanju, protiv dopunskog rješenja o nasljeđivanju i rješenja o legatu plaća se taksa od 2 boda.

2. Sastavljanje i čuvanje oporuke

Tar. br. 14.

(1) Za sastavljanje sudske oporuke plaća se taksa od 5 bodova.

(2) Za čuvanje oporuke u sudu, za opozivanje oporuke pred sudom i vraćanje oporuke koja se nalazi na čuvanju u sudu plaća se taksa od 5 bodova.

Napomena:

1. Ne plaća se nova taksa za čuvanje ako se vrši zamjena oporuke, ali se naplaćuje taksa za vraćanje oporuke koja se zamjenjuje.

2. Ne plaća se taksa za podnesak za sastavljanje sudske oporuke.

3 Ne plaća se taksa za čuvanje isprava o usmenoj oporuci niti za davanje izjava svjedoka usmene oporuke o oporučiteljevoj posljednjoj volji.

4. Ne plaća se taksa za opozivanje ako se kasnijom oporukom opoziva prijašnja i ujedno sastavlja nova oporuka.

IV. ZEMLJlŠNO KNJIŽNI POSTUPAK

1. Podnesci

Tar. br. 15.

(1) Za podnesak kojim se traži upis u zemljišnu knjigu uknjižbe ili predbilježbe ili njihovo brisanje iz zemljišne knjige plaća se prema vrijednosti prava kojeg treba upisati ili brisati i to:

preko do dinara bodova

100.000 4

100.000 300.000 10

300.000 100

(2) Ako vrijednost prava što ga treba upisati ili brisati nije procjenjivan ili ako se traži upis ili brisanje samo zabilježbe (adnotacije) ili upis nosioca prava korištenja ili prava korištenja na društvenoj odnosno državnoj imovini plaća se taksa od 4 boda.

Napomena:

1. Ako se jednim podneskom traži upis ili brisanje kod više sudova plaća se taksa onoliko puta koliko ima sudova kod kojih upis ili brisanje treba izvršiti. To vrijedi i onda kad u slučaju zajedničkog založnog prava treba provesti upise i u sporednim ulošcima kod raznih sudova, bez obzira na to što stranke u svom podnesku izričito ne traže te upise.

2. Ako se jednim podneskom traži više upisa procjenjivih prava naplaćuje se jedna taksa prema ukupnoj vrijednosti ovih prava. Ali ako se jednim podneskom traži ujedno upis procjenjivih i neprocjenjivih prava ili još i upis jedne ili više zabilježbi, taksa za podnesak će se platiti samo prema vrijednosti procjenjivih prava. Za podneske kojima se traži upis samo neprocjenjivih prava i zabilježbi, plaća se samo jedna taksa iz stavka 2. ovoga Tar. br.

3. Ako je zahtjev za upis stavljen u nekom od podnesaka iz Tar. br. 1. stavka 1. i 2. ove taksene tarife, neće se naplaćivati i taksa za podnesak iz ovoga Tar. br.

4. Ne plaća se taksa iz ovoga Tar. br. u stvarima navedenim u napomeni 6. u toćkama 3, 6, 7, 9, 12, 13. i 14. uz Tar. br. 16.

5. Za podneske koji nisu označeni u ovom Tar. br. kao i za priloge uz podneske ne plaća se taksa.

2. Upisi

Tar. br. 16.

(1) Za uknjižbu ili predbilježbu prava vlasništva, plaća se taksa prema vrijednosti i to:

do 100.000 dinara 8 bodova

preko 100.000 dinara 20 bodova

Ako vrijednost prelazi iznos od 100.000 dinara plaća se još 0,5 bodova na svakih započetih 10.000 dinara, ali ne više od 100 bodova

(2) Za uknjižbu ili predbilježbu drugih stvarnih prava ili njima jednakih prava plaća se taksa:

a) ako je predmet prava procjenjiv, od vrijednosti 2 boda na svakih započetih 10.000 dinara, ali ne više od 100 bodova.

b) ako je predmet prava neprocjenjiv - 4 boda.

c) za upis nosioca prava korištenja ili prava korištenja na društvenoj odnosno državnoj imovini - 10 bodova

(3) Za zabilježbu (adnotaciju) plaća se taksa i to:

a) za zabilježbu rješenja o izvršenju i dozvoli prodaje nekretnina, ako za istu tražbinu već nije upisano založno pravo na nekretninama koje su predmet izvršenja - od vrijednosti vjerovnikovog traženja - 1%, ali ne više od 100 bodova.

Ovako plaćena taksa uračunat će se u taksu što je treba plaćati za naknadni upis založenog prava zbog iste tražbine, ako se takav upis zatraži prije brisanja odnosno zabilježbe;

b) za zabilježbu prvenstvenog reda i uknjižbu ustupanja prvenstva, kao i za ostale zabilježbe - 8 bodova.

Napomena:

1. Taksu za upis dužna je platiti osoba u čiju se korist vrši upis. Ako upis traži osoba čije se pravo ograničava, opterećuje, ukida ili na drugu osobu prenosi, plaća taksu solidarno s osobom u čiju se korist upis vrši.

2. Ako se na osnovi jedne molbe upisuje više prava u korist jedne iste osobe kod istog suda, taksa se plaća po ukupnoj vrijednosti ovih prava u času upisivanja.

3. Kad se upisuje tražbina, taksa se odmjerava prema iznosu tražbine sa svim sporednim potraživanjima (kamate, dospjeli troškovi i dr.) računajući kamate od dana predaje molbe za upis, ako je naznačen iznos ovih potraživanja ili postotak od glavnice.

4. Taksa za upis plaća se i onda kad se upis vrši u toku parničnog, vanparničnog ili izvršnog postupka.

5. Taksa za upis prema ovom Tar. br. plaća se uz taksu za podnesak i lijepi se na samom podnesku.

Ako ova taksa nije plaćena uz podnesak kojim se zahtijeva upis, sud će po izvršenom upisu postupiti po Zakonu o sudskim taksama.

6. Ne plaća se taksa za slijedeće upise:

1. Za upis opravdanja predbilježbe;

2. Za potpuno ili djelomično brisanje nekog upisanog prava;

3. Za službene radnje u postupku uređenja, osnivanja i ispravljanja zemljišnih knjiga, osim ako je greška nastala krivnjom titulara prava kao i za usklađivanje zemljišnih knjiga s faktičnim stanjem, te u postupku komasacije. U ovim postupcima oslobađanje se odnosi na sve podneske, uloške i priloge, molbe za izdavanje katastarskih planova i posjedovnih listova, razne potvrde i ovjeravanje prijepisa.

Ovo oslobađanje vrijedi i za postupak za obnavljanje uništenih zemljišnih knjiga, ako se vjerodostojnom ispravom utvrdi da je upis prije bio proveden i da je prema tome bila plaćena taksa za taj upis;

4. Za ponovni upis istog, makar djelomično i utrnulog prava uslijed parničnog ili izvršnog postupka, u korist iste osobe. Ako je vrijednost ponovno upisanog prava veća, plaća se na višak vrijednosti propisana taksa;

5. Za upis istog prava, makar djelomično i utrnulog na više nekretnina koje se vode u knjigama jednog suda ili više sudova, za prijenos istog prava s jedne nekretnine na drugu nekretninu istog vlasnika; za ograničenje ili sužavanje istog prava na jedan dio iste nekretnine, za proširenje istog prava i na druge nekretnine istog vlasnika, za proširenje zajedničkog jamstva na pojedina zemljišnoknjižna tijela. To oslobađanje vrijedi samo onda ako nisu nastupile promjene u pogledu opsega prava ili ovlaštene osobe;

6. Za provođenje diobe prava vlasništva ili prava prodouživanja, ako su diobničari bili upisani kao suvlasnici odnosno suovlaštenici tih prava. To oslobađanje vrijedi i u slučaju diobe obiteljskih (kućnih) zadruga na zadrugare, ako je zadruga bila upisana kao vlasnik u zemljišnim knjigama;

7. Za upis na osnovi rješenja o nasljeđivanju;

8. Za upis založnog prava na nekretnini jamca ako je to pravo već upisano i na nekretnini glavnog dužnika i ako je za taj upis plaćena taksa;

9. Za sve upise u korist društveno-političkih zajednica;

10. Za zabilježbu privremene uprave određene u toku postupka prisilne javne prodaje, kao i za zabilježbu prisilne uprave određene umjesto prisilne javne prodaje;

11. Za naknadni upis suvlasništva bračnog druga na osnovi sudske odluke, ako je jedan od bračnih drugova upisan kao vlasnik u zemljišnim knjigama, kao i za upis kojim se označuje idealni dio svakog bračnog druga na nekretninama koja su u njihovom suvlasništvu;

12. Za upis prava vlasništva na bivšim kmetskim selištima. To oslobađanje vrijedi samo za one osobe i njihove nasljednike koji su to zemljište držali prije razrješenja kmetskih odnosa, a ne i za osobe koje su zemljište stekle kupnjom, i odnosi se na sve podneske, isprave i dokumente koji se pribavljaju radi dokazivanja prava vlasništva na tom zemljištu;

13. Za sve upise u zemljišne knjige na osnovi Zakona o agrarnoj reformi i kolonizaciji, Zakona o poljoprivrednom zemljištu, Zakona o šumama, Zakona o pomorskorn i vodnom dobru, Zakona o nacionalizaciji najamnih zgrada i građevinskog zemljišta, Zakona o građevinskom zemljištu i Uredbe o postupku za provođenje nacionalizacije najamnih zgrada i građevinskih zemljišta;

14. Za sve upise u vezi s razmjenom zemljišta u svrhu arondacije kao i na osnovi Zakona o eksproprijaciji.

3. Žalba

Tar. br. 17.

Za žalbu protiv odluke o prijedlogu kojim se traži upis u zemljišnu knjigu ili brisanje iz zemljišne knjige plaća se taksa od 4 boda.

Napomena:

Taksa se plaća samo onda ako se žalbom pobija rješenje koje podliježe plaćanju takse po Tar. br. 16.

4. Zemljišnoknjižni izvadak

Tar. br. 18.

Za izvatke iz zemljišnih knjiga ako se izdaju na zahtjev stranke plaća se taksa po poluarku od 4 boda.

Napomena:

1. Kad je izvadak sastavila sama stranka i podnijela ga sudu na potvrdu, plaća se polovica takse iz ovoga Tar. br.

2. Za pismeni ili usmeni zahtjev stranke da joj se izda izvadak ne plaća se taksa.

3. Za izvatke iz zemljišnih knjiga koji se izdaju strankama radi ostvarivanja prava na dječji dodatak ili radi ostvarivanja prava iz zdravstvenog, invalidskog i mirovinskog osiguranja i socijalne pomoći ne plaća se taksa prema ovom Tar. br.

V. POSTUPAK POLAGANJA UGOVORA O KUPOPRODAJI STANA

Tar. br. 19.

U postupku polaganja ugovora o kupoprodaji stana vođenom u skladu s Pravilnikom o ustrojavanju i vođenju knjige položenih ugovora ("Narodne novine", br. 42/91) shodno će se primjenjivati odredbe Tar. br. 15, 16, 17. i 18.

VI. KRIVIČNI POSTUPAK PO PRIVATNOJ TUŽBI

1. Podnesci

Tar. br. 20.

(1) Za privatnu tužbu i za protutužbu plaća se taksa od 4 boda.

(2) Za prijedlog za povrat u prijašnje stanje plaća se taksa od 2 boda.

Napomena:

1. Ako se krivični postupak vodi zajednički, nema utjecaja na taksu što se jedan podnesak odnosi na više privatnih tužitelja ili više okrivljenih ili što podnesak obuhvaća više krivičnih djela jednog okrivljenog.

2. Za podnesak kojim se krivični postupak proširuje na druga krivična djela istog okrivljenog, za koje se goni po privatnoj tužbi, plaća se taksa po stavku 1. ovoga Tar. br.

3. Za podneske koji nisu navedeni u ovom Tar. br. kao i za priloge u podneske, ne plaća se taksa.

2. Odluke

Tar. br. 21.

(1) Za presudu prvostepenog suda i za rješenje kojim se izriče sudska opomena plaća se taksa od 4 boda.

(2) Za drugostepenu odluku, osim ako je žalba u cijelosti ili djelomično usvojena, plaća se dvostruka taksa iz stavka 1. ovoga Tar. br.

Napomena:

1. Taksa za prvostepenu presudu plaća se samo jedanput bez obzira na broj privatnih tužitelja i broj krivičnih djela koja su obuhvaćena jednom presudom.

2. Ako je za više krivičnih djela jedne iste osobe, uslijed razdvajanja postupka, donesena posebna presuda od strane istog suda, plaća se taksa za presudu samo jedanput.

3. Ako se presuda uslijed žalbe ili ponavljanja krivičnog postupka ukine, uračunat će se taksa plaćena za ukinutu presudu u taksu za novu prvostepenu presudu.

4. Za prvostepene odluke koje nisu navedene u ovom Tar. br. ne plaćaju se takse.

3. Pravni lijekovi

Tar. br. 22

(1) Za žalbu protiv presude prvostepenog suda i za žalbu protiv rješenja kojim se izriče sudska opomena plaća se taksa od 8 bodova.

(2) Za odgovor na žalbu plaća se polovica takse iz stavka 1. Tar. br. 20.

(3) Za zahtjev za izvanredno preispitivanje pravomoćne presude i za zahtjev za ponavljanje krivičnog postupka plaća se taksa kao i na žalbu.

VII. TAKSE U POSTUPKU STEČAJA I REDOVNE LIKVIDACIJE

1. Podnesci

Tar. br. 23.

(1) Za prijedlog da se otvori stečajni postupak odnosno da se pokrene postupak redovne likvidacije nad poduzećem plaća se taksa od 6 bodova.

(2) Za prijavu vjerovnika svake pojedine tražbine plaća se taksa prema vrijednosti:

do 20.000 dinara 2 boda

preko 20.000 dinara do 100.000 dinara 6 bodova

preko 100.000 dinara 10 bodova

(3) Za žalbu protiv odluke stečajnog ili likvidacionog vijeća plaća se dvostruka taksa iz stavka 2. ovoga Tar. br.

Napomena:

1. Kao taksena osnovica na prijave vjerovnika uzima se iznos tražbina koji vjerovnik prijavljuje. Pri tom će se uzimati da uvjetovana tražbina nije uvjetovana. Ako jedan vjerovnik prijavi više tražbina, taksa se plaća na ukupni iznos tih tražbina. Ako vjerovnik naknadno snizi prijavljenu tražbinu, taksa se plaća prema visini tražbine od časa sniženja.

2. Taksa se ne plaća:

a) na podneske stečajnog ili likvidacijskog upravitelja,

b) za podneske koji nisu navedeni u ovom Tar. br. i za priloge uz podneske.

3. Taksa prema ovom Tar. br. i Tar. br. 24. ove taksene tarife plaća se u postupku stečaja ili redovne likvidacije nad drugim organizacijama i zajednicama nad kojima se po zakonu provodi postupak stečaja ili redovne likvidacije.

2. Paušalna taksa

Tar. br. 24.

Paušalna taksa plaća se:

a) u stečajnom postupku od zbroja iznosa koji su upotrijebljeni ili su na raspolaganju za podmirenje dugova stečajne mase (diobne mase) - 2%, ali ne više od 150 bodova,

b) u postupku prisilne nagodbe od zbroja iznosa koji su osnov za postignutu pogodbu - 1%, ali ne više od 75 bodova.

Napomena:

1. Paušalna taksa smatra se kao dug stečajne mase. Ovu taksu dužan je položiti stečajni upravitelj nakon donošenja rješenja o glavnoj diobi.

2. Paušalnu taksu za prisilnu nagodbu, plaća organizacija u čiju je korist odobrena nagodba.

3. Paušalna taksa prema ovom Tar. br. plaća se u roku od 15 dana od dana dostave naloga za plaćanje takse.

4. Paušalna taksa u postupku redovne likvidacije plaća se po ovom Tar. br.

VII. UPISI U SUDSKI REGISTAR

1. Podnesci

Tar. br. 25.

(1) Za podnesak (prijavu) za upis u sudski registar plaća se taksa od 10 bodova.

(2) Ako se zahtijeva s istim podneskom više upisa za isto poduzeće, plaća se jedna taksa iz stavka 1. ovoga Tar. br.

2. Upisi u sudski registar

Tar. br. 26.

(1) Za upis osnivanja subjekata upisa plaća se taksa od 20 bodova.

(2) Za obavještavajuće upise ili brisanja plaća se taksa od 10 bodova.

(3) Za upis osnivanja zajednice imovinskog i osobnog osiguranja i reosiguranja ili banke plaća se taksa od 200 bodova.

(4) Za upis djelatnosti plaća se taksa od 10 bodova.

(5) Za upis obavljanja vanjskotrgovačkog prometa i drugih podataka što ih određuje zakon, plaća se taksa od 20 bodova.

(6) Za upis promjene podataka plaća se za svaki registarski list taksa od 10 bodova.

(7) Za upis prestanka subjekata upisa plaća se taksa od 10 bodova.

(8) Odredbe ovoga Tar. br. primjenjuju se također za upis osnivanja drugih subjekata upisa i za upis promjena kod tih subjekata.

Napomena:

1. Ako se zahtijeva istim podneskom više upisa za isti subjekt upisa poduzeće u sudski registar, plaća se taksa za svaki upis ili brisanje posebno.

2. Za upis u vezi s redovnom likvidacijom i stečajnim postupkom ne plaća se taksa.

3. Upis i evidentiranje poslovne jedinice.

Tar. br. 27.

(1) Za podnesak za upis, evidentiranje ili upis promjena upisanih podataka poslovne jedinice plaća se polovica takse iz Tar. br. 25.

(2) Za upis poslovne jedinice plaća se polovica takse iz stavka 1. Tar. br. 26.

(3) Za upis promjene upisanih podataka kod upisane poslovne jedinice plaća se se taksa iz stavka 6. Tar. br. 26.

(4) Za evidentiranje poslovne jedinice i za brisanje evidentirane i upisane poslovne jedinice plaća se taksa od 2 boda.

(5) Za upis promjene kod evidentirane poslovne jedinice plaća se taksa od 10 bodova.

Napomena:

Ako se zahtijeva s istim podneskom evidentiranje više poslovnih jedinica, plaća se jedna taksa iz stavka 1. ovoga Tar. br.

Tar. br. 28.

(1) Za izdavanje izvatka iz sudskog registra po svakoj započetoj stranici plaća se taksa od 4 boda.

(2) Za izdavanje potvrda ili pismene obavijesti o podacima iz sudskog registra plaća se taksa od 4 boda.

(3) Za ovjeravanje fotokopije registarskog lista po stranici plaća se taksa od 1 boda.

Napomena:

Za podnesak za izdavanje izvatka, potvrde ili pismene obavijesti ne plaća se taksa.

IX. POSTUPAK U UPRAVNIM SPOROVIMA I UPRAVNO-RAČUNSKIM SPOROVIMA

1. Podnesci

Tar. br. 29.

(1) Za tužbu u upravnom sporu ako je vrijednost predmeta spora procjenjiva, plaća se taksa po Tar. br. 1, ali ne manje od 4 boda.

(2) Ako vrijednost predmeta spora nije procjenjiva, plaća se taksa od 8 bodova.

(3) Za zahtjev za sudsku zaštitu protiv konačnih pojedinačnih akata i za zahtjev za zaštitu zbog nezakonite radnje plaća se taksa od 4 boda.

(4) Za tužbu za ponavljanje postupka plaća se taksa od 4 boda.

(5) Za žalbu protiv presude suda u postupku u upravnom sporu plaća se taksa od 10 bodova.

2. Odluke

Tar. br. 30.

(1) Za presudu u postupku u upravnom sporu, ako je vrijednost predmeta spora procjenjiva, plaća se taksa po Tar. br. 2. ali ne manje od 4 boda.

(2) Za presudu u postupku u upravnom sporu, ako vrijednost spora nije procjenjiva, plaća se taksa od 8 bodova.

(3) Za odluku o zahtjevu za sudsku zaštitu protiv konačnih pojedinačnih akata i o zahtjevu za zaštitu zbog nezakonite radnje plaća se taksa od 4 boda.

(4) Za presudu u stvarima socijalne zeštite ne plaća se taksa.

(5) Za rješenje kojim je tužba odbačena plaća se taksa od 4 boda.

Napomena:

1. Taksa iz stavka 1, 2. i 3. ovoga Tar. br. ne plaća se ako je tužba usvojena, te pobijana odluka ukinuta odnosno poništena.

2. Ako je više upravnih sporova spojeno radi zajedničkog raspravljanja, taksa za presudu plaća se posebno za svaki upravni spor kao da ne postoji spajanje.

Tar. br. 31

Po Tar. br. 29. i 30. ove Taksene tarife plaća se taksa za podneske i odluke u upravno-računskom sporu.

X. ZAHTJEV ZA SUDSKU ZAŠTITU U PREKRŠAJNOM POSTUPKU

Tar. br. 32.

Na odluku suda, kojom je zahtjev za sudsku zaštitu odbijen odnosno odbačen plaća se taksa od 10 bodova.

Napomena:

Na zahtjev za sudsku zaštitu ne plaća se taksa.

XI. POSEBNI SLUČAJEVI

1. Sudska uvjerenja

Tar. br. 33.

(1) Za podnesak kojim se traži davanje uvjerenja plaća se taksa od 1 boda.

(2) Za uvjerenje plaća se taksa od 2 boda.

Napomena:

1. Ne plaća se taksa iz ovoga Tar. br. za uvjerenje koje sud izdaje stranci, svjedoku, vještaku ili tumaču da su prisustvovali ročištu, ako su oni bili obavezni da prisustvuju i ako im to uvjerenje služi isključivo radi opravdanja izostanka od službe ili rada.

2. Taksa za uvjerenje lijepi se na samom podnesku kojim se traži njegovo izdavanje.

3. Za podnesak kojim se traži izdavanje uvjerenja radi ostvarivanja prava na dječji dodatak ili radi ostvarivanja prava iz zdravstvenog, invalidskog ili mirovinskog osiguranja, ili radi socijalne zaštite ili u svrhu zasnivanja radnog odnosa, kao i za samo uvjerenje ne plaća se taksa prema ovom Tar. br.

2. Ovjeravanje ugovora o doživotnom uzdržavanju

Tar. br. 34.

Za ovjeru ugovora o doživotnom uzdržavanju plaća se taksa od 10 bodova.

3. Punomoć

Tar. br. 35.

(1) Za sastav punomoći na zapisnik pred sudom, bilo u toku nekog postupka, bilo odvojeno, plaća se taksa od 2 boda.

(2) Za opoziv ili otkaz punomoći koja se sastavlja na sudu plaća se taksa od 4 boda.

Napomena:

1. Za sam prijedlog bilo usmeni ili pismeni da se sastavi ili opozove odnosno otkaže punomoć ne plaća se posebna taksa.

2. Jedna taksa se plaća bez obzira na broj potpisnika na punomoći.

3. U krivičnom postupku taksa po ovom Tar. br. plaća se samo za krivična djela koja se gone po privatnim tužbama.

4. Naplaćena taksa lijepi se na primjerak sudskog zapisnika koji ostaje u sudu.

4. Razmatranje spisa

Tar. br. 36.

Za razmatranje sudskih spisa plaća se taksa od 2 boda.

Napomena:

1. Ne plaća se taksa za razmatranje spisa u kojima je postupak u toku, ako spise razmatra stranka ili njen zastupnik odnosno punomoćnik.

2. Za pismeni ili usmeni zahtjev da se dopusti razmatranje spisa ne plaća se taksa.

3. Taksa se lijepi na samom spisu koji se razmatra, a radnik suda potvrđuje da je spis razmotren.

5. Prijepis

Tar. br. 37.

(1) Za prepisivanje ili fotokopiranje akta iz zbirke isprava ili prepisivanje i fotokopiranje drugih sudskih akata koje je sud izvršio na zahtjev stranaka plaća se po poluarku izvornika taksa od 0,5 boda.

(2) Ako se istovremeno ovjerava sudski prijepis plaća se posebna taksa za ovjeravanje od 0,5 boda.

(3) Ako se prepisivanje vrši na stranom jeziku, taksa iz ovoga Tar. br. povećava se za 100%.

(4) Ako taksa nije plaćena prijepis se neće izdati.

6. Sudski polog

Tar. br. 38.

(1) Za prijedlog da se osnuje polog plaća se taksa od 2 boda.

(2) Za rješenje kojim sud odobrava osnivanje pologa (novca, stvari ili vrijednosnih papira) plaća se godišnje od svakih započetih 10.000 dinara vrijednosti takse od 1 boda i to za prvu godinu unaprijed, a osoba u čiju se korist polog osniva plaća od svakih započetih 10.000 dinara vrijednosti taksu od 1 boda i to za sve ostale godine prilikom podizanja pologa. Započeta godina računa se kao cijela. U slučaju prijenosa pologa iz jednog u drugi sud, a na zahtjev polagatelja, za prijenos se plaća iznos jednogodišnje takse.

(3) Ako se vrijednost stvari može utvrditi tek procjenom, predlagatelj (polagatelj) je dužan predati procjenu izvršenu od strane organizacije koja se time bavi, a u pomanjkanju iste, od strane stalnog sudskog vještaka.

Napomena:

1. Kada je polog osnovan po službenoj dužnosti ili na zahtjev društveno-političke zajednice i njezinih organa tada se taksa za polog ne naplaćuje unaprijed, već se obračunava i naplaćuje za drugu, te iduće godine od korisnika pologa u času preuzimanja položene vrijednosti.

2. Ukoliko je položen novčani iznos, a taksa za polog nije naplaćena unaprijed za prvu godinu, ova taksa će se naplatiti od položenog iznosa.

3. Taksa za polog se plaća i u slučaju kada predlagatelj odustane od pologa i zatraži njegovo izručenje (povrat).

7. Protesti

Tar. br. 39.

(1) Za molbu (usmenu ili pismenu) za protest mjenice, čeka i drugih isprava zbog neakceptiranja, neisplate ili neispunjenja plaća se taksa od 1 boda.

(2) Za protest plaća se taksa prema vrijednosti i to:

do 10.000 dinara 2 boda

preko 10.000 dinara 4 boda.

Napomena:

1. Taksa iz ovoga Tar. br. plaća se na proteste koji se podnose po propisima o mjenici i čeku, kao i na zamjene protesta. Taksa za protest lijepi se na samoj molbi kojom je tražen protest, a u slučaju usmene molbe na prijepis protesta koji ostaje kod suda. Na isti način postupa se i u pogledu lijepljenja takse za samu molbu.

2. Ako se jednom molbom traži više protesta odnosno zamjena protesta, plaća se jedna taksa za molbu, ali se i u tom slučaju plaća posebna taksa za svaki protest odnosno zamjenu protesta.

8. Pravna pomoć

Tar. br. 40.

(1) Za podnesak koji se predaje usmeno na zapisnik pred sudom, plaća se taksa predviđena u taksenoj tarifi za odnosni podnesak.

(2) Za sastav ugovora pred sudom plaća se taksa:

a) Prema vrijednosti:

do 10.000 dinara 4 boda

preko 10.000 dinara do 60.000 dinara 8 bodova

preko 60.000 dinara do 100.000 dinara 10 bodova

Ako vrijednost prelazi iznos od 100.000 dinara plaća se još 0,5 boda na svakih započetih 10.000, ali ne više od 20 bodova.

b) ako je vrijednost ugovora neprocjenjiva, kao i za sastav sporazuma o diobi zajedničke imovine bračnih drugova, plaća se taksa od 5 boda.

Napomena:

1. Osim takse iz stavka 2. ovoga Tar. br. plaća se i taksa za odnosni podnesak, kao i taksa za upis u zemljišnu knjigu, ako se istovremeno sa sastavljanjem ugovora traži i upis.

2. Za sami sastavak podneska pred sudom iz stavka 1. ovoga Tar. br. ne plaća se taksa.

Tar. br. 41.

Za svaki sudski izlazak na zahtjev stranke plaća se taksa od 6 bodova.

Članak 7.

Taksena obveza za paušalnu taksu iz Tar. br. 24. Taksene tarife koja je nastala do dana stupanja na snagu ovoga zakona, a nije naplaćena, utvrđuje se po odredbama ovoga zakona.

Članak 8.

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 412-03/91-01/01.

Zagreb, 8. listopada 1991.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

mr. Ivan Matija, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik

Vijeća općina

Luka Bebić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Potpredsjednik

Društveno-političkog vijeća

dr. Nikola Jakšić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.