Zakoni i propisi - Pravni savjeti 53A 08.10.1991 Ukaz o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu republičke uprave
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, a u svezi s člancima 6. i 7. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu republičke uprave

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu republičke uprave, kojeg je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednicama Vijeća općina 8. listopada 1991. i Društveno-političkog vijeća 8. listopada 1991. godine.

Klasa: 011-01/91-01/137

Urbroj: 71-91-1

Zagreb, 8. listopada 1991.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

ZAKON

o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu republičke uprave

Članak 1.

U Zakonu o ustrojstvu republičke uprave ("Narodne novine", br. 41/90, 43/90 i 59/90) u članku 3. riječi: "gradske zajednice općina odnosno" i riječi: "gradskih zajednica općina i" brišu se.

Članak 2.

U Glavi "II MINISTARSTVA I ZAVODI", podglavi "1. Ustrojstvo" brišu se riječi "a) Ministarstva".

Članak 3.

U članku 4. stavak 1. mijenja se i glasi: "Ministarstva su:

1. Ministarstvo energetike i industrije,

2. Ministarstvo financija,

3. Ministarstvo informiranja,

4. Ministarstvo inozemnih poslova,

5. Ministarstvo iseljeništva,

6. Ministarstvo obrane,

7. Ministarstvo pravosuđa i uprave,

8. Ministarstvo prometa i veza,

9. Ministarstvo pomorstva,

10. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,

11. Ministarstvo prosvjete, kulture i športa,

12. Ministarstvo gospodarskog razvitka,

13. Ministarstvo rada, socijalne skrbi i obitelji,

14. Ministarstvo trgovine,

15. Ministarstvo turizma,

16. Ministarstvo unutarnjih poslova,

17. Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i stambeno-komunalne djelatnosti,

18. Ministarstvo zdravstva,

19. Ministarstvo znanosti, tehnologije i informatike."

Zavodi su:

1. Republički hidrometeorološki zavod,

2. Republički zavod za statistiku i

3. Republički zavod za međunarodnu znanstveno-tehničku suradnju.

Članak 4.

U članku 11. stavku 1. iza riječi: "Poslove upravne inspekcije" riječi do kraja stavka zamjenjuju se riječima "informatizaciju državne uprave, pravosuđa i javnih djelatnosti; imovinsko-pravne poslove u svezi: eksproprijacije i drugih obličja ograničenja građanskog vlasništva, izgradnje i korištenja građevinskog zemljišta, režima stanovanja i upravnog nadzora nad istim, opsega prava vlasništva na nekretninama, imovinsko-pravnog dijela komasacije i arondacije zemljišta, samovlasnog zauzeća zemljišta u državnom vlasništvu, prometa zemljišta i zgrada, imovinsko-pravnog dijela agrarnih operacija, gospodarenja nekretninama u ime i za račun Republike, uređivanja vlasničko-pravnih odnosa i pretvorbe vlasništva imovine stranih državljana; koordiniranje aktivnosti na denacionalizaciji prinudno oduzete imovine te poduzimanje i drugih radnji u svezi s poslovima iz svog djelokruga. Stavak 3. mijenja se i glasi: "U sastavu Ministarstva za pravosuđe i upravu je Zavod za javnu upravu, Zavod za informatizaciju drževne uprave, pravosuđa i javnih djelatnosti i Uprava za imovinsko-pravne poslove."

Članak 5.

U članku 13. iza riječi: "morsko ribarstvo" dodaju se riječi: "zaštitu mora od onečišćenja s brodova; koordinaciju gospodarskog i socijalnog razvoja otoka". U stavku 3. briše se točka na kraju rečenice i dodaju riječi: "i obalna straža"

Članak 6.

Članak 14. mijenja se i glasi: "Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: poljoprivredu, slatkovodno ribarstvo, prehrambenu i duhansku industriju; veterinarstvo, poljoprivredno i šumsko zemljište osim imovinsko-pravnih poslova; šumarstvo; preradu drveta; lovstvo; uređenje vodotoka i zaštitu od poplava; odvodnjavanje i navodnjavanje zemljišta; snabdijevanje naselja i industrije vodom i zaštitu vode od zagađivanja; inspekcijske poslove koji se odnose na poljoprivredu, slatkovodno ribarstvo, veterinarstvo, šumarstvo i lovstvo, te vodoprivredu; te poduzimanje drugih radnji u svezi s poslovima iz svog djelokruga. U sastavu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je Uprava za vodoprivredu i Uprava za veterinarstvo."

Članak 7.

U članku 15. u stavcima 1. do 6. riječi: "Ministarstvo prosvjete i kulture" zamjenjuju se riječima: "Ministarstvo prosvjete, kulture i športa". U stavku 3. riječ: "sport" zamjenjuje se riječju: "šport".

Članak 8.

Iza članka 15 dodaje se novi članak 15a. koji glasi: "Članak 15a. Ministarstvo gospodarskog razvitka obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: koncepciju i strategiju gospodarskog razvitka Republike; osnove gospodarskog sustava i osiguravanje uvjeta za djelovanje tržišta; tekuća gospodarska kretanja; gospodarski razvitak svih krajeva Republike a posebice onih koji zaostaju u gospodarskom razvitku; programiranje restrukturiranja i pretvorbu pojedinih gospodarskih čimbenika; poticanje i razvoj poduzetništva; zajednička ulaganja sa stranim partnerima; investicijske programe od osobitog interesa za Republiku; izrada odgovarajućih stručnih priloga, podloga i analiza za potrebe izrade dokumenata makroekonomske politike Republike; izrada analiza i informacija o tekućim gospodarskim kretanjima i učincima mjera makroekonomske politike; te obavljanje drugih upravnih i stručnih poslova u oblasti gospodarstva izuzev onih koji su stavljeni u djelokrug drugih ministarstava. U sastavu Ministarstva gospodarskog razvitka je Agencija za restrukturiranje i razvoj i Zavod za plan, analize i prognoze. Agencija za restrukturiranje i razvoj ima svojstvo pravne osobe."

Članak 9.

U članku 16. riječi: "Ministarstvo rada i socijalne skrbi" zamjenjuju se riječima: "Ministarstvo rada, socijalne skrbi i obitelji", a riječi: "porodice" zamjenjuje se riječju: "obitelji".

Članak 10.

Članak 20. briše se

Članak 11.

Članak 21. mijenja se i glasi: "Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i stambeno-komunalne djelatnosti obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: zaštitu okoliša i koordiniranje sveukupnih aktivnosti zaštite okoliša; zaštitu prirode i prirodne baštine; utvrđivanje uvjeta za radove na zaštićenim objektima prirode te koordiniranje aktivnosti promicanja zaštite okoliša; prostorno uređenje; koordiniranje aktivnosti u svrhu zaštite prirodnih resursa i usklađivanje regionalnog prostornog razvoja; promicanje uređenja prostora u svrhu efikasnijeg gospodarenja prostorom; graditeljstvo i koordinacija izgradnje javnih objekata od posebnog interesa za Republiku; stambeno-komunalne djelatnosti u svrhu promicanja kvalitete življenja sukladno sociološkim, ekološkim i gospodarskim činiocima i zakonitostima; pravne poslove u svezi s građevinskom dozvolom; poslove informatizacije prostora, katastra, geodetskog sustavnog definiranja odnosa u prostoru; kartografija; inspekcijske poslove zaštite okoliša, prirode i prirodne baštine te prostornog uređenja i građevinske inspekcije; te poduzimanje i drugih radnji u okviru svog djelokruga. U sastavu Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i stambeno-komunalne djelatnosti je Uprava za geodetske i katastarske poslove.

Članak 12.

U članku 24. briše se točka 2. Članak 26. briše se.

Članak 13.

U članku 28. stavak 2. mijenja se i glasi: "Ministar ima zamjenika." Stavak 3. mijenja se i glasi: "Ministra i zamjenika ministra imenuje Predsjednik Republike Hrvatske na prijedlog predsjednika Vlade." Stavak 4. briše se. Stavak 5. postaje stavak 4.

Članak 14.

U članku 29. stavku 2. iza riječi: "Vlade" stavlja se točka a tekst do kraja rečenice briše se.

Članak 15.

U članku 30. stavku 1. alineja 2. mijenja se i glasi: " - u Ministarstvu unutarnjih poslova: načelnik Policijske uprave i načelnik Centra službe za zaštitu ustavnog poretka".

Članak 16.

U članku 31. stavak 2. mijenja se i glasi: "Pomoćnika ministra obrane, ministra unutarnjih poslova i ministra inozemnih poslova imenuje i razrješava od dužnosti Predsjednik Republike Hrvatske na prijedlog predsjednika Vlade." Stavak 3. mijenja se i glasi: "Pomoćnike ostalih ministara imenuje i razrješava od dužnosti Vlada na prijedlog ministra."

Članak 17.

Danom stupanja na snagu ovoga zakona ukidaju se i prestaju s radom Ministarstvo vodoprivrede i Ured za koordiniranje aktivnosti denacionalizacije. Republički zavod za plan, analize i prognoze i Agencija Republike Hrvatske za restrukturiranje i razvoj nastavljaju s radom u sastavu Ministarstva gospodarskog razvitka.

Članak 18.

Danom stupanja na snagu ovoga zakona nastavljaju raditi s položajem i djelokrugom utvrđenim ovim zakonom:

1. Ministarstvo prosvjete i kulture

- kao Ministarstvo prosvjete, kulture i športa,

2. Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva

- kao Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i stambeno-komunalne djelatnosti.

3. Ministarstvo rada i socijalne skrbi

- kao Ministarstvo rada, socijalne skrbi i obitelji.

Članak 19.

Nadležnost odnosno poslove ukinutog ministarstva iz članka 17. ovoga zakona preuzima u skladu s djelokrugom utvrđenim ovim zakonom Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Ministarstvo pravosuđa i uprave preuzima dio poslova Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva navedenih u članku 4. ovoga zakona i sve poslove Ureda za koordiniranje aktivnosti denacionalizacije. Ministarstvo gospodarskog razvitka preuzima poslove Agencije Republike Hrvatske za restrukturiranje i razvoj i Republičkog zavoda za plan, analize i prognoze. Odredba stavka 3. ovoga članka provest će se u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona.

Članak 20.

Ministarstva koja preuzimaju poslove ministarstava i organizacija iz članaka 17. i 19. ovoga zakona preuzimaju radnike koji su na dan stupanja na snagu ovoga zakona zatečeni na odgovarajućim poslovima u tim ministarstvima. Ministarstvo pomorstva preuzima radnike koji su na dan stupanja na snagu ovoga zakona obavljali poslove u svezi razvoja jadranskih otoka u stručnim službama bivše Zajednice općina Dalmacije a sada su na raspolaganju u Ministarstvu pravosuđa i uprave. Na radnike iz stavka 1. ovoga članka koji ne budu raspoređeni primjenjuju se odredbe članka 382. i 383. Zakona o upravi.

Članak 21.

Opremu, arhiv i dokumentaciju, sredstva za rad i sredstva fondova i druge stvari ministarstava i organizacija iz članaka 17. i 19. ovoga zakona preuzimaju ministarstva koja preuzimaju njihove nadležnosti odnosno poslove.

Članak 22.

Unutarnja organizacija ministarstava koja su preuzela nadležnosti odnosno poslove iz članaka 17. i 19. ovoga zakona, uskladit će se s odredbama ovoga zakona u roku od 60 dana od dana njegovog stupanja na snagu.

Članak 23.

U proračunu Republike Hrvatske, u skladu s izvršenim promjenama u ustrojstvu republičke uprave, izvršit će se odgovarajuće izmjene u okviru sredstava osiguranih za redovnu djelatnost ministarstava, odnosno organizacija iz članaka 17. i 19. ovoga zakona.

Članak 24.

U roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona usaglasit će se s odredbama ovoga zakona Zakon o Agenciji Republike Hrvatske za restrukturiranje i razvoj ("Narodne novine", br. 18/90 i 47/90).

Članak 25.

Ovlašćuje se Zakonodavno-pravna komisija Sabora Republike Hrvatske da utvrdi i izda pročišćeni tekst Zakona o ustrojstvu republičke uprave.

Članak 26.

Ovaj zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 023-03/90-01/06 Zagreb, 8. listopada 1991.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća općina

Luka Bebić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Potpredsjednik Društveno-političkog vijeća

dr. Nikola Jakšić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.