Zakoni i propisi - Pravni savjeti 53A 08.10.1991 Ukaz o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrani
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, a u svezi s člancima 6. i 7. Ustavnag zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrani

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obrani, kojeg je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednicama Vijeća udruženog rada 8. listopada 1991, Vijeća općina 8. listopada 1991. i Društveno-političkog vijeća 8. listopada 1991. godine.

Klasa: 011-01/91-01/140

Urbroj: 71-91-1

Zagreb, 8. listopada 1991.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

ZAKON

o izmjenama i dopunama Zakona o obrani

Članak 1.

U Zakonu o obrani ("Narodne novine", br. 49/91) u članku 23. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: "Ustroj Glavnog stožera propisuje Vrhovni zapovjednik oružanih snaga koji i postavlja čelne osobe u Glavnom stožeru". Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

Članak 2.

Članak 32. mijenja se i glasi: "U Ministarstvu obrane osniva se Vojni savjet kao savjetodavno tijelo, osobito za pitanja izgradnje, razvoja i opremanja oružanih snaga, te razvoja obrambene doktrine i strategije oružane borbe. Vojni savjet uz ministra obrane i načelnika Glavnog stožera, čini određeni broj članova koje po pribavljenom mišljenju ministra obrane i načelnika Glavnog stožera imenuje Predsjednik Republike."

Članak 3.

Članak 38. mijenja se i glasi: "Oružane snage čine jedinstvenu cjelinu i sastoje se od Hrvatske vojske u čijem sustavu se kao posebni dijelovi nalaze Zbor narodne garde i Domobranstvo. Zbor narodne garde zadržava se kao preteča Hrvatske vojske i dio tradicije, u ustroju i obimu koji utvrdi Predsjedik Republike. Domobranstvo se ustrojava na teritorijalnom načelu, sa zadaćama i u ustroju utvrđenom posebnim propisom."

Članak 4.

Članak 52. mijenja se i glasi: "Vojne zapovjednike na dužnosti u oružanim snagama imenuje i razrješuju:

1. Predsjednik Republike - generale, admirale, te zapovjednike na dužnosti zapovjednika korpusa, divizija, brigada i bataljuna.

2. Ministar obrane i zapovjednici koje on ovlasti - ostale časnike i zapovjednike, dočasnike, vojne službenike na časničke i dočasničke dužnosti vojnih službenika u oružanim snagama.

Ovlaštena uprava za obranu popunjava jedinice i ustanove oružanih snaga i raspoređuje ostale vojne obveznike prema dobivenim brojnim rasporedima vojnih obveznika i materijalnih sredstava, sukladno s utvrđenim kriterijima, vojnoevidencijskim specijalnostimai prioritetima popune."

Članak 5.

Članci 190, 191, 192. i 194. stavak 1. brišu se.

Članak 6.

U članku 195. stavku 1. riječi "do 1. listopada 1991. godine zamjenjuju se riječima "do 1. siječnja 1992. godine".

Članak 7.

Članak 196. mijenja se i glasi: "Danom stupanja na snagu ovoga zakona, na teritoriju Republike Hrvatske prestaje važiti Zakon o općenarodnoj obrani ("Službeni list SFRJ", br. 21/82 i 35/91) i Zakon o vojnoj obvezi ("Službeni list SFRJ", br. 64/85, 26/89 i 30/91).

Članak 8.

Danom stupanja na snagu ovoga zakona, pričuvni sastav Zbora narodne garde prevodi se u pričuvni sastav Hrvatske vojske.

Članak 9.

Državljani Republike Hrvatske, koji se danom stupanja na snagu ovoga zakona, nalaze na služenju vojnog roka u JNA moraju se otpustiti sa služenja vojnog roka u roku od 8 dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona. Ukoliko JNA ne otpusti sa služenja vojnog roka državIjane iz stavka 1. ovoga članka, smatrat će se da ih je zadržala u zarobljeništvu.

Članak 10.

Ovaj zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 800-01/91-04/22

Zagreb, 8. listopada 1991.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

mr. Ivan Matija, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Vijeća općina

Luka Bebić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Potpredsjednik Društveno-političkog vijeća

dr. NikoIa Jakšić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.