Zakoni i propisi - Pravni savjeti 53A 08.10.1991 Uredba o prihodima organizacija znanosti, prosvjete, kulture, tehničke kulture i športa, korisnika Proračuna Republike Hrvatske, ostvarenim obavljanjem vlastite djelatnosti
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. Zakona o ovlaštenju Vlade Republike Hrvatske za donošenje uredbi kojima će uređivati pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 39/91), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 6. listopada 1991. godine, donijela je

UREDBU

o prihodima organizacija znanosti, prosvjete, kulture, tehničke kulture i športa, korisnika Proračuna Republike Hrvatske, ostvarenim obavljanjem vlastite djelatnosti

Članak 1.

Organizacije znanosti, prosvjete, kulture, tehničke kulture i športa, korisnici Proračuna Republike Hrvatske, mogu ostvarivati prihode obavljanjem vlastite djelatnosti pod uvjetom da to ne šteti obavljanju njihove osnovne djelatnosti. Prihodi iz prednjeg stavka ostvaruju se iz djelatnosti:

1. postdiplomska nastava (svi oblici obrazovanja nakon završenog VII/1 stupnja stručne spreme),

2. dodiplomska nastava za osobne potrebe, kao i za potrebe učenika i studenata uključenih u takvu nastavu uz rad i iz rada, kao i prihodi autoškola u sastavu školskog sutava,

3. znanstvena, obrazovna, izdavačka i stručna djelatnost koja nije financirana iz republičkog proračuna; prodaja izdjelaka školskih radionica; pružanje ugostiteljskih i drugih usluga u sklopu organizacija iz stavka 1. ovog članka,

4. legati, pokloni, donatorstva, mecenstva i sl,

5. iznajmljivanje prostora i opreme, kao i na drugi način.

Članak 2.

Organizacije iz članka 1. ove uredbe prihode ostvarene obavljanjem vlastite djelatnosti uplaćuju na račun proračunskog fonda kako slijedi:

1. Od prihoda ostvarenih postdiplomskom nastavom 20% uplaćuje se na račun Republičkog fonda usmjerenog obrazovanja.

2. Od prihoda ostvarenih dodiplomskom nastavom 40% uplaćuje se na račun Republičkog fonda usmjerenog obrazovanja. Od prihoda koji ostaju organizaciji izdvaja se iznos kojim se plaća potrebni rad djelatnika izvan normirane redovne djelatnosti za koju su sredstva osigurana u proračunu, a ostatak se koristi za unapređivanje rada organizacije.

3. Od prihoda znanstvenih, znanstveno-nastavnih organizacija, srednjih škola i organizacija tehničke kulture ostvarenih u djelatnostima iz članka 1. točke 3. ove uredbe, 10% uplaćuje se na račun proračunskog fonda odnosno organa ako fond nije osnovan. Prihodi osnovnih škola, đačkih domova, studentskih domova, organizacija u kulturi i športu ostvareni u djelatnostima iz članka 1. točke 3. ove uredbe, pripadaju tim organizacijama, tako da te prihode mogu koristiti samo za unapređivanje djelatnosti.

4. Prihodi iz članka 1. točke 4. ove uredbe utrošit će se u svrhu koju utvrđuje darodavac, donator, odnosno mecena, a ako namjena nije utvrđena pripadaju organizaciji za unapređivanje djelatnosti.

5. Od prihoda iz članka 1. točke 5. ove uredbe, 60% uplaćuje se na račun proračunskog fonda, dok se preostali prihod može koristiti isključivo za unapređivanje djelatnosti u dotičnoj organizaciji. Pripadajući prihodi proračunskih fondova iz stavka 1. točke 1. do 5. ovog članka mogu se koristiti samo za sanacije ratnih šteta u djelatnosti.

Članak 3.

Organizacije iz članka 1. ove uredbe dužne su o prihodima iz vlaslitih djelatnosti voditi posebnu evidenciju, te redovito s periodičnim i zaključnim računom, podnositi izvješća nadležnom ministarstvu putem proračunskog fonda.

Članak 4.

Nadzor nad stjecanjem i raspodjelom prihoda iz ove uredbe obavlja nadležno ministarstvo.

Članak 5.

Ovom uredbom privremeno se, a najdulje do 31. prosinca 1991. godine, za organizacije iz članka 1. stavka 1. ove uredbe, isključuje primjena članka 3. Zakona o izvršenju Proračuna Republike Hrvatske za 1991. godinu.

Članak 6.

Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 600-01/91-01/08

Urbroj: 5030104-91-6

Zagreb, 6. listopada 1991.

Potpredsjednik

dr. Milan Ramljak, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.