Zakoni i propisi - Pravni savjeti 53A 08.10.1991 Pravilnik o postupku ishođenja odobrenja za dodjelu eksploatacionog polja, odobrenja za izvođenje rudarskih radova i građevinske dozvole za građenje rudarskih objekata i postrojenja, kao i dozvole za upotrebu rudarskih objekata i postrojenja
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO ENERGETIKE I INDUSTRIJE

Na temelju članka 56. Zakona o rudarstvu ("Narodne novine" br. 27/91) te članke 91. Zakona o upravi ("Narodne novine" br. 16/78, 50/79, 29/85, 48/85, 41/90 i 47/90) ministar energetike i industrije donosi

PRAVILNIK

o postupku ishođenja odobrenja za dodjelu eksploatacionog polja, odobrenja za izvođenje rudarskih radova i građevinske dozvole za građenje rudarskih objekata i postrojenja, kao i dozvole za upotrebu rudarskih objekata i postrojenja

I. ODOBRENJE EKSPLOATACIONOG POLJA

Članak 1.

Rješenje kojim se odobrava eksploataciono polje izdaje organ uprave nadležan za poslove rudarstva na osnovi podnesenog zahtjeva.

Članak 2.

Eksploataciono polje u smislu ovoga pravilnika je prostor koji je horizontalno na površini zemlje ograničen ravnim linijama, a prostire se neograničeno u dubinu zemlje između vertikalnih ravnina položenih kroz te linije.

Članak 3.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za eksploataciono polje sadrži:

- vrstu mineralne sirovine koja se namjerava eksploatirati;

- podatke o utvrđenim količinama i kvaliteti mineralne sirovine i uvjetima eksploatacije;

- položaj, oblik, veličinu i granice eksploatacionog polja;

- podatke o stručnim radnicima i opremi potrebnoj za eksploataciju;

- prijedlog uređenja prostora i sanacionih radova koje treba obaviti, da bi se otklonili poremećaji prouzročeni eksploatacijom;

- planiranu godišnju proizvodnju mineralne sirovine.

Zahtjevu za izdavanje odobrenja potrebno je priložiti:

- izvod iz sudskog registra odnosno izvod iz registra radnji iz kojeg je vidljivo, da je podnositelj zahtjeva registriran za eksploataciju mineralnih sirovina;

- potvrdu nadležnog općinskog organa za gospodarstvo, da je eksploatacija te mineralne sirovine u skladu s planovima razvoja općine;

- potvrdu komisije o utvrđenim rezervama mineralne sirovine;

- tri primjerka situacione karte eksploatacionog polja mjerila 1:5000 (ili većeg) s ucrtanim granicama, površinskim objektima, poznatim jamskim radovima i izvedenim istražnim radovima, te nazivom eksploatacionog polja;

- opis stalnih točaka državne izmjere na koje je priključeno eksploataciono polje, koordinate i opis vršnih točaka kojima je eksploataciono polje određeno, kao i njihovo obilježavanje na terenu.

Članak 4.

Prije izdavanja odobrenja za eksploataciono polje, organ uprave nadležan za poslove rudarstva kojemu je podnesen zahtjev za izdavanje odobrenja održat će javnu raspravu.

O održavanju javne rasprave obavještavaju se organi i poduzeća koja gospodare ili imaju na zatraženom eksploatacionom polju svoje objekte, a kad se radi o izdavanju odobrenja za eksploataciju mineralnih sirovina iz članka 3. točke 1. do 6. Zakona o rudarstvu, o održavanju javne rasprave obavještava se i organ uprave nadležan za poslove rudarstva one općine, na čijem će se području obavljati eksploatacija.

Općinski organ uprave nadležan za poslove rudarstva izvjesit će zaključak o održavanju javne rasprave na oglasnoj ploči općine.

Članak 5.

Na javnoj raspravi raspravit će se svi podneseni zahtjevi za odobrenje eksploatacionog polja, koji budu izrađeni u skladu s odredbom članka 3. ovoga pravilnika i podnijeti do početka održavanja javne rasprave.

Članak 6.

O predmetu javne rasprave vodi se zapisnik.

Predstavnici organa ili poduzeća koja gospodare ili imaju na zatraženom eksploatacionom polju svoje objekte, sudjeluju u određivanju uvjeta odnosno ograničenja uz koja se može obavljati eksploatacija mineralnih sirovina. Ti uvjeti odnosno ograničenja moraju se uvažiti pri izradi projektne dokumentacije.

Ako predstavnik organa ili poduzeća iz stavka 2. ovoga članka nije u mogućnosti da na javnoj raspravi odredi uvjete ili ograničenja, dužan ih je dostaviti u pisanom obliku sazivaču rasprave u roku od 15 dana.

Zapisnik sa javne rasprave čuva se u zbirci isprava koja se osniva za predmetno eksploataciono polje.

Članak 7.

Troškove održavanja javne rasprave iz članka 4. stavka 1. ovoga pravilnika snosi podnositelj zahtjeva za odobrenje, eksploatacionog polja.

Pozvani sudionici javne rasprave koji su doputovali u mjesto održavanja rasprave imaju pravo naknade putnih troškova javnim prijevoznim sredstvima i dnevnice.

Troškove iz stavka 2. ovoga članka dužan je podmiriti podnositelj zahtjeva za odobrenje eksploatacionog polja najkasnije na dan održavanja rasprave.

Članak 8.

Rješenje kojim se odobrava eksploataciono polje sadrži:

- tvrtku rudarskog poduzeća odnosno ime samostalnog poduzetnika kojemu je odobreno eksploataciono polje;

- vrstu mineralne sirovine koja će se eksploatirati;

- naziv eksploatacionog polja;

- koordinate vršnih točaka koje ograničavaju eksploataciono polje;

- situacionu kartu s ucrtanim položajem eksploatacionog polja ovjerenu od strane nadležnog organa uprave za poslove rudarstva;

- uvjete i ograničenja sa javne rasprave uz koje se može obavljati eksploatacija;

- rok do kojeg treba ishoditi odobrenje za izvođenje rudarskih radova, odnosno odobrenje za izgradnju rudarskih objekata i postrojenja.

Članak 9.

Rješenje kojim se odobrava eksploataciono polje za eksploataciju mineralnih sirovina iz članka 3. točke 1. do 6. Zakona o rudarstvu i situacionu kartu eksploatacionog polja dostavlja se podnositelju zahtjeva i općinskom organu uprave nadležnom za poslove rudarstva one općine, na čijem se području nalazi eksploataciono polje.

Rješenje kojim se odobrava eksploataciono polje za eksploataciju mineralnih sirovina iz članka 3. točke 7., općinski organ uprave nadležan za poslove rudarstva dužan je dostaviti Ministarstvu energetike i industrije.

Članak 10.

Veličina eksploatacionog polja određuje se prema utvrđenim rezervama mineralne sirovine koje omogućuju rudarskom poduzeću odnosno samostalnom poduzetniku trajanje eksploatacije od najviše 25 godina, uz planiranu godišnju proizvodnju navedenu u zahtjevu.

Ako rudarsko poduzeće ili samostalni poduzetnik na odobrenom eksploatacionom polju nema uz planiranu godišnju proizvodnju osiguranu eksploataciju za 25 godina, može mu se odobriti i rezervno eksploataciono polje koje mu sa već odobrenim eksploatacionim poljem osigurava eksploataciju do najviše 25 godina. Početak eksploatacije na rezervnom eksploatacionom polju slijedi najkasnije po iscrpljenju rezervi prethodnog eksploatacionog polja

Članak 11.

Na zahtjev rudarskog poduzeća ili samostalnog poduzetnika može se na odobrenom eksploatacionom polju odobriti eksploatacija i drugih mineralnih sirovina, ako radovi na toj eksploataciji ne ometaju eksploataciju prethodno odobrene mineralne sirovine.

Zahtjev za proširenje eksploatacije na druge mineralne sirovine mora sadržavati podatke i priloge iz članka 3. ovoga pravilnika, ako već ranije podnesena dokumentacija ne sadrži potrebne podatke i priloge.

Članak 12.

Ako u odobrenju za eksploataciono polje nisu obuhvaćene sve vrste mineralnih sirovina koje se nalaze na tom polju, nadležni organ uprave može odobriti eksploataciju za neobuhvaćene mineralne sirovine drugom rudarskom poduzeću odnosno samostalnom poduzetniku.

Prije izdavanja odobrenja za eksploataciono polje drugom rudarskom poduzeću ili samostalnom poduzetniku, organ iz stavka 1. ovoga članka zatražit će mišljenje rudarskog poduzeća odnosno samostalnog poduzetnika koji već obavlja eksploataciju, o mogućnosti eksploatacije neobuhvaćenih mineralnih sirovina s obzirom na eksploatacione radove koji su u toku.

Ako rudarsko poduzeće odnosno samostalni poduzetnik koji već obavlja eksploataciju na odobrenom eksploatacionom polju podnese zahtjev da se njemu odobri eksploatacija neobuhvaćenih mineralnih sirovina, odobrenje za proširenje eksploatacije izdat će se tom rudarskom poduzeću odnosno samostalnom poduzetniku, ako ispunjava propisane uvjete za eksploataciju te vrste mineralne sirovine.

Članak 13.

Organ koji je izdao rješenje kojim se odobrava eksploataciono polje utvrdit će prestanak važenja rješenja u slučaju:

1. kad rudarsko poduzeće ili samostalni poduzetnik trajno prestane obavljati rudarsku djelatnost na odobrenom eksploatacionom polju;

2. kad je iscrpljena mineralna sirovina na području odobrenog eksploatacionog polja.

Članak 14.

Eksploatacija mineralnih sirovina iz šljunčanih, pješčanih i drugih nanosa, topioničkih ostataka i napuštenih jalovišta (površinske mineralne sirovine), obavlja se na eksploatacionom polju koje dosiže u dubini do podloge na kojoj se nalaze te mineralne sirovine (površinsko eksploataciono polje).

Članak 15.

Ako prema mišljenju rudarskog poduzeća ili samostalnog poduzetnika iz stavka 1. članka 34. Zakona o rudarstvu može uslijed rudarskih radova nastati oštećenje objekta, nadležni organ za izdavanje građevinske dozvole pribavit će o tome mišljenje organa uprave, koji je izdao odobrenje za eksploataciono polje.

Ako i prema mišljenju organa uprave iz stavka 1. ovoga članka postoji mogućnost oštećenja objekta, neće se izdati građevinska dozvola.

Građevinska dozvola može se iznimno izdati i kad prema mišljenju organa iz stavka 1. ovoga članka postoji mogućnost oštećenja objekta, ali samo ako ne postoji opasnost za život i zdravlje građana i ako se investitor pismeno odrekne prava na naknadu štete koja može nastati od rudarskih radova, te ako ispravu o odreknuću prava na naknadu štete dostavi organu iz stavka 1. ovoga članka.

Organ iz stavka 1. ovoga članka dužan je ispravu iz stavka 3. ovoga članka pohraniti u zbirku isprava.

II. IZVOĐENJE RUDARSKIH RADOVA I IZGRADNJA RUDARSKIH OBJEKATA I POSTROJENJA

Članak 16.

Dokumentacija potrebna za dobivanje odobrenja za izvođenje rudarskih radova i građenje rudarskih objekata i postrojenja iz članka 8. točke 1. Zakona o rudarstvu obuhvaća:

1. rudarski projekt s revizionom klauzulom;

2. suglasnosti i mišljenja organa i poduzeća koji su na provedenoj javnoj raspravi sudjelovali u određivanju uvjeta odnosno ograničenja uz koja se može vršiti eksploatacija;

3. suglasnosti i mišljenja ostalih organa i poduzećaa koje nadležni organ ocijeni da su potrebna.

Za izgradnju rudarskih objekata i postrojenja iz članka 8. točke 2, 3, 4. i 5. Zakona o rudarstvu potrebna je dokumentacija prema propisima o izgradnji objekata.

Članak 17.

Suglasnosti i mišljenja iz članka 16. točke 2. i 3. ovoga pravilnika dužan je pribaviti investitor.

Članak 18.

Rješenje kojim se odobrava izvođenje rudarsklh radova odnosno građenje rudarskih objekata i postrojenja iz članka 8. točke 1. Zakona o rudarstvu sadrži:

- tvrtku rudarskog poduzeća odnosno ime samostalnog poduzetnika kojemu je odobreno izvođenje rudarskih radova odnosno građenje rudarskih objekata i postrojenja;

- naziv revidiranog rudarskog projekta prema kojemu se odobrava izvođenje rudarskih radova odnosno građenje rudarskih objekata i postrojenja;

- uvjeti i ograničenja sa javne rasprave za izvođenje rudarskih radova odnosno građenje rudarskih objekata i postrojenja;

- dan do kojeg se mora započeti izvođenje rudarskih radova odnosno građenje rudarskih objekata i postrojenja;

- naziv organa ili poduzeća kojima se mora prijaviti početak eksploatacije (sudionici javne rasprave).

III. DOZVOLA ZA UPOTREBU RUDARSKIH OBJEKATA I POSTROJENJA

Članak 19.

Dozvola za upotrebu rudarskih objekata i postrojenja izdaje se nakon izvršenog tehničkog pregleda.

Tehničkim pregledom utvrđuje se da li su rudarski objekti i postrojenja izgrađeni u skladu s rudarskim projektom odnosno u skladu s propisima, normativima i standardima u pogledu kojih je rudarski projekt podvrgnut reviziji, odnosno tehničkom dokumentacijom izrađenom u skladu s propisima o izgradnji objekata.

Članak 20.

Tehnički pregled rudarskih objekata i postrojenja obavlja stručna komisija koju osniva organ uprave koji je izdao dozvolu za građenje.

Kada se obavlja tehnički pregled rudarskih objekata i postrojenja iz članka 8. točke 1, 2. i 4. Zakona o rudarstvu, nadležni organ uprave dužan je o mjestu, danu i satu obavljanja tehničkog pregleda obavijestiti i organ općinske uprave nadležan za poslove rudarstva.

Članak 21.

Ako se prilikom tehničkog pregleda utvrdi da na izgrađenom rudarskom objektu ili postrojenju postoje nedostaci koji se mogu otkloniti, organ uprave koji je izdao dozvolu za građenje pozvat će rudarsko poduzeće i samostalnog poduzetnika da ih otkloni u određenom roku.

Ako rudarsko poduzeće i samostalni poduzetnik u određenom roku ne otkloni utvrđene nedostatke, ili ako se prilikom tehničkog pregleda utvrdi da se nedostaci izgrađenog rudarskog objekta odnosno postrojenja ne mogu otkloniti, organ iz stavka 1. ovoga članka odbit će zahtjev za izdavanje dozvole za upotrebu.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

Kad se obustavi eksploatacija mineralnih sirovina, rudarsko poduzeće i samostalni poduzetnik dužni su čuvati tehničku dokumentaciju koja se odnosi na radove u toj eksploatacionoj jedinici.

Organ koji je izdao odobrenje za eksploataciono polje može zahtijevati, da mu rudarsko poduzeće i samostalni poduzetnik preda na čuvanje dokumentaciju iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 23.

Ako je na eksploatacionom polju trajno obustavljena eksploatacija mineralnih sirovina, može se ponovno pristupiti eksploataciji samo na osnovi novog odobrenja iz članka 8. ovoga pravilnika, te na osnovi nove projektne dokumentacije i odobrenja za izvođenje rudarskih radova odnosno dozvole za građenje rudarskih objekata i postrojenja.

Članak 24.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 310-01/91-03/33

Urbroj: 526-01-91-05

Zagreb, 19. rujna 1991.

Ministar energetike i industrije

Enco Tireli, dipl. ing., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.ttp://www.nn.hr/search/iaquery.exe">