Zakoni i propisi - Pravni savjeti 53 08.10.1991 Ukaz o proglašenju Zakona o osobnoj iskaznici
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republlke Hrvatske, a u svezi s člancima 6. i 7. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o osobnoj iskaznici

Proglašavam Zakon o osobnoj iskaznici, kojeg je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednicama Vijeća općina 25. lipnja 1991. i Društveno-političkog vijeća 26. lipnja 1991. godine.

Klasa: 011-01 /91-01 /66

Urbroj:71-91-1

Zagreb, 28. lipnja 1991.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.ZAKON

o osobnoj iskaznici

Članak 1.

Osobna iskaznica je javna isprava kojom građanin dokazuje identitet, hrvatsko državljanstvo, datum i mjesto rođenja, mjesto prebivališta i adresu stanovanja.

Članak 2.

Osoba starija od 16 godina dužna je imati osobnu iskaznicu.

Pravo na osobnu iskaznicu ima i osoba mlađa od 16 godina.

Članak 3.

Osobnu iskaznicu izdaje policijska uprava odnosno policijska stanica Ministarstva unutarnjih poslova (u daljem tekstu: nadležno tijelo) prema prebivalištu osobe kojoj se osobna iskaznica izdaje.

Članak 4.

Osobna iskaznica izdaje se na propisanom obrascu.

Obrazac osobne iskaznice sadrži: naziv "Republika Hrvatska" sa utisnutim grbom Republike Hrvatske, natpis "osobna iskaznica", oznaku serije i serijski broj, datum izdavanja i rok važenja osobne iskaznice, mjesto za naziv i pečat nadležnog tijela koje je osobnu iskaznicu izdalo, te mjesto za potpis službene osobe.

Obrazac osobne iskaznice sadrži i prostor za fotografiju, vlastoručni potpis građanina, te prostor za slijedeće podatke: ime, prezime i rođeno prezime, datum, mjesto, općinu i državu rođenja, jedinstveni matični broj građana, mjesto prebivališta i adresu stanovanja.

Obrazac osobne iskaznice sadrži i prostor za upis promjene podataka o prebivalištu, odnosno adresi stanovanja.

Obrazac osobne iskaznice ima i prostor za automatsko očitavanje koji sadrži jedinstveni matični broj građana te seriju i serijski broj osobne iskaznice.

Ministar unutarnjih poslova utvrđuje cijenu korištenja osobne iskaznice koju snosi podnositelj zahtjeva.

Članak 5.

Zahtjev za izdavanje odnosno zamjenu osobne iskaznice podnosi se u roku 30 dana nakon navršene 16 godine života ili nakon proteka roka važenja osobne iskaznice odnosno nakon nastanka razloga za zamjenu osobne iskaznice.

Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se na propisanom obrascu.

Osobna iskaznica izdaje se odnosno zamjenjuje na osobni zahtjev.

Za osobe mlade od 16 godina zahtjev za izdavanje, odnosno zamjenu osobne iskaznice podnosi roditelj ili drugi zakonski zastupnik.

Članak 6.

Uz zahtjev za izdavanje osobne iskaznice prilažu se dvije fotografije propisane veličine koje vjerno prikazuju osobu kojoj se izdaje osobna iskaznica.

Građanin je dužan prilikom podnošenja prvog zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice predočiti nadležnom tijelu dokaz o hrvatskom državljanstvu.

Uz zahtjev za izdavanje osobne iskaznice nadležnom tijelu se dostavlja na uvid ranije izdata osobna iskaznica ili druga isprava o identitetu iz koje se može utvrditi identitet podnositelja zahtjeva. Nadležno tijelo će nakon uvida poništiti dostavljenu osobnu iskaznicu.

Nadležno tijelo može zahtijevati i druge dokaze o identitetu podnositelja zahtjeva kao i njegovo osobno prisustvo kada je to potrebno radi utvrđivanja identiteta ili drugih činjenica od značaja za rješavanje o zahtjevu.

Osoba za koju je podnesen zahtjev za izdavanje osobne iskaznice dužna je dati otisak desnog kažiprsta.

Članak 7.

Građanin je dužan podnijeti zahtjev za zamjenu osobne iskaznice:

1. u slučaju promjene bilo kojeg podatka koji sadrži osobna iskaznica;

2. kada je oštećena ili dotrajala da više ne služi svrsi;

3. kada fotografija na osobnoj iskaznici više ne odgovara izgledu građanina.

Osobna iskaznica ne mora se zamijeniti u slučaju promjene prebivališta i adrese stanovanja ukoliko na obrascu osobne iskaznice ima prostora za upis promjene tih podataka.

Na zahtjev građanina osobna iskaznica će se zamijeniti i kada ne postoje razlozi iz stavka 1: i 2. ovoga članka.

Članak 8.

Nadležno tijelo dužno je izdati osobnu iskaznicu odmah, a najkasnije u roku od 15 dana po primitku zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice.

Kada nadležno tijelo podnositelju zahtjeva odmah ne izda osobnu iskaznicu, izdat će mu potvrdu na propisanom obrascu koja služi kao dokaz o podnesenom zahtjevu za izdavanje osobne iskaznice.

Članak 9.

Osobna iskaznica se izdaje s rokom važenja od 10 godina.

Osobama mladim od 27 godina osobna iskaznica se izdaje s rokom važenja od 5 godina.

Osobama starijim od 65 godina izdaje se osobna iskaznica s trajnim rokom važenja.

Članak 10.

Građanin je dužan u zahtjevu za izdavanje osobne iskaznice dati točne i istinite podatke.

Članak 11.

Građanin je dužan:

1. imati kod sebe osobnu iskaznicu i dati je na uvid za to zakonom ovlaštenim osobama;

2. kod nadležnog tijela obaviti upis promjene podataka o prebivalištu i adresi stanovanja te promjeni ostalih podataka upisanih u osobnu iskaznicu i to u roku 30 dana od nastale promjene.

Građanin ne smije dati svoju osobnu iskaznicu drugom da se njome posluži, niti se smije poslužiti tuđom osobnom iskaznicom kao svojom.

Članak 12.

Građanin je dužan prijaviti gubitak, nestanak ili krađu osobne iskaznice odmah po saznanju nadležnom tijelu prema mjestu događaja ili saznanja.

Nadležno tijelo iz stavka 1. ovoga članka dužno je izdati potvrdu o činjenici gubitka, nestanka ili krađe osobne iskaznice u svrhu izdavanja nove osobne iskaznice.

Nadležno tijelo iz članka 3. ovoga zakona izdat će osobnu iskaznicu nakon što utvrdi da je građanin dao oglasiti gubitak, nestanak ili krađu osobne iskaznice u "Narodnim novinama", o svom trošku.

Članak 13.

Nadležno tijelo vodi evidenciju o izdanim osobnim iskaznicama.

Nadležno tijelo koje vodi evidencije iz stavka 1. ovoga članka, dužno je na zahtjev državnih tijela te pravnih osoba i građana koji za to imaju pravni interes dati podatke iz tih evidencija.

Nadležno tijelo odbit će dati podatke iz evidencija ako podnositelj zahtjeva ne učini vjerojatnim postojanje pravnog interesa ili ako postoji osnovana sumnja da će podatke iz tih evidencija zloupotrijebiti.

Ministar unutarnjih poslova će propisati obrasce iz članka 4. i 5. ovoga zakona i način vođenja evidencija propisanih ovim zakonom.

Članak 14.

Novčanom kaznom od 1.000 do 3.000 dinara kaznit će se za prekršaj :

1. tko u propisanom roku ne podnese zahtjev za izdavanje osobne iskaznice (članak 5. stavak 1. i članak 16);

2. tko u propisanom roku i u propisanim slučajevima ne zahtijeva zamjenu osobne iskaznice (članak 5. stavak 1);

3. tko nema kod sebe osobnu iskaznicu a nije moguće drugačije utvrditi njegov identitet (članak 11. stavak 1. točka 1);

4. tko bez odlaganja ne prijavi gubitak, nestanak ili krađu osobne iskaznice (članak 12. stavak 1);

5. tko u propisanom roku i propisanim slučajevima ne prijavi promjenu podataka (članak 11. stavak 1. točka 2).

Članak 15. ,

Novčanom kaznom od 1.500 do 5.000 dinara kaznit će se za prekršaj :

1. tko podnese zahtjev za izdavanje odnosno zamjenu osobne iskaznice s netočnim ili neistinitim podacima (članak 10);

2. tko ovlaštenoj službenoj osobi odbije dati na uvid osobnu iskaznicu (članak 11. stavak 1. točka 1);

3. tko svoju osobnu iskaznicu da drugome da se njome posluži ili se tuđom osobnom iskaznicom posluži kao svojom (članak 11. stavak 2)

Članak 16.

Osobne karte izdane po dosadašnjim propisima važe najduže dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga zakona.

Članak 17.

Ministar unutarnjih poslova će donijeti propise iz članka 4., članka 5. i članka 13. ovoga zakona u roku 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona.

Članak 18.

Danom stupanja na snagu ovoga zakona prestaje važiti Zakon o osobnoj karti ("Narodne novine", br. 54/74) i odredba članka 10. zakona o izmjenama i dopunama Zakona kojim su određene novčane kazne za privredne prijestupe i prekršaje ("Narodne novine", br. 47/89).

Danom stupnnja na snagu ovoga zkona stavlja se izvan snage, na teritoriju Republike Hrvatske, Zakon o osnovnim podacima za osobnu kartu ("Službeni list SFRJ", br. 6/73).

Članak 19.

Do donošenja propisa iz članka 2. članka 4. i članka 13. ovoga zakona primjenjivat će se Pravilnik o obrascu zahtjeva za izdavanje osobne karte, o obrascu osobne karte, te o načinu uzimanja otisaka prstiju i o evidenciji o izdanim osobnim kartama ("Narodne novine", br.19/75 i 42/91). U dijelu koji je u suglasnosti s ovim zakonom.

Članak 20.

Ovaj zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 221-01/91-01/02

Zagreb, 26. lipnja 1991.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća općina

Luka Bebić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Sabora

dr Žarko Domljan, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić. v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.