Zakoni i propisi - Pravni savjeti 53 08.10.1991 Ukaz o proglašenju zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, a u svezi s člancima 6. i 7. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora

Proglašavam Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora, kojeg je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednicama Vijeća udruženog rada 26. lipnja 1991., Vijeća općina 26. lipnja 1991. i Društveno-političkog Vijeća 26. lipnja 1991. godine.

Klasa: 011 -01/91-01 /68

Urbroj:71-91-1

Zagreb, 28. lipnja 1991.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v.r.
ZAKON

o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Međunarodnim ugovorom smatra se ugovor što ga Republika Hrvatska sklapa u pisanom bliku s jednom ili više država, odnosno s jednom ili više međunarodnih organizacija koji je reguliran međunarodnim pravom.

Ostali akti što ih radi izvršavanjameđunarodnih ugovora sklapaju tijela ovlaštena tim ugovorima a kojima se ne preuzimaju zkove obveze (administrativni ugovori), ne smatraju se, prema ovom zakonu, međunarodnim ugovorom.

Članak 2.

Međunarodne ugovore sklapa predsjednik Republike Hrvatske, a može ih u skladu sa zakonom, sklapati i Vlada Republike Hrvatske.

II. POSTUPAK SKLAPANJA MEĐUNARODNIH UGOVORA

Članak 3.

Predsjednik Republike Hrvatske odlučuje o vođenju pregovora za sklapanje međunarodnih ugovora.

Članak 4.

Inicijativa za pokretanje postupka za vođenje pregovora i sklapanje međunarodnih ugovora podnosi se Vladi Republike Hrvatske putem nadležnih ministarstava.

Članak 5.

Kad nadležno ministarstvo ocijeni da je inicijativa iz članka 4. ovoga zakona opravdana, obavještava o tome Vladu Republike Hrvatske radi podnošenja prijedloga za vođenje pregovora i sklapanje međunarodnih ugovora.

Ako nadležno ministarstvo ocijeni da ne treba pokretati inicijativu iz stavka 1. ovoga članka, obavještava o tome Vladu Republike Hrvatske i podnositelja inicijative.

U postupku ocjenjivanja inicijative nadležno ministarstvo dužno je pribaviti mišljenje Ministarstva inozemnih poslova.

Članak 6.

Kad inicijativu za pokretanje postupka za vođenje pregovora i sklapanje međunarodnih ugovora daju Sabor Republike Hrvatske, odbori Sabora Republike Hrvatske ili nadležna ministarstva, Vlada Republike Hrvatske dužna je dali prijedlog za pokretanje postupka za vođenje pregovora i zaključivanja međunarodnih ugovora.

Članak 7.

Temeljem inicijative ili na vlastitu inicijativu, Vlada Republike Hrvatske podnosi predsjedniku Republike Hrvatske prijedlog za pokretanje postupka a vođenje,pregovora i sklapanje međunarodnih ugovora.

Prijedlog za pokretanje postupka osobito sadrži: ustavni temelj, ocjenu dosadašnjih odnosa sa stranom državom ili međunarodnom organizacijom, razloge zbog kojih se predlaže sklapanje ugovora, osnovna pitanja o kojima se pregovori trebaju voditi i bitne elemente koje ugovor treba sadržavati, nacrt ugovora i predračun troškova za rad delegacije kao i mišljenje nadležnog ministarstva o opravdanosti sklapanja ugovora uz naznaku visine potrebnih financijskih sredstava za izvršenje ugovora i način njihova osiguranja, te predlaže sastav delegacije za vođenje pregovora.

Članak 8.

Uz prijedlog iz članka 7. ovoga zakona dostavlja se i mišljenje Ministarstva inozemnih poslova o vanjskopolitičkim razlozima za zaključenje takvog ugovora te mišljenje ministarstva pravosuđa i uprave o tom ugovoru da li je u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i pravnim sustavom Republike Hvatske.

Ako bi sklapanjem međunarodnih ugovora nastala obveza za poduzeće ili drugo tijelo uz prijedlog iz članka 7. ovoga zakona, dostavlja se i odgovarajuća odluka poduzeća ili drugog tijela o preuzimanju takve obveze.

Članak 9.

Prijedlog osnova za vođenje pregovora i sklapanje međunarodnih ugovora u ukviru mješovitih komiteta, odbora i komisija ili drugih tijela formiranih temeljem međunarodnih ugovora, podnosi predsjednik hrvatskog dijela tog tijela uz pismeno mišljenje ministarstva u čiju nadležnost spadaju pitanja koja se razmatraju.

Prijedlog iz stavka 1. ovoga članka sadrži elemente kao i prijedlog iz članka 7. i 8. ovoga zakona.

Članak 10.

Kad se radi o vođenju pregovora i sklapanju međunarodriih ugovora koje potvrđuje Sabor Republike Hrvatske, Vlada Republike Hrvatske će, prije utvrđivanja prijedloga osnove za vođenje pregovora i zaključivanje međunarodnih ugovora, zatražiti mišljenje nadležnog tijela Sabora Republike Hrvatske u svezi s pitanjima koja se uređuju međunarodnim ugovorom.

Članak 11.

Kad predsjednik Republike Hrvatske utvrdi osnovu za vođenje pregovora i sklapanje međunarodnih ugovora, odredit će delegaciju za vođenje pregovora i odlučiti o troškovima za rad delegacije.

Članak 12.

Pri sklapanju međunarodnih ugovora utvrđuje se tekst na jezicima država koje sudjeluju u pregovorima ili na drugom jeziku prema dogovoru.

Članak 13.

Delegacija Republike Hrvatske, određena za vođenje pregovora, ne može u tijeku pregovora odstupati od načelnih stavova utvrđenih u osnovi za vođenje pregovora i sklapanje međunarodnih ugovora (u daljem tekstu "osnova").

Ako u toku pregovora druga strana ne prihvati načelne stavove utvrđene u osnovi ili predloži da se razmatraju pitanja, o kojima nisu zauzeti stavovi u osnovi, delegacija Republike Hrvatske zatražit će nove stavove, a prema potrebi i odgoditi pregovore.

Predsjednik Republike Hrvatske će hitno utvrditi stavove koje u tijeku pregovora zatraži delegacija Republike Hrvatske.

Članak 14.

Delegacija Republike Hrvatske može prihvatiti klauzulu u međunarodnom ugovoru da će se taj ugovor privremeno primjenjivati prije njegova stupanja na snagu, samo po posebnom odobrenju predsjednika Republike Hrvatske.

Članak 15.

Nakon završenih pregovora delegacija Republike Hrvatske podnosi predsjedniku Republike Hrvatske izvješće i - ako međunarodni ugovor nije potpisan - usklađen (parafiran) tekst tog ugovora.

Ako predsjednik Republike Hrvatske utvrdi da je usklađeni tekst međunarodnog ugovora u skladu s utvrđenom osnovom, potpisuje međunarodni ugovor.

Ako u toku pregovora tekst međunarodnog ugovora ne bude uskladen zbog toga što nisu prihvaćeni stavovi delegacije Republike Hrvatske, delegacija će u izvješću iz stavka 1. ovoga članka navesti razloge zbog kojih taj ugovor nije usklađen i dati mišljenje i prijedloge za daljnje vođenje pregovora.

Članak 16.

Delegacija Republike Hrvatske, odnosno osoba određena za potpisivanje međunarodnog ugovora, u roku od 30 dana od dana kad su pregovori završeni, dostavlja tekst potpisanog međunarodnog ugovora sa svom dokumentacijom predsjedniku Republike Hrvatske i Ministarstvu inozemnih poslova.

Uz tekst međunarodnog ugovora delegacija Republike Hrvatske u suradnji s nadležnim ministarstvom, podnosi Ministarstvu inozemnih poslova nacrt akta o potvrđivanju međunarodnog ugovora s obrazloženjem.

Članak 17.

Postupak za potvrđivanje međunarodnih ugovora pokreće Ministarstvo inozemnih poslova Republike Hrvatske.

Sabor Republike Hrvatske potvrđuje međunarodne ugovore koji traže donošenje ili izmjenu zakona, međunarodne ugovore vojne i političke naravi i međunarodne ugovore koji financijski obavezuju Republiku Hrvatsku.

Isprave o potvrđivanju međunarodnih ugovora potpisuje predsjednik Republike Hrvatske.

Članak 18.

O razmjeni instrumenata potvrđivanja, deponiranju instrumenata potvrđivanja višestranog međunarodnog ugovora, o izvršavanju drugih međunarodnih ugovorom određenih radnji predviđenih za obavještavanje druge države ugovornice odnosno o stupanju ugovora na snagu, brine se Ministarstvo inozemnih poslova.

Članak 19.

Akt o potvrđivanju međunarodnog ugovora s tekstom tog ugovora, objavljuje se u "Narodnim novinama" najkasnije u roku od 30 dana od dana potvrđivanja.

Članak 20.

Potvrđeni međunarodni ugovori evidentiraju se i čuvaju u Ministarstvu inozemnih poslova.

Iznimno potvrđeni međunarodni ugovori kojima se uređuju vojna-ekonomska i vojno-tehnička suradnja evidentiraju se i čuvaju i u Ministarstvu obrane.

Članak 21.

Odredbe ovoga zakona na odgovarajući način se primjenjuju na postupak sklapanja međunarodnih ugovora na diplomatskim konferencijama, mješovitim međuvladinim tijelima te na pristupanje Republike Hrvatske sklopljenim višestranim međunarodnim ugovorima.

Članak 22.

Protokoli, zapisnici i drugi pisani akti iz stavka 2. članka 1. ovoga zakona dostavljaju se predsjedniku Republike Hrvatske i VIadi Republike Hrvatske radi upoznavanja i evidentiraju se kod Ministarstva inozemnih poslova.

III. MEĐUNARODNI UGOVORI KOJIMA REPUBLIKA HRVATSKA PREUZIMA KREDITNE I DRUGE OBVEZE

Članak 23.

Međunarodni ugovori kojima Republika Hrvatska preuzima kreditne ili druge obveze izvan ukupnih rashoda u pračunu Republike Hrvatske ili na temelju kojih je utvrđen udio Republike Hrvatske u međunarodnim fondovima ili drugim kreditnim ustanovama, sklapaju se na temelju zakona donesenog za svaki kredit posebno, kojim se uređuju namjena, sredstva i način otplate kredita, odnosno podmirenje primljene obveze.

Članak 24.

U postupku ocjenjivanja inicijative i izrade prijedloga osnove za vođenje pregovora i sklapanje međunarodnih ugovora iz članka 23. ovoga zakona obavezno je mišljenje Ministarstva financija.

Članak 25.

Prijedlog osnova za vođenje pregovora i sklapanje međunarodnih ugovora iz članka 23. ovoga zakona, osim podataka iz stavka 2. članka 7. ovoga zakona, treba sadržavati: uvjete i način davanja odnosno otplaćivanja kredita, sredstva iz kojih će se davati odnosno otplaćivati krediti i druge obveze Republike Hrvatske koje za nju proizlaze iz međunarodnog ugovora kao i dokaz da je izvršenje tih obveza osigurano.

Članak 26.

Predsjednik Republike Hrvatske potpisat će međunarodni ugovor o garanciji samo na temelju dokumentacije, koja pored parafiranog teksta međunarodnog ugovora sadrži i potpisan ugovor o zajmu sklopljen između zainteresiranog poduzeća, odnosno druge pravne osobe i strane osoobe, odluku nadležnog tijela poduzeća, garanciju poslovne banke i garanciju odnosno kontragaranciju Republike Hrvatske.

IV. IZVRŠAVANJE MEĐUNARODNIH UGOVORA

Članak 27.

Vlada Republike Hrvatske preko resornih ministarstava brine o izvršavanju međunarodnih ugovora.

Ministarstva u Vladi Republike Hrvatske, u okviru svog djelokruga prate izvršavanje međunarodnih ugovora i o tome obavještavaju Vladu Republike Hrvatske.

Članak 28.

Vlada Republike Hrvatske obavještava predsjednika Republike Hrvatske i Sabor Republike Hrvatske o izvršavanju sklopljenih međunarodnih ugovora.

Članak 29.

Međunarodne ugovore kojima se stvaraju neposredne obveze za Republiku Hrvatsku izvršavaju nadležna ministarstvs i druga nadležna tijela u čiju nadležnost spadaju pitanja koja se uređuju tim ugovorima.

Međunarodne ugovore kojima se stvaraju obveze za poduzeća i druga tijela neposredno izvršavaju ta poduzeća odnosno tijela.

Članak 30.

Ako poduzeće ili druga pravna osoba ne izvrši svoje obveze koje proizlaze iz međunarodnog ugovora što ga je sklopila Republika Hrvatska te će obveze prema stranom partneru izvršiti Republika Hrvatska.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka Republika Hrvatska će iznos isplaćene obveze naplatiti od garanta odnosno kontragaranta.

Članak 31.

Ako međunarodnim ugovorom Republrka Hrvatska zaključi dugoročni kredit koji će koristiti poduzeća ili druga tijela aktom o potvrđivanju uredit će se način otplate takvog kredita.

Članak 32.

Sabor Republike Hrvatske propisuje način izvršavanja međunarodnih ugovora koje potvrđuje.

Sabor Republike Hrvatske aktom o potvrđivanju međunarodnog ugovora, može ovlastiti Vladu Republike Hrvatske da donese potanje propise za izvršavanje tog ugovora.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 33.

Međunarodni ugovori koje je sklopila ili kojima je pristupila SFRJ primjenjivat će se u Republici Hrvatskoj, ako isti nisu u suprotnosti s Ustavom i pravnim poretkom Republike Hrvatske, na temelju odredaba međunarodnog prava o sukcesiji država u pogledu ugovora.

Članak 34.

Stupanjem na snagu ovoga zakona, na teritoriju Republike Hrvatske stavlja se izvan snage Zakon o zaključivanju i izvršavanju međunarodnih ugovora ("Službeni list SFRJ", br. 55/78).

Zakon iz stavka 1. ovoga članka primjenjivat će se samo u slučajevima kada se Republika Hrvatska ne može pojaviti kao ugovorna strana u sklapanju međunarodnih ugovora i sporazuma sa međunarodnim financijskim institucijama u kojima ona još nije članica.

Članak 35.

Ovaj zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 018-05/91-01/01

Zagreb, 26. lipnja 1991

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Ivan Matija, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Sabora dr.

Žarko Domljan, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Vijeća općina

Luka Bebić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.