Zakoni i propisi - Pravni savjeti 53 08.10.1991 Ukaz o proglašenju Zakona o carinskoj službi Republike Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, a u svezi s člancima 6. i 7. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o carinskoj službi Republike Hrvatske

Proglašavam Zakon o carinskoj službi Republike Hrvatske, kojeg je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednicama Vijeća udruženog rada 26. lipnja 1991., Vijeća općina 26. lipnja 1991. i Društveno-političkog vijeća 26. lipnja 1991. godine.

Klasa: 011-01/91 01/69

Urbroj:71-91-1

Zagreb, 28. lipnja 1991.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v r.
ZAKON

o carinskoj službi Republike Hrvatske

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim zakonom uređuju se organizacija i rad, dužnosti i odgovornosti organa carinske službe te prava, obveze i odgovornosti radnika carinske službe.

Članak 2.

Organi carinske službe izravno provode zakone, druge propise i opće akte s područja carina, te obavljaju i druge poslove koji su određeni tim i drugim zakonima.

Članak 3.

Rad organa carinske službe obavlja Carinska uprava Republike Hrvatske koja je sastavni dio Ministarstva financija Republike Hrvatske, i carinarnice kao njeni područni organi.

Članak 4.

Organizacija i rad, način ostvarivanja prava i obveza i odgovornosti i drugi odnosi u organima carinske službe uređuju se propisima o sistemu državne uprave, republičkoj vladi i republičkim organima uprave ako ovim ili drugim zakonom nije određeno drukčije.

II. PODRUČJE DJELOVANJA I ORGANIZACIJA

Članak 5.

Djelokrug rada Carinske uprave Republike Hrvatske i carinarnica obuhvaća: carinski nadzor, carinjenje robe, kontrola robe čiji je uvoz ili izvoz posebno reguliran, devizno-valutna kontrola u međunarodnom putničkom i pograničnom prometu s inozemstvom, sprečavanje i otkrivanje carinskih prekršaja, kaznenih djela i privrednih prijestupa u carinskim stvarima, vođenje prvostepenog i drugostepenog upravnog postupka i prvostepenog prekršajnog postupka, sprečavanje i otkrivanje deviznih prekršaja u međunarodnom putničkom i pograničnom prometu s inozemstvom te prikupljanje, obrada i praćenje statističkih podataka o uvozu i izvozu.

Carinska uprava Republike Hrvatske

Članak 6.

Carinska uprava Republike Hrvatske u djelokrugu rada iz članka 5. ovoga zakona obavlja naročito:

1) organizira rađ carinske službe, prati i proučava njen razvoj i djeluje u cilju pravilnog funkcioniranja službe,

2) brine se o jednakoj primjeni carinskih i drugih propisa, koje provode carinski organi, te nadzire rad carinarnica;

3) odlučuje o žalbama na rješenja carinarnice donesena u upravnom postupku te rješava u prvom stupnju u upravnom postupku, kada je to zakonom propisano;

4) odlučuje o osnivanju organizacijskih jedinica za obavljanje stručnih i tehničkih poslova za više carinarnica i Carinsku upravu Republike Hrvatske;

5) donosi i ostvaruje godišnje programe službe te se brine o osiguravanju drugih uvjeta za uspješno obavljanje poslova organa carinske službe;

6) surađuje s poduzećima, drugim pravnim osobama i obrtnicima, te Gospodarskom komorom Hrvatske, pomažući im stručno pri provedbi carinskih propisa;

7) suraduje s drugim carinskim službama te međunarodnim organizacijama i strukovnim udruženjima u rješavanju carinskih pitanja;

8) prati podatke o uvozu i izvozu i po potrebi ih obrađuje te izvješćuje sudionike carinskog postupka o pitanjima iz djelokruga organa carinske službe.

Članak 7.

Carinskom upravom Republike Hrvatske rukovodi direktor Carinske uprave Republike Hrvatske (u daljem tekstu : direktor).

Direktora imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra financija.

Članak 8.

Direktor izdaje upute za rad organa carinske službe glede osiguravanja jednake provedbe propisa i uspješnog poslovanja organa carinske službe.

Carinarnice

Članak 9.

Carinarnice se osnivaju u gospodarskim i prometnim središtima, kada to zahtijevaju opseg, struktura i tokovi robe i usluga u vanjskotrgovinskom prometu, putničkom prometu s inozemstvom i drugi opravdani gospodarski interesi.

Članak 10.

Carinarnice osniva, združuje ili ukida Vlada Republike Hrvatske.

Prijedlog o osnivanju, združivanju ili ukidanju carinarnice daju republički organi i Gospodarska komora Hrvatske.

Početak i prestanak rada carinarnice objavljuje se u "Narodnim novinama".

Članak 11.

U okviru područja djelovanja iz članka 5. ovoga zakona carinarnica izravno ili preko svojih organizacijskih jedinica:

1) obavlja carinski nadzor nad robom, putnicima i prijevoznim sredstvima,

2) carini robu,

3) kontrolira robu čiji je uvoz ili izvoz posebno urđen,

4) obavlja devizno-valutnu kontrolu u međunarodnom putničkom i pograničnom prometu s inozemstvom,

5) sprečava i otkriva carinske prekršaje, kaznena djela i gospodarske prijestupe u carinskom postupku,

6) u prvom stupnju vodi upravni i prekršajni postupak po carinskim prekršajima,

7) obavlja i druge ponlove koji su još zakonom i drugim propisima stavljeni u nadležnost

Članak 12.

Radom carinarnice upravlja upravitelj.

Upravitelj carinarnice je viši stručni savjetnik.

Za svoj rad i rad carinarnice upravitelj je odgovoran direktoru.

O stanju u carinarnici i njenom radu upravitelj izvještava direktora na način i i vrijeme,koje mu direktor odredi.

Radi suradnje sa suradnicima u carinskom postupku,upravitelj carinarnice mora o pitanjima s područja djelovanja carinarnice izvješćivati nadležni republički organ,organ lokalne vlasti i Gospodarske komore Hrvatske.

Članak 13.

Carinarnica ima jednog ili dva pomoćnika upravitelja, koje imenuje ili razrješava direktor na prijedlog upravitelja carinarnice.

Članak 14.

Radi izravnog obavljanja poslova carinjenja robe,provedbe mjera carinskog nadzora i kontrole putničkog prometa s inozemstvom,carinarnica kao svoje organizacijske jedinice ima carinske ispostave i carinske referate,utvrđene u općem aktu o organizaciji i radu Carinske uprave Republike Hrvatske,koje se osnivaju u sjedištu ili izvan sjedišta carinarnice.

Početak rada organizacijskih jedinica iz stavka 1. ovoga članka određuje direktor rješenjem,koje se objavljuje u "Narodnim novinama" Republike Hrvatske.

Provedba mjera carinskog nadzora i kontrole putničkog prometa s inozemstvom na sportsko-turističkim aerodromima i marinama otvorenim za međunarodni promet može biti organizirana u okviru funkcija organa uprave nadležnog za prelazak državne granice.

Organizaciju provođenja mjera iz stava 3. ovog članka zajedničkim rješenjem utvrđuju direktor i ministar unutrašnjih poslova.

Članak 15.

U okviru carinarnice djeluje komisija za carinske prekršaje ,a čine je predsjednik i dva člana,koji imaju svoje zamjenike.Oni se imenuju svake godine.

Carinarnica po potrebi,može imati i više komisija za carinske prekršaje.

Predsjednika i članove komisije za carinske prekršaje te njihove zamjenike imenuje direktor na prijedlog upravitelja carinarnice,iz reda stručnih radnika carinarnice.

Na drugom stupnju o carinskim prekršajima odlučuje Republički savjet za prekršaje.

III. SREDSTVA ZA RAD CARINSKE UPRAVE REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 16.

Carinarnicama se osiguravaju sredstva za osobne dohotke 20% veća od sredstava koja se,prema propisu o utvrđivanju kalkulativnih prosjeka osobnih dohodaka,osiguravaju zaposlenima u organima koji se financiraju iz republičkog proračuna,i to za temeljnu djelatnost carinske službe što se obavlja na otvorenom pri djelovanju ispušnih plinova ili u specifičnoj opremi, a odnosi se na pregled robe i putnika na međunarodnim cestama,željezničkim,morskim,riječnim i zračnim graničnim prijelazima te na operativnu kontrolu,nadzor i sprečavanje kriumčarenja što obavljaju radnici Carinske uprave Republike Hrvatske.

Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog direktora, određuje za koje se poslove ili radna mjesta mogu uvećati sredstva iz stavka 1. ovoga članka.

IV. RADNI ODNOSI

Zasnivanje radnog odnosa

Članak 17.

Radni odnos o radu u carinskoj službi može zasnovati osoba, koja poredopćih uvjeta za osobe što rade u državnoj upravi ispunjava posebne zdravstvene i psihofizičke uvjete za obavljanje stanovitih poslova.

Članak 18.

Direktor odlučuje o potrebi za novim radnicima u Carinskoj upravi Republike Hrvatske carinarnicama, u skladu s općim aktom o sistematizaciji radnih mjesta.

Prijedlog o primanju radnika u carinarnicu podnosi upravitelj.

Članak 19.

Upravitelj carinarnice danosi rješenja o ostvarivanju prava, obveza i odgovornosti iz djelokruga rada radnika carinarnice ako u ovom zakonu nije određeno drugačije.

Stručno obrazovanje radnika

Članak 20.

Radnik koji zasnuje radni odnos u Carinskoj službi Republike Hrvatske za zadatke i poslove osnovne djelatnosti,ako ima manje od deset godina radnog staža i nije položio stručni ispit za radnika u organima uprave pri drugom organu ili organizaciji,mora u roku dvije godine od zasnivanja radnog odnosa:

1.položiti stručni ispit koji je propisan za radnike organa uprave i

2.položiti dopunski ispit za rad u okviru osnovne djelatnosti carinske službe.

Radnik iz stavka 1. ovoga članka koji ima više od deset godina radnog staža ili je položio stručni ispit u drugom organu uprave ili organizaciji mora u roku iz stavka 1. ovoga članka položiti dopunski ispit za rad u okviru osnovne djelatnosti carinske službe.

Radnik organa carinske službe koji tijekom rada stekne već prvi stupanj školske spreme, a nema više od dest godina radnog iskustva na carinskim poslovima,mora ispit iz stavka 2. ovoga članka položiti nakon dvije godine od dana rasporeda na radno mjesto koje odgovara stupnju školske naobrazbe koju je stekao.

Ako radnik iz stavka 1. i 2. ovoga članka u propisanom roku svojom krivnjom ne položi stručni ispit, prestaje mu radni odnos.

Radnik iz stavka 3. ovoga članka koji ne položi ispit u propisanom roku,bit će raspoređen na posao koji je ranije obavljao.

Sadržaj i način polaganja dopunskog ispita iz stavka 1. i 2. ovoga članka propisuje direktor u posebnom aktu.

Članak 21.

Za radnike koji obavljaju poslove iz okvira osnovne djelatnosti obavezno je periodično provjeravanje stručne osposobljenosti, u skladu s općim aktom o stručnom osposobljavanju carinskih radnika.

Opći akt iz stavka 1. ovoga članka donosi direktor.

Članak 22.

Radnik organa carinske službe obavlja poslove za koje je zasnovao radni odnos, odnosno na koje je raspoređen.

Radi potreba službe , radnik se može rasporediti na druge poslove koji odgovaraju njegovoj stručnoj spremi i radnom iskustvu,prema uvjetima propisanim općim aktom o sistematizaciji radnih mjesta.

Radnike Carinske uprave Republike Hrvatske raspoređuje direktor , a za radnike carinarnice upravitelj carinarnice.

Članak 23.

Direktor može radnika premjestiti iz jedne carinarnice u drugu ili iz carinarnice u Carinsku upravu Republike Hrvatske i obrnuto ako to zahtijevaju interesi službe.

Interesima službe, u smislu stavka 1. ovoga članka, smatraju se osobito slučajevi kada poslove u nekoj carinarnici ili Carinskoj upravi Republike Hrvatske ne mogu pravovremeno i uspješno obaviti postojeći radnici, slučajevi osnivanja novih carinarnica ili novih organizacijskih jedinica ili razlozi zbog kojih nije moguće zakonito i normalno obavljanje rada ili drugi posebni slučajevi.

Premještaj iz stavka 1. i 2. ovoga članka obavlja direktor, nakon dobivenog mišljenja od upravitelja carinarnice iz koje radnik dolazi ili u koju odlazi.

Radnik premješten po potrebi službe raspoređuje se na radno mjesto koje odgovara njegovoj stručnoj spremi i radnom iskustvu i bez njegova pristanka.

Protiv rješenja o premještaju po potrebi službe radnik ima pravo prigovora.

O prigovoru iz stavka 5. ovoga članka odlučuje ministar financija Republike Hrvatske, nakon dobivenog mišljenja od direktora ili upravitelja carinarnice iz koje je radnik raspoređen.

Prigovor iz stavka 5. ovoga članka ne odgađa izvršenje rješenja.

Članak 24.

Radniku premještenom po potrebi službe i članovima njegove uže obitelji pripada naknada putnih i selidbenih troškova.

Radniku iz stavka 1. ovoga članka pripada naknada zbog odvojenog života od obitelji, od dana stupanja na rad, pa sve dok za njega i njegovu obitelj ne bude osiguran odgovarajući stan.

Rješenje o naknadi iz stavka 1. i 2. ovoga članka donosi direktor, u skladu s propisima Vlade Republike Hrvatske.

Članak 25.

Radniku premještenom po potrebi službe Carinska uprava Republike Hrvatske mora osigurati smještaj u roku tri godine od dana kada počne raditi na novom radnom mjestu. Ako Carinska uprava Republike Hrvatske radniku i njegovoj obitelji ne osigura smještaj ili s njim o tome ne postigne sporazum, mora ga, na njegov zahtjev vratiti, na rad u carinarnicu ili Carinsku upravu Republike Hrvatske iz koje je bio premješten ili u drugu carinarnicu gdje postoji mogućnost da mu se osigura smještaj.

Članak 26.

Radnik koji je premješten mora se javiti na rad u roku određenom u rješenju o premještaju.

Rok iz stavka 1. ovoga članka ne može biti kraći od deset dana od dana razrješenja.

Članak 27.

Radi interesa službe, direktor može, u skladu sa člankom 22. stavak 2. ovoga zakona, privremeno uputiti radnika na rad iz jedne carinarnice u drugu ili u Carinsku upravu Republike Hrvatske i obrnuto.

Rad iz stavka 1. ovoga članka može trajati do šest mjeseci, a dulje od tog vremena samo uz pristanak radnika.

Za vrijeme privremenog upućivanja na rad u drugu carinarnicu ili Carinsku upravu Republike Hrvatske radnik ima pravo na dnevnice za prvih mjesec dana, a poslije toga na naknadu za odvojeni život, u skladu sa člankom 24. ovoga zakona.

Interesima službe, u smislu stavka 1. ovog članka, smatraju se osobito slučajevi kada poslove u nekoj carinarnici ili Carinskoj upravi Republike Hrvatske ne mogu na vrijeme i uspješno obavljati postojeći radnici.

Članak 28.

Upravitelj carinarnice može, po potrebi službe, rasporediti radnika iz jedne organizacijske jedinice carinarnice u drugu, bez obzira na to da li su one u sjedištu ili izvan sjedišta carinarnice, u skladu sa člankom 22. i 23. stavkom 4. ovoga zakona.

Radnik koji zbog raspoređivanja iz stavka 1. ovoga članka mijenja prebivalište, u kojem treba stan za sebe i za svoju obitelj, izjednačen je u pravima s radnikom premještenim po potrebi službe, koja su utvrđena u članku 24. i 25. ovoga zakona, ako je novo prebivalište udaljeno više od 50 km od njegova prijašnjeg prebivališta.

Članak 29.

Radi interesa službe, upravitelj carinarnice može radnika privremeno uputiti na rad u drugu organizacijsku jedinicu carinarnice, u smislu članka 28. stavka 1. ovoga zakona.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, radnik se može rasporediti na druge poslove koji odgovaraju njegovoj stručnoj spremi i radnom iskustvu ako se takvi poslovi moraju hitno i neodgodivo obaviti radi provedbe izvanrednih ili posebnih mjera carinskog nadzora i kontrole ili iznenadne zamjene nenazočnog radnika, ali takav rad može trajati najduže 30 dana.

Odredbe članka 27. stavka 2. i 3. ovoga zakona odgovarajuće se primjenjuju i na radnike iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 30.

Ako se zbog raspoređivanja radnika iz članka 28. ovoga zakona ili privremenog upućivanja na rad u smislu članka 29. ovoga zakona, stvaraju materijalne obveze, takvo raspoređivanje ili privremeno upućivanje na rad može se obaviti samo uz prethodnu suglasnost direktora.

Članak 31.

Radnik organa carinske službe kojem se oduzme službena legitimacija može se rasporediti na druge odgovarajuće poslove u okviru carinarnice, premjestiti na druge odgovarajuće poslove u okviru carinske službe ili staviti na raspolaganje.

Rješenje o raspoređivanju ili premještanju u smislu stavka 1. ovoga članka, donosi upravitelj carinarnice ili direktor, a protiv tog rješenja može se uložiti prigovor.

Prigovor ne odgađa izvršenje rješenja.

Rad pod posebnim uvjetima

Članak 32.

Za obavljanje stanovitih poslova organa carinske službe radnik mora imati posebne zdravstvene i psihofizičke sposobnosti za rad.

Radnici što rade na poslovima iz stavka 1. ovoga članka moraju najmanje jednom u dvije godine obaviti zdravstveni pregled, a o njihovu zdravstvenom stanju vodi se posebna evidencija.

Poslove iz stavka 1. ovoga članka, zdravstvene i psihofizičke sposobnosti koje radnik mora imati za obavljanje tih poslova, organiziranje zdravstvenih pregleda i način vođenja evidencije o zdravstvenom stanju tih radnika propisuje direktor, nakon pribavljenog mišljenja od republičkog organa uprave nadležnog za poslove rada.

Članak 33.

Nakon dobivanja mišljenja od republičkog organa uprave nadležnog za rad, direktor mora propisati mjere i sredstva za zaštitu pri radu radnika, što obavljaju poslove koji zahtijevaju takvu zaštitu.

Službeno i radno odijelo, službena legitimacija i oznake

Članak 34.

Radnici carinarnice koji obavljaju poslove osnovne djelatnosti i radnici carinske uprave Republike Hrvatske koji obavljaju kontrolno-revizijske poslove i poslove suzbijanja krijumčarenja obvezni su nositi službeno odijelo.

Pored radnika iz stavka 1. ovoga članka, službenu odjeću moraju nositi i drugi radnici organa carinske službe kad obavljaju poslove carinske kontrole i nadzora na granici.

Pored službene odjeće, pravo na radnu odjeću imaju radnici koji obavljaju poslove pregleda u prijevoznim i prijenosnim sredstvima, u carinskim stovarištima, skladištima, smjestištima, carinskim laboratorijima te radnici na drugim stručno-tehničkim poslovima, koje odredi direktor.

Vlada Republike Hrvatske odlučuje o boji i oznakama službene odjeće, a direktor određuje pravo radnika na službenu radnu odjeću te propisuje kroj, trajanje i način njihove uporabe.

Članak 35.

Radnicima koji obavljaju poslove kontrole prometa s inozemstvom, carinjenja i carinskog nadzora, carinsko-upravnog i prekršajnog postupka, sprečavanja carinskih delikata, poslove nadzora nad radom carinarnica te revizijske i druge poslove, čija priroda to zahtijeva, izdaje se

službena legitimacija.

Službenu legitimaciju izdaje direktor.

Službena se legitimacija oduzima ili se mora vratiti:

1) ako radniku prestaje radni odnos u organu carinske službe ili je raspoređen na radno mjesto u organu carinske službe za koje nije potrebna službena legitimacija,

2) ako su radniku oduzeta ovlaštenja za koje je bio ovlašten službenom legitimacijom,

3) ako se u disciplinskom postupku utvrdi da je radnik grubo kršio svoje radne obveze.

Privremeno se, do okončanja postupka, radniku oduzima službena legitimacija ako je protiv njega povedena istraga ili je podignuta optužnica bez provedbe istrage.

Propise o ostvarivanju prava na službenu legitimaciju, o sadržaju i obliku službene legitimacije te o evidenciji izdanih legitimacija donosi direktor.

Disciplinska odgovornost

Članak 36.

Grubim kršenjem radne dužnosti, pored kršenja koji su regulirani propisima o radu radnika u državnim organima uprave, smatra se i:

1. sprečavanje kontrolno-inspekcijskih organa da obavljaju svoj rad,

2. onemogućavanje drugog radnika da obavlja poslove,

3. dulje neobavljanje nadzora nad provedbom zakonitosti i neispravno rukovođenje,

4. nenošenje ili nepropisno i neuredno nošenje službene odjeće i oznaka.

V. POSEBNE ODREDBE

Članak 37.

Radnici organa carinske službe koji obavljaju službu u sredstvima javnog prometa imaju pravo na besplatan prijevoz tim sredstvima i na osiguranje koje imaju putnici što plaćaju prijevoz tim sredstvima.

Članak 38.

Radniku organa carinske službe, kojemu se sprečava ili ometa obavljanje službene dužnosti, mora pružiti pomoć ovlaštena službena osoba organa unutrašnjih poslova, na njegov zahtjev.

Članak 39.

Carinskoj upravi Republike Hrvatske moraju se osiguravati stanovi za službene potrebe radi izvršenja obveze prema radnicima koje direktor po potrebi službe premjesti ili privremeno uputi na rad iz jednog organa u drugi organ carinske službe, u smislu članka 23. do 27. ovoga zakona ili koje upravitelj carinarnice rasporedi ili privremeno uputi na rad u drugu organizacijsku jedinicu carinarnice, u smislu članka 28. do 30. ovoga zakona, a i u drugim slučajevima privremenog upućivanja radnika, osobito na granici.

Sredstva za nabavu stanova iz stavka 1. ovoga članka osiguravaju se u republičkom proračunu.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 40.

Radnici organa carinske službe koji su, prema prijašnjim propisima, raspoređeni na rad u carinarnice i njihove organizacijske jedinice na području Republike Hrvatske postaju danom stupanja na snagu ovoga zakona, radnici Carinske uprave Republike Hrvatske s pravima, obvezama i odgovornostima, utvrđenim ovim zakonom.

Akti koji se odnose na reguliranje prava, obaveze i odgovornosti iz djelokruga rada radnika carinske službe moraju se navedenim radnicima izdati najkasnije u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona.

Radnici u organu carinske službe koji ne žele raditi u Carinskoj upravi Republike Hrvatske moraju o tome dati pismenu izjavu,koja se pohranjuje u Carinskoj upravi Republike Hrvatske.

Glede osobnih dohodaka radnika carinske službe iz stavka 1. ovog članka oni ostaju nepromijenjeni do,usklađivanja sistematizacije radnih mjesta (članak 43), a visina osobnih dohodaka određuje se u skladu s propisima koji se primjenjuju za radnike u državnim organima.

Radnici koji budu primljeni na rad po ovom zakonu primaju osobni dohodak u skladu sa stavkom 4. ovoga članka.

Članak 41.

Radnici organa carinske službe koji na dan stupanja na snagu ovoga zakona budu obavljali poslove za koje nemaju odgovarajući stupanj stručne spreme mogu se zadržati na tim poslovima, pod uvjetom da tu spremu upotpune u roku 5 godina od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Radnici organa carinske službe iz stavka 1. ovoga članka koji imaju više od 10 godina radnog iskustva na istim ili srodnim poslovima i koji s uspjehom obavljaju poslove na kojima su zatečeni mogu se zadržati na tim poslovima pod uvjetom da se njihova osposobljenost za obavljanje tih poslova posebno provjeri u roku dvije godine od dana donošenja propisa iz stavka 4. ovoga članka.

Glede radnika iz stavka 2. ovoga članka, kojima je osposobljenost već provjerena u skladu s propisima, što su bili izdani na temelju Zakona o carinskoj službi ("Službeni list SFRJ", br, 56/80. i 49/87), ne treba ponovo provjeriti osposobljenost iz stavka 2. ovoga članka.

Direktor propisuje program i način provjere osposobljenosti radnika iz stavka 2. ovoga članka, nakon dobivenog mišljenja od republičkog organa uprave nadležnog za pravosuđe i upravu.

Članak 42.

Zatečeni radnici organa carinske službe koji su po prijašnjim propisima oslobođeni od obveze polaganja stručnog ispita ne moraju polagati stručni ispit iz članka 20. ovoga zakona.

Radnici koji na dan stupanja na snagu ovog zakona budu na radu u organu carinske službe i moraju položiti stručni ispit za rad u okviru osnovne djelatnosti carinske službe, po prijašnjim propisima, ne moraju polagati ispit iz stavka 1. ili 2. članka 20. ovoga zakona.

Članak 43.

Podzakonski akti koji su izdani na temelju Zakona o carinskoj službi ("Službeni list SFRJ", br. 56/80, i 48/87) odgovarajuće se primjenjuju do donošenja novih republičkih podzakonskih akata, ali najduže 6 mjeseci.

Akt o sistematizaciji radnih mjesta u Saveznoj upravi carina, u dijelu koji se odnosi na sistematizaciju radnih mjesta u carinarnicama na području Republike Hrvatske, primjenjivat će se kao akt o sistematizaciji radnih mjesta u Carinskoj upravi Republike Hrvatske.

Akt o sistematizaciji radnih mjesta u Carinskoj upravi Republike Hrvatske (bez carinarnica) donijet će se u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona.

Akt o sistematizaciji radnih mjesta u ukupnoj carinskoj službi treba uskladiti s propisima o ustrojstvu državne uprave Republike Hrvatske u roku 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona

Članak 44.

Vlada Republike Hrvatske određuje rok u kojem treba novim zamijeniti table i žigove carinarnica i njihovih organizacijskih jedinica, obrasce i službene oznake, odijela i službene legitimacije radnika u organima carinske službe.

Do izmjena iz stavka 1. ovoga članka koristit će se sadašnje table, oznake i žigovi carinarnica i njihovih organizacijskih jedinica, obrasci i službene oznake, odijela i službene legitimacije radnika u organima carinske službe.

Članak 45.

Ovaj zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 413-01/91-01/07

Zagreb, 28. lipnja 1991

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Ivan Matija. v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v.r.

Presjednik Vijeća općina

Luka Bebić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina


IZRADA WEB STRANICA

Naručite izradu modernih web stranica. U svega nekoliko minuta, kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć naših CMS web stranica. Moderni dizajni za Vaše web stranice. Korištenje CMS web stranica slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija i imate brzo svoju prvu web stranicu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost web stranica je prilagođavanje web stranice svim preglednicima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve web stranice. Besplatna optimizacija za tražilice; SEO optimizacija omogućava vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, registracija domene, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, implementacija plaćanja karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...

Iskoristite ponudu: izrada web stranica i hosting po najnižim cijenama. Besplatna prijava na tražilice, besplatni e-mail, besplatna .hr domena, besplatna podrška za internet marketing...

>> Link na ponudu za izradu web stranica >>