Zakoni i propisi - Pravni savjeti 53 08.10.1991 Ukaz o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržišnoj inspekciji
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, a u svezi s člancima 6. i 7. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržišnoj inspekciji

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržišnoj inspekciji, kojeg je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednicama Vijeća udruženog rada 26. lipnja 1991., Vijeća općina 26. lipnja 1991. i Društveno-političkog vijeća 26. lipnja 1991. godine.

Klasa: 011-1/91-01/71

Urbroj: 71-91-1

Zagreb, 28. lipnja 1991.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.ZAKON

o izmjenama i dopunama Zakona o tržišnoj inspekciji

Članak 1.

U Zakonu o tržišnoj inspekciji ("Narodne novine", br. 10/77 i 47/89) članak 1. mijenja se i glasi:

"Organi tržišne inspekcije u Republici obavljaju nadzor nad primjenom zakona i drugih propisa kod pravnih i fizičkih osoba, kojima se uređuje:

1. razmjena robe i usluga na tržištu u zemlji i s inozemstvom;

2. pravni položaj i poslovanje trgovačkih poduzeća i drugih subjekata tržišnog poslovanj u zemlji i inozemstvu;

3. zaštita konkurencije;

4. zaštita potrošača;

5. kakvoća proizvoda i standardi u proizvodnji na unutarnjem tržištu, te pri uvozu i izvozu;

6. način i uvjeti obavljanja privrednih i neprivrednih djelatnosti osobnim radom građana, ako zakonom nije utvrđena nadležnost drugog organa inspekcije;

7. cijene proizvoda i usluga;

8. kontrola uporabe mjerila i mjernih jedinica u javnom prometu i

9. zaštita izuma, tehničkih unapređenja i znakova razlikovanja.

Organi tržišne inspekcije obavljaju i druge poslove odredene zakonom."

Članak 2.

Članak 2. briše se.

Članak 3.

Članak 3. mijenja se i glasi:

"Poslove nadzora iz članka 1. ovoga zakona obavljaju organi tržišne inspekcije u općinama, Gradu Zagrebu i Ministarstvo trgovine.

Poslove tržišne inspekcije obavljaju tržišni inspektori i pomoćni tržišni inspektori."

Članak 4.

Članak 4. briše se.

Članak 5.

U članku 5. riječi "Zajednici općina" zamjenjuju se riječima "Grada Zagreba", a riječ "Republici" zamjenjuje se riječima "Ministarstvu trgovine".

Članak 6.

Članak 6. mijenja se i glasi: "Organi tržišne inspekcije u općinama i Gradu Zagrebu obavljaju poslove neposrednog nadzora iz članka 1. ovoga zakona, osim poslova neposrednog nadzora iz članka 8. stavka 1. ovoga zakona.

Članak 7.

Članak 7. briše se.

Članak 8.

Članak 8. mijenja se i glasi:

"Ministarstvo trgovine obavlja neposredni nadzor nad primjenom zakona i drugih propisa kojima se uređuje obavljanje trgovine i trgovinskih usluga s inozemstvom, nadzire kakvoću proizvoda u proizvodnji, pri izvozu i uvozu, te zaštitu izuma, tehničkih unapređenja i znakova razlikovanja.

Osim poslova iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo trgovine obavlja i slijedeće poslove:

1. nadzor nad radom inspektora u općinama i Gradu Zagrebu i pruža stručnu pomoć;

2. koordinira rad inspektora na teritoriju Republike, te po potrebi obavlja poslove iz djelokruga općinskih organa tržišne inspekcije i Grada Zagreba;

3. rješava o žalbama protiv rješenja koja u prvom stupnju donose tržišni inspektori u općinama i Gradu Zagrebu;

4. brine se o stručnom osposobljavanju tržišnih inspektora u općinama i Gradu Zagrebu."

Članak 9.

Članak 9. briše se.

Članak 10.

Članak 10. briše se.

Članak 11.

U članku 11. stavku 1. i 2. riječi "Zajednice općina" zamjenjuju se riječima "Grada Zagreba", a riječi "saveznih ili republičkih" u stavku 1. brišu se.

Članak 12.

Članak 12. mijenja se i glasi:

"Imenovanje i razrješenje tržišnih inspektora obavlja se na način i po postupku utvrđenom Zakonom o upravi."

Članak 13.

Članak 13. mijenja se i glasi:

"Na rad u organe tržišne inspekcije može biti primljena osoba koja ispunjava uvjete za zasnivanje radnog odnosa u organima uprave koji su propisani u Zakonu o upravi."

Članak 14.

U članku 14. stavku 1. iza riječi "inspekcije" dodaju se riječi "i u Gradu Zagrebu."

Stavak 2. briše se.

U stavku 3. riječi "Republičkom tržišnom inspektoratu" zamjenjuju se riječima "Ministarstvu trgovine".

Članak 15.

Iza članka 14. dodaje se novi članak koji glasi:

"Članak 14a.

Tržišni inspektor koji prilikom imenovanja nema položen stručni ispit za tržišnog inspektora dužan je položiti ispit u roku godine dana od imenovanja."

Članak 16.

U članku 15. stavku 1. točki 2. iza riječi "mjeseci" stavlja se točka, ostali dio teksta se briše.

Točka 4. briše se.

Članak 17.

U članku 16. stavku 1. riječi "i 4" brišu se.

Članak 18.

Članci 21, 22. i 23. brišu se.

Članak 19.

Članak 24. mijenja se i glasi:

"Ako tržišni inspektor prilikom obavljanja nadzora utvrdi da je u postupanju pravne osobe bilo nedostataka ili nepravilnosti kojim se nanosi šteta građanima ili pravnoj osobi, dužan je o tome obavijestiti rukovoditelja pravne osobe."

Članak 20.

U članku 32. stavak 3. mijenja se i glasi:

"lznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka žalba ne odgađa izvršenje rješenja, ako je upravna mjera donesena radi neovlaštenog obavljanja djelatnosti, neopravdanog prikrivanja roba ili neopravdanog ograničavanja ili obustavljanja prodaje roba."

Članak 21.

U članku 37. stavku 2. riječi "Republički sekretar nadležan za poslove tržišta i cijena" zamjenjuju se riječima "Ministar trgovine".

Članak 22.

U članku 38. stavku 2. riječi "Republički sekretar nadležan za poslove tzžišta i cijena" zamjenjuju se riječima "Ministar trgovine".

Članak 23.

U članku 39. stavak 1. mijenja se i glasi:

"Novčanom kaznom od 10.000,00 do 50.000,00 kaznit će se za prekršaj pravna osoba."

Stavak 2. mijenja se i glasi:

"Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 5.000,00 do 15.000,00 dinara."

Članak 24.

Članak 40. mijenja se i glasi:

"Novčanom kaznom od 5.000,00 do 30.000,00 dinara kaznit će se za prekršaj (fizička osoba ako učini koju od radnji opisanih u članku 39. ovoga zakona."

Članak 25.

U članku 19. stavku 1. i 3, članku 20. stavku 1, članku 29. i članku 35. riječi "organizacija udruženog rada, druga pravna osoba ili pojedinac" u odgovarajućem padežu zamjenjuju se riječima "pravna ili fizička osoba".

Članak 26.

Ovaj zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 336-01 /91-01 /02

Zagreb, 26. lipnja 1991.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Ivan Matija, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Vijeća općina

Luka Bebić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.