Zakoni i propisi - Pravni savjeti 53 08.10.1991 Ukaz o proglašenju Zakona o prijevozu u međunarodnom cestovnom prometu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, a u svezi s člancima 6. i 7. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o prijevozu u međunarodnom cestovnom prometu

Proglašavam Zakon o prijevozu u međunarodnom cestovnom prometu, kojeg je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednicama Vijeća udruženog rada 26. lipnja 1991., Vijeća općina 26. lipnja 1991. i Društveno-političkog vijeća 26. lipnja 1991. godine.

Klasa: 011-01 /91-01 /73

Urbroj: 71-91-1

Zagreb, 28. lipnja 1991.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.ZAKON

o prijevozu u međunarodnom cestovnom prometu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim zakonom se uređuju način i uvjeti prijevoza osoba i stvari motornim vozilima koji obavljaju domaći i strani prijevoznici u međunarodnom cestovnom prijevozu (u daljem tekstu: međunarodni prijevoz).

Članak 2.

Međunarodni prijevoz obavlja se u skladu s odredbama ovoga zakona i međunarodnih ugovora što ih u ime Republike Hrvatske sklapa Vlada Republike Hrvatske.

Ako s pojedinim državama nije sklopljen međunarodni ugovor iz stavka 1. ovoga članka, prijevoz između tih država i Republike Hrvatske obavlja se u skladu s odredbama ovoga zakona uz uvjete reciprociteta.

Članak 3.

Međunarodni prijevoz, može se obavljati u dovozu iz druge zemlje u Republiku Hrvatsku, u odvozu iz Republike Hrvatske za drugu zemlju ili u tranzitu preko teritorija Republike Hrvatske.

Međunarodni prijevoz obavlja se kao javni prijevoz ili kao prijevoz za vlastite potrebe.

Članak 4.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju slijedeća značenja:

1) "međunarodni prijevoz" je svaki cestovni prijevoz koji obuhvaća prelaženje najmanje jedne državne granice;

2) "javni prijevoz" je prijevoz koji je uz jednake uvjete pristupačan svim korisnicima prijevoznih usluga a obavlja se kao linijski prijevoz u cestovnom prometu ili kao slobodni prijevoz u cestovnom prometu;

3) "međunarodni linijski prijevoz" je javni prijevoz koji se obavlja na određenoj međunarodnoj relaciji po unaprijed utvrđenom i objavljenom voznom redu i tarifi;

4) "međunarodni prijevoz u slobodnom cestovnom prometu" je prijevoz za koji se relacija i drugi uvjeti utvrđuju posebno za svaki prijevoz;

5) "vozni red" je akt kojim se utvrđuju: itinerer-linije, redoslijed kolodvora i stajališta i njihova udaljenost od početnog kolodvora, vrijeme polaska i dolaska za svaki kolodvor i stajalište, vremensko razdoblje održavanja linije, učestalost njezina održavanja i rok važenja voznog reda;

6) "cjenik" je pregled cijena prijevoza i naknada za ostale usluge prijevoznika;

7) "prijevoz za vlastite potrebe u međunarodnom cestovnom prometu" je prijevoz koji domaća odnosno strana pravna ili fizička osoba obavlja radi zadovoljavanja potreba svoje djelatnosti;

8) "domaći prijevoznik" je pravna ili fizička osoba koja obavlja međunarodni javni prijevoz ili prijevoz za vlastite potrebe ;

9) "strani prijevoznik" je strana pravna ili fizička osoba koja obavlja međunarodni javni prijevoz ili prijevoz za vlastite potrebe;

10) "strano vozilo" je motorno ili priključno vozilo kojim se obavlja cestovni prijevoz i koje je registrirano u inozemstvu. Stranim vozilom se smatra i vozilo registrirano u, Republici Hrvatskoj koje je strani prijevoznik uzeo u zakup za obavljanje međunarodnoga cestovnog prijevoza;

11) "motorno vozilo" je autobus, teretno motorno i priključno vozilo. Motorno vozilo je i osobni i kombi-automobil kad se upotrebljava za javni prijevoz;

12) "prijevoz za treće zemlje" je prijevoz stvari iz Republike Hrvatske koji obavlja strani prijevoznik u zemlju u kojoj nije sjedište tog prijevoznika;

13) "prijevoz iz trećih zemalja" je prijevoz stvari u Republiku Hrvatsku koji obavlja strani prijevoznik iz zemlje u kojoj nije sjedište tog prijevoznika;

14) "izvanredni prijevoz" je prijevoz kod kojega su dimenzije vozila ili vozila zajedno sa stvarima na njemu ili ukupna masa vozila odnosno njegov osovinski pritisak veći od propisanih;

15) "međunarodni ugovor" je svaki međunarodni multilateralni ili bilateralni sporazum, protokol, aranžman odnosno razmjena nota kojima se uređuje međunarodni prijevoz, a koji obvezuje Republiku Hrvatsku;

16) "kabotaža" je prijevoz putnika ili stvari između pojedinih mjesta na teritoriju Republike Hrvatske;

17) "dozvola za prijevoz" je zajednički naziv za više vrsta isprava, predviđenih ovim zakonom ili međunarodnim ugovorom, kojima se stranom vozilu dopušta pristup i kretanje na hrvatskim cestama odnosno hrvatskom vozilu

- pristup i kretanje na cestama države koja je izdala dozvolu

Članak 5.

Domaći prijevoznik može obavljati međunarodni prijevoz, ako je za obavljanje tog prijevoza upisan u sudski registar odnosno u registar radnji i ako je dobio odobrenje -licencu za obavljanje tog prijevoza.

Odobrenje - licencu za obavljanje međunarodnog prijevoza izdaje Ministarstvo prometa i veza na zahtjev domaćeg prijevoznika.

Ministar prometa i veza propisuje postupak izdavanja licence, uvjete koje more ispunjavati domaći prijevoznik za dobivanje licence, te rok važenja licence.

Ovlašćuje se ministar prometa i veza da može u propisu iz stavka 3. ovoga članka propisati prekršaje, te odrediti novčane kazne za te prekršaje.

Članak 6.

Strani prijevoznik može obavljati prijevoz na teritoriju Republike Hrvatske samo na temelju odgovarajuće dozvole za prijevoz, ako ovim zakonom ili međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno.

Dozvolu iz stavka 1. ovoga članka izdaje Ministarstvo prometa i veza.

Strani prijevoznik - pravna osoba može obavljati međunarodni prijevoz putnika osobnim vozilom (taksi-prijevoz) ako ima dozvolu nadležnog organa svoje zemlje za obavljanje takvog prijevoza i ako je međunarodni taksi-prijevoz dopušten hrvatskim prijevoznicima u toj zemlji.

Članak 7.

Pri obgvljanju međunarodnog prijevoza, posada vozila mora imati odgovarajuću dozvolu za prijevoz i druge isprave propisane ovim zakonom, propisima donesenim na temelju ovoga zakona i međunarodnim ugovorima.

Ministar prometa i veza donosi propis o obliku i sadržaju dozvole za obavljanje međunarodnog prijevoza ako te dozvole nisu predviđene međunarodnim ugovorom.

Članak 8.

Strani prijevoznik ne može obavljati kabotažu ne teritoriju Republike Hrvatske, osim ako mu je za unutarnji prijevoz stvari na temelju članka 39. ovoga zakona izdana posebna dozvola uz uvjete predviđene ovim zakonom ili međunarodnim ugovorom.

II. PRIJEVOZ PUTNIKA

1. Linijski prijevoz putnika u cestovnom prometu

1) Zajedničke odredbe

Članak 9.

Međunarodni linijski prijevoz putnika između Republike Hrvatske i drugih država i tranzitni linijski prijevoz putnika preko teritorija Republike Hrvatske uspostavljaju se u skladu s međunarodnim ugovorom na temelju suglasnosti Ministarstva prometa i veza i nadležnih organa drugih država, a obavljaju se u skladu s uvjetima utvrđenim ovim zakonom i međunarodnim ugovorima.

Članak 10.

Međunarodni linijski prijevoz putnika na teritoriju Republike Hrvatske obavlja se na temelju dozvole koju izdaje Ministarstvo prometa i veza.

Članak 11.

Dozvola iz članka 10. ovoga zakona izdaje se na zahtjev zainteresiranog prijevoznika.

Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se Ministarstvu prometa i veza. Uz zahtjev se prilažu vozni red i drugi prilozi predviđeni međunarodnim ugovorom.

Ako su cijene za međunarodni linijski prijevoz utvrđene međunarodnim ugovorom ili u skladu s njim, uz zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje međunarodnog linijskog prijevoza putnika prilaže se i cjenik za taj prijevoz.

Članak 12.

Prijevoznik kojem je izdana dozvola za međunarodni linijski prijevoz putnika dužan je taj prijevoz obavljati u skladu s voznim redom i cjenikom.

Članak 13.

Prijevoznik može obavljati međunarodni linijski prijevoz putnika za koji mu je odobren vozni red i s više vozila,prema tom voznom redu, ako to nije u suprotnosti s međunarodnim ugovorom i ako prijevoz obavlja sa svim vozilima na cijeloj relaciji za koju je vozni red odobren.

Članak 14.

Vozni red i cjenik za međunarođni linijski prijevoz putnika mogu se mijenjati na temelju odobrenja Ministarstva prometa i veza.

Članak 15.

Prijevoznik je dužan prodavati vozne karte na autobusnom kolodvoru i na drugim posebno organiziranim prodajnim mjestima (turističke agencije, turistički biroi, poslovnice i sl.) prema svom izboru.

Obaveza iz stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na međunarodni linijski prijevoz putnika uspostavljen na temelju međunarodnog ugovora o prometu u pograničnom području.

Na zahtjev prijevoznika, za prijevoz u pograničnom području koji nije uspostavljen na temelju međunarodnog ugovora o prometu u tom području, Ministarstvo prometa i veza može prijevoznika osloboditi dužnosti iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 16.

Na objavu voznog reda i uvjeta prijevoza te na način i uvjete korištenja autobusnih kolodvora i stajališta primjenjuje se propis o prijevozu u cestovnom prometu, a u odnosu prema stranim prijevoznicima - i međunarodni ugovori.

Članak 17.

Na vozilo kojim se obavlja međunarodni linijski prijevoz putnika mora biti istaknut uočljiv natpis s naznakom početnog i završnog kolodvora.

Članak 18.

Za vrijeme važenja voznog reda prijevoz se može privremeno obustaviti kad nastanu i dok traju okolnosti koje prijevoznik nije mogao predvidjeti, a čije posljedice nije mogao otkloniti (viša sila).

Obustavu prijevoza prema stavku 1. ovoga članka prijevoznik je dužan prijaviti Ministarstvu prometa i veza odmah nakon nastanka okolnosti koje su tu obustavu izazvale.

Članak 19.

Ako prijevoznik, iz opravdanih razloga, ne može obavljati međunarodni linijski prijevoz putnika, za čije je održavanje dobio dozvolu, dužan je Ministarstvu prometa i veza podnijeti zahtjev za odobrenje privremenog prekida ili trajne obustave prijevoza.

Prijevoz se može privremeno prekinuti ili trajno obustaviti kad Ministarstvo prometa i veza izda pismeno odobrenje za to.

Nakon proteka šest mjeseci od dana obustave prijevoza iz stavka 1. ovoga članka, Ministarstvo prometa i veza donijet će rješenje o prestanku važenja dozvole za obavljanje toga prijevoza.

Ako je linijski prijevoz sezonskog karaktera, rješenje iz stavka 3. ovoga članka donijet će se nakon proteka jedne godine od dana obustave prijevoza.

Članak 20.

Prijevoznik je dužan obustavu prijevoza na teritoriju Republike Hrvatske objaviti u mjestu početka odnosno završetka linijskog prijevoza preko sredstava javnog priopćavanja i na drugi uobičajeni način, i to: privremenu obustavu iz članka 18. ovoga zakona odmah nakon obustave, a obustavu iz članka 19. ovoga zakona - najkasnije 15 dana prije dana obustave.

Prijevoznik je dužan o obustavi prijevoza obavijestiti sve autobusne kolodvore i stajališta na kojima je voznim redom predviđen prihvat i otprema putnika.

2) Posebne odredbe za stranog prijevoznika

Članak 21.

Strani prijevoznik dostavlja Ministarstvu prometa i veza zahtjev za izdavanje dozvole iz članka 10. ovoga zakona i zahtjev za izdavanje odobrenja iz članka 19. stavka 1. ovoga zakona preko nadležnog organa svoje zemlje.

Članak 22.

Osim uvjeta predvidenih ovim zakonom i međunarodnim ugovorom, u dozvoli za obavljanje međunarodnog linijskog prijevoza putnika, izdanoj stranom prijevozniku, mogu se utvrditi i:

1) zabrana ukrcaja putnika u Republici Hrvatskoj radi prijevoza u zemlju stranog prijevoznika ili treću zemlju;

2) zabrana iskrcaja u Republici Hrvatskoj putnika dovezenih iz zemlje stranog prijevoznika ili treće zemlje.

Članak 23.

Pri obavljanju međunarodnog linijskog prijevoza putnika na teritoriju Republike Hrvatske, u vozilu se mora nalaziti original dozvole iz članka 10. ovoga zakona ili njezina kopija koju je ovjerilo Ministarstvo prometa i veza.

Članak 24.

Odobrenje iz članka 14. ovoga zakona ne može se izdati stranom prijevozniku ako o izmjeni voznog reda ili cjenika za međunarodni linijski prijevoz putnika nije postignut sporazum s nadležnim organom države prijevoznika.

3) Posebne odredbe za domaćeg prijevoznika

Članak 25.

Dozvola iz članka 10. ovoga zakona izdaje se domaćem prijevozniku ako je vozni red za međunarodni linijski prijevoz za koji se traži dozvola uskladen između domaćih prijevoznika koji obavljaju linijski prijevoz putnika između Republike Hrvatske i druge zemlje na čijem teritoriju taj prijevoz počinje ili završava.

Članak 26.

Vozni redovi iz članka 25. ovoga zakoa usklađuju se po postupku i na način što ih utvrđuje Privredna komora Hrvatske uz suglasnost Ministarstva prometa i veza.

Članak 27.

Ako se vozni red iz članka 25. ovoga zakona ne uskladi po postupku i na način utvrđen člankom 26. ovoga zakona, o izdavanju dozvole odlučit će, na zahtjev domaćeg prijevoznika, Ministarstvo prometa i veza.

Članak 28.

Domaći prijevoznik dužan je za svako tromjesečje dostavljati Ministarstvu prometa i veza podatke o broju obavljenih vožnji i prevezenih putnika u jednom i drugom smjeru, najkasnije u roku 15 dana od dana proteka tromjesečja za koje se izvješće podnosi.

2. Slobodni prijevoz putnika u cestovnom prometu

Članak 29.

Međunarodni slobodni prijevoz putnika u cestovnom prometu obavlja se kao:

1) kružna vožnja koja počinje i završava na teritoriju države u kojoj je vozilo registrirao, pri čemu se ista grupa putnika prevozi istim vozilom na čitavom itinereru i vraća se u mjesto polaska, bez usputnog ukrcaja i iskrcaja putnika;

2) prijevoz putnika u odlasku i praznim vozilom u povratku;

3) naizmjenične vožnje organizirane radi prijevoza u više putovanja od istog polazišta do istog odredišta unaprijed organiziranih grupa putnika, s tim što se svaka grupa koja je obavila putovanje u odlasku vraća u istom sastavu i, to tako da se prva vožnja u povratku i posljednja vožnja u odlasku u nizu naizmjeničnih vožnji obavlja praznim vozilom;

4) ostale vrste slobodnog prijevoza putnika u cestovnom prometu.

Članak 30.

Slobodni prijevoz putnika u cestovnom prometu iz članka 29. točke 3. i 4. ovoga zakona strani prijevoznik može obavljati na temelju dozvole za slobodni prijevoz putnika u cestovnom prometu a prijevoz iz točke 1. i 2. toga članka može obavljati bez takve dozvole, ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno.

Dozvole iz stavka 1. ovoga članka izdaje Ministarstvo prometa i veza.

Članak 31.

Ako se slobodni prijevoz putnika u cestovnom prometu može obavljati samo uz dozvolu, original dozvole mora se nalaziti u stranom vozilu dok se ono nalazi na teritoriju Republike Hrvatske.

Članak 32.

Pri obavljanju slobodnog prijevoza putnika u cestovnom prometu u vozilu se mora nalaziti uredno popunjen putni list s popisom putnika i brojevima putovnica, potpisan od strane prijevoznika i ovjeren od nadležnog carinskog organa na graničnom prijelazu.

Ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno, domaći prijevoznik vodi putni list na obrascu i na način koji je utvrđen propisom o prijevozu u cestovnom prometu, a strani prijevoznik-na obrascu i na način koji je utvrđen propisom njegove zemlje.

III. PRIJEVOZ STVARI

1. Slobodni prijevoz stvari u cestovnom prometu

Članak 33.

Domaći prijevoznik dužan je pribaviti dozvolu za međunarodni prijevoz stvari ako se međunarodni prijevoz u pojedinim zemljama može obavljati samo na temelju takve dozvole.

Ministarstvo prometa i veza dostavlja strane dozvole za prijevoz stvari Privrednoj komori Hrvatske radi raspodjele domaćim prijevoznicima.

Postupak, način i kriterije raspodjele dozvola iz stavka 2. ovoga članka utvrđuje ministar prometa i veza.

Članak 34.

Privredna komora Hrvatske mjesečno, polugodišnje i godišnje, a za proteklo razdoblje, podnosi Ministarstvu prometa i veza pisano izvješće o broju iskorištenih dozvola i to prema vrsti prijevoza po pojedinim zemljama, graničnim prijelazima i korisnicima dozvola.

Ministar prometa i veza utvrdit će sadržaj izvješća iz , stavka 1. ovoga članka i rokove za njihovu dostavu.

Članak 35.

Strani prijevoznik iz zemlje s kojom je Republika Hrvatska sklopila ugovor o međunarodnom cestovnom prijevozu stvari obavlja međunarodni slobodni prijevoz stvari u cestovnom prometu na teritoriju Republike Hrvatske na temelju dozvole, koju izdaje Ministarstvo prometa i veza, ako međunarodnim ugovorom nije određeno da se prijevoz obavlja bez dozvole.

Međunarodni prijevoz stranim motornim vozilom s priključnim vozilima (skup vozila) obavlja se na temelju jedne dozvole.

Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, ako strano motorno vozilo s priključnim vozilima u skupu vozila ima registarske oznake različitih zemalja, za svako od tih vozila potrebna je posebna dozvola za prijevoz stvari, predviđena ovim zakonom odnosno međunarodnim ugovorom.

Original dozvole za prijevoz stvari mora se nalaziti u stranom vozilu dok se ono nalazi na teritoriju Republike Hrvatske.

Na graničnom prljelazu odnosno na drugom mjestu gdje se obavlja carinski nadzor i od kojega strano vozilo počinje koristiti hrvatske ceste, nadležni carinski organ provjerava da li se u vozilu nalazi dozvola iz stavka 1. ovoga članka.

Ako nadležni carinski organ utvrdi da se u vozilu ne nalazi propisana dozvola, zabranit će ulazak vozila u Republiku Hrvatsku odnosno ako to utvrdi na drugom mjestu gdje se obavlja carinski nadzor, zabranjuje daljnje kretanje vozila i o tome obavještava Ministarstvo prometa i veza radi donošenja odgovarajuće odluke.

Odlukom iz stavka 6. ovoga članka Ministarstvo prometa i veza može zabraniti kretanje stranog vozila hrvatskim cestama i odrediti način njegova udaljavanja iz Republike Hrvatske ili odobriti kretanje vozila hrvatskim cestama, uz izdavanje posebne dozvole.

Članak 36.

Ako je strani prijevoznik iz zemlje s kojom Republika Hrvatska nije sklopila ugovor o međunarodnom cestovnom prijevozu stvari, carinski organ na graničnom prijelazu odnosno drugom mjestu gdje se obavlja carinski nadzor izdat će mu posebnu dozvolu za prijevoz stvari, uz naplatu naknade predviđene člankom 51. ovoga zakona. Kopije tako izdanih dozvola carinski organ dostavlja Ministarstvu prometa i veza do desetog u mjesecu za protekli mjesec.

Članak 37.

Ukupni broj (kontingent) dozvola za slobodni prijevoz stvari u cestovnom prometu između Republike Hrvatske i drugih država, dozvola za tranzit stvari i dozvola za prijevoz stvari za treće zemlje te iz trećih zemalja, a i rok važenja pojedinih dozvola, utvrđuje Ministarstvo prometa i veza.

Članak 38.

Iznimno od odredaba iz članka 35. i 36.ovoga zakona, dozvola nije potrebna:

1) za prijevoz stvari sa zrakoplovnog pristaništa i za zrakoplovno pristanište u slučaju havarije i druge nezgode zrakoplova ili u slučaju slijetanja zrakoplova zbog prisilne promjene pravca leta ili u slučaju otkazivanja zrakoplovnih linija;

2) za prijevoz oštećenog motornog vozila i njegove prikolice;

3) za prijevoz posmrtnih ostataka;

4) za prijevoz selidbenih stvari u odgovarajućim specijalnim vozilima;

5) za prijevoz poštanskih pošiljaka;

6) za prijevoz izložaka namijenjenih za sajmove i izložbe ;

7) za prijevoz pomoćnih sprava i drugih stvari za kazališne, glazbene i druge kulturne priredbe, cirkuske predstave ili za filmska, radio i televizijska snimanja;

8) za prijevoz mrtvih životinja, osim radi industrijske prerade;

9) za prijevoz pčela i ribljeg mlađa;

10) za prijevoz cvijeća, ukrasnog bilja i biljnih sadnica;

11) za prijevoz medicinskog i drugog materijala kao pomoć u slučaju prirodnih katastrofa;

12) za ulazak praznih vozila radi zamjene vozila u kvaru i preuzimanja stvari na prijevoz iz vozila u kvaru;

13) za prijevoz priključnim vozilom u skupu vozila koji čine motorno vozilo domaćeg prijevoznika i strano priključno vozilo;

14) za vozila tehničke pomoći za popravke vozila u kvaru (servisno-remontna vozila).

Za prijevoz iz stavka 1. ovoga članka posada vozila mora imati isprave i drugu dokumentaciju iz kojih se nesumnjivo može utvrditi da je u pitanju prijevoz iz tog stavka.

Članak 39.

Strani prljevoznik može obaviti unutarnji prijevoz stvari između pojedinih mjesta u Republici Hrvatskoj (kabotaža) samo uz pribavljenu dozvolu za unutarnji prijevoz stvari koju izdaje Ministarstvo prometa i veza.

Kriterije i uvjete za izdavanje dozvole iz stavka 1. ovoga članka propisuje ministar prometa i veza.

Članak 40.

Strani prijevoznik može obavljati prijevoz stvari iz Republike Hrvatske za treću zemlju i obratno, ako je to predviđeno međunarodnim ugovorom i ako za to dobije dozvolu od Ministarstva prometa i veza.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, strani prijevoznik može obaviti prljevoz stvari iz Republike Hrvatske za treću zemlju i obratno i kad to nije predviđeno međunarodnim ugovorom, ako je, zbog nedostatka odgovarajućih transportnih kapaciteta u zemlji, nužno angažirati stranog prijevoznika i ako na zahtjev pravne ili fizičke osobe dobije dozvolu.

Članak 41.

Domaći prijevoznik može upotrebljavati zakupljeno strano vozilo za međunarodni prijevoz putnika i stvari na temelju dozvole za korištenje zakupljenoga stranog vozila koju na njegov zahtjev može izdati Ministarstvo prometa i veza.

2. Linijski prijevoz stvari u cestovnom prometu

Članak 42.

Međunarodni linijski prijevoz stvari između Republike Hrvatske i drugih država uspostavlja se u skladu s međunarodnim ugovorom, na temelju suglasnosti Ministarstva prometa i veza i nadležnih organa drugih država, a obavlja se u skladu s uvjetima utvrđenim ovim zakonom i međunarodnim ugovorom.

Ministar prometa i veza prema potrebi donosi propise o raspodjeli dozvola i načinu obavljanja međunarodnog linijskog prijevoza stvari.

Članak 43.

Međunarodni linijski prijevoz stvari na teritoriju Republike Hrvatske obavlja se na temelju dozvole za međunarodni linijski prijevoz stvari koju izdaje Ministarstvo prometa i veza.

Članak 44.

Dozvola iz članka 43. ovoga zakona izdaje se na zahtjev zainteresiranog prijevoznika koji se podnosi Ministarstvu prometa i veza. Strani prijevoznik taj zahtjev dostavlja preko nadležnog organa svoje zemlje.

Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka prilažu se vozni red i druge isprave predviđene međunarodnim ugovorom.

Članak 45.

Prijevoznik kojem je izdana dozvola za međunarodni linijski prijevoz stvari dužan je taj prijevoz obavljati u skladu s voznim redom i uvjetima predviđenim međunarodnim ugovorom.

IV. ODUZIMANJE I STAVLJANJE IZVAN SNAGE DOZVOLE I PRIVREMENA ZABRANA PRISTUPA NA HRVATSKE CESTE

Članak 46.

Ministarstvo prometa i veza može donijeti odluku o oduzimanju ili stavljanju izvan snage dozvole iz članka 10, odnosno članka 43. ovoga zakona izdane domaćem ili stranom prijevozniku, ako prijevoznik unatoč prethodnom upozorenju ne obavlja prijevoz u skladu s odredbama ovoga zakona ili međunarodnog ugovora.

Dožvola iz članka 10. odnosno članka 43. ovoga zakona, izdana stranom prijevozniku, može se staviti izvan snage uz uvjet iz stavka 1. ovoga članka, te ako nadležni organ zemlje u kojoj je prijevoznik registriran odbije izdati odgovarajuću dozvolu za hrvatskog prijevoznika.Oduzimanje dozvole po odredbema stavka 1. i 2. ovoga članka može se izreći u trajanju od tri do dvanaest mjeseci.

Članak 47.

Ministarstvo prometa i veza može donijeti odluku o privremenoj zabrani pristupa na hrvatske ceste motornim vozilima stranog prijevoznika koji, unatoč prethodnom upozorenju, ne obavlja prijevoz putnika odnosno stvari u skladu s odredbama ovog zakona ili međunarodnog ugovora.

Privremena zabrana iz stavka 1. ovoga članka može se izreći u trajanju od tri do dvanaest mjeseci.

Članak 48.

Odluku o oduzimanju i o privremenoj zabrani pristupa na hrvatske ceste stranom prijevozniku izvršava carinski organ na graničnom prijelazu odnosno na drugom mjestu gdje se obavlja carinski nadzor, a na kojem strano vozilo počinje koristiti hrvatske ceste.

V. IZVANREDNI PRIJEVOZ

Članak 49.

Strano vozilo koje ne udovoljava propisanim uvjetima u pogledu najveće dopuštene mase, dimenzije vozila odnosno osovinskog opterećenja (izvanredni prijevoz) može se kretati hrvatskim cestama ako mu je izdana dozvola za izvanredni prijevoz tim vozilom.

Ministarstvo prometa i veza će na zahtjev stranog prijevoznika koji se podnosi preko pravne osobe registrirane za poslove međunarodnog otpremništva odnosno poslove međunarodnog transporta robe u cestovnom prometu, izdati dozvolu za izvanredni prijevoz, ako utvrdi da za to postoje prometno-tehnički uvjeti.

Prije izdavanja dozvole za izvanredni prijevoz, Ministarstvo prometa i veza pribavit će mišljenje Poduzeća "Hrvatske ceste" o mogućnosti i uvjetima uz koje se može obaviti izvanredni prijevoz.

Dozvola iz stavka 2. ovoga članka važi i kao dozvola za prijevoz stvari iz članka 35. ovoga zakona.

Članak 50.

Odredba članka 49. stavka 1. i 3. ovoga zakona primjenjuje se i na domaćeg prijevoznika kad u međunarodnom prometu, svojim ili stranim vozilom, obavlja prijevoz u dovozu za Republiku Hrvatsku, u odvozu iz Republike Hrvatske ili u tranzitu preko teritorija Republike Hrvatske.

VI. NAKNADA ZA CESTE

Članak 51.

Za strano vozilo koje koristi ceste u Republici Hrvstskoj, osim za vozilo kojim se obavlja izvanredni prijevoz ili prijevoz iz članka 38. stavka 1. točka od 1) do 12) i točka 14) ovoga zakona, plaća se naknada za ceste, ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno.

Za strano vozilo kojim se obavlja izvanredni prijevoz., umjesto naknade za ceste iz stavka 1. ovoga članka, plaća se naknada za izvanredni prijevoz prema utvrđenom cjeniku Poduzeća "Hrvatske ceste".

Članak 52.

Ministar prometa i veza donosi propis o naknadi za ceste iz članka 51. stavka 1. ovoga zakona kojim se određuje osnovica za plaćanje, visina i način plaćanja naknade te evidencija i povrat više naplaćene naknade.

Članak 53.

Ako motorno vozilo i priključno vozilo imaju registarske oznake raznih zemalja, naknada za ceste iz članka 51. stavka 1. ovoga zakona naplaćuje se u iznosima koji važe za zemlju u kojoj je svako od tih vozila registrirano.

Naknada za ceste iz stavka 1. ovoga članka ne plaća se za strano vozilo iz članka 41. ovoga zakona.

Članak 54.

Za strana vozila registrirana u zemljama u kojima odgovarajuća pristojba nije recipročna iznosu naknade za ceste utvrđene propisom iz članka 52. ovoga zakona, naknada za ceste može se uskladiti do recipročnog iznosa.

Članak 55.

Naknade za ceste iz članka 51. ovoga zakona naplaćuju carinski organi.

Sredstva od naknada za ceste koja su naplatili carinski organi prema stavku 1. ovoga članka prihod su Poduzeća "Hrvatske ceste".

VII. OVLAŠTENJA CARINSKIH I DRUGIH NADLEŽNIH ORGANA

Članak 56.

Carinski organi ovlašteni su na graničnom prijelazu odnosno na drugom mjestu gdje se obavlja carinski nadzor provjeravati da li strani prijevoznik ima dozvolu i druge isprave propisane ovim zakonom, drugim propisima i međunarodnim ugovorima. Ako utvrde da strani prijevoznik nema u vozilu propisanu dozvolu, zabranjuje ulazak vozila u Republiku Hrvatsku odnosno njegovo daljnje kretanje hrvatskim cestama.

Carinski organi iz stavka 1. ovoga članka ovlašteni su privremeno oduzeti stranom prijevozniku dozvolu iz članka 10, 30, 35, 43 i 49. ovoga zakona ako posumnjaju u njezinu ispravnost odnosno ako se prijevoznik ne drži uvjeta iz dozvole. Privremeno oduzeta dozvola sa zapisnikom o njezinom privremenom oduzimanju dostavlja se Ministarstvu prometa i veza u roku od 24 sata radi donošenja konačne odluke.

Carinski organi iz stavka 1. ovoga članka izvršavaju odluke Ministarstva prometa i veza iz članka 46. i 47. ovoga zakona.

Članak 57.

Inspektor cestovnog prometa i cesta Ministarstva prometa i veza ovlašten je kod obavljanja inspekcijskog nadzora provjeriti da li strani prijevoznik ima dozvolu i druge isprave propisane ovim zakonom, drugim propisima i međunarodnim ugovorima. Ako utvrdi da strani prijevoznik nema u vozilu propisanu dozvolu, zabranit će mu daljnje kretanje hrvatskim cestama i uputiti ga na najbliži granični prijelaz, radi izlaska iz zemlje.

Kontrola iz stavka 1. ovoga članka obavlja se uz prisustvo ovlaštenog radnika Ministarstva unutarnjih poslova. Inspektor iz stavka 1. ovoga članka ovlašten je provjeriti da li domaći prijevoznik ima odobrenje (licencu) za obavljanje međunarodnog prijevoza.

Inspektor iz stavka 1. ovoga članka ovlašten je stranom prijevozniku privremeno oduzeti dozvolu iz članka 10, 30, 35, 43. i 49. ovoga zakona ako posumnja u njezinu ispravnost odnosno ako se prijevoznik ne drži uvjeta iz dozvole. Privremeno oduzeta dozvola, sa zapisnikom o njezinom privremenom oduzimanju dostavlja se Ministarstvu prometa i veza u roku od 24 sata, radi donošenja konačne odluke.

Protiv rješenja inspektora iz stavka 1. ovoga članka nije dopuštena žalba, već se protiv tog rješenja može pokrenuti upravni spor.

IX. KAZNENE ODREDBE

Članak 58.

Novčanom kaznom od 50.000 do 450.000 dinara kaznit će se za privredni prijestup pravna osoba ako obavlja međunarodni cestovni prijevoz za čije obavljanje nije upisana u sudski registar ili ako nema odobrenje - licencu (članak 5.).

Za privredni prijestup iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi npvčanom kaznom od 5.000 do 25.000 dinara.

Članak 59.

Novčanom kaznom od 10.000 do 25.000 dinara kaznit će se za prekršaj domaći ili strani prijevoznik:

1) ako obavlja međunarodni cestovni prijevoz za čije obavljanje nije upisan u registar radnji ili ako nema odobrenje - licencu (članak 5);

2) ako obavlja kabotažu na teritoriju Republike Hrvatske suprotno odredbi članka 8. i 39. ovoga zakona;

3) ako obavlja međunarodni linijski prijevoz putnika na teritorijik Republike Hrvatske bez dozvole izdane od Ministarstva prometa i veza (članak 10);

4) ako ne obavlja prijevoz putnika u skladu s voznim redom ili cjenikom ili drugim uvjetima iz dozvole (članak 12. i 22);

5) ako pri obavljanju međunarodnoga linijskog prijevoza putnika s više vozila prijevoz ne obavlja sa svim vozilima na cijeloj relaciji za koju je odobren vozni red (članak 13);

6) ako mijenja vozni red ili cjenik za međunarodni linijski prijevoz bez odobrenja Ministarstva prometa i veza (članak 14);

7) ako bez pismenog odobrenja Ministarstva prometa i veza obustavi međunarodni linijski prijevoz putnika (članak 19. stavak 2);

8) ako međunarodni linijski prijevoz stvari za koji mu je izdana dozvola ne obavlja u skladu s voznim redom i uvjetima predviđenim međunarodnim ugovorom (članak 5);

9) ako obavlja izvanredni prijevoz na cestama Republike Hrvatske bez dozvole za izvanredni prijevoz (članak 49. i članak 50).

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi ili vozač stranog vozila novčanom kaznom od 10.000 do 15.000 dinara.

Članak 60.

Novčanom kaznom od 10.000 do 20.000 dinara kaznit će se za prekršaj domaći prijevoznik, strani prijevoznik ili druga pravna osoba:

1) ako ne prodaje karte na autobusnim kolodvorima odnosno na posebno organiziranim prodajnim mjestima prema svom izboru (članak 15),

2) ako se ne drži odredaba međunarodnih ugovora ili propisa o unutarnjem cestovnom prometu u pogledu objave voznog reda i uvjeta prijevoza te načina i uvjeta korištenja autobusnih kolodvora i stajališta (članak 16);

3) ako na vozilu kojim obavlja međunarodni linijski prijevoz putnika ne istakne uočljiv natpis s naznakom početnog i završnog kolodvora (članak 17);

4) ako odmah nakon nastanka okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti ne prijavi Ministarstvu prometa i veza obustavu prijevoza (članak 18);

5) ako odmah nakon privremene obustave odnosno najkasnije 15 dana prije dana trajne obustave prijevoza to ne objavi preko sredstava javnog priopćavanja ili na drugi uobičajeni način, u mjestu početka odnosno završetka linijskog prijevoza i ako o tome ne obavijesti sve autobusne kolodvore i stajališta na kojima je voznim redom predviden prihvat i otprema putnika (članak 20);

6) ako se pri obavljanju slobodnog prijevoza putnika u cestovnom prometu u vozilu ne nalazi uredno popunjen putni list s popisom putnika i brojevima putavnica, potpisan od prijevoznika i ovjeren od nadležnoga carinskog organa na graničnom prijelazu (članak 32);

7) ako ne pribavi dozvolu za međunarodni prijevoz stvari kad se međunarodni prijevoz u pojedinim zemljame može obavljati samo na temelju dozvole (članak 33);

8) ako ne dostavi Ministarstvu prometa i veza pisano izvješće o broju iskorištenih dozvola prema vrsti prijevoza po pojedinim zemljama, graničnim prijelazima i korisnicima dozvola (članak 34).

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi ili vozač stranog vozila novčanom kaznom od 5.000 do 10.000 dinara.

Članak 61.

Novčanom kaznom od 15.000 do 25.000 dinara kaznit će se strani prijevoznik za prekršaj učinjen na teritoriju Republike Hrvatske:

1) ako se pri obavljanju međunarodnoga linijskog prijevoza putnika u vozilu ne nalazi dozvola za obavljanje tog prijevoza (članak 23);

2) ako bez dozvole obavlja međunarodni slobodni prijevoz putnika u cestovnom prometu koji se može obaviti samo uz dozvolu (članak 30);

3) ako se original dozvole za slobodni prijevoz putnika u cestovnom prometu ne nalazi u stranom vozilu, kad se taj prijevoz može obaviti samo uz dozvolu (članak 31);

4) ako se pri obavljanju međunarodnog prijevoza stvari, koje se obavlja na temelju dozvole, u stranom vozilu ne nalazi original dozvole za prijevoz stvari (članak 35. stavak 4);

5) ako bez dozvole obavlja prijevoz stvari iz Republike Hrvatske za treće zemlje odnosno iz treće zemlje u Republiku Hrvatsku (članak 40);

6) ako bez dozvole obavlja međunarodni linijski prijevoz stvari (članak 43).

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i vozae stranog vozila novčanom kaznom od 10.000 do 15.000 dinara.

Članak 62.

Novčanom kaznom od 5.000 do 15.000 dinara kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba:

1) ako pri obavljanju međunarodnog prijevoza posada nema u vozilu dozvolu za prijevoz ili,druge propisane isprave (članak 7);

2) ako Ministarstvu prometa i veza u roku od 15 dana od dana proteka tromjesečja ne dostavi podatke o broju obavljenih vožnji i prevezenih putnika u jednom i drugom smjeru (članak 28);

3) ako u obavljanju međunarodnog prijevoza upotrebljava zakupljeno strano vozilo bez dozvole Ministarstva prometa i veza (članak 41).

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi, a za prekršaj iz točke 1. stavka 1. ovog članka i vozač, novčanom kaznom od 3.000 do 5.000 dinara.

Članak 63.

Novčanom kaznom od 10.000 do 20.000 dinara kaznit će se za prekršaj strani prijevoznik - pravna osoba ako obavlja međunarodni prijevoz putnika osobnim vozilom (taksi-prijevoz) bez dozvole nadležnog organa svoje zemlje za obavljanje takvog prijevoza ili ako međunarodni taksi-prijevoz nije dopušten hrvatskim prijevoznicima u toj zemlji (članak 6).

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 64.

Propisi na temelju ovlaštenja iz ovoga zakona, donjet će se u roku tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga zakona.

Do donošenja propisa iz stavka 1. ovoga članka preuzimaju se i primjenjuju u Republici Hrvatskoj, kao republički propisi, savezni propisi doneseni za izvršenje zakona iz stavka 1. članka 65. ovoga zakona, ako su u suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske i ovim zakonom i to:

1. Odluka o visini naknade za ceste za motorna i priključna vozila austrijske registracije kojima se prevozi roba na teritoriju Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije ("Službeni list SFRJ", br. 25/81, 26/81, 6/83, 21/84 i 38/89);

2. Odluka o visini naknade za ceste za motorna i priključna vozila talijanske registracije kojima se prevozi roba na teritoriju Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije ("Službeni list SFRJ", br. 73/87);

3. Odluka o naknadi za ceste za strana vozila, koja se koriste cestama u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji ("Službeni list SFRJ", br. 25/81, 27/81, i 21/83);

4. Odluka o načinu povraćaja više naplaćene naknade za ceste za strana vozila koja se koriste cestama u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji ("Službeni list SFR.J", br. 31/81);

5. Pravilnik o obrascu putnog lista za domaćeg prijevoznika, načinu njegovog vođenja i postupanja s njim ("Službenl list SFRJ", br. 58/83);

6. Pravilnik o sadržaju i rokovima dostave izvještaja i iskorištenim stranim dozvolama za međunarodni prijevoz stvari ("Službeni list SFRJ", br. 9/84);

7. Pravilnik o dokumentaciji koja se prilaže uz zahtjev za izdavanje dozvole za izvanredni prijevoz u međunarodnom cestovnom prometu ("Službeni list SFRJ", br. 29/85).

Članak 65.

Stupanjem na snagu ovoga zakona stavlja se izvan snage na teritoriju Republike Hrvatske Zakon o prijevozu međunarodnom cestovnom prometu ("Službeni list SFRJ" br. 41/80, 56/80, 33/87, 80/89. i 29/90).

Međunarodni prijevoz u cestovnom prometu do 31. prosinca 1991. godine obavljat će se i u skladu s međunarodnim ugovorima koje je sklopila Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija do stupanja na snagu ovoga zakona i izdanim dozvolama s važenjem za 1991. godinu.

Članak 66.

Ovaj zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 340-01 /91-07/03

Zagreb, 26. lipnja 1991.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Ivan Matija, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Sabora dr.

Žarko Domljan, v. r

Predsjednik Vijeća općina

Luka Bebić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.