Zakoni i propisi - Pravni savjeti 53 08.10.1991 Ukaz o proglašenju Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz područja organizacije i poslovanja gospodarskih subjekata koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, a u svezi s člancima 6. i 7. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz područja organizacije i poslovanja gospodarskih subjekata koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni

Proglašavam Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz područja organizacije i poslovanja gospodarskih subjekata koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni kojeg je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednicama Vijeća udruženog rada 26. lipnja 1991., Vijeća općina 26. lipnja 1991. i Društvena-političkog vijeća 26. lipnja 1991 godine.

Klasa: 011-01/91-01/82

Urbroj:71-91-1

Zagreb, 28. lipnja 1991.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r
ZAKON

o preuzimanju saveznih zakona iz područja organizacije i poslovanja gospodarskih subjekata koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni

Članak 1.

Preuzimaju se i primjenjuju u Republici Hrvatskoj kao republički zakoni

1. Zakon o poduzećima ("Službeni list SFRJ", br. 77/88, 40/89, 46/90 i 61/90).

2. Zakon o postupku za upis u sudski registar ("Službeni list SFRJ", br. 13/83 i 17/90).

3. Zakon o jedinstvenoj klasifikaciji djelatnosti ("Službeni list SFRJ", br. 6/86).

4. Zakon o zadrugama ("Službeni list SFRJ", br. 3/90).

5. Zakon o osnovama sigurnosti transporta naftovodima i plinovodima ("Službeni list SFRJ", br. 64/73).

6. Zakon o jedinstvenom načinu utvrđivanja, evidentiranja i prikupljanja podataka o rezervama mineralnih sirovina i podzemnih voda i o bilanci tih rezervi ("Službeni list SFRJ", br. 53/77, 24/86 i 17/90).

7. Zakon o odgovornosti za nuklearne štete ("Službeni list SFRJ", br. 22/78).

Članak 2.

U Zakonu o poduzećima u članku 187b. iza zadnjeg stavka dodaju se dva nova stavka koji glase:

"Kada se radi o podjeli društvenog poduzeća, poduzeće je dužno pribaviti suglasnost Agencije Republike Hrvatske za restrukturiranje i razvoj (u daljem tekstu: Agencija). Odluka o podjeli društvenog poduzeća na koju nije dana suglasnost Agencije nema pravni učinak."

"Odluku o davanju ili uskrati suglasnosti iz prethodnog stavka ovoga članka, Agencija je dužna donijeti u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva."

U članku 196. stavku 1. brišu se riječi "glava IV. Međusobni radni odnosi radnika u udruženom radu" i riječ "saveznih".

Članak 3.

U Zakonu o zadrugama u članku 15. stavku 6. riječi "saveznim" brišu se.

Članak 4.

U Zakonu o zadrugama o članku 20. stavak 3. mijenja se i glasi:

"U slučaju prestanka zadruge sredstva u društvenom vlasništvu iz članka 15. stavka 4. ovoga zakona prenose se Hrvatskom fondu za razvoj bez preuzimanja obveza."

Članak 5.

Savezni propisi doneseni za izvršenje zakona iz članka 1. ovoga zakona preuzimaju se i primjenjuju u Republici Hrvatskoj kao republički propisi ako su u suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske i ovim zakonom.

Članak 6.

Ovlaštenja saveznih organa za izvršenje i primjenu zakona iz članka 1. ovoga zakona i propisa iz članka 5. ovoga zakona postaju ovlaštenja organa Republike Hrvatske u okviru njihovih ovlasti utvrđenih zakonom.

Članak 7.

U cjelokupnom tekstu zakona iz članka 1. ovoga zakon riječi "Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija" zamjenjuju se riječima "Republika Hrvatska" u odgovarajućem padežu, riječi "Službeni list SFRJ" zamjenjuju se riječima "Narodne novine" u odgovarajućem padežu, riječi "Autonomna pokrajina" brišu se i riječi "član"i "stav" zamjenjuju se riječima "članak" i "stavak" u odgovarajućem padežu.

U tekstu Zakona o osnovama sigurnosti transporta naftovodima i plinovodima riječi "organizacija udruženog rada" zamjenjuje se riječju "poduzeće" u odgovarajućem padežu.

Članak 8.

Ovaj zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 306-01 /91-01 /02

Zagreb, 26. lipnja 1991

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Ivan Matija, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v.r.

Predsjednik Vijeća općina

Luka Bebić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.