Zakoni i propisi - Pravni savjeti 53 08.10.1991 Ukaz o proglašenju Zakona o preuzimanju Zakona o prisilnoj nagodbi, stečaju i likvidaciji
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, a u svezi s člancima 6. i 7. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o preuzimanju Zakona o prisilnoj nagodbi, stečaju i likvidaciji

Proglašavam Zakon o preuzimanju Zakona o prisilnoj nagodbi, stečaju i likvidaciji, kojeg je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednicama Vijeća udruženog rada 26. lipnja 1991., Vijeća općina 26. lipnja 1991. i Društveno-političkog Vijeća 26. lipnja 1991. godine.

Klasa:011-01/91=01/83

Urbroj:71-91-1

Zagreb; 28. lipnja 1991.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.ZAKON

o preuzimanju Zakona o prisilnoj nagodbi, stečaju i likvidaciji

Članak 1.

Ovim zakonom preuzima se Zakon o prisilnoj nagodbi, stečaju i likvidaciji ("Službeni list SFRJ", br. 84/89), kao zakon Republike Hrvatske.

Članak 2.

Zakon iz članka 1. ovoga zakona primjenjuje se u Republici Hrvatskoj, ukoliko njegove odredbe nisu protivne Ustavu i zakonima Republike Hrvatske odnosno ako odredbama ovoga zakona nije drukčije određeno.

Članak 3.

Članak 5. zakona iz članka 1. ovoga zakona mijenja se i glasi :

"Za otvaranje stečajnog postupka nad poduzećem koje proizvodi predmete naoružanja i vojne opreme potrebna je prethodna suglasnost Ministarstva narodne obrane."

Članak 4.

U članku 88. zakona iz članka 1. ovoga zakona stavak 5 mijenja se i glasi:

"Imovina dužnika upotrijebit će se za podmirenje troškova stečajnog postupka, a neutrošeni dio predat će se Hrvatskom fondu za razvoj bez preuzimanja obveza."

Članak 5.

U članku 135. zakona iz članka 1. ovoga zakona stavak 2. mijenja se i glasi:

"Imovina koja se nije mogla predati vjerovnicima u smislu odredbe stavka 1. ovoga članka predaje se Hrvatskom fondu za razvoj."

Članak 6.

U članku 146. zakona iz članka 1. ovoga zakona stavak 2. mijenja se i glasi:

"Vjerovnik koji je prema dužniku imao potraživanje u stranoj valuti, može kod ovlaštene banke pretvoriti (kupiti) odgovarajuću valutu u skladu s važećim propisima."

Članak 7.

Članak 148. zakona iz članka 1. ovoga zakona mijenja se i glasi:

"Ako nakon isplate vjerovnika ostanu neraspoređena društvena sredstva ta se sredstva predaju Hrvatskom fondu za razvoj.

Ako ostanu neraspoređena sredstva u zadružnom vlasništvu ta se sredstva predaju odgovarajućem zadružnom savezu, a ako ostanu sredstva u privatnom vlasništvu predaju se vlasniku."

Članak 8.

Članak 154. zakona iz članka 1. ovoga zakona mijenja se i glasi:

"Prijedlog za pokretanje likvidacijskog postupka mogu podnijeti: osnivač, vlasnik odnosno dužnik, sud koji vodi sudski registar i nadležni državni organ odnosno organ jedinice lokalne samouprave."

Članak 9.

Članak 160. zakona iz članka 1. ovoga zakona mijenja se i glasi:

"Sud u Republici Hrvatskoj isključivo je nadležan za provedbu postupka prisilne nagodbe, stečaja i likvidacije protiv dužnika koji ima sjedište odnosno prebivalište na području Republike Hrvatske.

Odluke suda donesene u postupcima iz stavka 1. ovoga članka odnose se na cjelokupnu imovinu dužnika".

Članak 10.

U člancima 161, 162. i 163. zakona iz članka 1. ovoga zakona riječi: "Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija" zamjenjuju se riječima: "Republika Hrvatska" u odgovarajućem padežu.

U članku 25. stavku 1. točke 4. i 8, članku 40. stavku 5, članku 88. stavku 3. i 4, članku 89. stavku 2, članku 90. točki 6. članku 149. stavku 2. i članku 161. stavku 2. zakona iz članka 1. ovoga zakona riječi "Službeni list SFRJ" zamjenjuju se riječima "Narodne novine" u odgovarajućem padežu.

U cijelom tekstu zakona iz članka 1. ovoga zakona riječi "član" i "stav" zamjenjuju se riječima "članak" i "stavak" u odgovarajućem padežu.

Članak 11.

U člancima 164. i 165. zakona iz članka 1. ovoga zakona, iznosi "10.000.000" i "100.000.000" zamjenjujuse iznosima "10.000" i "100.000".

U člancima 166. i 167. zakona iz članka 1. ovoga zakona, iznosi "4.500.000" i "45.000.000" zamjenjuju se iznosima "4.500" i "45.000".

Članak 12.

Savezni propisi doneseni za izvršenje zakona iz članka 1. ovoga zakona ostaju na snazi i primjenjuju se kao republički propisi, dok se republičkim propisima drugačije ne odredi.

Članak 13.

Ovlaštenja saveznih organa za izvršavanje i primjenu zakona iz članka 1. ovoga zakona postaju ovlaštenja republičkih organa koji u okviru svojih ovlasti osiguravaju izvršavanje odnosno primjenu toga zakona.

Članak 14.

Stupanjem na snagu ovoga zakona postupci koji nisu dovršeni po odredbama Zakona o prisilnoj nagodbi, stečaju i likvidaciji ("Službeni list SFRJ", br. 84/89) dovršit će se po odredbama ovoga zakona.

Članak 15.

Ovaj zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa:432-05/91-01/07

Zagreb, 26. lipnja 1991.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Ivan Matija, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Vijeća općina

Luka Bebić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.