Zakoni i propisi - Pravni savjeti 53 08.10.1991 Ukaz o proglašenju Zakona o preuzimanju Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, a u svezi s člancima 6. i 7. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o preuzimanju Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije

Proglašavam Zakon o preuzimanju Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, kojeg je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednicama Vijeća općina 26. lipnja 1991. i Društveno-političkog vijeća 26. lipnja 1991. godine.

Klasa:011-01/91-01/87

Urbroj : 71-91-1

Zagreb, 28. lipnja 1991.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

ZAKON

o preuzimanju Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije

Članak 1.

Ovim zakonom preuzima se Krivični zakon SFRJ ("Službeni list SFRJ", br. 44/76, 36/77, 56/77, 34/84, 74/87, 3/90 i 38/90), kao republički zakon.

Članak 2.

Zakon iz članka 1. ovoga zakona primjenjuje se u Republici Hrvatskoj u cijelosti, ako odredbama ovog zakona nije drugačije propisano.

Članak 3.

Članak 1. braše se.

Članak 4.

Članak 2. mijenja se i glasi:

"Zaštita čovjeka, građana Republike Hrvatske i drugih osnovnih vrijednosti Republike i primjenjivanje krivično-pravne prinude, kad je nužna i u kojoj mjeri za suzbijanje opasnih djelatnosti po subjekte navedene u ovom članu, predstavljaju osnov i granice za određivanje krivičnih djela i propisivanje krivičnih sankcija."

Članak 5.

Članak 7. briše se.

Članak 6.

U članku 33. u točki 3) riječi "socijalističkoga samoupravnog" brišu se.

Članak 7.

U članku 34. točka 1) briše se.

Članak 8.

U članku 35. stavak 1. mijenja se i glasi:

"Kazna zatvora može se izreći samo kao glavna kazna".

Članak 9.

Članak 37. briše se.

Članak 10.

U članku 38. stavak 2. mijenja se i glasi:

"Kazna zatvora u trajanju od dvadeset godina može se izreći samo za najteže oblike krivičnog djela".

Članak 11.

U članku 41. u stavku 3. riječi "visinu njegova osobnog dohotka, druge" brišu se.

Članak 12.

U članku 48. u stavku 2. točka 1) briše se.

Članak 13.

U članku 53. stavak 2. briše se.

Članak 14.

U članku 68. u stavku 4. i članku 70. stavku 1. i 2. riječi "SFRJ" zamjenjuju se riječima "Republika Hrvatska" u odgovarajućim padežima.

Članak 15.

U članku 71. stavak 1. briše se.

Članak 16.

U članku 87. riječi "organizaciju udruženog rada ili drugu samoupravnu" brišu se.

Članak 17.

U članku 89. u stavku 1. točka 1) mijenja se i glasi:

"Prestanak obavljanja javnih ovlaštenja, određenih poslova ili funkcija u organima vlasti ili javnim poduzećima".

U stavku 2. točka 1) mijenja se i glasi:

"Zabrana obavljanja javnih ovlaštenja određenih poslova ili funkcija u tijelima vlasti ili javnim poduzećima".

Članak 18.

U članku 91 u stavku 1. riječi "samoupravnim općim aktima" zamjenjuju se riječima "općim aktima i kolektivnim ugovorima".

Članak 19.

U članku 94. u stavku 2. riječi "organizacijama udruženog rada i drugim samoupravnim organizacijama i zajednicama" brišu se.

Članak 20.

U članku 95. u stavku 1. u točki 1) riječi "Smrtna kazna ili" brišu se.

Članak 21.

U članku 97. u točki 1) riječi "od osude na smrtnu kaznu ili" brišu se.

Članak 22.

Naziv Glave XII. mijenja se i glasi:

"Važenje Krivičnog zakona Republike Hrvatske prema mjestu izvršenja krivičnog djela", te u članku 104. riječi "Jugoslavenskoga" i "SFRJ" zamjenjuju se riječima "Hrvatskoga" i "Republika Hrvatska".

Članak 23

Članak 105. mijenja se i glasi:

"Važenje hrvatskoga krivičnog zakonodavstva za određena krivična djela učinjena u inozemstvu

Hrvatsko krivično zakonodavstvo važi za svakoga tko u inozemstvu učini krivično djelo iz Glave XX. Krivičnog zakona Republike Hrvatske ili iz članka 168. ovoga zakona ako se krivotvorenje odnosi na domaći novac".

Članak 24.

U članku 106. i 107. riječi "Jugoslavenskoga" i "SFRJ" zamjenjuju se riječima "Hrvatskoga" i "Republika Hrvatska" u odgovarajućim padežima.

Članak 25.

U članku 108. stavak 1. mijenja se i glasi:

"(1) Ako je u slučajevima iz čl.104. ovoga zakona pokrenut ili dovršen krivični postupak u stranoj državi gonjenje će se u Republici Hrvatskoj poduzeti samo na temelju odobrenja javnog tužioca Republike Hrvatske."

Stavak 3. mijenja se i glasi:

"(3) U slučajevima iz čl. 106. i 107. ovoga zakona gonjenje će se poduzeti samo kad se za krivično djelo kažnjava i prema zakonu zemlje u kojoj je djelo učinjeno. Kad se u slučajevima iz članka 106. i 107. stavku 1. ovoga zakona prema zakonu zemlje kojoj je djelo učinjeno za to krivično djelo ne kažnjava gonjenje se može poduzeti samo na temelju odobrenja javnog tužloca Republike Hrvatske."

U stavku 4. riječi "odobrenje saveznog javnog tužioca može u SFRJ" zamjenjuju se riječima "javnog tužioca Republike Hrvatske u Republici Hrvatskoj".

Članak 26.

Glava XIII. briše se.

Članak 27.

U članku 113. u stavu 1. riječi "SFRJ" zamjenjuju se riječima "Republike Hrvatske".

Stavci 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. i 9. brišu se.

Članak 28.

Glava XV. briše se, osim odredaba:

- članka 115. u kojem se riječi "SFRJ" zamjenjuju riječima "Republika Hrvatska", a riječi "smrtnom kaznom" riječima "kaznom zatvora od dvadeset godina",

- članka 118, 119, 120, 121, 128, 129, 132, te članka 135. u kojima se riječi "SFRJ" zamjenjuju riječima "Republika Hrvatska" u odgovarajućim padežima,

- članka 136. u kojem se u stavku 1. broj "114" zamjenjuje brojem "118", broj "123" brojem "121", a članovi "125 do 127." brišu se,

- članka 137. u kojem se u stavku 1. riječi "iz članka 114. do 116." i "do 127" brišu,

- članka 139. u kojem se u stavku 1. riječi "iz članka 114. do 116." i "i članka 124. do 127." brišu, te u stavku 2. riječi "smrtnom kaznom" zamjenjuju se riječima "kaznom zatvora od dvadeset godina", a u stavku 3. riječi "114. do 117." i "123. do" brišu se.

Članak 29.

U Glavi XVII. u nazivu Glave brišu se riječi "SFRJ" i članak 157. briše se.

Članak 30.

U članku 158. i 159. riječi "SFRJ" zamjenjuju se riječima "Republika Hrvatska" u odgovarajućim padežima.

Članak 31.

U Glavi XVIII. u nazivu Glave riječ "jugoslavenskog" zamjenjuje se riječju "hrvatskog".

Članak 32.

U članku 162. riječi "SFRJ" zamjenjuju se riječima "Republike Hrvatske".

Članak 33.

U članku 169. u stavku 1. riječ "saveznog" zamjenjuje se riječju "republičkog".

Članak 34.

Glava XIX. briše se.

Članak 35.

U Glavi XX. u nazivu Glave riječi "SFRJ" zamjenjuju se riječima "Republika Hrvatska", a u članku 203. u stavku 5, članku 206. stavku 4, članku 227. stavku 1, članku 228. stavku 2, članku 229. stavku 2, članku 230. stavku 2, članku 231. stavku 3, članku 233. stavku 3, članku 234. stavku 2, članku 236. stavku 2, članku 240. stavku 3. i članku 241. stavku 3. riječi "smrtnom kaznom" zamjenjuju se riječima "kaznom zatvora od dvadeset godina".

Članak 36.

U članku 247. u stavku 1. i 2. i članku 248. riječ "saveznoga" zamjenjuju se, riječju "republičkoga" u odgovarajućim padežima.

Članak 37.

U članku 248a. u nazivu krivičnog djela i u stavku 1. i 2. i članku 249. u stavku 1. i 2. riječi "SFRJ" zamjenjuju se riječima "Republika Hrvatska".

Članak 38.

Glava XXIII. i Glava XXIV. brišu se.

Članak 39.

Ovaj zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Kalasa : 740-02/91-02/02

Zagreb, 26. lipnja 1991.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća općina

Luka Bebić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina: