Zakoni i propisi - Pravni savjeti 53 08.10.1991 Ukaz o proglašenju Zakona o preuzimanju Zakona o izvršnom postupku
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, a u svezi s člancima 6. i 7. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o preuzimanju Zakona o izvršnom postupku

Proglašavam Zakon o preuzimanju Zakona o izvršnom postupku, kojeg je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednicama Vijećaopćina 26. lipnja 1991. i Društveno-političkog vijeća 26. lipnja 1991. godine.

Klasa:011-01/91-O1/89

Urbroj: 71-91-1

Zagreb, 28. lipnja 1991.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.ZAKON

o preuzimanju Zakona o izvršnom postupku

Članak 1.

Ovim zakonom preuzima se Zakon o izvršnom postupku ("Službeni list SFRJ", br. 20/78, 6/82, 74/87, 57/89, 20/90, 27/90 i 35/91), kao zakon Republike Hrvatske.

Članak 2.

Zakon iz članka 1. ovoga zakona primjenjuje se u Republici Hrvatskoj ukoliko su njegove odredbe u suglasnosti s Ustavom i zakonima Republike Hrvatske odnosno ako odredbama ovoga zakona nije drukčije određeno.

Članak 3.

U članku 2. stavak 3. mijenja se i glasi:

"Društveno-politička zajednica i drugi organi koji su ovlšteni da pokreću postupak pred sudom, ovlašteni su i da pokreću postupak izvršenja i osiguranja ako je to potrebno radi zaštite društvenog vlasništva, a odluka dotičnog suda je podobna za izvršenje po odredbama ovoga zakona."

Članak 4.

U članku 12. riječi "Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji" zamjenjuju se riječima "Republici Hrvatskoj".

Članak 5.

U članku 13. riječi "Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji" zamjenjuju se riječima "Republici Hrvatskoj", a riječ "saveznog" riječju "republičkog".

Članak 6.

U članku 34. riječi "odnosno pokrajinskim" i riječi "ako saveznim zakonom nije drugačije propisano" brišu se.

Članak 7.

U članku 39. stavak 6. briše se.

Članak 8.

U članku 40. riječi "odnosno pokrajinskim" i riječi "ako saveznim zakonom nije drugačije propisano" brišu se.

Članak 9.

U članku 91. stavku 1. i 2. i članku 138. stavku 1. riječi "Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji" zamjenjuju se riječima "Republici Hrvatskoj".

Članak 10.

U članku 195. dodaje se stavak 2. koji glasi:

"Odredbe stavka 1. ovoga članka ne primjenjuju se na društveno-potitičke zajednice i njihove organe".

Članak 11.

U članku 197. stavku 3. i 4. i članku 204. stavku 2. riječ "saveznim" zamjenjuje se riječju "republičkim".

Članak 12.

U članku 234. stavku 1. riječi "odnosno pokrajinskim" brišu se.

Članak 13.

Savezni propisi donijeti za izvršavanje zakona iz članka 1. ovoga zakona ostaju na snazi i primjenjuju se kao republički, dok se republičkim propisom drukčije ne odredi.

Članak 14.

Stupanjem na snagu ovoga zakona postupci koji nisu dovršeni po odredbama Zakona o izvršnom postupku ("Službeni list SFRJ", br. 20/78, 6/82, 74/87, 57/89, 20/90, 27/90 i 35/91) dovršit će se po odredbama ovoga zakona.

Članak 15.

Ovaj zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novlnama".

Klasa: 740-11 /91-01 /03

Zagreb, 26. lipnja 1991.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća općina

Luka Bebić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.