Zakoni i propisi - Pravni savjeti 52 03.10.1991 Uredba o preuzimanju sredstava JNA i SSNO na teritoriju Republike Hrvatske u vlasništvo Republike Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. Zakona o ovlaštenju Vlade Republike Hrvatske za donošenje uredbi kojima će uređivati pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine". broj 39/91), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 1. listopada 1991. godine donijela je

UREDBU

o preuzimanju sredstava JNA i SSNO na teritoriju Republike Hrvatske u vlasništvo Republike Hrvatske

Članak 1.

Društvena sredstva na teritoriju Republike Hrvatske kojima, kao sredstvima Federacije, upravljaju i raspolažu Jugoslavenska narodna armija i Savezni sekretarijat za narodnu obranu postaju vlasništvo Republike Hrvatske.

Pod društvenim sredstvima iz stavka 1. ovog članka smatraju se: nekretnine, pokretnine, imovinska prava i novčana sredstva zatečena na računu kod Službe društvenog knjigovodstva Hrvatske.

Članak 2.

Vlada Republike Hrvatske ili organ kojeg ovlasti određuje ustanove Jugoslavenske narodne armije koje se mogu registrirati kao društvena poduzeća u skladu s posebnim propisom.

Vlada Republike Hrvatske ili organ kojeg ovlasti utvrđuje i raspoređuje sredstva iz članka 1. ove uredbe, ako posebnim propisom nije drugačije određeno.

Članak 3.

Ustanove Jugoslavenske narodne armije koje uđu u sastav oružanih snaga Republike Hrvatske ili su na raspolaganju Vladi Republike Hrvatske nastavljaju obavljati djelatnost u skladu s odlukama Vlade Republike Hrvatske.

Članak 4.

Sredstva za financiranje zdravstvenih. nastavnih, nastavno-znanstvenih i znanstveno-istraživačkih ustanova iz članka 3. ove uredbe osiguravaju se iz Republičkog fonda zdravstva, te fondova pri Ministarstvu prosvjete i kulture i fondovima pri Ministarstvu znanosti, tehnologije i informatike, a po potrebi i iz Proračuna Republike Hrvatske.

Članak 5.

Ovlašćuje se ministar obrane da, u skladu s odredbom članka 3. ove uredbe, imenuje i razrješava organe upravljanja ustanova, po pribavljenom mišljenju ministarstva u čiji djelokrug ulazi djelatnost ustanove, te postavlja i razrješava rukovodno osoblje. Nadzor nad stručnim radom i zakonitošću rada ustanova iz članka 3. ove uredbe obavljaju ministarstva u čiji djelokrug ulaze djelatnosti ustanova.

Članak 6.

Opći akti ustanova iz članka 3. ove uredbe uskladit će se s propisima Republike Hrvatske u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe. Do usklađivanja općih akata iz stavka 1. ovog članka s propisima Republike Hrvatske njihove odredbe će se primjenjivati ukoliko nisu protivne propisima Republike Hrvatske.

Članak 7.

Odredbe ove uredbe odgovarajuće se primjenjuju na Saveznu direkciju za promet i rezerve proizvoda s posebnom namjenom u odnosu na sredstva na teritoriju Repulike Hrvatske.

Članak 8.

Ovlašćuje se ministar obrane i ministar pravosuda i uprave da po potrebi donesu propise i druge akte za provođenje ove uredbe u roku od 30 dana ođ dana stupanja na snagu ove uredbe.

Članak 9.

Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 943-01/91-01/07

Urbroj : 5030119-91-2

Zagreb, 2. listopada 1991.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.