Zakoni i propisi - Pravni savjeti 52 03.10.1991 Uredba o porezu na promet proizvoda i usluga
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. Zakona o ovlaštenju Vlade Republike Hrvatske za donošenje uredbi kojima će se uređivati pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 39/91) Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 1. listopada 1991. donijela je

UREDBU

o porezu na promet proizvoda i usluga

Članak 1.

Ne smatra se prometom proizvoda koji služi krajnjoj potrošnji prodaja upotrebljavanih stvari neposredno izmedu građana i putem komisione prodaje, osim prodaje ili davanja bez naknade upotrebljavanih osobnih automobila, ostalih motornih vozila i plovnih objekata. kao i prodaja poljoprivrednih proizvoda koja se obavlja među građanima na tržnicama i sajmovima.

Članak 2.

Pravne osobe koje obavljaju registriranu djelatnost mogu nabavljati, pod uvjetima iz članka 9. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga (u daljnjem tekstu: zakona) opremu po nižim - povlaštenim stopama. Pravne osobe koje obavljaju registriranu proizvođačku djelatnost, mogu nabavljati, pod uvjetom iz članka 9. Zakona reprodukcijski materijal po nižim - povlaštenim stopama. Pravna osoba u smislu stavka 1. i 2. ovog članka razumijeva se i stambena zadruga koja je osnovana i registrirana u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje osnivanje zadruge, a koja nabavlja opremu i reprodukcijski materijal za izgradnju stanova i stambenih zgrada. koje se grade prema odobrenom projektu - ako u svom sastavu ima organiziranu građevinsku operativu (građevinski pogon, građevinsku radnu jedinicu ili stručnu službu za praćenje izgradnje i nadzor nad izgradnjom objekata. uz vođenje poreznih i drugih evidencija o nabavci, kretanju i utrošku reprodukcijskog materijala i opreme).

Članak 3.

Porezni obveznik poreza na promet proizvoda je građanin i pravna osoba koja je uzela vlastite proizvode za vlastitu upotrebu. dala proizvode bez naknade i pravna osoba kod koje je utvrđen manjak i rashod proizvoda iznad manjka i rashoda dozvoljenog općim aktom poreznog obveznika ili aktom strukovne sekcije Privredne komore.

Članak 4.

Osnovni porez na promet proizvoda ne plaća se na promet proizvoda koji su izradeni u poduzeću ili pogonu registrirana za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida osim proizvoda iz tarifnih brojeva 2, 3, 4, 7. i 8. te grafičkih proizvoda iz tar. broja 1. Tarife osnovnog poreza na promet, sredstva naoružanja i opreme za oružane snage Republike Hrvatske, policiju i Glavni štab saniteta Republike Hrvatske oružja i opreme namijenjene za poslove izvršenja krivičnih i prekršajnih sankcija za koje se sredstva osiguravaju u republičkom proračunu zaštitnih plinskih maski i kompleta minimuma obvezatnih sredstava za osobnu zaštitu od ratnog djelovanja.

Članak 5.

Osnovni porez na promet usluga ne plaća se na usluge što ih pravne osobe i građani obavljaju policlji, oružanim snagama Republike Hrvatske i Glavnom štabu saniteta Republike Hrvatske i na znanstveno-istraživačke usluge.

Članak 6.

Porezni obveznik poreza na promet usluga za usluge koje obavi građanin pravnoj osobi je pravna osoba.

Članak 7.

Osnovica poreza na promet usluga je:

- kod obavljanja vanjskotrgovinskih usluga i usluga prometa proizvoda na veliko u Republiei Hrvatskoj, ostvarena razlika između nabavne i prodajne cijene, kao i primljena provizija ili druga naknada ostvarena u vidu redovnog ili izvanrednog prihoda;

- kod usluga zastupanja pravnih i fizičkih osoba provizija i druga naknada ostvarena u vidu redovnih ili izvanrednih prihoda;

- kod obavljanja agencijskih, posredničkih i komisionih poslova, ostvarena provizija i druga naknada u vidu redovnih i izvanrednih prihoda;

- kod obavljanja bankarskih, kreditnih i burzovnih usluga ostvareni prihod po osnovu kamate. provizije i drugih naknada za obavljanje usluge;

- kod usluga osiguranja odnosno reosiguranja ostvarena premija osiguranja;

- kod igara na sreću. vrijednost primljenih uplata, za učešće u igrama na sreću. po odbitku dobitaka igračima.Za svaku igru na sreću posebno se utvrđuje porezna osnovica;

- kod trgovine na malo, ugostiteljstva i usluga prijevoza putnika i robe ukupni iznos za prodane proizvode i obavljene usluge;

- kod usluga obavljanja platnog prometa, provizija koju ostvari pravna i fizička osoba obavljanjem platnog prometa.

Članak 8.

Osnovni porez na promet na sve vrste uvoznih cigareta plaća se po stopi od 65%.

Članak 9.

Na promet alkoholnih pića, osvježavajučih gaziranih, umjetnih bezalkolnih pića, mineralnih i gaziranih voda, osnovni porez na promet proizvoda plaća se;

1. na prirodna vina, medicinska vina, medovine i jabukovače po stopi od 20%.

2. na ostala alkoholna pića (specijalna vina, vinjak, prirodnu rakiju, žestoka pića i dr.) po stopi od 90%.

3. pivo po stopi od 50% 4. mineralne i gazirane vode, osvježavajuća gazirana i umjetna bezalkoholna pića, aromatizirane sirupe i pića koja sadrže alkohol do 2%. po stopi od 20%

Članak 10.

Na promet slijedećih proizvoda osnovni porez na promet plaća se po stopi od 5%i to na promet:

- upotrebljavanih osobnih automobila, ostalih motornih vozila i plovnih objekata, a koji se obavlja između građana neposredno ili preko trgovinskih poduzeća i drugih pravnih i fizičkih osoba kao posrednika (komisiona prodaja);

- poljoprivredne mehanizacije. uređaja i druge opreme. poljoprivrednog alata za primarnu obradu zemljišta. kao i rezervne dijelove za tu opremu i uređaje;

- organskog i mineralnog gnojiva i sredstava za zaštitu bilja;

- osnovnih proizvoda poljoprivrede i ribarstva;

- proizvoda koji služe za ljudsku prehranu i prehranu životinja, osim proizvoda iz članka 19. ovog zakona ili proizvoda koji su navedeni u drugim tar. brojevima ove tarife;

- originalnih umjetničkih djela s područja slikarstva, kiparstva, arhitekture, grafike i ostalih likovnih djelatnosti i unikata primijenjene umjetnosti i industrijskog oblikovanja za koje se autorima plaća autorski honorar, a koja prodaje sam autor. Na ostala umjetnička djela iz stavka 1. ovog zakona plaća se porez po ovom tarifnom broju - ukoliko ta djela u prometu prati uvjerenje ovlaštenog strukovnog udruženja ili ovlaštenog republičkog organa s područja prosvjete i kulture:

- kompjutere te kompjuterskih štampača i džepnih kalkulatora;

- elektrićne energije, lignita, mrkog ugljena. kamenog i drvenog ugljena, briketa od ugljena, plina dobivenog destilacijom ugljena. ogrjevnog drveta, prirodnog zemnog plina i tehničkih plinova; - ekološki prihvatljive ambalaže za krajnju potrošnju u trgovini i ugostiteljstvu;

- kataloga muzeja, likovnih galerija i izložbi, kataloga kulturnih, umjetničkih, znanstvenih, obrazovnih, stručnih i drugih izložbi, te filmova, video i audio-kazeta, gramofonskih ploča, magnetofonskih i magnetskih vrpci, kompakt-diskova na kojima su snimljena naprijed navedena djela ili dramska. operna, simfonijska, komorna, orkestarska, etno-muziološka djela. djela klasične i ozbiljne glazbe, govorna djela, djela i programi namijenjeni učenju stranih jezika, priče i pjesme zabavne i narodne glazbe. Mišljenje o tome da se radi o proizvodima iz stavka 1. ovoga odlomka; daje ovlašteni republički organ za prosvjetu i kulturu. Izdavač odnosno uvoznik. dužan je prije stavljanja u promet otisnuti pripomenu na proizvode iz stavka 1. ovoga odlomka s naznakom da je riječ o tim proizvodima na koje se plaća porez na promet po povlaštenoj stopi od 5%, s pozivom na broj i datum mišljenja ovlaštenog organa, - kakaa i čokolade i drugih prerađevina za hranu koje sadrže kakao;

- soli (NaCl) za prehranu; - proizvoda od šećera (bomboni, žvakaće gume i dr.);

- aparata za mjerenje šećera u krvi;

- saćnih osnova (umjetnog saća) od voska te opremu, pribor i materijale što se isključivo upotrebljavaju u pčelarstvu;

- školskog pisaćeg i crtaćeg pribora;

- turističkog, propagandnog i informativnog materijala. te propagandnog i informativnog materijala za zdravstvene, odgojne i humanitarne svrhe do visine sredstava koja se za te namjene osiguravaju u republičkom proračunu; - kopije odljeva razglednica i suvenira izrađenih prema originalnim predmetima iz muzeja i galerija što ih te ustanove izravno prodaju ili ih daju na prodaju drugim organizacijama i poduzećima odnosno trgovinama;

- novorođenačke opreme;

- slikarskog i kiparskog materijala i pribora;

- dječje muške ili dječje ženske odjeće do broja 14 zaključno;

- dječje muške ili dječje ženske obuće do broja 34 zaključno;

- zastava i grbova. kao simbola hrvatske državnosti, osim ako su izrađeni od materijala iz tarifnog broja 7. točke 1, 2. i 5. Tarife osnovnog poreza na promet.

Članak 11.

Osnovni porez na promet usluga plaća se po stopi od 5%. Napomena: Osnovni porez na promet usluga po stopi od 5% plaća se i na usluge prijevoza putnika i robe.

Članak 12.

Osnovni porez na promet usluga prometa robe na veliko i vanjskotrgovinskih usluga plaća se po stopi od 3%. Napomena: Pod obavljanjem prometa na veliko razumijeva se kupnja proizvoda i prodaja proizvoda u nepromijenjenom stanju sa stovarišta (skladišta i sl.) ili tranzitno, osim prodaje za gotov novac drugoj pravnoj osobi na temelju njezine pismene narudžbenice i uz obvezno izdavanje fakture.

Članak 13.

Osnovni porez na promet od igara na sreću plaća se:

1) po stopi od 20% na igre na sreću pomoću automata i drugih mehaničkih ili automatskih aparata i uređaja (automati na kovani novac, žetoni, tombola i dr.) i posebne igre na sreću (roulette, trente et quarante, baccara, shemin de fer i sl);

2) po stopi od 5% na ostale igre na sreću - loto, lutrija (redovna, izvanredna, expres i instant.), sportska prognoza i ostale igre na sreću za čiju je organizaciju nadležan organ kao odobrenje. Porezni obveznik poreza na promet od igara na sreću je prerađivać igara na sreću - pravna odnosno fizička osoba koja ima odobrenje nadležnog organa za priređivanje igara na sreću.

Članak 14.

Osnovni porez na promet usluga plaća se: - po stopi od 10% na usluge izdavanja u zakup ili pod zakup odnosno u leasing pokretnih stvari; - po slopi od 30% na usluge posredovanja, usluge zastupanja, agencijske usluge i komisione usluge

Članak 15.

Osnovni porez na promet ugostiteljsko-turističkih usluga plaća se po stopi od 10%.

Članak 16.

Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa 410-19/91-01/14

Urbroj : 5030116-91-3

Zagreb. 1 listopada 1991

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.