Zakoni i propisi - Pravni savjeti 52 03.10.1991 Odluka o izuzimanju od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja zemljišta u k. o. Sisak Novi
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 5. Zakona o zabrani prijenosa prava raspolaganja i korištenja određenih nekretnina u društvenom vlasništvu na druge korisnike odnosno u vlasništvo fizičkih i pravnih osoba ("Narodne novine", broj 53/90) Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 1. listopada 1991. donijela je sljedeću

ODLUKU

o izuzimanju od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja zemljišta u k. o. Sisak Novi

I.

Izuzimaju se od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja dijelovi sadašnjih katastarskih čestica k. o. Sisak Novi u površinama kako slijedi: kč. br. 1466/1 - 63 m', kč. br. 1466/4 - 157 m. kč. br. 1474 - 183 m', kč. br. 1476/650 m i 1476/8 - 12 m'; podruštvovljene temeljem Zakona o određivanju građevinskog zemljišta u gradovima i naseljima gradskog karaktera ("Narodne novine", broj 30168).

II.

Nekretnine iz točke I. ove odluke izuzimaju se od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja radi formiranja nove kč. br.1474/3 k.o. Sisak Novi, površine 465 m, za izgradnju odvojka ulice Savskih žrtava u Sisku.

III.

Parcela iz točke II. ove odluke formirat će se prema parcelacionom elaboratu izrađenom i ovjerenom od Zavoda za katastar i geodetske poslove, klasa: 936-02/89-01/31. ur. broj: 2176-12-02-90-2 od 28. studenog 1990. godine, a potvrđenom od Sekretarijata zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

IV.

Utvrđuje se da je općina Sisak osigurala i položila na poseban račun kod Službe društvenog knjigovodstva Sisak. broj 34100-781-58, sredstva za isplatu nadoknade po tržišnim cijenama za nekretnine iz točke I. ove odluke.

V.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 940-01/91-01/01

Urbroj : 5030119-91-53

Zagreb, 1. listopada 1991.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.