Zakoni i propisi - Pravni savjeti 51 01.10.1991 Uredba o porezu iz neto plaća i drugih osobnih primanja
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. Zakona o ovlaštenju Vlade Republike Hrvatske za donošenje uredbi kojima će se uređivati pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 39/91), Vlada Republike Hrvatske donosi na sjednici održanoj 1. listopada 1991. godine

UREDBU

o porezu iz neto-plaća i drugih osobnih primanja

Članak 1.

Ovom uredbom uvodi se porez iz neto-plaća i drugih osobnih primanja (u daljnjem tekstu: porez iz neto-plaća).

Članak 2.

Porez iz neto-plaća plaćaju svi zaposleni kod pravnih i fizičkih osoba, građani koji obavljaju djelatnost sredstvima u vlasništvu građana i građani koji povremeno obavljaju djelatnost pružanjem usluga pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju registriranu djelatnost, građani koji ostvaruju prihode od autorskih prava, patenata i tehničkih unapređenja i umirovljenici.

Članak 3.

Osnovica poreza iz neto-plaća je:

- za radnike zaposlene kod pravnih i fizičkih osoba i za vlasnike radnji koji porez na dobit plaćaju prema ostvarenoj dobiti

- bruto osobni dohodak, utvrđen u smislu propisa o neposrednim porezima, umanjen za poreze i doprinose koji se plaćaju iz osobnog dohotka,

- za građane koji porez na dobit plaćaju u godišnjem paušalnom iznosu

- preračunata godišnja osnovica,

- za građane koji porez na dobit plaćaju u postotku od svakog pojedinačnog bruto-prihoda ostvarenog povremenim obavljanjem djelatnosti pružanjem određenih usluga

- pojedinačno ostvareni bruto-prihod umanjen za porez na dobit koji se plaća iz tog bruto-prihoda,

- za građane koji ostvaruju prihode od autorskih prava, patenata i tehničkih unapređenja

- osnovica za obračun poreza na prihod od autorskih prava, patenata i tehničkih unapredenja,

- za umirovljenike

- mirovine i druga novčana primanja po propisima iz mirovinskog i invalidskog osiguranja ili po posebnim propisima.

Članak 4.

Stopa poreza na neto-plaće iznosi 4,5%.

Članak 5.

Porez iz neto-plaća ne plaća se iz zajamčenih osobnih dohodaka i mirovina do iznosa zajamčenih osobnih dohodaka. Ako građanin uz mirovinu ili osobni dohodak ostvaruje i druga novčana primanja iz mirovinskog i invalidskog osiguranja ili po drugim posebnim propisima, porez iz neto-plaća ne plaća se, ako ukupni iznos novčanih primanja po svim osnovama ne prelazi iznos zajamčenog osobnog dohotka.

Članak 6.

Porez iz neto-plaća obračunava i naplaćuje isplatilac plaće, prihoda ostvarenog povremenim obavljanjem djelatnosti pružanjem usluga, prihoda od autorskih prava, patenata i tehničkih unapređenja te isplatilac mirovine, a porez iz neto-plaća za građane koji porez na dobit plaćaju u godišnjem paušalnom iznosu, razrezuje i naplaćuje općinska uprava društvenih prihoda po propisima o neposrednim porezima. Ako građanin uz mirovinu ili osobni dohodak ostvaruje i druga novčana primanja iz mirovinskog i invalidsko osiguranja ili po drugim posebnim propisima, porez iz neto-plaća obračunava i naplaćuje Republički fond mirovinskog i invalidskog osiguranja.

Ako sjedište isplatioca plaće, prihoda ostvarenog povremenim obavljanjem djelatnosti i tehničkih unapređenja odnosno mirovine, nije na teritoriju Republike Hrvatske, primalac plaće, prihoda ostvarenog povremenim obavljanjem djelatnosti pružanjem usluga, prihoda od autorskih prava, patenata i tehničkih unapređenja odnosno mirovine, dužan je sam obračunati porez iz neto-plaća i uplatit ga u roku od sedam dana od dana primitka plaće odnosno mirovine, na odgovarajući račun.

Članak 7.

Sredstva poreza iz neto-plaća prihod su Proračuna Republike Hrvatske.

Članak 8.

U pogledu obračuna, razreza i naplate poreza iz neto-plaća, vođenja prekršajnog postupka i izricanja kazni, odgovarajuće se primjenjuju propisi o neposrednim porezima.

Članak 9.

Porez iz neto-plaća ne plaća se na obračunate a neisplaćene plaće odnosno mirovine, za razdoblje do 31. kolovoza 1991. godine.

Porez iz neto-plaća građanima koji porez na dobit plaćaju u godišnjem paušalnom iznosu za razdoblje listopad-prosinac 1991. godine razrezat će se pri razrezu poreza za 1992. godinu.

Članak 10.

Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 410-01/91-01/18

Urbroj : 5030116-9 1-3

Zagreb, 1. listopada 1991.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r