Zakoni i propisi - Pravni savjeti 50 27.09.1991 Uredba o osnivanju i radu Komisije za postupanje s osobama zarobljenim u oružanim sukobima u Republici Hrvatskojo osnivanju i radu Komisije za postupanje s osobama zarobljenim u oružanim sukobima u Republici Hrvatskoj
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Uredba o osnivanju i radu Komisije za postupanje s osobama zarobljenim u oružanim sukobima u Republici Hrvatskoj

Temeljem odredbe članka 1. Zakona o ovlaštenju Vlade Republike Hrvatske za donošenje uredbi kojima će uređivati pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 39/91),Vlade Republike Hrvatske na sjednici održanoj 24. rujna 1991. donijela je

UREDBU

o osnivanju i radu Komisije za postupanje s osobama zarobljenim u oružanim sukobima u Republici Hrvatskoj

Članak 1.

Ovom Uredbom propisuje se osnivanje irad Komisije za postupanje s osobama zarobljenim u oružanim sukobima u Republici Hrvatskoj.

Članak 2.

Pod zarobljenicima u smislu ove Uredbe smatraju se pripadnici JNA, rezervni sastav JNA, te druge osobe zarobljene u oružanim sukobima protiv Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: zarobljenici).

Članak 3.

Osniva se Komisija za postupanje s osobama zarobljenim u oružanim sukobima u Republici Hrvatskoj. Predsjednika i članove Komisije imenuje odlukom Vlada Republike Hrvatske, imeđu predstavnika ministarstava pravosuđa i uprave, obrane, unutarnjih poslova, zdravstva i rada i socijalne skrbi.

U rad Komisije uključit će se predstavnici Promatračke misije Europske zajednice.

Članak 4.

Zadatak Komisije je da primjenom odredaba Ženevske konvencije o postupanju s ratnim zarobljenicima od 12. kolovoza 1949. godine ("Službeni list FNRJ", broj 24/ 1950) provodi repatriranje i razmjenu zarobljenika iz članka 2. ove uredbe. . Komisija nadzire provođenje odredaba Konvencije iz stavka 1. ovog članka u vezi postupanja prema zarobljenicima, te uvjetima njihovog smještaja na određenim lokacijama.

Članak 5.

O svom radu Komisija podnosi izvještaj Vladi Republike Hrvatske.

Članak 6.

Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 800-01/91-01/25

Urbroj : 5030119-9 1 -2

Zagreb. 25. rujna 1991.

Predsjednik

Dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.