Zakoni i propisi - Pravni savjeti 50 27.09.1991 Pravilnik o polaganju ispita za vozače vozila na motorni pogon
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO PROSVJETE I KULTURE

Na temelju članka 63. stavka 4. i članka 70. stavka 2. točke 2. Zakona o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine", br. 20/90 i 9/91), ministar prosvjete i kulture u suglasnosti s ministrom prometa i veza donio je

PRAVILNIK

o polaganju ispita za vozače vozila na motorni pogon

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se: uvjeti i način organiziranja, provođenja i polaganja ispita za vozače vozila na motorni pogon (u daljnjem tekstu: vozački ispit), program vozačkog ispita za pojedine kategorije vozila, evidencija i dokumentacija o vozačkim ispitima, te način, njihova financiranja.

Članak 2.

Vozački ispit čini jedinstvenu cjelinu, a sastoji se od nastavnih predmeta: 1.prometna i sigurnosna pravila, 2. pružanja prve pomoći osobama ozlijedenim u prometnoj nezgodi, 3. upravljanje vozilom na motorni pogon. Vozački ispit iz stavka 1. ovog članka polaže se za vozilo A, B, C, D i E kategorije i traktor.

Članak 3.

Ispit iz svakog nastavnog predmeta polaže se pred komisijom koju čine dva člana, od kojih je jedan predsjednik. Za provođenje dijela ispita iz članka 2. stavak 1. točka 3. ovog Pravilnika, oba člana ispitne komisije moraju posjedovati vozačku dozvolu odgovarajuće kategorije za koju se provodi vozački ispit. Dijelu ispita iz članka 2. stavak 1. točka 3. ovog Pravilnika prisustvuje i vozač instruktor koji je kandidata osposobljavao, odnosno, vozač instruktor kojeg odredi autoškola kod koje se provodi vozački ispit.

Članak 4.

Ispit iz pojedinog nastavnog predmeta polaže se prema nastavnom planu i programu osposobljavanja utvrđenim Pravilnikom o osposobljavanju kandidata za vozače vozila na motorni pogon.

Članak 5.

Ispitu iz pojedinog nastavnog predmeta može pristupiti kandidat koji je osposobljen prema odredbama Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače vozila na motorni pogon.

Članak 6.

Vozačke ispite provode Komisije koje imenuje Ministarstvo prosvjete i kulture ili organizacija iz članka 64a Zakona o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine", broj 20/90 i 9/91)

II. VOZAČKI ISPIT

Članak 7.

Vozački ispiti mogu se provoditi kod pravnih osoba kojima Ministarstvo prosvjete i kulture izda rješenje o ispunjavanju uvjeta Osobe iz stavka 1. ovog članka moraju: 1. zadovoljiti uvjete utvrđene člancima 9,11,12.13 14, 15 i 16. Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače vozila na motorni pogon; 2. osigurati prostor za rad ispitne komisije, čuvanje i arhiviranje dokumentacije i evidencije, 3. osigurati barem pet trasa koje sadrže minimum prometnih uvjeta za provođenje vozačkog ispita iz članka 2. stavak 1. točka 3. ovog Pravilnika.

U minimumu prometnih uvjeta iz stavka 2. točke 3. ovog članka moraju biti sadržani slijedeći elementi:

- jedan od manevara s vozilom na motorni pogon (okretanje, paralelno, okomito ili koso parkiranje, vožnja osmice unazad),

- pokretanje vozila na uzdužnom nagibu (unaprijed ili unazad),

- dinamičko uključivanje u prometnicu s pravom prednosti prolaza,

- prestrojavanje i razvrstavanje vozilom u pokretu i neposredno pred raskrižjem,

- skretanje u lijevo i pravilan izbor izlaznog prometnog traka,

- ubrzavanje vozila do maksimalne brzine koju dopušta trasa ovisno o prometnim i kolničkim uvjetima (minimalno 80 km/sat) uz odgovarajuću promjenu stupnja prijenosa i od maksimalne brzine do drugog stupnja prijenosa uz korištenje kočenja motorom te upotrebom kočnice i spojke,

- skretanje ulijevo iz glavne ulice (ceste) u sporednu,

- manevar križanja na cesti s prednošću prolaza,

- manevri vozilom na raskrižju na kojem je promet reguliran svjetlosnim prometnim znacima.

Članak 8.

Osobe iz članka 7. ovog Pravilnika podnose zahtjev za utvrđivanje uvjeta o provođenju vozačkog ispita Ministarstvu prosvjete i kulture. Uz zahtjev za utvrđivanje uvjeta prilaže se: 1. rješenje Ministarstva prosvjete i kulture kojim je utvrđeno da pravna osoba ispunjava uvjete za osposobljavanje osoba za vozače vozila na motorni pogon, 2. popis i plan mreže prometnica koje ispunjavaju minimum prometnih uvjeta iz članka 7. stavak 3. ovog Pravilnika.

Članak 9.

Pravna ili fizička osoba koja je osposobila kandidata u skladu s odredbama Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače vozila na motorni pogon, prijavljuje kandidata za polaganje vozačkog ispita temeljem prijave kandidata.

Članak 10.

Vremensko razdoblje od prijave do polaganja vozačkog ispita u pravilu ne može biti duže od 15 dana.

Članak 11.

Temeljem prijave iz članka 9. odredit će se mjesto (pravnu osobu iz članka 7. ovog Pravilnika), datum i vrijeme provođenja ispita iz pojedinog nastavnog predmeta. O odluci iz stavka 1. ovog članka obavijestit će se pravne ili fizičke osobe koje su izvršile prijavu kandidata za polaganje vozačkog ispita.

Članak 12.

Prije početka provođenja ispita komisija je dužna utvrditi identitet kandidata temeljem važeće osobne isprave (osobna karta ili putovnica). Komisija neće dozvoliti polaganje ispita kandidatu za kojeg se utvrdi ili posumnja da zbog bolesti ili psihofizičkog stanja u kojem se nalazi, nije sposoban pristupiti ispitu.

Članak 13.

Uspjeh kandidata u pojedinim dijelovima vozačkog ispita ocjenjuje se sa "zadovoljio" ili "nije zadovoljio".

1. Ispit iz Prometnih i sigurnosnih pravila

Članak 14.

Ispit iz prometnih i sigurnosnih pravila polaže se pismenim putem, testom (u daljnjem tekstu: test), obvezno prije uključivanja kandidata u obuku vožnje koja se izvodi na javnoj cesti. Testove iz stavka 1. ovog članka priprema i čuva organizacija koju odredi Ministarstvo prosvjete i kulture. U ispitnoj grupi koja ispunjava test može biti najviše 30 kandidata.

Članak 15.

Testiranje traje 60 minuta. Ispit je položio kandidat koji je točnim odgovorima na pitanja u testu postigao najmanje 90% bodova. Kandidatu koji nije položio test ispitna komisija je dužna saopćiti pogreške radi kojih nije položio ispit.

Članak 16.

Kandidatu koji nije položio test, odobrit će se ponovno polaganje u roku koji nije kraći od sedam dana od posljednjeg polaganja ispita.

Članak 17.

Prilikom testiranja, ispitna komisija mora: 1. spriječiti kandidate u prepisivanju, 2. osigurati razmještaj kandidata kojim će spriječiti međusobno dogovaranje.

Članak 18.

Kandidat koji u toku ispita ometa ostale kandidate ili se koristi nedopuštenim pomagalima, bit će udaljen s testiranja a takav test ocjenjuje se kao "nije zadovoljio" uz obrazloženje komisije.

Članak 19.

Prilikom ispravljanja i ocjenjivanja testa komisija je dužna primjenjivati slijedeće kriterije:

1. pitanje na koje kandidat nije dao odgovor ili je dao dva ili više odgovora, ocjenjuje se negativno,

2. prepravljani odgovori na pitanja ocjenjuju se negativno.

3. prepravljani odgovori na pitanja koja se daju opisno mogu se priznati ako je ispravak izvršen u pravopisnom ili gramatičkom smislu ili ako se radi o pogrešci u pisanju pod uvjetom da ispravkom nije mijenjana bit odgovora.

Članak 20.

Kandidat koji na testu postigne manje od 50% bodova ili kandidat koji ne zadovolji na tri uzastopna testiranja, upućuje se u dopunski program iz Prometnih i sigurnosnih pravila. Dopunski program u trajanju od 6 nastavnih sati realizira se kod pravne ili fizičke osobe koja je osposobljavala kandidata. Kandidat koji ni nakon dopunskog programa, pristupivši testiranju, ne zadovolji, uputit će se na ponovno osposobljavanje iz predmeta Prometna i sigurnosna pravila u cijelosti.

Članak 21.

Kandidatu koji u roku od 24 mjeseca od dana početka nastave iz predmeta Prometna i sigurnosna pravila ne položi vozački ispit, može se omogućiti polaganje vozačkog ,ispita nakon ponovnog osposobljavanja iz predmeta Prometna i sigurnosna pravila i Upravljanje motornim vozilom u cijelosti.

2. Ispit iz Pružanja prve pomoći

Članak 22.

Ispit iz Pružanja prve pomoći u slučaju prometne nezgode polaže se individualno, a sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela. Jedno pitanje odnosi se na teorijski, a dva na praktični dio. Teorijski i praktični dio polažu se istovremeno.

Članak 23.

Ispit iz Pružanja prve pomoći nisu dužni polagati: 1. liječnici, 2. kandidati koji su položili ispit iz prve pomoći prilikom ranijeg polaganja vozačkog ispita, 3. kandidati koji su položili ispit iz prve pomoći u organizacijama Crvenog križa ili drugim organizacijama, ako taj ispit obuhvaća program iz pružanja prve pomoći utvrđen u Pravilniku o osposobljavanju kandidata za vozače vozila na motorni pogon.

Članak 24.

Kandidat je dužan položiti ispit iz Pružanja prve pomoći najkasnije do pristupanja ispitu iz Upravljanja motornim vozilom.

Članak 25.

Kandidatu koji ne položi ispit iz Pružanja prve pomoći, odobrit će se ponovno polaganje ispita u roku koji nije kraći od sedam dana od posljednjeg polaganja ispita.

3. Ispit iz Upravljanja vozilom na motorni pogon

Članak 26.

Ispitu iz Upravljanja vozilom na motorni pogon može pristupiti kandidat koji je položio ispit iz Prometnih i sigurnosnih pravila i ispit iz Pružanja prve pomoći.

Članak 27.

Ispit iz Upravljanja vozilom na motorni pogon polaže se individualno. Na ispitu iz Upravljanja vozilom utvrđuje se da li je kandidat stekao znanje i potrebne vještine za samostalno upravljanje motornim vozilom kategorije za koju polaže vozački ispit.

Članak 28.

Ispit iz Upravljanja vozilom na motorni pogon polaže se na javnoj cesti u stvarnim prometnim uvjetima, a određene radnje mogu se provjeriti na poligonu ili odgovarajućoj površini.

Članak 29.

Ispit iz Upravljanja motornim vozilom A, B, C, D i E kategorije koji se polaže na javnoj cesti traje dok komisija ne procijeni da li je kandidat osposobljen za sigurno i samostalno upravljanje vozilom u prometu, ali ne duže od 30 minuta.

Članak 30.

Ispit iz Upravljanja vozilom na motorni pogon polaže se na vozilu koje osigurava pravna ili fizička osoba koja je osposobila kandidata, odnosno, pravna osoba iz članka 7. ovog Pravilnika, ili kandidat koji polaže ispit za vozača vozila "A" kategorije ili traktora.

Polaganje ispita invalidnih osoba provodi se na vozilu na kojem se kandidat osposobljava.

Članak 31.

Na ispitu iz Upravljanja motornim vozilom kategorije A, B, C, D i E i traktora, koji se polaže na javnoj cesti, kandidat mora pokazati znanje i potrebne vještine za sigurno i samostalno upravljanje vozilom, a naročito da:

- sigurno, sinhronizirano i samostalno koristi uređaje i opremu na vozilu,

- upravlja vozilom u skladu s pravilima prometa,

- upravlja vozilom u skladu s prometnim i kolničkim uvjetima,

- održava pravac u vožnji unaprijed s mijenjanjem stupnja prijenosa,

- prilagođava brzinu kretanja vozila uvjetima na prometnici, a pri većim,brzinama prometa na cesti sigurno upravlja vozilom,

- pravilno vrši pretjecanje, obilaženje i mimoilaženje vozila,

- pravilno vrši prestrojavanje, razvrstavanje i skretanje ulijevo i udesno,

- pravilno i sigurno polukružno okreće vozilo,

- prati promet oko sebe i koristi vozačka ogledala,

- zapaža prometne znakove i postupa po njihovom značenju,

- postupa dovoljno obazrivo i oprezno prema drugim sudionicima u prometu, a naročito pažljivo prema pješacima, djeci i starijim osobama,

- sigurno usklađuje radnje pri upravljanju vozilom,

- sigurno zaustavlja vozilo pri različitim brzinama kretanja.

Članak 32.

Na ispitu iz Upravljanja vozilom za vozače motornih vozila A kategorije koji se polaže na poligonu ili na za to uređenoj površini, kandidat koji polaže ispit treba pokazati da je u Stanju pripremiti vozilo za vožnju i pravilno izvoditi vozilom naročito slijedeće radnje:

- polazak vozilom s mjesta,

- održavanje pravca u vožnji s promjenom stupnja prijenosa,

- davanje odgovarajućih znakova,

- okretanje vozila i vožnja u suprotnom smjeru na prostoru obilježenom linijom širine 0,2 m, čija je dužina najmanje 35 m,

- vožnja po oznakama u obliku osmice koja je ucrtana na prostoru 8 x 5 m i ograničena čunjevima, pri čemu osoba koja polaže ispit ne smije nogom dodirivati tlo. Nakon izvođenja radnji navedenih u stavku 1. ovog članka. kandidatu za vozača vozila A kategorije zadaje se unaprijed ispitni zadatak (itinerar), a zatim ga se slijedi drugim vozilom.

Članak 33.

Na ispitu za vozača motornog vozila B kategnrije kandidat mora pokazati da je u stanju pripremiti vozilo za vožnju i pravilno izvoditi slijedeće radnje:

- održavanje pravca pri vožnji unaprijed i unazad na jednoj prometnoj traci širine 2,5 m i zaustavljanje vozila na siguran način,

- polukružno okretanje vozila na prostoru čija širina iznosi 5 m,

- parkiranje vozila koso ili uz ivicu kolnika vožnjom unaprijed i unazad u određeni prostor, odnosno uz desnu ili lijevu ivicu kolnika u smjeru kretanja vozila,

- pokretanje vozila na nagibu uz upotrebu pomoćne kočnice. Radnje iz stavka 1. ovog članka izvode se na prometnom poligonu, na za to uređenoj odgovarajućoj prometnoj površini, odnosno, na javnoj prometnoj površini.

Članak 34.

Na ispitu za vozača motornog vozila C, D i E kategorije kandidat mora pokazati da je u stanju pripremiti vozilo za vožnju i pravilno izvoditi radnje iz članka 33. ovog Pravilnika.

Za polukružno okretanje vozilom C i D kategorije koristi se površina širine 5 m uz korištenje bočne prometnice.

Pri izvodenju svih radnji kandidat mora posebno voditi računa o gabaritima vozila.

Članak 35.

Ispit za vozača bicikla s motorom, radnog stroja i motokultivatora provodi se samo iz dijela vozačkog ispita i to iz Prometnih i sigurnosnih pravila.

Članak 36.

Kandidat koji je na ispitu iz upravljanja motornim vozilom zadovoljio kriterije iz članka 31. te ovisno o kategoriji vozila za koje polaže vozački ispit, i kriterije iz članka 32.-34, ocjenjuje se sa "zadovoljio".

Članak 37.

Kandidatima koji nisu položili ispit iz predmeta Upravljanje vozilom na motorni pogon, ispitna komisija mora priopćiti greške učinjene u toku vožnje, a koje su prethodno evidentirane i unesene u ispitni list. Ispitna komisija temeljem učinjenih grešaka i ocjene znanja kandidata, utvrđuje kandidatu iz stavka 1. ovog članka dopunski program osposobljavanja. Potreban broj sati dopunskog programa komisija unosi u izvješče o provođenju ispita. Dopunski program iz upravljanja vozilom, kandidat će realizirati kod pravne ili fizičke osobe koja se bavi osposobljavanjem kandidata za vozača vozila na motorni pogon.

Članak 38.

Ispit iz upravljanja motornim vozilom prekida se u slijedećim slučajevima: 1. ako u toku ispita vozilo na kojem se provodi ispit postane tehnički neispravno, 2. ako za vrijeme ispita dođe do prometne nezgode. 3. ako kandidat svojim ponašanjem i postupcima ometa njegovo normalno provođenje. U slučaju prekida ispita iz stavka 1. ovog članka ispitna komisija može ocijeniti kandidata ako za ocjenu postoje elementi i zaključiti ispit.

Članak 39.

Kandidat koji nije pristupio ispitu ili je odustao od započetog polaganja ispita, a za to nema opravdan razlog, može ponovno pristupiti ispitu uz naknadu.

Članak 40.

Kandidat koji nije pristupio ispitu, a za to ima opravdan razlog (bolest, smrtni slučaj, vojna vježba i sl.), ili ako pravovremeno odgodi ispit (najkasnije 48 sati prije održavanja ispita), može ponovno pristupiti ispitu bez naknade.

III. PRIGOVORI I ŽALBE

Članak 41.

Kandidat koji nije zadovoljan ocjenom ima pravo uložiti usmeni prigovor na ocjenu odmah po završenom ispitu. Prigovor se podnosi ispitnoj komisiji. Prigovor se može uložiti u slijedećim slučajevima: - ako za ispit nisu bili osigurani svi uvjeti utvrđeni ovim Pravilnikom, - ako vozilo, na kojem se provodio ispit nije bilo ispravno, - ako ispitna komisija nije ispravno bodovala odgovore kandidata u ispitnom testu iz Prometnih i sigurnosnih pravila, - ako ispitna komisija nije korektno bodovala elemente voinje na ispitu iz upravljanja vozilom prema Ispitnom listu iz upravljanja vozilom na motorni pogon, - ako postupanje članova ispitne komisije prema kandidatu nije u toku ispita bilo u skladu s važećim didaktičkim i drugim normama. Ispitna komisija dužna je prigovor kandidata unijeti u izvješće o provođenju vozačkog ispita. Kandidat koji ne postupi u skladu sa stavkom 1. i 2. ovog članka gubi pravo naknadnog podnošenja prigovora.

Članak 42.

O odluci ispitne komisije na prigovor iz članka 41. ovog Pravilnika kandidat ima pravo žalbe Ministarstvu prosvjete i kulture ili organizacije iz članka 64a. Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

IV. EVIDENCIJA I DOKUMENTACIJA

Članak 43.

Dokumentacija o vozačknm ispitu čini: 1. prijava kandidata iz članka 9. ovog Pravilnika, 2. ispitni test iz predmeta Prometna i sigurnosna pravila, 3. ispitni list iz predmeta Upravljanje vozilom na motorni pogon, 4. izvješće o provođenju pojedinog dijela vozačkog ispita. Dokumentaciju iz stavka 1. ovog članka utvrduje, vodi i čuva Ministarstvo prosvjete i kulture ili organizacija iz članka 64a. Zakona o sigurnosti prometa na cestama "Narodne novine", br. 20/90 i 9/91). Dokumentacija o vozačkom ispitu čuva se tri godine.

Članak 44.

Pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost osposobljavanja vozača vozila na motorni pogon vode: 1. evidenciju prijavljenih kandidata za polaganje ispita koje su prethodno osposobili, 2. evidenciju kandidata koji su pristupili polaganju ispita.

Članak 45.

Kandidatu koji je položio vđzački ispit u cijelosti, izdaje se uvjerenje o položenom vozačkom ispitu. O izdanim uvjerenjima vodi se evidencija koja se čuva trajno.

V. FINANCIRANJE

Članak 46.

Naknadu za polaganje vozačko ispita ili ponovno polaganje dijela ispita iz članka 2. ovog Pravilnika, snosi kandidat. Naknadu iz stavka 1. ovog članka utvrđuje Ministarstvo prosvjete i kulture.

Članak 47.

Ministarstvo prosvjete i kulture ili organizacija iz članka 64a. Zakona o sigurnosti prometa na cestama i pravne osobe kod kojih će se provoditi vozački ispit, regulirat će međusobne odnose ugovorom.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 48.

Vozački ispiti prema ovom Pravilniku počet će se provoditi u roku 60 dana od dana njegovog stupanja na snagu. Do provodenja vozačkih ispita prema ovom Pravilniku vozačke ispite provode komisije na način i pod uvjetima utvrđenim Pravilnikom o osposobljavanju osoba za vozače vozila na motorni pogon ("Narodne novine", br. 41/85).

Članak 49.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o osposobljavanju osoba za vozače vozila na motorni pogon i polaganju vozačkog ispita ("Narodne novine", br. 3/91).

Članak 50.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Ministar prosvjete i kulture

prof. dr. Vlatko Pavletić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.