Zakoni i propisi - Pravni savjeti 50 27.09.1991 Pravilnik o imenovanju Komisija za provođenje vozačkih ispita
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO PROMETA I VEZA

Na temelju članka 63. stavka 4. i članke 70. stavka 1. točka 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine", br. 20/90 i 9/91) ministar prosvjete i kulture u suglasnosti s ministrom prometa i veza donosi

PRAVILNIK

o imenovanju Komisija za provođenje vozačkih ispita

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti za imenovanje Komisija za provođenje vozačkih ispita, sadržaj i način provjere znanja i sposobnosti kandidata za člana ispitne komisije (u daljnjem tekstu: poseban ispit) te izdavanje i poništavanje ovlaštenja (licenci) za provođenje vozačkih ispita.

Članak 2.

Za člana ispitne komisije (u daljnjem tekstu ovlašteni ispitivač) a za provođenje ispita iz predmeta Prometna i sigurnosna pravila i Upravljanje vozilom na motorni pogon, može biti imenovana osoba koja ima VI. ili VII. stupanj stručne spreme prometnog, pravnog ,odgojno-obrazovnog ili strojarskog smjera i položen vozački ispit, odnosno, osoba koja ima V. stupanj stručne spreme, zanimanje vozač-instruktor.

Osobe iz stavka 1. ovog članka moraju imati najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima obrazovanja ili osposobljavanja u cestovnom prometu i položen poseban ispit utvrđen ovim Pravilnikom.

Članak 3.

Kandidati koji žele polagati poseban ispit iz članka 2. stavka 2. ovog Pravilnika podnose prijavu.

Uz prijavu se prilaže:

1. diploma o završenom obrazovanju,

2 potvrda o radnom iskustvu na poslovima osposobljavanja ili obrazovanja,u cestovnom prometu,

3. ovjerena fotokopija dozvole za vozača instruktora.

4. ovjerena fotokopija vozačke dozvole.

5. potvrda da osoba nije pod istragom.

Prijava za polaganje posebnog ispita s ostalim dokumentima podnosi se Ministarstvu prosvjete i kulture.

Članak 4.

Za člana ispitne komisije, a za provođenje ispita iz predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nezgodi, može biti imenovan liječnik sa završenim VII. stupnjem stručne spreme.

Osoba iz stavka 1. ovog članka mora imati položen Ispit za predavača prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nezgodi i najmanje tri godine iskustva na tim poslovima.

Članak 5.

Poseban ispit iz članka 2. stavka 2. Ovog Pravilnika čini jedinstvenu cjelinu i sastoji se od:

1. ispita iz Poznavanja prometnih i sigurnosnih pravila,

2. ispita iz Prometne tehnike,

3. ispita iz poznavanja Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače vozila na motorni pogon,

4. ispita iz poznavanja Pravilnika o polaganju ispita za vozače vozila na motorni pogon,

5. ispita iz upravljanja vozilom,

6. praktičnog provođenja ispita s kandidatom za vozača i od ocjenjivanja kandidata,

7. pismenog prikaza provedbe ispita s obrazloženjem ocjene,

8. usmene obrane pismenog rada.

Članak 6.

Na ispitu iz članka 5. točka 5. ovog Pravilnika provjerava se i ocjenjuje vožnja kandidata za ovlaštenog ispitivača na vozilu B kategorije.

Kandidat za ovlaštenog ispitivača dužan je osigurati vozilo s 4 vrata za provođenje ispita.

Članak 7.

Na ispitu iz članka 5. točka 6. ovog Pravilnika kandidat za ovlaštenog ispitivača prati, provjerava i ocjenjuje vožnju druge osobe po odabranoj ispitnoj trasi, a prema sadržaju ispitnog lista iz upravljanja motornim vozilom.

Kandidat za ovlaštenog ispitivača ocjenjuje se na temelju:

- sadržaja i oblika usmenih instrukcija o vožnji po odabranoj trasi,

- sposobnosti procjene kvalitete vožnje i donošenja ocjene o vožnji osobe koja vozi,

- usmenog komentara ocjene vožnje,

- razgovora s osobom koja je vozila o realiziranoj vožnji, s obzirom na pokazanu vještinu, poštivanje prometnih pravila i propisa te načina ponašanja u konkretnim prometnim situacijama,

- zaključaka da li osoba koja je vozila posjeduje znanja i vještine za uspješno ponašanje u drugim prometnim situacijama.

Članak 8.

Na ispitu iz članka 5. točka 7. ovog Pravilnika kandidat za ovlaštenog ispitivača u pismenoj formi obrazlaže svoje odluke, stavove, pismene navode iz ispitnog lista, te daje dopunska obrazloženja o tijeku vožnje druge osobe.

Članak 9.

Na ispitu iz članka 5. točka 8. ovog Pravilnika kandidat za ovlaštenog ispitivača brani teze iz pismenog dijela ispita pred članovima ispitne komisije i odgovara na njihova pitanja.

Članak 10.

Ispit iz članka 5. točka 1, 2. 3. i 4. polaže se testom i traje najduže 60 minuta.

Ispit iz članka 5. točka 5. i 6. polaže se praktično u vozilu i traje 20-30 minuta.

Ispit iz članka 5. točka 7. polaže se pismeno pred komisijom a najduže 90 minuta.

Članak 11.

Poseban ispit za ovlaštenog ispitivača provodi komisija koju imenuje Ministarstvo prosvjete i kulture.

Jednog člana ispitne komisije odredit će Ministarstvo prometa i veza.

Članak 12.

U ispitnu komisiju mogu se imenovati diplomirani inženjeri prometa, profesori pedagogije, profesori andragogije, profesori psihologije i diplomirani pravnici uz uvjet da imaju radno iskustvo od najmanje pet godina u obrazovanju ili osposobljavanju kadrova u cestovnom prometu te položen vozački ispit.

Član ispitne komisije kojeg imenuje Ministarstvo prometa i veza mora imati visoku stručnu spremu, pet godina radnog iskustva na poslovima u djelatnosti cestovnog prometa i položen vozački ispit.

Jedan član ispitne komisije uz stručnu spremu iz stavka 1. ovoga članka mora imati ispit za instruktora vožnje.

Članak 13.

Ispitna komisija:

- utvrđuje vrijeme i raspored polaganja pojedinih dijelova ispita,

- utvrđuje ispitnu trasu,

- ispituje kandidata na usmenom dijelu ispita,

- na prijedlog pojedinih članova ispitne komisije utvrđuje ocjenu pojedinog dijela ispita,

- utvrđuje konačnu ocjenu posebnog ispita za svakog kandidata.

Ispitna komisija donosi odluke većinom glasova.

Članak 14.

Kandidat za ovlaštenog ispitivača ocjenjuje se sa "zadovoljio" ili "nije zadovoljio".

Konačnom ocjenom "zadovoljio" ocjenjuje se kandidat koji je iz svih dijelova ispita ocijenjen ocjenom :"zadovoljio".

Članak 15.

Kandidat koji "nije zadovoljio", na pojedinom dijelu ispita, ponavlja ispit u cijelosti u roku kojeg utvrdi komisija iz članka 16. ovog Pravilnika.

Članak 16.

Kandidat koji je ocijenjen "nije zadovoljio" na dijelu ispita iz članka 5. točka 5. gubi pravo polaganja posebnog ispita u trajanju od jedne godine.

Članak 17.

Osobama koje su uspješno položile poseban ispit izdaje se Uvjerenje o položenom posebnom ispitu:

Na temelju uvjerenja iz stavka 1. ovog članka Ministarstvo prosvjete i kulture ili organizacija iz članka 64a Zakona o sigurnosti prometa na cestama može posebnom odlukom izdati ovlaštenje (licencu) za član ispitne komisije.

Članak 18.

Izdano ovlaštenje (licenca) bit će poništeno ako se utvrdi da ju je član ispitne komisije zloupotrijebio ili ako nije zadovoljio na provjeri stručne osposobljenosti u skladu sa Zakonom ili drugim propisima.

Članak 19.

Dokumentaciju o posebnom ispitu čini:

1. prijava kandidata,

2. zapisnik o provođenju posebnog ispita;

3. uvjerenje o položenom posebnom ispitu.

Dokumentacija iz stavka 1. ovog članka čuva se tri godine.

Evidencija izdanih ovlaštenja (licenci) čuva se trajno.

Članak 20.

Sadržaj posebnog ispita, elementi za ocjenjivanje znanja kandidata i popis literature za pripremanje ispitne građe, tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 21.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Narodnim novinama.

Ministar prosvjete i kulture

prof. dr. Vlatko Pavletić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


1. SADRŽAJ POSEBNOG ISPITA ZA OVLAŠTENOG ISPITIVAČA

I. Poznavanje prometnih i sigurnosnih pravila i propisa u skladu s odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama

II. Prometna tehnika i vozila

Sadržaj iz okvirnog programa odnosi se na ona znanja koja svoju realizaciju nalaze u neposrednoj primjeni propisa u različitim prometnim situacijama i time čine osnovu za pravovremeno i pravilno donošenje odluka i za pravilno reagiranje u konkretnim prometnim situacijama.

1. Faktori sigurnosti prometa:

- osnovni faktori sigurnosti prometa,

- dopunski faktori sigurnosti prometa (klimatski faktori, sredstva za regulaciju prometa, pravila prometa, kontrola prometa).

2. Mehanika kretanja vozila:

- težište i stabilnost vozila,

- otpori pri kretanju vozila,

- brzine vozila,

- stabilnost vozila u zavoju (gubljenje staze vozila i prevrtanje vozila),

- kočenje i zaustavljanje vozila,

- razmak vozila u koloni,

- mimoilaženje,

- obilaženje,

- pretjecanje.

3. Kapacitet ceste

4. Propusna moć raskrižja

5. Principi vođenja tokova prometa u zoni raskrižja

6. Regulacija prometa semaforima (detektori, zeleni val)

7. Osnovne karakteristike pješačkog prometa

8. Vođenje tokova prometa u više razina

9. Parkiranje

10. Poznavanje uređaja na vozilu u funkciji sigurnosti prometa

11. Održavanje vozila s aspekta sigurnosti prometa.

III. Sadržaj odredbi koje reguliraju uvjete i način polaganja vozačkog ispita u slijedećim propisima:

1. Zakon o osnovama sigurnosti prometa na cestama ("Službeni list", 50/88),

2. Zakon o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine", 20/90 i 9/91).

3. Pravilnik o osposobljavanju osoba za vozače vozila na motorni pogon ("Narodne novine",br. 50/91),

4. Pravilnik o polaganju ispita za vozače vozila na motorni pogon ("Narodne novine", br. 50/91).

IV. Upravljanje vozilom

Na ispitu iz upravljanja vozilom komisija ocjenjuje način vožnje i kvalitetu vožnje kandidata za ovlaštenog ispitivača.

a) Način vožnje

Na ispitu iz upravljanja vozilom kandidat za ovlaštenog ispitivača treba pokazati samostalnu vožnju svim prometno-tehničkim elementima trase, a u skladu s kriterijima obuke vožnje.

b) Osnovna kvaliteta vožnje

Kvalitetu vožnje čini pravovremeno i sinhronizirano:

1. Praćenje prometnih tokova

- prema tehničkim elementima javne prometne površine,

- prema načinu regulacije prometa (prometnim pravilima i signalizaciji),

- prema drugim sudionicima u prometu.

2. Predviđanje mogućih (najćešćih) pojava i postupaka drugih sudionika u konkretnoj prometnoj situaciji.

3. Donošenje pravilnih odluka na osnovi relevantnih (mogućih i potrebnih) opažanja i predviđanja u konkretnoj prometnoj situaciji.

4. Pravilno izvođenje radnji s vozilom na osnovu donesene pravilne odluke i potrebnog predvidanja mogućih pojava i postupaka drugih sudionika u konkretnoj prometnoj situaciji.

V. Praktično provođenje ispita s kandidatom za vozača

Na dijelu ispita s kandidatom za vozača, kandidat za ovlaštenog ispitivača mora u skladu s pedagoško-didaktičkim kriterijima:

- voditi kandidata za vozača prema sadržaju ispitnog lista iz upravljanja vozilom na motorni pogon,

- procjenjivati i ocjenjivati postupke i radnje u skladu s ispitnim listom,

- ocijeniti samostalnu vožnju i poštivanje prometnih pravila i propisa,

- ocijeniti način ponašanja u konkretnim prometnim situacijama.

VI. Pismeni prikaz provedbe ispita iz vožnje

U pismenom prikazu vožnje kandidata koji vozi, kandidat za ovlaštenog ispitivača dužan je pregledno i jasno, korektnim hrvatskim književnim jezikom, izložiti:

- nastavne metode i principe prema kojima je vodio, ispitao i ocijenio kandidata za vozača,

- opažanja o stečenoj razini usvojenih vještina vožnje i poštivanja prometnih pravila i propisa,

- opažanja o načinu ponašanj u konkretnim prometnim situacijama koje su se dogodile tijekom vožnje te svoje mišljenje o tome može li se na osnovi prikazanih znanja, vještina i ponašanja kandidata koji je vozio, opravdano zaključiti da posjeduje znanja vještine i sposobnosti za samostalno i uspješno uključivanje u promet.

VII. Usmeno obrazloženje pismenog rada

U usmenom obrazloženju svog pismenog rada kandidat za ovlaštenog ispitivača odgovara na pitanja članova komisije, objašnjava svoja zapažanja, stavove i odluke, obrazlaže ocjenu kojom je vrednovao vožnju kandidata za vozača.

2. ELEMENTI ZA OCJENJIVANJE ZNANJA KANDIDATA ZA OVLAŠTENOG ISPITIVAČA

I. Poznavanje prometnih i sigurnosnih pravila, prometne tehnike, propisa koji reguliraju osposobljavanje kandidata i vozački ispit

a) Način provođenja ispita:

Ispit se provodi iz:

- poznavanja zakona i pravilnika,

- poznavanja prometne tehnike i vozila,

- poznavanje prometnih pravila i propisa.

b) Tehnika provođenja ispita

Ispit se provodi testom.

c) Broj pitanja i kriteriji prolaznosti su slijedeći:

______________________________________________________________________________
                            Ukupno     Dozvoljen
Predmet                     pitanja po       broj
                            predmetu        negativnih
                                        bodova
______________________________________________________________________________
Pravilnik                        3            -1
______________________________________________________________________________
Prometna tehnika                    6            -3
______________________________________________________________________________
Propisi                         12           -3
______________________________________________________________________________
Ukupno :                        21
______________________________________________________________________________

II. Upravljanje vozilom:

Na ispitu iz upravljanja vozilom negativno se ocjenjuju prema ispitnom listu iz upravljanja motornim vozilom:

- diskreditirajuće greške,

- pogreške koje se kumuliraju.

a) Diskreditirajuće greške

Diskreditirajuće greške su one greške u vožnji zbog kojih svaki kandidat za ovlaštenog ispitivača nije zadovoljio na ispitu:

- greške kod kojih je neki od sudionika u konkretnoj prometnoj situaciji primoran poduzeti, a zbog greške kandidataza ovlaštenog ispitivača, izbjegavajuću radnju (odustajanje od namjere, naglo kočenje, naglo skretanje, ubrzavanje i sl.),

- postupci suprotni prometnim pravilima, prometnoj signalizaciji ili drugim načinima regulacije prometa,

- izlazak vozilom izvan gabarita prometnog traka,

- pogrešna upotreba komandi vozila na mjestu ili u pokretu.

b) Pogreške koje se kumuliraju

U ovu grupu pogrešaka spadaju odstupanja od pravilnih postupaka definiranih u nastavnom planu i programu iz predmeta Upravljanje motornim vozilima.

Kandidat za ovlaštenog ispitivača nije položio praktični dio ispita iz upravljanja motornim vozilom ako je napravio bilo koju od diskredltirajućih grešaka ili ako je sakupio više od 20 negativnih bodova, ili ako ponovi grubu grešku koja se prema ispitnom listu boduje s 5 (pet) negativnih bodova.

III. Pismeni prikaz ispita s kandidatom za vozača i obrazloženje ocjene

U pismenom prikazu vožnje kandidata koji je vozio, kandidat za ovlaštenog ispitivača dužan je pregledno, jasno, cjelovito i stručno, uz korištenje stručne terminologije, izložiti svoja zapažnja o vožnji s obzirom na elemente iz poglavlja 1. točka V.

U skladu s iznijetim zapažanjima o pojedinim elementima slijedi zaključno pismeno obrazloženje ocjene vožnje.

3. POPIS LITERATURE ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA OVLAŠTENOG ISPITIVAČA

1. Zakon o osnovama sigurnosti prometa na cestama ("Službeni list", 50/88) s pratećim saveznim pravilnicima;

2. Zakon o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine", br. 20/90. i 9/91.);

3. Pravilnik o osposobljavanju kandidata za vozača vozila na motorni pogon ("Narodne novine", br. 50/91.);

4. Pravilnik o polaganju ispita za vozače vozila na motorni pogon ("Narodne novine", br. 50/91.);

5. Veselinović - Perotić: "Prometna tehnika I" - izdanje školskog centra za cestovni saobraćaj, Zagreb,1987. godine ;

6. Veselinović - Perotić: "Prometna tehnika II", izdanje školskog centra za cestovni saobraćaj, Zagreb, 1989. godine:

7. Hnatko Emil: "Motorna vozila" - izdanje školski centar za cestovni saobraćaj; Zagreb;

8. Mužić: "Testovi znanja" - izdanje "školske knjige", Zagreb,1969. godine;

9. Mužić: "Metodologija pedagoškog istraživanja" poglavlje: "Postupci i instrumenti prikupljanja podataka"-izdanje "Svjetlost", Sarajevo 1982. godine;

10. Poljak, "Pedagogija" (dio Provjeravanje i ocjenjivanje) - izdanje Matice Hrvatske, Zagreb, 1969. godine;

11. Pongrac: "Ispitivanje i ocjenjivanje u obrazovanju" - izdanje "Školske knjige", Zagreb, 1980. godine;

12. Kolenc: "Metodika obuke vožnje" - izdanje školskog centra za cestovni saobraćaj, Zagreb,

13. Kišić - Veselinović: "Prometna kultura s osnovama psihologije" - izdanje školskog centra za ces tovni saobraćaj, Zagreb.