Zakoni i propisi - Pravni savjeti 50 27.09.1991 Pravilnik o iskaznici prosvjetnog inspektora
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO PROSVJETE I KULTURE

Na temelju članka 14. Zakona o prosvjetnoj inspekciji ("Narodne novine", br. 5/81, 39/87 i 47/89), ministar prosvjete i kulture donosi

PRAVILNIK

o iskaznici prosvjetnog inspektora

Članak 1.

Svojstvo prosvjetnog inspektora dokazuje se iskaznicom prosvjetnog inspektora (u daljem tekstu: iskaznica).

Članak 2.

Iskaznicu izdaje :

- republičkomprosvjetnom inspektoru - Ministarstvo prosvjete i kulture,

- gradskom prosvjetnom inspektoru - organ uprave Grada Zagreba nadležan za poslove obrazovanja,

- općinskom inspektoru - općinski organ uprave nadležan za poslove školstva.

Članak 3.

Iskaznica se sastoji od omota tamnopalave boje veličine 95 x 65 mm i dvije unutarnje strane.

Na prednjoj strani omota otisnuti su zlatnom bojom grb Republike Hrvatske te riječi:

"REPUBLIKA HRVATSKA"

"ISKAZNICA PROSVJETNOG INSPEKTORA".

Obrazac iskaznice s odgovarajućim sadržajem tiskan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 4.

Iskaznica vrijedi od dana njezina izdavanja do prestanka ovlaštenja za obavljanje poslova prosvjetnog inspektora.

Članak 5.

U stučaju nestanka iskaznice, prosvjetni inspektor je dužan odmah, a najkasnije u roku tri dana od dana nestanka iskaznice o tome obavijestiti organ uprave koji ju je izdao.

Članak 6.

Prosvjetni inspektor koji je razriješen dužnosti prosvjetnog inspektora dužan je vratiti iskaznicu organu uprave koji ju je izdao s danom razrješenja.

Članak 7.

Organ uprave koji izdaje iskaznicu vodi evidenciju o izdanim i vraćenim iskaznicama.

Članak 8.

Zamjena iskaznica izdanih po dosadašnjim propisima izvršit će se u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga pravilnika.

Članak 9.

Na dan stupanja na snagu ovoga pravilnika prestaje važiti Pravilnik o legitimaciji prosvjetnog inspektora ("Narodne novine", broj 3/74).

Članak 10.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 600-04/91-01-145

Urbroj: 532-02-7/1-91-01

Zagreb, 18. rujna 1991.

Ministar prosvjete i kulture

Akademik VIatko Pavletić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.Prednja strana omota
(tamnoplava koža)

_______________________________

GRB REPUBLIKE
HRVATSKE

REPUBLIKA HRVATSKA
ISKAZNICA
PROSVJETNOG INSPEKTORA________________________________Prva strana iskaznice
________________________________


______________________________
(naziv organa koji je izao iskaznicu)


_____________________________
    (ime i prezime)

    fotografija
    35 x 30 mm____________________________
    (vlastorućni potpis)


______________________________Druga strana iskaznice
______________________________

OVLAŠTENJE
OVLAŠTEN JE U OKVIRU SVOJE NADLEŽNOSTI UTVRĐENE ZAKONOM I DRUGIM PROPISIMA OBAVLJATI POSLOVE PROSVJETNE INSPEKCIJE

EV. BROJ ISKAZNICE:_____________________

DATUM IZDAVANJA
ISKAZNICE: _______________________________


    M.P. _____________________________
        (potpis rukovoditelja)

ISKAZNICA VRIJEDI DO OPOZIVA

______________________________Zadnja strana omota (tamnoplava koža)
______________________________

______________________________
OBJAVE