Zakoni i propisi - Pravni savjeti 48 19.09.1991 Uredba o korištenju sredstava za subvencionirarlje stanarine i podstanarine
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1 Zakona o ovlaštenju Vlade Republike Hrvatske za donošenje uredbi kojima će se uređivati pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 39/91), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 16. rujna 1991. godine donijela je

UREDBU

o korištenju sredstava za subvencionirarlje stanarine i podstanarine

Članak 1.

Sredstva za subvencioniranje stanarine i podstanarine koja se izdvajaju Lemeljem Zakona o prestanku važenja Zakona o izdvajanju i raspoređivanju sredstava za zadovoljavanje stambenih potreba ("Narodne novine", br. 9/91) koriste se pored namjena utvrđenih tim zakonom i za zbrinjavanje izbjeglica sa podrućja zahvaćenih oružanim sukobom te za obnavljanje i izgradnju građevinskih objekata koji su, kao posljedica oružanih sukoba oštećeni ili porušeni. Sredstva iz stavka 1. ovog članka koriste se:

- 26% za zbrinjavanje izbjeglica,

- 50% za popravak i izgradnju građevinskih objekata koji su, kao posljedica oružanih sukoba oštečeni ili porušeni Služba društvenog knjigovodstva dostavlja sredstva iz stavka 2. alineja 1. ovog članka Ministarstvu rada i socijalrke skrbi na poseban račun za izbjeglice. Služba društvenog knjigovodstva dostavlja sredstva iz stavka 2. alineja 2. ovog članka Fondu za izgradnju i popravak gradevinskih objekata srušenih ili oštećenih u oružanom sukobu.

Članak 2.

Hadi izgradnje i popravka građevinskih objekata srušenih ili oštečenih u oružanom sukobu, osniva se pri Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uredenja i graditeljstva Fond za izgradnju i popravak gradevinskih objekata srušenih ili oštećenih u oružanom sukobu (u daljem tekstu: Fond). U Fondu se osim sredstava iz članka 1. stavka 2. alineje 2. i članka 5. alineje 2. ove uredbe prikupljaju i druga sredstva za iste namjene (sredstva Iz proraćuna Republike Hrvatske, donacije, krediti i sl.).

Članak 3.

O korištenju sredstava Fonda namijenjenih za izgradnju i popravak gradevinskih objekata srušenih ili oštečenih u oružanom sukobu, odlučuje ministar zaštite okoliša, prostornog uredenja i graditeljstva temeljem programa kojeg donosi Vlada Republike Hrvatske. Program iz stavka 1. ovog članka donosi Vlada Republike Hrvatske u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Članak 4.

Ministarstvo rada i socijalne skrbi odlučuje o kor-ištenju sredstava iz članka 1. stavak 2. alineja 1. i članka 5. alineja 1. ove uredbe prema programu koji donosi Ured za izbjeglice Republike Hrvatske. Program iz stavka I. ovog članka sadrži potrebe koje iskazuju centri za socijalni rad.

Članak 5.

Fondovi u stambenom gospodarstvu dužni su u roku e dana od dana stupanja na snagu ove uredbe od sredstava za subvencioniranje stanarine i podstanarine koja se na dan stupanja na snagu ove uredbe nalaze na računima tih fondova, doznačiti: - 25% Ministarstvu rada i socijalne skrbi - 50% Fondu za izgradnju i popravak građevinskih objekata srušenih ili oštećenih u oružanom sukobu.

Članak 6.

Iznimno od članka 1. ove uredbe, u općinama za koje Vlada Republike Hrvatske utvrdi da se vode orui.a.ni sukobi, Služba društvenog knjigovodstva dostavlja sredstva iz členka 1. stavka 2. alineja 1. općinskom Centru za socijalni rad, a sredstva iz članka 1. stavka 2. alineja 2. fondu u stambenom gospodarstvu na poseban račun.

Članak 7.

Iznimno od članka 5. fondovi u stambenom gospodarštvu u opčinama iz članka B. sredstva iz članka 5. alineja 1. dostavljaju općinskim centrima za socijalni rad, a sredstva iz članka s alžneja 2. neposredno koriste za popravak građevinskih objekata oštečenih u oružaIlim sukobima i to prema programu kojeg donosi Izvršno vijeće opčine ili grada.

Članak 8.

Novčanom kaznom od 30.000,00 dinara kaznit će se za prekršaj odgovorna osoba ako ne postupi u skladu s odredbom članka 4, 5, 6. i 7. ove uredbe.

Članak 9.

Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa:371-04/91-03/03

Urbroj : 5030105-91-2

Zagreb, 16. rujna 1991

Predsjednik

Dr. Franjo Gregurić, v. r