Zakoni i propisi - Pravni savjeti 48 19.09.1991 Odluka o osnivanju Republičkog fonda Kralj Zvonimir
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 23. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 41/90, 8/91 i 14/91), Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 18. rujna 1991. godine donijela je

ODLUKU

o osnivanju Republičkog fonda "Kralj Zvonimir"

I.

Ovom odlukom se u sastaw Ministarstva rada i socijalne skrbi osniva Republički fond "Kralj Zvonimir" za pružanje pomoći izbjeglicama.

II.

Naziv fonda je Republićki fond -Kralj Zvonimir" [dalje Fond) sa sjedištem u Zagrebu, Ulica e. maja br. 42.

III.

Sredstva Fonda osiguravaju se:

- iz Proraćuna Republike Hrvatske,

- putem dobrovoljnih dinarskih i de,uiznih priloga gradana, poduzeća i drugih pravnih i fizičkih osoba iz zemlje i inozemstva i

- drugih izvora.

Sredstva Fonda, dinarska i devizna, drže se na posebnom dinarskom i deviznom računu.

Fondom upravlja Upravni odbor.

Upravni odbor ćine:

- zapovjednik Ureda za izbjeglice Republike Hrvatske kao predsjednik Upravnog odbora,

- predstavnik Caritasa Biskup5ke konferencije,

- predstavnik Crvenog križa Hrvatske,

- direktor Republičkog fonda socijalne zaštite,

- predstavnik Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uredenja i graditeljstva,

- predstavnik Ministarstva prosvjete i kulture i

- predstavnik Ministarstva zdravstva.

V.

Predsjednik Upravnog odbora predstavlja Fond i potpisuje akte koje donosi Upravni odbor.

VI.

Pravilnikom kojeg donosi Upravni odbor Fonda, uz suglasnost ministra rada i socijalne skrbi, utvrduju se kriteriji za dodjelu sredstava Fonda, vrsta i visina pomoći koja se može dodijeliti.

VII.

Upravni odbor za svaki pojedini slućaj dodjele pomoći donosi odgovarajuće rješenje u skladu s pravilnikom iz toćke VI. ove odluke.

Protiv rješenja iz stavka 1. ove toćke može se izjaviti žalba u roku od 15 dana Ministarstvu rada i socijalne skrbi.

Odluka po žalbi je konaćna.

VIII.

Fond ima pećat okruglog oblika koji sadrži tekst: "Republika Hrvatska. Ministarstvo rada i socijalne skrbi. Republićki fond "Kralj Zvonimir", Zagreb".

IX.

Strućne i tehnićke poslove obavlja Ministarstvo rada i socijalne skrbi: a računovodstvene poslove obavlja Republički fond socijalne zaštite.

X.

Na primanja po ovoj odluci ne plaćaju se izravni porezi i doprinosi. Primanja po ovoj odluci ne utjeću na ostvarivanje drugih socijalnih prava.

XI.

Rad Fonda je javan.

Javnost rada Fonda osigurava se obavještavanjem javnosti putem sredstava javnog priopćavanja o izvorima, visini i korištenju sredstava Fonda.

XII.

Rad Fonda nadzire Vlada Republike Hrvatske.

Upravni odbor dužan je o svom radu; izvorima. visini i dinamici ostvarivanja prihoda, te o utrošku sredstava podnositi izvješće Vladi Republike Hrvatske najmanje dvaput godišnje.

XIII.

Stupanjem na snagu ove odluke Fond preuzima prava. sredstva i obveze Republičkog fonda "Kralj Zvonimir" osnovanog pri Ministarstvu rada i socijalne skrbi odlukom od 22. svibnja 1991. godine.

XIV.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 402-09/81-01/02

Urbroj: 5030104-91-2

Zagreb, 16. rujna 1991.

Predsjednik

Dr. Franjo Gregurić, v, r