Zakoni i propisi - Pravni savjeti 47 13.09.1991 Uredba o Javnom poduzeću Brijuni
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 1. Zakona o ovlaštenju Vlade Republike Hrvatske za donošenje uredbi kojima će uređivati pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 39/91) Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 12. rujna 1981. godine donijela je

UREDBU

o Javnom poduzeću "Brijuni"

Članak 1.

Ovom uredbom Republika Hrvatska osniva Javno poduzeće za zaštitu, promicanje, održavanje i prezentiranje kulturno-povijesnog i osobito zaštićenog područja "Brijuni", kao izuzetne prirodne i kulturno-povijesne cjeline. Poduzeće iz stavka 1. ovog članka osniva se pod tvrtkom Javno poduzeće "Brijuni" p. o. (u daljnjem tekstu: Poduzeće). Sjedište Poduzeća je u Fažani. Vlasnik Poduzeća je Republika Hrvatska.

Članak 2.

Djelatnost Poduzeća je obavljanje djelatnosti zaštite prirode, prirodne i kulturne baštine, muzejsko-galerijske i ugostiteljsko-turističke djelatnosti. Djelatnosti zaštite prirode, prirodne i kulturne baštine i muzejsko-galerijske djelatnosti od interesa su za Republiku Hrvatsku, te se organiziraju i ostvaruju u posebnoj organizacionoj jedinici na osnovi Zakona o muzejskoj djelatnosti. Zakona o zaštiti spomenika kulture i Zakona o zaštiti prirode Organizaciona jedinica iz stavka 2. ovog članka ima rukovoditelja - kustosa odnosno konzervatora, djelatnika s posebnim ovlastima i odgovornostima, koji se imenuje i razrješava na način utvrđen statutom Poduzeća.

Članak 3.

Sredstva za osnivanje i rad Poduzeća osiguravaju se iz sredstava postojećeg Javnog poduzeća "Nacionalni park Brioni", osim sredstava iz članka 4. ove uredbe, sredstava Proračuna Republike Hrvatske, sredstava ostvarenih vlastitom djelatnošću Poduzeća te iz drugih izvora u skladu s važećim propisima. Dio sredstava za ostvarivanje programa zaštite prirode, prirodne i kulturne baštine i muzejsko-galerijske djelatnosti osiguravat će se u Proračunu Republike Hrvatske putem Republičkog fonda za kulturu i Ministarstva zaštite okolišta, prostornog uređenja i graditeljstva.

Članak 4.

Nacionalni park "Brijuni", kojeg čine otoci Veliki Brijuni, Mali Brijuni, Sveti Marko, Gaz, Okrugljak, Supin.,Supinić, Galija, Grunj, Vanga, Madona, Vrsar, Jerolim i Kazada, zajedno s okolnim morem i podmorjem, te sva pokretna i nepokretna imovina koja se nalazi na ovom otočju, ili koja porijeklom, odnosno spomeničkim osobinama pripada otočju Brijuni i kulturnoj baštini s otočja Brijuni, vlasništvo su Republike Hrvatske. Granica Nacionalnog parka teče crtom koja spaja točke: svjetlo na grebenu Kabula pozicije 44(56,8'N, 13(42,6'E; pozicija 44(54.0'N,13(43,1'E; pozicija 0,3 milje u smjeru 180( od svjetionika Peneda 44(42,0'N,13(45,2'E; južni rt otoka Jerolim pozicija 44(54.9'N,13(47,2'E; svjetlo na plićini Kozada pozicija 44(54,4'N, 13(47,6'E; pozicija 44(55,4'N, 13(47,1'E i pozicija 44(56,9'N, 13(44,7'E.

Članak 5.

Javno poduzeće "Brijuni" može se organizirati kao društvo s ograničenom odgovornošću u mješovitom vlasništvu s time da ulog odnosno udio Republike Hrvatske ne može biti ispod 51% vrijednosti poduzeća. Akti i radnje vezane uz osnivanje Poduzeća u mješovitom vlasništvu donijet će i provesti upravni odbor Poduzeća uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske, u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Članak 6.

Organ upravljanja u Poduzeću je upravni odbor. Upravni odbor ima devet članova, od kojih jednog iz reda javnih djelatnika i pet iz reda stručnih muzejskih djelatnika, djelatnika zaštite spomenika kulture, zaštite prirode i turizma imenuje Vlada Republike Hrvatske, a tri člana biraju zaposleni Poduzeća na način utvrđen statutom Poduzeća. Članovi upravnog odbora imenuju se odnosno biraju na vrijeme od četiri godine.

Članak 7.

Upravni odbor Poduzeća donosi:

- program zaštite, održavanja, očuvanja, prezentiranja, korištenja i promicanja Nacionalnog parka, te objekata i predmeta na njegovom području, uključivo i zaštićenih objekata i predmeta, uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske,

- odluku o raspolaganju kapitalom Poduzeća, te utvrđuje mjerila za raspoređivanje dobiti, uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske,

- statut Poduzeća, uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske,

- plan razvoja Poduzeća i godišnje financijske planove,

- akt o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada,

- akt o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih,

- odluku o osnivanju drugih poduzeća te o ulaganju sredstava u druga poduzeća, uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske,

- odluku o imenovanju i razrješenju djelatnika s posebnim ovlastima i odgovornostima, na prijedlog direktora, u skladu sa statutom Poduzeća.

Upravni odbor dostavlja izvješće o svom radu Saboru i Vladi Republike Hrvatske najmanje jednom godišnje. Upravni odbor Poduzeća obavlja i druge poslove koje prema zakonu obavlja organ upravljanja u društvenom poduzeću, te druge poslove određene statutom Poduzeća i ovom uredbom.

Članak 8.

Upravni odbor bira i razrješava predsjednika upravnog odbora. Način rada i odlučivanja upravnog odbora te druga pitanja u svezi s ustrojstvom, upravljanjem i rukovodenjem Poduzećem, uređuju se statutom Poduzeća i poslovnikom u radu upravnog odbora.

Članak 9.

Poduzećem rukovodi direktor, kojeg imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske.

Direktor predstavlja i zastupa Poduzeće, te je odgovoran za provođenje utvrđene poslovne politike i odluka upravnog odbora, u okviru zakona i statutom utvrđenih ovlasti.

Članak 10.

Nadzor nad zakonitošću rada Poduzeća obavljaju Ministarstvo prosvjete i kulture. Ministarstvo turizma i Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, svako u granicama svog djelokruga. Stručni nadzor nad Poduzećem obavljaju Zavod za zaštitu spomenika kulture u sastavu Ministarstva prosvjete i kulture i Zavod za zaštitu okoliša, prirode i prirodne baštine u sastavu Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

Članak 11.

Poduzeće počinje s radom danom upisa u sudski registar, kada prestaje s radom postojeće Javno poduzeće "Nacionalni park Brioni". Sredstva, prava, obveze, te zaposlene postojećeg Javnog poduzeća "Nacionalni park Brioni" preuzima Poduzeće kao njezin pravni sljednik, s danom početka rada Poduzeća.

Članak 12.

Zaposlenima iz članka 11. stavak 2. koji ne budu raspoređeni na poslove utvrđene aktom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Poduzeća prestaje radni odnos u skladu s tim aktom i zakonom.

Članak 13.

Vlada Republike Hrvatske imenovat će u roku 15 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe šest članova upravnog odbora Poduzeća, a radnički savjet postojećeg Javnog pođuzeća "Nacionalni park Brioni" u istom roku izabrat će tri člana upravnog odbora, koji će privremeno do izbora novih članova po postupku utvrđenom statutom Poduzeća ,obnašati funkcije članova upravnog odbora.

Članak 14.

Upravni odbor dužan je u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ove uredbe uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske, donijeti statut Poduzeća, a ostale akte utvrđene ovom uredbom, u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ove uredbe. Do donošenja statuta i drugih općih akata Poduzeća, shodno će se primjenjivati statut i drugih općih akata postojećeg Javnog poduzeća "Nacionalni park Brioni", ukoliko nisu u suprotnosti s ovom uredbom.

Članak 15.

Stupanjem na snagu ove uredbe prestaje važiti Zakon o nacionalnom parku i spomen području Brioni ("Narodne novine" br. 46/83, 57/89. i 5/90), osim članka 2. toga zakona. Vlada Republike Hrvatske predložit će, u roku od tri mjeseca, izmjene i dopune Odluke o donošenju Prostornog plana Nacionalnog parka "Brioni" i pripadajućeg dijela priobalnog pojasa ("Narodne novine", br. 46/87), sukladno odredbama ove uredbe.

Članak 16.

Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 351-01/91-05/08

Urbroj : 5030104-91-2

Zagreb. 13. rujna 1991

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.