Zakoni i propisi - Pravni savjeti 47 13.09.1991 Uredba o obveznim prebijanjima obveza i potriživanja pravnih osoba u Republici Hrvatskoj
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 110. Ustava Republike Hrvatske, Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 11 rujna 1991. godine donijela je

UREDBU

o obveznim prebijanjima obveza i potraživanja pravnih osoba u Republici Hrvatskoj

Članak 1.

Služba društvenog knjigovodstva Hrvatske (u daljnjem tekstu : Služba) provest će sedmi, osmi, deveti i deseti ciklus prebijanja obveza i potraživanja pravnih osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj iz područja 01 do zaključno 11, iz područja 12 - grane 1202. 1203. 1204. i iz područja 13 Odluke o jedinstvenoj klasifikaciji djelatnosti (u daljnjem tekstu: pravne osobe), i to:

- područje 01 - industrija i rudarstvo

- područje 02 - poljoprivreda i ribarstvo

- područje 03 - šumarstvo

- područje 04 - vodoprivreda

- područje 05 - gradevinarstvo

- područje 06 - promet i veze

- područje 07 - trgovina

- područje 08 - ugostiteljstvo i turizam

- područje 09 - obrtništvo i osobne usluge

- područje 10 - stambeno - komunalne djelatnosti uređenje naselja i prostora

- područje 11 - financijske, tehničke i poslovne usluge

- grana 1202 - znanstvenoistraživačka djelatnost

- grana 1203 - kultura, umjetnost i informacije

- grana 1204 - tjelesna kultura i sport

- područje 13 - zdravstvena i socijalna zaštita Prebijanje obveza i potraživanja (multilateralna kompenzacija) obvezno je za sve pravne osobe iz stavka 1. ovog članka.

Članak 2.

Utvrđuju se rokovi za provođenje pojedinih ciklusa multilateralne kompenzacije:

- sedmi ciklus 21. rujna 1991. godine

- osmi ciklus 12. listopada 1991. godine

- deveti ciklus 9. studenoga 1991. godine

- deseti ciklus 14. prosinca 1991. godine

Članak 3.

Pravne osobe prijavljuju Stužbi sve svoje obveze prema pravnim osobama u Republici Hrvatskoj, iz dužničko-vjerovničkih odnosa po osnovi prometa robe i obavljanja usluga; obveze s naslova osiguranja i obveze po osnovi otplate kredita: koje su dospjele a nisu izmirene do dana prijavljivanja. Izuzetno od odredbe stavka 1. ovog članka, pravne osobe neće prijaviti za kompenzaciju obveze koje prema jednoj pravnoj osobi iznose manje od 5.000,00 dinara. obveze sadržane u instrumentima osiguravanja plaćanja i obveze za koje su podnijeti nalozi za plaćanje prema odredbama Zakona o financijskom poslovanju.

Članak 4.

Služba uključuje u multilateralnu kompenzaciju obveze pravnih osoba po osnovi raspoređivanja prihoda od prodaje proizvoda i usluga povezanih poduzeća kao i obveze, koje su predmet kompenzacije, po akceptnim nalozima i drugim nalozima platnog prometa evidentiranim u Službi u skladu s člankom 15. zakona o financijskom poslovanju.

Članak 5.

Pravna osoba je dužna svoje obveze iz članka 3. prijaviti Službi kod koje vodi žiro-račun do 18. rujna 1991. godine za sedmi ciklus, do 9. listopada 1991. godine za osmi ciklus, do 6. studenoga 1991. za deveti ciklus i do 11. prosinca 1991. godine za deseti ciklus obvezne multilateralne kompenzacije. U istim rokovima Služba uključuje u obveznu multilateralnu kompenzaciju obveze pravnih osoba iz članka 4.

Članak 6.

Obveze za multilateralnu kompenzaciju prijavljuju se na obrascu "Prijava za sudjelovanje u multilateralnoj kompenzaciji" koji je sastavni dio ove Uredbe.

Članak 7.

Pravne osobe iz područja 01 do 11, koje nemaju dospjelih obveza koje su predmet kompenzacije, o tome obavještavaju nadležnu Službu društvenog knjigovodstva u rokovima iz članka 5.

Članak 8.

Služba je dužna rezultate multilateralne kompenzacije provesti preko žiro-računa sudionika u multilateralnoj kompenzaciji i o rezultatima izvijestiti sudionike.

Članak 9.

Obveze pravnih osoba po akceptnlm nalozima i drugim nalozima ptatnog prometa evidentiranim u Službi u skladu s člankom 15. Zakona o financijskom poslovanju, a koje ne budu izmirene u postupku multilateralne kompenzacije, Služba izvršava po redoslijedu upisa u Evidenciji o redoslijedu plaćanja.

Članak 10.

Upute za provođenje ove Uredbe donijet će generalni direktor Službe društvenog knjigovodstva Hrvatske.

Članak 11.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 306-01/91-01/08

Urbroj :5030105-91-6

Zagreb, 11. rujna 1991

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.