Zakoni i propisi - Pravni savjeti 47 13.09.1991 Odluka o izuzimanju od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja nekretnine u k. o. Đakovo
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 5. Zakona o zabrani prijenosa prava raspolaganja i korištenja određenih nekretnina u društvenom vlasništvu na druge korisnike odnosno u vlasništvo fizičkih i pravnih osoba ("Narodne novine". broj 53/90), a povodom prijedloga Javnog pravobranilaštva općine Đakovo za izuzimanje određene nekretnine od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja. Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 11. rujna 1991. donijela je

ODLUKU

o izuzimanju od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja nekretnine u k. o. Đakovo

I.

Izuzima se od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja zkč. br. 148/3, površine 91 čhv, upisana u zk. ul. br. 5897 k. o. Đakovo kao društveno vlasništvo na korištenju općine Đakovo, koja je pravomoćnim rješenjem Skupštine općine Đakovo, broj UP/I-04/3-710/1-1987 od 2. srpnja 1987. godine, izuzeta iz posjeda ranije korisnice pok. Josipe Belamarić iz Đakova.

II.

Nekretnina iz točke I. ove Odluke izuzima se od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja radi formiranja nove građevinske parcele za zkč. br.148/3,148/5 i 151/8 k. o. Đakovo, odnosno na kč. br. 6478 i 6479/2 k. o. Đakovo, a prema Uvjetima uređenja prostora kl.: 350-05/91-01/68, urbroj: 2121-07-05-91=3, koje je utvrđilo lzvršno vijeće Skupštine općine Đakovo dana 12. ožujka 1991. godine.

III.

Utvrđuje se da je općina Đakovo, kao zainteresirana osoba, osigurala sredstva za punu isplatu nadoknade prema tržišnim cijenama za nekretninu iz točke I. ove Odluke, o čemu je Sekretarijat za upravnopravne i opće postove općine Đakovo izdao uvjerenje klasa: 401-01/91-01/39, urbroj: 2121-05-03-91-1 od 12. lipnja 1991. godine.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 940-01/91-01/01

Urbroj : 5030119-91-43

Zagreb. 11. rujna 1991.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.