Zakoni i propisi - Pravni savjeti 47 13.09.1991 Odluka o izuzimanju nekretnine od zabrane raspolaganja u k o. Split
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 5. Zakona o zabrani prijenosa prava raspolaganja i korištenja određenih nekretnina u društvenom vlasništvu na druge korisnike odnosno u vlasništvo fizičkih i pravnih osoba ("Narodne novine", broj 53/90), a povodom zahtjeva Topić Ivana iz Splita, Obala JNA III, Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 11. rujna 1991. donijela je

ODLUKU

o izuzimanju nekretnine od zabrane raspolaganja u k o. Split

I.

Izuzima se od zabrane raspolaganja dijelom objekta u Splitu, Obala JNA 1, čest.zgr. 2671/1 i 2671/2 k. o. Split, u zemljišnoj knjizi upisano kao društveno vlasništvo, kao nosilac prava korištenja i raspolaganja upisana je općina Split na temelju rješenja Narodnog odbora općine Split, Sekretarijata za financije, Imovinsko-pravni odsjek, od 25. studenoga 1959. br. N. Z. 917/3-59. priloženog u zbirci isprava Z. 276/61 i rješenja Komisije za nacionalizaciju pri Narodnom odboru općine Split od 13. listopada 1959. br. N. 189/59-7, donijetih sukladno čl. 37. Zakona o nacionalizaciji najamnih zgrada i građevinskog zemljišta ("Službeni list FNRJ", broj 52/58).

II.

Nekretnina iz točke I ove oduke u k. o. Split izuzima se od zabrane raspolaganja radi proširenja stana na III katu.

III.

Nekretnina iz točke I ove odluke izuzima se od zabrane raspolaganja na temelju uvjerenja o uvjetima uređenja prostora br. klasa.: 350-05/90-02/640, urbroj: 2181/08/05/02 od 19. lipnja 1990. za rekonstrukciju zgrade oznake kč. zgr. 2671/1/2 k. o. Split, rješenja Sekretarijata za urbanizam, građevinarstvo, imovinsko-pravne i stambene poslove općine Split br. klasa: UP/I-361-03/89-04/07, urbroj: 2181-08-06-03-90-2 od 23. srpnja 1990. o ispunjavanju uvjeta za prenamjenu dijela zajedničkih prostorija (potkrovlje) u dvoetažni stan i zaključka br. klasa: UP/1361-03/91-04/04 urbroj: 2181-08-05-03-91-3 od 13. lipnja 1991. o ispravljanju greške u rješenju o ispunjavanju uvjeta za prenamjenu, potvrde Zavoda za gospodarenje gradom općine Split br. klasa: 361-02/91-02/06, urbroj: 2181-12-05-91-2 od 1. kolovoza 1991. o utvrđenoj prometnoj vrijednosti građevinskog objekta i uplatnice Službe društvenog knjigovodstva o izvršenoj uplati na žiro-račun općine broj: 34400-846-126-21 od 1. kolovoza 1991. godine. .

IV.

Odluka o izuzimanju nekretnine od zabrane raspolaganja donosi se na temelju zahtjeva Topić Ivana br. klasa: 361-01/91-04/04, urbroj: 531-06/2-2-91-1 od 4. veljače 1991. godine.

V.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 940-01/91-01/01

Urbroj : 5030119-91-45

Zagreb. 11. rujna 1991.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r