Zakoni i propisi - Pravni savjeti 46 11.09.1991 Uredba o igrama na sreću i zabavnim igrama
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 1. Zakona o ovlaštenju Vlade Republike Hrvatske za donošenje uredbi kojima će uređivati pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 39/91), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 6. rujna 1991. godine donijela je

UREDBU

o igrama na sreću i zabavnim igrama

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Uredbom uređuju uvjeti priređivanja igara na sreću i zabavnih igara, određenih ovom Uredbom, u Republici Hrvatskoj, te korištenje sredstava ostvarenih njihovim priređivanjem.

Igre na sreću i zabavne igre priređuju se u svrhu razonode i zabave sudionika u igri, radi veće iskoristivosti i poticanja djelatnosti turizma i ugostiteljstva, te radi pribavljanja sredstava za financiranje socijalno-humanitarnih potreba i programa rada invalida, programa "Hrvatskog radiše" za samozapošljavanje, za zaštitu i druge potrebe djece i mladeži, za pripreme zaštite i spašavanja ljudskih života u nepogodama, za rad s ovisnicima, za programe organizacija tehničke kulture kojima se pridonosi jačanju obrambenih sposobnosti Republike i za poticanje razvitka športa.

Članak 2.

Igrom na sreću u smislu ove Uredbe smatraju se: loto, sportska prognoza, veldo, bingo, lutrija, tombola, klađenje, igre na stolovima i druge igre u kojima se sudionicima pruža mogućnost stjecanja dobitka u novcu, stvarima ili pravima pri čemu krajnji ishod igre ne ovisi od znanja ili umješnosti sudionika u igri, već od slučaja ili nekog drugog neizvjesnog događaja.

Igre na sreću su i igre na automatima koji samostalno odlučuju putem mehaničkog ili elektronskog uređaja o isplati dobitka u novcu, žetonima ili stvarima (u daljem tekstu: automati za igre na sreću).

Odredbe ove Uredbe ne odnose se na ugovore na sreću koje međusobno sklapaju građani, niti na nagradne igre koje se priređuju radi privredne reklame pod uvjetom da se ne traži posebna uplata za sudjelovanje u natječaju.

Članak 3.

Zabavnim igrama u smislu ove Uredbe smatraju se: igre na računarima, simulatorima, videoautomatima, fliperima, biljarima i drugim sličnim automatima koji se stavljaju u pogon pomoću kovanog novca, žetona ili uz naplatu (u daljem tekstu: automati za zabavu), a u kojima igrač ne može ostvariti dobitak u novcu, stvarime, ili pravima.

Članak 4.

Priređivači igara na sreću odgovaraju svim svojim sredstvima za obveze prema sudionicima u igri, kao i za ostale obveze nastale priređivanjem igara na sreću. Organ nadležan za izdavanje odobrenja za priređivanje igara na sreću može tražiti jamstvo od priređivača za obveze prema sudionicima u igri kao i za ostale obveze.

II. PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU I ZABAVNIH IGARA

1. Igre na sreću od interesa za Republiku

Članak 5.

Priređivanje igara na sreću koje se stalno priređuju na teritoriju Republike Hrvatske i to: loto, sportska prognoza, veldo, bingo, lutrije i kontinuirana klađenja u svim oblicima priređivanja, od interesa je za Republiku.

Priređivanje igara na sreću iz stavka 1. ovoga članka organizira se, u ime i za račun Republike Hrvatske, davanjem koncesije pravnoj osobi koja raspolaže tehničkim, tehnološkim, prostornim i kadrovskim uvjetima za obavljanje djelatnosti priređivanja igara na sreću.

Članak 6.

Koncesija za priređivanje igara na sreću iz članka 5. stavak 1. ove Uredbe daje se, ako ovom Uredbom nije drukčije određeno, na osnovi javno provedenog natječaja kojeg raspisuje i provodi Ministarstvo financija.

Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog ministra financija, donosi odluku o davanju koncesije, na osnovi koje Ministarstvo financija zaključuje ugovor o koncesiji.

Vlada Republike Hrvatske može dati koncesiju i bez provođenja javnog natječaja pravnoj osobi koju je osnovala za obavljanje djelatnosti organiziranja i priređivanja igara na sreću i zabavnih igara.

Članak 7.

Ugovorom o davanju koncesije utvrđuju se prava i obveze ugovornih strna.

Koncesija se daje na vrijeme koje utvrde ugovorne strane i može se produžiti bez provođenja natječaja.

Koncesija se može otkazati iz razloga određenih Uredbom ili ugovorom o koncesiji na otkazni rok od godinu dana.

Članak 8.

Društveno poduzeće Lutrija Hrvatske nastavlja obavljati djelatnost priređivanja igara na sreću iz članka 5. stavak 1. ove Uredbe u skladu s ugovorom iz članka 38. Zakona o igrama na sreću i zabavnim igrama ("Narodne novine", br.19/90 i 59/90).

Članak 9.

Društveni kapital poduzeća Lutrija Hrvatske postaje vlasništvo Republike Hrvatske i ostaje kao ulog Republike Hrvatske u mješovitom poduzeću.

Uloženi kapital stranih osoba u poduzeće Lutrija Hrvatske može postati udio tih osoba u poduzeću Lutrija Hrvatske.

Članak 10.

U skladu s odredbom Članka 9. ove Uredbe poduzeće Lutrija Hrvatske osnovat će se kao društvo s ograničenom odgovornošću u mješovitom vlasništvu.

Članak 11.

Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva financija i mišljenje Ministarstva rada i socijalne skrbi donijet će akte u roku od mjesec dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe i provesti radnje potrebne za provedbu odredbe članka 10. ove Uredbe.

2. Igračnice i automat klubovi

Članak 12.

Igre na sreću koje se priređuju na stolovima za igru s kuglicama (rulet, boull i sl.), kockama (crops, i sl.) te na automatima za igre na sreću s mogućnošću višestrukog uloga u jednoj igri (multipleyeri) mogu se priređivati samo u igračnicama (casino), odnosno ako se priređuju samo na automatima s mogućnošću višestrukog uloga mogu se priređivati u automat klubovima.

Članak 13.

Igračnicu ili automat klub može organizirati pravna osoba koja obavlja djelatnost priređivanja igara na sreću ili ugostiteljsku djelatnost ili turističku djelatnost u posebno uređenim prostorijama hotela "L" ili "A" kategorije, ili u posebnim za tu namjenu izgrađenim ili tradicionalno korištenim zgradama, te na, za to, posebno uređenim turističkim brodovima. U ostalim prostorima, koji za te namjene ispunjavaju ovom Uredbom utvrđene uvjete, igračnicu ili automat klub može organizirati samo pravna osoba koja ima koncesiju iz članka 5 stavak 1. ove Uredbe.

Članak 14.

Odobrenje za osnivanje igračnice ili automat kluba daje Ministarstvo financija po slobodnoj ocjeni.

Uz zahtjev za osnivanje igračnice ili automat kluba moraju se priložiti dokazi da su ispunjeni uvjeti za osnivanje, te priložiti pravilnik kojim se utvrđuju: igre koje će se priređivati, uvjeti za ulaz posjetilaca i uvjeti pod kojima igrači mogu sudjelovati u pojedinim igrama, te visina i način osiguranja sredstava za isplatu dobitaka.

Pristup posjetiocima u igračnicu ili u automat klub može biti dozvoljen samo uz plaćanje ulaznice ili na drugi način osiguranu kontrolu posjetilaca, a pristup osobama mlađim od 18 godina se zabranjuje.

Članak 15.

Igračnica mora imati odvojeri zaštićeni prostor za čuvanje novca i drugih vrijednosti, te za obavljanje mjenjačkih poslova. Ako igračnica nije u hotelskom objektu, u igračnici mora biti osigurano pružanje ugostiteljskih usluga visokog nivoa.

U igračnici mora biti postavljeno najmanje 10 stolova raznih vrsta za igre s kuglicama, kockama ili kartama i najmanje 20 automata s mogućnošću višestrukog uloga u jednoj igri bez ograničenja u pogledu visine isplata dobitaka u novcu ili vrijednim predmetima.

lgračnice koje se organiziraju u ostalim prostorima iz članka 13. ove Uredbe, mogu se organizirati u prostorijama čija ukupna površina sa svim sadržajima ne može biti manja od 300 mkvadratnih.

Članak 16.

Automat klub se može organizirati u prostorijama čija površina ne može biti manja od 100 m kvadratnih.

U automat klubu mora biti osigurano pružanje ugostiteljskih usluga i odvojen zaštićeni prostor za čuvanje novca i drugih vrijednosti.

U automat klubu mora biti postavljeno najmanje 20 automata s mogućnošću višestrukog uloga u jednoj igri bez ograničenja visine isplate dobitaka u novcu ili vrijednim predmetima.

Članak 17.

Radnici zaposleni u igračnici odnosno u automat klubu ne smiju sudjelovati u igrama na sreću koje se priređuju u tim objektima.

3. Prigodne robno-novčane lutrije, tombole i klađenja

Članak 18.

Pravne osobe mogu jednokratno organizirati priređivanje prigodne lutrije i tombole, a sportske organizacije i sportska klađenja na sportskim priređbama, u okviru prostora u kojima obavljaju djelatnost, radi osiguranja sredstava za financiranje potreba u oblasti kulture, tehničke kulture i športa te za potrebe i programe rada invalida.

Prigodne lutrije i tombole te klađenja na sportskim priređbama, koje se jednokratno organiziraju mogu se priređivati samo na osnovi ođobrenja.

Odobrenje za priređivanje prigodnih lutrija koje se jednokratno organiziraju na širem području Republike Hrvatske daje Ministarstvo financija na osnovi obrazloženog i dokumentiranog zahtjeva priređivača.

Članak 19.

Organizaciju prigodnih lutrija iz članka 18. ove Uredbe u ime i za račun priređivača obavlja pravna osoba koja je nosilac koncesije iz članka 5. stavak 1. ove Uredbe, a prigodnih tombola ili klađenja organizator priređbe.

Članak 20.

Odobrenje za priređivanje prigodnih tombola ili klađenja na sportskim natjecanjima daje uprava društvenih prihoda općine na čijem području se priređuju ove igre na sreću, na osnovi obrazloženog i dokumentiranog zahtjeva priređivača. Tombola i klađenje na sportskim natjecanjima i igre na sreću bingo, mogu se priređivati samo u prostorijama uređenim za tu svrhu.

Članak 21.

Priređivači prigodne lutrije, tombole ili klađenja na sportskim natjecanjima mogu stavljati u promet lutrije, tombolske karte i karte za klađenja koje su izdane uz kontrolu Ministarstva financija o čemu se vodi posebna evidencija. Uvjete za priređivanje kao i način izdavanja, evidentiranja i stavljanja u promet lutrija i karata propisuje ministar financija.

4. Ostale igre na sreću i zabavne igre

Članak 22.

Igre na sreću na automatima s jednostrukim ulogom, stavljaju se u pogon ubacivanjem kovanog novca ili žetona ili okretom ključa ili daljinskim upravljačem, a omogućuju ostvarivanje dobitka najviše 300 puta većeg od vrijednosti uloga koji služi za stavljanje u pogon automata, kao i zabavne igre na automatima za zabavu, može organizirati pravna ili fizička osoba koja obavlja djelatnost priređivača igara na sreću ili priređivanje zabavnih igara ili ugostiteljsku djelatnost ili turističku djelatnost u posebno uređenim zabavnim klubovima koji mogu biti organizirani i kao putujuće radnje ili u ugostiteljskim objektima.

Članak 23.

Odobrenje za otvaranje zabavnog kluba, ili za postavljanje automata za igre na sreću s jednostrukim ulogom ili automata za zabavu u ugostiteljskim objektima daje općinska uprava društvenih prihoda.

Članak 24.

Iznimno od članka 5. ove Uredbe igru na sreću bingo mogu priređivati i, bez pribavljanja koncesije, pravne osobe registrirane za obavljanje ugostiteljske ili turističke djelatnosti.

Pravne osobe iz stavka 1. ovoga članka mogu bingo priređivati u poslovnim prostorijama u kojima obavljaju djelatnost na osnovi odobrenja koje daje uprava društvenih prihoda općine na čijem području se priređuje ova igra.

III. UVJETI I NAČIN STAVLJANJA AUTOMATA ZA IGRE NA SREĆU I ZABAVNE IGRE U EKSPLOATACIJU

Članak 25.

Automati za igre na sreću i zabavne igre moraju biti tehnički ispravni. Prije stavljanja automata za igre na sreću u eksploatacijik vrši se tehnički pregled o čemu se izdaje uvjerenje.

Tehničke preglede automata za igre na sreću vrše ovlaštene pravne osobe koje o ispravnosti automata izdaju uvjerenja. Ovlaštenje za vršenje tehničkog pregleda automata pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju djelatnost proizvodnje i održavanja automata izdaje Ministarstvo financija. Ovlaštenje za vršenje tehničkog pregleda mogu imati samo one tvrtke koje se ne bave priređivanjem igara na sreću ili iznajmljivanjem automata za igre na sreću.

Način obavljanja tehničkog pregleda automata kao i prava i dužnosti ovlaštene osobe te način i uvjete davanja ovlaštenja za vršenje tehničkog pregleda propisuje ministar financija.

Atest o ispravnosti automata za igre na sreću vrijedi jednu godinu i mora se obnavljati prije isteka tog roka.

Članak 26.

Automati za igre na sreću i zabavne igre moraju imati ugrađen kontrolni uređaj koji omogućava da se mehaničkim ili elektronskim putem osigura zaštićeno registriranje broja odigranih igara na automatu. Uz to kontrolni uređaj može osigurati i praćenje broja isplaćenih komada žetona ili kovanog novca i broj komada kovanog novca ili žetona u kasi automata.

Automati za igre na sreću i zabavne igre ne mogu biti u eksploataciji ako im kontrolni uređaji nisu plombirani. Plombiranje kontrolnih uređaja vrše ovlašteni radnici Ministarstva financija ili općinske uprave društvenih prihoda.

Članak 27.

Nakon izvršenog tehničkog pregleda i plombiranja kontrolnog uređaja te stavljanja pločica za označavanje i registraciju automata za igre na sreću i zabavne igre, ovlaštene pravne osobe za obavljanje tehničkog pregleda izdaju atest iz članka 25. ove Uredbe.

Pločice za označavanje i registraciju moraju imati svi automati za igre na sreću i zabavne igre kao i stolovi za igre s kuglicama, kockama ili kartama u upotrebi. Evidenciju i registar izdanih pločica za označavanje i registraciju vodi Ministarstvo financija. Način vođenja evidencije i registra utvrdit će propisom ministar financija iz stavka 3. članka 25. ove Uredbe.

Članak 28.

Proizvodnju kontrolnih uređaja za zaštićeno registriranje broja odigranih igara na automatu i drugu kontrolu koji se trebaju ugraditi u automate, a koji nemaju već ugradene takve uređaje radi osiguranja uvjeta rada automata iz članka 26. ove Uredbe, ustupit će ugovorom Ministarstvo financija proizvođaču koji je osposobljen za takvu proizvodnju.

Ovlašteni proizvođač kontrolnih uređaja je dužan pod istim uvjetima, uz proizvodnju kontrolnih uređaja, proizvoditi i pločice za označavanje i registraciju automata te potrebne žigove za plombiranje i drugo.

O proizvodnji kontrolnih uređaja, pločica za označavanje automata, žigova i drugog, proizvođač je dužan voditi evidenciju, te o proizvodnji i plasmanu izvještavati Ministarstvo financija i omogućiti Ministarstvu financija kontrolu proizvodnje.

Članak 29.

Davanjem u zakup automata za igre na sreću i za zabavu mogu se baviti, uz tvrtke registrirane za obavljanje djelatnosti priređivanja igara na sreću i pravne i fizičke osobe čija je tvrtka registrirana za proizvodnju, održavanje i davanje u zakup automata za igre na sreću i za zabavu, ako ovom Uredbom nije drugačije određeno.

IV. PRAVILA IGRE NA SREĆU

Članak 30.

Uvjeti pod kojima se priređuju pojedine igre na sreću utvrđuju se pravilima igre:

Pravilima igre utvrđuje se osobito:

1: naziv i sjedište priređivača,

2. naziv igre i vrijeme trajanja igre,

3. Svrha igre,

4. uvjeti za sudjelovanje u igri,

5. mjesto na kojem se igra priređuje, odnosno područje na kojem se obavlja uplata za sudjelovanje u igri,

6. visina uloga odnosno cijena srećke, kombinacije, tombolske karte ili žetona, te krajnji rok uplate za sudjelovanje u igri,

7. visina fonda i vrsta dobitaka,

8. količina i novčana vrijednost emisije srećaka,

9. način, postupak i kontrola izvlačenja, odnosno utvrđivanje dobitaka,

10. način objavljivanja iznosa fonda dobitaka i rezultata igre,

11. način isplate, odnosno ostvarivanja dobitaka,

12. rok u kojem se obavlja isplata odnosno ostvarivanj dobitaka,

13. način upoznavanja sudionika u igri s pravilima igre.

Članak 31.

Pravila igre na sreću kao i pravilnik igračnice ili automat kluba iz članka 14. ove Uredbe donosi priređivač uz pribavljanje suglasnosti organa nadležnog za davanje odobrenja za priređivanje igara na sreću.

Članak 32.

U toku trajanja igre na sreću, pravila se igre ne mogu mijenjati, a započeta igra mora se provesti do kraja prema istim pravilima.

V. ULOG, DOBITAK I SUDIONICI U IGRI NA SREĆU

Članak 33.

Fond dobitaka u igri na sreću utvrđuje se od osnovice koju kod lutrije i ekspres-lutrije čini ukupna vrijednost emisije srećaka a kod tombole, loto, sportske prognoze i klađenja na sportskim natjecanjima ukupna vrijednost uplate za sudjelovanje u igri.

Iznos fonda dobitaka u pojedinoj igri na sreću mora biti objavljen.

Fond dobitaka u pojedinoj igri na sreću mora iznositi najmanje 40% osnovice iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 34.

Isplata odnosno ostvarivanje dobitaka obavlja se u roku određenom pravilima igre na sreću, ali taj rok ne može biti dulji od 60 dana od dana objavljivanja izvještaja o rezultatu igre na sreću.

Kad protekne rok iz stavka 1. ovoga članka nastupa zastara potraživanja isplate odnosno dobitka.

Članak 35.

Sudionici u igri na sreću su imaoci srećke, tombolskih karata, žetona ili potvrde o uplaćenom iznosu za sudjelovanje u igri, odnosno druge osobe koje su ispunile uvjete propisane pravilima igre na sreću za sudjelovanje u igri.

Članak 36.

Automat za igre na sreću mora biti tako konstruiran da na ukupan broj programiranih kombinacija isplaćuje igračima najmanje 70% vrijednosti uplate.

VI. POSEBNE TAKSE I NAKNADE

Članak 37.

Podnosilac zahtjeva za izdavanje odobrenja za jednokratno organiziranje prigodne lutrije iz članka 18. ove Uredbe dužan je prije izdavanja odobrenja platiti posebnu taksu koja je prihod proračuna Republike.

Članak 38.

Podnosilac zahtjeva za izdavanje odobrenja za priređivanje igara na sreću iz članka 20. i 24. ove Uredbe dužan je prije izdavanja odobrenja platiti posebnu taksu koja je prihod proračuna općine u kojoj se izdaje odobrenje.

Članak 39.

Podnosilac zahtjeva za izdavanje odobrenja za otvaranje igračnice ili automat kluba iz članka 13. ove Uredbe dužan je prije izdavanja odobrenja platiti posebnu taksu koja je prihod proračuna Republike. Ova se posebna taksa plaća nakon svakog prekida rada igračnice ili automat kluba kao i kod promjene vlasnika koji je dužan zbog promjene tražiti novo odobrenje za otvaranje.

Članak 40.

Podnosilac zahtjeva za izdavanje odobrenja za otvaranje zabavnog kluba iz članka 23. ove Uredbe dužan je prije izdavanje odobrenja platiti posebnu taksu koja je prihod proračuna općine u kojoj se izdaje odobrenje. Plaćanje posebne takse vrši se i prilikom promjena utvrđenih u članku 39. ove Uredbe, osim kod putujućih zabavnih radnji kada mijenjaju mjesto privremenog boravišta putujućeg zabavnog kluba.

Za postavljanje automata za igre na sreću s jednostrukim ulogom, kao i automata za zabavu u ugostiteljskim objektima iz članka 23. ove Uredbe, plaća se posebna taksa koja je prihod proračuna općine gdje se postavljaju automati.

Posebna taksa za postavljanje automata se plaća za godinu dana unaprijed prilikom postavljanja zahtjeva za plombiranje automata u općini u kojoj se postavlja i važi za taj automat na području Republike Hrvatske do isteka roka važenja takse ili do uništenja automata.

Članak 41.

Visinu posebne takse iz članka 37., 39. i 40. ove Uredbe propisuje Vlada Republike Hrvatske, a visinu posebne takse iz članka 38. propisuje izvršno vijeće općine.

Članak 42.

Vlasnici, odnosno korisnici automata za igre na sreću prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje atesta o ispravnosti automata plaćaju ovlaštenom izvršiocu tehničkog pregleda naknadu prema cjeniku izvršioca odobrenog od Ministarstva financija.

Članak 43.

Vlasnici, odnosno korisnici automata za igre na sreću i zabavne igre uplaćuju prilikom podnošenja zahtjeva za plombiranje brojača naknadu u iznosu kojeg propisuje izvršno vijeće općine gdje se vrši plombiranje.

VII. NADZOR

Članak 44.

Nadzor u primjeni odredbi ove Uredbe koje se odnose na priređivanje igara na sreću za koje daje odobrenje Ministarstvo financija obavlja Ministarstvo financija. Ovlaštenje za vršenje ovog nadzora može se posebnim aktom ministra financija prenijeti na pojedine inspektore općinskih uprava prihoda.

Nadzor u primjeni odredbi ove Uredbe koje se odnose na priređivanje igara na sreću i zabavnih igara za koje daje odobrenje općinska uprava društvenih prihoda vrše inspekcije Ministarstva financija i općinske uprave prihoda.

Članak 45.

Ako u provođenju nadzora nadležni organ uprave ustanovi da se igra na sreću ili zabavna igra priređuje protivno odredbama ove Uredbe ili protivno pravilima igre rješenjem će zabraniti daljnje priređivanje igre.

Rješenje o zabrani priređivanja igara na sreću na automatima i zabavnih igara na automatima izvršava se pečaćenjem automata. Žalba protiv rješenja ne zadržava njegovo izvršenje.

VIII. SREDSTVA OSTVARENA PRIREĐIVANJEM IGARA NA SREĆU OD INTERESA ZA REPUBLIKU

Članak 46.

Sredstva koja se ostvare priređivanjem igara na sreću iz članka 5. stavak 1. ove Uredbe; po odbitku dobitaka igračima u skladu s pravilima igre, pripadaju priređivaču igre na sreću u 50% iznosu tih sredstava za pokriće troškova i udio u dobiti.

Preostalih 50% sredstava služi za financiranje socijalno-humanitarnih potreba, potreba i programa rada invalida, programa "Hrvatskog radiše" za samozapošljavanje, za zaštitu i druge potrebe djece i mladeži, za pripreme zaštite i spašavanja ljudskih života u nepogodama, za rad s ovisnicima, za programe organizacija tehničke kulture kojima se pridonosi jačanju obrambenih sposobnosti Republike i za poticanje razvitka športa.

Članak 47.

Sredstva iz članka 46. stavka 2. ove Uredbe izdvajaju se u posebnu zakladu pri Ministarstvu rada i socijalne skrbi.

Sredstvima iz stavka 1. ovoga članka raspolaže komisija koju imenuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra rada i socijalne skrbi. Raspored sredstava vrši se u skladu s pravilima koja donosi Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra rada i socijalne skrbi.

IX. KAZNENE ODREDBE

Članak 48.

Novčanom kaznom od 500.000 do 1,500.000 dinara kaznit će se za privredni prijestup pravna osoba

1. ako priređi igre na sreću od interesa za Republiku bez koncesije odnosno odobrenja nadležnog organa (članak 5.),

2. ako priređi igre na sreću u igračnici ili u automat klubu bez odobrenja nadležnog organa (članak 14.),

3. ako izvan igračnice ili izvan automat kluba priređi igru na sreću koja se može priređivati samo u igračnici ili samo u automat klubu (članak 12.),

4. ako priređi igru na sreću ili zabavnu igru koju ne može priređivati prema odredbama ove Uredbe (članci 13. i 22.).

Za privredne prijestupe iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 45.000 do 275.000 dinara.

Članak 49.

Novčanom kaznom od 30.000 do 450.000 dinara kaznit će se za privredni prijestup pravna osoba:

1. ako prigodne lutrije, tombole i klađenje na sportskim priređbama priređuje mimo uvjeta određenih ovom Uredbom (članak 18.)

2. ako igre na sreću s automatima s jednostrukim ulogom priređuje protivno odredbama ove Uredbe (članak 22.)

3. ako zabavne igre priređuje protivno odredbama ove Uredbe (članak 23.)

4. ako igre na sreću i zabavne igre priređuje na automatima koji nisu ispravni ili nemaju karakteristike propisane ovom Uredbom ili nisu plombirani (članci 25. i 26.).

Za privredne prijestupe iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 45.000 do 275.000 dinara.

Članak 50.

Novčanom kaznom od 20.000 do 30.000 dinara kaznit će se za prekršaj fizička osoba:

1. ako priređuje igre na sreću koje prema odredbama ove Uredbe mogu priređivati samo pravne osobe (članak 5.)

2. ako igre na sreću na automatima s jednostrukim ulogom priređuje protivno odredbama ove Uredbe (članak 22.)

3. ako zabavne igre priređuje protivno odredbama ove Uredbe (članak 23.)

4. ako igre na sreću-i zabavne igre priređuje automatima koji nisu ispravni ili nemaju karakteristike propisane Uredbom, ili nisu plombirani, ili ih neovlašteno daje u zakup (članci 25. i 26.).

Članak 51.

Za privredne prijestupe i prekršaje propisane ovom Uredbom izreći će se uz novčanu kaznu i zaštitna mjera oduzimanja imovinske koristi ostvarene prijestupom odnosno prekršajem, a u povratu izreći će se i zaštitna mjera oduzimanja stolova za igru i automata.

X. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 52.

Igračnice i automat klubovi koji rade na osnovi odobrenja za rad prema propisima koji prestaju važiti danom stupanja na snagu ove Uredbe, nastavljaju s radom, a u slučaju prekida rada ili promjene vlasnika moraju pribaviti novo odobrenje u skladu s uvjetima iz ove Uredbe.

Podnesene zahtjeve za dobivanje odobrenja za osnivanje igračnice ili automat kluba do stupanja na snagu ove Uredbe, Ministarstvo financija će riješiti prema propisima koji su važili u vrijeme podnošenja zahtjeva.

Članak 53.

Ugovori o davanju koncesije za priređivanje igara na sreću od interesa za Republiku i ugovori o proizvodnji kontrolnih uređaja, pločica za označavanje automata i žigova za plombiranje, te ovlaštenja za vršenje tehničkih pregleda automata za igre na sreću izdana na osnovi propisa koji prestaju važiti danom stupanja na snagu ove Uredbe, ostaju pravosnažni, time da će se uskladiti s odredbama ove Uredbe, u roku od 60 dana od njezinog stupanja na snagu.

Članak 54.

Za automate za igre na sreću koji imaju ugrađen kontrolni uređaj, koji elektronskim putem osigurava zaštićeno registriranje broja odigranih igara pomoću kodiranih kartica, kojima se unaprijed programira broj igara koje se mogu odigrati, te kodirane kartice se mogu od strane ovlaštenog proizvođača iz članka 28. ove Uredbe prodavati samo preko općinske uprave društvenih prihoda, uz plaćanje poreza na promet unaprijed.

Vlada Republike Hrvatske propisat će postupak sniženja stope poreza na promet koji se plaća unaprijed.

Članak 55.

Propisi iz članka 21, 25, 41. i 43. ove Uredbe donijet će se u roku od 30 dana od stupanja na snagu ove Uredbe. Do stupanja na snagu ovih propisa primjenjuju se akti doneseni na osnovi Zakona o igrama na sreću i zabavnim igrama ("Narodne novine", br.19/90 i 59/90).

Članak 56.

Igre na sreću koje su započele po propisima koji prestaju stupanjem na snagu ove Uredbe provest će se prema propisima po kojima su započele.

Članak 57.

Ministar financija po potrebi će donijeti uputstvo za provođenje odredbi članka 2, 3, 4, 5, 12, 13, 18, 22, 24, 30. i 31. ove Uredbe.

Članak 58.

Stupanjem na snagu ove Uredbe prestaje važiti Zakon o igrama na sreću i zabavnim igrama ("Narodne novine", br. 19/90 i 59/90).

Članak 59.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa : 460-01 /91-01 /09

Urbroj : 5030104-91-2

Zagreb, 9. rujna 1991.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.