Zakoni i propisi - Pravni savjeti 45 05.09.1991 Uredba o formiranju Ureda za izbjeglice Republike Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 1. Zakona o ovlaštenju Vlade Republike Hrvatske za donošenje uredbi kojima će uređivati pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 39/91), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj dana 30. kolovoza 1991. godine donijela je

UREDBU

o formiranju Ureda za izbjeglice Republike Hrvatske

Članak 1.

Ured za izbjeglice Republike Hrvatske djeluje u sastavu, kojeg čine predstavnici:

1. Ministarstva unutarnjih poslova,

2. Ministarstva obrane,

3. Ministarstva inozemnih poslova,

4. Ministarstva rada i socijalne skrbi,

5. Ministarstva prosvjete i kulture,

6. Ministarstva zdravstva,

7. Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva,

8. Crvenog križa Hrvatske,

9. Caritasa Biskupske Konferencije i

10. Štaba Civilne zaštite Republike Hrvatske. Sjedište Ureda za izbjeglice Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Ured) je u Ministarstvu rada i socijalne skrbi, Zagreb, Ulica 8. maja br. 42.

Članak 2.

Na čelu Ureda je zapovjednik. Za zapovjednika Ureda imenuje se pomoćnik ministra rada i socijalne skrbi zadužen za socijalnu skrb i obitelj. Glavnog tajnika Ureda imenuje ministar rada i socijalne skrbi.

Članak 3.

Ured može u svom djelovanju pozvati na suradnju predstavnika Visokog komesarijata za izbjeglice Ujedinjenih naroda sa sjedištem u Ženevi.

Članak 4.

U rad Ureda obvezno se uključuje ekspertna grupa koju čine:

- dva liječnika epidemiologa

- jedan psiholog,

- jedan psihijatar i

- jedan ekspert za probleme migracija.

Članove ekspertne grupe iz stavka 1. ovoga članka imenuje Ured. Članovi ekspertne grupe nemaju pravo odlučivanja.

Članak 5.

Ured: - utvrđuje i osigurava provođenje politike Vlade Republike Hrvatske u svezi sa zbrinjavanjem i pomoći izbjeglicama (plan evakuacije, prihvata i zbrinjavanja, stacioniranja izbjeglica po regijama - područjima pojedinih općina ili više općina, plan školovanja i drugo), - utvrđuje mjerila za obračun troškova zbrinjavanja i pomoći izbjeglicama u skladu sa Zaključkom Vlade Republike Hrvatske da se podmiruju samo minimalni (nužni) troškovi prijevoza i prehrane pod uvjetom da se ne može drugačije riješiti,

- organizira prikupljanje materijalnih sredstava, a posebno hrane, propagira, organizira i koordinira akcije centra za socijalni rad i drugih organa i organizacija, a osobito Crvenog križa Hrvatske, Caritasa BK, Merhameta, vjerskih zajednica i organizacija i drugih humanitarnih organizacija te građana,

- osigurava osnovne uvjete za život izbjeglica i uvjete za njihovu socijalnu adaptaciju i u tu svrhu predlaže smještajne objekte koji će se preuzeti u posjed i korištenje naredbom Ministarstva rada i socijalne skrbi, na osnovi Uredbe Vlade Republike Hrvatske o preuzimanju u posjed i korištenje odmarališta, hotela i drugih hotelsko-turističkih objekata i pokretnina koje se u njima nalaze, a na kojima pravo raspolaganja odnosno vlasništva imaju ili ih drže u posjedu poduzeća i druge pravne i fizičke osobe koje imaju sjedište izvan teritorija Republike Hrvatske,

- osigurava povrat izbjeglica u svoje domove, a u dogovoru s kriznim štabom područja odnosno općine od kuda su zbjegovi,

- osigurava funkcioniranje jedinstvenog informacijskog i dokumentacijskog sustava, kojeg izvršava Odjel za informatizaciju državne uprave u sastavu Ministarstva pravosuđa i uprave u odnosu na potrebne podatke o zbrinjavanju i pomoći izbjeglicama, te jedinstveni sustav izvještavanja Predsjednika Republike Hrvatske, Sabora Republike Hrvatske. Vlade Republike Hrvatske i svjetške javnosti.

Članak 6.

Ured djeluje putem odbora, i to:

1. Odbora za regionalni raspored zbrinjavanja izbjeglica.

2. Odbora za prikupljanje pomoći u hrani, odjeći i obući te drugim sredstvima

3. Odbora za sigurnost i socijalnu adaptaciju,

4. Odbora za izbjeglice u inozemstvu. Voditelje odbora iz stavka 1. ovoga članka imenuje zapovjednik Ureda.

Članak 7.

Ured osniva regionalne urede za izbjeglice za područja više općina. Članovi regionalnog ureda su predstavnici kriznog štaba područja, organa sigurnosti (obrane i unutarnjih poslova) i obvezno humanitarnih organizacija područja za koje se regionalni ured formira, kao i stručnjaka s područja zdravstva, psihologije i dr. Na čelu regionalnog ureda je direktor centra za socijalni rad u općini u kojem je sjedište regionalnog ureda.

Članak 8.

Regionalni ured za izbjeglice:

- neposredno i operativno organizira i provodi aktivnosti u svezi s prihvatom i zbrinjavanjem izbjeglica i u tu svrhu raspoređuje izbjeglice ovisno o njihovim potrebama, dobi i drugim značajkama, smještava ih u obitelji, socijalne i druge ustanove kao i druge objekte i organizira njihov boravak i život

- neposredno stupa u vezu s izbjeglicama radi prikupljanja podataka, a u svrhu obavještavanja Ureda,

- poduzima cjelovite aktivnosti radi prilagođavanja organizacije života i rada izbjeglica ovisno o promjenama prilika i mogućnostima na svojem području,

- sudjeluje prema potrebi u radu Ureda,

- obvezno i redovito, a najmanje jednom tjedno, obavještava Ured, prema njegovim uputama.

Regionalni ured objedinjava poslove u svezi zbrinjavwnja izbjeglica za područje općina za koje je formiran. Iznimno pojedina općina, obzirom na smještajne kapacitete i sigurnosne prilike, može imati poseban status.

Članak 9.

Ured u svrhu osiguravanja efikasnog i racionalnog djelovanja u svezi sa zbrinjavanjem izbjeglica izdaje regionalnim uredima i drugim nosiocima zadataka obvezne smjernice, naloge i upute.

Članak 10.

Ured je dužan redovito, a najmanje jednom tjedno, obavještavati Vladu Republike Hrvatske o svim bitnim događajima u svezi izbjeglica.

Članak 11.

Opća minimalna pravila za organiziranje života i rada izbjeglica su:

- osiguranje smještaja izbjeglica sukladno potrebama i zdravstvenom stanju obitelji;

- osiguranje prehrane,

- pomaganje socijalne adaptacije,

- poticanje osobne odgovornosti izbjeglica za vlastitu i socijalnu sigurnost osoba o kojima su dužni brinuti, a osobito za djecu, te stare i nemoćne roditelje,

- osiguranje školovanja djece, i

- nužna zdravstvena zaštita.

Članak 12.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 019-04/91-01/07

Urbroj : 5030104-91-2

Zagreb, 30. kolovoza 1991.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.