Zakoni i propisi - Pravni savjeti 45 05.09.1991 Uputa za primjenu Odluke o utvrđivanju blagajničkog maksimuma gotovog novca kod banaka i drugih finanajskih organizacija i drugih pravnih osoba
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SLUŽBA DRUŠTVENOG KNJIGOVODSTVA HRVATSKE

Na osnovi točke III. Odluke o utvrđivanju blagajničkog maksimuma gotovog novca kod banaka i drugih financijskih organizacija i drugih pravnih osoba ("Narodne novine", br. 40/91), Služba društvenog knjigovodstva Hrvatske donosi

UPUTU

za primjenu Odluke o utvrđivanju blagajničkog maksimuma gotovog novca kod banaka i drugih finanajskih organizacija i drugih pravnih osoba

1. Ovom Uputom uređuje se način utvrđivanja blagajničkog maksimuma gotovog novca pravnim osobama, koje nisu banke, štedionice ili druge financijske organizacije.

2. Pravna osoba može u svojoj blagajni držati gotov novac za plaćanje do visine utvrđenog blagajničkog maksimuma.

3. Blagajnički maksimum može se koristiti za:

1) plaćanja proizvoda, usluga i drugih obveza pravnim osobama čija pojedinačna isplata nije veća od 5.000,00 dinara,

2) plaćanja otkupa poljoprivrednih proizvoda i sekundarnih sirovina građanima koji ne moraju imati žiro-račun kod Službe društvenog knjigovodstva

4. Blagajnički maksimum utvrđuje se posebno za svako polugodište. Blagajnički maksimum može se u toku polugodišta povećavati odnosno smanjivati, ukoliko se izmijene kriteriji i uvjeti temeljem kojih je utvrđen. Kriterij za utvrđivanje blagajničkog maksimuma je veličina pravne osobe, prema odredbama članka 3. Zakona o računovodstvu. Blagajnički maksimum iznosi za:

- male pravne osobe 5.000,00 dinara:

- srednje pravne osobe 15.000,00 dinara;

- velike pravne osobe 30.000,00 dinara. Svim ostalim pravnim osobama (u koje su uključene i vojne ustanove), koje knjigovodstvo ne vode na kontnom planu za privredu (sada članak 8. stavak 2. Zakona o računovodstvu), blagajnički maksimum utvrđuje se u visini od 10.000,00 dinara, osim društvenim organizacijama i političkim strankama, kojima se blagajnički maksimum utvrđuje u visini od 5.000,00 dinara. Pravne osobe koje imaju svoje organizacijske dijelove izvan sjedišta pravne osobe dužne su usuglasiti blagajnički maksimum na razini pravne osobe. Dijelovi pravne osobe na području Republike Hrvatske, čije je sjedište u Republici Hrvatskoj, podižu gotovinu kod Službe društvenog knjigovodstva gdje su im otvoreni računi, uz predočenje odluke nadležnog organa pravne osobe iz koje se vidi koji se dio utvrđenog blagajničkog maksimuma pravne osobe odnosi na taj dio pravne osobe.

Dijelovima poduzeća koja posluju na području Republike Hrvatske, a čije je sjedište izvan Republike Hrvatske, blagajnički maksimum utvrđuje se u iznosu od 5.000,00 dinara.

5. Zajednicama osiguranja blagajnički maksimum utvrđuje se u visini kao i za velike pravne osobe iz točke 4. ove Upute.

6. Pravna osoba kojoj ovako utvrđeni blagajnički maksimum onemogućava uspješno i redovito obavljanje djelatnosti, može podnijeti zahtjev za povećanje utvrđenog blagajničkog maksimuma, kojeg podnosi organizacijskoj jedinici Službe društvenog knjigovodstva u Hrvatske kod koje joj je otvoren žiro-račun (u daljnjem tekstu nadležna Služba). O podnijetom zahtjevu nadležna Služba u roku od 8 dana donosi rješenje. U tom slučaju blagajnički maksimum može se utvrditi:

1) ako je udaljenost prvne osobe od nadležne Službe, banke ili pošte više od 30 kilometara, najviše u dvostrukom iznosu;

2) ako iz djelatnosti pravne osobe proizlazi potreba za većim plaćanjima u gotovom novcu, najviše do visine dnevnog prosjeka gotovinskih isplata u prethodnom mjesecu koje su se, sukladno važećim propisima, mogle izvršavati u gotovom novcu.

Uz zahtjev za izdavanje rješenja o povećanju blagajničkog maksimuma po točki B. pod 2) ove Upute, pravna osoba je dužna dostaviti podatke o vrsti i visini gotovinskih isplata u prethodnom mjesecu, u koje se ne uključuju isplate predvidene točkom 8. ove Upute. Dnevni prosjek gotovinskih isplata u prethodnom mjesecu izračunava se tako da se ukupni iznos gotovinskih isplata a prethodnom mjesecu podijeli s brojem radnih dana u tom mjesecu. U osnovicu za obračun blagajničkog maksimuma ne ulazi gotovina podignuta namjenski sa žiro-računa pravne osobe, za namjene propisane u točki 8. ove Upute. Nadležna Služba, ukoliko ocijeni da su podneseni podaci o gotovinskim isplatama u prethodnom mjesecu sumnjivi, treba obaviti kontrolu podataka neposredno kod pravne osobe koja je tražila rješenje o povećanju blagajničkog maksimuma.

7. Pravne osobe mogu podizati gotovinu najviše do visine utvrđenog blagajničkog maksimuma. Izuzetno, gotovina se može podići i iznad blagajničkog maksimuma za namjene propisane točkom 8. ove Upute. Namjenski podignuta gotovina, sukladno točki 8. ove Upute, mora biti isplaćena u roku od 3 dana ili položena na žiro-račun.

8. Pravna osoba može plaćati gotovim novcem za namjene koje ne čine blagajnički maksimum:

1) plaće i druga osobna primanja, ako se ne izvršavaju preko štednih uloga i tekućih računa građana;

2) akontacija putnih troškova i dnevnica, te putne troškove i dnevnice:

3) takse konzularnim i diplomatskim predstavništvima;

4) otkup efektivnog stranog novca, putničkih i bankovnih čekova i kreditnih pisama od stranih i domaćih osoba,za pravne osobe koje su ovlaštene da mogu obavljati mjenjačke poslove.

9. Za obavljanje platnog prometa u poštama, blagajnički maksimum utvrđuje Služba društvenog knjigovodstva Hrvatske u sporazumu s Hrvatskom poštom i telekomunikacijama.

10. Služba društvenog knjigovodstva Hrvatske utvrđivat će novi iznos blagajničkog maksimuma u roku od 10 dana po isteku polugodišta (do l0. siječnja odnosno do 10. srpnja), vodeći računa o porastu inflacije u proteklom razdoblju.

11. Rješenje o povećanju blagajničkog maksimuma po zahtjevu pravne osobe, donosi direktor sjedišta Službe društvenog knjigovodstva Hrvatske, nadležne za pravnu osobu koja traži takvo rješenje ili osoba ovlaštena od direktora.

12. Blagajnički maksimum kod banaka, štedionica i drugih financijskih organizacija utvrđuje Narodna banka Hrvatske, a kontrolu blagajničkog maksimuma kod ovih i drugih pravnih osoba obavlja Služba društvenog knjigovodstva Hrvatske.

13. Ova Uputa stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 450-11/91-01/11

Urbroj: 321-01/91-1

Zagreb, 27. kolovoza 1991.

Generalni direktor Službe društvenog knjigovodstva

Bogomil Cota, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.