Zakoni i propisi - Pravni savjeti 44 30.08.1991 Uredba o osnivanju i radu komisija za popis i procjenu ratne štete
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Temeljem odredbe članka 1. Zakona o ovlaštenju Vlade Republike Hrvatske za donošenje uredbi kojima će se uređivati pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 39/91) i članka 23. st. 2. Zakona o Vladi ("Narodne novine" broj 41/90), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 28. kolovoza 1991. donijela je

UREDBU

o osnivanju i radu komisija za popis i procjenu ratne štete

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Uredbom propisuje se osnivanje Republičke i općinskih komisija za popis i procjenu ratne štete (u daljnjem tekstu: Republička komisija i općinske komisije) nastale Republici Hrvatskoj na imovini fizičkih i pravnih osoba.

Članak 2.

Pod ratnom štetom u smislu ove Uredbe smatra se ona šteta koja je nastala na pokretninama i nekretninama (u daljnjem tekstu: imovina) Republike Hrvatske zahvaćenim ratom ili je posljedica ratnih operacija odnosno oružanih sukoba, a koja može biti neposredna ili posredna.

Neposredna šteta je šteta nastala oštećenjem, uništenjem ili pljačkom imovine u društvenom, državnom i privatnom vlasništvu, te troškovi izazvani posrednim štetama.

Posredna šteta je izgubljena dobit zbog smanjene proizvodnje ili obujma usluga izazvane ratom ili je posljedica ratnih operacija ili oružanih sukoba.

Članak 3.

Ratna šteta procjenjuje se na svojoj imovini na kojoj je šteta nastala, bez obzira da li je ta imovina osigurana kod zajednice osiguranja imovine i osoba.

Predmet procjene su i štete nastale na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole.

II. KOMISIJE ZA POPIS I PROCJENU RATNE ŠTETE

1. Općinska komisija

Članak 4.

Skupština općine na čijem području je nastala ratna šteta, svojom odlukom osniva općinsku komisiju, te određuje njezin sastav.

Općinska komisija posebnom odlukom:

- osniva potrebiti broj stručnih komisija za procjenu ratne štete te usmjerava i objedinjuje njihov rad te im određuje područje i objekte na kojima će procjenjivati štete,

- određuje rok do kojeg se mora izvršiti procjena, osigurava primjenu propisane metodologije i obrasce za procjenu šteta na području općine,

- izrađuje zbrojno izvješće o procjeni šteta na području općine i dostavlja ga Republičkoj komisiji.

Članak 5.

Stručne komisije neposredno popisuju i procjenjuju ratne štete na području za koje su osnovane.

U sastav stručne komisije obvezatno se imenuju stručnjaci odgovarajućih oblasti (npr. građevinari, agronomi, šumari, kustosi i sl.), zatim ovlašteni procjenitelji šteta zajednica osiguranja te suci općinskih sudova.

2. Djelokrug i način rada općinske komisije

Članak 6.

Zadatak stručnih komisija je da u okviru svog djelokruga prikupe podatke o uništenoj, oštećenoj i opljačkanoj imovini, a poglavito o:

- vrsti imovine

- stupnju oštećenja (uništeno - oštećeno - opljačkano)

- eventualnoj vrijednosti spašenog materijala,

- svrsishodnosti popravka te

- revaloriziranoj vrijednosti uništene odnosno oštećene imovine.

Stručna komisija utvrdit će i štetnika.

O izvršenoj procjeni visine nastale štete stručne komisije sastavljaju izvješće te ga dostavljaju općinskoj komisiji.

Članak 7.

Stručne komisije procjenu ratne štete obavljaju izravnim uvidom na imovini na kojoj je nastala ratna šteta.

Ukoliko su oštećenja na imovini takve prirode da popravak nije moguć ili su troškovi popravka tako visoki da se popravak ne isplati, takva imovina smatrat će se uništenom.

III. OSNOVNA NAČELA PROCJENE RATNE ŠTETE

Članak 8.

Za svaku oštećenu imovinu stručne komisije izrađuju predračun troškova potrebitih za dovođenje imovine u stanje u kojem se nalazila prije nastanka štete.

Predračun se nastavlja po pozicijama odnosno vrstama radova koje treba obaviti na oštećenoj imovini, a po cijenama važećim na području općine u vrijeme procjene štete.

Za uništenu imovinu šteta se utvrđuje prema cijenama važećim u vrijeme procjene štete.

Članak 9.

Obrtna sredstva (zalihe sirovina i reprodukcijskog materijala, poluproizvoda, gotovih proizvoda i trgovinske robe) moraju se popisati (inventura) te se prema već postojećim knjigovodstvenim obrascima utvrđuje visina štete nastale zbog oštećenja i uništenja.

Članak 10.

Štete na nekretninama i stvarima od osobitog kulturnog, povijesnog, i ekološkog značaja utvrđuju se u visini iznosa troškova (materijala i rada) potrebnih za vraćanje stvari u prijašnje stanje.

Ukoliko je nekretnine i stvari iz stavka 1. ovog članka moguće rekonstruirati ili konzervirati, visina štete procjenjuje se u visini predračunskih troškova tih radova.

U protivnom, šteta se ne procjenjuje, već se u izvješću o procjenjenoj šteti navodi svaka pojedinačna uništena nekretnina i stvar.

Članak 11.

Štete na moru, morskoj obali i otocima, vodama, zračnom prostoru, rudnom blagu i drugim prirodnim bogatstvima, zemljištu, šumama, biljnom i životinjskom svijetu i drugim dijelovima prirode, za koje je zakonom određeno da su od interesa za Republiku te da imaju njezinu osobitu zaštitu, procjenjuju se primjenom propisane metodologije uz uvjet da su mjerljive odnosno da se mogu konkretno procijeniti.

IV. CIJENE ZA PROCJENU ŠTETE

Članak 12.

Procjena štete obavlja se po tržišnim cijenama važećim u vrijeme procjene ratne štete na području na kojem su štete nastale.

Prilikom utvrđivanja tržišnih cijena mogu se koristiti podaci Zavoda za statistiku, zajednica osiguranja imovine i osoba te poduzeća i ustanova određenih djelatnosti (građevinske, poljoprivredne i sl).

Prema vrsti procjene štete za koju će se koristiti, cijene se razvrstavaju u ove skupine:

- cijene po pozicijama radova za procjenu šteta na oštećenim zgradama i drugim objektima,

- cijene po vrstama radova za procjenu štete na opremi,

- cijene po vrstama stoke za procjenu štete na stočnom fondu, divljaći,

- cijene za sirovine, reprodukcijski materijal, gotove proizvode i trgovinsku robu za procjenu šteta na obrtnim sredstvima u privatnom vlasništvu, a na obrtnim sredstvima u društvenom ili državnom vlasništvu, primjenjuju se cijene iz knjigovodstvene dokumentacije. Time su obuhvaćene i cijene za procjenu šteta na poljoprivrednoj proizvodnji i dugogodišnjim nasadima.

- cijene po kojima bi se mogla nabaviti odnosno kupiti uništena sredstva u vlasništvu građana, radi utvrđivanja nabavne i sadašnje vrijednosti zgrada, opreme i drugih materijalnih dobara.

Članak t3.

Cijene za stambene i druge zgrade utvrđuju se posebno za gradsko i seosko područje, ako između gradskog i seoskog stambenog fonda postoje osjetne razlike u pogledu primjenjenog građevnog materijala, načina izgradnje i opremljenosti instalacijama vodovoda i kanalizacije te sanitarnom opremom.

Ako stručna komisija ne napravi razliku u cijenama dužna je u izvješću o procjenjenoj šteti dati odgovarajuće obrazloženje.

Članak 14.

Cijene utvrđene za stambene zgrade vrijede i za vikendice te za zgrade koje služe za obavljanje poslovnih djelatnosti.

Za gospodarske zgrade i pomoćne objekte (staje, garaže i sl.) cijene se određuju prema tržišnim cijenama u vrijeme procjene ratne štete.

V. UTVRĐIVANJE REZULTATA PROCJENE RATNE ŠTETE

Članak 15.

Stručne komisije za procjenu štete dužne su općinskoj komisiji dostaviti izvješće sa po jednim primjerkom pravilno popunjenih i šifriranih obrazaca na kojima su obavljali procjenu.

Općinska komisija obrađuje i kontrolira dostavljena izvješća te ih po potrebi vraća stručnoj komisiji radi ispravke i dopuna.

Članak 16.

Na temelju izvješća svih stručnih komisija, općinska komisija sastavlja zbrojno izvješće te ga dostavlja Republičkoj komisiji.

VI. REPUBLIČKA KOMISIJA

Članak 17.

Osniva se Republička komisija za popis i procjenu ratne štete.

Predsjednika i ćlanove Republičke komisije imenuje odlukom Vlada Republike Hrvatske.

Predsjednik komisije je pomoćnik ministra financija.

Članovi komisije imenuju se između predstavnika: ministarstava obrane, unutarnjih poslova, pravosuđa i uprave, financija, energetike i industrije, poljoprivrede i šumarstva, zdravstva, prosvjete i kulture, pomorstva, prometa i veza, turizma, zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, trgovine, Republičkog zavoda za statistiku, Javnog pravobraniteljstva Republike Hrvatske, Gospodarske komore Hrvatske te Zajednice osiguranja imovine i osoba "Croatia".

Stručne i administrativne poslove za Republičku komisiju obavlja Ministarstvo financija.

Članak 18.

Republička komisija kontrolira izvješća općinskih komisija i donosi konačnu odluku o visini ratne štete na području općine na kojoj je šteta nastala

Verifikaciju popisa i procjene ratne štete vrše nadležna ministarstva u okviru svojeg djelokruga.

Po potrebi za ove poslove mogu se angažirati i posebne stručne institucije.

Republička komisija podnosi izvješće o svom radu Vladi Republike Hrvatske.

VII. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 19.

Ministar financija može donijeti pobliže uputstvo za primjenu ove Uredbe.

Članak 20.

Obrasci RŠ-01, RŠ-02, RŠ-03, RŠ-04, RŠ-05 i RŠ-POM za popis i procjenu ratnih šteta sastavni su dio ove Uredbe.

Članak 21.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 800-01 /91-04/ 13

Urbroj : 5030115-91-2

Zagreb, 28. kolovoza 1991.

Predsjednik

Dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

                                    Obrazac Rš-01
PROCJENA ŠTETE                         Rš 0 1
od__________________________                  Red. br. obrasca____

ŠTETE NA GRAĐEVINSKOM OBJEKTU

1. Podaci za jedinicu za koju se obavlja procjena
a) Naziv poduzeća, ustanove _____________________________________________
Ime i prezime vlasnika ________________________________________________
b) Matični broj jedinstvenog registra________________________________________________
Redni broj jedinice u njezinu sastavu________________________________________________
c) Općina ________________Mjesto _______________________________________
Ulica i broj __________________________________________________________
d) Djelatnost (grana prema JKD) ________________________________________________

2. a) Štetnik (počinitelj štete) ________________________________________________
b) Vrijeme nastanka štete (mjesto, dan i sat) ________________________________________


                    PODACI O OBJEKTU

3.LOKACIJA OBJEKTA               9. OŠTEĆENJE OBJEKTA
Općina ______________________  ----      Oštećen                 1
Mjesto ______________________  ---       Uništen                 2
Mjesna zajednica                    Opljačkan                    3
____________________________  ---       10. KATEGORIJA OŠTEĆENJA
Ulica i broj ___________________            ZGRADE (prepiše se broj
4.NAZIV OBJEKTA                 kategorije sa zagrade)             -
___________________________
___________________________           11. KONSTRUKCIJA ZGRADE
___________________________           Skeletna konstrukcija              1
( iz Nomenklature obje-             Tvrdi materijal                 2
kat, za objekte u                    Slabi materijal                 3
privatnom vlasništvu                  12. STANOVI - ukupno
iz upute za ovaj obra-                 Broj stanova                  ---
zac.)                          Korisna površina u m2          ----
                            Br.domačinstava u
5. VLASNIŠTVO OBJEKTA              stanovima                    ---
Društveno                1        Broj osoba u sta-
Privatno                2        novima                     ---
Državno             3        13. OŠTEĆENI STANOVI
6. GODINA IZGRADNJE OBJEKTA ---     Broj stanova                  ---
7. GRAĐEVINSKA DOZVOLA         Korisna površina u
Ima                   1        m2                       ----
Nema                  2        Broj domaćinstva u
8. GRAĐEVINSKA VELIČINA OBJEKTA     stanovima                    ---
Mjerna jedinica _______________         Broj osoba u
Veličina _____________________----       stanovima                    ---
Upisuje se veličina oš-                 14. POVRŠINA POSLOVNOG
tećenog dijela ili u-                  PROSTORA U m2
kupna veličina objekta                 15. IZNOS ŠTETE NA OBJEKTU
prema uputi za ovaj                   tisućama dinara             ----
obrazac                     (podatak iz obračuna
                            procjene štete točka 8)         -----

16.OSIGURANJE KOD ZO OD RATNE ŠTETE
Ima                   1        Nema                      5
ošteta zatražena            2
- zatražit će se            3
- ošteta već naplaćena     4


            PROCJENA ŠTETE ZA UNIŠTENI I OŠTEĆENI OBJEKT

1. Građevinska veličina uništenog objekta
(pitanje 8 iz ovog obrasca)                           ______________
2. Cijena po mjernoj jedinici, u tisućama dinara                ______________
3. Nova vrijednost uništenog objekta (1x2) u tisućama dinara      ______________
4. Iznos amortizacije (pitanje 3x%/100) u tisućama dinara            ______________
5. Sadašnja vrijednost uništenog objekta (3-4)
u tisutćama dinara                               ______________
6. Troškovi popravka oštećenog objekta, u tisućama dinara
(iz obrasca RŠ-POM)                               ______________
7. Vrijednost spašenog materijala u tisućama dinara
( iz obrasca RŠ-POM)                              ______________
8. Iznos štete (za uništeni objekt 5-7; za
oštećeni objekt 6-7)                              ______________

U________________________                    članovi komisije:
Datum____________________                    1._________________
                                    2.__________________
                                    3.__________________


UPUTA ZA POPUNU OBRASCA Rš-01

Obrazac Rš-O1 služi za evidentiranje i procjenu nastalih šteta na svim objektima u društvenom, privatnom i državnom vlasništvu, osim na objektima koji su proglašeni kulturnim dobrima, za koje štetu procjenjuju posebne komisije na obrascu Rš-04.
Na pitanja u obrascu odgovara se na tri načina: upisivanjem odgovora na za to predviđenoj crti; zaokruživanjem brojke odnosno šifre pokraj točnog odgovora i upisivanjem brojčanih podataka u za to predviđena šifarska polja

ZAGLAVLJE OBRASCA

Redni broj obrasca upisuje se za objekte u društvenom vlasništvu u okviru poduzeća, odnosno ustanove, a za objekte u privatnom vlasništvu u okviru mjesne zajednice. Za jednu organizaciju ili mjesnu zajednicu ne mogu se naći dva obrasca s istim rednim broj

1. Podaci za jedinicu za koju se obavlja procjena
a) Za poduzeće upisuje se tvrtka odnosno naziv poduzeća koji je uveden u sudski registar. Za ostale ustanove navodi se potpuni naziv koji je uveden u odgovarajući posebni registar odnosno u akt o njihovom osnivanju.
Ako se obrazac popunjava za objekt u privatnom vlasništvu navodi se ime i prezime vlasnika odnosno naziv građanske pravne osobe (udruženja građana, crkvene zajednice i sl.).,
b) U šifarska polja upisuje se matični broj pod kojim se vodi ta organizacija u Jedinstvenom registru organizacija i zajednica. Ako se šteta evidentira za jedinicu u sastavu poduzeća odnosno ustanove, osim matičnog broja upisuje se i redni broj te jedinic
c) Upisuje se adresa vlasnika objekta te djelatnost grane u koju je organizacija što je pretrpjela štetu razvrstana prema Jedinstvenoj klasifikaciji djelatnosti.

2. Počinitelj štete i godina nastanka
Za uzrok štete upisuje se, u prva dva šifarska polja, šifra koja odgovara nazivu upisanome u gornjem lijevom kutu. Kao godina nastanka upisuje se, u druga dva šifarska polja, posljednje dvije brojke godine u kojoj je nastala šteta.

Štetnikom (počiniteljem štete) smatra se osoba (fizička ili pravna) ili grupa osoba koja je počinila štetu. .

PODACI O OBJEKTU

3. Lokacija objekta
Upisuje se ime općine, a u šifarska polja unosi se šifra općina. Zatim se upisuje ime mjesta (naselja) i odgovarajuća šifra te naziv mjesne zajednice i njezina šifra. Za zgrade se upisuje još i ulica i broj. Sve šifre za lokaciju objekta osigurava statist

4. Naziv i šifra objekta
Za objekte u društvenom vlasništvu upisuje se naziv objekta prema Nomenklaturi sredstava i ostalih dobara, npr. "Silos" ili "Staje za krupnu i sitnu stoku" i sl. U šifarska polja upisuje se šifra iz Nomenklature koja je u prvom primjer

Od objekata u privatnom vlasništvu evidentira se i procjenjuje šteta na ovim zgradama:
1810 stambena zgrada                          m2
1814 vikendice                         m2
1610 staje za krupnu i sitnu stoku                   m2
1550 zgrade za smještaj poljoprivrednih proizvoda i oruđa        m2
1755 ugostiteljske radnje                        m2
1711 obrtničke radionice                        m2
1799 zgrade za druge poslovne namjene              m2
1899 šupe, garaže, ostale zgrade, masivne ograde i podgrade   m2
1060 bunari i cisterne za vodu                     m3

Šifra za stambenu zgradu upisuje se ako polovicu površine zgrade ili više čine stanovi. Garaža koju upotrebljavaju stanari nije poslovni prostor.

5. Vlasništvo objekta
Odgovor "društveno vlasništvo" daje se za objekte u društvenom i zadružnom vlasništvu.
Odgovor "privatno vlasništvo" daje se za objekte na kojima postoji pravo vlasništva građana i za objekte u vlasništvu crkve i drugih građanskih pravnih osoba.
Odgovor "državno vlasništvo" daje se za objekte u vlasništvu Republike Hrvatske.

6. Godina izgradnje
Upisuju se tri posljednje brojke godine završetka izgradnje objekta prema dozvoli za upotrebu objekta, ili prema izjavi vlasnika ili drugih osoba, a u krajnjem slučaju - prema ocjeni procjenitelja šteta. Za objekte u izgradnji upisuje se godina u kojoj s

7. Građevinska dozvola
Pozitivni odgovor na ovo pitanje daje se na temelju dokumenta. tj. građevinske dozvole za gradnju objekta koju je izdala nadležna služba skupštine općine. Za objekte starijeg datuma odgovara se na temelju izjave vlasnika objekta ako ne posjeduje spomenutu

8. Građevinska veličina objekta
Na predviđenu crtu upisuje se mjerna jedinica kojom se izražava veličina objekta iz Nomenklature navedene u prilogu 2. a u šifarska polja upisuje se podatak o veličini objekta.
Za oštećene objekte upisuje se veličina oštećenog dijela objekta. Za uništene objekte upisuje se veličina cijelog objekta. Veličina zgrade iskazuje se u m2 korisne površine, a to je zbroj podnih površina svih stanova, poslovnih prostorija i zajedničkih pr
raznim namjenama jesu:
- stanovi, poslovne prostorije, stubišta, transformatorske stanice, praonice, kotlovnice te staje, zgrade za smještaj poljoprivrednih proizvoda s obrađenim zidovima i stropovima i sl. 1,00
- skloništa, garaže,konobe i slične prostorije s obrađenim zidovima i stropovima te lođe otvorene najviše s dvije strane 0,75
- prostorije za smještaj goriva, vozno okno i strojarnice za dizalo i slične prostorije s neobrađenim zidovima i stropovima, npr. staje u seoskim zgradama, pokriveni prolazi i pokriveni trijemovi 0,50
- neobrađeni dio tavana čija je čista visina unutarnjeg dijela 2,0 m ili više 0,35
- isto, samo visine manje od 2,0 m 0,20
- balkoni, nepokrivene terase i prohodni krovovi 0,25
- prodavaonice, poslovne i slične prostorije visine od 4.0 m ili više 0,1,50
Za poljoprivredne zgrade, kao što su svinjci, peradarnici, staje za konje i goveda i dr., u obzir se uzimaju površine pod krovom, a ne uzimaju se u obzir ograđeni prostori koji nisu pod krovom.
Za objekte u izgradnji upisuje se veličina izgrađenog dijela do trenutka nastanka štete, a ne predviđena veličina objekta.

9. Oštećenja objekta
Odgovor na ovo pitanje daje se na temelju ocjene komisije koja procjenjuje štetu.
Objekti koji nisu potpuno srušeni, a njihov popravak se ne isplati, smatraju se uništenim te se zaokružuje šifra "2".

10. Kategorija oštećenja zgrade
Na ovo pitanje odgovara se samo kad su oštećenja kategorizirana i to prepisivanjem broja kategorije koji je upisan na samoj zgradi.

11. Konstrukcija zgrade
Odgovara se zaokruživanjem jedne od navedenih šifara prema vrsti konstrukcije zgrade odnosno vrsti materijala od kojeg su izgrađeni vanjski zidovi.
U zgrade sa skeletnom konstrukcijom svrstavaju se zgrade za koje je konstrukcijski sistem izgrađen od armiranobetonskoga ili čeličnog skeleta.
U zgrade od tvrdog materijala svrstavaju se zgrade čiji su nosivi zidovi izgrađeni od opeke, kamena ili montažnih elemenata. Tu spadaju i višekatnice koje nemaju kompletni skeletni sistem.
U zgrade od slabog materijala spadaju zgrade izgrađene od čerpiča iIi naboja, dasaka, pletera i drugog slabog materijala.

12. Stanovi - ukupno
Kao odgovor na ovo pitanje daje se podatak o ukupnom broju i korisnoj površini stanova u oštećenim odnosno uništenim završenim zgradama te broj domaćinstava i osoba u tim stanovima.

13. Oštećeni stanovi
Kao odgovor na ovo pitanje unose se podaci o broju i korisnoj površini oštećenih stanova u zgradi za koju se podnosi izvještaj. Ovaj se podatak mora razlikovati od odgovora na pitanje 12. ako u zgradi nisu oštećeni svi stanovi.
Podaci o broju domaćinstava i broju osoba daju se samo za stalno nastanjene oštećene stanove.

14. Površina poslovnog prostora
Za zgrade koje su u cijelosti namijenjene u poslovne svrhe prenosi se podatak koji je dan kao odgovor na pitanje 8.
Ako je oštećena zgrada koja ima i stanove i poslovne prostorije, daje se površina samo oštećenoga poslovnog prostora.
Ako je zgrada uništena - površina cjelokupnoga poslovnog prostora koji se nalazio u konkretnoj zgradi.
Korisne površine radnog dijela i pomoćnih prostorija (magazini, hodnici, zahodi) obračunavaju se na isti način i s istim koeficijentima, kao i korisne površine stanova.

15. Iznos šteta na objektu
U šifarska polja određena za odgovor prenosi se podatak, nakon završene procjene štete, koji je na istom obrascu upisan pod rednim brojem 8.

PROCJENA ŠTETE

Visina štete na završenim i nezavršenim oštećenim objektima, a i na nezavršenim uništenim objektima kako u društvenom vlasništvu tako i u privatnom i državnom vlasništvu utvrđuje se izradom predračuna troškova popravka na obrascu š-POM, kako bi se objekt 
1) podatak o korisnoj površini uništene zgrade prenosi se iz odgovora na pitanje 8. s prve stranice obrasca;
2) cijena mora odgovarati kvaliteti zgrade i njezinoj lokaciji, a daje ju općinska komisija;
3) množenjem površine i cijene dobiva se nova vrijednost uništene zgrade;
4) amortizacijska stopa preuzima se iz priloga 3 i ovisi o godini starosti zgrade i godini vjerojatnog trajanja zgrade;
5) iznos amortizacije utvrđuje se množenjem nove vrijednosti s amortizacijskom stopom i dijeljenjem sa 100;
6) sadašnja vrijednost čini novu vrijednost umanjenu za iznos amortizacije.

Ako od oštećenoga ili uništenog objekta ima spašenog materijala, njegova se vrijednost utvrđuje na obrascu š-POM. Taj se iznos izračunava po vrstama spašenog materijala, primjenom ostvarenih cijena ako je materijal prodan ili primjenom prosječnih nabavnih

Iznos štete u tom slučaju izračunava se tako što se za oštećene objekte troškovi popravka umanjuju za iznos spašenog materijala, a za uništene objekte za taj se iznos umanjuje sadašnja vrijednost objekta.

Obrazac š-POM ima isti redni broj kao i obrazac na kojem je evidentirano sredstvo koje se procjenjuje te ga uz taj obrazac treba i priložiti. Obraćun se u obrascu š-POM obavlja u dinarima, a u obrazac š-01 prenosi se izražen u tisućama dinara.

                                        Obrazac Rš-02

PROCJENA ŠTETE                             Rš 0 2
od ___________________________                     Red. br. obrasca - -

        ŠTETE NA OPREMI U DRUŠTVENOM I DRŽAVNOM VLASNIŠTVU

1. Podaci za jedinicu za koju se obavlja procjena
a) Naziv poduzeća - ustanove ________________________________________
b )Matični broj jedinstvenog registra poduzeća
-ustanove                                        ------
Redni. broj jedinice u njezinom sustavu                     ---
c) Općina _______________________Mjesto ___________________________   ----
d) Djelatnost (šifra grane prema JKD)                      ----

2. Počinitelj štete i godina nastanka                          -- --

3. LOKACIJA OPREME
Općina ______________________________      -----
Mjesto _______________________________     ---
Mjesna zajednica
____________________________________      ---
Ulica i broj ____________________________
____________________________________

4. NAZIV I ŠIFRA OPREME
_____________________________________
_____________________________________      ----

5. INVENTARSKI BROJ
_____________________________________      ----

6. GODINA NABAVE OPREME             ---

7. OŠTEĆENJE OPREME
Oštećena                1
Uništena                2
Opljačkana               3

8. TROŠKOVI POPRAVKA OŠTEĆENE OPREME u tisućama dinara         -----

9. REVALORIZIRANA SADAŠNJA VRIJEDNOST
UNIŠTENE OPREME u tisućama dinara                           -----

10.VRIJEDNOST SPAŠENOG MATERIJALA u tisućama dinara              ----

11.PROCJENA ŠTETA (za oštećenu opremu stavka
8 minus 10, odnosno 9 minus 10 za uništenu opremu)
u tisućama dinara                                        -----

12.BROJ KOMADA (vidi uputu)                               ---

13.OSIGURANJE KOD ZO OD RATNE ŠTETE
Ime                       1
Nema                      2


U ______________________________________        ČLANOVI KOMISIJE :
                                1. ____________________
Datum__________________________________     2. ____________________
                                3. ____________________                                        Obrazac Rš-03
PROCJENA ŠTETE                             Rš 0 3
od _____________________________________                Red. br. obrasca


            ŠTETE NA OSTALIM SREDSTVIMA I DOBRIMA


1. Podaci za jedinicu za koju se obavlja procjena
a) Naziv poduzeća - ustanove _______________________________________
Ime i prezime vlasnika ___________________________________________
b) Matični broj jedinstvenog registra poduzeća
- ustanove                                       -------
Redni broj jedinice u njezinom nastavku                     ---
c) Općina____________________ Mjesto _____________________________   ----
d) Djelatnost (grana prema JKD)                            ----

2. Počinitelj štete I godina nastanka                          -- --

3. Lokacija sredstava: Općina :___________________ Mjesto _______________    --- --
Mjesna zajednica _________________________________________________   ---
Ulica I broj ______________________________________________________

                                Osigurano            1
                                Neosigurano           2


Tablica 1. PROCJENJENE ŠTETE PO SKUPINAMA SREDSTAVA


I. SREDSTVA U DRUŠTVE-
NOM,PRIVATNOM I
DRŽAVNOM VLASNIŠTVU

1. ZEMLJIŠTE                  xxx   xxx
Poljoprivredno zem-
ljište             0100      ha
obradivo            0110      ha
ostalo             0120      ha
šumsko zemljište        0200      ha
Građevinsko
zemljište            0300      ha
0stalo zemljište        0400      ha

2. DUGOGODIŠNJI NASADI
Voćnjaci            3810      ha
Vinogradi            3620      ha
Heljnici            3830      ha
Nasadi u izgradnji       3890      ha

3. ŠUME I DIVLJAČ
šume              4100      ha
šume listača          4110      ha
šume četinjača         4120      ha
Divljač             4200      kom.

4. STOČNI FOND, PERAD
I RIBA                         xxx   xxx
Konji, mule, mazge
i magarci            5910      grla
Goveda i bivoli - ukup. 5920      grla
za priplod           5921      grla
ostalo             5922      grla
Svinje - ukupno     5930      grla
za priplod           5931      grla
ostalo             5932      grla
0vce i koze - ukupno      5940      grla
za priplod           5941      grla
ostalo             5942      grla
Perad              5950      kom.
Košnice pčela          5960      br.koš.
Riba              5970      tona

5. OBRTNA SREDSTVA               xxx   xxx
Sirovine i reproduk-
cijski materijal            6100      tis.dir.    xxx   xxx
Poluproizvod I
nedovršena proizvod.      6200      tis.din xxx   xxx
Tekuća poljoprivredna
proivodnja           6300      tona
žitarice            6310      tona
industrijsko bilje       6320      tona
povrtlarsko bilje        6330      tona
stočno krmno bilje       6340      tona
livade i pašnjaci        6350      tona
rasadnici            6360      tona
voće              6370      tona
grožđe         5380      tona
ostalo             6390      tona
Gotovi proizvodi        6400      tis.din.    xxx   xxx
Trgovačka roba i
sitni inventar         6500      tis,din.    xxx   xxx

6. OSTALA DOBRA
(umjet.predmeti,knji-
ge,zlatnina,nakit,
dragocjenosti)         8000      tis.din.    xxx   xxx

7. POSREDNE ŠTETE
(izgubljena dobit
radi neobavljanja
djelatnosti do konca  
godine             9600      tis.din.    xxx   xxx

II SREDSTVA I DOBRA U
PRIVATNOM VLASNlŠTVU          xxx   xxx

8.OPREMA                        xxx   xxx
Strojevi i uređaji 1)      2400      kom.
Teretna motorna i
priključna vozila        2600      kom.
Alat,sprave i pos-
lovni inventar         2700      kom.
Ostala oprema          2800      kom.

9. DOBRA U DOMAĆIN-
STVU                          xxx   xxx
Motorna osobna vozila  7210      kom.
Namještaj            7220      kom.
Aparati i dr. kućanski
predmeti            7230      kom.

_____________________________________________________________________________
1) Obuhvaćene štete 2300-2500.
U ____________________________________________ ČLANOVI KOMISIJE
                                1. ______________________
Datum _______________________________________  2. ______________________
                                3. ______________________


Tablica 2. KOLIČINA OŠTEĆENIH I UNIŠTENIH SREDSTAVA I PROCIJENJENE ŠTETE

____________________________________________________________________________
Red.  Vrsta i Šifra  Mjer.  Količina        Cijena     Štete u dinarima na
broj  naziv      jedini. oštećenih    uništenih    oštećenim    uništenim    opljačač.
    sredstva        sredstava    sredstava    sredstava    sredstava    sredstv.
____________________________________________________________________________
1    2    3    4    5        6    7    8        9        10
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________    OBRČUN TROŠKOVA ZA POPRAVAK OŠTEĆENE OPREME
____________________________________________________________________________
Red.  Opis radova potrebnih za    Mjerna     Količina    Cijena     Vrijednost
br.   popravak oštećene opreme    jedi-              u din.     u din
    i naziv spašenog mate- nica              (4x5)
    rijala
____________________________________________________________________________
1    2                3        4        5        6
____________________________________________________________________________                                    Obrazac RŠ - 03/1


        GLOBALNA PROCJENA ŠTETE NA NAMJEŠTAJU
        I DRUGIM KUĆANSKIM PREDMETIMA

____________________________________________________________________________

    Površina ošteće-
    nih stanova u m2
    ____________
                Cijena Procijenje-   Površina        Procijenje-   Ukupno
                po 1m2 na šteta u   uništenih  Cijena   na šteta u   procije-
šifra i naziv Ukupno  50%   (50% iz oštećenim   stanova   po 1m2   uništenim    njena
i naziv         iz kol.2    kol.7)   stanovima  u m2          stanovina    šteta
općne                   (3x4)        (ili 6.kat.)      (6x7)      (5x8)
____________________________________________________________________________
1        2    3    4    5        6        7    8        9
____________________________________________________________________________
UPUTA ZA GLOBALNU PROCJENU ŠTETA NA NAMJEŠTAJU I DRUGIM KUĆANSKIM PREDMETIMA NA TABLICI RŠ-03/1

Kada uslijed uzrokovane štete nije moguće ni ući u objekte ni pronaći domaćinstva da bi se šteta pojedinačno procijenila, potrebno je globalno procijeniti štetu na namještaju i drugim kućanskim predmetima.
Da bi se šteta globalno procijenila potrebno je u izvjesnom broju stanova, standardima po veličini i opremljenosti, procijeniti vrijednost namještaja i drugih kućanskih predmeta, po cijenama u vrijeme nastanka štete. Treba namjerno izabrati određen broj s
U vrijednost opreme jednog stana ne treba uključivati zamrzivač, stroj za pranje suđa, stroj za glačanje, stroj za pletenje ni sl., a ni skupa glazbala ni druge glazbene uređaje, jer to ne spada u standardnu opremu stana. Za sve te aparate, a i za motorna
Kad su procijenjeni podaci o vrijednosti namještaja i drugih predmeta u izabranim stanovima, treba zbrojiti sve vrijednosti i sve površine tih stanova. Budući da ta vrijednost čini nabavnu vrijednost, treba je umanjiti za 50% polazeći od pretpostavke da j        ŠTETE NA NEPOKRETNIM KULTURNIM DOBRIMA
                    (objekti)

1. POČINITELJ ŠTETE I GODINA NASTANKA _______________________________
2. NAZIV KOMPLEKSA - KULTURNOG DOBRA _______________________________
3. NAZIV OBJEKTA ______________________________________________________
4. LOKACIJA OBJEKTA
Općina ______________________________________________________________
Mjesto _______________________________________________________________
Mjesna zajednica ______________________________________________________
Ulica i broj ____________________________________________________________

5. VRSTA OBJEKTA                    Fortifikacijski             5
Sakralni                1        Etnološki                6
Stambeni                2        Tehnički                7
Javni                  3        Spomenik NOB-a         8
Ek:onomsk                4        Ostali povijesni spomenici       9

6. RAZDOBLJE                  10. HITNE I POVREMENE INTERVENCIJE
Prapovijest               1        Potpuno rušenje         1
Ostala razdoblja            2        Ostali građevinski radovi        2
Nepoznato                3        Zaštita živopisa i plastike       3
                            Geomehanička istraživanja        4
                            11. SANACIJA NASTALE ŠTETE
(za objekte sa šifrom                  Popravak                1
2 pitanja pod 6 )                    Djelomična rekonstrukcija        2
                            Restauracija              3
8. VLASNIŠTVO                  Konzervacija              4
Društveno                1        12.OSIGURANJE KOD ZO OD
                            RATNE ŠTETE
Privatno                2        Ima                   1
Državno             3        Nema                  2

9. STUPANJ OŠTEĆENJA              13. PROCIJENJENA ŠTETA u tis.din.
Lako oštećen              1        Sanacija nastale štete
Teško oštećen              2        Hitne intervencije


U __________________________          članovi komisije:
Datum ______________________          1. _____________________________
                            2. _____________________________
                            3. _____________________________

OSTALI ELEMENTI ZA PROCJENU ŠTETE

14. KLASIFIKACIJA OBJEKTA            14. STUPANJ UGROŽENOSTI
Arheloški lokaliteti          1        Sanacija nije moguća          1
Utvrđena urbana cjelina     2        Sanacija je moguća           2
Neutvrđena urbana cjlelina       3        Hitne intervencije           3
Samostanski kompleks      4
Ruralna cjelina             5        18. PROMJENA SPOMENIČKOG STATUSA
Pojedinačni spomenik          6        Isti status               1
Portifikacijska cjelina         7        Prekategorizacija            2
0stalo                 8        Neupotrebljiv              3

15. SPOMENIčKA KATEGORIJA __

16. STANJE PRIJE NASTANKA ŠTETE     19. KATEGORIZACIJA OŠTEĆENJA
Dobro                  1        Upotrebljiv               1
Zadovoljavajuće         2        Privremeno neupotrebljiv        2
Loše                  3

____________________________________________________________________________
0pis deformacija i oštećenja objekta:
____________________________________________________________________________
                                        Obrazac RŠ-05
PROCJENA ŠTETE
od __________________________                      Red.br.obrasca


            ŠTETE NA POKRETNIM KULTURNIM DOBRIMA
                        (predmeti)


1. POČINITELJ ŠTETE I GODINA NASTANKA_______________________________
2. NAZIV KOMPLEKSA -KULTURNOG DOBRA______________________________
IME I PREZIME VLASNIKA____________________________________________

3. NAZIV POKRETNOGA KULTURNOG DOBRA - PREDMETA __________________

4. LOKACIJA PREDMETA :

Općina______________________________________________________________
Mjesto______________________________________________________________
Mjesna zajednica______________________________________________________
Ulica i broj___________________________________________________________

5. VRSTA PREDMETA                9. STUPANJ CŠTEĆENJA
Arheološki               1        Lako oštećen              1
Umjetnički               2        Tesko oštećen              2
Primjenjena umjetnost          3        Uništen             3
Etnografski               4        Opljačkan                4
Knjižno-arhivski            5        10. HITNE I PRIVREMENE INTERVENCIJE
Znanstveno-tehnički           6        Raščišćavanje i druge
Povijesni iz NOB-            7        intervencije              1
Ostali povijesni            8        Hitne mjere               2
                            Demontiranje i zbrinjavanje       3
6. RAZDOBLJE                  Deponiranje               4
Prapovijest               1
Ostala razdoblja            2        11. SANACIJA NASTALE ŠTETE
Nepoznato                3        Potpuna konzervacija          1
                            Konzervacija i restauracija       2
                            Ostalo                 3
7. VIJEK
(za predmete sa šifrom 2                12. OSIGURANJE KOD ZO OD RATNE ŠTETE
pitanja pod 6)                     Ima                   1
                            Nema                  2

8. VLASNIŠTVO                  13. PROCIJENJENA ŠTETA u tis.din.
Društveno                1        Sanacija nastale štete
Privatno                2        Hitne intervencije
Državno             3


U___________________________              Članovi komisije:
Datum_______________________              1. ____________________________
                                2. ____________________________
                                3. ____________________________


            OSTALI ELEMENTI ZA PROCJENU ŠTETE


14. VRSTA MATERIJALA              Zadovoljavajuće         2
                            Loše                  3
Metal                  1
Drvo                  2        17. STUPANJ UGROŽENOSTI
Tkanina i vez              3        Sanacija nije moguća          1
Papir i pergament            4        Sanacija je moguća           2
Koža                  5        Hitne intervencije           3
Keramika, porculan, fajansa       6
Kamen                  7        18. PROMJENA SPOMENIČKOG STATUSA
Kost i rog               8        Isti status.              1
Ukrasno kamenje         9        Prekategorizacija            2
Sintetični i ostali                   Izbačen (neupotrebljiv)     3
materijali               10
                            19. KATEGORIZACIJA OŠTEĆENJA
15. SPOMENIČKA KATEGORIJA____      Upotrebljiv               1
                            Privremeno neupotrebljiv        2
16. STANJE PRIJE NASTALE ŠTETE
Drvo                  1Opis deformacija i oštećenja predmeta:

                                    Obrazac RŠ-POM
PROCJENA ŠTETE                         RŠ P O
od ___________________________________         Red. br. obrasca


        OBRAČUN TROŠKOVA ZA POPRAVAK OŠTEĆENOG SREDSTVA
        I UTVRĐIVANJE VRIJEDNOSTI SPAŠENOG MATERIJALA


1. Podaci za jedinicu za koju se obavlja procjena
a) Naziv poduzeća - ustanove _______________________________________
Ime i prezime vlasnika ___________________________________________

b) Matični broj jedinstvenog registra poduzeća-
-ustanove__________________________
Redni broj jedinice u njezinu sastavu_____________________

c) Općina ______________________ Mjesto __________________________

d )Ulica I broj ____________________________________________________

e)Djelatnost (grana prema JKD) _________________________________

2. Počinitelj i godina nastanka štete___________________________________

3. Lokcaija sredstva: 0pćina_______________ Mjesto____________________
Mjesna zajednica _______________________________________________
Ulica i broj _____________________________________________________


____________________________________________________________________________
Redni  Vrsta i naziv  Šifra  Pozicija radova i materijali  Mjerna Kol.  Cijena Vrijednost
broj  sredstva                        jedin.     u din.
____________________________________________________________________________
1    2        3        4            5    6    7    8
____________________________________________________________________________        NOMENKLATURA SREDSTAVA I DRUGIH DOBARA

Šifra  Naziv sredstava - dobara                            Mjerna jedinica
____________________________________________________________________________
1    2                                            3
____________________________________________________________________________
0 ZEMLJIŠTE
0100 Poljoprivredno zemljište
0110 Obradivo poljoprivredno zemljište                         ha
0120 Ostalo poljoprivredno zemljište                          ha
0200 šumsk:o zemljište                                 ha
0300 Građevinsko zemljište                                   ha
0400 Ostalo zemljište                                  ha

1 GRAĐEVINSKI OBJEKTI
1010 Brane i nasipi                                       m3
Brane I nasipi kod hidroelektrana, hidro-
tehnička melioracija, za uređenje bujica,
kod regulacijskih vodotoka, morskih solana
1020 Kanaki                                           m
Kanali kod hidroelektrana,plovni kanali, za
dovod i odvod vode uindustriji i kod
termoelektrana, kod hidrotehničkih melio-
rasija i sl..
1030 Bazeni                                           m2
Bazeni u industriji, fiskulturni, za kupanje
I ostali bazeni, osim ribnjaka
1040 Tuneli i cjevovodi za dovod i odvod vode                      m
Dovodni i odvodni tuneli i cijevi pod
tlakom kod hidroelektrana, tuneli i
cjevovodi u industriji, šahtovi pod
tlakom kod hidroelektr-ana i sl.
1050 Osiguranje obala                                      m
Osiguranje obala kamenom, zidom i drugim
materijalom, osiguranje I uređenje obala u
gradovima (kejovi I šetališta )
1060 Vanjski vodovodm ili                                    m3
Vodovodi, dovodi I razvodna mreža (m),
kaptažne građevine, vodovodni spremnici,
crpne stanice, objekti za pročišćavanje
vode I drugi objekti
1070 Vanjska kanalizacija                                    m ili kom.
Kanali I kolektori (m) , objekti za
pročišćavanje otpadnih voda, šahtovi
I drugi objekti

Prometni objekti

1111 Željeznočke pruge normalnog kolosijeka                       m
1112Ostale pruge                                        m
željezničke pruge uskog kolosijeka, industrijske I šumske pruge, stanični
kolosijeci I tramvajske pruge
1120željeznički mostovi, nadvožnjaci, podvožnjaci i vijadukti              m
1131Autoceste                                      m
1132 Magistralne ceste                                 m
1133 Regionalne ceste                                      m
1134 Ostali putevi                                       m
šumski, u tvorničkom I bolničkom krugu Isl.
1140 Cestovni mostovi, nadvožnjaci, podvožnjaci i vijadukti               m
1150 Ulice i trgovi                                       m2
Sve vrste ulica i trgova, bez obzira na
zastor gornjeg stroja (parkovi i druge
zelene površine obuhvaćene su šifrom 1772)
1160 Tuneli i galerije                                     m
Tuneli i galerije na željezničkim prugama
i cestama,
1180 Operativne obale                                  m
Luke s lukobranima
1191 Avionske piste                                       m
1199 Ostali prometni objekti                                  tis.din

Elektroenergetski i ostali transportni objekti

1210 Elektroenergetski vodovi i mreže                          m trase
Dalekovodi, električna mreža za željeznicu
za tramvaje i trolejbuse,zračni i kabelski
vodovi jake i slabe struje s uličnom ras-
vjetom i sl.
1220 TT Iinije,kabeli,kabelske kanalizacije, SS
linije i SS kanalizacije                                        m linije
1230 Transformatorske stanice                              m2
1310 Naftovodi, plinovodi, parovodi i cjevovodi                     m
1320 žičare                                           m
Viseće i lančane žičare, jamske,sportske
uspinjače i sl.
1399 Ostali elektroenergetski i ostali
transportni objekti                                       tis.dinara

Privredne zgrade i objekti

1410 Istražne bušotine                                 m
1421 Eksploatacijska okna,hodnici,uskopi,
niskopi i jamske prostorije (m3)                                m ili m3
1426 Eksploatacijske bušotine                              m
1510 Industrijske proizvodne zgrade (osim hala,
i hangara)                                           m2
Proizvodne zgrade, uključujući i termo-
elektrane,hidroelektrane i nuklearne
elektrane (za toplane šifra 1772)
1520 Halei hangari u svim djelatnostima                         m2
1530 Industrjske peći, sušilice i dimnjaci                           m2 ili m3
Zidane ciglane,zidane vapnenice, peći,
u industrijivatrostalnog materijala,
visoke peći, sušionice, horizontalne i
vertikalne peći u tvornicama cementa,
tvorničkidimnjaci i sl.
1540 Silosi, hladnjače, spremnici i cisterne
u svim djelatnostima                                      m3
1550 Skladišta - magazini proizvoda, materijala
i oruđa za rad u svim djelatnostima                               m2
1610 Staje za krupnu i sitn stokui svinjci                           m2
1620 Peradarnici                                        m2
1645 Ribnjci i mrijestilišta                                  m2
1650 Zgrade i objekti u šumarstvu                                m2
šumarske,lugarske i lovačke kuće te
kuće za drvosječe, šupe i dr.
1710 Zgrade željezničkog prometa                                m2
željeznički kolodvori, remize,garaže i
druge vrste izgrada (ako nisu hale i
hangari)
1720 Zgrade vodenog i zračnog prometa                          m2
(ako nisu hale i hangari)
1730 Zgrade cestovnog i gradskog prometa                            m2
(ako nisu hale i hangari)
1740 Zgrade i objekti PTT, radio i televizijskih stanica m2
1751 Zgrade u trgovinim2
Trgovačke robne kuće,prodavaonice,
izložbeni paviljoni, kiosci, ljekarne i sl.
1754 Hotelim2
1755 Moteli, odmarališta i druge zgrade ugo-
stiteljstva i turizma                                      m2
1771 Zgrade i objekti za obrtništvo m2
1772 Zgrade i objekti za komunalnu djelatnost                      m2
Zgrade toplana i plinara,javnog vodovoda
i kanalizacije,toplih i hladnih kupaonica
tržnice i javni parkovi, objekti na grob-
ljima, javne garaže i dr.
1780 Upravne zgrade poduzeća                              m2
1799  Ostali privredni objekti

Izvanprivredne zgrade i objekti

1810 Stambene zgrade (za zgrade u izgradnji šifra
je1910)                                         m2
1814 Vikendice                                     m2
1821 Školske zgrade                                       m2

Sve vrste školskih zgrada

1822 Zgrade za znanstveno istraživačku djelatnost                        m2
1831 Zgrade i objekti za kulturu i umjetnost                          m2
Domovi kulture, kazališta, filmski studiji,
Kinematografi, knjižnice, čitaonice
1832 Zgrade i objekti za informacije                              m2
Zgrade za izdavačku i novinsku djelatnost
radiostanice Isl., radio i TV studiji i dr.
1840 Zgrade za zdravstvenuzaštitu                                m2
Bolnice, klinike, klimatska i kupališna
lječilišta, zdravstveni domovi i stanice,
poliklinike i ambulante (za ljekarne šifra
je 1751)
1850 Zgrade za društvenu i socijalnuzaštitu                           m2
Jaslice,vrtići, domovi za defektnu djecu
i odrasle,domovi za invalide,starački
domovi,đački i studentski domovi i sl.
1860 Fiskulturne zgrade i objekti                                m2
Sve vrste fiskulturnih zgrada,stadioni
i sportski tereni (za bazenšifra 1030)
1870 Zgrade društveno-političkih zajednica
i gospodarskih fondova                                 m2
1893 Skloništa                                         m2
1899 Ostali objekti u izvanprivrednim djelatnostima                       tis:din.
1920 Ostali objekti u izgradnji                             tis.din.

2 OPREMA
2300 Energetski strojevi, uređaji i postrojenja                     kom.
2400 Strojevi radilice i postrojenja opće
namjene                                         kom.
2500 Specijalni i specifični strojevi,
uređaji i postrojenja                                      kom.
2600 Sredstva transporta i veza                             kom.
2610 Specifična sredstva željezničkog prometa                      kom.
2620 Specifična sredstva i uređaji pomorskog
prometa                                         kom.
2630 Specifična sredstva i uređaji unutrašnje
plovidbe                                            kom.
2640 Specifični uređaj i zračnog prometa                            kom.
2650Cestovna transportna vozila (osim zaprežnih)kom.
2660 Sredstva veza                                       kom.
2670 Ostali uređaji i sredstva transporta i veza                        kom.
2700 Krupni alat, instrumenti, laboratorijska
oprema , pogonski, poslovni i neposlovni
inventar                                            kom.
2900 Ostala opremakom.

3 DUGOGODIŠNJI NASADI
3800 Dugogodišniji nasadi                                    ha
3810 Voćnjaci                                      ha
3820 Hmeljenici                                     ha
3890 Dugogodišnji nasadi uizgradnji                               ha

4 ŠUME lDIVLJAČ
4100 Šume
4110 Šume listačaha
4120 Šume četinjačaha
4200 Divljač kom.


5 STOČNI FOND, PERAD I RIBA
5910 Konji, mule, magarci, mazge                                grla
5920 Goveda i bivoli
5921 Goveda za priplod                                 grla
5922 Ostala goveda                                       grla
5930 Svinje
5931 Svinje za priplod                                     grla
5932 Ostale svinje                                       grla
5940 Ovce i koze
5941 Ovce i koze za priplod                                   grla
5942 Ostale ovce i k:oze                                    grla
5950 Peradkom.
5960 Košnice pčela broj koš.
5970 Riba tona

6 OBRTNA SREDSTVA
6100 Sirovine, reprodukcijski materijal i
sitni inventar                                         tis.din.
6200 Poluproizvodi i nedovršeni proizvodi                            tis.din.
6310 žitarice                                          t
6320 Industrijsko bilje                                     t
6330Povrtlarsko bilje                                      t
6340 Stočno krmno bilje                                 t
6350 Livade i pašnjaci                                     t
6360 Rasadnici                                     t
6370 Voće                                            t
6380 Grožđe                                           t
6390 Ostalo                                           t
6400 Gotovi proizvodi                                  tis.din.
6500 Trgovačka roba                                       tis.din.

7 DOBRA
7100 Kulturna dobra                                       kom.
7110 Objekti                                          kom.
7120 Predmeti                                          kom.
7200 Dobra u domaćinstvu
7210 Motorna osobna cestovna vozila, čamci,
brodice i dr                                          kom.
7220 Namještaj                                     kom.
7230 Aparati I drugi kućanski predmeti                         kom.

8 OSTALA SREDSTVA I DOBRA
8100 zlato, novac, dragocjenosti, vrijednosti papiri                      tis.din.
8200 Umjetničke slike i drugi umjetnički predmeti                        tis.din.
8300 Dokumentacija                                       tis.din.
8400 Knjige i arhivska građa                                  tis.din.
8500 Ostalo                                           tis.din.