Zakoni i propisi - Pravni savjeti 44 30.08.1991 Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o zabrani raspolaganja osnovnim sredstvima, pokretnom imovinom i pravima određenih poduzeća i drugih pravnih osoba na teritoriju Republike Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 140. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 28. kolovoza 1991. donijela je

UREDBU

o izmjenama i dopunama Uredbe o zabrani raspolaganja osnovnim sredstvima, pokretnom imovinom i pravima određenih poduzeća i drugih pravnih osoba na teritoriju Republike Hrvatske

Članak 1.

U Uredbi o zabrani raspolaganja osnovnim sredstvima, pokretnom imovinom i pravima određenih poduzeća i drugih pravnih osoba na teritoriju Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 39/91) stavak 1. članka 1. mijenja se i glasi : "Zabranjuje se poduzećima i drugim pravnim osobama sa sjedištem izvan teritorija Republike Hrvatske kao i organima i institucijama federacije, republika i pokrajina Kosova i Vojvodine, da prijenosom prava raspolaganja, prodajom, drugim pravnim poslom ili aktom internog poslovanja osnovna sredstva svojih poslovnih jedinica i drugih organizacijskih oblika bez obzira da li imaju svojstvo pravne osobe na teritoriju Republike Hrvatske, prenose sa teritorija Republike Hrvatske"

Stavak 3. mijenja se i glasi: "Poslovne jedinice i drugi organizacioni oblici poduzeća i drugih pravnih osoba sa sjedištem na teritoriju Republike Srbije, Republike Crne Gore i Pokrajina Kosova i Vojvodine, te organa i institucija federacije, mogu se odlukom zaposlenih u jedinici odnosno organizacionom obliku organizirati kao poduzeće ili druga odgovarajuća pravna osoba."

Iza stavka 3. dodaju se novi stavci 4., 5., 6. i 7. koji glase: "Dvije ili više poslovnih jedinica i drugih organizacionih oblika istog ili različitog poduzeća ili drugih pravnih osoba iz stavka 3. ovog članka mogu se odlukom zaposlenih u jedinici odnosno organizacijskom obliku organizirati kao poduzeće ili druga odgovarajuća pravna osoba, ili se pripojiti postojećem poduzeću ili drugoj pravnoj osobi sa sjedištem na teritoriju Republike Hrvatske.

Sredstva poduzeća ili druge pravne osobe osnovane prema odredbama stavka 3. i 4. ovog članka čine sredstva poduzeća odnosno druge pravne osobe iz stavka 1. ovog članka koja se nalaze na teritoriju Republike Hrvatske i na kojima je djelatnost obavljala poslovna jedinica ili drugi organizacijski oblik.

Poduzeća i druge pravne osobe osnovane prema odredbama ove Uredbe preuzimaju i odgovaraju kao pravni sljednik samo za obveze nastale poslovanjem poslovnih jedinica odnosno organizacijskih oblika odlukom čijih radnika su osnovane.

Temeljem odluka iz stavka 3. i 4. ovog članka nadležni privredni suđ izvršit će upis nastalog poduzeća odnosno odgovarajuće pravne osobe u sudski registar."

U stavku 4. koji postaje stavak 8. riječi "odluku u smislu stavka 3. ovog članka" zamjenjuju se riječima odluke u smislu stavaka 3. i 4. ovog članka".

Stavak 5. postaje stavak 9.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 943-06/91-01/03

Urbroj : 5030119-91 -2

Zagreb, 29. kolovoza 1991.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.