Zakoni i propisi - Pravni savjeti 44 30.08.1991 Odluka o poduzimanju posebnih mjera u općini Daruvar
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 17a. i članka 23. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 41/90, 8/91 i 14/91), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 28. kolovoza 1991. donijela je

ODLUKU

o poduzimanju posebnih mjera u općini Daruvar

Članak 1.

Raspušta se Skupština općine Daruvar, a odbornicima općinske skupštine prestaje mandat.

Članak 2.

Danom raspuštanja Skupštine općine Daruvar razrješuje se i njezino Izvršno vijeće.

Članak 3.

Danom raspuštanja općinske skupštine i razrješavanja izvršnog vijeća prestaje mandat predsjedniku skupštine, potpredsjednicima skupštine te predsjedniku i članovima izvršnog vijeća pa im istim danom prestaje radni odnos.

Članak 4.

U općlni Daruvar imenovat će se posebnim rješenjem povjerenik Vlade Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: povjerenik Vlade).

Članak 5.

Povjerenik Vlade preuzima sve ovlasti, dužnosti i odgovornosti Skupštine općine Daruvar i Izvršnog vijeća.

Članak 6.

Povjerenik Vlade imenovat će jednog ili više pomoćnika koji će mu pomagati u obnašanju ovlasti u stvarima gospodarstva i društvenih djelatnosti, te u stvarima državne uprave.

Članak 7.

Povjerenik Vlade odgovara za svoj rad i djelovanje Vladi Republike Hrvatske, a pomoćnici povjereniku Vlade.

Članak 8

Povjereniku Vlade pripada plaća u visini sredstava utvrđenih općinskim aktima za predsjednika skupštine, a njegovim pomoćnicima u visini sredstava utvrdenih općinskim aktima za plaću predsjednika izvršnog vijeća.

Članak 9.

Sredstva za plaće povjerenika Vlade i njegovih pomoćnika osiguravaju se u općinskom proračunu. U slučaju nemogućnosti isplate plaće iz općinskog proračuna, povjerenik Vlade i njegovi pomoćnici ostvarivat će plaću preko Centra republičkih organa uprave dotične regije, na teret Proračuna Republike Hrvatske putem Ministarstva financija.

Članak 10.

Organi uprave i drugi organi u općini Daruvar nastavljaju s radom pod neposrednim nadzorom povjerenika Vlade odnosno njegovih pomoćnika.

Članak 11.

Povjerenik Vlade podnosi izvješće o svom radu i djelovanju Vladi Republike Hrvatske najmanje jedanput mjesečno. Vlada Republike Hrvatske može zahtjevati posebna izvješća i izvan tog roka.

Članak 12.

Uvjete za provedbu ove odluke osigurava po potrebi Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske.

Članak 13.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 010 - O6/91- 03/05

Urbroj : 5030119 - 91- 2

Zagreb, 29. kolovoza 1991.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.