Zakoni i propisi - Pravni savjeti 44 30.08.1991. Pravilnik o katastru istražnih prostora i eksploatacionih polja, te o načinu vođenja evidencije, zbirke isprava i popisa rudarskih poduzeća i samostalnih poduzetnika kojima su izdana odobrenja za istraživanja ili eksploataciju mineralnih sirovina
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO ENERGETIKE I INDUSTRIJE

Na temelju članka 65. Zakona o rudarstvu ("Narodne novine",br. 27/91), te članaka 91. Zakona o upravi ("Narodne novine",br. 16/78, 50/79, 29/85, 48/85, 41/90 i 47/90) ministar energetike i industrijedonosi

PRAVILNIK

o katastru istražnih prostora i eksploatacionih polja,te o načinu vođenja evidencije, zbirke isprava i popisa rudarskih poduzećai samostalnih poduzetnika kojima su izdana odobrenja za istraživanja ilieksploataciju mineralnih sirovina

Članak 1.

Ministarstvo energetike i industrije vodi za mineralne sirovine iz članka3. točke 1. do 6. Zakona o rudarstvu slijedeću evidenciju:

1. katastar odobrenih istražnih prostora;

2. katastar odobrenih eksploatacionih polja;

3. zbirku isprava i dokumenata;

4. popis rudarskih poduzeća i samostalnih poduzetnika kojima su izdanaodobrenja za istraživanje;

5. popis rudarskih poduzeća i samostalnih poduzetnika kojima su izdanaodobrenja za eksploataciju.

Članak 2.

Općinski organ uprave nadležan za poslove rudarstva vodi evidencijuiz članka 1. točke 1. i 2. ovoga pravilnika za mineralne sirovine iz članka3. točke 7. Zakona o rudarstvu, te za arhitektonski građevni kamen kadga istražuju ili eksploatiraju samostalni poduzetnici.

Članak 3.

Evidencija iz članka 1. ovoga pravilnika vodi se prema obrascima I iII. koji su tiskani uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 4.

Katastar odobrenih istražnih prostora (u daljnjem tekstu: katastar istražriihprostora) vodi se u knjizi prema obrascu I.

Članak 5.

Svaki odobreni istražni prostor upisuje se u katastar istražnih prostorana posebnom listu.

Članak 6.

Kolone 1. do 8. kastara istražnih prostora popunjavaju se prije negose izdano odborenje za istraživanje dostavi stranci.

Članak 7.

U kolonu 9. katastra istražnih prostora upisuju se datumi podnošenjagodišnjih i završnog izvještaja o istraživanju kao i poduzete mjere osiguranjanakon prestanka istraživanja.

Članak 8.

Nadležni organ uprave za poslove rudarstva donijet će rješenje o brisanjuistražnog prostora iz katastra istražnih prostora ako na osnovi rezultataistražnih radova, nije bilo uvjeta za izdavanje odobrenja za eksploatacijumineralnih sirovina.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka u katastru istražnih prostora precrtatće se crvenom tintom ili crvenom kemijskom olovkom obadvije strane listana kojemu je upisan istražni prostor, a u koloni 9, upisat će se da jepravo istraživanja na istražnom prostoru prestalo važiti.

Članak 9.

Ako su istražni radovi na određenom istražnom prostoru dali pozitivnerezultate, pa rudarsko poduzeće ili samostalni poduzetnik podnese zahtjevza izdavanje odobrenja za eksploataciju mineralnih sirovina, taj zahtjevupisat će se u kolonu 9. katastra istražnih prostora.

Članak 10.

Ako odobreno eksploataciono polje obuhvaća cijeli istražni prostor,u katastru istražnih prostora zabilježit će se ta okolnost i navesti knjigai broj lista katastra eksploatacionih polja, te precrtati unakrsnim linijamacrvenom tintom ili crvenom kemijskom olovkom obadvije strane lista na kojemuje upisan odnosni istražni prostor.

Članak 11.

Ako odobreno eksploataciono polje ne obuhvaća cijeli istražni prostorzabilježit će se na kojem je dijelu istražnog prostora odobreno eksploatacionopolje. Ako dio istražnog prostora, koji nije obuhvaćen odobrenim eksploatacionimpoljem, nije prikladan za korisnu eksploataciju, u katastru istražnih prostorazabilježit će se ta okolnost na način propisan u članku 8. ovoga pravilnika.

Članak 12.

Katastar eksploatacionih polja vodi se u knjizi prema obrascu II.

Članak 13.

Svako odobreno eksploataciono polje upisuje se u katastru eksploatacionihpolja na posebnom listu.

Članak 14.

Nakon izdavanja odobrenja za eksploataciono polje, a prije njegova dostavljanjastranci, u katastru eksploatacionih polja popunjavaju se kolone 1. do 7.

Članak 15.

Ako se u toku eksploatacije odobrenje za eksploataciju određenih mineralnihsirovina proširi I na druge mineralne sirovine koje se nalaze na eksploatacionompolju upisat će se to u kolone 3. I 8. Ako se za vrijeme eksploatacijeprošire granice eksploatacionog polja, upisat će se to u koloni 5. katastraeksploatacionih polja.

Članak 16.

U koloni 8. katastra eksploatacionih polja upisat će se:

1. odobrenja za istraživanje drugih mineralnih sirovina izdana drugimrudarskim poduzećima ili samostalnim poduzetnicima;

2. odobrenja za eksploataciju neobuhvaćenih mineralnih sirovina kojasu izdana drugim rudarskim poduzećima ili samostalnim poduzetnicima;

3. potpuna I trajna obustava eksploatacije u pojedinim jamskim pogonimaili površinskim kopovima ili naftnom I plinskom polju;

4. drugi podaci koji se odnose na eksploataciono polje.

Članak 17.

Ako je rudarskom poduzeću ili samostalnom poduzetniku oduzeto odobrenjeza eksploataciju na temelju članka 55. zakon o rudarstvu ili ako rudarskopoduzeće ili samostalni poduzetnik potpuno ili trajno obustavi eksploatacijuna cijelom eksploatacionom polju prije iscrpljenja ležišta mineralnih sirovina,u katastru eksploatacionh polja podvlači se crvenom tintom ili crvenomkemijskom olovkom naziv I sjedište rudarskog poduzeća odnosno samostalnogpoduzetnika I u kolonu 9. unosi broj rješenja o oduzimanju odobrenja zaeksploataciju, odnosno obavijest rudarskog poduzeća ili samostalnog poduzetnikao trajnoj obustavi radova.

Članak 18.

Ako je na cijelom eksploatacionom polju potpuno ili trajno obustavljenaeksploatacija zbog toga što je iscrpljena određena mineralna sirovina,u katastru eksploatacionih polja precrtat će se unakrsnim linijama crvenomtintom ili crvenom kemijskom olovkom obadvije strane lista na kojemu jeupisano odnosno eksploataciono polje I upisat će se u kolonu 9. da je prestalovažiti odobrenje za eksploataciju mineralnih sirovina na tom eksploatacionompolju.

Članak 19.

Za svaki istražni prostor odnosno eksploataciono polje vodi se posebnazbirka isprava. Svi spisi koji se odnosi na određeni istražni prostor odnosnona određeno eksploataciono polje ulažu se u posebni omot.Na omotu se označujubroj knjige I lista katastra istražnih prostora odnosno katastra eksploatacionohpolja gdje je upisan istražni prostor odnosno eksploataciono polje.

Članak 20.

Svaki omot iz članka 19. ovog pravilnika mora imati popis spisa po redukako su ulagani u odnosni omot. Omoti se čuvaju odvojeno od drugih spisa.

Članak 21.

Popis rudarskih poduzeća I samostalnih poduzetnika kojima su izdanaodobrenja za istraživanje ili eksploataciju mineralnih sirovina vode seu registru u koji se abecednim redom upisuju nazivi rudarskih poduzećaili samostalnih poduzetnika, kojima su izdana odobrenja za istraživanjeodnosno odobrenja za eksploataciju mineralnih sirovina. Kod svakog nazivarudarskog poduzeća ili samostalnog poduzetnika označuju se broj knjigeI lista katastra istražnih prostora odnosno katastra eksploatacionih poljana kojemu je upisano pravo istraživanja ili eksploatacije.

Članak 22.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik okatastru istražnih prostora I eksploatacionih polja, te o načinu vođenjaevidencije, zbirke isprava I popisa rudarskih organizacija ("Narodnenovine", br. 23/84).

Članak 23.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnimnovinama".

Klasa : 310-01/91-03/33 Urbroj : 526-01-91-03 Zagreb, 19. kolovoza 1991.

Ministar industrije I energetike

dr. Enco Tireli, dipl.ing., v.r.


KATASTAR ISTRAŽNIH PROSTORA

Obrazac I (297 x 420) list br.____ _______________________________________________________

1. Nosilac odobrenja i njegovo sjedište odnosno prebivalište

2. Odobrenje za istraživanje- broj i datum

3. Vrsta mineralnih sirovina

4. Naziv istražnog prostora, općina

5. Granica prostora za istraživanje

6. Najmanja količina radova

7. Rok u kojem se mora početi sa istražnim radovima

8. Važenje odobrenja za istraživanje i eventualno produ-ženje

9. Ostali podaci

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

KATASTAR EKSPLOATACIONIH POLJA

Obrazac II (297x420) List br.____

1. Nosilac odobrenja i njegovo sjedište od- nosno prebivalište

2. Odobrenje za eks- ploataciju - broj i datum

3. Vrsta mineralnih si- rovina koje su pred- met eksploatacije

4. Naziv eksploata- cionog polja, općina

5. Granice eksploata- cionog polja

6. Rok u kojem se mo- raju izvršiti pripremni radovi i početi eksploatacija

7. Ograničenje eksploatacije

8. Naknadna odobre- nja ili proširenja ek- sploatacije

9. Ostali podaci


ttp://www.nn.hr/search/iaquery.exe">