Zakoni i propisi - Pravni savjeti 44 30.08.1991 Pravilnik o postupku revizije rudarskih projekata
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO ENERGETIKE I INDUSTRIJE

Na temelju članka 56. Zakona o rudarstvu ("Narodne novine", br. 27/91), te članka 91. Zakona o upravi ("Narodne novine", br. 16/78, 50/79, 29/85, 48/85, 41/90 i 47/90) ministar energetike i industrije donosi

PRAVILNIK

o postupku revizije rudarskih projekata

Članak 1.

Rudarsko poduzeće i samostalni poduzetnik podnose, organu koji je izdao odobrenje za istraživanje odnosno koji je odobrio eksploataciono polje, zahtjev za reviziju rudarskog projekta po kojem se planiraju izvoditi radovi, te graditi objekti i postrojenja izravno vezana za istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina podzemnim rudarskim radovima kao i za objekte i postrojenja izravno vezana za istraživanje i eksploataciju nafte i prirodnog plina.

Članak 2.

Uz zahtjev za reviziju rudarsko poduzeće i samostalni poduzetnik dostavljaju organu iz članka 1. ovoga pravilnika, tri primjerka rudarskog projekta.

Članak 3.

Nakon primitka zahtjeva iz članka 1. ovoga pravilnika, nadležni organ uprave za poslove rudarstva osniva stručnu komisiju koja će obaviti reviziju rudarskog projekta (u daljnjem tekstu: komisija). Organ iz stavka 1. ovoga članka osniva komisiju rješenjem koje se dostavlja članovima komisije i rudarskom poduzeću odnosno samostalnom poduzetniku koii je dostavio projekt na reviziju.

Članak 4.

Komisija se sastoji od tri člana, od kojih se jedan imenuje kao predsjednik. Dva člana komisije moraju biti stručni rudarski radnici VII/1 stupanj stručne spreme sa položenim stručnim ispitom i s najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina nakon stečene stručne spreme. Treći član komisije je nadležni rudarski inspektor.

Članak 5.

Zadaća komisije je da obavi reviziju rudarskog projekta u smislu odredbe članka 41. stavka 1. Zakona o rudarstvu u roku od 30 dana od primitka rješenja i projekta.

Članak 6.

Nakon primitka rješenja o osnivanju komisije i obavijesti o održavanju sjednice na kojoj će se obaviti revizija, rudarsko poduzeće odnosno samostalni poduzetnik koji je podnio projekt na reviziju pravovremeno obavještava odgovornog projektanta rudarskog projekta odnosno njegovih pojedinih dijelova, radi prisustvovanja sjednici komisije.

Članak 7.

Ako pojedini članovi komisije, u toku pregleda projekta, ocijene da je potrebno prije sjednice komisije iz određenih razloga bitnih za utvrđivanje pravilnosti pojedinih rješenja predviđenih projektom, obaviti uviđaj na licu mjesta, predložit će nadležnom organu za osnivanje komisije za reviziju, da se taj uviđaj obavi. Konačnu odluku o potrebi uviđaja iz stavka 1. ovoga članka donijet će nadležni organ za osnivanje komisije.

Članak 8.

Svaki član komisije o pregledu rudarskog projekta dostavlja predsjedniku komisije izvješće koje se razmatra na sjednici. Izvješće iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se u tri primjerka od kojih se jedan obavezno prilaže zapisniku sa sjednice komisije.

Članak 9.

Nakon primitka izvješća iz članka 8. ovoga pravilnika predsjednik komisije određuje mjesto i vrijeme održavanja sjednice i o tome pravovremeno obavještava članove komisije i rudarsko poduzeće odnosno samostalnog poduzetnika koji je podnio rudarski projekt na reviziju.

Članak 10.

O radu komisije vodi se zaplsnlk. U zapisnik se obvezno unosi:

- mjesto i vrijeme održavanja sjednice;

- ime i prezime članova komisije, prisutnih predstavnika rudarskog poduzeća odnosno samostalnog poduzetnika koji je podnio projekt na reviziju, te projektanta ili njegovog predstavnika;

- kratki opis toka sjednice u svezi podnesenih izvješća pojedinih članova komisije;

- zaključak komisije. Zapisnik izrađuje predstavnik organa nadležnog za osnivanje komisije, a potpisuju ga svi članovi komisije.

Članak 11.

Ako se revizijom utvrdi i na sjednici komisije zaključi da su rješenja predviđena rudarskim projektom u skladu sa propisanim mjerama i normativima u pogledu kojih se obavlja revizija, na rudarski projekt stavit će se revizijska klauzula koju potpisuju svi članovi komisije. Kad revizijsku klauzulu potpiše rudarski inspektor, smatra se da su rješenja u rudarskom projektu u skladu s tehničkim normativima za projektirane rudarske radbve i odredbama Zakona o zaštiti na radu. Revizijska klauzula glasi: "Projekt je u skladu sa odredbom člana 41. stavka 1. Zakona o rudarstvu ("Narodne novine", br. 27/91)".

Članak 12.

Revizijska klauzula stavlja se na naslovnu stranu, na popis priloga i na kraju tekstualnog dijela rudarskog projekta.

Članak 13.

Ako se prilikom pregleda projekta utvrdi i komisija na sjednici zaključi da pojedina rješenja u rudarskom projektu nisu izrađena u skladu sa propisanim mjerama i normativima u pogledu kojih se obavlja revizija, rudarsko poduzeće odnosno samostalni poduzetnik dužan je izvršiti ispravke i dopune u roku i prema primjedbama iz zapisnika sa održane sjednice komisije. Nakon obavljenih i nadležnom organu za osnivanje komisije dostavljenih ispravki i dopuna, komisija će u cijelom sastavu ili preko svoga pojedinog predstavnika izvršiti pregled udovoljenja. Ako se u cijelosti udovoljilo primjedbama komisije, na rudarski projekt stavit će se revizijska klauzula prema članku 11. stavku 3. ovoga pravilnika.

Članak 14.

Ako se ispravke i dopune prema članku 13. stavku 1. ovoga pravilnika ne obave u određenom roku, a najkasnije u roku tri mjeseca od dana poziva nadležnog organa za osnivanje komisije, rješenjem će se odbiti rudarski projekt. Izuzetno od odredbe iz stavka 1. ovoga članka nadležni organ za osnivanje komisije može, ako za to postoje opravdani razlozi, produžiti rok za izvršenje i dostavu ispravki i dopuna prema primjedbama komisije.

Članak 15.

Nakon obavljene rezvije rudarskog projekta nadležni organ za osnivanje komisije upoznat će rudarsko poduzeće ili samostalnog poduzetnika na slijedeći način:

- dostavljanjem jednog primjerka revidiranog rudarskog projekta, ako je komisija prihvatila rudarski projekt bez primjedbi, jednog primjerka zapisnika komisije i jednog primjerka izvješća o pregledu od pojedinih članova;

- pozivom da se obavi nadopuna prema primjedbama komisije sa jednim primjerkom zapisnika komisije i jednim primjerkom izvješća o pregledu od pojedinih članova;

- odbijanjem rudarskog projekta,

Članak 16.

Nakon obavljene revizije, revizijska klauzula stavlja se na dva primjerka projekta od kojih jedan ostaje kod nadležnog organa za osnivanje komisije, dok se jedan dostavlja rudarskom poduzeću odnosno samostalnom poduzetniku koji je dostavio projekt na reviziju.

Članak 17.

Ukupne troškove revizije snosi rudarsko poduzeće ili samostalni poduzetnik koji je podnio projekt na reviziju, prema obračunu koji je utvrdio organ nadležan za osnivanje komisije. Članovima komisije pripada naknada za pregled projekta i naknada za prisustvovanje sjednicama. Članovima komisije koji putuju u mjesto gdje se vrši revizija, pripada naknada za putne troškove i dnevnice. Naknada, putni troškovi i dnevnice obračunavaju se preko računovodstvene službe nadležnog organa za osnivanje komisije. Visina naknade po satu utvrđuje se rješenjem nadležnog organa za osnivanje komisje.

Članak 18.

U svezi s revizijom projekta radnik nadležnog organa za osnivanje komisije obavlja slijedeće administrativne poslove: - izrađuje zapisnik sa sjednice komisije; - sastavlja iskaz troškova revizije i izrađuje obračun: - obavlja i ostale administrativne poslove u svezi s revizijom rudarskog projekta.

Članak 19.

Danom stupanja na snagu ovoga pravilnika prestaje važiti Pravilnik o postupku revizije rudarskih projekata ("Narodne novine", br. 23/84).

Članak 20.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 310-01/91-03/33

Urbroj: 526-01-91-04

Zagreb, 19. kolovoza 1991.

Ministar energetike i industrije

dr Enco Tireli, dipl. ing., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.