Zakoni i propisi - Pravni savjeti 42 22.08.1991 Uredba o Hrvatskoj gospodarskoj komori
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. Zakona o ovlaštenju Vlade Republike Hrvatske za donošenje uredbi kojima će uređivati pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 39/91), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 16. kolovoza 1991. godine, donijela je

UREDBU

o Hrvatskoj gospodarskoj komori

Članak 1.

Hrvatska gospodarska komora je samostalna stručno-poslovna organizacija, koja promiče, zastupa i usklađuje zajedničke interese svojih članica pred državnim i drugim organima u zemlji i inozemstvu.

Članak 2.

Članice Hrvatske gospodarske komore su sve pravne i fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost sa sjedištem na području Republike Hrvatske.

Pravne osobe iz stavka 1. ovog članka postaju članice Hrvatske gospodarske komore upisom u sudski registar.

Fizičke osobe iz stavka 1. ovog članka postaju članice Hrvatske gospodarske komore preko svojih udruženja odnosno saveza. U Hrvatsku gospodarsku komoru mogu se učlaniti i organizacije koje obavljaju društvenu djelatnost, profesionalna i stručna društva i udruženja, te druge organizacije koje svojom djelatnošću unapređuju rad i poslovanje gospodarskih subjekata.

Članak 3.

Zadaci Hrvatske gospodarske komore su:

- zastupanje interesa članica pred državnim organima kod oblikovanja gospodarskog sistema i mjera ekonomske politike;

- procjena mogučnosti i uvjeta gospodarskog razvoja;

- unapređivanje razvoja poduzetništva;

- uspostavljanje i razvijanje svih vrsta poslovnih odnosa s inozemstvom;

- poticanje istraživanja, razvoja i inovacija;

- razvijanje informacijskog sustava Hrvatske gospodarske komore i poslovnog informiranja;

- vođenje registra poduzeća i radnji;

- usklađivanje interesa članica Hrvatske gospodarske komore ;

- poticanje razvoja tehnološke infrastrukture, informatizacija gospodarstva i praćenje standardizacije hardvera, softvera i komunikacije;

- usklađivanje gospodarskih i društvenih interesa s područja ekologije;

- priprema, sklapanje i praćenje primjene kolektivnih ugovora;

- izdavanje mišljenja o bonitetu svojih članica;

- poduzimanje mjera za poticanje i razvijanje dobrih poslovnih običaja i poslovnog morala; - obrazovanje i inovacija znanja kadrova u gospodarstvu;

- pružanje pomoći prilikom osnivanja novih i transformacije postojećih poduzeća, te obavljanje drugih zadataka od intresa članica Hrvatske gospodarske komore;

- rješavanje tekućih pitanja od značaja za obavljanje gospodarskih djelatnosti;

- obavljanje drugih zadataka određenih uredbom i statutom.

Članak 4.

Organi Hrvatske gospodarske komore su: skupština, upravni odbor, nadzorni odbor i predsjednik.

Članak 5.

Skupštinu Hrvatske gospodarske komore sačinjavaju izabrani predstavnici članica Hrvatske gospodarske komore.

Članak 6. Skupština Hrvatske gospodarske komore:

- donosi Statut;

- donosi temeljne odrednice za program rada;

- donosi financijski proračun;

- odlučuje o raspisivanju izbora te obavlja izbore i razrješenja u skladu sa Satutom;

- odlučuje o osnivanju i ukidanju predstavntštava u inozemstvu;

- obavlja i druge poslove navedene ovom uredbom i Statutom.

Članak 7.

Upravni odbor Hrvatske gospodarske komore:

- provodi odluke i zaključke Skupštine;

- utvrđuje prijedloge Statuta i drugih akata koje donosi Skupština;

- predlaže zaključke i stavove, te daje mišljenja o pitanjima o kojima će Skupština raspravljati;

- utvrđuje i usklađuje interese članica;

- donosi opće akte strućne službe;

- obavlja izbore, imenovanja i razrješenja u skladu sa Statutom;

- odlučuje o prigovorima na pojedinačne isprave donesene u izvršavanju javnih ovlaštenja;

- obavlja i druge poslove navedene Statutom.

Članak 8.

Način izbora organa Hrvatske gospodarske komore, njihov sastav i djelokrug rada utvrđuje se statutom Hrvatske gospodarske komore.

Članak 9.

Predsjednik Hrvatske gospodarske komore predstavlja i zastupa Hrvatsku gospodarsku komoru i odgovoran js za zakonitost njenog rada.

Predsjednika Hrvatske gospodarske komore bira skupština Hrvatske gospodarske komore.

Članak 10.

Članice Hrvatske gospodarske komore ostvaruju svoje interese u Hrvatskoj gospodarskoj komori neposredno u strukovnim grupama i posredno preko svojih izabranih predstavnika u skupštini i drugim oblicima organiziranja i rada utvrđenim statutom Hrvatske gospodarske komore.

Članak 11.

Hrvatska gospodarska komora obavlja određena javna ovlaštenja koja su utvrđena uredbom.

Potvrde, uvjerenja i druge isprave koje Hrvatska gospodarska komora izdaje u izvršavanju javnih ovlaštenja imaju karakter i značaj javnih ispraya.

Članak 12.

Hrvatska gospodarska komora surađuje s drugim komorama i odgovarajućim udruženjima u zemlji i inozemstvu.

Članak 13.

Hrvatska gospodarska komora ima pravo pokretati inicijativu za donošenje republičkih zakona i drugih propisa iz oblasti gospodarskog sustava i mjere tekuće ekonomske politike, te davati mišljenje, primjedbe i prijedloge na nacrte i prijedloge zakona i drugih propisa iz ovog područja kao i sudjelovati u pripremanju zakona i drugih propisa od interesa za njene članice.

Članak 14.

Hrvatska gospodarska komora ima statut.

Statutom Hrvatske gospodarske komore koji donosi skupština uređuju se osobito zadaci Hrvatske gospodarske komore: način ostvarivanja interesa članica; prava, obveze i odgovornosti članica; oblici organiziranja i rada; organi, njihov djelokrug, sastav, broj članova, način biranja i trajanja mandata; način odlučivanja; sadržaj i oblici ostvarivanja suradnje s komorama u zemlji i inozemstvu, organima vlasti i drugim organizacijama; javnost rada i informiranje; osiguranje sredstava za rad; način organiziranja i zadaci stručne službe; postupak donošenja statuta i drugih općih akata, te druga pitanja određena uredbom.

Statut Hrvatske gospodarske komore objavljuje se u "Narodnim novinama".

Članak 15.

Način organiziranja i rada Hrvatske gospodarske komore utvrđuje se Statutom Hrvatske gospodarske komore.

Članak 16.

Hrvatska gospodarska komora osniva regionalne komore. Regionalne komore su sastavni dio Hrvatske gospodarske komore, s položajem i ovlaštenjima utvrđenim ovom uredbom i statutom Hrvatske gospodarske komore.

Regionalna komora obuhvaća odlukom Skupštine Hrvatske gospodarske komore utvrđeno područje koje čini više prostorno povezanih općina.

Članak 17.

Hrvatska gospodarska komora može osnivati svoja predstavništva u inozemstvu.

Članak 18.

Hrvataka gospodarska komora može u suradnji sa stranim osobama osnovati mješovite komore s sjedištem u zemlji ili inozemstvu.

Članak 19.

Pri Hrvatskoj gospodarskoj komori postoji sud časti.

Sud časti odlučuje o povredama dobrih poslovnih običaja u obavljanju gospodarskih djelatnosti i prometa robe i usluga u prometu robe na područje Hrvatske gospodarske komore, o neizvršavanju obveza članica Hrvatske gospodarske komore i drugim povredama statuta i općih akata Hrvatske gospodarske komore.

Statutom Hrvatske gospodarske komore ili drugim općim aktom skupštine uređuje se nadležnost suda časti i mjere koje može izreći, sastav i organizacija suda časti, te postupak pred sudom časti.

Članak 20.

Pri Hrvatskoj gospodarskoj komori postoji Stalno izbrano sudište.

Fizičke ili pravne domaće ili strane osobe (fizičke osobe s prebivalištem ili trajnim boravištem u inozemstvu, odnosno pravne osobe sa sjedištem u inozemstvu) mogu ugovoriti nadležnost Stalnog izbranog sudišta iz stavka 1. ovog članka za posredovanje radi mirenja ili za odlučivanje u sporovima o pravima kojima mogu slobodno raspolagati ako uredbom nije određeno da za odlučivanje o određenoj vrsti tih sporova postoji isključiva stvarna ili međunarodna nadležnost domaćeg redovitog suda.

Pravorijek izbranog suda Stalnog izbranog sudišta je konačan i među strankama ima snagu pravomoćne presude redovitog suda.

Statutom ili drugim općim aktom Hrvatske gospodarske komore koji se objavljuje u "Narodnim novinama", uređuju se nadležnost, sastav i organizacija Stalnog izbranog sudišta i izbranog suda te pravila o postupku pred izbranim sudom u sporovima bez međunarodnog elementa i u sporovima s međunarodnim elementom.

Članak 21.

Sredstva potrebna za rad Hrvatske gospodarske komore osiguravaju se iz doprinosa odnosno članarine koju plaćaju članice Hrvatske gospodarske komore, prihoda od naknada za usluge i drugih izvora.

Osnovicu i stopu, te način i rokove plaćanja doprinosa odnosno članarine utvrđuje skupština Hrvatske gospodarske komore.

Doprinos odnosno članarinu članice uplaćuju na račun Hrvatske gospodarske komore.

Članak 22.

Hrvatska gospodarska komora ima stručnu službu. Akte o organizaciji i radu stručne službe donosi organ Hzvatske gospodarske komore u skladu sa uredbom i statutom Hrvatske gospodarske komore.

Članak 23.

Hrvatska gospodarska komora, je dužna svoju organizaciju, statut i druge opće akte uskladiti s odredbama ove uredbe u roku tri mjeseca od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Članak 24.

Osnovne privredne komore osnovane prema Zakonu o udruživanju u privredne komore ("Narodne novine", broj 42/86 i 57/89) prestaju s radom tri mjeseca od dana stupanja na snagu ove uredbe i nastavljaju poslovati kao Regionalne komore Hrvatske gospodarske komore u skladu s njenim statutom i ovom uredbom, a njihova sredstva, prava, obveze i radnike preuzima Hrvatska gospodarska komora.

Članak 25.

Na dan stupanja na snagu ove uredbe prestaje važiti Zakon o udruživanju u privredne komore ("Narodne novine", br. 42/86 i 57/89) i neće se primjenjivati Zakon o Privrednoj komori Jugoslavije ("Službeni list SFRJ", broj 42/90).

Članak 26.

Ova uredba stupa na snagu osmi dan od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 300-01/91-01/02

Urbroj : 5030105-91 -10

Zegreb, 16. kolovoza 1991.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.