Zakoni i propisi - Pravni savjeti 41 16.08.1991 Uredba o uvjetima i načinu utvrđivanja evidencijske devizne pozicije za određene zajedničke potrebe
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. Zakona o ovlaštenju Vlade Republike Hrvatske za donošenje uredbi kojima će uređivati pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 39/91), Vlada Republike Hrvatske na sjednici, održanoj 13. kolovoza 1991. godine, donijela je

UREDBU

o uvjetima i načinu utvrđivanja evidencijske devizne pozicije za određene zajedničke potrebe

Članak 1.

Ovom uredbom utvrđuju se uvjeti i način formiranja evidencijske devizne pozicije za određene zajedničke potrebe u Republici Hrvatskoj.

Članak 2.

Evidencijsku deviznu poziciju iz članka 1. ove uredbe utvrđuju banke ovlaštene za poslove s inozemstvom (u nastavku teksta: "ovlaštene banke") ovisno o deviznom priljevu kojeg ostvare poduzeća, druge pravne osobe i fizičke osobe sa prebivalištem u Republici Hrvatskoj, koje samostalno obavljaju gospodarsku i drugu djelatnost osobnim radom odnosno osobnim radom i sredstvima u vlasništvu građana, a prema Zakonu nemaju status pravne osobe iz Republike Hrvatske (u nastavku teksta: "poduzeća") po osnovi izvoza robe i usluga.

Članak 3.

Zajedničke potrebe, u smislu ove uredbe, za koje se utvrđuje evidencijska devizna pozicija, smatraju se:

1) fiksne i garantirane obveze po određenim srednjeročnim i dugoročnim kreditima korištenim u inozemstvu (glavnica i kamate) za:

a) Hrvatsku elektroprivredu

b) Hrvatske ceste.

c) Hrvatsko željezničko poduzeće

d) Privrednu banku, Zađreb za "Jadral" Obrovac;

2) uvoz nafte do određene vrijednosti;,

3) uvoz gotovih lijekova, medicinskog potrošnog materijala, dijagnostike, radio-aktivne materije i dentalnog materijala;

4) troškovi liječenja u inozemstvu bolesti koje se ne mogu uspješno liječiti u zemlji i troškovi zdravstvene zaštite u inozemstvu;

5) isplata mirovina u inozemstvu;

6) nerobna i robna plaćanja korisnika Proračuna Republike Hrvatske za 1991. godinu.

Evidencijsku deviznu poziciju za namjene iz stavka 1. ovog članka, ovlaštene banke utvrđuju na način određen u člancima 4., 5., 6. i 7. ove uredbe.

Članak 4.

Za namjene iz članka 3. točke 1) ove uredbe ovlaštene banke utvrđuju dio evidencijske devizne pozicije u visini od 4,5% od ostvarenog deviznog priljeva.

Na temelju evidencijske devizne pozicije utvrđene prema stavku 1. ovog članka ovlaštene banke prodavat će devize Privrednoj banci Zagreb svakog petnaestog i zadnjeg dana u mjesecu radi otplate fiksnih i garantiranih obveza po kreditima iz članka 3. točke 1) ove uredbe.

Članak 5.

Za namjene iz članka 3. točke 2) ove uredbe ovlaštene banke utvrđuju dio evidencijske devizne pozicije u visini od 3,5% od ostvarenog deviznog priljeva.

Na temelju evidencijske devizne pozicije utvrđene prema stavku 1. ovog članka ovlaštene banke prodavat će devize poduzeću INA, Zagreb.

Članak 6.

Za namjene iz članka 3. toćke 3), 4) i 5) ove uredbe ovlaštene banke utvrđuju dio evidencijske devizne pozicije u visini od 5% od ostvarenog deviznog priljeva.

Na temelju evidencijske devizne pozicije utvrđene prema stavku 1. ovog članka ovlaštene banke prodavat će devize subjektima koji im podnesu zahtjev za kupnju deviza s time da nalozi za plaćanje u inozemstvo odnosno specifikacije uz nalog za plaćanje budu ovjerene:

- od Ministarstva zdravstva kada se radi o plaćanju za uvoz lijekova, medicinskog potrošnog materijala, dijagnostike, radio-aktivnih materijala i dentalnog materijala;

- od Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva kada se radi o plaćanju troškova liječenja u inozemstvu bolesti koje se ne mogu uspješno liječiti u zemlji i troškova zdravstvene zaštite u inozemstvu;

- od Republičkog fonda mirovinskog osiguranja radnika kada se radi o plaćanju mirovina u inozemstvo.

Članak 7.

Za namjene iz članka 3. točke 6) ove uredbe ovlaštene banke utvrđuju dio evidencijske devizne pozicije u visini od 7% od ostvarenog deviznog priljeva.

Na temelju evidencijske devizne pozicije utvrđene prema stavku 1. ovog članka ovlaštene banke prodavat će devize korisnicima Proračuna Republike Hrvatske za 1991. godinu koji im podnesu zahtjev za kupnju deviza, s time da nalozi za plaćanje u inozemstvo odnosno specifikacije uz nalog za plaćanje budu ovjereni od Ministarstva financija.

Iznimno od odredbe stavka 2. ovog članka, Ministarstvo financija može dati nalog bankama da dio deviza iz evidencijske devizne pozicije iz stavka 1. ovog članka prodaju jednoj od ovlaštenih banaka.

Članak 8.

Zajedničke potrebe u smislu ove uredbe smatraju se i rezerve banke kojima se osigurava minimum opće likvidnosti plaćanja prema inozemstvu.

Za namjene iz stavka 1. ovog članka ovlaštene banke utvrđuju dio evidencijske devizne pozicije u visini od 5% od ostvarenog deviznog priljeva kojeg ostvare poduzeća po izvozu robe i usluga.

Devizna sredstva u visini evidencijske devizne pozicije iz stavka 2. ovog članka ovlaštene banke su dužne držati na računima u inozemstvu i ne mogu se koristiti za plaćanja u inozemstvu.

Članak 9.

U osnovicu za utvrđivanje evidencijske devizne pozicije prema člancima 3. i 8. ove uredbe ne uzima se devizni priljev ostvaren po osnovi:

a) ugovora o dugoročnoj multilateralnoj kooperaciji, ako se isti ostvaruje preko deviznog računa kod ovlaštene banke;

b) izvođenja investicijskih radova u inozemstvu, osim priljeva što se odnosi na transfer ostvarene dobiti u zemlju i definitivnu prodaju deviza ovlaštenoj banci;

c) međunarodnih sajamskih kompenzacijskih aranžmana;

d) po poslovima posredovanja u vanjskotrgovinskom poslovanju (reeksport).

Članak 10.

Kod prodaje deviza za zajedničke potrebe iz ove uredbe ovlaštene banke primijenjuju iste uvjete i postupak kao i kod prodaje deviza za plaćanje ostalog uvoza robe i usluga.

Članak 11.

Ovlaštene banke izvještavat će desetodnevno Narodnu banku Hrvatske o dijelu evidencijske devizne pozicije utvrđene za namjene iz članka 3. točke 1), 2), 3), 4), 5) i 6) i članka 8. ove uredbe, kao i o prodanim devizama po pojedinim namjenama.

Izvještaj iz stavka 1. ovog članka podnosi se u roku 5 dana po isteku roka iz stavka 1. ovog članka.

Članak 12.

Narodna banka Hrvatske može po potrebi donijeti uputstvo za primjenu ove uredbe.

Članak 13.

Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 440-01/91-02/10

Urbroj : 5030105-91-2

Zagreb, 15. kolovoza 1991.

Predsjednik

Dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.