Zakoni i propisi - Pravni savjeti 41 16.08.1991 Pravilnik o uvjetima za izvođenje nastave u organizacijama zdravstva te uvjetima za dodjelu naziva klinika, klinička bolnica i klinički bolnički centar
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I MINISTARSTVO PROSVJETE I KULTURE

Na temelju članka 193. stavak 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine", 12/91) ministar zdravstva i ministar prosvjete i kulture donose

PRAVILNlK

o uvjetima za izvođenje nastave u organizacijama zdravstva te uvjetima za dodjelu naziva klinika, klinička bolnica i klinički bolnički centar

Članak 1.

Ovim pravilnikom utvrđuju se uvjeti za izvođenje praktičnog dijela nastave u organizacijama zdravstva koje sudjeluju u izvođenju obrazovnog programa za studente višeg i visokog obrazovanja zdravstvenog usmjerenja, te uvjeti i postupak za dodjelu naziva klinika, klinička bolnica i klinički bolnički centar.

Članak 2.

Organizacije zdravstva ili njihove jedinice koje na osnovi sporazuma s medicinskim, stomatološkim odnosno farmaceutsko-biokemijskim fakultetom izvode praktični dio nastave za studente višeg i visokog obrazovanja zdravstvenog usmjerenja mogu premg naravi svoje osnovne djelatnosti nositi naziv klinika, klinička bolnica, klinički bolnički centar - (u daljnjem tekstu: klinička ustanova) uz oznaku svoje osnovne djelatnosti. Izuzetno od odredbe stavka 1. ovog članka postojećoj jedinici organizacije zdravstva koja kao klinička ustanova umjesto naziva "klinika" nosi naziv "klinički zavod" može se, ukoliko ispunjava zakonom i ovim pravilnikom propisane uvjete za dodjelu naziva "klinika", dodijeliti i nadalje postojeći naziv "klinički zavod".

Članak 3.

Klinička ustanova može biti samo ona organizacija zdravstva (ili njezin dio) u kojoj se provodi vrhunski stručni rad u praksi, koja kao svoju redovitu djelatnost organizirano provodi znanstvena istraživanja u području zdravstva i stimulira znanstveni rad svojih djelatnika, koja podstiče stručnu i znanstvenu izdavačku djelatnost i sistematski vodi brigu o unapređivanju nastave i nastavnih funkcija svojih djelatnika, te nastavi daje istaknuto mjesto u okviru svoje osnovne djelatnosti.

Članak 4.

Opći uvjeti za izvođenje nastave u kliničkoj ustanovl su slijedeći:

- nastavna potreba za obrazovanjem zdravstvenih djelatnika VI i VII stupnja na dodiplomskoj i poslijediplomskoj razini koja je društveno utvrđena;

- stručna djelatnost u organizaciji zdravstva prema zahtjevima suvremene medicine;

- znanstvena djelatnost u organizaciji zdravstva prema Zakonu o znanstveno istraživačkoj djelatnosti;

- potreban prostor i oprema za stručnu, znanstvenu i nastavnu djelatnost prema zahtjevima obrazovnog programa pojedinog obrazovnog profila zdravstvenog usmjerenja.

Članak 5.

Zbog nesmetanog odvijanja nastavne, stručne i znanstvene djelatnosti iz članka 4. ovog pravilnika klinička ustanova u svojim općim aktima treba:

- stimulirati nastavni i znanstveni rad i zajamčiti materijalnu osnovu;

- zajamčiti znanstveno-nastavnim djelatnicima nesmetano obavljanje njihove nastavne funkcije;

- uvjetovati izbor predstojnika kliničke ustanove znanstveno-nastavnim zvanjem;

- stimulirati stručne i znanstvene međunarodne kontakte.

Članak 6.

Posebni uvjeti za izvođenje dodiplomske i poslijediplomske nastave za odgovarajuće nastavno područje jesu:

a) pedagoški kriteriji

- pedagoški standardi o veličini nastavnih grupa za pojedine oblike nastave u odnosu na raspoloživ prostor;

- optimalan odnos nastavnika i studenata;

- optimalan sastav nastavnih grupa prema kriterijima fakulteta.

b) stručni kriteriji

- odgovarajuća razina stručnog rada, odgovarajući prostor i oprema;

- povezivanje stručnog i istraživačkog rada;

- sudjelovanje u stručnim i znanstvenim skupovima te redovito usavršavanje zdravstvenih djelatnika.

c) znanstveni kriteriji

- zajamčeni uvjeti znanstvenog rada prostorom, opremom, knjižničkom službom i informatičkom opremom;

- postojanje registrirane znanstvene jedinice u organizaciji zdravstva ili u njezinu dijelu za koji se traži priznavanje naziva klinička ustanova;

- visoko kvalificirani stručni kadar među kojima jedna trećina djelatnika s dokazanom istraživačkom aktivnošću i najmanje dva djelatnika u znanstveno-nastavnom zvanju od kojih jedan u zvanju izvanrednog ili redovnog profesora. Kliničke ustanove dužne su redovito godišnje izvješćivati Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske i fakultet o pedagoškim, stručnim i znanstvenim kriterijima kao uvjetima za izvođenje dodiplomske i poslijediplomske nastave.

Članak 7.

Specifične uvjete pojedinih nastavnih područja fakulteti će regulirati svojim općim aktima.

Članak 8.

Naziv klinika (klinički zavod), klinička bolnica i klinički bolnički centar dodjeljuje Ministarstvo zdravstva na prijedlog medicinskog, stomatološkog odnosno farmaceutsko-biokemijskog fakulteta.

Postupak za dodjelu naziva iz stavka 1. ovog članka pokreće znanstveno-nastavno vijeće - fakulteta, na prijedlog stručnog kolegija organizacije zdravstva, uz obrazloženje o postojanju općih i posebnih uvjeta iz ovog pravilnika.

Članak 9.

Znanstveno-nastavna vijeća osnovat će radi analize prijedlog za dodjelu naziva klinika (klinički zavod), klinička bolnica i klinički bolnički centar posebnu stručnu komisiju od predstavnika komisije za nastavu, komisije za znanstveni rad, predstavnika znanstveno-nastavnog vijeća i predstavnika odgovarajuće katedre. Komisija će pismeno izvijestiti vijeće o ishodu svoga rada uz obrazloženje svog stanovišta.

a) komisija za nastavu: u pogledu postojanja nastavne potrebe i pedagoških uvjeta;

b) komisija za znanstveni rad: u pogledu uvjeta znanstveno istraživačkog rada;

c) odgovarajuća katedra: u pogledu razine stručnog rada kao osnove za nastavnu djelatnost;

d) predstavnici znanstveno-nastavnog vijeća: ocjenjuju opravdanost zahtjeva i daju obrazloženi prijedlog znanstveno-nastavnom vijeću.

Članak 10.

Godišnju provjeru izvješća kliničke ustanove provodi fakultet i o tome obavještava Ministarstvo zdravstva. Ukoliko na temelju podnijetog izvješća fakultet utvrdi da klinička ustanova ne ispunjava uvjete iz ovog pravilnika, Ministarstvo zdravstva će svojim rješenjem ukinuti dodijeljeni naziv ili odrediti rok od tri mjeseca za ispunjenje tih uvjeta.

Članak 11.

Stručni kolegij klinčke ustanove dužan je podnijeti zahtjev za verifikaciju uvjeta za dodjelu naziva klinika (klinički zavod), klinička bolnica i klinički bolnički centar odgovarajućem fakultetu do 31. 12. 1991. godine.

Članak 12.

Kliničke ustanove kojima je ranije dodijeljen naziv, a nisu podnijele zahtjev za verifikaciju do 31.12. t991. godine gube pravo na naziv klinika (klinički zavod), klinička bolnica i klinički bolnički centar istekom toga roka.

Članak 13.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 500-09/91-02/08

Broj: 534-02-10-91-0004

Zagreb, 7. kolovoza 1991.

Ministar prosvjete

Prof. dr. Vlatko Pavletlć, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

i

Ministar zdravstva

Prof. dr. sci. Andrija Hebrang, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.