Zakoni i propisi - Pravni savjeti 41 16.08.1991 Upute o zaštiti od požara za daljinski vođena i daljinskif nadzirana elektroenergetska postrojenja
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Na osnovi članka 89. stavKA 2. Zakona o zaštiti' od požara ("Narodne novine, br. 11/91.) i članka 107. stavka 1. Zakona o unutarnjim poslovima ("Narodne novine" br. 29/91.) ministar unutarnjih poslova u suglasnosti s ministrom za energetiku i industriju Republike Hrvatske donosi

UPUTE

o zaštiti od požara za daljinski vođena i daljinskif nadzirana elektroenergetska postrojenja

Ove upute odnose se na posebne uvjete za zaštitu od požara koje se primjenjuju na daljinski vođena i daljinski nadzirana etektroenergetska postrojenja u čijem krugu se ne nalazi osoblje zaduženo za nadzor i upravljanje aparatima i uređajima i to:

- za sve objekte u kojima su postrojenja i uređaji za proizvodnju, transformaciju, prijenos, pretvorbu, razdiobu i potrošnju električne energije bez obzira čije su vlasništvo, ako ta postrojenja rade na nazivnom naponu 6,3 kV ili višem, njihova nazivna snaga je 2.6 MVA ili veća, ako su daljinski vođena i daljinski nadzirana, a koja će se početi graditi nakon donošenja ovih Uputa;

- za prelazak postojećih elektroenergetskih postrojenja s posadom na sustav daljinskog vođenja i daljinskog nadziranja bez posade, moraju se primijeniti točke 4., 7., 9., 11., 16. do 23. i 29. ovih Uputa;

-za postojeća elektroenergetska postrojenja koja su bez posade, a daljinski su vođena i nadzirana, potrebno je u roku tri godine od dana stupanja na snagu ovih Uputa, primijeniti točke 4., 7., 9., 11., 16. do 23. i 29. ovih Uputa.

IZRAZI U TEKSTU IMAJU SLIJEDEĆE ZNAČENJE:

Daljinsko vođenje (telecontrol):

opći je naziv koji se odnosi na daljinski nadzor i upravljanje aparatima i uređajima postrojenja iz jednog mjesta, koristeći prijenos informacija pomoću telekomunikacijske tehnike. Daljinsko vođenje podrazumijeva bilo koju kombinaciju komandi, alarma, indikacija, mjerenja, zaštite i slično.

Daljinskt nadzor (telemonitoring):

nadzor pogonskog stanja sustava (aparata i uređaja) ili njegovog dijela, posredovanjem telekomunikacijske tehnike.

Daljinsko upravljanje (telecommand):

promjena stanja aparata i uređaja u elektroenergetskom postrojenju posredovanjem telekomunikacijske tehnike.

Nadzor (monitoring):

nadgledanje sustava ili dijela sustava radi utvrđivanja ispravnog rada sustava uz otkrivanje neispravnog rada koje se ostvaruje mjerenjem veličina sustava i uspoređivanjem izmjerenih vrijednosti s odredenim vrijednostima tih veličina.

Ručno upravljanje (manualcontrol):

upravljanje koje zahtljeva direktno ili indirektno djelovanje čovjeka na izvršni uređaj.

Uređaj koji može prouzročiti požar:

smatra se svaki uređaj koji zbog oštećenja ili kvara na njemu tijekom eksploatacije može izazvati zapaljenje samog uređaja, medija u kojem se uređaj nalazi ili je njegov sastavni dio, te materijal na kome se uređaj nalazi ili ga takav materijal, okružuje.

Automatskt javljač požara:

je dio sustava koji neprekidno ili u određenim vremenskim razmacima prati odgovarajuće fizikalne i kemijske promjene omogućavajući otkrivanje požara u nadziranom prostoru.

Ručni javljač požara:

je uređaj za ručno (radnjom čovjeka) aktiviranje vatrodojavnog sustava u slučaju pojave požara.

Uređaj za nadzor i upravljanje:

komunicira s javljačima požara (ručni ili automatski), nadzire ispravnost primarnih vodova, obavlja svjetlosno i zvučno uzbunjivanje u određenom prostoru i prenosi informaciju o požaru na paralelne signalizatore (sinoptički tablo, CDU, vatrogasna jedinica i drugo).

Dvozonska ovisnost:

je mjera za sprečavanje lažnog alarmiranja. Aktiviranjem automatskog javljača požara iz jedne zone štićenja javlja se samo signalizacija koja ne znači požar. Međutim aktiviranjem drugog automatskog javljača požara iz iste zone štićenja, ali druge električne petlje, uključuje se opći alarm koji označava požar u nadziranom prostoru pa se mogu uključiti i upravljačke funkcije uređaja za nadzor i upravljanje (isključenje napajanja mjesta požara i/ili uključenje stabilnog sustava za gašenje požara).

Ukupno požarno opterećenje:

ukupna je toplina koja se može osloboditi iz kalorične moći svega upaljivog materijala u promatranom prostoru (soba, stan, sklađište, etaža, zgrada itd.), bez obzira pripada li taj materijal konstrukciji ili ne.

Specifično potarno opterećenje:

Prosječan je iznos ukupnog požarnog opterećenja na jedinicu površine (sobe, stana, skladišta, etaže, zgrade itd.). Način proračuna ukupnog požarnog opterećenja i podjela prostora u grupe prema požarnom opterećenju odredeni su JUS U. J1. 030.

Požarni sektor:

je osnovna prostorna jedinica dijela objekta, koja se samostelno tretira s obzirom na tehničke i organizacijske mjere zaštite od požara, a odijeljen je od ostalih dijelova objekta protupožarnim konstrukcijama.

Dimni sektor:

je prostor ispod stropa ili krova što ga tvore zavjese koje služe za sprečavanje širenja dima i topline.

Teško zapaljiva tvar:

osobina je tvari da može gorjeti samo uz duže vrijeme prisutnosti izvora paljenja. Uklonimo li izvor paljenja prestaje gorjeti.

Negoriv materijal:

je svaki onaj koji tokom trajanja ispitivanja na pet uzoraka prema JUS U. J1. 040. ne uzrokuje bilo koju od četiri dolje navedene pojave;

- povišenje temperature peći za 50 K (50'C) ili više od početne temperature peći;

- povišenje temperature na površini uzorka od 50 K (50'C) ili više od početne temperature peći;

- plamen koji bi trajao duže od 10's neprekidno;

- gubitak mase uzoraka veći od 50% u odnosu na prosječnu početnu masu uzorka poslije hlađenja u eksikatoru.

Sigurnosno osvjetljenje:

zajednički je naziv zs pomoćno i panično osvjetljenje.

Pomoćno osvjetljenje:

je sigurnosno osvjetljenje koje se u slučaju nestanka napajanja iz mreže automatski prebacuje na pomoćni elektroenergetski fzvor napajanja, a osigurava propisima određeno najmanje osvjetljenje.

Panično osvjetljenje:

je sigurnosno osvjetljenje koje se u slučaju nestanka napajanja iz mreže automatski prebacuje na akumulatorske baterije (centralne ili pojedinačne), a osvjetljava najkraći put za izlazak iz elektroenergetskog objekta.

OPĆENITO

Prilikom planiranja, projektiranja, adaptiranja, rekonstruiranja i izvedbe radova na elektroenergetskim postrojenjima i njihove eksploatacije potrebno je pridržavati se ovih Uputa o zaštiti od požara za daljinski vođena i daljinski nadzirana elektroenergetska postrojenja i saveznog Pravilnika o Tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja i uređaja od požara ("Službeni list SFRJ" br. 74/90.) u onim dijelovima koji nisu u suprotnosti s ovim Uputama.

OPĆI ZAHTJEVI

1. Prilikom gradnje elektroenergetskih objekata u izradi konstrukcijskih elemenata smiju se upotrebljavati samo negorivi i teško zapaljivi materijali (tvari).

2. Upotrebljeni materijali za toplinsku zaštitu objekta moraju biti negorivi i anorganskog porijekla. Gorivi izolacijski materijali mogu se iznimno upotrebljavati za toplinsku izolaciju objekta s vanjske strane objekta (na pročelju), ako su tako ugrađeni da se ne mogu s vanjske strane objekta (s pročelja) zapaliti.

3. Stubišta u objektu moraju biti tako izvedena da se u požaru ne mogu zadimiti. Na stubištu mora biti osiguran sustav koji iz stubišta odvodi dim i toplinu.

4. Kabelski kanali, okna i prolazi kabela moraju biti na granicama požarnih sektora tako izvedeni da se onemogući prijenos požara iz jednog u drugi požarni sektor.

5. Polivinilkloridne (PVC) instalacije potrebno je uvoditi u rasklopna kućišta po mogućnosti s donje strane.

6. Konstrukcija i izvedba rasklopnih i upravljačkih kućišta (ormara) i njihova montaža mora onemogućiti širenje požara izmedu kućišta (ormara).

7. Svi evakuacijski putovi i prolazi moraju biti označeni u skladu s JUS Z. SO. 001. i JUS Z. SO. 005.

8. Elektrane s nazivnom snagom generatora od 5 MVA ili većom i transformatorske stanice nazivnog napona 110 kV ili višim, s ukupnom instaliranom snagom transformatora 20 MVA ili većom moraju imati izvedenu sigurnosnu rasvjetu.

9. Elektrane s pojedinačnom nazivnom snagom generatora od 2,6 MVA ili većom ili ukupne nazivne snage generatora od 5 MVA ili većom i transformatorske stranice nazivnog napona 110 kV ili višim, moraju imati ugrađen sustav automatskog otkrivanja požara i prijenos informacije o stanju navedenog sustava u daljinski vođenom i daljinski nadziranom elektroenergetskom postrojenju.

10. Sva elektroenergetska postrojenja moraju imati napravljen pristupni put za vatrogasno vozilo prema DIN 14090 (najmanje jedan).

11. Na glavnim ulaznim vratima u elektroenergetsko postrojenje mora biti natpisna ploča s slijedećim podacima:

- naziv elektroenergetskog objekta;

- naziv korisnika ili vlasnika elektroenergetskog postrojenja;

- telefonski broj na koji se najbrže i najsigurnije mogu javiti neobičnosti zapažene na objektu.

DODATNI ZAHTJEVI

12. Kriteriji za određivanje požarnih sektora:

a) zgrada elektrane s generatorom nazivne snage 10 MVA ili većom po jedinici dodatno se dijeli u ovisnosti o tehnološkim mogućnostima na skupove prostora koji su tehnološki zatvorene cjeline.

U slučaju prisutnosti srednjeg i visokog požarnog opterećenja prostora, ako su u njima uređaji koji su važni za siguran rad elektrane, ti prostori moraju činiti samostalni požarni sektor.

Ako su u navedenim prostorima uređaji koji nasu važni za siguran rad elektrane, potrebno je prostore izvesti kao dimne sektore u sklopu požarnog sektora;

b) zgrade transformatorskih i razdjelnih transformatorskih stanica s ukupnom nazivnom snagom transformatora 16 MVA ili većom smještenih na otvorenom prostoru moraju imati najmanje slijedeće požarne sektore:

- prostorija upravljanja i informatike;

- prostorija srednjonaponskog rasklopnog postrojenja;

- prostorija srednjenaponskog kabelskog razvoda;

- prostorija transformatora (bez obzira na snagu),

- prostorija AKU-baterija i prostorija dizel agregata.

Vanjsko visokonaponsko rasklopno postrojenje transformatorske stanice čini poseban požarni sektor, a druge zgrade koje se nalaze u krugu transformatorske stanice takoder čine posebne požarne sektore.

Zgrade transformatorskih stanica s ukupnom nazivnom snagom transformatora do 16 MVA smještenih na otvorenom prostoru trebaju biti razdijeljene u tehnološki zatvorene cjeline koje su izvedene kao dimni sektori;

c) zgrada trasformatorske stanice u kojoj su smješteni uređaji i oprema za razdiobu i transformaciju električne energije te sigurnosni uređaji i uređaji za upravljanje postrojenjem s ukupnom nazivnom snagom trasformatora 16 MVA i višom, moraju pored požarnih sektora navedenih pod točkom 12b), imati najmanje još slijedeće požarne sektore :

- prostorija visokonaponskog postrojenja (ako postoji);

- prostorija za smještaj stabilnog sustava za gašenje požara (ako za njega postoji potreba);

13. Zgrade iz točke 12. ovih smjernica moraju zadovoljiti otpornost prema požaru u skladu s JUS U. J1. 240. i JUS U. J1. 030. ovisno o požarnom opterećenju i to:

- nisko požarno opterećenje do 1GJ[DZ2]/m3 - III. stupanj- srednja otpornost;- srednje požarno opterećenje od 1-2GJ/m2 - IV. stupanj - veća otpornost;- visoko požarno opterećenje preko 2GJ/m2 - V. stupanj - velika otpornost.14. Zgrade iz točke 12. ovih Uputa etažnosti P+2 i više, te udaljenosti izmedu stubišta i najudaljenije točke puta za evakuaciju veća od 30 metara, moraju imati izvedeno pomoćno požarno stubište za sigurnu evakuaciju.15. Uljni transformatori na otvorenom prostoru moraju biti udaljeni od zgrade, drugog transformatora ili sigurnosnih uređaja prema tablici 1. stupac 2. iako pripada istom elektroenergetskom postrojenju. Ako se u blizini transformatora nalaze stambene ili poslovne zgrade, bolnice, predškolske ustanove, škole, robne kuće, zatvorene velike garaže, sportski objekt ili neki drugi objekt u kom boravi ili se okuplja više od 50 osoba, najmanje udaljenosti izmedu transformatora i tih objekata koje su navedene u tabiici 1. stupac 2. moraju se uvećati za 50%.

Ove udaljenosti mogu se smanjiti ako se primjeni jedna od slijedećih mjera:

a) između transformatora i zgrade, drugog transformatora ili sigurnosnih uređaja postavi zaštitna pregrada koja će spriječiti da se toplina razvijena u požaru prenese na zgradu, transformator ili sigurnosni uređaj. Pregradamora imati vatrootpornost najmanje dva sata, visinu do gornjeg ruba konzervatora transformatora, a širinu jednaku širini slivnog lijevka ispod transformatora;

b) ugradi stabilni sustav za gašenje požara na transformatoru koji će omogućiti gašenje požara do dolaska vatrogasne jedinice;

c) vanjski zid zgrade, uz koji se postavlja transformator, treba biti izgrađen tako da nema otvora na širini zida koja je jednaka 1,5 širine transformatora, a visine kao objekt, te da mu je vatrootpornost na navedenoj površini najmanje dva sata.

Smanjene udaljenosti uz zadovoljenje jednog od naprijed navedenog zahtjeva navedene su u tablici 1. stupac 3.

Tablica 1.
____________________________________________________________________________
Nazivna snaga              Najmanje            Smanjenje
transformatora             udaljenosti           udaljenosti
MVA                   m                m
____________________________________________________________________________
1                    2                3
____________________________________________________________________________
od 1,5 do 10              6                2
" od 10 do 40              10               3
" od 40 do 200         16               5
više od 200               20               7,5
____________________________________________________________________________

Ako se primjeni kombinacija dviju gore navedenih mjera i to mjere pod točkom a) i b) ili b) i c) udaljenosti između transformatora i susjednih objekata, odnosno drugog transformatora ili sigurnosnog uređaja nisu ni sa čim uvjetovane.

SUSTAV AUTOMATSKOG OTKRIVANJA I JAVLJANJA POŽARA

16. U svim prostorima s uređajima koji mogu uzrokovati požar, neposredno iznad takvih uređaja, te u kabelskim kanalima energetskih i signalnih kabela koji su važni za siguran rad elektroenergetskog postrojenja, moraju biti ugrađeni automatski javljači pož
a) U prostorijama u kojima se nalaze uređaji koji su važni za siguran rad elektroenergetskog postrojenja (srednjenaponsko postrojenje, generatorski prostor, transformatorski prostor i sl.) prilikom projektiranja potrebno je:
- postaviti najmanje dva automatska javljača požara koji su tako vezani da čine dvije međusobno električki neovisne petlje od kojih svaka mora l00% pokrivati nadzirani prostor (dvozonska ovisnost), ako se koriste dimni automatski javljači požara (ioniza
- postaviti najmanje jedan automatski javljač požara koji l00% pokriva nadzirani prostor (jednozonska ovisnost), ako se koriste termički automatski javljači požara (diferencijalni javljač ili maksimalni javljač) ili plameni automatski javljači požara.
b) Iznimno u prostorima iz točke 16a) u kojima su ugrađeni sklopni blokovi opremljeni s detektorima luka koji preko relejnog sklopa isključuju dovod električne energije na mjesto pojave luka, mogu se postaviti automatski javljači požara koji reagiraju i n
c) Ukoliko su predviđeni ANALOGNO - ADRESNI javljači požara sa dva stupnja (predalarm, alarm), te mogućnošću mijenjanja razine prorade predalarma (alarma), u jedan prostor dovoljno jepostaviti jedan javljač požara ako svojim karakteristikama pokriva površ

Sve prostorije u sklopu jednog požarnog sektora potrebno je nadzirati automatskim javljačima požara.
Dopuštene iznimke u nadzoru automatskih javljača požara su:
a) sanitarni prostori kad u njima nema upaljivih zaliha il otpadaka, ali ne I cijeli prostor sanitarija;
b) kabelski kanali I okna koja nisu dostupna ljudima, a u odnosu na druga područja su vatrootporno zaštićeni (F-90A);
c) prostori koji su zaštićeni jednim od priznatih sustava za automatsko gašenje požara, a pritom vatrodojavna centrala upravlja uređajem za automatsko gašenje požara;
d) međuprostor u stropu I međuprostor u podu kad su ispunjeni slijedeći uvjeti:
- međuprostor mora biti niži od 0,8 m,
- ne smiju biti postavljeni vodovi za sigurnosne uređaje, npr. panično osvjetljenje, elektroakustički uređaji I sl,
- požarno opterećenje mora biti manje od 25 MJ/m2,
- građevenski dijelovi I građevinski elementi koji okružuju navedeni međuprostor (strop, podovi, zidovi) moraju biti negorivi,
- međuprostori moraju biti podijeljeni s negorivim materijalom tako da tvore cjeline od maksimalno 10 metara I deset metara dužine:
e) ini manji prostori koji u požarnoj sigurnosti ništa ne predstavljaju.

17. Prilikom projektiranja potrebno je koristiti slijedeće automatske javljače požara koji reagiraju na produkte gorenja:
- termomaksimalne kad temperatura poraste na 333K (60'C do 80'C) ili kada temperatura poraste na vrijednost koja je 10K - 35K (10'C-35'C) iznad najveće radne temperature u nadziranom prostoru (iznad uređaja ili stroja), a ako je okolna temperatura ispod 2
- termodiferencijalne kada je brzina porasta temperature veća od 20K (20'C)/minuti, a ako temperatura prostora u kojoj se nalaze ovi javljači jako varira isti nisu osobito pogodni za takve prostore;
- dimni kada se u nadziranom prostoru pojavi dim ako strujanje zraka u prostoru ne prelazi 5m/sekundi.Kod temperature ispod 273K (0'C) treba onemogućiti zaleđivanje dimnih javljača, a ako je u prostoru prisutna prašina koja bi mogla uzrokovati lažne alarm
- plameni kad se u nadziranom prostoru pojavi plamen, ako je ugradnjom onemogućeno ozračivanje javljača suncem ili svjetiljkom (direktno ili indirektno).
Ako se u prostorima u kojima su ugrađeni ionizacijski javljači požara pojavljuju lažni alarmi, potrebno je iste zamijeniti drugim javljačima požara koji reagiraju na druge produkte gorenja.
Tamo gdje je vjerojatnost požara PVC masa, moraju se naizmjence ugraditi ionizacijski I optički javljači požara u omjeru 1:1.

18.Svaki javljač požara mora biti označen brojem zone -petlje u koju je ugrađen I tekućim brojem javljača u zoni ili adresom u petlji.Javljači požara u dvostrukom podu, kabelskim kanalima I oknima, kućištima I slično, moraju imati paralelno spojene odvoje
Sustav automatskog otkrivanja I javljanja požara mora imati u posebnoj zoni ili adresi u prtlji najmanje jedan ručni javljač požara koji je montiran (ugrađen) na lako dostupnom I uobičajenom mjestu u blizini izlaza iz zgrade.

19.Uređaj za nadzor I upravljanje (dojavna centrala) mora biti postavljen uza zid u prostoriji upravljanja I informatike u blizini izlaznih vrata.
Dojavna centrala mora imati osigurano bezprekidno napajanje električnom energijom iz dva izvora.Prvi izvor je električna mreža, a drugi AKU-baterije.Kapacitet baterija mora osigurati neprikidan rad dojavne centrale od najmanje 48 sati I 30 minuta rada ure
AKU-baterije su isključivo namijenjene za rad sustava automatskog otkrivanja I javljanja požara, a trebaju biti smještene u zajednički prostor s ostalim AKU-baterijama za vlastite potrebe postrojenja.Vodovi koji služe za napajanje sustava automatskog otkr

20.Dojavna centrala mora preko sustava daljinskog vođenja biti povezana s centrom daljinskog upravljanja I nadzora.Ako se koriste vodovi za automatsko prenošenje signala s dojavne centrale, isti moraju biti nadzirani da bi se pravodobno uočio kvar.

SIGNALI KOJI SE PRENOSE U CENTAR DALJ INSKOG UPRAVLJANJA I NADZORA

Tablica 2.
____________________________________________________________________________
Vrsta pažarnog     Signalizacija u         Uzrok prorade signalizacije
alarma             CDU               u nadziranom cbjektu
____________________________________________________________________________
"Požar alarm"          crveno svjetlo         -aktiviranje javljača požara
(zbirni signal)         zvučni signal          u dvije zone,
                                -aktiviranje ručnog javljača
                                -aktiviranje javljača pcžara
                                iz točke 16b.
                                -prorada više razine javlj-
                                ača iz točke 16c. (alarm)
____________________________________________________________________________
"Požar upozorenje"       žuto svjetlo          -aktiviranje javljača pažara
(zbirni signal)         zvučni signal          u jednoj zoni štićenja
                                (dvozonska ili jednozonska)
                                -prorada niže razine javlja
                                ča iz točke 16c.(predalarm)
____________________________________________________________________________
"Prorada PPZ"          crveno svjetlo -        -aktiviranje stabilnog su-
(zbirni signal)         zvučni signal          stava za gašenje požara bez
                                obzira upravlja li s njim
                                dojava centrala
____________________________________________________________________________
"Kvar"             bijelo svijetlo         -AKU-baterije prazne,
(zbirni signal)         zvučni signal          -kvar nadziranih vodova
                                -isključenje dojavne zone,
                                -dozemni spoj,
                                -otvaranje dojavne centrale,
                                -kvarovi i nedostaci na
                                stabilnom sustavu za ga-
                                šenje požara,
                                -ini kvarovi I nedostaci na
                                sustavu za automatsko
                                otkrivanje I javljanje po-
                                žara interesantni za kori-
                                snika objekta
____________________________________________________________________________

Prema specifičnim zahtjevima korisnika postrojenja, potrebno je informaciju o aktiviranju javljača požara u dvozonskoj ovisnosti, koji nadziru za korisnika važne električne strojeve i uređaje (generator, transformator i druge) proslijediti u centar daljinskog upravljanja i nadzora kao selektivni signal (npr. "požar T1").

Svjetlosna signalizacija požarnog alarma u centru daljinskog upravljanja i nadzora mora ostati uključena cijelo vrijeme dok postoji uzrok prorade, a zvučna signalizacija se nakon uočavanja može ugasiti.

Zvučna i svjetlosna signalizacija mora biti prepoznatljiva i uočljiva.

21. Sustav automatskog otkrivanja i javljanja požara mora biti projektiran, montiran i održavan prema preporukama proizvodača i zakonskim propisima, tehničkim normativima te standardima koji su na snazi.

Dojavna centrala treba biti tako projektirana da se može koristiti za upravljanje sa stabilnim sustavom za gašenje požara, upravljanje protupožarnim vratima, upravljanje s uređajima za odvod dima i topline, upravljanje sa zaklopkama u ventilacijskim kanalima izmedu požarnih sektora i drugo, ako postoji potreba za navedene zahtjeve od korisnika objekta.

Ako korisnik objekta zahtijeva, dojavna centrala treba omogućiti automatsko zaustavljanje agregata i iskapčanje prekidača preko kojeg se mjesto kvara (havarije) napaja električnom energijom.

22. Svakako, iako samo djelomično, isključenje sustava automatskog otkrivanja i javljanja požara i stabilnog sustava za gašenje požara dopušteno je na osnovi pismenog naloga odgovornog rukovoditelja ili osobe koju je on ovlastio. Pismeni nalog, pored ostalog, mora imati navedeno vrijeme ponovnog ukapčanja. Kopiju pismenog naloga mora imati osoblje u centru daljinskog upravljanja i nadzora.

Za svaki sustav automatskog otkrivanja i javljanja požara mora se voditi revizijska knjiga s odgovarajućom shemom rada sustava.

23. Djelatnici zaduženi za daljinsko vođenje i nadzor elektroenergetskog postrojenja, održavanje sustava te djelatnici zaduženi za kontrolu i obilazak tih postrojenja moraju biti upoznati s osnovnim principima rada dojavne centrale i znati procijeniti sva stanja sustava za automatsko otkrivanje i javljanje požara.

SIGURNOSNO OSVJETLTENJE

24. Svi izlazni putovi moraju biti osvijetljeni paničnim osvjetljenjem s najmanje 1 lux, mjereno 0,8 m od ravnine poda. Iznimno prostori u kojima se nalaze uređaji za upravljanje i nadzor u slučaju rada s posadom u prijelaznom razdoblju dok se elektroenergetsko postrojenje ne privede sustavu daljinskog vođenja i nadziranja, moraju biti osvijetljeni pomoćnim osvjetljenjem s najmanje 15 luxa, mjereno 0,8 m od ravnine poda.

25. Svjetiljke sigurnosne rasvjete mogu se napajati iz slijedećih izvora:

- AKU-baterije za vlastitu upotrebu u postrojenju;

- AKU-baterije za sigurnosnu rasvjetu;

- lokalno, u svjetiljkama ugrađene AKU-baterije.

26. Svjetiljke paničnog osvjetljenja moraju biti posebno vidljivo označene i postavljene iznad vrata, na stubištima, izlazima i prolazima tako da se omogući nesmetana evakuacija najkraćim putem iz objekta.

Svjetiljke sigurnosne rasvjete moraju biti trajno povezane u strujne krugove (pomoćna rasvjeta). Sklopka za uklop rasvjete cijele zgrade ili posebnih prostora mora biti na unutarnjoj strani u blizini glavnih ulaznih vrata u zgradu ili posebne prostore. Sklopka mora istodobno upravljati sa sigurnosnom i općom rasvjetom.

27. Svaka svjetiljka sigurnosne rasvjete mora na posebnoj crvenoj pločici ili naljepnici imati označen broj strujnog kruga i redni broj u strujnom krugu (takva naljepnica može se nalaziti u samoj svjetiljci ako je prozirno zaštitno staklo). Sigurnosna rasvjeta mora biti projektirana i izvedena u skladu s važećim propisima i uputama proizvođača svjetiljki.

VODA ZA GAŠENJE POŽARA

28. Trafostanice nazivnog napona 110 KV ili višeg te elektrane ukupne nazivne snage 5 MVA ili više moraju imati osigurane dovoljne količine vode za gašenje požara na elektroenergetskom objektu, stroju ili uređaju. Voda za gašenje požara može biti osigurana na jedan od načina:

1. hidrantskom mrežom kapaciteta i tlaka prema Pravilniku o tehničkim normativima za vanjsku i unutarnju hidrantsku mrežu za gašenje požara koji je na snazi;

2. rezervoarom kapaciteta koji osigurava gašenje požara s pjenom u trajanju od najmanje 15 minuta.

DODATNI ORGANIZACIJSKI ZAHTJEVI

29. Svako elektroenergetsko postrojenje, za koje vrijede ove Upute, mora imatl izrađen plan gašenja i alarmiranja u slučaju požara te osiguranu provedbu tog plana.

Sastavni dio plana gašenja i alarmiranja u slučaju požara su i uputstva o postupcima osoblja u centru daljinskog upravljanja i nadzora prilikom dojave požarnog alarma iz tablice 2., način obaviještavanja najbliže teritorijalne vatrogasne jedinice i upute za isključenje električne energije, te ine upute važne za postupanje u slučaju požara.

Djelovanje vatrogasaca na elektroenergetskim postrojenjima dopušteno je samo uz suradnju s osposobljenim djelatnicima za upravljanje i nadzor elektroenergetskim postrojenjem. Korisnik (vlasnik) elektroenergetskog postrojenja obvezatan je osigurati najbržu komunikaciju svojih osposobljenih djelatnika.

30. Ove Upute stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Broj : 511-01-34-20926/5-1991.

Zagreb, 7. VIII. 1991.

Ministar unutarnjih poslova

Ivan Vekić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.