Zakoni i propisi - Pravni savjeti 40 09.08.1991 Odluka o dodatnom porezu na naftne derivate
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 69. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga ("Narodne novine", broj 36/91) Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 9. kolovoza 1991. godine, donijela je

ODLUKU

o dodatnom porezu na naftne derivate

I.

Ovom odlukom uvodi se dodatni porez koji se naplaćuje uz maloprodajnu cijenu motornih benzina i plinskih ulja (u daljnjem tekstu: dodatni porez). Pod maloprodajnom cijenom iz prethodnog stavka podrazaumijeva se i cijena koju plaćaju pravne i fizičke osobe korisnici poreznih i drugih olakšica pri kupnji naftnih derivata

II.

Visina dodatnog poreza na motorni benzin MB-86, MB-98 i BMB-95, za dizelska goriva D-1, D-2 i D-3 te za tekući naftni plin za potrošnju u osobnim automobilima iznosi 2,00 dinara po litri, odnosno po kilogramu. Visina dodatnog poreza na ulje za loženje ekstra lako (EL) iznosi 1,00 dinar.

III.

Dodatni porez iz točke I. ove odluke, obračunavaju i naplaćuju poduzeća i fizičke osobe koje se bave prometom motornih benzina i plinskih ulja u Republici Hrvatskoj. Sredstva prikupljena naplatom dodatnog poreza, poduzeća i fizičke osobe iz prethodnog stavka uplaćuju u Proračun Republike Hrvatske u rokovima i na način propisan za obračun i plaćanje osnovnog poreza na promet.

IV.

Poduzeća i fizičke osobe iz točke III. ove odluke dužne su voditi evidenciju o prodanim količinama motornih benzina i plinskih ulja na koja se obračunava dodatni porez. Na temelju evidencije iz stavka 2 ove točke, poduzeća i fizičke osobe dužne su dostaviti izvještaj o prodanim količinama motornih benzina i plinskih ulja Ministarstvu financija do 2. u tekućem mjesecu za protekli mjesec.

V.

Novčanom kaznom od 10.000 do 25.000 dinara kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako sredstva prikupljena dodatnim porezom iz točke I. ove odluke ne uplati na način i u rokovima iz točke IV. stavka 1. ove odluke. Za radnje iz stavka 1. ove točke kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 5.000 do 10.000 dinara.

VI.

Novčanom kaznom od 10.000 dinara kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja se bavi prometom motornih benzina i plinskih ulja ako sredstva prikupljena dodatnim porezom iz točke I. ove odluke ne uplati na način i u rokovima iz točke IV. stavka 1. ove odluke.

VII.

Novčanom kaznom od 10.000 dinara kaznit će se za prekršaj pravna i fizička osoba ako ne vodi evidenciju iz točke IV. stavka 2. ove odluke ili ne dostavi izvještaj o prodanim količinama motornih benzina i plinskih ulja iz točke IV. stavka 3. ove odluke.

VIII.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 410-01/91-01/16

Urbroj: 5030105-91-2

Zagreb. 9. kolovoza 1991.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.