Zakoni i propisi - Pravni savjeti 40 09.08.1991 Odluka o izmjenama Odluke o posebnim naknadama za korištenje naftne luke i naftovoda
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 2. točke 3. Zakona o ovlaštenjima Vlade Republike Hrvatske da propisuje privremene mjere za zaštitu gospodarskih interesa Republike ("Narodne novine", broj 52/90), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 9. kolovoza 1991. godine, donijela je

ODLUKU

o izmjenama Odluke o posebnim naknadama za korištenje naftne luke i naftovoda

I.

U Odluci o posebnim naknadama za korištenje naftne luke i naftovoda ("Narodne novine", broj 16/91), u točki II. brojka "0,35" zamjenjuje se sa "0,60", a u točki III. brojka "4" brojkom "6".

II.

Točka IV. mijenja se i glasi: "Iznos naknada iz točke II. i III. ove odluke obračunava se po srednjem tečaju USD na dan plaćanja i uplaćuje se na poseban račun Ministarstva financija broj 30102-637-4003343 - Sredstva iz posebnih naknada, taksi i drugih pristojbi. Do početka normalnog rada deviznog tržišta tečaj iz prethodnog stava uvećava se za 50%".

III.

U točkama VI. i VII. riječi "Jugoslavenski naftovod" zamjenjuje se riječima "Jadranski naftovod".

IV.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 310-05/91-01/06

Urbroj: 5030105-91-2

Zagreb, 9. kolovoza 1991.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.