Zakoni i propisi - Pravni savjeti 40 09.08.1991 Pravilnik o praćenju i ocjenjivanju te napredovanju učitelja i stručnih suradnika u stjecanju zvanja u osnovnim školama
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO PROSVJETE I KULTURE

Na osnovi članka 76. i 81. Zakona o osnovnom školstvu ("Narodne novine", broj 59/90) ministar prosvjete i kulture Republike Hrvatske donosi

PRAVILNIK

o praćenju i ocjenjivanju te napredovanju učitelja i stručnih suradnika u stjecanju zvanja u osnovnim školama

Članak 1.

Ovim se pravilnikom utvrđuju uvjeti, način i vrijeme pračenja i ocjenjivanja učitelja, stručnih suradnika i ravnatelja te napredovanje u stjecanju zvanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnim školama.

I. PRAĆENJE I OCJENJIVANJE UČITELJA, STRUČNIH SURADNIKA I RAVNATELJA

Članak 2.

U školama se tijekom školske godine obavlja sustavno praćenje ostvarivanja rezultata odgojno-obrazovnog rada učitelja, stručnih suradnika i ravnatelja škole, kao i njihovo ocjenjivanje na kraju svake školske godine. Postupak pračenja utvrđuje posebnim uputama Ministarstvo prosvjete i kulture - Zavod za školstvo.

Članak 3.

Ocjenjivanje se provodi na temelju prikupljenih i utvrđenih podataka u postupku praćenja o cjelokupnom odgojno-obrazovnom radu.

Članak 4.

Učitelje, stručne suradnike i ravnatelje prate i ocjenjuju komisije koje imenuje školski odbor svake školske godine. Komisiju za učitelje i stručne suradnike čine:

1. po službenoj dužnosti:

- ravnatelj škole

- prosvjetni savjetnik,

2. po izboru školskog odbora:

- učitelj razredne nastave

- učitelj predmetne nastave

- roditelj.

Komisiju za ocjenjivanje ravnatelja čine:

1. po službenoj dužnosti:

- prosvjetni savjetnik

- predstavnik općinskog odnosno gradskog organa uprave nadležnog za školstvo,

2. po izboru školskog odbora:

- učitelj razredne nastave

- učitelj predmetne nastave

- roditelj.

Članak 5.

Ravnatelj i prosvjetni savjetnik na sjednici komisije predočuju pisano izvješće o rezultatima praćenja učitelja i stručnih suradnika a prosvjetni savjetnik pisano izvješće o radu ravnatelja.

Članak 6.

Elementi za ocjenjivanje rada učitelja i stručnih suradnika:

- ostvareni rezultati prema uspjehu i znanju učenika

- objektivnost i način vrednovanja i ocjenjivanja učeničkog rada i napredovanja

- pristup godišnjem planiranju i programiranju

- sustavno pripremanje za svakodnevni rad

- primjena suvremenih metoda i oblika rada te nastavne tehnologije u odgojno-obrazovnom procesu

- kreativnost u radu

- odnos prema učenicima, roditeljima i suradnicima

- vođenje pedagoške dokumentacije i evidencije

- sudjelovanje u individualnirrl i kolektivnim oblicima stručnog, metodičkog, pedagoško-psihološkog i defektološkog usavršavanja

- procjena cjelokupne ličnosti.

Članak 7.

Elementi za ocjenjivanje rada ravnatelja:

- uspješnost u izradi godišnjeg plana i programa škole

- pračenje ostvarivanja plana i programa rada škole

- cjelokupna organiziranost škole

- međuljudski odnosi u školi

- suradnja s roditeljima i društvenom sredinom

- čuvanje i održavanje školske zgrade, namještaja i opreme te održavanje školskih športskih terena i okoliša - pedagoška atmosfera u školi

- zdravstveno-higijenski uvjeti u školi

- odnos prema osobnom i stručnom usavršavanju učitelja

- procjena cjelokupne ličnosti.

Članak 8.

Na osnovi navedenih elemenata u člancima 6. i 7. ovog pravilnika komisija ocjenjuje godišnji rad opisno, te zaključnom ocjenom:

- naročito se ističe

- ističe se

- dobar

- zadovoljava

- ne zadovoljva.

Članak 9.

Rezultate ocjenjivanja komisija je obvezna pismeno priopćiti djelatnicima do kraja tekuće školske godine. Učitelji, stručni suradnici i ravnatelji nezadovoljni dobivenim ocjenama mogu uložiti prigovor školskom odboru u roku osam dana od dana priopćenja. Odluka je školskog odbora konačna.

Članak 10.

Ocjene o radu učitelja, stručnih suradnika i ravnatelja pohranjuju se u osobni dosje koji se čuva u školi.

II. NAPREDOVANJA U ZVANJINIA UČITELJA I STRUČNIH SURADNIKA

Članak 11.

Svaki diplomirani student koji je nakon završenog studija odgovarajućeg fakulteta zasnovao radni odnos ili volonterski rad u osnovnoj školi i započeo pripravničko stažiranje stječe zvanje učitelja-pripravnika odnosno stručnog suradnik-pripravnika.

Članak 12.

Učitelji-pripravnici i stručni suradnici-pripravnici nakon položenog stručnog ispita stječu zvanje samostalnog učitelja odnosno samostalnog stručnog suradnika.

Članak 13.

Samostalni učitelji i samostalni stručni suradnici napreduju prema postignutom uspjehu odnosno ocjenama iz članka 8. ovog pravilnika u zvanja:

- viši učitelj, viši stručni suradnik

- učitelj-savjetnik, stručni suradnik-savjetnik

Članak 14.

U zvanje viši učitelj odnosno viši stručni suradnik može biti unaprijeđen samostalni učitelj odnosno samostalni stručni suradnik uz uvjete:

- da je proveo najmanje tri godine u zvanju samostalni učitelj ili samostalni stručni suradnik

- da sustavno radi na svojem stručnom i metodičkom usavršavanju

- da je držao predavanja za učiteljsko vijeće škole i uzorna predavanja za stručne aktive

- da u nastavnom radu uspješno primjenjuje suvremene oblike, metode rada te nastavna sredstva

- da postiže zapažene rezultate u svome radu

- da je u posljednje dvije godine ocijenjen ocjenom naročito se ističe.

Članak 15.

Predlaganje samostalnih učitelja i samostalnih stručnih suradnika u zvanje viši učitelj i viši stručni suradnik mogu pokrenuti :

- razredno vijeće

- učiteljsko vijeće

- ravnatelj

- prosvjetni savjetnik koji prati rad učitelja ili stručnog suradnika

- komisija za ocjenjivanje učitelja i stručnih suradnika

- stručni aktiv stručnjaka. Školski odbor osniva komisiju za ocjenu prijedloga za stručno napredovanje.

Komisiju čine:

- ravnatelj

- prosvjeti savjetnik

- predstavnik školskog odbora (sustručnjak ili učitelj u zvanju savjetnika). Prijedlog kandidata komisija dostavlja školskom odboru. Školski odbor utvrđuje konačni prijedlog i prosljeđuje ga Ministarstvu prosvjete i kulture

- Zavodu za školstvo radi stručne verifikacije.

Članak 16.

U zvanje učitelj-savjetnik i stručni suradnik-savjetnik može se unaprijediti viši učitelj i viši stručni suradnik uz uvjete:

- da je proveo najmanje pet godina u zvanju viši učitelj ili viši stručni suradnik

- da je za neposredan odgojno-obrazovni rad ocijenjen u posljednje dvije godine ocjenom naročito se ističe - da ima objavljene stručne i metodičke radove ili magistarski rad

- da je povremeno držao stručna predavanja iz svoje struke za učiteljsko vijeće škole i uzorna predavanja za stručne aktive

- da surađuje sa stručnjacima matične struke i drugih srodnih struka

- da se potvrđuje u unapređivanju pedagoške prakse i uvođenju pedagoških inovacija.

Članak 17.

Predlaganje viših učitelja i viših stručnih suradnika u zvanje učitelja-savjetnika i stručnog suradnika-savjetnika mogu pokrenuti:

- ravnatelj

- prosvjetni savjetnik koji prati rad prosvjetnih djelatnika - metodičar matičnog fakulteta

- strukovno udruženje koje ima uvid u postignute rezultate u stručnom i metodičkom radu. Prijedlozi se dostavljaju Ministarstvu prosvjete i kulture

- Zavodu za školstvo radi stručne verifikacije.

Članak 18.

Prijedlozi za napredovanje u zvanja višeg učitelja i višeg stručnog suradnika te učitelja-savjetnika, odnosno stručnog suradnika-savjetnika utvrđuju se na svršetku svake školske godine.

Članak 19.

Ocjenjivanje kandidata za unapređivanje u zvanja prema ovom pravilniku obavlja se opisno s naznakom da se kandidat predlaže u određeno zvanje, odnosno da kandidat nije udovoljio postavljenim uvjetima. U zvanje učitelja-savjetnika i stručnog suradnika-savjetnika može se izabrati osoba koja ima visoku stručnu spremu (VII. stupanj), osim u razrednoj nastavi.

Članak 20.

Rješenje o stečenom zvanju višeg učitelja i višeg stručnog suradnika, odnosno učitelja-savjetnika i stručnog suradnika-savjetnika donosi Ministarstvo prosvjete i kulture najkasnije do 30. studenog tekuće godine.

Članak 21.

Mentori za studente mogu biti viši učitelji i viši stručni suradnici odnosno učitelji-savjetnici i stručni suradnici-savjetnici, a za učitelje-pripravnike i stručne suradnike-pripravnike i samostalni učitelji odnosno samostalni stručni suradnici. Mentora za studente predlaže odgovarajući fakultet i Zavod za školstvo u dogovoru s ravnateljem.

Članak 22.

Dokumentaciju o višim učiteljima i stručnim suradnicima, ocjenama i rješenjima vodi škola, a o učiteljima-savjetnicima i stručnim suradnicima-savjetnicima Ministarstvo prosvjete i kulture - Zavod za školstvo.

Članak 23.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Narodim novinama.

Klasa: 602-02/91-01-632

Urbroj: 532-02-1/1-91-01

Zagreb, 15. srpnja 1991.

Ministar prosvjete i kulture

prof. dr. Vlatko Pavletić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.